Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København"

Transkript

1 DI s PENSIONISTFORENING Formand: Henning Fokdal Næstformand: Jens Neuert-Knudsen Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Lis Maurer samt Niels Overgaard Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61, 6.tv, 2860 Søborg Tlf.: Hjemmeside: Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen holdt direktør Tine Roed et foredrag om DI og Omverdenen. Ad 1. Valg af dirigent Formanden Henning Fokdal, bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at Hans Erik Jørgensen blev valgt til dirigent, hvilket skete énstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og vedtægtsmæssigt indvarslet. Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne, jf. vedtægternes 4 stk.4. Der stilles ifølge de gældende vedtægter ikke krav om hvor mange medlemmer, der skal være til stede ved generalforsamlingen eller være repræsenterede ved fuldmagt. Foreningen består i dag af 114 medlemmer. 50 medlemmer var til stede, samt 3 fuldmagter. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet og beslutningsdygtig i de på dagsordenen anførte punkter og gav herefter ordet til formanden Henning Fokdal for aflæggelse af beretning. Generalforsamlingsreferat 2015.docx Side 1 af 8

2 Ad 2. Beretning for det forløbne år Formanden aflagde følgende beretning: Siden sidste generalforsamling har foreningen gennemført 4 arrangementer, alle med tilfredsstilende medlemstilslutning. Sommerudflugten 2014 Bestod i et besøg på M/S Museet for Søfart i Helsingør tirsdag den 3. juni 2014 kl. 13:00. Rundvisningen varede ca. en time og Kl serveredes frokosten i Caféen. Samtlige drikkevarer var for egen regning. Besøget gennemførtes med 31 deltagere. Efterårets begivenhed: Rundvisning i København Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 11:00-13:00 deltog 40 medlemmer i en rundvisning i København med efterfølgende frokost på Teglkroen, Teglgårdsstræde 17, hvor der blev serveret Stegt flæsk med persillesovs Rundvisningen startede ved Hovedindgangen til DI, Rådhuspladsen og gennemførtes under Allan Mylius Thomsen s ledelse. Samtlige drikkevarer var for egen regning. Julefrokosten Foreningens julearrangement fandt i år sted mandag den 8. december 2014 på Restaurant Ravelinen. Ravelinen er beliggende på Christianshavn på adressen Torvegade 79, 1400 København K. Der var 52 deltagere, som fik serveret julefrokost samt en efterfølgende kop kaffe. Drikkevarer var for egen regning. Forårets udflugt gik til Rud. Rasmussens Møbelsnedkeri, Nørrebrogade 45, København N Tirsdag den 24. marts 2015 gennemførtes 2 rundvisninger i det møbelsnedkeri, hvor den moderne danske design så dagens lys med bl.a. Kaare Klint, hvis møbler stadig produceres og hvor man kan se tilbage på møbelarkitekter som Wegener, Mogens Kock og Børge Mogensen. Der er plads til 40 deltagere fordelt på to hold, nemlig: HOLD 1 fra kl. 10:00 / HOLD 2 fra kl. 14:00 dvs. efter frokosten. Rundvisningerne varede 1time og 45 minutter. Generalforsamlingsreferat 2015.docx Side 2 af 8

3 Begge hold spiste kl. 12:15 på Restaurant Sebastopol, Sankt Hans Torv 32, 2200 København N. Der var reserveret plads til i alt 40 deltagere, som efter forhandling med Bjarne Rasmussen ændredes til 42 deltagere, som fik serveret en let frokost og en efterfølgende kop kaffe. Samtlige drikkevarer var for egen regning. Der var en gåtid på ca. 10 minutter til/fra Rud. Rasmussens Møbelsnedkeri til Restaurant Sebastopol. Der har i alt været 165 deltagere i arrangementerne. Kommende arrangementer Bestyrelsen arbejder på at arrangere en sommerudflugt til Andelslandsbyen Nyvang, som er beliggende 5 km fra Holbæk. Foreningens kontakter i DI. Jeg kan oplyse, at samarbejdsaftalen med DI er blevet fornyet for 2015 og DI har været så venlige at yde et tilskud på kr ,00 til foreningens arbejde, det siger vi tak for. I den sammenhæng sender foreningen hvert år, senest den 15. august et årsregnskab, aktivitetsliste for det forgangne år samt det kommende års budget og aktiviteter til DI. I lighed med foregående år, vil bestyrelsen sørge for, at dette krav bliver opfyldt. Medlemsstatus. Ved Generalforsamlingen sidste år bestod foreningen af 111 medlemmer. Ved denne generalforsamling er der 114 medlemmer i foreningen. Vi har siden sidste generalforsamling haft en tilgang på 9 medlemmer: Lola Werner Niels Conradsen Peter Fosdal Birthe Larsen Knud Erik Linius Verner Seibæk Peter Brandt Per Lykke Danielsen Evy Ernsø Generalforsamlingsreferat 2015.docx Side 3 af 8

4 I den samme periode har der været 5 udmeldelser: Karsten Almosetoft (er atter ansat i DI og kan derfor ikke fortsat være medlem af DI-PENS) Wivian Jacobsen Connie Jöensson Børge Jørgensen Niels Sejersen Ét medlem Britta Hansen er afgået ved døden. Forsamlingen rejste sig og mindedes Britta. Foreningens kommunikation med medlemmerne. Som besluttet på sidste års generalforsamling er vi nu helt overgået til elektronisk kommunikation med de medlemmer som har en mailadresse. Og det ser ud til at fungere. Også kontingentbetalingen via netbank ser ud til at gå fint, og det er vi glade for. Endelig kan jeg oplyse at vores hjemmeside bliver flittigt benyttet af medlemmerne. Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen. Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år Dirigenten gav ordet til kassereren Bjarne Rasmussen, som via PowerPoint fremlagde den til medlemmerne, med e-post, udsendte Årsrapport Note kr. kr. INDTÆGTER Kontingent Tilskud DI Indtægter i alt UDGIFTER 1 Møder og arrangementer (56.762) (55.227) Gaver og blomster (270) (1.270) Hjemmeside (213) (180) Porto (2.164) (2.035) Udgifter i alt (59.409) (58.712) RESULTAT AF FORENINGSDRIFT (4.909) (6.587) Renter 0 0 ÅRETS RESULTAT (4.909) (6.587) Der foreslås disponeret således: Overført til egenkapitalen (4.909) (6.587) Generalforsamlingsreferat 2015.docx Side 4 af 8

5 Note kr. kr. 1 Møder og arrangementer Generalforsamling (18.055) (13.216) Bestyrelsesmøder (2.179) (5.081) Julefrokost (9.800) (12.550) Rundtur i København (8.956) 0 Post- og Telemuseet (9.100) 0 Søfartsmuseet (8.672) 0 Politimuseet 0 (13.100) Vestvolden 0 (7.450) Fængselsmuseet 0 (3.830) (56.762) (55.227) AKTIVER kr. kr. TILGODEHAVENDER DI Tilgodehavender i alt AKTIVER I ALT PASSIVER kr. kr. EGENKAPITAL Saldo 1. januar Årets resultat (4.909) (6.587) Egenkapital i alt (312) DI Anden gæld PASSIVER I ALT Bjarne Rasmussen oplyste, at regnskabet er gennemgået af såvel DI som af den kritiske revisor Kurt Vintov samt, at der ikke var bemærkninger hertil. Endvidere oplyste Bjarne Rasmussen, at interesserede medlemmer kan få udleveret en kopi af årsrapporten for Derefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014 og meddelte bestyrelsen decharge. Generalforsamlingsreferat 2015.docx Side 5 af 8

6 Ad 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen Intet at forhandle. Ad 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for år 2016 uændret fastsættes til kr , hvilket blev vedtaget énstemmigt. Ad 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse bestod af: Formanden Henning Fokdal Næstformanden Jens Neuert-Knudsen Ingrid Jensen Niels Overgaard Kassereren Bjarne Rasmussen Sekretæren Tom Rytlander Valg af formand Bestyrelsen foreslog, at formanden Henning Fokdal genvælges til formand. Dirigenten konstaterede, at dette skete énstemmigt og med akklamation. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen bestod inden generalforsamlingen af: Bjarne Rasmussen - villig til genvalg Ingrid Jensen ønsker ikke genvalg Jens Neuert-Knudsen villig til genvalg Niels Overgaard villig til genvalg Tom Rytlander villig til genvalg Bestyrelsen foreslog at det tidligere bestyrelsesmedlem Lis Maurer nyvælges samt at de øvrige bestyrelsesmedlemmer genvælges. Der var ikke andre forslag. På denne baggrund kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsen fik følgende sammensætning: Henning Fokdal (genvalgt som nævnt ovenfor) Bjarne Rasmussen Lis Maurer Jens Neuert-Knudsen Niels Overgaard Tom Rytlander Generalforsamlingsreferat 2015.docx Side 6 af 8

7 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formanden foreslog, at suppleanterne Lone Annette Hansen og Bente Hollerup genvælges. Der var ikke andre forslag. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Lone Annette Hansen og Bente Hollerup er genvalgt til suppleanter for bestyrelsen. Ad 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende Dirigenten oplyste, at den kritiske revisor Kurt Vintov er villig til genvalg samt, at Jørgen Brodam er villig til genvalg til revisorsuppleant. Da der ikke var andre kandidater til disse poster, kunne dirigenten konstatere, at Kurt Vintov er genvalgt til kritisk revisor samt at Jørgen Brodam er genvalgt til revisorsuppleant. Ad 8. Eventuelt Bogen Dansk Industri i 175 år Bogens forfatter Peter Fosdal, medlem af DI s Pensionistforening, har tilbudt foreningens medlemmer et frieksemplar af denne bog. De tilstedeværende medlemmer havde dermed en mulighed for at erhverve et eksemplar af bogen, hvilket skete. Denne gave skabte glæde og i visse tilfælde gensynsglæde ved en hurtig gennembladning i bogen. Tilbud om at deltage i en golfturnering Svend Henriksen meddelte, at den - efterhånden traditionelle - årlige golfmatch for DI/IR pensionister i 2015 vil blive afholdt mandag den 14. september på Københavns Golfklubs bane i Dyrehaven. Niels Jørgen Jæger står for arrangementet. Svend opfordrede evt. nye golfspillere med DGU handicap til at melde sig til arrangementet ved at sende en mail til Jens Nørgaard eller til Svend Henriksen Medlemmer, der har deltaget tidligere år vil automatisk modtage en invitation. Meddelelse om en kommende jazzkoncert Tom Rytlander nævnte, at der lørdag den 9. maj 2015, kl , afholdes en jazzkoncert, hvor CT BigBand spiller en række for pensionistårgangene kendte melodier. Nærmere oplysninger på adressen: Henning Fokdal takkede på bestyrelsens vegne Ingrid Jensen for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet samt webmasteren Ole Bastue-Jacobsen for hans indsats, der giver foreningens medlemmer friske, aktuelle informationer om arbejdet i DI-Pens. Generalforsamlingsreferat 2015.docx Side 7 af 8

8 Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke var yderligere bemærkninger til fremlæggelse under dette dagsordenspunkt. Dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt, hvorefter han hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og overdrog ordet til formanden Henning Fokdal, som takkede dirigenten for en vel ledet generalforsamling. Hans-Erik Jørgensen / (Dirigent) 4. maj 2014 Tom Rytlander (sekretær) (4. maj 2015) Efter generalforsamlingen holdt direktør Tine Roed, DI et foredrag om DI & Omverdenen. Flere af tilhørerne gjorde efterfølgende opmærksom på, at de kunne konstatere, at DI ikke er en passiv, fornærmet organisation, men en samfundsrelateret aktivitet, der er en sædvanlig del af det daglige billede af tilstanden og udviklingen af såvel det danske, som i de udenlandske aktivitetsområder, hvor der er en berøringsflade til det danske samfund. Det var en engageret fremførelse, der medvirker til at den enkeltes interesse for den teoretiske og faktiske samfundsudvikling blev styrket. Efterfølgende har bestyrelsen, med hjemmel i vedtægternes 5 stk. 1, konstitueret sig således: Formand: Henning Fokdal Næstformand: Jens Neuert-Knudsen Kasserer: Bjarne Rasmussen Sekretær: Tom Rytlander Bestyrelsesmedlem: Lis Maurer Bestyrelsesmedlem: Niels Overgaard Generalforsamlingsreferat 2015.docx Side 8 af 8

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø.

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø. 1. april 2014 Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 23. ordinære generalforsamling. Selskabet

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen)

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere