Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.60 deltagere. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt Jens Ive (JI), borgmester og endnu fungerende formand for Teknik og Miljøudvalget, Erik Mollerup (EM), formand for Byplanudvalget, kommunalbestyrelsesmedlem Randi Mondorf (RM), kommende formand for Teknik- og Miljøudvalget og direktør Iben Koch (IK). Grundejerforeningens formand Sven Herting(SH) bød velkommen og lykønskede Jens Ive med borgmesterposten. SH præsenterede kort vores gæster og de fremmødte bestyrelsesmedlemmer: kasserer Jørgen Andersen (JA), sekretær Knud Bagge (KB), Poul Arvedsen, Suzanne Gravesen (SG) og suppleanterne René Moss og Svend Heidam. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 4. Forslag fra bestyrelsen (ingen) 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (ingen) 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant 6.1 Formand: På valg er Sven Herting for en toårig periode. Han er villig til genvalg. 6.2 Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jørgen Andersen for en toårig periode. Han er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår endvidere valg af René Moss og Svend Heidam for toårige perioder. 6.3 Suppleant: Bestyrelsen foreslår valg af Lene Buus Skou for en toårig periode. 6.4 Revisor: På valg er Hans Henrik Bloksgaard for en etårig periode. Han er villig til genvalg 6.5 Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen for en etårig periode. Hun er villig til genvalg. 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (ingen) 8. Eventuelt 1

2 Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune. Derefter: Uddeling og motivering af Grundejerforeningens Hæderspris til et smukt 1½ etagers hus med en harmonisk arkitektur ved Suzanne Gravesen ad 1. Formanden foreslog Carsten Bertram til dirigent, han valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i MO og på hjemmesiden. Ifølge vedtægterne skal Generalforsamlingen indkaldes i lokalblad, men dette havde svigtet da Rudersdalavis ikke længere bringer kalenderoplysninger. Trods denne mangel foreslog dirigenten at godkendelse af Generalforsamlingens lovlighed skulle afgøres af de tilstedeværende medlemmer. Forsamlingen havde ingen indvendinger og Generalforsamlingen kunne fortsætte. Grundejerforeningens vedtægter vil blive foreslået ændret. ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Denne er skrevet fuldt ud i omtalen af Generalforsamlingen på Grundejerforeningens hjemmeside Beretningen blev ledsaget af en række plancher og billeder. Beretningen dækker perioden 1. sept Ved Generalforsamlingen fremhævede formanden følgende forhold: - Vi ønsker at sikre Trørøds grønne karakter, gerne fortsat som en af de bedst bevarede landsbyer i kommunen - Den tætte trafik på byens trafikveje skal dæmpes og forholdene for de svage trafikanter gøres sikrere. - Vi vil fortsat kæmpe for at bevare boligområdernes karakter af åben-lav bebyggelse uden mastodonthuse i to fulde etager, som ellers dukker op rundt omkring. Vi er stærkt imod for store huse på for små grunde, et eksempel er den planlagte bebyggelse i Gæslingehaven. - Vi kæmper for at bevare vejenes grønne karakter med hække mod vejen, plankeværker er skæmmende og skal synsmæssigt dækkes af hække. Lokalplanerne skal overholdes og vi har samspil med kommunen om fremtidig indsats på området. - Vi har en vision om et åbent og venligt Trørød Torv med mere beplantning og hyggelige opholdssteder med mulighed for aktiviteter. Og trafikstøjen skal ned. - Vi gør en stor indsats for at fremme fællesskabet i Trørød ved en række populære arrangementer, fx besøg på Frydenlund Slot, Fastelavn på Torvet, Skt. Hans bål på Kohaveengen og byvandring med Niels Peter Stilling. - Vi har kæmpet for forbedring af støjafskærmningen for Helsingør motorvejen, når den udvides med to nye spor de kommende år. Vi har da også med kommunens støtte i nogen grad opnået forbedringer af projektet. - Vi lægger vægt på god information til medlemmerne, og sørger løbende for at vores hjemmeside er opdateret og vi udsender 3 gange om året vores medlemsblad MO (MedlemsOrientering).Foreningen vil bevare denne skriftlige kommunikation til medlemmerne. - Grundejerforeningen glæder sig over en god kontakt til RK, bl.a. ved dialogmøder, som vi finder meget positivt. Vi lægger vægt på samspillet med de øvrige grundejerforeninger i RK i Fællesudvalget. Dette giver et nyttigt forum til drøftelse af fælles problemer og forslag, som vi samlet kan gå i dialog med RK om. Dirigenten takkede for beretningen og spurgte, om der var spørgsmål hertil, idet han præciserede at det var spørgsmål til beretningen og ikke til de gæsterne fra kommunen. 2

3 Der fremkom enkelte spørgsmål og bemærkninger, bl.a. følgende: gode erfaringer med RKs hjælp ved nabos ulovlige mur på Lampeager muligheder for legepladser i Trørød evt. ved Torvet problemer ved uenighed med naboer om hegn og hække problemer med oversvømmelse på Bakkevej, som bl.a. ødelægger træerne Disse punkter blev dog kun delvist besvaret og henvist til uddybende besvarelse senere, da de ikke direkte angår beretningen. Herudover var der ingen bemærkninger til formandens beretning, som dermed godkendtes. ad 3. Kassereren gennemgik regnskabet, som også kan ses i sin helhed på hjemmesiden. Efterfølgende blev der fra salen peget på den nærliggende besparelse ved at bruge Internettet til udsendelse af MO i stedet for den dyre trykning og postomdeling. Kassereren svarede at bestyrelsen, især af hensyn til de ældre medlemmer ønskede at bevare bladet, ligesom bladet også var Foreningens ansigt udadtil, men bestyrelsen vil se nærmere på besparelsesmuligheder. E medlem bemærkede at udgifterne til bestyrelsesarbejdet var meget beskedne. Der var ikke flere bemærkninger. Dirigenten bad herefter om forsamlingens godkendelse af regnskabet, hvilket han fik. Bestyrelsen foreslog at kontingentet uændret fastsættes til 100 kr. Dette blev vedtaget. Budgettet for 2012/2013 blev gennemgået. Bestyrelsen planlægger en øget indsats til arrangementer, hvilket kan medføre et lille underskud, men pt. formue nok. Bestyrelsen vil overveje situationen næste år. ad 4. ingen forslag ad 5. ingen forslag ad 6. Valg ad 6.1 Det blev foreslået at genvælge Sven Herting som formand. Der var ikke andre forslag, og Sven blev genvalgt for en toårig periode. ad 6.2 Bestyrelsen foreslog at Jørgen Andersen blev genvalgt for en toårig periode. Der var ikke andre forslag, og Jørgen blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog at de hidtidige suppleanter René Moss og Svend Heidam blev valgt til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag, og begge blev valgt for toårige perioder. Poul Arvedsen ønskede ikke at forsætte i bestyrelsen. Formanden takkede Poul for mange års dygtig indsats i bestyrelsen og for hans aldrig svigtende hjælpsomhed i arbejdet, ikke mindst i forbindelse med udsendelse af MO. Endvidere fremhævede formanden Pouls effektive planlægning af Foreningens arrangementer og hans IT ekspertise. Formanden overrakte Poul et gavekort som tak for indsatsen. ad 6.3 Bestyrelsen forslog valg af Lene Buus Skou til suppleant i bestyrelsen. Lene er meget aktiv bl.a. i Juletræsgruppen. Lene var ikke til stede ved GF, men blev valgt som foreslået for en toårig periode. 3

4 ad 7. Intet ad 6.4 Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Hans Henrik Bloksgaard. Der var ikke andre forslag, og Hans blev valgt for en etårig periode. ad 6.5 Bestyrelsen foreslog genvalg af revisorsuppleant Viki Larsen. Der var ikke andre forslag, og Viki blev genvalgt for en etårig periode. ad 8. Eventuelt Dette punkt drejede sig om TGF. Emner til diskussion med politikerne måtte vente På baggrund af Generalforsamlingen fremkom en del kommentarer og spørgsmål til efterfølgende besvarelse: I forbindelse med interessen for legepladser nævnte Filip R. at livet på torvet med børnefamilien kunne fremmes ved anlæg af rutschebane mm. Hertil oplyste Rikke Blume Dam, at det allerede er ved at blive undersøgt af grundejerforeningens arbejdsgruppe Vores Trørød. Viki Larsen anbefalede Kratmosen, Trørød skov mm. som gode alternativer. SH fremhævede at legepladser var et mere veldefineret mødested end skoven, og Rikke tilføjede at vi mangler mødesteder i Trørød for såvel børn som ældre. Det anbefaledes at etablere SMS-kæder mellem naboer for at advare mod de hyppige tyverier i området. Foranlediget af en avisomtale af dårlige lysforhold i L-T kommune blev kommunen anmodet om at sikre, at lysmaster ikke omklamres af bevoksning, så lyset svigter. Træerne skal beskæres. Kommunen blev bedt om at redegøre for tiltag til sikring mod oversvømmelse i lavtliggende områder ved skybrud, og i den forbindelse omlægning til faskiner. Der blev bedt om en kommentar til de støjbegrænsende foranstaltninger, som er planlagt i forbindelse med den forstående udvidelse af Helsingørmotorvejen. I forbindelse med dette spurgtes om støjdæmpende asfaltbelægning på Trørøds trafikveje, især Gøngehusvej som får stigende trafik på grund af motorvejsudvidelsen. Der blev klaget over den uordentlige grund på hjørnet Krogholmgårdsvej / Langhaven. Hvilke eventuelle planer foreligger? Det var der hvor en forespørgsel gik til kommunen om etablering af en Rema 1000 dagligvarebutik. Der blev spurgte til Trørød Torvs beklagelige tilstand med hensyn til de tomme butikker. Er der løsninger på vej? Hermed var generalforsamlingen færdig, og formanden takkede dirigenten for at have styret slaget, men bad om at han ville fortsætte med at være ordstyrer under de efterfølgende drøftelser med repræsentanter fra RK. Dette var han med på. Indlæg fra repræsentanterne for Kommunen med besvarelse af spørgsmål stillet af Foreningens medlemmer og bestyrelse Kommunens repræsentanter orienterede om kommunens holdning til enkelte punkter i beretningen og besvarede desuden en række spørgsmål, som var stillet under generalforsamlingen: 4

5 Erik Mollerup: EM fremhævede indledningsvis at han som kommunalpolitiker så samarbejdet med borgerne og grundejerne som et medspil og ikke et modspil, således som enkelte borgere ind imellem synes at give udtryk for. EM gjorde opmærksom på, at intet efter hans mening er ændret om planforholdene i Trørød, ingen ny lokalplan og uændret kommuneplan. Han fandt at bygningsarkitekturen lever og er tilladt i dag, borgerne udnytter de rettigheder som findes. Der er en anden tilgang af udfoldelser, et ændret adgangsmønster for nye forhold. Og det har ført til nye typer bebyggelse. Klager vil kun kunne imødekommes ved at ændre borgernes adfærdsmønster. Vedr. 1½ og 2 etagers huse arbejder BYU på nye regler, inspireret af diskussioner om Kollemoseområdet, hvor der ses på nye løsningsforslag, og et lokalplansforslag er i høring. Men det kommer ikke på tale at fjerne rettigheder fra folks muligheder for at bygge. Gæslingehaven er et udtryk for nye initiativer. Her opføres lidt større huse på mindre grunde, men dog under forhold, som er på linie med hvad man besluttede tidligere i Trørød, fx i Trørødlund bebyggelsen. Hertil gav nogle deltagere udtryk og for at i Gæslingehaven er tilkørselsvejen for smal for 12 huse med normalt 2 biler pr hus. Men det var et forhold som EM understregede hørte ind under vejmyndigheden, som har set på den forventede trafikafvikling og godkendt forholdene. Tilkørsel til Gæslingehaven er dårligere end til Trørødlund, som har 2 tilkørsler. Der udspandt sig en detaljeret drøftelse af forholdene i Gæslingehaven sammenlignet med Trørødlund, anført af Mette Hald Dige, som med stor indsigt gjorde opmærksom på forskellen. Mette og andre deltagere fandt generelt at mulighederne for store huse på små grunde var øget mærkbart i den nye lokalplan for Gæslingehaven, fx mente man at bebyggelsesprocenten er steget betydeligt (fra 22% til 30%). EM var ikke enig i fremstillingen af sagsforløbet. Det var besluttet i den forrige kommuneplan, og da var der ingen protester. Gæslingehaven skulle godt nok ligne Trørødlund, men med mere areal pr. hus. Mette protesterede imod dette, arealet ved det gamle hus skulle tages ud af den sammenligning. EM gav udtryk for at han godt forstod indvendingerne, men RK havde bevidst valgt en byfortætning i retning af Trørødlunds. SH berettede at der var en betydelig utrygheden blandt borgerne ved at grundejerforeningen ikke længere er høringsberettiget, fordi vi i private sager normalt ikke repræsenterer ejeren eller er nabo til denne. EM understregede at proceduren i nabohøring ikke har ændret regler. Ifølge de formelle regler har grundejerforeninger ikke høringsret. Men EM ser en mulighed for i højere grad at få borgerdialoger og ville gerne tage del i dem. SH udtrykte sin bekymring om udviklingen på Trørød Torv, som øjensynligt ikke nyder fremme i Byplanudvalget. Vi savner en mulighed for at vore borgere høres og får indflydelse på udviklingen. EM nævnte at der muligvis kunne blive tale om en mindre høring om torvet. Men Forvaltningen, som modtager sagen, skal først behandle den og fremlægge den for BYU. Her skal det så besluttes, om der skal arbejdes videre med den eller ej. Hvis det bliver ja, inddrages TGF og borgere. Og i den konkrete sag havde Forvaltningen modtaget en sag, behandlet den og fremlagt den til BYU. De besluttede så, at denne forespørgsel ikke skulle fremmes og dermed sluttede sagen. EM gav kommunens fulde støtte til at lokalplaner overholdes mht. kravet om grønne hække mod vej. De skal være grønne, men der kan være historiske undtagelser. I tilfælde hvor ejer opsætter faste hegn, skal de placeres de krævede 80cm inde på grunden, og ejer skal sørge for plantning af en 5

6 egnet hæk uden for hegnet. RK vil være mere striks mht. disse forhold fremover, ikke opsøgende, men parat til at sætte ind, hvis der tages kontakt til RK, normalt ved indgivelse af en klage. I konflikter mellem naboer om lokale forhold, vedr. bygningers højde og placering, hegn og hække anbefalede EM stærkt, at man forsøger at få det gode naboskab til at fungere i stedet for at ringe til kommunen. Det giver langt de bedste lokale relationer. På hjørnegrunden Langhaven /l Krogholmgårdsvej havde RK kun myndighed til at kræve vedligehold, ikke at påbyde en udnyttelse. Der har været tale om ældreboliger, og en REMA1000. men ikke detailforretninger. EM nævnte i den forbindelse detailhandelsundersøgelsen, og lovede at der kun skal være detailhandel hvor det er i dag. Butikker skal placeres i egnede centre som fx Gl. Holte og Øverød, og for Trørød vil centret være butikstorvet. Rikke Dam havde skaffet sig Detailhandelsundersøgelsen, men den omtalte ikke Trørød. Snak om Fakta i Nærum posthus er kun rygter. Der må ikke være dagligvarebutik der. EM understregede at problemet med store træer som vokser op omkring lygtepæle og dæmper lyset, ansvarsmæssigt ligger hos den som ejer træet, dvs. har træet på sin grund, altså i de fleste tilfælde den private grundejer. Hvor vejen går gennem skov kan ansvaret selvfølgelig være anderledes, fx Skovvæsenets. Det kan også være til Skov- og Naturstyrelsen man skal henvende sig om beskæringer. Vedr. efterlyste faciliteter til motion, legeplads, anlæg til sport, mv. for at give de unge alternativer til at hænge, så viste undersøgelser i kommunen, at der var den største klubaktivitet netop blandt Trørøds unge. JA nævnte at man i avisen kunne læse at BYU er lydhør for samarbejde. Men sådan oplever vi det ikke altid. TGF sender ind imellem velovervejede forsalg ind, men får intet svar. Det er ikke samarbejde. JA henviste også til lokalplanens ord om løsninger der tager hensyn til helheden. EM svarede at de omtalte bestemmelser var smagsdommerafgørelser, der ikke ville blive fulgt ved en domsafsigelse. Her følges kun konkrete paragraffer. Folk klager undertiden helt op til domstolsafsigelse, der kan underkende lokalplanens bestemmelser. Hermed sluttede EM sin planlagte indlæg og besvarelse af spørgsmål Jens Ive: Han kommenterede vejbelysning: lamper skal opsættes således at krav om lysstyrke på vejen opfyldes. Store træer må ikke rage ud som de ofte gør. Grundejere skulle have beskåret tidligere, mens det var overkommeligt og dermed billigere. Men det skal udføres nu Telemaster skal være der. Der er stigende efterspørgsel fra brugerne af teletjenesterne, og alle borgere ønsker at nettet fungerer godt. Så der skal hele tiden findes løsninger for udvidelser. Nettet skal dække hele området, men de nødvendige master skal placeres så skånsomt som muligt. Han efterlyste ideer. JI henviste til spørgsmålet om støjdæmpende foranstaltninger ved udvidelsen af Helsingørmotorvejen og nævnte, at en effektiv støjskærm ville blive opsat på strækningen mellem Øverødvej og Elleslettegårdsvej. Desuden vil der efter forslag fra Grundejerforeningen blive udført en støjvold langs udkørslen for nordgående trafik til Elleslettegårdsvej. Begge dele vil efter RK s mening give bedre forhold for beboerne end i dag. 6

7 Med hensyn til støjsvag asfalt lægges dette på den nye motorvejsstrækning og efterfølgende fornyes asfalt helt til Lyngby. Men på trafikvejene, fx Gøngehusvej, vil støjsvag asfalt først blive udført i forbindelse med at asfalten alligevel skal udskiftes af hensyn til sædvanligt vedligehold. JA efterlyste midterheller på indfaldsveje til Trørød, således som der nu kommer i Vedbæk. Med hensyn til de øvrige spørgsmål inden for Teknik og Miljø ville Iben Koch redegøre nærmere og svare på spørgsmålene Iben Koch: IK gjorde opmærksom på et nyt tiltag på hjemmesiden giv et praj. Her kunne borgerne anmelde manglende beplantning, huller i vejene etc. ved selvbetjening og bagefter kan anmelder følge sagens behandling, fortsat ved selvbetjening. Anonyme anmeldelser modtages ikke. Vedr. Trørød Torv og initiativer til nye butikker, ser RK bl.a. på en planændring, som fastlægger, at den østlige side kun må have små butikker. Et medlem foreslog at nedlægge den store uudnyttede asfaltflade bag Brugsen. Der er rigeligt med parkerings plads, som kan udnyttes til andre ideer. IK omtalte et pilotprojekt for nedsivning af regnvand i Bistrup med nedsivningsanlæg og eventuelt bassiner. Faskiner i private haver kan også være en mulighed til aflastning af ledningsnettet, som mange steder er fælles for kloak og regnvand. Der gives tilskud til dette, og det vil fremgå af den nye afløbsplan, som er på vej. Randi Mondorf præsenterede sig; hun er kommende formand for TMU. Randi kommenterede på Trørød Torv, legeplads etc. og opfordrede til fortsat dialog mellem TGF og TMU. Overrækkelse af hædersprisen. SG fik ordet for at motivere hædersprisen: Som led i Trørød Grundejerforenings bestræbelser på at fastholde Trørøds harmoniske profil og gøre opmærksom på den kedelige tendens til at opføre alt for store huse på alt for små grunde blev det besluttet at fokusere på smukke huse, og med dette emne gentage ideen om en årlig uddeling af en hæderspris. Under mottoet: Til kamp mod de 2-etagers huse pegede Grundejerforeningen ved nogle illustrationer på en række nyere eller ældre ombyggede huse, som i respekt for karakteren af Trørøds bebyggelse på en vellykket måde havde bevaret de karakteristiske 1½-etagers bygninger med stejl taghældning. Prisen gik til Michael Bang på Trørødvænget, som med stor veneration for det oprindelige hus havde foretaget en omfattende, men skånsom om- og tilbygning på sit smukke hus. Ordstyreren takkede for en engageret diskussion og god ro og orden under mødet. Han lukkede dermed for mødet under henvisning til det fremskredne tidspunkt. SH takkede gæsterne fra Kommunalbestyrelsen for deres deltagelse i mødet og takkede dirigenten for hans gode styring af aftenen. Alle var derefter inviteret til det efterfølgende traktement. RM og KB / den Rev 2 den

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.62 medlemmer. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Dispensationer/nabohøringer

Dispensationer/nabohøringer Dispensationer/nabohøringer Man kan ifm. byggesager søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis man har en fornuftig begrundelse. Når nogen i området søger dispensation ifm. byggeri skal berørte

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Grundejerforeningen Vasegården

Grundejerforeningen Vasegården Grundejerforeningen Vasegården Dato for møde: 18. marts 2015 Tidspunkt: Kl. 19.30 Sted: Solrød Bibliotek lok. 25 A + 25 B Ansvarlig: Bestyrelsen Referat udarbejdet af: Bjarni Raj Mortensen (10) Fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere