Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling"

Transkript

1 Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning Snitflader til andre områder Sammenfatning Lovgrundlag vedrørende patientrettigheder og informationsmateriale Retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg Regionernes informationspligt Krav til indhold og udformning af informationsmateriale Patienternes ønsker til skriftlig information Erfaringer fra evalueringen af udredningsretten Arbejdsgruppens anbefalinger Principper for god patientinformation om ret til udredning og behandling Information om ret til hurtig udredning og udvidet frit valg Opfølgning på arbejdsgruppens anbefalinger Bilag: Eksempler på eksisterende indkaldelsesbreve i regionerne... 15

2 1. Indledning En god information er afgørende for, om patienterne uanset ressourcer og forudsætninger og bopæl kan få kendskab til og bruge deres rettigheder til hurtig udredning og behandling. Samtidig er god information med til at skabe tryghed og tilfredshed hos både patienter og pårørende. Regionerne er allerede i dag forpligtede til at informere patienterne om deres rettigheder vedrørende behandling og udredning. Men patientorganisationer og privathospitaler har peget på, at denne information ofte er uensartet på tværs af regioner og sygehuse, og at den opleves som svært forståelig af patienterne. Derudover er det et problem, at de væsentligste informationer til tider drukner i mængden af materiale. Derfor får sundheds- og ældreministeren fra 1. oktober 2016 mulighed for at fastsætte mere specifikke krav til indhold og udformning af regionernes informationsmateriale vedrørende udredning og behandling. Sundheds- og Ældreministeriet har igangsat et arbejde med at præcisere, hvilke krav der skal stilles til informationsmaterialet, og der er på den baggrund nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til de kommende krav. 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning Arbejdsgruppens afrapportering vedrører den information om patientrettigheder, som patienterne får i både fysiske og digitale indkaldelser til undersøgelse, udredning og behandling. Arbejdsgruppen har fokuseret på information om retten til hurtig udredning og retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med udredning og behandling. Med det udgangspunkt fik arbejdsgruppen i opdrag at: vurdere de eksisterende krav og retningslinjer til skriftlig information om patientrettigheder samt indhente eksisterende eksempler på skriftlig patientinformation. komme med forslag til en mere ensartet og patientcentreret information og herunder forholde sig til, hvilken information der bør indgå i breve til patienterne, hvad der er et passende omfang af information, og i hvilken rækkefølge informationen skal optræde. udforme konkrete retningslinjer og/eller konkrete tekstforslag til patientbreve. Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter for Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Patienter, Danske Regioner og Foreningen af danske sundhedsvirksomheder Sundhed Danmark. Der var følgende medlemmer af arbejdsgruppen: Kontorchef Lene Brøndum Jensen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand) Chefkonsulent Natasja Espeløv Balslev, Kræftens Bekæmpelse Teamleder Lise Lind, Gigtforeningen Seniorkonsulent Jakob Schelde Holde, Danske Regioner Kommunikationschef Erik Hagen Jørgensen, Region Nordjylland Visitator Anette Madsen, Region Syddanmark Side 2

3 Sektionschef Charlotte Olsen, Region Hovedstaden Sekretariatschef Jesper Luthman, Sundhed Danmark Specialkonsulent Laura Toftegaard Pedersen, Sundheds- og Ældreministeriet Praktikant Marie Lynge Andersen, Sundheds- og Ældreministeriet 1.2 Snitflader til andre områder Arbejdsgruppens arbejde omfatter den information om patientrettigheder, som patienterne modtager i skriftlige indkaldelser til undersøgelser, udredning og behandling. Arbejdsgruppens afrapportering bør dog ses i lyset af eksisterende arbejde med at udvikle information om patientrettigheder på andre platforme, herunder til hjemmesider, pjecer mv. Derudover kan arbejdsgruppens arbejde også inspirere den mundtlige information om rettigheder, som patienter modtager fra eksempelvis almen praksis og sygehusenes patientvejledere m.fl. På nationalt/tværregionalt niveau er der igangsat tre projekter med særlig relevans for arbejdsgruppens arbejde. Afrapporteringen fra arbejdsgruppen vil blive båret ind i projekterne, som beskrives i det følgende. Én indgang til information om sygehusvalg I regi af Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen udvikles en ny brugervenlig hjemmeside om sygehusvalg. Hjemmesiden har til formål at give patienterne let adgang til relevant information, som kan understøtte deres valg af sygehus i forbindelse med frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg. Hjemmesiden med information til sygehusvalg samler relevante oplysninger om bl.a. ventetid, antallet af behandlinger udført af den enkelte afdeling og patienttilfredshed. Det betyder, at patienter kun skal tilgå oplysningerne fra ét sted, og at de lettere kan sammenligne sygehusene med hinanden. Valget af relevante oplysninger tager udgangspunkt i en brugerundersøgelse gennemført af Sundhedsdatastyrelsen, hvor patienter har rangeret forskellige oplysninger efter, hvor relevante de er for deres valg af sygehus. Ventetid, andre patienters tilfredshed og udbytte af behandlingen blev vurderet som værende blandt de mest relevante emner. Hjemmesiden er færdig 1. oktober 2016 samtidig med ikrafttrædelse af de nye regler vedrørende udrednings- og behandlingsret. Information om patientrettigheder på sundhed.dk Den fælles offentlige internetportal sundhed.dk har, sammen med parterne bag portalen (stat, regioner og kommuner), igangsat et arbejde om bedre formidling af patientrettigheder til borgerne. Som et led i arbejdet ser parterne på information om patientrettigheder på tværs af sundhed.dk, borger.dk og parternes egne hjemmesider. Der er endnu ikke fastsat et sluttidspunkt for projektet. Information om patientrettigheder i regi af Borgernes Sundhedsvæsen Side 3

4 Regionerne har igangsat et fælles arbejde i regi af Borgernes sundhedsvæsen om at sikre god og målrettet patientinformation herunder information om patientrettigheder. Formålet med arbejdet er, at regionernes information om patientrettigheder og valgmuligheder målrettes patienten med udgangspunkt i en fælles forståelse af patientens informationsbehov før, under og efter behandling. 2. Sammenfatning Med de nye rettigheder til reel hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg til behandling og udredning inden for 30 dages har sundheds- og ældreministeren fået mulighed for at fastsætte krav til indhold og udformning af informationsmateriale om udredning og behandling. Ministeriet har i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til disse krav. Den nedsatte arbejdsgruppe har i arbejdet inddraget undersøgelser og tidligere erfaringer med, hvad patienter efterspørger i forhold til god information i patientbreve. Derudover har arbejdsgruppen inddraget eksisterende eksempler på informationsmateriale og patientbreve fra både regionerne, Sundhed Danmark og Danske Patienter. Arbejdsgruppen har i sine anbefalinger lagt særligt vægt på, at god information om patientrettigheder skal sikre, at patienten får kendskab til - og forstår - sine rettigheder, at patienten selv føler sig velinformeret, at patienten er i stand til at træffe et oplyst valg på baggrund af den information de har fået og at patienten bliver i stand til at handle på baggrund af dette valg. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen følgende fem principper for god patientinformation om ret til udredning og behandling i regionernes indkaldelsesbreve og indkaldelsespakker: 1. Informationen skal være letforståelig og tage udgangspunkt i patientens perspektiv 2. Informationen skal være ensartet 3. Informationen skal være tilstrækkelig og relevant 4. Informationen skal være handlingsanvisende 5. Den vigtigste information skal stå først Arbejdsgruppen giver desuden konkrete eksempler på information om retten til hurtig udredning og retten til udvidet frit valg til behandling og udredning, som kan anvendes i indkaldelsesbreve til patienterne. Arbejdsgruppen anbefaler, at der igangsættes en ensartet implementering af principperne for god patientinformation på tværs af regionerne, og at der ultimo 2016/primo 2017 sker en opfølgning på regionernes implementering af principperne. Side 4

5 3. Lovgrundlag vedrørende patientrettigheder og informationsmateriale I det følgende beskrives lovgivningen som den ser ud, når den nye lov om reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg inden for 30 dages ventetid på behandling mv. træder i kraft den 1. oktober Retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg Reglerne om udredning og udvidet frit sygehusvalg er fastsat i sundhedslovens 82 b og 87 og uddybet i 14 og 19 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. Ifølge sundhedslovens 82 b har patienter, der er henvist til udredning på sygehus, ret til at blive udredt inden for 1 måned (30 dage), hvis det er fagligt muligt. Hvis en region af kapacitetsmæssige årsager ikke kan efterleve retten til hurtig udredning på sine egne sygehuse, skal regionen søge patienten udredt på regionens samarbejdssygehuse, dvs. et hvilket som helst sygehus ud over regionens egne sygehuse, som regionen har aftale med og sædvanligvis benytter. Et samarbejdssygehus kan fx være andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker eller foreningsejede specialsygehuse, jf. 79, stk. 2, i sundhedsloven. Hvis regionen eller regionens samarbejdssygehuse af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning inden for én måned får patienterne ret til udvidet frit sygehusvalg. Regionen skal derfor tilbyde patienten udredning på et aftalesygehus, dvs. et af de privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som Danske Regioner indgår aftale med om udredning, diagnostiske undersøgelser eller behandling efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg, jf. 87, stk. 4 i sundhedsloven. Hvis bopælsregionen af faglige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en patient endelig udredning, kan patienten vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus jf. 14, stk. 3 i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling mv. Ifølge sundhedslovens 87, stk. 2, har patienter, der er henvist til sygehusbehandling, ligeledes ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten behandling på regionens egne sygehuse eller regionens samarbejdssygehuse inden for 1 måned. En patient, der har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling, har desuden ret til udvidet frit sygehusvalg, når regionen ændrer datoen for behandlingen. Retten til udvidet frit sygehusvalg i sundhedslovens 87 gælder både for patienter på det somatiske og det psykiatriske område. Side 5

6 Sundhedslovens 82 b om ret til hurtig udredning og 87 om udvidet frit sygehusvalg 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2. Stk Udeladt. 87. En person, som er omfattet af 82 b, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde personen endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Kan bopælsregionen af faglige årsager, jf. 82 b, ikke inden for 1 måned tilbyde en henvist person, jf. 1. pkt., endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus, jf. stk. 4. Stk. 2. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 1 måned kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus. Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen. Stk Udeladt. 3.2 Regionernes informationspligt Regionens informationspligt er fastlagt i sundhedsloven 90 og uddybet i 12 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. samt i 7, stk. 2, i bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Regionerne er ifølge sundhedslovens 90 forpligtede til inden for 8 dage at informere patienterne om deres rettigheder i forbindelse med udredning og behandling og adgangen til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg. Formålet med informationspligten er at sikre, at patienterne hurtigt får information om deres konkrete udrednings- og behandlingsforløb, som for eksempel undersøgelses- og behandlingstidspunkt, og om deres muligheder for at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg. Side 6

7 Sundhedsloven 90 om regionernes informationspligt 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. 82 b, oplyse patienten 1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling, 2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. 82 a, udredning, jf. 82 b, eller behandling efter reglerne i 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, 3) om retten til at vælge sygehus efter 86 og 87, 4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl., 5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og 6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter 86 og 87. Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter 87, stk. 3. Stk. 3. Udeladt 3.3 Krav til indhold og udformning af informationsmateriale I sundhedslovens 87, stk. 6, er der fastsat regler om, at sundheds- og ældreministeren kan fastsætte krav til indhold og udformning af informationsmateriale om udredning og behandling. Bestemmelsen giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte specifikke krav til, hvilke oplysninger regionsrådenes informationsmateriale til patienterne skal indeholde. Bestemmelsen giver endvidere ministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om den konkrete udformning af patientinformationsmaterialet. Sundhedslovens 87, stk. 6, om krav til indhold og udformning af informationsmateriale 87. Udeladt Stk Udeladt Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om 1) Udeladt. 2) krav til indhold og udformning af informationsmateriale vedrørende udredning og behandling samt regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om udredning og behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og 3) Udeladt. 4. Patienternes ønsker til skriftlig information Arbejdsgruppen har i sit arbejde inddraget tidligere erfaringer med - og undersøgelser af, hvad patienter efterspørger i forhold til god information i patientbreve. Som nævnt i afsnit 1.2 har Sundhedsdatastyrelsen gennemført en brugerundersøgelse af, hvilken information der er vigtig for patienterne, når de skal træffe sygehusvalg. I undersøgelsen prioriterede patienterne information om ventetider, andre patienters tilfredshed og udbytte af behandlingen blandt de mest relevante informationer. Danske Regioner har som led i handlingsplanen for Borgernes sundhedsvæsen gennemført en undersøgelse af, hvad der er vigtigt for forskellige patientgrupper og Side 7

