Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag"

Transkript

1 Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing Sj. købstads vangjorder, matr. nr. 96a Nykøbing Sj. købstads østre lyng, kaldet Dyrlægeskoven, der ved deklaration af 31. oktober 1959 har pålagt de nævnte ejendomme de i afskrift til nærværende vedtægt vedhæftede servitutter. Lagets hjemsted er Nykøbing Sjælland. 2. Formål Lagets formål er at eje og vedligeholde de veje, der er anlagt og udmatrikuleret i Dyrlægeskoven. Endvidere er det lodsejerlagets formål at medvirke til, at de parcellerne pålagte servitutter overholdes, at udøve påtaleretten for servitutter stiftet til fordel for de i 1 nævnte ejendomme, at opretholde et godt forhold til nabolodsejerlagene, og at arbejde for, at ro og orden hersker på arealet. Fremdeles er det lodsejerlagets opgave at bekoste vedligeholdelse (oprensning) af de på arealet værende afvandingsgrøfter. Endelig er det lagets opgave, at virke som repræsentant overfor myndighederne. 3. Medlemmer Enhver parcel af Dyrlægeskovens udstykning er medlem af laget. Endvidere kan optages ejere af parceller, der støder op til Dyrlægeskoven og har fælles vejadgang med Dyrlægeskovens lodsejere. Rettigheder og forpligtelser som medlem tilkommer og påhviler den ifølge tinglyst skøde til enhver tid værende ejer af parcellen. Ethvert medlem er forpligtet til at respektere de afgørelser, der lovligt træffes af lodsejerlaget. 4. Generalforsamling Generalforsamlingen skal finde sted i Nykøbing Sj. inden udgangen af maj måned. Hvis særlige forhold taler herfor kan bestyrelsen udsætte afholdelsen af generalforsamlingen indtil udgangen af september mod en tilsvarende udsættelse af fristen for at fremsætte forslag til generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev eller elektronisk post til hvert enkelt medlem. Dyrlægeskovens - Vedtægter Side 1

2 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år, underskrevet af formand, kasserer og revisor 4. Vedtagelse af budget og kontingent for det igangværende år samt foreløbigt budget og kontingent for det følgende år 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra lodsejere 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt Forslag fra lodsejere skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. Bestyrelsen kan beslutte at udsætte fristen for fremsættelse af forslag. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og kan kræves indkaldt af 20 lodsejere med angivelse af dagsorden. Hver parcel har een stemme. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår mundtligt ved sædvanlig stemmeflerhed, men et flertal kan forlange skriftlig afstemning. Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer og beslutninger kan vedtages med almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af dispositioner, der pålægger medlemmerne økonomiske forpligtelser af ekstraordinær karakter, garantier eller optagelse af lån kræves dog, at mindst ¾ af samtlige lodsejere stemmer herfor. 5. Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen hvert år er på valg: Formand + 1 bestyrelsesmedlem (lige år) Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) Bestyrelsessuppleanterne vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen varetager på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og servitutdeklarationen parcelejernes interesser og de laget påhvilende opgaver, ligesom påtaleret i henhold til servitutter kan udøves af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over tagne beslutninger og andre forhold af betydning føres protokol. Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at få sine udgifter betalt. Dyrlægeskovens - Vedtægter Side 2

3 6. Kontingent Medlemskontingent fastsættes på de ordinære generalforsamlinger og skal være for samtlige parceller tilsluttet Dyrlægeskovens. Kontingentet skal være betalt senest 15. juni for det pågældende kalenderår. Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, opkræves et tillæg på op til 25% af årskontingentet, og bestyrelsen er bemyndiget til at tage yderligere skridt for at inkassere beløbet. 7. Regnskab og revision Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt kontingentregnskab med de enkelte medlemmer. Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor. Hvervet som revisor er ulønnet. ---ooo0ooo--- Ovenstående vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling den erstatter tidligere vedtægter, oprindeligt vedtaget den og senest revideret på den ordinære generalforsamling den Dyrlægeskovens - Vedtægter Side 3

4 Afskrift af deklaration Matr.nr. 97a, 98c og 99i vestre lyng 79 vangjorderne 96a østre lyng Nykøbing Sj. Anmelder: Herluf Jacobsen landsretssagfører Helsingør Undertegnede ejere af ejendommene: D E K L A R A T I O N matr. nr. 97a, 98c og 99i vester lyng matr. nr. 79 vangjorderne matr. nr. 96a østre lyng, alt i Nykøbing Sjælland Pålægger herved de nævnte ejendomme nedenstående servitutter og forpligtelser, der skal gælde samtlige de fra ovennævnte ejendomme udstykkede parceller: a) Ejendommenes navn er DYRLÆGESKOVEN. b) Der må ikke på en parcel være mere end een familiebeboelse. c) Der må ikke på en parcel drives nogen slags handel eller haves hotel, restaurant, pensionat eller lignende, ligesom der ikke på den må haves nogen virksomhed, der ved røg, støj eller ilde lugt kan genere de omboende. Det under pkt. f nævnte lodsejerlag kan dog tillade, at der indrettes en kiosk til forhandling af levnedsmidler og andre nødvendighedsartikler til medlemmerne. d) En parcel må ikke benyttes til teltlejr eller parkeringsplads for andre end ejeren, dennes hustru og gæster. e) En parcel må ikke overdrages noget korps, nogen forening eller sammenslutning eller overlades sådanne til brug. f) En parcels ejer er forpligtet til at være medlem af og betale bidrag til det den 31. oktober 1959 stiftede lodsejerlag, kaldet Dyrlægeskovens, der som ejer af de fra arealet udmatrikulerede veje er forpligtet til at vedligeholde disse, oprense grøfter etc., og som har til opgave at varetage lodsejernes fælles interesser i overensstemmelse med den for lodsejerlaget gældende vedtægt. g) For så vidt angår servitutrettigheder, som ovennævnte ejendomme har påtaleret overfor, tilkommer påtaleretten alene hovedparcellens ejer samt lodsejerlaget. Denne deklaration begæres tinglyst på ejendommene: Dyrlægeskovens - Deklaration Side 1

5 matr. nr. 97a, 98c og 99i vestre lyng matr.nr. 79 vangjorderne og matr.nr. 96a østre lyng, alt i Nykøbing Sjælland. Påtaleberettigede i henhold til nærværende deklaration er ejeren af hovedparcellen af de ovennævnte ejendomme samt Dyrlægeskovens. Ejerne af matr.nr. 79 af vangjorderne har ret til at aflyse deklaration for den del af ejendommen, der måtte blive solgt med vejret direkte til Nordstrandsvej. Helsingør, den 31. oktober 1959 På egne og medejernes vegne ifølge fuldmagt: (sign) Herluf Jacobsen landsretssagfører Helsingør Dyrlægeskovens - Deklaration Side 2

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info l. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Lykkesholm". Dens område er parceller udstykket fra ejendommen matr. nr. 9 a Nejede by,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere