Dansk Statistisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Statistisk Forening"

Transkript

1 Dansk Statistisk Forening Stiftet 23. november 1922 Adresse: Sejrøgade København Ø Hjemmeside dsf.dst.dk Telefon: Bankforbindelse Nykredit Medlemstal: 259 (feb. 2005) Kontingent 50 kr. årlig Bestyrelse m.v. Formand: Søren Kristensen Danmarks Statistik Kasserer: Jesper Ellemose Jensen Danmarks Statistik Bestyrelsesmedlemmer: Lars Knudsen Dansk Arbejdsgiverforening Tue Mollerup Danmarks Nationalbank Kirsten Balling Danmarks Statistik Ulla Strøger Nykredit Suppleanter: Timmi Rølle Graversen Danmarks Statistik Revisor: Jacob Solander

2 Danmarks Statistik Revisorsuppleant: Martin Rasmussenr Danmarks Statistik

3 Forord Indhold: Bilag: Oplysningerne er baseret på foreningens forhandlingsprotokoller, medlemslister m.v., hvori der kan forekomme fejl og mangler. Bestyrelsen modtager gerne korrigerende og supplerende oplysninger.

4 Foreningens stiftelse Forhandlingsprotokollens referat af foreningens stiftelse Torsdag den 23. november 1922 samledes Det statistiske Departements sekretærer og højere embedsmænd til møde i Forligsinstitutionens lokaler Kalvebod Brygge nr. 2. På et nedsat udvalgs vegne bød fuldmægtig O.B. Kofoed velkommen. Inden overgangen til dagsordenen foreslog han oprettelse af en forening af danske statistikere. Dette vedtoges uden afstemning. Ligeledes uden afstemning vedtoges foreningens love, hvoraf her skal anføres 1, efter hvilken foreningens formål var at samle medlemmerne til drøftelser af fælles interesse for statistikere, 2, hvorefter der i foreningen ikke kunne finde afstemninger sted, hvis nogen blandt medlemmerne modsatte sig det, 3, der tillod foreningen at optage som medlemmer statistikere fra andre institutioner end Det statistiske Departement. Uden afstemning valgtes derefter fuldmægtig O.B. Kofoed til formand og til medlemmer af bestyrelsen i øvrigt de andre medlemmer af det nedsatte udvalg, nemlig: Fuldmægtig Rode, fuldmægtig Chr. Olsen og sekretær Korst. Formanden redegjorde for det nedsatte udvalgs arbejde og gav derefter - for så vidt angik selve det rejste spørgsmål - ordet til sekretær Bramsnæs, der indkaldte diskussionen om "Betimeligheden ved at søge Det statistiske Departement overført fra Finansministeriet til Indenrigsministeriet". O.B. Kofoed

5 De 23 medlemmer ved foreningens stiftelse 23. november ) Departementschef Adolph Jensen (f. 1866) 2) Kontorchef Henrik Pedersen (f. 1862) 3) Kontorchef Einar Cohn (f. 1885) (senere departementschef) 4) Kontorchef J. Dalhoff (f. 1880) (senere dep. chef handelsmin.) 5) Ekspeditionssekretær N.C. Christensen (f. 1862) 6) Ekspeditionssekretær Svend Rode (f. 1872) 7) Fuldmægtig W. Elberling (f.1873) 8) Fuldmægtig O.B. Kofoed (f. 1883) (senere forsikringsrådsform.) 9) Fuldmægtig H.C. Nybølle (f. 1885) (senere professor) 10) Fuldmægtig Meta Hansen (f. 1865) (første kvindelige polit.) 11) Fuldmægtig Chr. Olsen (f. 1887) (senere amtsforvalter) 12) Fuldmægtig H. Høst (f. 1891) (senere hovedrevisor) 13) Sekretær Anna Christensen (f. 1861) 14) Sekretær Margrethe Juel (f. 1868) 15) Sekretær C.V. Bramsnæs (f. 1879) (senere nationalbankdirektør) 16) Sekretær K.J. Kristensen (f. 1890) (senere ligningschef) 17) Sekretær H.N. Skade (f. 1892) (senere kontorchef) 18) Sekretær Knud Korst (f. 1894) (senere toldgeneraldirektør) 19) Sekretær Esther Heckscher (f. 1892) 20) Sekretær Svend Nielsen (f. 1893) (senere nationalbankdirektør) 21) Sekretær C.Fl. Steenstrup (f. 1896) (senere kontorchef) 22) Sekretær Mads Iversen (f. 1893) (senere kontorchef) 23) Sekretær Chr. Bonde (f. 1897) (senere ekspeditionssekretær) Ved generalforsamlingen den 4. december 1923 optogs følgende 4 ansatte ved Københavns Kommunes statistiske Kontor: 1) Kontorchef Bertel Dahlgaard (f. 1887) (senere indenrigsminister) 2) Fuldmægtig Knud Dalgaard (f. 1895) (senere økonomidirektør) 3) Fuldmægtig Kjeld Johansen (f. 1895) (senere direktør) 4) Sekretær Axel Holm (f. 1897) (senere kontorchef)

6 De første år De uskrevne love Ved stiftelsen af en forening er det normalt, at den stiftende generalforsamling starter med at vedtage love for foreningen. Sådan gik det da også, da Det Statistiske Departements sekretærer og højere embedsmænd den 23. november 1922 samledes til møde i Forligsinstitutionens lokaler på Kalvebod Brygge 2. Det unormale bestod i, at der for denne forening var tale om uskrevne love, og der skulle for at gå 15 år, før foreningen fik sine første skriftlige love. Som det fremgår af den gengivne udskrift af forhandlingsprotokollens referat af foreningens stiftelse, kunne fuldmægtig O.B. Kofoed som formand for det forberedende udvalg dog oplyse ordlyden af 3 paragraffer, og på generalforsamlingen 3 år senere i november 1925 omtaltes yderligere 2 paragraffer, som tilsammen gav følgende "uskrevne" love: 1. Foreningens formål er at samle medlemmerne til drøftelser af fælles interesse for statistikere. 2. I foreningen kan der ikke finde afstemninger sted, hvid nogen blandt medlemmerne modsætter sig det. 3. Det er tilladt at optage som medlemmer statistikere fra andre institutioner end Det statistiske Departement. 4. Formanden vælges for 2 år og kan ikke genvælges. 5. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 1 år, således at der hvert år vælges nye medlemmer. 2 er interessant, fordi den er modsat normal praksis, og den blev da også senere ændret, så afstemning kun finder sted, når begæring herom fremsættes skriftligt. 4 og 5 sikrer en hurtig udskiftning af bestyrelsen på bekostning af kontinuiteten, og de blev senere ændret til valgperioder på 3 år, dog således at ét medlem skulle afgå hvert år. En yderligere paragraf i de uskrevne love blev omtalt på generalforsamlingen i november 1930, idet det blev citeret af kontorchef Einar Cohn, at kontorchefer ifølge de uskrevne love ikke kunne være formænd. Anledningen var, at foreningens daværende formand, fuldmægtig K.J. Kristensen, på generalforsamlingen i november 1929 var blevet valgt for 2 år og ikke var sat på valg, uanset at han den 1. april fratrådt sin stilling i Det Statistiske Departement. Foreningens "fader", nu selv kontorchef, O.B. Kofoed forklarede, at det i sin tid havde været afgørende for bestemmelsen, at man ikke ønskede, at en formand skulle have nogle af medlemmerne tjenstligt under sig, ligesom man ville give fuldmægtige en chance for formandskab. Bestemmelsen kunne begrænses til kontorcheferne i Det Statistiske Departement og Københavns kommunes statistiske Kontor, og det endte derfor med, at K.J. Kristensen fortsatte sin 2-årige formandsperiode ud. Den eksklusive forening En mulig forklaring på de uskrevne love kan være den uenighed om medlemskredsens afgrænsning, som prægede foreningens første mange år. Allerede i de uskrevne loves 3 var det præciseret, at det var tilladt at optage statistikere fra andre institutioner end Det statistiske Departement. Mest nærliggende var her de ansatte i Københavns kommunes statistiske Kontor, og de blev da også inviteret med som gæster ved foreningens medlemsmøde i marts Et forslag på generalforsamlingen i december 1923 om deres optagelse blev vedtaget med akklamation. Det drejede sig om de 4, der er anført i oversigten side 3. Efter det 1. nordiske statistikermøde i Stockholm i september 1927 kom spørgsmålet op, om den danske forening i lighed med den svenske burde udvide sine rammer for medlemsoptagelse. Ved en drøftelse på den efterfølgende generalforsamling i marts 1928 var meningerne dog så delte, at man henlagde sagen indtil videre. På generalforsamlingen i november 1929 tog departementschef Adolph Jensen imidlertid spørgsmålet op igen under punkt "eventuelt" med henvisning til, at Det internationale statistiske Institut overvejede en reorganisation, der måske skulle baseres på de statistiske foreninger i de enkelte lande. Dette førte til, at bestyrelsen nedsatte et udvalg med departementschefen som formand, som på et medlemsmøde i juni 1930 forelagde et forslag til love for en helt ny forening med udvidet medlemskreds. Blandt argumenterne for en udvidet forening var, at det ville gøre det lettere at skaffe foredragsholdere og påtage sig arrangementer af nordiske møder, men samtidig konstateres i medlemskredsen en så stor modstand imod en udvidet

7 forening, at det vedtoges at fortsætte drøftelserne i udvalget suppleret med 2 repræsentanter for oppositionen. Resultatet blev et kompromis, der blev forelagt og vedtaget på generalforsamlingen i november 1930 i form af en beslutning om ikke for tiden at udvide foreningen i det påtænkte omfang med deraf følgende skriftlige love, men at videreføre foreningen under de hidtidige former, blot tilført "nyt blod" i form af følgende 9 håndplukkede nye medlemmer: 1) Kontorchef K.O. Vedel-Petersen, Centralarbejdsanvisningen 2) Kontorchef W. Herschend, Statsbanernes statistiske Kontor 3) Fuldmægtig J.A. Tork, Statsbanernes statistiske Kontor 4) Fuldmægtig Johannes Jensen, Generaldirektoratet for Postvæsenet 5) Fuldmægtig Holger Koed, Banktilsynet 6) Sekretær Marie Lindhardt, Sundhedsstyrelsen 7) Professor, dr. polit. Frederik Zeuthen, Københavns Universitet 8) Underdirektør G.E. Riemann, Nordisk Livsforsikring A/S 9) Konsulent Jørgen S. Dich, Socialministeriet DE FØRSTE SKREVNE LOVE Herefter var der ro om spørgsmålet indtil generalforsamlingen i december 1936, hvor departementschef Einar Cohn i forbindelse med bestyrelsesvalget foreslog, at valgene skulle gælde for en længere periode end ét år, mens fhv. departementschef Adolph Jensen foreslog, at man skulle foretage valgene efter de hidtidige "uskrevne" love og udskyde Cohns forslag til næste generalforsamling. Sidstnævnte forslag blev vedtaget, og på et bestyrelsesmøde i april 1937 blev det besluttet at udarbejde et udkast til skrevne love bl.a. indeholdende bestemmelser om den fremtidige optagelse af nye medlemmer, om bestyrelsens afgang efter tur, fx efter en 3-årig turnus, og om at ethvert af foreningens medlemmer skulle kunne vælges som formand. Forud for generalforsamlingen den 1. december 1937 udsendtes bestyrelsens forslag til love, og sammen med et senere fra en kreds af medlemmer stillet ændringsforslag kom det under afstemning punkt for punkt. Det endelige resultat blev enstemmigt vedtaget, og foreningen havde dermed endelig 15 år efter sin stiftelse fået sine første skriftlige love. Som medlem af foreningen kunne herefter optages enhver, som gennem sit embede eller dermed ligestillet virksomhed var beskæftiget med statistik. Det var dog en betingelse for optagelse, at det skete på forslag enten af bestyrelsen eller af mindst 5 af foreningens medlemmer, at forslaget blev optaget i den skriftlige mødeindkaldelse, og at optagelsen skete ved en skriftlig afstemning, hvor der til valg krævedes 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 15 stemmer. Det blev lovfæstet, at ingen af bestyrelsens medlemmer ved valget måtte have højere charge end ekspeditionssekretær. Der indførtes en 3-årig valgperiode for såvel formanden som de 3 bestyrelsesmedlemmer, og denne bestemmelse blev straks taget i brug i form af genvalg af den siddende bestyrelse. Kontingentet blev i lovene fastsat til 4 kr. årligt, og den hidtidige praksis med nærmest mødepligt for medlemmerne gav sig udtryk i en bestemmelse om, at ethvert medlem, der ikke rettidigt har sendt afbud, deltager i mødeudgifterne. På indkaldelsen til generalforsamlingen i november 1940 var der forslag fra bestyrelsen om optagelser af 2 nye medlemmer, nemlig inspektør Karl-Gustav Hasselbalch, Banktilsynet, og sekretær Lauge Kallestrup, Arbejdsdirektoratet. Ved afstemningen fik Hasselbalch 25 ja, 2 nej og 6 blanke stemmer og var dermed medlem, mens Kallestrup fik 14 ja, 10 nej og 2 blanke, hvorfor han ifølge lovene ikke kunne optages som medlem. I konsekvens heraf blev der efterlyst nærmere retningslinjer for optagelse af medlemmer, og til afklaring af spørgsmålet blev der nedsat et udvalg på 3 medlemmer, som sammen med bestyrelsen skulle fremlægge et forslag på næste generalforsamling. OPTAGELSESUDVALGET Resultatet blev foreningens første lovændring, idet generalforsamlingen i december 1941 vedtog indførelsen af et optagelsesudvalg på 5 generalforsamlingsudvalgte medlemmer foruden bestyrelsen. Optagelsesudvalget kunne med mindst 6 stemmer afgøre optagelse af foreslåede personer, som ikke i forvejen var ansat som tjenestemænd med embedseksamen i Det statistiske Departement eller Københavns kommunes statistiske Kontor, idet det samtidig blev lovfæstet, at de pågældende tjenestemænd alle var berettiget til optagelse i foreningen. Optagelsesudvalget begyndte sin virksomhed i november 1942, men det skal lige nævnes, at Lauge Kallestrup, hvis optagelsesforslag i november 1940 havde givet stødet til lovændringen og optagelsesudvalgets oprettelse, først blev optaget på udvalgets møde i november Ved generalforsamlingen i december 1955 fandt bestyrelsen tiden inde til at stille forslag om en modernisering af lovene. Et endeligt forslag blev efter langvarig diskussion vedtaget på generalforsamlingen i november 1956, og det er med ganske få ændringer disse love, der stadig gælder. En væsentlig ændring var, at foreningen skiftede navn fra "Danske Statistikeres Forening" til det nuværende "Dansk Statistisk Forening". Optagelsesudvalget blev afskaffet, idet det blev overladt til

8 bestyrelsen, som samtidig blev udvidet fra 4 til 5 medlemmer (særskilt valg af kasserer), med mindst 4 stemmer at afgøre optagelse. Det lovfæstede kontingent på 4 kr. om året blev afløst af en årlig fastsættelse på generalforsamlingen, og afbudsreglen blev afskaffet. Også forbudet mod valg til bestyrelsen af ansatte med højere charge end ekspeditionssekretær blev afskaffet, og det førte bl.a. til, at man på generalforsamlingen i januar 1959 valgte kontorchef Axel Holm fra Københavns kommunes statistiske Kontor til formand. Det blev samtidig også noteret som en nyskabelse, at man herved for første gang i foreningens historie besatte formandsposten med et medlem, der ikke var ansat i Det statistiske Departement. Senere er der kun sket to mindre ændringer af lovene. Ved generalforsamlingen den 6. december 1961 indførtes efter forbillede af den svenske forenings love bestemmelsen om, at "medlemmer, der afgår fra deres tjeneste på grund af alder, betaler intet medlemskontingent" for dermed at bevare kontakten mellem den yngre og ældre generation og hindre de sidstnævnte i ud fra en naturlig sanering af deres udgiftsbudget som pensionist at udmelde sig af foreningen. Og ved generalforsamlingen den 23. november 1976 vedtoges det at udvide bestyrelsen fra 5 til 6 medlemmer. KONTINGENT OG MEDLEMSTAL Efter indførelsen i 1956 af den årlige fastsættelse af kontingentet på generalforsamlingen, blev dette med virkning fra 1958 fastsat til 10 kr., fra 1965 forhøjet til 15 kr., fra 1971 til 25 kr., fra 1974 til 35 kr. og endelig fra 1978 til de nuværende 50 kr. Under forberedelserne til det 10. nordiske statistikermøde i København 1964 opkrævedes dog herudover et årligt ekstrakontingent på 20 kr. i årene Medlemstallet, der ved stiftelsen i 1922 var 23, var i 1930 endnu kun 32 før udvidelsen med de 9 håndplukkede medlemmer, og først i 1937 nåede man op over 50 medlemmer. Sidst i 1950 erne passerede man de 100 medlemmer, og en medlemsfortegnelse udsendt i januar 1962 rummer 119 navne. En ny medlemsfortegnelse udsendt 10 år senere ved 50-års jubilæet i november 1972 indeholdt 186 navne. Ved 60-års jubilæet i 1982 var medlemstallet nået op på 244, jf. medlemsstatistikken side 39 og i 1987 er medlemstallet 262. Medlemstallet opgøres nu ved hver regnskabsaflæggelse og offentliggøres ved den årlige generalforsamling. I 1999 var medlemstallet 211 efter en grundig medlemsundersøgelse og derefter sletning af medlemmer, som ikke betalte. I 2000 var medlemstallet 228, i 2001 var medlemstallet 232, i 2002 var medlemstallet 236 og i 2003 var medlemstallet 238. Endnu en gang blev der gennemført en medlemsundersøgelse således at medlemstallet ved regnskabsaflæggelsen i 2004 var 247. MEDLEMSARRANGEMENTERNE Selv om lovene med deres regler for optagelse af medlemmer og valg af bestyrelse er vigtige, er det dog medlemsarrangementerne, der er foreningens egentlige formål. Traditionen med mindst ét forårsmøde og ét efterårsmøde er med få undtagelser blevet fulgt. Siden 1983 har mødeaktiviteten dog været ret konstant over dette minimum, jf. oversigten over medlemsarrangementerne side 18 ff. De unormale forhold i besættelsesårene skabte naturligvis visse problemer. Forårsmødet 1940 blev aflyst på grund af mørkelægnings-vanskeligheder, og i januar 1941 vedtog bestyrelsen at ændre det traditionelle mødetidspunkt fra kl. 20 til kl. 17,15 under hensyn til de vanskelige trafikforhold, dog under forudsætning af, at der kunne serveres varm mad i Departementets marketenderi! Det kunne der, for efter foredraget kunne man samles til flæskesteg og ostemad, dertil øl og kaffe, og senere whisky, gin og vermouth. Senere vendte man tilbage til mødetidspunktet kl. 20, men ved fastsættelsen af mødedatoen foretrak man den uge, hvor der var fuldmåne. I november 1943 vedtog bestyrelsen ikke foreløbig at holde almindeligt møde, da spærretiden lagde hindringer i vejen, når folk skulle være hjemme inden kl. 20. I efteråret 1943 blev der derfor alene afholdt generalforsamling kl. 16,30 i Det statistiske Departement. Der har fra foreningens stiftelse været lagt vægt på spisning i tilknytning til medlemsmøderne, og dette har derfor været afgørende for valg af mødesteder. Fra 1922 til 1957 var det tilbagevendende tilholdssted Forligsinstitutionens lokaler, dog undertiden i Det statistiske Departements lokaler i Frederiksholms Kanal, som blev taget i brug i Herefter fulgte "restaurationsperioden" fra 1957 til 1973, hvor restaurationspriserne efterhånden var blevet vel høje, og hvor man nu havde fået mulighed for at benytte Danmarks Statistiks nye kantine i Sejrøgade. Samtidig ændredes mødetidspunktet fra kl. 19,30 til kl. 17 med deraf følgende stærkt stigende mødedeltagelse.

9 I enkelte år forsøgte man sig med sommerudflugter med ledsagere, men ellers har det kun været i forbindelse med de nordiske statistikermøder og enkelte jubilæer, at ledsagere har haft adgang. JUBILÆER OG ÆRESMEDLEMMER 20-års jubilæet blev markeret ved et medlemsmøde på selve dagen i Forligsinstitutionens lokaler, hvor departementschef Adolph Jensen efter generalforsamlingen fortalte "Nogle erindringer fra Statistisk Bureau i gamle dage". Derefter serveredes en mindre souper (sildeanretning, boeuf Stroganoff og lagkage) med øl, snaps, hedvin, kaffe og senere punch (10 g smørmærker og 40 g rugbrødsmærker skulle afleveres!). 25-års jubilæet blev fejret den 22. november 1947 ved en fest med ledsagere, men mødeprotokollen savner yderligere oplysninger. Derimod er det nøje refereret, at 40-års jubilæet blev markeret på selve dagen den 23. november 1962 ved en festsouper i Håndværkerforeningens Moltke-sal, mens 50-års jubilæet blev fejret den 30. november 1972 hos Josty på Frederiksberg med en festmiddag efterfulgt af keglespil. 60-års jubilæet blev fejret på dagen, den 23. november 1982, med medlemsmøde og jubilæumsmiddag i Danmarks Statistik og med udgivelsen af 1. udgave af jubilæumsbogen. Som led i jubilæumsarrangementerne havde foreningen ladet opstille en montre i forhallen til Danmarks Statistik til udstilling af de bordregnemaskiner, der har været anvendt i Det statistiske Departement/Danmarks Statistik. Montren blev på jubilæumsdagen overdraget til Danmarks Statistik. Foreningens love har til stadighed indeholdt regler om udnævnelse af æresmedlemmer, og ved flere lejligheder er de benyttet i forbindelse med foreningens jubilæer. Ved generalforsamlingen i december 1936 blev departementschef Adolph Jensen kort efter sin fratræden udnævnt til æresmedlem, og tilsvarende blev departementschef Einar Cohn udnævnt til æresmedlem på generalforsamlingen i december 1955 umiddelbart efter sin fratræden. Ved foreningens 35-års jubilæum blev rådsformand O.B. Kofoed udnævnt til æresmedlem på generalforsamlingen i november 1957 og hyldet som foreningens stifter. Ved 50-års jubilæet den 30. november 1972 udnævntes 5 æresmedlemmer, der alle havde været medlemmer fra foreningens første år, nemlig ekspeditionssekretær Chr. Bonde, amtsforvalter Chr. Olsen og kontorcheferne Mads Iversen, H.N. Skade og Axel Holm. Ved generalforsamlingen i november 1976 udnævntes som æresmedlem afdelingschef Kjeld Bjerke og kontorchef Henry Stjernqvist samt formanden for den svenske forbindelse med denne forenings 70-års jubilæum. Ved foreningens 60-års jubilæum i 1982 udnævntes som æresmedlemmer fhv. direktør C.J. Clemmensen, Dansk Arbejdsgiverforening, fhv. direktør Henning Friis, Socialforskningsinstituttet, og fhv. arbejdsformidlingschef i København, Lauge Kallestrup. Endvidere har bestyrelsen i forbindelse med foreningens 65-års jubilæum den 23. november 1987 som æresmedlem indstillet kommitteret Aage la Cour, Danmarks Statistik, fhv. underdirektør A.H. Dahl, Arbejdsgiverforeningen og ekspeditionssekretær Rita Knudsen, Danmarks Statistik. Ved foreningens 70-års jubilæum, der blev afholdt den 11. november 1992, blev kontorchef Leo Meyer, Danmarks Statistik udnævnt til æresmedlem. DET NORDISKE SAMARBEJDE Til slut skal blot knyttes et par bemærkninger til samarbejdet mellem de nordiske statistiske foreninger, som har bestået i hele den danske forenings levetid, idet foreningerne i både Finland, Norge og Sverige blev stiftet før den danske. Det 1. nordiske statistikermøde blev afholdt i Stockholm i 1927 og det 17. i Stockholm i Ind imellem har der været tradition for at invitere repræsentanter for de andre landes foreninger ved særlige lejligheder som jubilæer. Arrangementet af de nordiske statistikermøder har efter tur påhvilet værtslandets statistiske forening, således den danske i 1936, 1952, 1964 og 1979 med deraf følgende betydelige arbejdsmæssige udfordring for især bestyrelsen.

10 **************************************** EXCEL REGNEARK OG WORD-DOKUMENT Bestyrelsen gennem årene ****************************************

11 MEDLEMSARRANGEMENTER "x" efter mødets løbenummer angiver, at der er afholdt ordinær generalforsamling i forbindelse med mødet. -- angiver den tidsmæssige placering af de nordiske statistikermøder, jf. i øvrigt det særskilte afsnit herom. Hvor der ikke er anført ansættelsessted for foredragsholderen, er dette som hovedregel Det statistiske Departement/Danmarks Statistik. 1.x Torsdag, den 23/ i Forligsinstitutionen: Betimeligheden ved at søge Det statistiske Departement overført fra finansministeriet til indenrigsministeriet v/sekretær C.V. Bramsnæs. 2. Onsdag, den 24/ hos departementschef Adolph Jensen: Oplysning om arbejdet i den internationale statistiske "commission d etudes" for så vidt angår møderne i London i december 1922 og i Haag i januar 1923 v/departementschef Adolph Jensen. 3. Onsdag, den 21/ i Forligsinstitutionen: En bedriftstælling i Danmark v/kontorchef J. Dalhoff. 4.x Tirsdag, den 4/ i Forligsinstitutionen: Den repræsentative metode v/departementschef Adolph Jensen. 5. Tirsdag, den 12/2 1923: Besøg i Folkeregistret v/kontorchef B. Dahlgaard, Københavns statistiske Kontor. 6. Torsdag, den 14/ hos fuldmægtig H. Høst: Statistikkens betydning for undersøgelse af valutaproblemet v/kontorchef Einar Cohn. 7. Onsdag, den 28/ i Forligsinstitutionen: Industriens produktionsstatistik v/departementschef Adolph Jensen. 8.x Tirsdag, den 25/ i Forligsinstitutionen: Nogle former for offentliggørelse af statistik i Danmark v/fuldmægtig Chr. Olsen. 9. Mandag, den 9/ i Forligsinstitutionen: Principperne for beregning af engrospristal v/kontorchef Einar Cohn. 10.x Onsdag, den 25/ i Forligsinstitutionen: Lidt fra 2. kontor v/kontorchef O.B. Kofoed. 11. Onsdag, den 10/ i Forligsinstitutionen: Forholdet mellem lands- og kommunal statistik v/kontorchef B. Dahlgaard, Københavns statistiske Kontor. 12.x Onsdag, den 17/ i Forligsinstitutionen: Folkeregistrenes betydning for befolkningsstatistikken og departementet v/kontorchef H.C. Nybølle. 13. Mandag, den 28/ i Forligsinstitutionen: Produktionsstatistikken i Danmark, dens mål og midler v/fuldmægtig H. Høst /9 1927: Det 1. nordiske statistikermøde i Stockholm. 14.x Mandag, den 5/ i Forligsinstitutionen: Departementets bibliotek v/sekretær C.Fl. Steenstrup. 15. Fredag, den 23/ i Forligsinstitutionen: Befolkningen på landet 1840 til 1921 v/fuldmægtig W. Elberling. 16.x Onsdag, den 21/ i Forligsinstitutionen:

12 Folketælling 1930 v/kontorchef H.C. Nybølle. 17. Tirsdag, den 12/ i Forligsinstitutionen: Valgaften i anledning af borgerrepræsentationsvalgene i København med adgang for hele departementets personale, heraf ca. 35 damer, sluttede med et improviseret "radiobal". 18. Tirsdag, den 9/ i Forligsinstitutionen: De sønderjydske landsdele i den officielle statistik v/sekretær, dr.rer.pol. M. Iversen. 19.x Onsdag, den 20/ i Forligsinstitutionen: Realindtægten v/sekretær Jørgen Pedersen. 20. Tirsdag, den 25/3 1930, kl i Forligsinstitutionen: Handelsstatistikkens teknik v/fuldmægtig K. Korst. 21. Onsdag, den 4/6 1930, kl i Departementets mødesal: Beretning fra udvalg til overvejelse af en udvidelse af Danske Statistikeres Forening v/udvalgets formand, departementschef Adolph Jensen. 22.x Onsdag, den 26/ , kl i Forligsinstitutionen: Bolig- og huslejestatistikken v/kontorchef Kjeld Johansen, Københavns statistiske Kontor. 23. Fredag, den 17/ i Forligsinstitutionen: Jernbanestatistik v/kontorchef W. Herschend, DSB. 24.x (Efterårsmøde 1931 ikke protokolleret). 25. Onsdag, den 30/ i Forligsinstitutionen: Statistikken og den lokale administration v/kontorchef Kjeld Johansen, Københavns statistiske Kontor. 26.x Onsdag, den 23/ i Forligsinstitutionen: Nogle bemærkninger om befolkningsstatistikken v/cand.polit. Inger Alsing. 27. Tirsdag, den 4/ i Forligsinstitutionen: Indkomst- og formuestatistikken v/fuldmægtig Axel Holm, Københavns statistiske Kontor. 28.x Tirsdag, den 7/ i Forligsinstitutionen: Muligheden for en dansk konjunkturstatistik v/dr.polit. Jørgen Pedersen, Københavns Universitet. 29. Onsdag, den 25/ i Forligsinstitutionen: Bankregnskab og bankstatistik v/inspektør Holger Koed, Banktilsynet. 30.x Torsdag, den 15/ i Forligsinstitutionen: De statistiske kilder til belysning af landbrugets økonomiske stilling v/kontorchef K.J. Kristensen. 31. Fredag, den 26/ i Forligsinstitutionen: Afstemningen i Saar v/kontorchef Kjeld Johansen, Københavns statistiske Kontor, og Folkeafstemninger i almindelighed v/fuldmægtig W. Elberling. 32.x Onsdag, den 27/ i Forligsinstitutionen: Arbejdsløshedsproblemet fra et statistisk synspunkt v/kontorchef H.C. Nybølle /5 1936: Det 2. nordiske statistikermøde i København. 33.x Tirsdag, den 8/ i Forligsinstitutionen: Nogle rejseindtryk fra en statistisk rejse v/departementschef Einar Cohn. 34 Tirsdag, den 11/ i Forligsinstitutionen: Om den fulde udnyttelse af den officielle statistik v/sekretær Helge Larsen.

13 35.x Onsdag, den 1/ i Forligsinstitutionen: Statistikkens belysning af kvindespørgsmålet v/fuldmægtig Rigmor Skade. 36. Tirsdag, den 10/ i Forligsinstitutionen: Folketællingen 1940 v/sekretær H. Colding-Jørgensen. 37.x Fredag, den 25/ , kl. 20 i Forligsinstitutionen: Omkring valgloven v/fuldmægtig W. Elberling. 38. Fredag, den 14/ i Forligsinstitutionen: Opgørelsen af landbrugets gældsforhold i 1937 v/fuldmægtig Kjeld Bjerke /6 1939: Det 3. nordiske statistikermøde i Oslo. 39.x Torsdag, den 30/ i Forligsinstitutionen: Arbejdsløshedsstatistikkens teoretiske og praktiske anvendelighed v/kontorchef Jørgen S. Dich, Socialministeriet. (Forårsmødet 1940 aflyst på grund af forholdene). 40.x Fredag, den 22/ , kl. 20 i Departementets mødesal: Opgørelsen af den danske nationalindkomst v/sekretær V. Villadsen. 41. Torsdag, den ¾ 1941, kl i Departementets mødesal: Beregning af akkumulering af arbejdsløn v/kontorchef H.N. Skade. 42.x Fredag, den 5/ , kl. 20 i Forligsinstitutionen: Kriseadministration og statistik v/departementschef Einar Cohn. 43. Fredag, den 17/4 1942, kl. 20 i Forligsinstitutionen: Om forbrugsundersøgelser v/ekspeditionssekretær Chr. Olsen. 44.x Mandag, den 23/ , kl i Forligsinstitutionen: Nogle erindringer fra Statistisk Bureau i gamle dage v/departementschef Adolph Jensen. 45. Fredag, den 16/4 1943, kl. 19 i Forligsinstitutionen: Husassistentspørgsmålet statistisk belyst v/kontorchef H. Stjernqvist. 46.x Efter indførelsen af spærretid, hvor folk skulle være hjemme inden kl. 20, vedtog bestyrelsen ikke foreløbig at holde almindeligt møde, og den 26/ afholdtes derfor alene ordinær generalforsamling i Departementets mødesal. 47. Mandag, den 20/3 1944, kl i Forligsinstitutionen: Om sygdomsstatistikkens udvikling og nuværende stade v/fuldmægtig Marie Lindhardt, Sundhedsstyrelsen. 48.x Tirsdag, den 12/ , kl i Forligsinstitutionen: Grønlands statistik v/kontorchef P.P. Svejstrup, Grønlands styrelse. 49. Mandag, den 18/6 1945, kl. 18 i Forligsinstitutionen: Indtryk fra en rejse v/departementschef Einar Cohn. 50.x Onsdag, den 28/ , kl i Departementets marketenderi: Skæve fordelinger v/universitetsadjunkt, cand.act. Anders Hald /8 1946: Det 4. nordiske statistikermøde i Stockholm. 51. Torsdag, den 12/ , kl i Forligsinstitutionen: Statistik, offentlig administration og økonomisk forskning v/kontorchef V. Kampmann, Skattedepartementet. 52. Lørdag, den 22/ :

14 Foreningen fejrer sit 25. års jubilæum ved en fest med ledsagere (nærmere oplysninger mangler). 53.x Tirsdag, den 27/1 1948, kl i Forligsinstitutionen: Erhvervstællingen 1948 v/fuldmægtig Johs. Nielsen. 54. Fredag, den 29/ , kl i Forligsinstitutionen: Det danske nationalbudget v/ekspeditionssekretær Kjeld Bjerke. 55. Tirsdag, den 3/5 1949, kl i Forligsinstitutionen: Kommunalstatistik v/kontorchef Oluf Ingvartsen, Aarhus kommunes statistiske Kontor /6 1949: Det 5. nordiske statistikermøde i Helsingfors. 56.x Fredag, den 9/ , kl i Departementet: En svensk undersøgelse angående studenternes sociale oprindelse, uddannelse, erhvervsvalg m.v. v/professor Carl- Erik Quensel, Lunds Universitet. 57. Torsdag, den 22/6 1950, kl på restaurant Beaulieu: En rejse til Amerika v/kontorchef H.N. Skade 58.x Torsdag, den 1/2 1951, kl i Forligsinstitutionen: Velstandstal og lønregulering v/kontorchef Kjeld Bjerke. 59. Tirsdag, den 22/5 1951, kl. 20 i Studiegårdens fællesauditorium: New Developments in U.S.Census Procedures v/dr. Roy V. Peel, director of the Bureau of Census, USA (arrangeret i samarbejde med Socialøkonomisk Samfund). 60. Mandag, den 11/ på Restaurant Fortunen, Dyrehaven: Ægyptiske eventyr på statistikkens og tilgrænsende områder v/arbejds- og socialministeriets statsvidenskabelige konsulent Henning Friis. 61.x Fredag, den 30/ , kl i Forligsinstitutionen: Labour-force statistik v/sekretær Th. Hjortkjær /6 1952: Det 6. nordiske statistikermøde i København. 62.x Tirsdag, den 2/ , kl i Forligsinstitutionen: Hvad kan vi lære om statistik i USA? v/kontorchef H. Stjernqvist, kontorchef Kjeld Bjerke, ekspeditionssekretær Inger Alsing, fuldmægtig Curt Hansen og sekretær Gunnar Klavsen. 63. Tirsdag, den 16/ på Aldershvile Slotspavillon, Bagsværd: En pessimists betragtninger v/kontorchef Henry Stjernqvist. 64.x Onsdag, den 25/ , kl i Forligsinstitutionen: En vurdering af den officielle statistiks metoder v/fuldmægtig Henry Holm, Københavns statistiske Kontor. 65. Onsdag, den 28/4 1954, kl. 20 i Departementets marketenderi: Pressens brug af og behov for officiel statistik v/redaktør J. Bøggild-Christensen, Berlingske Tidende /6 1954: Det 7. nordiske statistikermøde i Oslo. 66.x Tirsdag, den 23/ , kl i Departementets marketenderi: De store årgange v/fuldmægtig Per Kirstein, Arbejdsmarkedskom-missionen. 67. Onsdag, den 20/4 1955, kl i Departementets marketenderi: Tre års liv og virke i Iran v/kontorchef Mads Iversen. 68.x Tirsdag, den 6/ , kl. 19 i Departementets marketenderi: Danmarks administrative inddeling v/professor O. Strange Petersen, Århus Universitet.

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dansk Statistisk Forenings historie

Dansk Statistisk Forenings historie Dansk Statistisk Forenings historie Foreningens stiftelse Forhandlingsprotokollens referat af foreningens stiftelse Torsdag den 23. november 1922 samledes Det statistiske Departements sekretærer og højere

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012 Civilafdelingen Dato: 7. december 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 599459 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M.

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2011 12 1. division 1. Team PharmaService H.C. Graversen, Dennis Bilde, Freddi Brøndum (Morten Bilde, Jørgen Cilleborg Hansen, Jacob Røn) Semifinale: Team PharmaService

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Referat af 2. møde i Danmarks Statistiks brugerudvalg om økonomisk statistik.

Referat af 2. møde i Danmarks Statistiks brugerudvalg om økonomisk statistik. 1. juli 2011 PUD/- Akt.nr. 2080 Til Referat af 2. møde i s brugerudvalg om økonomisk statistik. Tid og sted Til stede Torsdag den 9. juni 2011 kl. 14.00 i. Se fortegnelse efter referatet. 1. Velkomst og

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere