DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET"

Transkript

1 september Olaf Haildor Gunnløgsson 3000 Helsingør den 18. maj Dato: Beskikket bygningssagkyndig Helsingør Arkitekter Sct. Anna Gade 44 B FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: XX DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision at tilstandsrapporten XX fej Ibehæftet. tildeles en advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport. Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten XX er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som alvorligt Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig Olaf Halldor Gunnlogsson skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets vurdering, at denne Der foreligger en gældende påtale xx med udløb den 24. juni 2013, der påtale ikke skal have skærpende virkning for afgørelsen af nærværende tekniske revision. Sagsfremstilling: Gunnløgsson færdiggjort den 29. februar Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig XX Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand xx og for at give møde, var ikke mødt. Den sagkyndige har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 9. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 21. marts Olaf Halldor Gunnløgsson, som var underrettet om muligheden den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter samt hidtidig praksis i den Det er nævnets vurdering, at bortset fra følgende punkter er de enkelte fejlangivelser i Begrundelse: kontrolrapporten er veldokumenterede og afvejningen foretaget i overensstemmelse med tekniske revision. Nævnet har revurderet vægten af fejlangivelserne under følgende punkter: DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGN]NGSSAGKYNDIGE GI. Mønt 4/1117 KØBENHAVN IC TLF: /

2 Fejlangivelsen (A2) under punkt 8.6 frafaldes, da BS es mulighed for at konstatere tag rendens utæthed bygger på teknisk revisors antagelse om, at den har været indikeret af en istap. Fejlangivelsen (A2) under punkt 3.1 frafaldes, da murfladernes tilstand anses for beskrevet under henholdsvis forgående og efterfølgende punkt. Nævnets revurdering af ovenstående punkter ændrer ikke den samlede vurdering af tilstandsrapporten som alvorligt fejibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 kontrol kontrol Kontaktoplysninger Ejendom men EBST 3000 Helsingør. Opfølgende Revsionsoversigt Forside ERHVERVS OG BYGGESTYRELSEN TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Ja ig (BS) Gunnlegsson Arkitekter Arkitekter (Mobil) Bygningssagkynd Olaf Haildor Helsingør Helsingør ohgtit.dk Delvist Sagsbehandler i Nej Koritroleftersyn Kriterium Afslutriingsdato Afgørelse Gældende til Genereret H-nr Kontroirapport status Side 26 marts :26 Endehg rapport kvahietesikret Vestgavl og indgangsside nord. Billedtekst Oversigtsbilleder beliggenhed - Ejendommens Ejer Ja Navn Adresse Telefon Tilstede ved sanktion) Stikprøve 25. juni 2010 Påtale 24. juni 2013 Stikprøve 8. juli 2008 Godkendt Opfølgende kontrol Igangværende kontrol 17. december 2010 Fejibehæftet (uden Navn Firma Adresse Telefon Emall Tilstede ved

4 Indledning sep Dato Tid Sagsforløb Huset set fra haveside Tilstandsrapport for ejendommen 20-apr-I i 09:37 er tildelt teknisk revisor til kontrol 06-jun-il 12:20 Kontrolbesøget blev udsat 15-apr-11 15:16 Udtrukket tit kontrol ScanJour journal nr ikke angivet 06-feb-12 14:26 Endelig kontrolrraport udarbejdet 29-feb-12 14:46 Endelig kontrolrapport er blevet kvalitetsikret 07-jun-Il 10:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor Vejret påvirkede kontrollen: 24-jun-i i 12:38 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 12-maj-i I 20:00 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 25-jul-i I 17:23 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 22-jul-i i 11:20 QA har ikke godkendt Udkast [rapporteret jul-I I 13:36 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret I Ejendommen besigtiget aug-i I 14:46 Endelig kontrolrraport udarbejdet I 0-aug-i 1 04:00 s tidsfirst udløb 31-aug-i i 15:39 Ny deadline for BS kommentar: i4. 31-aug-I I 15:36 Endelig kontrolrapport er ikke blevet godkendt af 31-aug-i i 15:39 Søgt ny deadline: 14. sep aug-I i 15:40 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 09-sep-i 1 15:45 har kommenteret på udkast 26. marts :26 Endelig rapport kvalitetsskret 2 Genereret HE-nr Kontroirapport status Side Sagsbehandling Bemærkninger kvalitetsikring Overskyet, let småregn i byger.

5 Følgende materiale forelå BBR Forsikringspolice I Gensidige Tidligere tilstandsrapport nr. Fejlangivelse Det er mere oplysende også at anføre dato for udførelse af tidligere rapport. 0 Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Energimærke - Fejlangivelse Intet oplyst. Den sagkyndige bør være opmærksom på de formelle krav til Al tilstands rapporten. Et eventuelt energimærke skal anføres under dette punkt jf. håndbogen, kapitel 3, afsnit 6.05 og endvidere inddrages som en del af baggrundsmaterialet for besigtigelsen. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Den_sagkyndige_har fået_udsættelse_for_indberetning. Andre Der forelå ingen bygningstegninger ved besigtigelsen. Police omfatter: Brand, insekt-svamp, skjulte rør bygningsoptysninger - stikledning og glas & kummeforsikring. Fejlangivelse Husejer oplyser d.d., at de ikke har bygningstegninger af ejendommen, hvilket bekræfter 0 BBs bemærkning. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Typehus Enfamilieshus Elendommen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kæder m2 rn2 bolig rn2 erhverv tagelage i A Beboelse 1976 i ill B Cerportludhus 2000 i Fejlaflgivelse Bygning A: Iflg. BBR er udnyttet tagetage 67 kvm ud af ialt 72 kvm. Sammentælling derfor Al forkert. (Der mangler bemærkning om dette i pkt. 5), Bygning C: sommerhus - skal nok være cykelskur ca. 5 kvm. hundehus er Ca. 2 kvm med_tegltag_og_ikke_egentlig_bygning;_derfor_undtaget. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 26. marts Endelig rapport kvalitetssikret 3

6 Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Ja: B - Udhus er ikke besigtiget - manglende nøgle. Det var ikke muligt at besigtige tag og tagrender gjort utilgængelige? ordentligt grundet sne og is. Fejlangivelse Korrekt at udhus i litra B ikke var tilgængeligt og derfor anført ja i pkt.1. A3 Forkert placering af øvrige bemærkning, som hører under pkt. 2: Bemærkning om manglende besigtigelse af tag og tagrender pga. sne og is kan ikke kun være gældende for bygning B. men også A + C. Det bør være anført, at ny besigtigelse kan foretages efter tøbrud, hvorefter der kan udføres allonge til tilstandsrapporten. 2. Sygningsdele, der Nej ikke kunne besigtiges? 3. Bemærkninger til Ja: A - termoruder? 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? ija: C - Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Alle termoruder er besigtiget. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængig af lys- og/eller temperaturforholdene og vejrforholdene på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder det ikke er muligt at registrere. Cykel/brændeskur er ikke nævnt IBBR. Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygnngsdel / inotallation IB KO Kl <2 1<3 UN NOTE i Fundamenter I ok!er 0 I cl cl 21(ælOer I krybekælder I terrændmk x Yder. og indervægge..l.._ 0 4 Vinduer og døre I Lofter Istageadslrille/ser i cl 0 cl 6 Gulvkonstruktion og gulve i i Indvendige trapper x B Tagkonstruktion Badltoilatogbryggers cl 10 WS-insta/lationer 0 i 0 cl 11 EI-installal:oner cl 0 o Fejlangivelse Bygningsdel 9 Bad/toilet og bryggers : mangler helt at blive vurderet A3 Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommen er fra Når man ser bort fra de beskrevne mangler, er ejendommen velholdt med god anvendelighed. Fejlangivelse Beskrivelsen skønnes ikke tilfredsstillende, da en væsentlig bygningsdel som tagdækning Al (pkt. 8.) er undtaget vurdering og ikke er omfattet af tilstandsrapporten. En oplysning om, at huset oprindeligt var el-opvarmet kunne begrunde de mange blotlagte rørføringer i huset. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Genereret NB-nr Kontrolrapport status SIde 26. marts :26 Endelig rapport kvalitetosikret 4

7 Bygning A (Beboelse - 178m2) Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 26. marts Endeiig rapport kvaiitetssikret 5

8 i. Fundamenter I sokler i bygning A K2: Nederste murværksskifter/fuger er opfugtede og forvitrede især i østgavl, pga. manglende sokkelpuds. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 25. marts :26 Endehg rapport hvahtetssikret 6

9 Fejlangivelse -_i. - Å --; lej; y I - 4 I Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26 marts Endelig rapport kvalitetssikret 7

10 Huset skønnes projekteret med hårdtbrændte teglsten ført under terræn. Bemærkning/karakter svarer til, hvad der også var anført i tidligere TR I vinduesnicher indvendigt ses spor af periodevis fugt- evt. kuldebroer. (Aktuelt måles der ikke fugt). Bør bemærkes med UN. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 26 marts Endelig rapport kvatitetsaikret 8

11 3. Yder- og indervægge i bygning A 3.1 Facaden gavle K3: Fonvitret og nedbrudt forskalling i begge gavle. Revnet og forskubbet gavitrekant mod vest, der er ikke konstateret fastgørelse til gavispær. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26. marts Endelig rapport kvaliteissikrel 9

12 Fejlangivelse A4 Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 26 marts Endelig rapport kvaiitetssikret 10

13 r. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 26 marts Endelig rapport kvalitetselkret 11

14 Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 26 marts Endelig rapport kvailtetssikret 12

15 Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26 marts :26 Endelig rapport kvalitetssikret 13

16 Tekst og karakter er afskrift fra tidligere rapport. Det er oplyst, at øverste del af gavitrekant i vest er delvist ommuret efter stormskade. Det ses ikke tegn på aktuelle skader. Der ses ingen tegn på forskubning af gavlmure (2 fotos). I tagrum ses ingen forarikring mellem gavimure og spærfag i begge gavle. Der er Ca. midt pà langside senere påsat patentbånd som vindkryds. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 3.1 Facader I gavle Kl: Der er konstateret sporadiske forvitrede fuger i facaderne. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26 marts Endelig rapport kvatitetssikret 14

17 Fejlangivelse A2 Huset er opmuret i mager bakkemørtel. Partielt på alle frie murflader ses forvitring/frostpåvirkning og porøsitet samt angeb af murbier i syd og vest. Risiko for fugtskade gennem hulmur K2. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 3.1 Facader I gavle K2: Der er i facaderne mod syd og øst konstateret angreb af murbier i mørtelfugerne, (huller i mørtelfugerne). Genereret HE-nr Koritroirapport status Side 26 marts Edehg rapport kvalitetssikret 15

18 4. Vinduer og døre i bygning A 4.1 Døre K2: Dør mod have/syd. Opfugtet/blødt træ dørbundstykket med deraf forventet nedsat levetid. Genereret HE-nr lçontrolrapport status Side 26 marts :26 Endelig rapport kvalitetssikret 16

19 026 28martS2D121 Genereret HE.nr _\.; 1 Endelig rapport kvalitetssik(et 17 I

20 tagvindue. a): Rådskade i haveside i begge karmpartier til opholdsstue. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26 marts Endetg rapportkvaiitetssikret 18 ned i bundkarmen med råd til følge. cm op ad sidestykket.) Note: Topforseglingen forhindrer at vand trænger ned bag bundgiaslisten og 4.2 Vinduer K2: Punkterede termoglasruder i køkken to små vinduer i køkken (vestgavl) samt i bad på tagetage, og 4.2 Vinduer K2: Vinduerne mangler topforsegling, (klar silikonefuge mellem glas og bundstykket i glasrammen og ti Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 4.2 Vinduer K2: Der er råd/nedbrudt træ i bundkarm/glaslister i vindue på facaden mod syd. Da det er special-partier skønnes udgift til> pr. stk. o): Der er rådskade i fast karmparti i østgavl købere at forhldesig til, da vinduer ligner døre. Mangler præcisering af, hvilke vinduer og døre, der har rådskader. Er vanskeligt for

21 Fejlangivelse A3 K2. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 4.4 Sålbænke Kl: Murede sålbænke uden fald og drypkantldrypnæse. Genereret HEnr Kontrolrapport etatus Side 26 marts Endelig rapport kvalitetasikret 19

22 Fejlangivelse A2 5.2 Loftbeklædning 5. Lofter /etageadskillelser bygning A Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 26. marts Endelig rapport kvalitetssikret 20 Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Skjolder i multirum ved dør til værelse. + loft/væg i depotrum. (se undeer pkt. 8.) Mangler præcisering al, hvor der er fugtskjolder samt, hvilken form for tidligere utæthed. -

23 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 6.1 Gulvkonstruktioner Fejlangivelse K2: Revnet hulkehi i bad i tagetagen. [ r er ikke konstateret yderlige skader i forbindelse hermed. : A3, 4 i 4.-.,.. I t:%.. 4,L _,ç... - l..:,,h: r $, * ir% -. b - d. -I. 4, - I..4 %... : c, s , Pkt. 6.1 hører til under pkt baderum. Ejer oplyser, at de sjældent anvender dette baderum. Det vil købere formentlig komme til. Etageadskillelse under bad I sal er træbjælkelag/plader. Trods tæt funktion i mange år bør karakteren være K3. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 6.2 Belægninger Kl: Der er enkelte revnede gulvklinker i hall samt et hul i klinke i opholdsstuen, samt partielle revnede fuger._skyldes_mangelfuld_vedhæftning_til_underlag. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26. marts :26 Endelig rapport kvaiitetssikret 21

24 Tagbelægning/rygning 8.1 Ingen bemærkninger Genereret HE-nr Kontrolrapport status SIde 26. marts :26 Endelig rapport kvalitetssikret Tagkonstruktion i bygning A

25 Fejlangivelse 0 \\I\ k. : - Geriereret HE-nr Kontrolrapport status Side 26 marts Endelig rapport kvaiitetssikret 23

26 Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 28 marts EndeII9 rapport kvalitetssikret 24

27 8.6 Tagrender I Ingen bemærkninger tagnedløb Pga. sne er huset ikke vurderet udefra. I hvilket omfang, det faktisk ikke var muligt at se nogen del af tag-render, kan ikke afklares hermed. Tagrygning er meget frostskadet i sten og forskælling. Tagsten på begge tagfiader er meget frostskadede; afskalninger ligger bag skrosteri og i fyldte tagrender på begge sider. Taodækninçi er helt tienhici til udskiftninq. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den saqkyridiqe. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 26 marts :26 Endelig rapport kvalitetasikret 25

28 Fejlangivelse A2 8.8 Spær og lægter Tagrende ved indgangsdør er meget utæt. Det må antages, at der ved besigtigelsen har været en ista (!) Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige K2: Der er fugtspor i spær. Der mangler afstandslister mellem undertag og taglægter. Gonereret HE-nr Kontrorapport status Side 26. marts Eiidelig rapport kvalitetssikret 26

29 ci al al cn M m 0 0) I ni D Q. z al al D 00 al al

30 810 Undertagel understrygning Fejlangivelse I Ioftrum er Monarfol før op over kip. Folien er lagt vandret med overlæg Ca cm. Der er isat kiler mange steder for ventilering. Dette bevirker, at der kan komme fygesne ind. Isolering slutter flere steder tæt til folien og lukker for ventilation ned i skråvægge, Manglende korrekt ventilering har givet skimmellkondensspor på spær og folie. Forholdet er risikabelt = K3 Tidsffisten er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Ingen bemærkninger B6 Monarfol som tagfod på begge langsider. Meget mømetinedbrudt begge langsider. Dette er angivet i den tidligere tilstandsrapport. Usikkert, i hvilket omfang sne har dækket, men kendskabet til forholdet burde udløse UN. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26, marts Endelig rapport kvalitetsaikret 26

31 Bygriingssagkyndig Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige Skorsten I K2: Skorstenen mod syd har flere mørtelfuger der er forvitret/nedbrudt på alle siderne. Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 26 marts Endelig rapport kvalileissikret 29

32 9. Bad I tohet og bryggers i bygning A 9.2 Vægkonstruktion/ belægning Fejlangivelse Ingen bemærkninger B8 Byg ningssagkyndig Bygningsdel 9 er ikke medtaget; (dog gulv anført under pkt. 6). Bruseniche i bad i stueplan: Nye vægfliser er opsat på eksist. fliser. Ejer oplyser, at det var pga. af fugtudtræk. Fliser har i stort omfang sluppet vedhæftning med risiko for nedfald= K3. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 26 marts Endelig rapport kvalitetssikret 30

33 10, VVS-installationer i bygning A 10.2 Varmeinstallationer K2: El - vandvarmer forbindelse med opvarming af vand til karbad på bad/wc/tagetage er i følge sælger ude af funktion. Fejlangivelse Der er ikke gulvarme i badeværelse i sal. Al Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige El-installationer i bygning A lii.1 Andet 1K2: El-gulvvarme på bad på tagetagen fungere ikke. II i Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26. marts :26 Endeig rapport kvalitetssikret 31

34 Bygning B (Carport!udhus - 17m2) 3. Yder- og indervægge i bygning B 3.1 Facader Igpyie ingen bmrkninar Fejlangivelse A2 Carport-redskabsrum er ikke undtaget for udvendig vurdering (side 6. pkt. 4). Der er ikke anført IB. Skuret er meget overbevokset og fremstår i nqet forsømt stand K2. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den saokvndiae. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26 marts :26 Endelig rapport kvahtetssikret 32

35 Bygning C (Sommerhus - 5m2) 3. Yder- og indervægge i bygning C 3.1 Facader! gavle Fejlangivelse Al Bygning er ikke sommerhus, men et cykel-halvtag. Det fremstår i meget forsømt og i overbegroet stand. Det kan forsvares at undtage bygningen side 6. pkt. 4. ltidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? 15 år. 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager Nej vedrørende tell og mangler ved ejendommen? 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Ja, 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Ja, Carport år Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Nej 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? Nej 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? Nej 1. Fundamenter! sokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? Nej 1.2 Er huset efterfunderet? Nej 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? Nej 2. Kælder I kry bekælder I terrændæk 2.1 Er der kælder? Nel 2.2 Er der krybekælder I ventileret hulrum? Nej 2.3 Er der adgang til krybekælder? 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen / ventileret hulrum? Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 26. marts Endelig rapport kvaiitetssikret 33

36 én 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? 2.6 Har der været konstateret fugtprob?emer i kælderen / krybekælderen / ventilerede hulrum? 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 2.8 Er der kloakpumpe? Nej 2.9 Er der dræn langs husets fundament? Ja 2.10 Erdergrundvandspumpe? Nej 3. Yder- og indervægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller Nej insektskader? 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? Nej 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? Nel 4. Vinduer og døre 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, Badeværelse 1. sal. Ovenlysvindue i kontor. To sma vinduer i køkken. 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 4.3 Fungerer alle vinduer? Ja 4.4 Fungerer alle døre? Ja 5. Lofter Ietageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 6. Gulvkonstruktion og gulve 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (feks. Nej revner, fugtskader mm.)? 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 7. Indvendige trapper 7.1 Har der været skader ved trapper? Nej 8. Tagkonstruktion 8.1 Har taget været utæt? Nej 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? Nej 8.3 Har der været skader ved skorsten (feks. løbesod)? Nej 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? Nej 8.5 Er der adgang til skunkrum? Nej 8.6 Er der adgang til tagrum? Ja, Mellemgang/rum ved trappe. 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 9. Bad I toilet og bryggers 9.1 Er der problemer med afløb? Nej 10. WS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Ja, Naturgas - gang årligt Er dele af VVS-insta!Iationeme udført af personer uden autorisation? Nej 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 11. El-installationer 11.1 I Er dele af el-installationeme udført af personer uden autorisation? Nej Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 26. marts :26 Endelig rapport kvaijtetsaikrel 34

37 w (I) 0 0) 1 0 -I Cl) 1 Cn 0 -o (i) D (0 -I 03 1 c D D 3 cl) 03 3 D D 0 0) 3m f0 cc 0) m m ZC 0 C 0 a -o -o 00 Cl) Cl) D ( ( CI) ( D ( -. cc. 0) 0 0 Ci) 3 cc 0) 0) D L.,

38 Fejlangivelse ÇJJ Al Hundehus er ikke egentlig bygning). Litra C: er cvkelhalvtao : ikke sommerhus. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 9.0 Bad/toilet og bryggers A Komrnontar Eposybelægning på bad tagetagen A Vægkonstndioner. uorganisk A Gulskonstruktione uoganisk Fliseguv n,ed sokketflise rundt Fejlangivelse For upræcis beskrivelse: Skunkvæg 1.sals bad (bag kar) er organisk konstruktion. Al Gavlmur uorganisk. Undergulv 1.sal er trækonstruktion. I bad I stueetage er gulv uorganisk med tegifliser/klinker. Vægge uorganaiske med fliser. Byg ningssag kyndig Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige WS-installationer A Gas/centralvarme A Gulvvarme, Type El-gulvame på bad/wc på tagetagen A Lækagernelder Der er monteret automatisk vandstop køkken, forbindelse med opvaskemaskine A Andet, Type Brændeovn opholdsstuen Fejlangivelse Ukorrekt oplysning: Al I bad på i.sal er der ikke gulvvarme; kun radiator. I bad stueetage er der el-gulvvarme, som iflg. ejer ikke er I funktion. Derimod er der radiator. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige El-installationer A Kommentar Der er el.gulvvarme med termostat på bad på i etage Fejlangivelse Som nævnt ovenfor: Der er ikke el-varme i gulv i.sal 0 Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Genereret HE.nr Kontroirapport status Side 26 marts Endelig rapport kvalttetssikret 36

39 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten SammentæBing med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat 60 6% ikke angivet ikke angivet 56 kan ikke udregnes 6% ikke angivet ikke angivet % ikke angivet ikke angivet 56 FEM Sekretariatet 0 6% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar FEM Sekretariatet Lav Ikke angivet Lav ikke angivet Forholdet med undtagelse pga snedække burde være vurderet ud fra oplysnigner i den tidligere TR, hvor der var angivet ialt 4 forhold med K2 for udvendig side aftag Ingen Andre forhold af betydning Aktør FEM Sekretariatet øvrige forhold ikke angivet Genereret I-lE-nr Kontrolrapport status Side 26. marts :26 Endelig rapport kvalitatssikret 37

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR 5ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: J. nr.: fciørelse teknisk revision at tilstandsrapiorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Ing. Ib ig (BS) Borregaard. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Ing. Ib ig (BS) Borregaard. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol - 30. LAGESAG REF AA A 0A OISCIPLINÆR. OG I% I I I I CR 5VGNINGSSAGYNDGr Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på klagesag 21. januar2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 1915 Edvard Simonsen EBS, Energi- og Bygningsrådgivning NS Lautrupvang 2 275 Ballerup Dato: J.nr.: XX fgørelse -

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: JEC HOLDING ps dresse Søndergade 37 ST TH Postnr. 9480 Dato 09-09-2010 By Løkken Udløbsdato 09-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-29525 Matrikel/Ejerlav: 8Q Åsendrup By, Vrensted

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herning. Udløbsdato 06-07-2012. Lb. nr. H-12-02260-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herning. Udløbsdato 06-07-2012. Lb. nr. H-12-02260-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Larsen Adresse Kirkesvinget 22 Postnr. 7400 Dato 06-01-2012 By Herning Udløbsdato 06-07-2012 H-12-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-178268 Matrikel/Ejerlav: 1IX Fjederholt By,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tina og Gert Rasmussen dresse Bakkedraget 6 Postnr. 3550 Dato 19-08-2009 By Slangerup Udløbsdato 19-02-2010 H-09-0-0087 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-4088 Matrikel/Ejerlav: 11BX Slagslunde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Jørgen V Mortensen. By Hvidovre. Udløbsdato 22-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Jørgen V Mortensen. By Hvidovre. Udløbsdato 22-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: nders Jørgen V Mortensen dresse Vedbyholm 98 Postnr. 2650 Dato 22-10-2010 By Hvidovre Udløbsdato 22-04-2011 H-10-0-0070 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-117856 Matrikel/Ejerlav: 121 vedøre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Adresse Lyø Bygade 20, Lyø, "Lindegården" By Faaborg. Udløbsdato 13-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Adresse Lyø Bygade 20, Lyø, Lindegården By Faaborg. Udløbsdato 13-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Nicoline Rosenstand dresse Lyø Bygade 20, Lyø, "Lindegården" Postnr. 500 Dato 13-10-2010 By Faaborg Udløbsdato 13-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-813 Matrikel/Ejerlav: B Lyø,

Læs mere