8 pårørende, når de møder sygehusvæsenet. På tværs af de fleste patientgrupper er der et ønske om klar og enslydende information. Desuden nævner patienter med psykisk sygdom konkret, målrettet og tilpasset information, mens de kirurgiske patienter peger på, at den skriftlige information tydeligt skal angive tid og sted. Endelig udtrykker de pårørende i undersøgelsen et ønske om, at den skriftlige information er læsbar og specifik. Flere af regionerne har ligeledes foretaget undersøgelser af patienternes ønsker til information i patientbreve. Region Hovedstaden har foretaget en række kvalitative interviews i forbindelse med udarbejdelsen af nye breve i regionen. Her giver de fleste patienter udtryk for, at information om tid og sted for undersøgelse/behandling er det vigtigste, og at dette bør fremgå som det første i den skriftlige information. En undersøgelse foretaget på Gentofte Hospital har vist, at patienterne oplever, at de får for meget materiale i indkaldelserne. Det samme billede tegner sig i Region Nordjylland. Her har en række interviews med patienter vist, at patienterne ønsker korte og letforståelige breve med information omkring tid og sted samt information om hvad indkaldelsen handler om og kontaktmuligheder. 4.1 Erfaringer fra evalueringen af udredningsretten I 2015 foretog Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet en evaluering af udredningsretten, som også omfattede en vurdering af informationsmaterialet til patienterne. I evalueringen beskriver en de adspurgte patientforeninger, at mange patienter har svært ved at læse og forstå den information, de får tilsendt. Begrebet udredning nævnes i evalueringen som et eksempel på et begreb, som patienterne har svært ved at forstå. I evalueringen problematiseres det endvidere, at få patienter kender til retten til hurtig udredning, med mindre de er indskrevet i et kræft- eller hjerteforløb med de særlige lovgivningskrav, som er knyttet hertil. Patientforeningerne oplever desuden, at det for patienterne ofte kan virke besværligt at få en henvisning til et andet udredningstilbud, når retten til hurtig udredning ikke kan imødekommes på det sygehus, som patienten oprindeligt er henvist til. 5. Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen fik til opgave at udforme retningslinjer og/eller konkrete tekstforslag til patientbreve med henblik på at understøtte en ensartet og patientcentreret information om patientrettigheder inden for og på tværs af regionerne. Foruden eksisterende viden om patienternes ønsker til god skriftlig information har arbejdsgruppen inddraget eksempler på informationsmateriale og indkaldelsesbreve fra både regionerne, Sundhed Danmark og Danske Patienter. Eksempler på eksisterende breve fra regionerne fremgår af bilag 1-4. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen fem overordnede principper, som bør være styrende for regionernes indkaldelsesbreve. Desuden beskriver Side 8

9 arbejdsgruppen konkrete eksempler på information om retten til hurtig udredning og retten til udvidet frit valg til behandling og udredning, som kan anvendes i indkaldelsesbrevene. Hvad er et indkaldelsesbrev, og hvad er en indkaldelsespakke? Regionerne anvender forskellige systemer til at generere indkaldelser til undersøgelser, udredning og behandling og indkaldelserne udsendes både elektronisk og fysisk. Det betyder, at indkaldelserne kan være meget forskellige af udseende og struktur. For eksempel kan de kan tage form af egentlige breve med eventuelle bilag eller patienten kan tilgå information via den digitale postkasse, hvor patienten enten får ét samlet brev (som en pdf-fil), der kan åbnes online eller får flere links svarende til et indkaldelsesbrev med bilag, hvor patienten selv klikker sig rundt. Derfor anvender arbejdsgruppen i sine anbefalinger begrebet indkaldelsesbrev som en fælles betegnelse for det brev, forklæde eller den digitale post, som møder patienten, som det første, når de åbner indkaldelsen. Indkaldelsen vil derudover typisk rumme et antal fysiske bilag eller link til elektroniske bilag med yderligere information. For eksempel om forberedelse til behandlingen, rutevejledning til sygehuset mv. Det samlede materiale, som patienten modtager i indkaldelsen kaldes i anbefalingerne indkaldelsespakken. 5.1 Principper for god patientinformation om ret til udredning og behandling God patientinformation tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for patienten. Derudover skal patientinformationen oplyse patienterne om deres rettigheder. Arbejdsgruppen har i den forbindelse særligt lagt vægt på, informationen skal sikre: at patienten får kendskab til - og forstår - sine rettigheder, og at patienten selv føler sig velinformeret, at patienten er i stand til at træffe et oplyst valg på baggrund af den information de har fået, og at patienten bliver i stand til at handle på baggrund af dette valg. Arbejdsgruppen har på den baggrund peget på fem principper for god patientinformation, som udfoldes i det følgende. Fem principper for god patientinformation om ret til udredning og behandling: 1. Informationen skal være letforståelig og tage udgangspunkt i patientens perspektiv 2. Informationen skal være ensartet 3. Informationen skal være tilstrækkelig og relevant 4. Informationen skal være handlingsanvisende 5. Den vigtigste information skal stå først 1. Informationen skal være let forståelig og tage udgangspunkt i patientens perspektiv Forskellige patienter har forskellige forudsætninger for at læse og forstå den information, de modtager fra sundhedsvæsenet. Særligt information om patientrettigheder kan være Side 9

10 svært tilgængelig, og juridiske hensyn skal afvejes i forhold til hensynet om, at patienten skal kunne forstå informationen. Formålet med information om patientrettigheder er at sikre, at alle patienter uanset ressourcer og forudsætninger kender deres rettigheder og er i stand til at tage et valg på baggrund af den viden. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at informationen er skrevet i et så letforståeligt og genkendeligt sprog som muligt. Med letforståeligt menes, at sproget skal være hverdagsdansk. Med genkendeligt menes, at de begreber som anvendes, skal gøre patienten i stand til at søge videre efter mere information. Det betyder for eksempel, at latinske betegnelser og juridiske begreber kan anvendes, hvis det anses for nødvendigt, men at de altid bør forklares eller oversættes. Patientens perspektiv, skal være styrende for, hvordan der informeres om patientrettigheder, herunder hvordan informationen gøres letforståelig og genkendelig. Det kan bl.a. sikres ved altid at inddrage patienter eller patientforeninger i udformning og afprøvning af patientinformationen. Hvor det er relevant af hensyn til patienterne, kan informationsmaterialet også afprøves på andre brugergrupper, for eksempel pårørende og sundhedspersonale. 2. Informationen skal være ensartet Patientforløbet kan gå på tværs af afdelinger og sygehuse, ligesom patienterne enten på eget eller regionens initiativ, kan blive henvist til sygehuse uden for regionen eller til privathospitaler. For at undgå unødige misforståelser og forvirring, som kan betyde, at patienten ikke får mulighed for at benytte sig af sine rettigheder, er det vigtigt, at patienten så vidt muligt møder den samme information om deres rettigheder i forhold til udredning og behandling i alle indkaldelsesbreve og indkaldelsespakker. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at informationen om patientrettigheder er ensartet i indkaldelserne - både indenfor den enkelte region og på tværs af regionerne. Det indebærer, at de konkrete formuleringer i informationen og informationens placering skal være i overensstemmelse med princip 5 om, at den vigtigste information skal være først i indkaldelsesbrevet. Arbejdsgruppen anbefaler, at eventuelle lokale afvigelser kun sker i situationer, hvor der ikke findes alternative behandlingsmuligheder for patienten i enten privat eller offentlig regi. Arbejdsgruppen anbefaler, at der igangsættes et fælles arbejde mellem regionerne om at ensarte formuleringerne i indkaldelsesbreve og indkaldelsespakker vedrørende ret til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg. 3. Informationen skal være tilstrækkelig og relevant Patienterne har krav på tilstrækkelig og relevant information, som gør dem i stand til at modtage tilbud om udredning og behandling, herunder foretage valg af andet sygehus, hvor dette er relevant for patienten. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at informationen i indkaldelsesbrevene skal være så kort, klar og præcis som mulig. Uddybninger og længere forklaringer bør henvises til indkaldelsespakken, ligesom det er muligt at henvise til Sundheds- og Side 10

11 Ældreministeriets pjece Når du er henvist til sygehus, hvor patientrettighederne beskrives. Samtidig skal informationen til patienten i videst muligt omfang målrettes til den enkelte patient og dennes rettigheder. Det vil for eksempel sige, at informationen om udvidet frit valg skal have en mindre fremtrædende plads i indkaldelsesbrevet til patienter, som ikke kan gøre brug af retten til udvidet frit valg. 4. Informationen skal være handlingsanvisende Foruden at oplyse patienterne om udredning og behandling og klæde dem på til at foretage et informeret sygehusvalg, skal informationen også give patienterne forudsætning for så nemt som muligt at handle på deres valg. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at informationen i både indkaldelsesbreve og indkaldelsespakker er handleanvisende. Det betyder for eksempel, at der både bør være en klar angivelse af, om patienten har og kan gøre brug af en patientrettighed og at der skal være et telefonnummer, som patienten kan ringe til, hvis patienten ønsker at gøre brug af en patientrettighed. Arbejdsgruppen anbefaler, at dette telefonnummer inklusiv træffetid står i direkte forlængelse af eller, i situationer hvor dette er umuligt, i tydelig sammenhæng med informationen om patientrettigheden. I forhold til information om retten til udvidet frit valg til udredning eller behandling efter 87 anbefaler arbejdsgruppen, at patienter, der kan gøre brug af rettighederne som minimum i indkaldelsesbrevene oplyses om, hvem de skal kontakte, herunder telefonnummer og træffetid, for at gøre brug af retten eller få yderligere oplysninger om den. For patienter, der kan gøre brug af retten til hurtig udredning efter 82b gælder det desuden ifølge sundhedsloven, at patienten skal oplyses om, på hvilket sygehus patienten kan tilbydes udredning inden for 30 dage. Arbejdsgruppen anbefaler, at denne information som udgangspunkt altid indgår i indkaldelsesbrevet. I afsnit 5.2 gives eksempler på konkrete tekststykker til indkaldelsesbrevene, som imødekommer princippet om, at informationen skal være handleanvisende. For at giver patienterne de bedste forudsætninger for at opnå kendskab til deres rettigheder, anbefaler arbejdsgruppen derudover, at alle patienter informeres om, hvor de kan få yderligere skriftlig information, herunder eksempelvis venteinfo.dk, pjecen Når du er henvist til sygehus, regionens egen hjemmeside eller lignende. 5. Den vigtigste information skal stå først Den enkelte patient får mange informationer, og der er risiko for, at vigtig information drukner. Derfor skal den, for patienten, væsentligste information stå først i indkaldelsesbrevet, mens mindre væsentlig information bør stå længere nede i indkaldelsesbrevet eller henvises til den øvrige indkaldelsespakke. Det er vigtigt for patienterne at komme hurtigt til udredning og behandling. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at patienterne informeres om retten til hurtig Side 11

12 udredning og udvidet frit valg i indkaldelsesbrevene i de tilfælde, hvor regionerne ikke kan overholde tidsfristerne, og patienterne derfor kan gøre brug af rettighederne. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at informationen om retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg i disse situationer anføres i sammenhæng med information om tid og sted for den planlagte undersøgelse eller behandling og så vidt muligt i starten af indkaldelsesbrevet. Teksten bør indgå som en naturlig del af den øvrige tekst, således at patienten ikke overser informationen. Som anført i princip 4 anbefaler arbejdsgruppen også, at oplysninger om, hvor patienten skal rette henvendelse, herunder telefonnummer og træffetid, angives i direkte forlængelse af eller i situationer hvor dette er umuligt, i sammenhæng med - informationen om rettigheden. I afsnit 5.2 gives eksempler på, hvordan information til patienterne om udrednings- og behandlingsret konkret kan opstilles, således at ovenstående imødekommes. Anden relevant information til patienterne inkluderer information om, hvorvidt patienten er visiteret til enten undersøgelse, udredning eller behandling samt patientens henvisningsdato. Patienten kan få brug for disse informationer i forbindelse med eventuel kontakt til patientvejleder eller ved videre informationssøgning på nettet mv. Informationen om frit sygehusvalg og informationen om rettigheder, som patienten ikke kan gøre brug af, skal ligeledes prioriteres i forhold til, hvor vigtige de er for patienten. I henhold til sundhedslovens 90 skal alle patienter informeres om retten til frit sygehusvalg. Derudover skal patienter henvist til udredning altid informeres om retten til hurtig udredning og retten til frit sygehusvalg i forbindelse med udredning. Patienter henvist til behandling skal altid informeres om retten til udvidet frit sygehusvalg, også selvom patienterne ikke kan gøre brug af rettighederne, fordi sygehuset opfylder tidsfristerne eller fordi der ikke findes et udrednings- eller behandlingsalternativ på andre sygehuse. I informationen til patienter, der ikke kan gøre brug af rettighederne, vil det for eksempel være nok at henvise til pjecen Når du er henvist til sygehus. Side 12

13 Figur: Anbefalinger til prioritering af informationen Side 13

14 5.2 Information om ret til hurtig udredning og udvidet frit valg Særligt indholdet og udformningen af patientinformation om udrednings- og behandlingsret bør ikke variere på tværs af regionerne. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der fremadrettet er særligt fokus på at forbedre og ensarte informationen om disse patientrettigheder i både indkaldelsesbreve og indkaldelsespakker. Som inspiration for regionernes fremadrettede arbejde med at sikre ensartet patientinformation i indkaldelsesbreve og indkaldelsespakker på tværs af regionerne har arbejdsgruppen formuleret tre eksempler på letforståelig information om retten til hurtig udredning og retten til udvidet frit valg til patienter, der kan gøre brug af disse rettigheder. Jf. princip 5 bør denne information indgå i sammenhæng med informationen om tid og sted for den planlagte undersøgelse eller behandling og så vidt muligt i starten af indkaldelsesbrevet. Teksteksemplerne er formuleret med udgangspunkt i eksisterende indkaldelsesbreve og arbejdsgruppens principper for god patientinformation. Eksempel 1: Information om retten til hurtig udredning ( 82b) Som patient har du ret til at blive udredt inden for 30 dage, dvs. at vi inden for 30 dage skal undersøge, hvad du fejler. Vi har ikke mulighed for at udrede dig inden 30 dage, og du har i stedet mulighed for at blive udredt/undersøgt på [navn på hospital]. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, skal du hurtigst muligt kontakte patientvejleder/visitation/enhed på [telefonnummer og træffetid]. Du kan også læse mere på [fx nummer og overskrift] eller på venteinfo.dk. Eksempel 2: Information om ret til udvidet frit valg i forbindelse med undersøgelse, udredning eller behandling ( 87) Som patient har du ret til at komme til undersøgelse/blive udredt inden for 30 dage dvs. at vi inden for 30 dage skal undersøge, hvad du fejler/skal starte din behandling inden for 30 dage. Vi har ikke mulighed for at udrede/undersøge/behandle dig inden 30 dage. Du har derfor ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. at blive udredt/undersøgt/behandlet på et andet sygehus. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, skal du hurtigst muligt kontakte patientvejleder/visitation/enhed på [telefonnummer og træffetid]. Du kan også læse mere på [fx sidenummer og overskrift] eller på venteinfo.dk. Eksempel 3: Information om aflysning af tid til kirurgisk behandling, som udløser ret til udvidet frit sygehusvalg ( 87) Vi har været nødt til at aflyse din oprindelige tid. Vi kan tilbyde dig en ny tid, men som patient har du nu også ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. at blive behandlet på et andet hospital. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, skal du hurtigst muligt kontakte patientvejleder/visitation/enhed på [telefonnummer og træffetid]. Du kan også læse mere på [fx sidenummer og overskrift] eller på venteinfo.dk. Side 14

15 6. Opfølgning på arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppens anbefalinger indgår i det videre arbejde både centralt og lokalt med at sikre mere ensartet og patientcentreret informationsmateriale. Opfølgningen på arbejdet er inddelt i tre faser. 1. fase: Revision af bekendtgørelse og vejledning Arbejdsgruppens afrapportering danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets revision af Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv. og Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, som træder i kraft den 1. oktober Ligeledes vil arbejdsgruppens arbejde blive båret ind i de eksisterende projekter om information til sygehusvalg, patientrettigheder på sundhed.dk og Borgernes Sundhedsvæsen samt i revisionen af ministeriets pjece Når du er henvist til sygehus. 2. fase: Implementering af de nye krav i regionerne Frem mod 1. oktober 2016 skal regionerne implementere de nye principper for indhold og udformning af information om patientrettigheder i indkaldelsesbreve og indkaldelsespakker. Arbejdsgruppen anbefaler i den forbindelse, at der igangsættes en tværregional proces for at sikre en ensartet implementering af principperne på tværs af regionerne. 3. fase: Opfølgning på regionernes informationsmateriale Regionerne implementerer de nye regler om krav til informationsmateriale som følge af den nye bekendtgørelse og vejledning som træder i kraft 1. oktober Arbejdsgruppen anbefaler i den forbindelse, at der ultimo 2016/primo 2017 sker en opfølgning på regionernes arbejde med at udvikle nye indkaldelsesbreve og indkaldelsespakker med udgangspunkt i de fem principper. 7. Bilag: Eksempler på eksisterende indkaldelsesbreve i regionerne Bilag 1. Eksempel på patientbrev vedr. indkaldelse til undersøgelse Bilag 2. Eksempel på patientbrev vedr. indkaldelse til udredning på samarbejdssygehus Bilag 3. Eksempel på patientbrev vedr. indkaldelse til kontrol og information om ret til udvidet frit sygehusvalg Bilag 4. Eksempel på patientbrev vedr. ændring af tid til kirurgisk behandling og ret til udvidet frit sygehusvalg Side 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Målrettet lovpligtig information til patienter

Målrettet lovpligtig information til patienter Målrettet lovpligtig information til patienter Bookplan Update 25. august 2016 Chefstrateg Mogens Engsig-Karup www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Digitale indkaldelser: Fordele og ulemper 2. Patientinformation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Op og ned i den private sundhedsbranche MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Mine punkter til i dag Sætte scenen for den private branche Hvem er vi? Lidt baggrundstal

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Generelle bemærkninger. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Att: Tove Kjeldsen. 13. januar 2016

Generelle bemærkninger. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Att: Tove Kjeldsen. 13. januar 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Att: Tove Kjeldsen 13. januar 2016 UDKAST Høringssvar til forslag om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning og udvidet frit

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Denne vejledning retter sig mod regionsrådene, de offentlige sygehuse, private specialsygehuse

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

2007/2 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 27. marts 2008 af ministeren

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter VEJ nr 9955 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1603637 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2013-14 Fremsat den 28. november 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til 2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 28. november 2013 af ministeren

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 BTL 143 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 26. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2012/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1207288 Fremsat den 10. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere