Lokalplan Byrådet 27. januar Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret"

Transkript

1 Byrådet 27. januar 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Gurrevej Ole Rømers Vej H.P. Christensens Vej Klostermosevej Havreholm Ellehammersvej Klostermoseskoven Fabriksvej Industrivej Energivej Kongevejen Prøvestenscenteret Støberivej Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan 1.129

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre andre instansers og borgernes mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte selv om der er modsigelse i forhold til lokalplanen. Lokalplanen giver ikke handlepligt Lokalplanen foreskriver, hvad der skal gøres hvis der handles. Der er ikke handlepligt i forhold til planen. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Tekniksudvalg, Ejendoms- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og vedtaget til offentliggørelse af Byrådet. Herefter offentliggøres planen, og efter en offentlig debatperiode på minimum 8 uger behandles eventuelle indsigelser og planen vedtages endeligt. Til sidst skal planen offentliggøres. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan se under redegørelsen efter lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist. Fremlæggelse af planforslaget og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejendoms- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for området. Bestemmelserne er forsøgt udformet så præcist og entydigt som muligt. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanen formål Lokalplanens Område Lokalplanens anvendelse Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Energibestemmelser Bebyggelsens udseende Skiltning og belysning Ubebyggede arealer Aflysning af lokalplan Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkning...10 Redegørelse...12 Helsingør Kommuneplan Tillæg 2 til Helsingør Kommuneplan Fingerplan Forhold til eksisterende lokalplan Forholdet til Kongevejen...13 Klima og energi...13 Jordforurening og -håndtering...13 OSD Område med særlige drikkevandsinteresser...13 Spildevandsplan Varmeplan...13 Museumsloven Naturbeskyttelsesloven Kystnærhedszonen Handicapforhold Miljøvurdering Kommuneplantillæggets retsvirkninger Tillæg nr. 2 til Helsingør Kommuneplan Miljøscreening...17 Kortbilag Kortbilag

4 Hvorfor denne lokalplan? Masterplan for Helsingør Erhvervsområde Helsingør Byråd godkendte den 30. august 2010 Masterplan for Helsingør Erhvervsområde. Klostermoseskoven. Midt i lokalplanområdet ligger Teknisk Museums store bygningskompleks på en stor grund og området ud mod Kongevejen domineres af hotellets bygninger. Masterplanen er et redskab til at udvikle erhvervsområdet, så det i højere grad kan bidrage til en fremtidsorienteret erhvervsudvikling i Helsingør Kommune. Målet for masterplanen er bl.a. at ændre områdets anvendelser, at muliggøre ny bebyggelse og at igangsætte en forskønnelse af området samt at gøre området mere attraktivt for investeringer. Masterplanen udstikker retningslinjer for organisation, fysiske tiltag og aktiviteter i området. Masterplanens retningslinjer er hovedgrundlaget for indholdet i denne og kommende lokalplaner i Helsingør Erhvervsområde. Lokalplan for Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Lokalplanen er udarbejdet, fordi der inden for området er ønsker om at ændre anvendelser for flere ejendomme - anvendelser, som ikke kan rummes inden for den nuværende lokalplan, men som er i tråd med intentionerne i masterplanen. Lokalplanen omfatter et område, der ligger i masterplanens område 1. Her er nøgleordene: Synlighed, let tilgængelighed og høj aktivitet. Her er bl.a. mulighed for at opføre byggeri, der præsenterer sig i forhold til Kongevejen. Området skal med tiden udvikle sig til at blive en mere præsentabel del af erhvervsområdet. Der skal bygges videre på områdets forholdsvis tætte struktur og nyt byggeri kan opføres i 8,5 m s højde og nogle steder op til 12 og 15 m s højde. Formål Formålet med lokalplanen er at medvirke til forbedring og udvikling af Helsingør Erhvervsområde ved at muliggøre nye anvendelser inden for serviceerhverv, give nye byggemuligheder og at styrke områdets grønne træk. Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et område, der mod nord afgrænses af Klostermoseskoven, mod vest af Støberivej og mod syd af dels Kongevejen og dels Fabriksvej. Mod øst ligger området ud til Klostermosevej. I lokalplanområdets nordlige del ligger virksomheder på mindre grunde, der støder direkte op til 4

5 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANEN FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål, at skabe rammer for forbedring og udvikling af en del af Helsingør Erhvervsområde ved, at: Muliggøre en flerhed af anvendelser, Muliggøre ny bebyggelse, Sikre områdets grønne træk. 2 - LOKALPLANENS OMRÅDE 2.1 Lokalplanen omfatter pr matr. nr. 44as, 44ax, 44ay, 44az, 44aø, 44bd, 44bg, 44f, 44ø, 78a, 78b, 82ac, 82ad, 82ae, 82af, 82ag, 82ak, 82al, 82ba, 82bb, 82bc, 82bq, 82br, 82bs, 82bv, 82cg, 82cn, 82h, del af 44a og del af 44ba, Helsingør Overdrev samt alle parceller der udstykkes efter denne dato. Lokalplanens område er vist på kortbilag LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Ejendomme inden for lokalplanens område må anvendes til: Privat service (bl.a. liberalt erhverv og kontorformål). Bygninger til kontorformål må maks. være 1500 m 2. Offentlige formål (bl.a. kultur- og idrætsfunktioner, museum, biograf, undervisningsformål, institutioner). Lettere produktionserhverv, håndværks- og værkstedsvirksomheder i maksimal forureningsklasse 3 jvf. Håndbog om miljø og planlægning, Miljøstyrelsen, 2004 samt virksomheder, der efter Byrådets konkrete vurdering kan reducere deres gener for omgivelserne i form af støj, lugt, røg eller anden luftforurening, svarende til forureningsklasse 3. Der kan i begrænset omfang ske salg til private af virksomhedens egne produkter, salgslokalet må maksimalt udgøre 10 % af virksomhedens areal og maksimalt 50 m 2. Forskning. Hotel- og konferenceformål, selskabs- og forsamlingslokaler, restauranter og cafeer. Engroshandel og internethandel. Området skal hovedsagelig indeholde erhverv med en kundeorienteret og udadvendt profil, herunder kreative erhverv. Liberalt erhverv omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed indenfor brancher, der ikke beskæftiger sig med hverken produktion eller salg af varer, men med forskellige former for serviceydelser eksempelvis: rådgivende virksomhed eks. læge, advokat, ejendomsmægler, arkitekt, revisor. Kræver som udgangspunkt en bestemt teoretisk uddannelse og er ofte underlagt kontrol fra myndighedernes side. Privat service omfatter husholdningsservice, privat undervisning og sundhedsvæsen, hotel- og restaurationsvirksomhed samt forlystelsesvirksomhed og kulturelle aktiviteter. Desuden henregnes den finansielle sektor samt kommunikation til servicesektoren. Begrænsningen på maksimalt 1500 m 2 kontorerhverv er fastlagt i landsplandirektivet Fingerplan Herefter skal store konmtorbyggerier placeres i nærheden af en station. Fra lokalplanområdet er der ca. 1,5 km til Snekkersten station, hvilket er for langt væk til store kontorbyggerier, dette medfører begrænsningen på maksimalt 1500 m 2. 5

6 Lokalplanens bestemmelser Vejledning Salg af særlig pladskrævende varegrupper på de ejendomme, der er markeret på kortbilag 2. Lager og opbevaringsarealer må have en maksimal størrelse på 1000 m 2 og skal være i tilknytning til en virksomhed, hvor den primære funktion ikke er lager eller opbevaring. Begrænsningen på 1000m 2 lager gælder ikke for ejendommen matr. nr. 44ø. Tankstationer på de ejendomme, der er markeret på kortbilag 2. Offentlige formål omfatter formål, der traditionelt er blevet varetaget af offentlige myndigheder, herunder daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, parker, sundhedsformål. Offentlige formål kan også varetages af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn eks. højskoler og selvejende institutioner. I følge Håndbog om miljø og planlægning udgivet af Miljøstyrelsen i 2004 omfatter klasse 3 virksomheder, som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Mange håndværksvirksomheder og serviceprægede virksomheder falder inden for klasse 3. Den anbefalede afstand til forureningsfølsom anvendelse (eks. boliger) er 50 m. Engroshandel er handel mellem virksomheder. 3.2 Der kan ikke etableres: Boliger. Virksomheder, hvis primære funktion er lager og opbevaring. Pladskrævende transport- og logistikvirksomheder. Detailhandel. Særlig pladskrævende varer er: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus samt sten- og betonvarer. Der er i dag et antal lovlige boliger i lokalplanområdet, men der tillades ikke nye boliger, fordi Helsingør Kommune vurderer, at det kan give konflikter i forhold til områdets virksomheder. Eks. vil støjgrænser for området svare til et blandet boligog erhvervsområde. Lagerfunktioner skal være i tilknytning til en virksomhed på ejendommen, der kan ikke etableres virksomheder, hvis primære funktion er lager eller opbevaring. Logistikvirksomhederne består typisk af store lagerhaller og medfører tung trafik. Detailhandel er salg til private. Området kan ikke anvendes til detailhandel herunder lagersalg og outlets. Detailhandel skal ifølge planloven etableres i bymidter, alternativt i aflastningscentre som det nærliggende Prøvestenscentret. 6

7 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4 - VEJE, STIER OG PARKERING 4.1 Der skal etableres parkering til de forskellige anvendelser efter følgende normer: Anvendelse Kontor og liberalt erhverv Værksted og produktions virksomhed Antal p-pladser til biler 1 pr. 50 m 2 (min. 2 pladser) 1 pr. 50 m 2 (min. 3 pladser) Antal cykel p-pladser 0,4 pr. ansat 0,4 pr. ansat Engroshandel 1 pr. 100 m 2 0,4 pr. ansat (min 3 pladser) Hotel 1 pr. værelse 0,4 pr. ansat Restaurant 1 pr. 50 m 2 1 pr. 15 stole Biograf/teater 1 pr. 4 stole 1 pr. 4 stole Forsamlings- og konferencelokaler 1 pr. 25 m 2 1 pr. 15 gæster Skoler 0,8 pr. ansat og 1 pr. 20 børn (forældreparkering) Voksenundervisning Daginstitutioner Fritidshjem og -klubber Tank/ servicestation med minimarked Salg af pladskrævende varer 0,8 pr. ansat 1 pr. 5 kursister 0,8 pr. ansat og 1 pr. 10 børn (forældreparkering) 1 pr. 4 ansatte og 0,8 pr. elev 1 pr. 1,3 ansatte 1 pr. 5 kursister 0,8 pr. ansatte 1 pr. 10 børn (forældreparkering) plads til cykelanhænger 1 pr. 10 pladser 1 pr. plads min. 5 pladser 0,4 pr. ansat 1 pr. 50 m 2 0,4 pr. ansat Parkering skal etableres på egen grund. 4.2 Der må ikke være vejadgang fra Kongevejen. 4.3 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. I takt med at lokalplanområdet udbygges med offentlige og kundeorienterede formål skal Fabriksvejs udformning overvejes, således at gående og cyklende til områdets faciliteter og virksomheder tilgodeses. 7

8 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 5 - BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 5.1 Der udlægges nedenstående byggelinjer. Alt byggeri og anlæg også skure, halvtage, hegning og lignende skal placeres bag byggelinjen i forhold til vej, skov og beplantning: Langs Støberivej og Klostermosevej: I en afstand af 8 m fra skel mod vej. Langs vejene Fabriksvej og Industrivej: 3 m byggelinje. Langs Klostermoseskoven: I en afstand af 10 m fra skel mod Klostermoseskoven. Langs Kongevejen: I en afstand af 20 m fra skel mod vej. Byggelinjer er vist på kortbilag Højde af byggeri i området må maksimalt være: 8,5 m for ejendomme beliggende nord for Fabriksvej. 12 m for ejendommene: 44az, 44bf, 44bg, 44f, og 44ø. 15 m for ejendommen matr. nr. 44as, 44bd og 44ax. Maksimale bygningshøjder er vist på kortbilag Det bebyggede areal fastsættes til 40 % af grundarealet for hver ejendom inden for lokalplanområdet. For ejendommen matr. nr. 44ba indgår hele matriklens areal som grundareal i beregningen af byggemulighederne. 6 - ENERGIBESTEMMELSER 6.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Kun bygningsanvendelser omfattet af bygningsreglementets lavenergibestemmelser reguleres med BEBYGGELSENS UDSEENDE 7.1 På ny bebyggelse skal min. 60 % af bygningssider mod vej udformes som facader med vinduer og etageopdeling. Områdets bygninger skal medvirke til et åbent og imødekommende udtryk langs vejene. 8 - SKILTNING OG BELYSNING 8.1 Facadeskilte Facadeskiltets størrelse skal tilpasses bygningen og omgivelserne. Det skal underordne sig facadens opbygning og inddeling, f.eks. skal det holdes fri af gesimser eller anden facadeudsmykning. Bestemmelserne om skiltning tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes skilteretningslinjer vedtaget i november 2004: Skiltning - Arkitekturpolitiske retningslinjer. 8

9 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8.2 Belyste skilte Bogstaver og logo på skilte må gerne være selvlysende eller belyses af spots. Lys fra skiltene må ikke være til gene for trafikanter eller nærboende beboere. 8.3 Fritstående skilte Der kan opstilles et fritstående skilt pr. virksomhed. Hvis der findes flere virksomheder i samme ejendom eller fællesindkørsel for flere ejendomme skal skiltningen være fælles. Bogstaver og logo på det fritstående skilt må gerne være selvlysende eller belyses af jordspots, men skiltet må ikke oplyses i sin helhed. Skiltet må maksimalt være 1,5 m. i højden, som er normal øjenhøjde for passerende bilister. Desuden må fritstående skilte ikke være til gene for trafikanter, der skal sikres frie oversigtsforhold. Derfor må fritstående skilte ikke placeres for tæt ved vejen, men altid på egen ejendom ud til fortov eller rabat. Skiltet må ikke være til gene for trafikken ved ind- og udkørsel til ejendommen. Bestemmelsen betyder, at der ikke kan skiltes med høje skiltepyloner. 8.4 Der må ikke skiltes på tage, skorstene eller ventilationsanlæg. 8.5 Belysning skal være med afskærmede armaturer, der ikke medfører gener i form af blænding for naboer og forbipasserende. 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der udlægges beplantet areal langs Klostermosevej, i en bredde af 5 m fra skel mod vej. Arealet skal holdes i græs evt. med enkeltstående buske og træer. Det beplantede areal kan evt. etableres i græsarmeringssten, sålænge arealet fremstår grønt. 9.2 Der udlægges følgende tætte plantebælter: Langs Støberivej: I en bredde af 5 m fra skel mod vej. Langs Kongevejen: I en bredde af 15 m fra skel mod vej. De tætte plantebælter skal etableres med både buske og træer, således at der ikke er indkig til bygninger mv. bagved. Beplantet areal og tætte plantebælter er vist på kortbilag Søerne på hhv. matr. nr. 82 br og matr.nr.ne. 44a, 78a og 78b er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, hvorefter der ikke må ske ændringer i søernes tilstand. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.4 Eksisterende terræn skal bevares og byggeri og anlæg indpasses i forhold til terrænet AFLYSNING AF LOKALPLAN 10.1 Lokalplan 1.73 for Erhvervsområde ved Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen aflyses for området omfattet af denne lokalplan FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende være etableret: Parkeringsarealer på ejendommen Anlæg af ubebyggede arealer med bl.a. beplantning på grunden og langs skel som beskrevet i LOKALPLANENS RETSVIRKNING 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Vejledning I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Johannes Hecht-Nielsen / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages lokalplanen endeligt. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 11

12 Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør Kommuneplan 2013 Ifølge Helsingør Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende i rammeområderne 1.E.32, 1.E.33 og 1.E.36. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.32 skal sikre: Max. højde 15m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri). b. Langs Industrivej og Klostermosevej kan der opføres enkelte tårnbygninger i op til 25 meters højde, dog må bebyggelsens fodaftryk maksimalt udgøre 500 m 2. c. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.33 skal sikre: Max. højde 8½ m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m² nybyggeri). b. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. c. De to ejendomme ud mod Klostermosevej kan anvendes til særlig pladskrævende varegrupper. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.36 skal sikre: Maks. højde 12 m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri). b. Der kan placeres en enkelt butik for særlig pladskrævende varegrupper på matr.nr. 44ø, Helsingør Overdrev. c. Bebyggelsens fodaftryk må udgøre maksimalt 40 % af grundarealet. Tillæg 2 til Helsingør Kommuneplan 2013 Fingerplan 2007 Forhold til eksisterende lokalplan 1.73 Indholdet i lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer, der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der muliggør engroshandel og internethandel i de tre rammeområder og udvider rammeområde 1.E.33 mod vest Tillægget er indføjet i lokalplanen. Lokalplanområdet er beliggende i kanten af fingerplanens ydre storbyområde. Her skal byudvikling og nye byfunktioner placeres under hensyn til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Fingerplanen fastlægger bl.a. at kontorbyggeri ikke må have en størrelse på over 1500 m 2, fordi det ikke ligger i nærheden af en station. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplanen. Lokalplan 1.73 aflyses for området omfattet af denne lokalplan. 12

13 Redegørelse Forholdet til Kongevejen Klima og energi Jordforurening og -håndtering Kongevejen er en statsejet hovedlandevej (nr. 109/rute E47) og udgør en del af rute E47. Vejdirektoratet er bestyrelse for vejen. Langs vejen er der tinglyst byggelinjer i henhold til vejlovens bestemmelser, Vejdirektoratet er påtaleberettiget. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Kun bygningsanvendelser omfattet af bygningsreglementets lavenergibestemmelser reguleres med 6.1. Hele lokalplanområdet er områdeklassificeret, og al jord, der flyttes ud af en matrikel, skal anmeldes til kommunen. Et antal ejendomme i lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2. Det betyder, at der er konstateret forurening på ejendommene. Andre ejendomme er kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er mistanke om forurening. Jf. Jordforureningsloven skal der søges om 8 tilladelse, hvis ejendommene ændrer anvendelse til følsom anvendelse (bolig, rekreativt område, alment tilgængeligt område m.m.). Der skal søges 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, fordi lokalpla- nområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller har følsom anvendelse. OSD Område med særlige drikkevandsinteresser Spildevandsplan Lokalplanområdet er OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). Lokalplanområdet omfatter eksisterende industri- og erhvervsgrunde, der generelt udlægges til mindre belastende anvendelser end hidtil. Det vurderes, at områdets nye anvendelser er i overensstemmelse med de grundvandsbeskyttelsesinteresser, der er knyttet til områdets OSD-status. Lokalplanområdet ligger i separatkloakeret opland. Spildevandet ledes til Helsingør Renseanlæg og overfladevandet ledes til Øresund. Spildevandsplan fastsætter følgende: På grunde bebygget eller udstykket efter og hvor overfladevandet ledes til forsyningens ledninger, må maksimalt halvdelen af grunden være befæstet og lede regnvand til kloakken. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik og Miljø. Varmeplan Museumsloven 27 Lokalplanområdet er udlagt til naturgasforsyning. Planen her muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , 13

14 Redegørelse Naturbeskyttelsesloven 3. Der er to beskyttede søer inden for området på hhv. Fabriksvej 4 og på vejarealet ud mod Kongevejen. Enhver ændring i søerne eller deres bredder kræver dispensation fra loven. 17. Hele lokalplanområdet er beliggende inden for skovbyggelinjen for Klostermoseskoven, hvilket medfører at der skal gives dispensation til nye byggerier i området. Helsingør Kommune vil søge en ny skovbyggelinje fastlagt svarende til den byggelinje på 10 m, der er pålagt skoven i lokalplanen. Kystnærhedszonen Handicapforhold Miljøvurdering Kommuneplantillæggets retsvirkninger Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4, i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i en afstand af ca. 2 km fra kysten og i et eksisterende og bebygget erhvervsområde. Lokalplanen muliggør ikke byggeri eller anlæg, der kan ses fra kysten. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen til at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedrørende handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i lokalplanens bestemmelser. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af ) er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer bl.a. fordi lokalplanområdet omfatter eksisterende industri- og erhvervsgrunde og ikke medfører byggeri eller anlæg, der har negativ indvirkning på miljøet. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 14

15 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 2 til Helsingør Kommuneplan 2013 Vedrørende ændring af bestemmelser for område 1.E.32, 1.E.33 og 1.E.36. I henhold til 22 i Lov om planlægning lovkendtgørelse nr. 937 af fastsættes herved følgende nye bestemmelser for det areal, der er afgrænset på nedenstående tegning. Ændringerne er i kursiv. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.32 skal sikre: Max. højde 15m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Langs Industrivej og Klostermosevej kan der opføres enkelte tårnbygninger i op til 25 meters højde, dog må bebyggelsens fodaftryk maksimalt udgøre 500 m 2. c. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.33 skal sikre: Max. højde 8½ m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m² nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre 40 % af grundarealet. c. De to ejendomme ud mod Klostermosevej kan anvendes til særlig pladskrævende varegrupper. Rammeområdet udvides mod vest som vist på skitsen. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.E.36 skal sikre: Maks. højde 12 m. a. Området kan anvendes til lettere produktion, håndværksvirksomheder, værksteder, lagerfunktioner må højest udgøre 1000 m 2, selvstændig lagervirksomhed tillades ikke, offentlige formål og privat service, hotel og kontor (kontor maksimalt 1500 m 2 nybyggeri), engroshandel og internethandel. b. Der kan placeres særlig pladskrævende varegrupper på matr.nr. 44ø, Helsingør Overdrev. c. Bebyggelsens fodaftryk må udgøre maksimalt 40 % af grundarealet. Således vedtaget af Helsingør Byråd d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 1.E31 1.F32 1.E33 1.E32 1.F32 1.D37 1.B E3 1.E31 1.E32 1.E36 1.F66 1.E37 1.C61 1.C61 1.D 66 15

16 16

17 Miljøscreening Miljøscreening Miljøscreening af lokalplan nr for Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Hvis Byrådet på baggrund af screeningen finder, at der er grund til at udarbejde nærmere miljørapport og -vurdering, skal evt. andre berørte myndigheder høres, inden der træffes endelig afgørelse. Hvis Byrådet derimod finder, at der kan være væsentlige virkninger på miljøforhold, skal en nærmere miljørapport og -vurdering gennemføres. Miljøparametre Bemærkninger Hvis planen omhandler forhold, der er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering: Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde? Nej Nej Vurdering af om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 jævnfør lovens bilag 2: Har planen væsentlig indvirkning på/ eller relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning? Er karakteren af planens miljømæssige indvirkning væsentlig (i forhold til størrelse, geografisk udbredelse, varighed og indbyrdes påvirkning)? Påvirker planen på væsentlig måde menneskers sundhed og sikkerhed? Påvirker planen på væsentlig måde værdien og sårbarheden af karakteristiske naturtræk, kulturarv, andre bevaringsværdier eller grænseværdier? Har planen væsentlig indvirkning på beskyttede naturområder, landskaber herunder nationale beskyttelsesområder? Nej Nej Nej Nej Nej Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen og masterplanen for Helsingør erhvervsområde. Planen omfatter et relativt lille område, der består af eksisterende industri- og erhvervsgrunde. Med lokalplanen udlægges området generelt set til mindre beslastende anvendelser end hvad der er muligt med den tidligere lokalplan. Nyt byggeri skal opfylde eksisterende lovgivning på området. Lokalplanen omfatter et område der i en årrække har været erhvervsområde --også i den tidligere lokalplan for området. Eksisterende værdier i og udenfor området påvirkes ikke. Lokalplanen påvirker ikke beskyttede områder. Afgørelse om miljøvurdering Byrådet har på baggrund af ovenstående screening truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljørapport eller -vurdering bl.a. fordi lokalplanområdet omfatter eksisterende industri- og erhvervsgrunde og ikke medfører byggeri eller anlæg, der har negativ indvirkning på miljøet. Rettelser i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ændrer ikke ved denne afgørelse. 17

18 18

19 82a 82cs 82bl "az" 82bm 82bz 82bn 82aa 82bo 76d 30b "p" 23q 30e 30g Kortbilag 1 30d "an" 30n "bn" "au" "bk" 1gk "bd" "ar" Kronborg Teglværk, Tikøb 9m 9o "o" 9l 4du 82o 82ci 82ck 82cq 82at 82bt 82bi 82aæ 82bk N 66a 68c 68a 68a 67d 67e 44l 44k 82e 70d 82g 82u 68m 70e 68l 82cm 44q 44ab 23p 76g 76i 76h 76e Klostermosevej 44r 44b 44au 23k 23r 23d "o" 44a 4dt 44an 44ao 44at "i" 44i 44am 44t 44ad 44z 44al 44ai 44aa 44ah 44o 44v 44bb 44ba 30m 4dæ 23t 44af 23o 30k 30h 23e 23f 23i 23h 23g 23m 30n 30n 82ac 82al 82bb 82cn 82ba 82ak 82ad 82ae 82ag 82af 82bc 44aø 44ba 9n 9f 44ar "l" 44as 44ø 4dy 9i 44bd 44bc 44ax 9c 44bf 82bv 82h 82cg 82bq 82br 82bs Industrivej max 8,5m Fabriksvej Lokalplanområdets afgrænsning Matrikelafgrænsning Max højde 8,5m Max højde 12,5m Max højde 15,0m 100m Mål 1:4000 max 15,0m max 12,5m Kongevejen 4dr 44bg 9d "l" 9a 4do 44az 44a 44ay 9g 44f max 12,5m 4a 9h 78b 9e "bs" 78a Støberivej 4dp 9k Rørtang Helsingør Jorder Helsingør Overdrev Rørtang By Tikøb Matrikelforhold Lokalplan nr Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde Helsingør Byråd 27. januar e 9b "a" 4l "g" "b" 30l 30r 4ds 4h "e" 19 2d

20 20

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård Forslag af 9. februar 2016 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Boliger i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Tillæg A til lokalplan 1.98

Tillæg A til lokalplan 1.98 Byrådet 27. september 2010 Boliger på Hammershøj Kommuneplantillæg nr. 4 Tillæg A til lokalplan 1.98 Tillæg A til Lokalplan nr. 1.98 Boliger på Hammershøj Tillæg nr. 4 til Helsingør Kommuneplan 2009-2020

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 44.1. Strandesplanaden 110

Forslag til Lokalplan nr. 44.1. Strandesplanaden 110 Forslag til Lokalplan nr. 44.1 Strandesplanaden 110 September 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkning... 3 Redegørelse Indledning... 4

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Startredegørelse Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 31

Startredegørelse Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 31 Startredegørelse Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 31 Lokalplanområdet er beliggende i erhvervsområdet i Kvistgård. Lokalplanområdet udvides en smule mod syd langs Egeskovvej. Og Helsingørvej 104 tages

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplan 2009-2021 Ærø Kommune Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forord Denne plan sætter rammebestemmelserne for den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere