Lokalplan Byrådet 27. januar Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret"

Transkript

1 Byrådet 27. januar 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Gurrevej Ole Rømers Vej H.P. Christensens Vej Klostermosevej Havreholm Ellehammersvej Klostermoseskoven Fabriksvej Industrivej Energivej Kongevejen Prøvestenscenteret Støberivej Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan 1.129

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre andre instansers og borgernes mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte selv om der er modsigelse i forhold til lokalplanen. Lokalplanen giver ikke handlepligt Lokalplanen foreskriver, hvad der skal gøres hvis der handles. Der er ikke handlepligt i forhold til planen. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Tekniksudvalg, Ejendoms- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og vedtaget til offentliggørelse af Byrådet. Herefter offentliggøres planen, og efter en offentlig debatperiode på minimum 8 uger behandles eventuelle indsigelser og planen vedtages endeligt. Til sidst skal planen offentliggøres. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan se under redegørelsen efter lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist. Fremlæggelse af planforslaget og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejendoms- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for området. Bestemmelserne er forsøgt udformet så præcist og entydigt som muligt. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanen formål Lokalplanens Område Lokalplanens anvendelse Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Energibestemmelser Bebyggelsens udseende Skiltning og belysning Ubebyggede arealer Aflysning af lokalplan Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkning...10 Redegørelse...12 Helsingør Kommuneplan Tillæg 2 til Helsingør Kommuneplan Fingerplan Forhold til eksisterende lokalplan Forholdet til Kongevejen...13 Klima og energi...13 Jordforurening og -håndtering...13 OSD Område med særlige drikkevandsinteresser...13 Spildevandsplan Varmeplan...13 Museumsloven Naturbeskyttelsesloven Kystnærhedszonen Handicapforhold Miljøvurdering Kommuneplantillæggets retsvirkninger Tillæg nr. 2 til Helsingør Kommuneplan Miljøscreening...17 Kortbilag Kortbilag

4 Hvorfor denne lokalplan? Masterplan for Helsingør Erhvervsområde Helsingør Byråd godkendte den 30. august 2010 Masterplan for Helsingør Erhvervsområde. Klostermoseskoven. Midt i lokalplanområdet ligger Teknisk Museums store bygningskompleks på en stor grund og området ud mod Kongevejen domineres af hotellets bygninger. Masterplanen er et redskab til at udvikle erhvervsområdet, så det i højere grad kan bidrage til en fremtidsorienteret erhvervsudvikling i Helsingør Kommune. Målet for masterplanen er bl.a. at ændre områdets anvendelser, at muliggøre ny bebyggelse og at igangsætte en forskønnelse af området samt at gøre området mere attraktivt for investeringer. Masterplanen udstikker retningslinjer for organisation, fysiske tiltag og aktiviteter i området. Masterplanens retningslinjer er hovedgrundlaget for indholdet i denne og kommende lokalplaner i Helsingør Erhvervsområde. Lokalplan for Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Lokalplanen er udarbejdet, fordi der inden for området er ønsker om at ændre anvendelser for flere ejendomme - anvendelser, som ikke kan rummes inden for den nuværende lokalplan, men som er i tråd med intentionerne i masterplanen. Lokalplanen omfatter et område, der ligger i masterplanens område 1. Her er nøgleordene: Synlighed, let tilgængelighed og høj aktivitet. Her er bl.a. mulighed for at opføre byggeri, der præsenterer sig i forhold til Kongevejen. Området skal med tiden udvikle sig til at blive en mere præsentabel del af erhvervsområdet. Der skal bygges videre på områdets forholdsvis tætte struktur og nyt byggeri kan opføres i 8,5 m s højde og nogle steder op til 12 og 15 m s højde. Formål Formålet med lokalplanen er at medvirke til forbedring og udvikling af Helsingør Erhvervsområde ved at muliggøre nye anvendelser inden for serviceerhverv, give nye byggemuligheder og at styrke områdets grønne træk. Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et område, der mod nord afgrænses af Klostermoseskoven, mod vest af Støberivej og mod syd af dels Kongevejen og dels Fabriksvej. Mod øst ligger området ud til Klostermosevej. I lokalplanområdets nordlige del ligger virksomheder på mindre grunde, der støder direkte op til 4

5 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANEN FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål, at skabe rammer for forbedring og udvikling af en del af Helsingør Erhvervsområde ved, at: Muliggøre en flerhed af anvendelser, Muliggøre ny bebyggelse, Sikre områdets grønne træk. 2 - LOKALPLANENS OMRÅDE 2.1 Lokalplanen omfatter pr matr. nr. 44as, 44ax, 44ay, 44az, 44aø, 44bd, 44bg, 44f, 44ø, 78a, 78b, 82ac, 82ad, 82ae, 82af, 82ag, 82ak, 82al, 82ba, 82bb, 82bc, 82bq, 82br, 82bs, 82bv, 82cg, 82cn, 82h, del af 44a og del af 44ba, Helsingør Overdrev samt alle parceller der udstykkes efter denne dato. Lokalplanens område er vist på kortbilag LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Ejendomme inden for lokalplanens område må anvendes til: Privat service (bl.a. liberalt erhverv og kontorformål). Bygninger til kontorformål må maks. være 1500 m 2. Offentlige formål (bl.a. kultur- og idrætsfunktioner, museum, biograf, undervisningsformål, institutioner). Lettere produktionserhverv, håndværks- og værkstedsvirksomheder i maksimal forureningsklasse 3 jvf. Håndbog om miljø og planlægning, Miljøstyrelsen, 2004 samt virksomheder, der efter Byrådets konkrete vurdering kan reducere deres gener for omgivelserne i form af støj, lugt, røg eller anden luftforurening, svarende til forureningsklasse 3. Der kan i begrænset omfang ske salg til private af virksomhedens egne produkter, salgslokalet må maksimalt udgøre 10 % af virksomhedens areal og maksimalt 50 m 2. Forskning. Hotel- og konferenceformål, selskabs- og forsamlingslokaler, restauranter og cafeer. Engroshandel og internethandel. Området skal hovedsagelig indeholde erhverv med en kundeorienteret og udadvendt profil, herunder kreative erhverv. Liberalt erhverv omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed indenfor brancher, der ikke beskæftiger sig med hverken produktion eller salg af varer, men med forskellige former for serviceydelser eksempelvis: rådgivende virksomhed eks. læge, advokat, ejendomsmægler, arkitekt, revisor. Kræver som udgangspunkt en bestemt teoretisk uddannelse og er ofte underlagt kontrol fra myndighedernes side. Privat service omfatter husholdningsservice, privat undervisning og sundhedsvæsen, hotel- og restaurationsvirksomhed samt forlystelsesvirksomhed og kulturelle aktiviteter. Desuden henregnes den finansielle sektor samt kommunikation til servicesektoren. Begrænsningen på maksimalt 1500 m 2 kontorerhverv er fastlagt i landsplandirektivet Fingerplan Herefter skal store konmtorbyggerier placeres i nærheden af en station. Fra lokalplanområdet er der ca. 1,5 km til Snekkersten station, hvilket er for langt væk til store kontorbyggerier, dette medfører begrænsningen på maksimalt 1500 m 2. 5

6 Lokalplanens bestemmelser Vejledning Salg af særlig pladskrævende varegrupper på de ejendomme, der er markeret på kortbilag 2. Lager og opbevaringsarealer må have en maksimal størrelse på 1000 m 2 og skal være i tilknytning til en virksomhed, hvor den primære funktion ikke er lager eller opbevaring. Begrænsningen på 1000m 2 lager gælder ikke for ejendommen matr. nr. 44ø. Tankstationer på de ejendomme, der er markeret på kortbilag 2. Offentlige formål omfatter formål, der traditionelt er blevet varetaget af offentlige myndigheder, herunder daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, parker, sundhedsformål. Offentlige formål kan også varetages af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn eks. højskoler og selvejende institutioner. I følge Håndbog om miljø og planlægning udgivet af Miljøstyrelsen i 2004 omfatter klasse 3 virksomheder, som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Mange håndværksvirksomheder og serviceprægede virksomheder falder inden for klasse 3. Den anbefalede afstand til forureningsfølsom anvendelse (eks. boliger) er 50 m. Engroshandel er handel mellem virksomheder. 3.2 Der kan ikke etableres: Boliger. Virksomheder, hvis primære funktion er lager og opbevaring. Pladskrævende transport- og logistikvirksomheder. Detailhandel. Særlig pladskrævende varer er: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus samt sten- og betonvarer. Der er i dag et antal lovlige boliger i lokalplanområdet, men der tillades ikke nye boliger, fordi Helsingør Kommune vurderer, at det kan give konflikter i forhold til områdets virksomheder. Eks. vil støjgrænser for området svare til et blandet boligog erhvervsområde. Lagerfunktioner skal være i tilknytning til en virksomhed på ejendommen, der kan ikke etableres virksomheder, hvis primære funktion er lager eller opbevaring. Logistikvirksomhederne består typisk af store lagerhaller og medfører tung trafik. Detailhandel er salg til private. Området kan ikke anvendes til detailhandel herunder lagersalg og outlets. Detailhandel skal ifølge planloven etableres i bymidter, alternativt i aflastningscentre som det nærliggende Prøvestenscentret. 6

7 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4 - VEJE, STIER OG PARKERING 4.1 Der skal etableres parkering til de forskellige anvendelser efter følgende normer: Anvendelse Kontor og liberalt erhverv Værksted og produktions virksomhed Antal p-pladser til biler 1 pr. 50 m 2 (min. 2 pladser) 1 pr. 50 m 2 (min. 3 pladser) Antal cykel p-pladser 0,4 pr. ansat 0,4 pr. ansat Engroshandel 1 pr. 100 m 2 0,4 pr. ansat (min 3 pladser) Hotel 1 pr. værelse 0,4 pr. ansat Restaurant 1 pr. 50 m 2 1 pr. 15 stole Biograf/teater 1 pr. 4 stole 1 pr. 4 stole Forsamlings- og konferencelokaler 1 pr. 25 m 2 1 pr. 15 gæster Skoler 0,8 pr. ansat og 1 pr. 20 børn (forældreparkering) Voksenundervisning Daginstitutioner Fritidshjem og -klubber Tank/ servicestation med minimarked Salg af pladskrævende varer 0,8 pr. ansat 1 pr. 5 kursister 0,8 pr. ansat og 1 pr. 10 børn (forældreparkering) 1 pr. 4 ansatte og 0,8 pr. elev 1 pr. 1,3 ansatte 1 pr. 5 kursister 0,8 pr. ansatte 1 pr. 10 børn (forældreparkering) plads til cykelanhænger 1 pr. 10 pladser 1 pr. plads min. 5 pladser 0,4 pr. ansat 1 pr. 50 m 2 0,4 pr. ansat Parkering skal etableres på egen grund. 4.2 Der må ikke være vejadgang fra Kongevejen. 4.3 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. I takt med at lokalplanområdet udbygges med offentlige og kundeorienterede formål skal Fabriksvejs udformning overvejes, således at gående og cyklende til områdets faciliteter og virksomheder tilgodeses. 7

8 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 5 - BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 5.1 Der udlægges nedenstående byggelinjer. Alt byggeri og anlæg også skure, halvtage, hegning og lignende skal placeres bag byggelinjen i forhold til vej, skov og beplantning: Langs Støberivej og Klostermosevej: I en afstand af 8 m fra skel mod vej. Langs vejene Fabriksvej og Industrivej: 3 m byggelinje. Langs Klostermoseskoven: I en afstand af 10 m fra skel mod Klostermoseskoven. Langs Kongevejen: I en afstand af 20 m fra skel mod vej. Byggelinjer er vist på kortbilag Højde af byggeri i området må maksimalt være: 8,5 m for ejendomme beliggende nord for Fabriksvej. 12 m for ejendommene: 44az, 44bf, 44bg, 44f, og 44ø. 15 m for ejendommen matr. nr. 44as, 44bd og 44ax. Maksimale bygningshøjder er vist på kortbilag Det bebyggede areal fastsættes til 40 % af grundarealet for hver ejendom inden for lokalplanområdet. For ejendommen matr. nr. 44ba indgår hele matriklens areal som grundareal i beregningen af byggemulighederne. 6 - ENERGIBESTEMMELSER 6.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Kun bygningsanvendelser omfattet af bygningsreglementets lavenergibestemmelser reguleres med BEBYGGELSENS UDSEENDE 7.1 På ny bebyggelse skal min. 60 % af bygningssider mod vej udformes som facader med vinduer og etageopdeling. Områdets bygninger skal medvirke til et åbent og imødekommende udtryk langs vejene. 8 - SKILTNING OG BELYSNING 8.1 Facadeskilte Facadeskiltets størrelse skal tilpasses bygningen og omgivelserne. Det skal underordne sig facadens opbygning og inddeling, f.eks. skal det holdes fri af gesimser eller anden facadeudsmykning. Bestemmelserne om skiltning tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes skilteretningslinjer vedtaget i november 2004: Skiltning - Arkitekturpolitiske retningslinjer. 8

9 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8.2 Belyste skilte Bogstaver og logo på skilte må gerne være selvlysende eller belyses af spots. Lys fra skiltene må ikke være til gene for trafikanter eller nærboende beboere. 8.3 Fritstående skilte Der kan opstilles et fritstående skilt pr. virksomhed. Hvis der findes flere virksomheder i samme ejendom eller fællesindkørsel for flere ejendomme skal skiltningen være fælles. Bogstaver og logo på det fritstående skilt må gerne være selvlysende eller belyses af jordspots, men skiltet må ikke oplyses i sin helhed. Skiltet må maksimalt være 1,5 m. i højden, som er normal øjenhøjde for passerende bilister. Desuden må fritstående skilte ikke være til gene for trafikanter, der skal sikres frie oversigtsforhold. Derfor må fritstående skilte ikke placeres for tæt ved vejen, men altid på egen ejendom ud til fortov eller rabat. Skiltet må ikke være til gene for trafikken ved ind- og udkørsel til ejendommen. Bestemmelsen betyder, at der ikke kan skiltes med høje skiltepyloner. 8.4 Der må ikke skiltes på tage, skorstene eller ventilationsanlæg. 8.5 Belysning skal være med afskærmede armaturer, der ikke medfører gener i form af blænding for naboer og forbipasserende. 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der udlægges beplantet areal langs Klostermosevej, i en bredde af 5 m fra skel mod vej. Arealet skal holdes i græs evt. med enkeltstående buske og træer. Det beplantede areal kan evt. etableres i græsarmeringssten, sålænge arealet fremstår grønt. 9.2 Der udlægges følgende tætte plantebælter: Langs Støberivej: I en bredde af 5 m fra skel mod vej. Langs Kongevejen: I en bredde af 15 m fra skel mod vej. De tætte plantebælter skal etableres med både buske og træer, således at der ikke er indkig til bygninger mv. bagved. Beplantet areal og tætte plantebælter er vist på kortbilag Søerne på hhv. matr. nr. 82 br og matr.nr.ne. 44a, 78a og 78b er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, hvorefter der ikke må ske ændringer i søernes tilstand. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.4 Eksisterende terræn skal bevares og byggeri og anlæg indpasses i forhold til terrænet AFLYSNING AF LOKALPLAN 10.1 Lokalplan 1.73 for Erhvervsområde ved Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen aflyses for området omfattet af denne lokalplan FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende være etableret: Parkeringsarealer på ejendommen Anlæg af ubebyggede arealer med bl.a. beplantning på grunden og langs skel som beskrevet i LOKALPLANENS RETSVIRKNING 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Vejledning I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Johannes Hecht-Nielsen / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages lokalplanen endeligt. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 11

12 Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør Kommuneplan 2013 Ifølge Helsingør Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende i rammeområderne 1.E.32, 1.E.33 og 1.E.36. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.32 skal sikre: Max. højde 15m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri). b. Langs Industrivej og Klostermosevej kan der opføres enkelte tårnbygninger i op til 25 meters højde, dog må bebyggelsens fodaftryk maksimalt udgøre 500 m 2. c. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.33 skal sikre: Max. højde 8½ m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m² nybyggeri). b. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. c. De to ejendomme ud mod Klostermosevej kan anvendes til særlig pladskrævende varegrupper. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.36 skal sikre: Maks. højde 12 m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri). b. Der kan placeres en enkelt butik for særlig pladskrævende varegrupper på matr.nr. 44ø, Helsingør Overdrev. c. Bebyggelsens fodaftryk må udgøre maksimalt 40 % af grundarealet. Tillæg 2 til Helsingør Kommuneplan 2013 Fingerplan 2007 Forhold til eksisterende lokalplan 1.73 Indholdet i lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer, der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der muliggør engroshandel og internethandel i de tre rammeområder og udvider rammeområde 1.E.33 mod vest Tillægget er indføjet i lokalplanen. Lokalplanområdet er beliggende i kanten af fingerplanens ydre storbyområde. Her skal byudvikling og nye byfunktioner placeres under hensyn til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Fingerplanen fastlægger bl.a. at kontorbyggeri ikke må have en størrelse på over 1500 m 2, fordi det ikke ligger i nærheden af en station. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplanen. Lokalplan 1.73 aflyses for området omfattet af denne lokalplan. 12

13 Redegørelse Forholdet til Kongevejen Klima og energi Jordforurening og -håndtering Kongevejen er en statsejet hovedlandevej (nr. 109/rute E47) og udgør en del af rute E47. Vejdirektoratet er bestyrelse for vejen. Langs vejen er der tinglyst byggelinjer i henhold til vejlovens bestemmelser, Vejdirektoratet er påtaleberettiget. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Kun bygningsanvendelser omfattet af bygningsreglementets lavenergibestemmelser reguleres med 6.1. Hele lokalplanområdet er områdeklassificeret, og al jord, der flyttes ud af en matrikel, skal anmeldes til kommunen. Et antal ejendomme i lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2. Det betyder, at der er konstateret forurening på ejendommene. Andre ejendomme er kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er mistanke om forurening. Jf. Jordforureningsloven skal der søges om 8 tilladelse, hvis ejendommene ændrer anvendelse til følsom anvendelse (bolig, rekreativt område, alment tilgængeligt område m.m.). Der skal søges 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, fordi lokalpla- nområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller har følsom anvendelse. OSD Område med særlige drikkevandsinteresser Spildevandsplan Lokalplanområdet er OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). Lokalplanområdet omfatter eksisterende industri- og erhvervsgrunde, der generelt udlægges til mindre belastende anvendelser end hidtil. Det vurderes, at områdets nye anvendelser er i overensstemmelse med de grundvandsbeskyttelsesinteresser, der er knyttet til områdets OSD-status. Lokalplanområdet ligger i separatkloakeret opland. Spildevandet ledes til Helsingør Renseanlæg og overfladevandet ledes til Øresund. Spildevandsplan fastsætter følgende: På grunde bebygget eller udstykket efter og hvor overfladevandet ledes til forsyningens ledninger, må maksimalt halvdelen af grunden være befæstet og lede regnvand til kloakken. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik og Miljø. Varmeplan Museumsloven 27 Lokalplanområdet er udlagt til naturgasforsyning. Planen her muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , 13

14 Redegørelse Naturbeskyttelsesloven 3. Der er to beskyttede søer inden for området på hhv. Fabriksvej 4 og på vejarealet ud mod Kongevejen. Enhver ændring i søerne eller deres bredder kræver dispensation fra loven. 17. Hele lokalplanområdet er beliggende inden for skovbyggelinjen for Klostermoseskoven, hvilket medfører at der skal gives dispensation til nye byggerier i området. Helsingør Kommune vil søge en ny skovbyggelinje fastlagt svarende til den byggelinje på 10 m, der er pålagt skoven i lokalplanen. Kystnærhedszonen Handicapforhold Miljøvurdering Kommuneplantillæggets retsvirkninger Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4, i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i en afstand af ca. 2 km fra kysten og i et eksisterende og bebygget erhvervsområde. Lokalplanen muliggør ikke byggeri eller anlæg, der kan ses fra kysten. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen til at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedrørende handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i lokalplanens bestemmelser. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af ) er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer bl.a. fordi lokalplanområdet omfatter eksisterende industri- og erhvervsgrunde og ikke medfører byggeri eller anlæg, der har negativ indvirkning på miljøet. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 14

15 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 2 til Helsingør Kommuneplan 2013 Vedrørende ændring af bestemmelser for område 1.E.32, 1.E.33 og 1.E.36. I henhold til 22 i Lov om planlægning lovkendtgørelse nr. 937 af fastsættes herved følgende nye bestemmelser for det areal, der er afgrænset på nedenstående tegning. Ændringerne er i kursiv. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.32 skal sikre: Max. højde 15m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Langs Industrivej og Klostermosevej kan der opføres enkelte tårnbygninger i op til 25 meters højde, dog må bebyggelsens fodaftryk maksimalt udgøre 500 m 2. c. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.33 skal sikre: Max. højde 8½ m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m² nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. c. De to ejendomme ud mod Klostermosevej kan anvendes til særlig pladskrævende varegrupper. Rammeområdet udvides mod vest som vist på skitsen. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.36 skal sikre: Maks. højde 12 m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Der kan placeres særlig pladskrævende varegrupper på matr.nr. 44ø, Helsingør Overdrev. c. Bebyggelsens fodaftryk må udgøre maksimalt 40 % af grundarealet. Således vedtaget af Helsingør Byråd d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 1.E31 1.F32 1.E33 1.E32 1.F32 1.D37 1.B E3 1.E31 1.E32 1.E36 1.F66 1.E37 1.C61 1.C61 1.D 66 15

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Lokalplan 1.142. Forslag af 9. september 2013. Kronborg Strandby, Bebyggelse på Tretornområdet. Kommuneplantillæg nr. 3 CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE STRAND

Lokalplan 1.142. Forslag af 9. september 2013. Kronborg Strandby, Bebyggelse på Tretornområdet. Kommuneplantillæg nr. 3 CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE STRAND Forslag af 9. september 2013 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere