Lokalplan Byrådet 27. januar Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret"

Transkript

1 Byrådet 27. januar 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Gurrevej Ole Rømers Vej H.P. Christensens Vej Klostermosevej Havreholm Ellehammersvej Klostermoseskoven Fabriksvej Industrivej Energivej Kongevejen Prøvestenscenteret Støberivej Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan 1.129

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre andre instansers og borgernes mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte selv om der er modsigelse i forhold til lokalplanen. Lokalplanen giver ikke handlepligt Lokalplanen foreskriver, hvad der skal gøres hvis der handles. Der er ikke handlepligt i forhold til planen. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Tekniksudvalg, Ejendoms- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og vedtaget til offentliggørelse af Byrådet. Herefter offentliggøres planen, og efter en offentlig debatperiode på minimum 8 uger behandles eventuelle indsigelser og planen vedtages endeligt. Til sidst skal planen offentliggøres. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan se under redegørelsen efter lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist. Fremlæggelse af planforslaget og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejendoms- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for området. Bestemmelserne er forsøgt udformet så præcist og entydigt som muligt. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanen formål Lokalplanens Område Lokalplanens anvendelse Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Energibestemmelser Bebyggelsens udseende Skiltning og belysning Ubebyggede arealer Aflysning af lokalplan Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkning...10 Redegørelse...12 Helsingør Kommuneplan Tillæg 2 til Helsingør Kommuneplan Fingerplan Forhold til eksisterende lokalplan Forholdet til Kongevejen...13 Klima og energi...13 Jordforurening og -håndtering...13 OSD Område med særlige drikkevandsinteresser...13 Spildevandsplan Varmeplan...13 Museumsloven Naturbeskyttelsesloven Kystnærhedszonen Handicapforhold Miljøvurdering Kommuneplantillæggets retsvirkninger Tillæg nr. 2 til Helsingør Kommuneplan Miljøscreening...17 Kortbilag Kortbilag

4 Hvorfor denne lokalplan? Masterplan for Helsingør Erhvervsområde Helsingør Byråd godkendte den 30. august 2010 Masterplan for Helsingør Erhvervsområde. Klostermoseskoven. Midt i lokalplanområdet ligger Teknisk Museums store bygningskompleks på en stor grund og området ud mod Kongevejen domineres af hotellets bygninger. Masterplanen er et redskab til at udvikle erhvervsområdet, så det i højere grad kan bidrage til en fremtidsorienteret erhvervsudvikling i Helsingør Kommune. Målet for masterplanen er bl.a. at ændre områdets anvendelser, at muliggøre ny bebyggelse og at igangsætte en forskønnelse af området samt at gøre området mere attraktivt for investeringer. Masterplanen udstikker retningslinjer for organisation, fysiske tiltag og aktiviteter i området. Masterplanens retningslinjer er hovedgrundlaget for indholdet i denne og kommende lokalplaner i Helsingør Erhvervsområde. Lokalplan for Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Lokalplanen er udarbejdet, fordi der inden for området er ønsker om at ændre anvendelser for flere ejendomme - anvendelser, som ikke kan rummes inden for den nuværende lokalplan, men som er i tråd med intentionerne i masterplanen. Lokalplanen omfatter et område, der ligger i masterplanens område 1. Her er nøgleordene: Synlighed, let tilgængelighed og høj aktivitet. Her er bl.a. mulighed for at opføre byggeri, der præsenterer sig i forhold til Kongevejen. Området skal med tiden udvikle sig til at blive en mere præsentabel del af erhvervsområdet. Der skal bygges videre på områdets forholdsvis tætte struktur og nyt byggeri kan opføres i 8,5 m s højde og nogle steder op til 12 og 15 m s højde. Formål Formålet med lokalplanen er at medvirke til forbedring og udvikling af Helsingør Erhvervsområde ved at muliggøre nye anvendelser inden for serviceerhverv, give nye byggemuligheder og at styrke områdets grønne træk. Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et område, der mod nord afgrænses af Klostermoseskoven, mod vest af Støberivej og mod syd af dels Kongevejen og dels Fabriksvej. Mod øst ligger området ud til Klostermosevej. I lokalplanområdets nordlige del ligger virksomheder på mindre grunde, der støder direkte op til 4

5 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANEN FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål, at skabe rammer for forbedring og udvikling af en del af Helsingør Erhvervsområde ved, at: Muliggøre en flerhed af anvendelser, Muliggøre ny bebyggelse, Sikre områdets grønne træk. 2 - LOKALPLANENS OMRÅDE 2.1 Lokalplanen omfatter pr matr. nr. 44as, 44ax, 44ay, 44az, 44aø, 44bd, 44bg, 44f, 44ø, 78a, 78b, 82ac, 82ad, 82ae, 82af, 82ag, 82ak, 82al, 82ba, 82bb, 82bc, 82bq, 82br, 82bs, 82bv, 82cg, 82cn, 82h, del af 44a og del af 44ba, Helsingør Overdrev samt alle parceller der udstykkes efter denne dato. Lokalplanens område er vist på kortbilag LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Ejendomme inden for lokalplanens område må anvendes til: Privat service (bl.a. liberalt erhverv og kontorformål). Bygninger til kontorformål må maks. være 1500 m 2. Offentlige formål (bl.a. kultur- og idrætsfunktioner, museum, biograf, undervisningsformål, institutioner). Lettere produktionserhverv, håndværks- og værkstedsvirksomheder i maksimal forureningsklasse 3 jvf. Håndbog om miljø og planlægning, Miljøstyrelsen, 2004 samt virksomheder, der efter Byrådets konkrete vurdering kan reducere deres gener for omgivelserne i form af støj, lugt, røg eller anden luftforurening, svarende til forureningsklasse 3. Der kan i begrænset omfang ske salg til private af virksomhedens egne produkter, salgslokalet må maksimalt udgøre 10 % af virksomhedens areal og maksimalt 50 m 2. Forskning. Hotel- og konferenceformål, selskabs- og forsamlingslokaler, restauranter og cafeer. Engroshandel og internethandel. Området skal hovedsagelig indeholde erhverv med en kundeorienteret og udadvendt profil, herunder kreative erhverv. Liberalt erhverv omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed indenfor brancher, der ikke beskæftiger sig med hverken produktion eller salg af varer, men med forskellige former for serviceydelser eksempelvis: rådgivende virksomhed eks. læge, advokat, ejendomsmægler, arkitekt, revisor. Kræver som udgangspunkt en bestemt teoretisk uddannelse og er ofte underlagt kontrol fra myndighedernes side. Privat service omfatter husholdningsservice, privat undervisning og sundhedsvæsen, hotel- og restaurationsvirksomhed samt forlystelsesvirksomhed og kulturelle aktiviteter. Desuden henregnes den finansielle sektor samt kommunikation til servicesektoren. Begrænsningen på maksimalt 1500 m 2 kontorerhverv er fastlagt i landsplandirektivet Fingerplan Herefter skal store konmtorbyggerier placeres i nærheden af en station. Fra lokalplanområdet er der ca. 1,5 km til Snekkersten station, hvilket er for langt væk til store kontorbyggerier, dette medfører begrænsningen på maksimalt 1500 m 2. 5

6 Lokalplanens bestemmelser Vejledning Salg af særlig pladskrævende varegrupper på de ejendomme, der er markeret på kortbilag 2. Lager og opbevaringsarealer må have en maksimal størrelse på 1000 m 2 og skal være i tilknytning til en virksomhed, hvor den primære funktion ikke er lager eller opbevaring. Begrænsningen på 1000m 2 lager gælder ikke for ejendommen matr. nr. 44ø. Tankstationer på de ejendomme, der er markeret på kortbilag 2. Offentlige formål omfatter formål, der traditionelt er blevet varetaget af offentlige myndigheder, herunder daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, parker, sundhedsformål. Offentlige formål kan også varetages af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn eks. højskoler og selvejende institutioner. I følge Håndbog om miljø og planlægning udgivet af Miljøstyrelsen i 2004 omfatter klasse 3 virksomheder, som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Mange håndværksvirksomheder og serviceprægede virksomheder falder inden for klasse 3. Den anbefalede afstand til forureningsfølsom anvendelse (eks. boliger) er 50 m. Engroshandel er handel mellem virksomheder. 3.2 Der kan ikke etableres: Boliger. Virksomheder, hvis primære funktion er lager og opbevaring. Pladskrævende transport- og logistikvirksomheder. Detailhandel. Særlig pladskrævende varer er: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus samt sten- og betonvarer. Der er i dag et antal lovlige boliger i lokalplanområdet, men der tillades ikke nye boliger, fordi Helsingør Kommune vurderer, at det kan give konflikter i forhold til områdets virksomheder. Eks. vil støjgrænser for området svare til et blandet boligog erhvervsområde. Lagerfunktioner skal være i tilknytning til en virksomhed på ejendommen, der kan ikke etableres virksomheder, hvis primære funktion er lager eller opbevaring. Logistikvirksomhederne består typisk af store lagerhaller og medfører tung trafik. Detailhandel er salg til private. Området kan ikke anvendes til detailhandel herunder lagersalg og outlets. Detailhandel skal ifølge planloven etableres i bymidter, alternativt i aflastningscentre som det nærliggende Prøvestenscentret. 6

7 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4 - VEJE, STIER OG PARKERING 4.1 Der skal etableres parkering til de forskellige anvendelser efter følgende normer: Anvendelse Kontor og liberalt erhverv Værksted og produktions virksomhed Antal p-pladser til biler 1 pr. 50 m 2 (min. 2 pladser) 1 pr. 50 m 2 (min. 3 pladser) Antal cykel p-pladser 0,4 pr. ansat 0,4 pr. ansat Engroshandel 1 pr. 100 m 2 0,4 pr. ansat (min 3 pladser) Hotel 1 pr. værelse 0,4 pr. ansat Restaurant 1 pr. 50 m 2 1 pr. 15 stole Biograf/teater 1 pr. 4 stole 1 pr. 4 stole Forsamlings- og konferencelokaler 1 pr. 25 m 2 1 pr. 15 gæster Skoler 0,8 pr. ansat og 1 pr. 20 børn (forældreparkering) Voksenundervisning Daginstitutioner Fritidshjem og -klubber Tank/ servicestation med minimarked Salg af pladskrævende varer 0,8 pr. ansat 1 pr. 5 kursister 0,8 pr. ansat og 1 pr. 10 børn (forældreparkering) 1 pr. 4 ansatte og 0,8 pr. elev 1 pr. 1,3 ansatte 1 pr. 5 kursister 0,8 pr. ansatte 1 pr. 10 børn (forældreparkering) plads til cykelanhænger 1 pr. 10 pladser 1 pr. plads min. 5 pladser 0,4 pr. ansat 1 pr. 50 m 2 0,4 pr. ansat Parkering skal etableres på egen grund. 4.2 Der må ikke være vejadgang fra Kongevejen. 4.3 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. I takt med at lokalplanområdet udbygges med offentlige og kundeorienterede formål skal Fabriksvejs udformning overvejes, således at gående og cyklende til områdets faciliteter og virksomheder tilgodeses. 7

8 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 5 - BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 5.1 Der udlægges nedenstående byggelinjer. Alt byggeri og anlæg også skure, halvtage, hegning og lignende skal placeres bag byggelinjen i forhold til vej, skov og beplantning: Langs Støberivej og Klostermosevej: I en afstand af 8 m fra skel mod vej. Langs vejene Fabriksvej og Industrivej: 3 m byggelinje. Langs Klostermoseskoven: I en afstand af 10 m fra skel mod Klostermoseskoven. Langs Kongevejen: I en afstand af 20 m fra skel mod vej. Byggelinjer er vist på kortbilag Højde af byggeri i området må maksimalt være: 8,5 m for ejendomme beliggende nord for Fabriksvej. 12 m for ejendommene: 44az, 44bf, 44bg, 44f, og 44ø. 15 m for ejendommen matr. nr. 44as, 44bd og 44ax. Maksimale bygningshøjder er vist på kortbilag Det bebyggede areal fastsættes til 40 % af grundarealet for hver ejendom inden for lokalplanområdet. For ejendommen matr. nr. 44ba indgår hele matriklens areal som grundareal i beregningen af byggemulighederne. 6 - ENERGIBESTEMMELSER 6.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Kun bygningsanvendelser omfattet af bygningsreglementets lavenergibestemmelser reguleres med BEBYGGELSENS UDSEENDE 7.1 På ny bebyggelse skal min. 60 % af bygningssider mod vej udformes som facader med vinduer og etageopdeling. Områdets bygninger skal medvirke til et åbent og imødekommende udtryk langs vejene. 8 - SKILTNING OG BELYSNING 8.1 Facadeskilte Facadeskiltets størrelse skal tilpasses bygningen og omgivelserne. Det skal underordne sig facadens opbygning og inddeling, f.eks. skal det holdes fri af gesimser eller anden facadeudsmykning. Bestemmelserne om skiltning tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes skilteretningslinjer vedtaget i november 2004: Skiltning - Arkitekturpolitiske retningslinjer. 8

9 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8.2 Belyste skilte Bogstaver og logo på skilte må gerne være selvlysende eller belyses af spots. Lys fra skiltene må ikke være til gene for trafikanter eller nærboende beboere. 8.3 Fritstående skilte Der kan opstilles et fritstående skilt pr. virksomhed. Hvis der findes flere virksomheder i samme ejendom eller fællesindkørsel for flere ejendomme skal skiltningen være fælles. Bogstaver og logo på det fritstående skilt må gerne være selvlysende eller belyses af jordspots, men skiltet må ikke oplyses i sin helhed. Skiltet må maksimalt være 1,5 m. i højden, som er normal øjenhøjde for passerende bilister. Desuden må fritstående skilte ikke være til gene for trafikanter, der skal sikres frie oversigtsforhold. Derfor må fritstående skilte ikke placeres for tæt ved vejen, men altid på egen ejendom ud til fortov eller rabat. Skiltet må ikke være til gene for trafikken ved ind- og udkørsel til ejendommen. Bestemmelsen betyder, at der ikke kan skiltes med høje skiltepyloner. 8.4 Der må ikke skiltes på tage, skorstene eller ventilationsanlæg. 8.5 Belysning skal være med afskærmede armaturer, der ikke medfører gener i form af blænding for naboer og forbipasserende. 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der udlægges beplantet areal langs Klostermosevej, i en bredde af 5 m fra skel mod vej. Arealet skal holdes i græs evt. med enkeltstående buske og træer. Det beplantede areal kan evt. etableres i græsarmeringssten, sålænge arealet fremstår grønt. 9.2 Der udlægges følgende tætte plantebælter: Langs Støberivej: I en bredde af 5 m fra skel mod vej. Langs Kongevejen: I en bredde af 15 m fra skel mod vej. De tætte plantebælter skal etableres med både buske og træer, således at der ikke er indkig til bygninger mv. bagved. Beplantet areal og tætte plantebælter er vist på kortbilag Søerne på hhv. matr. nr. 82 br og matr.nr.ne. 44a, 78a og 78b er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, hvorefter der ikke må ske ændringer i søernes tilstand. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.4 Eksisterende terræn skal bevares og byggeri og anlæg indpasses i forhold til terrænet AFLYSNING AF LOKALPLAN 10.1 Lokalplan 1.73 for Erhvervsområde ved Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen aflyses for området omfattet af denne lokalplan FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende være etableret: Parkeringsarealer på ejendommen Anlæg af ubebyggede arealer med bl.a. beplantning på grunden og langs skel som beskrevet i LOKALPLANENS RETSVIRKNING 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Vejledning I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Johannes Hecht-Nielsen / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages lokalplanen endeligt. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 11

12 Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør Kommuneplan 2013 Ifølge Helsingør Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende i rammeområderne 1.E.32, 1.E.33 og 1.E.36. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.32 skal sikre: Max. højde 15m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri). b. Langs Industrivej og Klostermosevej kan der opføres enkelte tårnbygninger i op til 25 meters højde, dog må bebyggelsens fodaftryk maksimalt udgøre 500 m 2. c. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.33 skal sikre: Max. højde 8½ m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m² nybyggeri). b. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. c. De to ejendomme ud mod Klostermosevej kan anvendes til særlig pladskrævende varegrupper. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.36 skal sikre: Maks. højde 12 m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri). b. Der kan placeres en enkelt butik for særlig pladskrævende varegrupper på matr.nr. 44ø, Helsingør Overdrev. c. Bebyggelsens fodaftryk må udgøre maksimalt 40 % af grundarealet. Tillæg 2 til Helsingør Kommuneplan 2013 Fingerplan 2007 Forhold til eksisterende lokalplan 1.73 Indholdet i lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer, der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der muliggør engroshandel og internethandel i de tre rammeområder og udvider rammeområde 1.E.33 mod vest Tillægget er indføjet i lokalplanen. Lokalplanområdet er beliggende i kanten af fingerplanens ydre storbyområde. Her skal byudvikling og nye byfunktioner placeres under hensyn til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Fingerplanen fastlægger bl.a. at kontorbyggeri ikke må have en størrelse på over 1500 m 2, fordi det ikke ligger i nærheden af en station. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplanen. Lokalplan 1.73 aflyses for området omfattet af denne lokalplan. 12

13 Redegørelse Forholdet til Kongevejen Klima og energi Jordforurening og -håndtering Kongevejen er en statsejet hovedlandevej (nr. 109/rute E47) og udgør en del af rute E47. Vejdirektoratet er bestyrelse for vejen. Langs vejen er der tinglyst byggelinjer i henhold til vejlovens bestemmelser, Vejdirektoratet er påtaleberettiget. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Kun bygningsanvendelser omfattet af bygningsreglementets lavenergibestemmelser reguleres med 6.1. Hele lokalplanområdet er områdeklassificeret, og al jord, der flyttes ud af en matrikel, skal anmeldes til kommunen. Et antal ejendomme i lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2. Det betyder, at der er konstateret forurening på ejendommene. Andre ejendomme er kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er mistanke om forurening. Jf. Jordforureningsloven skal der søges om 8 tilladelse, hvis ejendommene ændrer anvendelse til følsom anvendelse (bolig, rekreativt område, alment tilgængeligt område m.m.). Der skal søges 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, fordi lokalpla- nområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller har følsom anvendelse. OSD Område med særlige drikkevandsinteresser Spildevandsplan Lokalplanområdet er OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). Lokalplanområdet omfatter eksisterende industri- og erhvervsgrunde, der generelt udlægges til mindre belastende anvendelser end hidtil. Det vurderes, at områdets nye anvendelser er i overensstemmelse med de grundvandsbeskyttelsesinteresser, der er knyttet til områdets OSD-status. Lokalplanområdet ligger i separatkloakeret opland. Spildevandet ledes til Helsingør Renseanlæg og overfladevandet ledes til Øresund. Spildevandsplan fastsætter følgende: På grunde bebygget eller udstykket efter og hvor overfladevandet ledes til forsyningens ledninger, må maksimalt halvdelen af grunden være befæstet og lede regnvand til kloakken. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik og Miljø. Varmeplan Museumsloven 27 Lokalplanområdet er udlagt til naturgasforsyning. Planen her muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , 13

14 Redegørelse Naturbeskyttelsesloven 3. Der er to beskyttede søer inden for området på hhv. Fabriksvej 4 og på vejarealet ud mod Kongevejen. Enhver ændring i søerne eller deres bredder kræver dispensation fra loven. 17. Hele lokalplanområdet er beliggende inden for skovbyggelinjen for Klostermoseskoven, hvilket medfører at der skal gives dispensation til nye byggerier i området. Helsingør Kommune vil søge en ny skovbyggelinje fastlagt svarende til den byggelinje på 10 m, der er pålagt skoven i lokalplanen. Kystnærhedszonen Handicapforhold Miljøvurdering Kommuneplantillæggets retsvirkninger Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4, i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i en afstand af ca. 2 km fra kysten og i et eksisterende og bebygget erhvervsområde. Lokalplanen muliggør ikke byggeri eller anlæg, der kan ses fra kysten. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen til at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedrørende handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i lokalplanens bestemmelser. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af ) er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer bl.a. fordi lokalplanområdet omfatter eksisterende industri- og erhvervsgrunde og ikke medfører byggeri eller anlæg, der har negativ indvirkning på miljøet. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 14

15 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 2 til Helsingør Kommuneplan 2013 Vedrørende ændring af bestemmelser for område 1.E.32, 1.E.33 og 1.E.36. I henhold til 22 i Lov om planlægning lovkendtgørelse nr. 937 af fastsættes herved følgende nye bestemmelser for det areal, der er afgrænset på nedenstående tegning. Ændringerne er i kursiv. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.32 skal sikre: Max. højde 15m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Langs Industrivej og Klostermosevej kan der opføres enkelte tårnbygninger i op til 25 meters højde, dog må bebyggelsens fodaftryk maksimalt udgøre 500 m 2. c. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.33 skal sikre: Max. højde 8½ m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m² nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. c. De to ejendomme ud mod Klostermosevej kan anvendes til særlig pladskrævende varegrupper. Rammeområdet udvides mod vest som vist på skitsen. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.36 skal sikre: Maks. højde 12 m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Der kan placeres særlig pladskrævende varegrupper på matr.nr. 44ø, Helsingør Overdrev. c. Bebyggelsens fodaftryk må udgøre maksimalt 40 % af grundarealet. Således vedtaget af Helsingør Byråd d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 1.E31 1.F32 1.E33 1.E32 1.F32 1.D37 1.B E3 1.E31 1.E32 1.E36 1.F66 1.E37 1.C61 1.C61 1.D 66 15

16 16

17 Miljøscreening Miljøscreening Miljøscreening af lokalplan nr for Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Hvis Byrådet på baggrund af screeningen finder, at der er grund til at udarbejde nærmere miljørapport og -vurdering, skal evt. andre berørte myndigheder høres, inden der træffes endelig afgørelse. Hvis Byrådet derimod finder, at der kan være væsentlige virkninger på miljøforhold, skal en nærmere miljørapport og -vurdering gennemføres. Miljøparametre Bemærkninger Hvis planen omhandler forhold, der er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering: Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde? Nej Nej Vurdering af om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 jævnfør lovens bilag 2: Har planen væsentlig indvirkning på/ eller relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning? Er karakteren af planens miljømæssige indvirkning væsentlig (i forhold til størrelse, geografisk udbredelse, varighed og indbyrdes påvirkning)? Påvirker planen på væsentlig måde menneskers sundhed og sikkerhed? Påvirker planen på væsentlig måde værdien og sårbarheden af karakteristiske naturtræk, kulturarv, andre bevaringsværdier eller grænseværdier? Har planen væsentlig indvirkning på beskyttede naturområder, landskaber herunder nationale beskyttelsesområder? Nej Nej Nej Nej Nej Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen og masterplanen for Helsingør erhvervsområde. Planen omfatter et relativt lille område, der består af eksisterende industri- og erhvervsgrunde. Med lokalplanen udlægges området generelt set til mindre beslastende anvendelser end hvad der er muligt med den tidligere lokalplan. Nyt byggeri skal opfylde eksisterende lovgivning på området. Lokalplanen omfatter et område der i en årrække har været erhvervsområde --også i den tidligere lokalplan for området. Eksisterende værdier i og udenfor området påvirkes ikke. Lokalplanen påvirker ikke beskyttede områder. Afgørelse om miljøvurdering Byrådet har på baggrund af ovenstående screening truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljørapport eller -vurdering bl.a. fordi lokalplanområdet omfatter eksisterende industri- og erhvervsgrunde og ikke medfører byggeri eller anlæg, der har negativ indvirkning på miljøet. Rettelser i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ændrer ikke ved denne afgørelse. 17

18 18

19 82a 82cs 82bl "az" 82bm 82bz 82bn 82aa 82bo 76d 30b "p" 23q 30e 30g Kortbilag 1 30d "an" 30n "bn" "au" "bk" 1gk "bd" "ar" Kronborg Teglværk, Tikøb 9m 9o "o" 9l 4du 82o 82ci 82ck 82cq 82at 82bt 82bi 82aæ 82bk N 66a 68c 68a 68a 67d 67e 44l 44k 82e 70d 82g 82u 68m 70e 68l 82cm 44q 44ab 23p 76g 76i 76h 76e Klostermosevej 44r 44b 44au 23k 23r 23d "o" 44a 4dt 44an 44ao 44at "i" 44i 44am 44t 44ad 44z 44al 44ai 44aa 44ah 44o 44v 44bb 44ba 30m 4dæ 23t 44af 23o 30k 30h 23e 23f 23i 23h 23g 23m 30n 30n 82ac 82al 82bb 82cn 82ba 82ak 82ad 82ae 82ag 82af 82bc 44aø 44ba 9n 9f 44ar "l" 44as 44ø 4dy 9i 44bd 44bc 44ax 9c 44bf 82bv 82h 82cg 82bq 82br 82bs Industrivej max 8,5m Fabriksvej Lokalplanområdets afgrænsning Matrikelafgrænsning Max højde 8,5m Max højde 12,5m Max højde 15,0m 100m Mål 1:4000 max 15,0m max 12,5m Kongevejen 4dr 44bg 9d "l" 9a 4do 44az 44a 44ay 9g 44f max 12,5m 4a 9h 78b 9e "bs" 78a Støberivej 4dp 9k Rørtang Helsingør Jorder Helsingør Overdrev Rørtang By Tikøb Matrikelforhold Lokalplan nr Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Helsingør Byråd 27. januar e 9b "a" 4l "g" "b" 30l 30r 4ds 4h "e" 19 2d

20 20

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplan nr. 1.103. for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør. Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012

Lokalplan nr. 1.103. for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør. Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 Lokalplan nr. 1.103 for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Baggrund for lokalplanen...3 Eksisterende

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere