Dansk Statistisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Statistisk Forening"

Transkript

1 Dansk Statistisk Forening Stiftet 23. november 1922 Adresse: Sejrøgade København Ø Hjemmeside dsf.dst.dk Telefon: Bankforbindelse Nykredit Medlemstal: 259 (feb. 2005) Kontingent 50 kr. årlig Bestyrelse m.v. Formand: Søren Kristensen Danmarks Statistik Kasserer: Jesper Ellemose Jensen Danmarks Statistik Bestyrelsesmedlemmer: Lars Knudsen Dansk Arbejdsgiverforening Tue Mollerup Danmarks Nationalbank Kirsten Balling Danmarks Statistik Ulla Strøger Nykredit Suppleanter: Timmi Rølle Graversen Danmarks Statistik Revisor: Jacob Solander

2 Danmarks Statistik Revisorsuppleant: Martin Rasmussenr Danmarks Statistik

3 Forord Indhold: Bilag: Oplysningerne er baseret på foreningens forhandlingsprotokoller, medlemslister m.v., hvori der kan forekomme fejl og mangler. Bestyrelsen modtager gerne korrigerende og supplerende oplysninger.

4 Foreningens stiftelse Forhandlingsprotokollens referat af foreningens stiftelse Torsdag den 23. november 1922 samledes Det statistiske Departements sekretærer og højere embedsmænd til møde i Forligsinstitutionens lokaler Kalvebod Brygge nr. 2. På et nedsat udvalgs vegne bød fuldmægtig O.B. Kofoed velkommen. Inden overgangen til dagsordenen foreslog han oprettelse af en forening af danske statistikere. Dette vedtoges uden afstemning. Ligeledes uden afstemning vedtoges foreningens love, hvoraf her skal anføres 1, efter hvilken foreningens formål var at samle medlemmerne til drøftelser af fælles interesse for statistikere, 2, hvorefter der i foreningen ikke kunne finde afstemninger sted, hvis nogen blandt medlemmerne modsatte sig det, 3, der tillod foreningen at optage som medlemmer statistikere fra andre institutioner end Det statistiske Departement. Uden afstemning valgtes derefter fuldmægtig O.B. Kofoed til formand og til medlemmer af bestyrelsen i øvrigt de andre medlemmer af det nedsatte udvalg, nemlig: Fuldmægtig Rode, fuldmægtig Chr. Olsen og sekretær Korst. Formanden redegjorde for det nedsatte udvalgs arbejde og gav derefter - for så vidt angik selve det rejste spørgsmål - ordet til sekretær Bramsnæs, der indkaldte diskussionen om "Betimeligheden ved at søge Det statistiske Departement overført fra Finansministeriet til Indenrigsministeriet". O.B. Kofoed

5 De 23 medlemmer ved foreningens stiftelse 23. november ) Departementschef Adolph Jensen (f. 1866) 2) Kontorchef Henrik Pedersen (f. 1862) 3) Kontorchef Einar Cohn (f. 1885) (senere departementschef) 4) Kontorchef J. Dalhoff (f. 1880) (senere dep. chef handelsmin.) 5) Ekspeditionssekretær N.C. Christensen (f. 1862) 6) Ekspeditionssekretær Svend Rode (f. 1872) 7) Fuldmægtig W. Elberling (f.1873) 8) Fuldmægtig O.B. Kofoed (f. 1883) (senere forsikringsrådsform.) 9) Fuldmægtig H.C. Nybølle (f. 1885) (senere professor) 10) Fuldmægtig Meta Hansen (f. 1865) (første kvindelige polit.) 11) Fuldmægtig Chr. Olsen (f. 1887) (senere amtsforvalter) 12) Fuldmægtig H. Høst (f. 1891) (senere hovedrevisor) 13) Sekretær Anna Christensen (f. 1861) 14) Sekretær Margrethe Juel (f. 1868) 15) Sekretær C.V. Bramsnæs (f. 1879) (senere nationalbankdirektør) 16) Sekretær K.J. Kristensen (f. 1890) (senere ligningschef) 17) Sekretær H.N. Skade (f. 1892) (senere kontorchef) 18) Sekretær Knud Korst (f. 1894) (senere toldgeneraldirektør) 19) Sekretær Esther Heckscher (f. 1892) 20) Sekretær Svend Nielsen (f. 1893) (senere nationalbankdirektør) 21) Sekretær C.Fl. Steenstrup (f. 1896) (senere kontorchef) 22) Sekretær Mads Iversen (f. 1893) (senere kontorchef) 23) Sekretær Chr. Bonde (f. 1897) (senere ekspeditionssekretær) Ved generalforsamlingen den 4. december 1923 optogs følgende 4 ansatte ved Københavns Kommunes statistiske Kontor: 1) Kontorchef Bertel Dahlgaard (f. 1887) (senere indenrigsminister) 2) Fuldmægtig Knud Dalgaard (f. 1895) (senere økonomidirektør) 3) Fuldmægtig Kjeld Johansen (f. 1895) (senere direktør) 4) Sekretær Axel Holm (f. 1897) (senere kontorchef)

6 De første år De uskrevne love Ved stiftelsen af en forening er det normalt, at den stiftende generalforsamling starter med at vedtage love for foreningen. Sådan gik det da også, da Det Statistiske Departements sekretærer og højere embedsmænd den 23. november 1922 samledes til møde i Forligsinstitutionens lokaler på Kalvebod Brygge 2. Det unormale bestod i, at der for denne forening var tale om uskrevne love, og der skulle for at gå 15 år, før foreningen fik sine første skriftlige love. Som det fremgår af den gengivne udskrift af forhandlingsprotokollens referat af foreningens stiftelse, kunne fuldmægtig O.B. Kofoed som formand for det forberedende udvalg dog oplyse ordlyden af 3 paragraffer, og på generalforsamlingen 3 år senere i november 1925 omtaltes yderligere 2 paragraffer, som tilsammen gav følgende "uskrevne" love: 1. Foreningens formål er at samle medlemmerne til drøftelser af fælles interesse for statistikere. 2. I foreningen kan der ikke finde afstemninger sted, hvid nogen blandt medlemmerne modsætter sig det. 3. Det er tilladt at optage som medlemmer statistikere fra andre institutioner end Det statistiske Departement. 4. Formanden vælges for 2 år og kan ikke genvælges. 5. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 1 år, således at der hvert år vælges nye medlemmer. 2 er interessant, fordi den er modsat normal praksis, og den blev da også senere ændret, så afstemning kun finder sted, når begæring herom fremsættes skriftligt. 4 og 5 sikrer en hurtig udskiftning af bestyrelsen på bekostning af kontinuiteten, og de blev senere ændret til valgperioder på 3 år, dog således at ét medlem skulle afgå hvert år. En yderligere paragraf i de uskrevne love blev omtalt på generalforsamlingen i november 1930, idet det blev citeret af kontorchef Einar Cohn, at kontorchefer ifølge de uskrevne love ikke kunne være formænd. Anledningen var, at foreningens daværende formand, fuldmægtig K.J. Kristensen, på generalforsamlingen i november 1929 var blevet valgt for 2 år og ikke var sat på valg, uanset at han den 1. april fratrådt sin stilling i Det Statistiske Departement. Foreningens "fader", nu selv kontorchef, O.B. Kofoed forklarede, at det i sin tid havde været afgørende for bestemmelsen, at man ikke ønskede, at en formand skulle have nogle af medlemmerne tjenstligt under sig, ligesom man ville give fuldmægtige en chance for formandskab. Bestemmelsen kunne begrænses til kontorcheferne i Det Statistiske Departement og Københavns kommunes statistiske Kontor, og det endte derfor med, at K.J. Kristensen fortsatte sin 2-årige formandsperiode ud. Den eksklusive forening En mulig forklaring på de uskrevne love kan være den uenighed om medlemskredsens afgrænsning, som prægede foreningens første mange år. Allerede i de uskrevne loves 3 var det præciseret, at det var tilladt at optage statistikere fra andre institutioner end Det statistiske Departement. Mest nærliggende var her de ansatte i Københavns kommunes statistiske Kontor, og de blev da også inviteret med som gæster ved foreningens medlemsmøde i marts Et forslag på generalforsamlingen i december 1923 om deres optagelse blev vedtaget med akklamation. Det drejede sig om de 4, der er anført i oversigten side 3. Efter det 1. nordiske statistikermøde i Stockholm i september 1927 kom spørgsmålet op, om den danske forening i lighed med den svenske burde udvide sine rammer for medlemsoptagelse. Ved en drøftelse på den efterfølgende generalforsamling i marts 1928 var meningerne dog så delte, at man henlagde sagen indtil videre. På generalforsamlingen i november 1929 tog departementschef Adolph Jensen imidlertid spørgsmålet op igen under punkt "eventuelt" med henvisning til, at Det internationale statistiske Institut overvejede en reorganisation, der måske skulle baseres på de statistiske foreninger i de enkelte lande. Dette førte til, at bestyrelsen nedsatte et udvalg med departementschefen som formand, som på et medlemsmøde i juni 1930 forelagde et forslag til love for en helt ny forening med udvidet medlemskreds. Blandt argumenterne for en udvidet forening var, at det ville gøre det lettere at skaffe foredragsholdere og påtage sig arrangementer af nordiske møder, men samtidig konstateres i medlemskredsen en så stor modstand imod en udvidet

7 forening, at det vedtoges at fortsætte drøftelserne i udvalget suppleret med 2 repræsentanter for oppositionen. Resultatet blev et kompromis, der blev forelagt og vedtaget på generalforsamlingen i november 1930 i form af en beslutning om ikke for tiden at udvide foreningen i det påtænkte omfang med deraf følgende skriftlige love, men at videreføre foreningen under de hidtidige former, blot tilført "nyt blod" i form af følgende 9 håndplukkede nye medlemmer: 1) Kontorchef K.O. Vedel-Petersen, Centralarbejdsanvisningen 2) Kontorchef W. Herschend, Statsbanernes statistiske Kontor 3) Fuldmægtig J.A. Tork, Statsbanernes statistiske Kontor 4) Fuldmægtig Johannes Jensen, Generaldirektoratet for Postvæsenet 5) Fuldmægtig Holger Koed, Banktilsynet 6) Sekretær Marie Lindhardt, Sundhedsstyrelsen 7) Professor, dr. polit. Frederik Zeuthen, Københavns Universitet 8) Underdirektør G.E. Riemann, Nordisk Livsforsikring A/S 9) Konsulent Jørgen S. Dich, Socialministeriet DE FØRSTE SKREVNE LOVE Herefter var der ro om spørgsmålet indtil generalforsamlingen i december 1936, hvor departementschef Einar Cohn i forbindelse med bestyrelsesvalget foreslog, at valgene skulle gælde for en længere periode end ét år, mens fhv. departementschef Adolph Jensen foreslog, at man skulle foretage valgene efter de hidtidige "uskrevne" love og udskyde Cohns forslag til næste generalforsamling. Sidstnævnte forslag blev vedtaget, og på et bestyrelsesmøde i april 1937 blev det besluttet at udarbejde et udkast til skrevne love bl.a. indeholdende bestemmelser om den fremtidige optagelse af nye medlemmer, om bestyrelsens afgang efter tur, fx efter en 3-årig turnus, og om at ethvert af foreningens medlemmer skulle kunne vælges som formand. Forud for generalforsamlingen den 1. december 1937 udsendtes bestyrelsens forslag til love, og sammen med et senere fra en kreds af medlemmer stillet ændringsforslag kom det under afstemning punkt for punkt. Det endelige resultat blev enstemmigt vedtaget, og foreningen havde dermed endelig 15 år efter sin stiftelse fået sine første skriftlige love. Som medlem af foreningen kunne herefter optages enhver, som gennem sit embede eller dermed ligestillet virksomhed var beskæftiget med statistik. Det var dog en betingelse for optagelse, at det skete på forslag enten af bestyrelsen eller af mindst 5 af foreningens medlemmer, at forslaget blev optaget i den skriftlige mødeindkaldelse, og at optagelsen skete ved en skriftlig afstemning, hvor der til valg krævedes 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 15 stemmer. Det blev lovfæstet, at ingen af bestyrelsens medlemmer ved valget måtte have højere charge end ekspeditionssekretær. Der indførtes en 3-årig valgperiode for såvel formanden som de 3 bestyrelsesmedlemmer, og denne bestemmelse blev straks taget i brug i form af genvalg af den siddende bestyrelse. Kontingentet blev i lovene fastsat til 4 kr. årligt, og den hidtidige praksis med nærmest mødepligt for medlemmerne gav sig udtryk i en bestemmelse om, at ethvert medlem, der ikke rettidigt har sendt afbud, deltager i mødeudgifterne. På indkaldelsen til generalforsamlingen i november 1940 var der forslag fra bestyrelsen om optagelser af 2 nye medlemmer, nemlig inspektør Karl-Gustav Hasselbalch, Banktilsynet, og sekretær Lauge Kallestrup, Arbejdsdirektoratet. Ved afstemningen fik Hasselbalch 25 ja, 2 nej og 6 blanke stemmer og var dermed medlem, mens Kallestrup fik 14 ja, 10 nej og 2 blanke, hvorfor han ifølge lovene ikke kunne optages som medlem. I konsekvens heraf blev der efterlyst nærmere retningslinjer for optagelse af medlemmer, og til afklaring af spørgsmålet blev der nedsat et udvalg på 3 medlemmer, som sammen med bestyrelsen skulle fremlægge et forslag på næste generalforsamling. OPTAGELSESUDVALGET Resultatet blev foreningens første lovændring, idet generalforsamlingen i december 1941 vedtog indførelsen af et optagelsesudvalg på 5 generalforsamlingsudvalgte medlemmer foruden bestyrelsen. Optagelsesudvalget kunne med mindst 6 stemmer afgøre optagelse af foreslåede personer, som ikke i forvejen var ansat som tjenestemænd med embedseksamen i Det statistiske Departement eller Københavns kommunes statistiske Kontor, idet det samtidig blev lovfæstet, at de pågældende tjenestemænd alle var berettiget til optagelse i foreningen. Optagelsesudvalget begyndte sin virksomhed i november 1942, men det skal lige nævnes, at Lauge Kallestrup, hvis optagelsesforslag i november 1940 havde givet stødet til lovændringen og optagelsesudvalgets oprettelse, først blev optaget på udvalgets møde i november Ved generalforsamlingen i december 1955 fandt bestyrelsen tiden inde til at stille forslag om en modernisering af lovene. Et endeligt forslag blev efter langvarig diskussion vedtaget på generalforsamlingen i november 1956, og det er med ganske få ændringer disse love, der stadig gælder. En væsentlig ændring var, at foreningen skiftede navn fra "Danske Statistikeres Forening" til det nuværende "Dansk Statistisk Forening". Optagelsesudvalget blev afskaffet, idet det blev overladt til

8 bestyrelsen, som samtidig blev udvidet fra 4 til 5 medlemmer (særskilt valg af kasserer), med mindst 4 stemmer at afgøre optagelse. Det lovfæstede kontingent på 4 kr. om året blev afløst af en årlig fastsættelse på generalforsamlingen, og afbudsreglen blev afskaffet. Også forbudet mod valg til bestyrelsen af ansatte med højere charge end ekspeditionssekretær blev afskaffet, og det førte bl.a. til, at man på generalforsamlingen i januar 1959 valgte kontorchef Axel Holm fra Københavns kommunes statistiske Kontor til formand. Det blev samtidig også noteret som en nyskabelse, at man herved for første gang i foreningens historie besatte formandsposten med et medlem, der ikke var ansat i Det statistiske Departement. Senere er der kun sket to mindre ændringer af lovene. Ved generalforsamlingen den 6. december 1961 indførtes efter forbillede af den svenske forenings love bestemmelsen om, at "medlemmer, der afgår fra deres tjeneste på grund af alder, betaler intet medlemskontingent" for dermed at bevare kontakten mellem den yngre og ældre generation og hindre de sidstnævnte i ud fra en naturlig sanering af deres udgiftsbudget som pensionist at udmelde sig af foreningen. Og ved generalforsamlingen den 23. november 1976 vedtoges det at udvide bestyrelsen fra 5 til 6 medlemmer. KONTINGENT OG MEDLEMSTAL Efter indførelsen i 1956 af den årlige fastsættelse af kontingentet på generalforsamlingen, blev dette med virkning fra 1958 fastsat til 10 kr., fra 1965 forhøjet til 15 kr., fra 1971 til 25 kr., fra 1974 til 35 kr. og endelig fra 1978 til de nuværende 50 kr. Under forberedelserne til det 10. nordiske statistikermøde i København 1964 opkrævedes dog herudover et årligt ekstrakontingent på 20 kr. i årene Medlemstallet, der ved stiftelsen i 1922 var 23, var i 1930 endnu kun 32 før udvidelsen med de 9 håndplukkede medlemmer, og først i 1937 nåede man op over 50 medlemmer. Sidst i 1950 erne passerede man de 100 medlemmer, og en medlemsfortegnelse udsendt i januar 1962 rummer 119 navne. En ny medlemsfortegnelse udsendt 10 år senere ved 50-års jubilæet i november 1972 indeholdt 186 navne. Ved 60-års jubilæet i 1982 var medlemstallet nået op på 244, jf. medlemsstatistikken side 39 og i 1987 er medlemstallet 262. Medlemstallet opgøres nu ved hver regnskabsaflæggelse og offentliggøres ved den årlige generalforsamling. I 1999 var medlemstallet 211 efter en grundig medlemsundersøgelse og derefter sletning af medlemmer, som ikke betalte. I 2000 var medlemstallet 228, i 2001 var medlemstallet 232, i 2002 var medlemstallet 236 og i 2003 var medlemstallet 238. Endnu en gang blev der gennemført en medlemsundersøgelse således at medlemstallet ved regnskabsaflæggelsen i 2004 var 247. MEDLEMSARRANGEMENTERNE Selv om lovene med deres regler for optagelse af medlemmer og valg af bestyrelse er vigtige, er det dog medlemsarrangementerne, der er foreningens egentlige formål. Traditionen med mindst ét forårsmøde og ét efterårsmøde er med få undtagelser blevet fulgt. Siden 1983 har mødeaktiviteten dog været ret konstant over dette minimum, jf. oversigten over medlemsarrangementerne side 18 ff. De unormale forhold i besættelsesårene skabte naturligvis visse problemer. Forårsmødet 1940 blev aflyst på grund af mørkelægnings-vanskeligheder, og i januar 1941 vedtog bestyrelsen at ændre det traditionelle mødetidspunkt fra kl. 20 til kl. 17,15 under hensyn til de vanskelige trafikforhold, dog under forudsætning af, at der kunne serveres varm mad i Departementets marketenderi! Det kunne der, for efter foredraget kunne man samles til flæskesteg og ostemad, dertil øl og kaffe, og senere whisky, gin og vermouth. Senere vendte man tilbage til mødetidspunktet kl. 20, men ved fastsættelsen af mødedatoen foretrak man den uge, hvor der var fuldmåne. I november 1943 vedtog bestyrelsen ikke foreløbig at holde almindeligt møde, da spærretiden lagde hindringer i vejen, når folk skulle være hjemme inden kl. 20. I efteråret 1943 blev der derfor alene afholdt generalforsamling kl. 16,30 i Det statistiske Departement. Der har fra foreningens stiftelse været lagt vægt på spisning i tilknytning til medlemsmøderne, og dette har derfor været afgørende for valg af mødesteder. Fra 1922 til 1957 var det tilbagevendende tilholdssted Forligsinstitutionens lokaler, dog undertiden i Det statistiske Departements lokaler i Frederiksholms Kanal, som blev taget i brug i Herefter fulgte "restaurationsperioden" fra 1957 til 1973, hvor restaurationspriserne efterhånden var blevet vel høje, og hvor man nu havde fået mulighed for at benytte Danmarks Statistiks nye kantine i Sejrøgade. Samtidig ændredes mødetidspunktet fra kl. 19,30 til kl. 17 med deraf følgende stærkt stigende mødedeltagelse.

9 I enkelte år forsøgte man sig med sommerudflugter med ledsagere, men ellers har det kun været i forbindelse med de nordiske statistikermøder og enkelte jubilæer, at ledsagere har haft adgang. JUBILÆER OG ÆRESMEDLEMMER 20-års jubilæet blev markeret ved et medlemsmøde på selve dagen i Forligsinstitutionens lokaler, hvor departementschef Adolph Jensen efter generalforsamlingen fortalte "Nogle erindringer fra Statistisk Bureau i gamle dage". Derefter serveredes en mindre souper (sildeanretning, boeuf Stroganoff og lagkage) med øl, snaps, hedvin, kaffe og senere punch (10 g smørmærker og 40 g rugbrødsmærker skulle afleveres!). 25-års jubilæet blev fejret den 22. november 1947 ved en fest med ledsagere, men mødeprotokollen savner yderligere oplysninger. Derimod er det nøje refereret, at 40-års jubilæet blev markeret på selve dagen den 23. november 1962 ved en festsouper i Håndværkerforeningens Moltke-sal, mens 50-års jubilæet blev fejret den 30. november 1972 hos Josty på Frederiksberg med en festmiddag efterfulgt af keglespil. 60-års jubilæet blev fejret på dagen, den 23. november 1982, med medlemsmøde og jubilæumsmiddag i Danmarks Statistik og med udgivelsen af 1. udgave af jubilæumsbogen. Som led i jubilæumsarrangementerne havde foreningen ladet opstille en montre i forhallen til Danmarks Statistik til udstilling af de bordregnemaskiner, der har været anvendt i Det statistiske Departement/Danmarks Statistik. Montren blev på jubilæumsdagen overdraget til Danmarks Statistik. Foreningens love har til stadighed indeholdt regler om udnævnelse af æresmedlemmer, og ved flere lejligheder er de benyttet i forbindelse med foreningens jubilæer. Ved generalforsamlingen i december 1936 blev departementschef Adolph Jensen kort efter sin fratræden udnævnt til æresmedlem, og tilsvarende blev departementschef Einar Cohn udnævnt til æresmedlem på generalforsamlingen i december 1955 umiddelbart efter sin fratræden. Ved foreningens 35-års jubilæum blev rådsformand O.B. Kofoed udnævnt til æresmedlem på generalforsamlingen i november 1957 og hyldet som foreningens stifter. Ved 50-års jubilæet den 30. november 1972 udnævntes 5 æresmedlemmer, der alle havde været medlemmer fra foreningens første år, nemlig ekspeditionssekretær Chr. Bonde, amtsforvalter Chr. Olsen og kontorcheferne Mads Iversen, H.N. Skade og Axel Holm. Ved generalforsamlingen i november 1976 udnævntes som æresmedlem afdelingschef Kjeld Bjerke og kontorchef Henry Stjernqvist samt formanden for den svenske forbindelse med denne forenings 70-års jubilæum. Ved foreningens 60-års jubilæum i 1982 udnævntes som æresmedlemmer fhv. direktør C.J. Clemmensen, Dansk Arbejdsgiverforening, fhv. direktør Henning Friis, Socialforskningsinstituttet, og fhv. arbejdsformidlingschef i København, Lauge Kallestrup. Endvidere har bestyrelsen i forbindelse med foreningens 65-års jubilæum den 23. november 1987 som æresmedlem indstillet kommitteret Aage la Cour, Danmarks Statistik, fhv. underdirektør A.H. Dahl, Arbejdsgiverforeningen og ekspeditionssekretær Rita Knudsen, Danmarks Statistik. Ved foreningens 70-års jubilæum, der blev afholdt den 11. november 1992, blev kontorchef Leo Meyer, Danmarks Statistik udnævnt til æresmedlem. DET NORDISKE SAMARBEJDE Til slut skal blot knyttes et par bemærkninger til samarbejdet mellem de nordiske statistiske foreninger, som har bestået i hele den danske forenings levetid, idet foreningerne i både Finland, Norge og Sverige blev stiftet før den danske. Det 1. nordiske statistikermøde blev afholdt i Stockholm i 1927 og det 17. i Stockholm i Ind imellem har der været tradition for at invitere repræsentanter for de andre landes foreninger ved særlige lejligheder som jubilæer. Arrangementet af de nordiske statistikermøder har efter tur påhvilet værtslandets statistiske forening, således den danske i 1936, 1952, 1964 og 1979 med deraf følgende betydelige arbejdsmæssige udfordring for især bestyrelsen.

10 **************************************** EXCEL REGNEARK OG WORD-DOKUMENT Bestyrelsen gennem årene ****************************************

11 MEDLEMSARRANGEMENTER "x" efter mødets løbenummer angiver, at der er afholdt ordinær generalforsamling i forbindelse med mødet. -- angiver den tidsmæssige placering af de nordiske statistikermøder, jf. i øvrigt det særskilte afsnit herom. Hvor der ikke er anført ansættelsessted for foredragsholderen, er dette som hovedregel Det statistiske Departement/Danmarks Statistik. 1.x Torsdag, den 23/ i Forligsinstitutionen: Betimeligheden ved at søge Det statistiske Departement overført fra finansministeriet til indenrigsministeriet v/sekretær C.V. Bramsnæs. 2. Onsdag, den 24/ hos departementschef Adolph Jensen: Oplysning om arbejdet i den internationale statistiske "commission d etudes" for så vidt angår møderne i London i december 1922 og i Haag i januar 1923 v/departementschef Adolph Jensen. 3. Onsdag, den 21/ i Forligsinstitutionen: En bedriftstælling i Danmark v/kontorchef J. Dalhoff. 4.x Tirsdag, den 4/ i Forligsinstitutionen: Den repræsentative metode v/departementschef Adolph Jensen. 5. Tirsdag, den 12/2 1923: Besøg i Folkeregistret v/kontorchef B. Dahlgaard, Københavns statistiske Kontor. 6. Torsdag, den 14/ hos fuldmægtig H. Høst: Statistikkens betydning for undersøgelse af valutaproblemet v/kontorchef Einar Cohn. 7. Onsdag, den 28/ i Forligsinstitutionen: Industriens produktionsstatistik v/departementschef Adolph Jensen. 8.x Tirsdag, den 25/ i Forligsinstitutionen: Nogle former for offentliggørelse af statistik i Danmark v/fuldmægtig Chr. Olsen. 9. Mandag, den 9/ i Forligsinstitutionen: Principperne for beregning af engrospristal v/kontorchef Einar Cohn. 10.x Onsdag, den 25/ i Forligsinstitutionen: Lidt fra 2. kontor v/kontorchef O.B. Kofoed. 11. Onsdag, den 10/ i Forligsinstitutionen: Forholdet mellem lands- og kommunal statistik v/kontorchef B. Dahlgaard, Københavns statistiske Kontor. 12.x Onsdag, den 17/ i Forligsinstitutionen: Folkeregistrenes betydning for befolkningsstatistikken og departementet v/kontorchef H.C. Nybølle. 13. Mandag, den 28/ i Forligsinstitutionen: Produktionsstatistikken i Danmark, dens mål og midler v/fuldmægtig H. Høst /9 1927: Det 1. nordiske statistikermøde i Stockholm. 14.x Mandag, den 5/ i Forligsinstitutionen: Departementets bibliotek v/sekretær C.Fl. Steenstrup. 15. Fredag, den 23/ i Forligsinstitutionen: Befolkningen på landet 1840 til 1921 v/fuldmægtig W. Elberling. 16.x Onsdag, den 21/ i Forligsinstitutionen:

12 Folketælling 1930 v/kontorchef H.C. Nybølle. 17. Tirsdag, den 12/ i Forligsinstitutionen: Valgaften i anledning af borgerrepræsentationsvalgene i København med adgang for hele departementets personale, heraf ca. 35 damer, sluttede med et improviseret "radiobal". 18. Tirsdag, den 9/ i Forligsinstitutionen: De sønderjydske landsdele i den officielle statistik v/sekretær, dr.rer.pol. M. Iversen. 19.x Onsdag, den 20/ i Forligsinstitutionen: Realindtægten v/sekretær Jørgen Pedersen. 20. Tirsdag, den 25/3 1930, kl i Forligsinstitutionen: Handelsstatistikkens teknik v/fuldmægtig K. Korst. 21. Onsdag, den 4/6 1930, kl i Departementets mødesal: Beretning fra udvalg til overvejelse af en udvidelse af Danske Statistikeres Forening v/udvalgets formand, departementschef Adolph Jensen. 22.x Onsdag, den 26/ , kl i Forligsinstitutionen: Bolig- og huslejestatistikken v/kontorchef Kjeld Johansen, Københavns statistiske Kontor. 23. Fredag, den 17/ i Forligsinstitutionen: Jernbanestatistik v/kontorchef W. Herschend, DSB. 24.x (Efterårsmøde 1931 ikke protokolleret). 25. Onsdag, den 30/ i Forligsinstitutionen: Statistikken og den lokale administration v/kontorchef Kjeld Johansen, Københavns statistiske Kontor. 26.x Onsdag, den 23/ i Forligsinstitutionen: Nogle bemærkninger om befolkningsstatistikken v/cand.polit. Inger Alsing. 27. Tirsdag, den 4/ i Forligsinstitutionen: Indkomst- og formuestatistikken v/fuldmægtig Axel Holm, Københavns statistiske Kontor. 28.x Tirsdag, den 7/ i Forligsinstitutionen: Muligheden for en dansk konjunkturstatistik v/dr.polit. Jørgen Pedersen, Københavns Universitet. 29. Onsdag, den 25/ i Forligsinstitutionen: Bankregnskab og bankstatistik v/inspektør Holger Koed, Banktilsynet. 30.x Torsdag, den 15/ i Forligsinstitutionen: De statistiske kilder til belysning af landbrugets økonomiske stilling v/kontorchef K.J. Kristensen. 31. Fredag, den 26/ i Forligsinstitutionen: Afstemningen i Saar v/kontorchef Kjeld Johansen, Københavns statistiske Kontor, og Folkeafstemninger i almindelighed v/fuldmægtig W. Elberling. 32.x Onsdag, den 27/ i Forligsinstitutionen: Arbejdsløshedsproblemet fra et statistisk synspunkt v/kontorchef H.C. Nybølle /5 1936: Det 2. nordiske statistikermøde i København. 33.x Tirsdag, den 8/ i Forligsinstitutionen: Nogle rejseindtryk fra en statistisk rejse v/departementschef Einar Cohn. 34 Tirsdag, den 11/ i Forligsinstitutionen: Om den fulde udnyttelse af den officielle statistik v/sekretær Helge Larsen.

13 35.x Onsdag, den 1/ i Forligsinstitutionen: Statistikkens belysning af kvindespørgsmålet v/fuldmægtig Rigmor Skade. 36. Tirsdag, den 10/ i Forligsinstitutionen: Folketællingen 1940 v/sekretær H. Colding-Jørgensen. 37.x Fredag, den 25/ , kl. 20 i Forligsinstitutionen: Omkring valgloven v/fuldmægtig W. Elberling. 38. Fredag, den 14/ i Forligsinstitutionen: Opgørelsen af landbrugets gældsforhold i 1937 v/fuldmægtig Kjeld Bjerke /6 1939: Det 3. nordiske statistikermøde i Oslo. 39.x Torsdag, den 30/ i Forligsinstitutionen: Arbejdsløshedsstatistikkens teoretiske og praktiske anvendelighed v/kontorchef Jørgen S. Dich, Socialministeriet. (Forårsmødet 1940 aflyst på grund af forholdene). 40.x Fredag, den 22/ , kl. 20 i Departementets mødesal: Opgørelsen af den danske nationalindkomst v/sekretær V. Villadsen. 41. Torsdag, den ¾ 1941, kl i Departementets mødesal: Beregning af akkumulering af arbejdsløn v/kontorchef H.N. Skade. 42.x Fredag, den 5/ , kl. 20 i Forligsinstitutionen: Kriseadministration og statistik v/departementschef Einar Cohn. 43. Fredag, den 17/4 1942, kl. 20 i Forligsinstitutionen: Om forbrugsundersøgelser v/ekspeditionssekretær Chr. Olsen. 44.x Mandag, den 23/ , kl i Forligsinstitutionen: Nogle erindringer fra Statistisk Bureau i gamle dage v/departementschef Adolph Jensen. 45. Fredag, den 16/4 1943, kl. 19 i Forligsinstitutionen: Husassistentspørgsmålet statistisk belyst v/kontorchef H. Stjernqvist. 46.x Efter indførelsen af spærretid, hvor folk skulle være hjemme inden kl. 20, vedtog bestyrelsen ikke foreløbig at holde almindeligt møde, og den 26/ afholdtes derfor alene ordinær generalforsamling i Departementets mødesal. 47. Mandag, den 20/3 1944, kl i Forligsinstitutionen: Om sygdomsstatistikkens udvikling og nuværende stade v/fuldmægtig Marie Lindhardt, Sundhedsstyrelsen. 48.x Tirsdag, den 12/ , kl i Forligsinstitutionen: Grønlands statistik v/kontorchef P.P. Svejstrup, Grønlands styrelse. 49. Mandag, den 18/6 1945, kl. 18 i Forligsinstitutionen: Indtryk fra en rejse v/departementschef Einar Cohn. 50.x Onsdag, den 28/ , kl i Departementets marketenderi: Skæve fordelinger v/universitetsadjunkt, cand.act. Anders Hald /8 1946: Det 4. nordiske statistikermøde i Stockholm. 51. Torsdag, den 12/ , kl i Forligsinstitutionen: Statistik, offentlig administration og økonomisk forskning v/kontorchef V. Kampmann, Skattedepartementet. 52. Lørdag, den 22/ :

14 Foreningen fejrer sit 25. års jubilæum ved en fest med ledsagere (nærmere oplysninger mangler). 53.x Tirsdag, den 27/1 1948, kl i Forligsinstitutionen: Erhvervstællingen 1948 v/fuldmægtig Johs. Nielsen. 54. Fredag, den 29/ , kl i Forligsinstitutionen: Det danske nationalbudget v/ekspeditionssekretær Kjeld Bjerke. 55. Tirsdag, den 3/5 1949, kl i Forligsinstitutionen: Kommunalstatistik v/kontorchef Oluf Ingvartsen, Aarhus kommunes statistiske Kontor /6 1949: Det 5. nordiske statistikermøde i Helsingfors. 56.x Fredag, den 9/ , kl i Departementet: En svensk undersøgelse angående studenternes sociale oprindelse, uddannelse, erhvervsvalg m.v. v/professor Carl- Erik Quensel, Lunds Universitet. 57. Torsdag, den 22/6 1950, kl på restaurant Beaulieu: En rejse til Amerika v/kontorchef H.N. Skade 58.x Torsdag, den 1/2 1951, kl i Forligsinstitutionen: Velstandstal og lønregulering v/kontorchef Kjeld Bjerke. 59. Tirsdag, den 22/5 1951, kl. 20 i Studiegårdens fællesauditorium: New Developments in U.S.Census Procedures v/dr. Roy V. Peel, director of the Bureau of Census, USA (arrangeret i samarbejde med Socialøkonomisk Samfund). 60. Mandag, den 11/ på Restaurant Fortunen, Dyrehaven: Ægyptiske eventyr på statistikkens og tilgrænsende områder v/arbejds- og socialministeriets statsvidenskabelige konsulent Henning Friis. 61.x Fredag, den 30/ , kl i Forligsinstitutionen: Labour-force statistik v/sekretær Th. Hjortkjær /6 1952: Det 6. nordiske statistikermøde i København. 62.x Tirsdag, den 2/ , kl i Forligsinstitutionen: Hvad kan vi lære om statistik i USA? v/kontorchef H. Stjernqvist, kontorchef Kjeld Bjerke, ekspeditionssekretær Inger Alsing, fuldmægtig Curt Hansen og sekretær Gunnar Klavsen. 63. Tirsdag, den 16/ på Aldershvile Slotspavillon, Bagsværd: En pessimists betragtninger v/kontorchef Henry Stjernqvist. 64.x Onsdag, den 25/ , kl i Forligsinstitutionen: En vurdering af den officielle statistiks metoder v/fuldmægtig Henry Holm, Københavns statistiske Kontor. 65. Onsdag, den 28/4 1954, kl. 20 i Departementets marketenderi: Pressens brug af og behov for officiel statistik v/redaktør J. Bøggild-Christensen, Berlingske Tidende /6 1954: Det 7. nordiske statistikermøde i Oslo. 66.x Tirsdag, den 23/ , kl i Departementets marketenderi: De store årgange v/fuldmægtig Per Kirstein, Arbejdsmarkedskom-missionen. 67. Onsdag, den 20/4 1955, kl i Departementets marketenderi: Tre års liv og virke i Iran v/kontorchef Mads Iversen. 68.x Tirsdag, den 6/ , kl. 19 i Departementets marketenderi: Danmarks administrative inddeling v/professor O. Strange Petersen, Århus Universitet.

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen J.nr. 11690-LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere