UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN"

Transkript

1 UDKAST Virksomhedsplan 2015

2 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi Virksomhedsplanen dækker selskaberne; Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg Forsyningsservice A/S og Svendborg VE A/S. Selskaberne er i daglig tale samlet under navnet Vand og Affald. Virksomhedsplanen beskriver de konkrete aktiviteter som understøtter de fire strategiske udviklingsområder i strategiplanen, som følger: 1) Vi driver en effektiv miljøforretning 2) Vi er en eftertragtet partner i udviklingen af fremtidens grønne produkter, services og viden 3) Vi er en socialt ansvarlig og udviklende arbejdsplads med de bedste medarbejdere 4) Vi er en synlig miljøforretning Nærværende plan beskriver de større udviklingsaktiviteter som forventes gennemført i Flere aktiviteter kunne være oplistet under flere forskellige mål, men er i det efterfølgende medtaget der hvor det er vurderet at have den største effekt. Oversigten beskriver ikke normale drifts- og anlægsaktiviteter, såsom kloakfornyelse, ledningsfornyelse i vandforsyningen, aktiviteter defineret i vand, spildevand og affaldsplaner, byggemodninger etc. Ud over de større udviklingsaktiviteter arbejdes der konstant med løbende forbedringer i de enkelte teams, dels via forbedringstavler og dels via forbedringsprojekter der er defineret i den dynamiske database vi øger nytten. Virksomhedsplan 2015 er vedtaget af bestyrelsen den 6. november 2014.

3 Vi driver en effektiv miljøforretning 1) Masterplan for regnvand Klimaændringerne medfører både kraftigere regn og stigende havspejl. Spildevandsselskaberne har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de samfundsmæssige omkostninger minimeres mest muligt ved ekstreme hændelser. Svendborg Kommune har udarbejdet en overordnet klimatilpasningsplan, som forventes politisk vedtaget primo VA vil udarbejde en Masterplan for regnvand som bliver den operationelle handlingsplan, der understøtter Svendborg Kommunes overordnede klimatilpasningsplan. Masterplanen for regnvand udarbejdes samtidigt med Masterplan for spildevand. 2) Masterplan for Spildevand Vi vil optimere rensningen af spildevand, således at det foregår med lavest mulige driftsomkostninger, optimale rensegrader og størst mulig energiudnyttelse, gennem en tilpasning af antallet af renseanlæg. Endvidere skal strategien for ændring og tilpasninger af spildevandstransportsystemet fastlægges i relation til fremtidig struktur af renseanlæg og Masterplanen for regnvand. 3) Energi og Ressource Center I relation til statens ressourceplan skal minimum 50 % af dagrenovationen genbruges i Dette betyder at den organiske andel af dagrenovationen skal indsamles og genanvendes. I ressourceplanen forventes endvidere at 80 % af fosforen i spildevandsslam skal genanvendes. Mulighed for at kunne etablere et fælles energi og ressourcecenter med en række aktører omkring bioforgasning (landbrug, industri, organisk afffald, slam) sammen med aftagere til gas og varme (fjernvarme, el, transport) skal undersøges nærmere. Projektet udarbejdes i samarbejde med SDU og understøtter Energiplan Fyns aktiviteter. 4) Strategi for grundvandsbeskyttelse Beskyttelse af grundvand er en væsentlig aktivitet for at sikre de kommende generationers adgang til rent og uforurenet grundvand. Strategien skal udarbejdes med udgangspunkt i indsatsplanerne, vandforsyningsplanen og den udarbejdede Masterplan for fremtidens vand.

4 5) Vedvarende Energi aktiviteter Vi vil forbedre vores grønne regnskab og minimere vores CO2 bidrag. VA forbruger 7 mio. kwh årligt og ønsker som minimum at sikre at dette forbrug er CO2 neutralt. VA ønsker endvidere at understøtte Svendborg Kommunes klimaplan. Selskab til håndtering af vedvarende energiaktiviteter er stiftet ultimo Konkret vindmølleprojekt afventer statens undersøgelse af sundhedsrisiko for naboer til vindmøller og dernæst tillæg til kommuneplan. Konkrete muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra vand og spildevand samt etablering af solcelleanlæg skal undersøges nærmere. 6) Slambehandling og slamdisponering Vi vil sikre en fremtidig, økonomisk, ressource-, energi- og miljømæssig optimal behandling og disponering af slam. Ny Ressourceplan stiller lovmæssige krav om 80% genanvendelse af fosfor. Bioforgasning af slam skal evt. indtænkes med øvrige aktiviteter (organisk del af husholdningsaffald mv.), se endvidere punkt 3). 7) Optimering af forretningsområder Vi vil løbende undersøge og tage stilling til forretningsområder, som vi kan udføre som tilknyttede aktiviteter, for herigennem at kunne udnytte vores viden og maskinel optimalt i relation til kunder og marked. 8) Produkt- og ydelseskatalog Vi vil beskrive hvilke produkter og ydelser vi kan levere i et produkt- og ydelseskatalog. Kataloget synliggøres på VA s hjemmeside, hvorved det sikres at kunderne har let adgang til hvilke ydelser VA kan levere. 9) Udvikling af ERP-system Enterprise Ressource Planning eller ERP-systemer hjælper til med den interne styring af input og output fra virksomheden, samt til at holde styr på forretningstransaktioner. Microsoft AX Dynamic er valgt som system og fase 1 omhandlende økonomi, ressourcer og projekt forventes afsluttet i Systemet udvikles i samarbejde med Vandcenter Syd og implementeres i SamAqua A/S regi. Fase 2 og 3, som omfatter vurderinger af fx HR, løn, indkøb mv. som del af AX, skal foretages og evt. implementeres i 2015 og 2016.

5 Vi er en eftertragtet partner i udviklingen af fremtidens grønne produkter, services og viden 10) Samarbejder og synergier Vi vil fremme synergier gennem samarbejder og partnerskaber med primært forsyninger og andre relevante virksomheder. F.eks. vil vi reducere omkostninger til drift af IT, HR mv. gennem etablering af fælles service-selskab med andre forsyninger. Standardisering og mulighed for spidskompetencer i en fælles funktion er basis for at kunne udvikle de rigtige løsninger til de rigtige priser. SamAqua A/S blev formelt stiftet primo 2012 som Danmarks første fælles serviceselskab efter vandsektorlovens 19. Stifterne var Middelfart Spildevand A/S, Vandcenter Syd A/S og Vand og Affald i Svendborg. Der er nu yderligere 8 medejere af det fælles serviceselskab. Opbygning af fælles indkøbsfunktion er foretaget i Løbende udvikling af ydelser med fælles synergi skal vurderes og evt. implementeres. 11) Samarbejder og innovation Vi vil indgå med vores viden i innovative samarbejder både med private og offentlige aktører, hvor ambitionen er at udvikle nye løsninger og ny viden. Vi ønsker at styrke involveringen og positionen i grønne netværk for at sikre at vi påvirker og henter ny viden og inspiration. Graden af innovative samarbejder skal øges. 12) Samarbejder og snitflader til Svendborg Kommune Vi vil skabe større klarhed hos VA og hos Svendborg Kommune over hvilke snitflader der er imellem drift og myndighed, og derigennem minimere forsinkelse og tidsspild ved fejlhenvendelser af kunder og øvrige opgaver. Vi vil styrke samarbejdet om kommunikation og øvrige fælles tiltag over for vores kunder og Svendborg Kommunes borgere. 13) LAR (Lokal Afledning af Regnvand) pilot projekter I samarbejde med Svendborg Kommune skal muligheder for at en lokal boligforening kan etablere LAR løsninger i forbindelse med planlagt renovering afklares, og forhåbentlig implementeres. Herudover videreføres LAR pilotprojekt i samarbejde med Svendborg Kommune, hvor muligheder for at private lodsejere kan etablere LAR-løsningen i udvalgte pilotprojekt områder undersøges og forhåbentlig implementeres. Processen er forankret hos VA. Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe for VA og Vandcenter syd, til erfaringsudveksling og kompetenceopbygning omkring udvikling af LAR projekter.

6 14) Ressourceplan og et Svendborg uden affald Statens nye ressourceplan er delvis omsat til lovgivning. Ressourceplanen vil afstedkomme radikale ændringer i affaldssystemer, affaldssamarbejder og optimering af affaldsstrømme. 50% af dagrenovationen skal genanvendes inden En række analyser af mulige løsninger skal opstilles og vurderes i samarbejde med Svendborg Kommune m.fl., tillige med workshops etc. Vi er en socialt ansvarlig og udviklende arbejdsplads med de bedste medarbejdere 15) Organisations- og medarbejderudvikling Vi vil sikre at medarbejdere og virksomheden udvikler sig til de konstant skærpede forventninger om øget konkurrenceevne og bæredygtighed gennem fastholdelse og styrkelse af selvforvaltende teams og fokus på kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. I 2015 igangsættes uddannelse af 3 medarbejdere til procesoperatør. Nyt ERP-system kræver nye kompetencer og uddannelse for mange, samt at tiltag med personlig udvikling baseret på forløb omkring det psykiske arbejdsmiljø videreføres. 16) Sundhed, trivsel og det gode arbejdsmiljø Vi vil fastholde og understøtte maksimal trivsel og sundhed på arbejdspladsen gennem flere aktiviteter og fokusområder. Trivsel og arbejdsglæde er en afgørende faktor for fortsat og løbende at kunne udvikle virksomhedens processer og ydelser. Vi vil øge fokus på det gode arbejdsmiljø med særlig fokus på sundhed i ) Praktikpladser Vi vil understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats med skabelse og tilbud om praktikpladser og diverse mentorordninger generelt i virksomheden. Muligheden for at kunne tilknytte lærlinge og elever for flere fagområder skal undersøges nærmere, med henblik på at kunne tilbyde flere pladser i virksomheden.

7 Vi er en synlig miljøforretning 18) Kommunikationsstrategi Vi vil øge indsatsen for intern og ekstern kommunikation gennem udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, med fokus på at sikre en klar forretningskommunikation samt en synlig og tydelig branding af virksomhedens viden, produkter og service. Herunder også hvilket ansvar virksomheden skal leve op til i forhold til de tre bundlinjer, den økonomiske, den miljømæssige og den sociale. 19) Kampagner og events Synlighed og bevidsthed omkring betydningen af rent drikkevand fra hanen, miljørigtig adfærd i håndtering af spildevand og affald skal styrkes gennem løbende kampagner og events. 20) Undervisningstilbud til skoler m.fl. Vi vil styrke formidling af vores viden gennem en målrettet indsats og yderligere professionalisere undervisningstilbud til skoleklasser omkring vand, spildevand og bæredygtighed. Undervisningstilbud er udarbejdet for affaldsområdet og er implementeret i Tilsvarende undervisningstilbud er i 2014 delvis udviklet og implementeret omkring vand og spildevand, så VA kan tilbyde en samlet "miljøpakke". Den samlede tilbud skal videreudvikles og forankres. Skolekampagne om Ren Svendborg (smidt skidt) planlægges gennemført i foråret Mulighed for samarbejde med gymnasieklasser skal undersøges nærmere. 21) Revision af hjemmeside og intranet Nuværende VA hjemmeside revideres med fokus på kundetilgang generelt. Intranettet skal revideres for at styrke den interne kommunikation. Endvidere skal muligheden for at oprette en fælles hjemmeside med øvrige forsyninger på Fyn undersøges nærmere og evt. og evt. implementeres. Den fælles hjemmeside med arbejdstitlen klimaklar.nu skal indeholder forskellige muligheder for den enkelte grundejer til at sikre sig mod de kraftigere regnhændelser mv.

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 /2016

Virksomhedsplan 2015 /2016 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Kantstensbede, Bredballe Forord I det følgende vil du blive præsenteret

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere