Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.60 deltagere. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt Jens Ive (JI), borgmester og endnu fungerende formand for Teknik og Miljøudvalget, Erik Mollerup (EM), formand for Byplanudvalget, kommunalbestyrelsesmedlem Randi Mondorf (RM), kommende formand for Teknik- og Miljøudvalget og direktør Iben Koch (IK). Grundejerforeningens formand Sven Herting(SH) bød velkommen og lykønskede Jens Ive med borgmesterposten. SH præsenterede kort vores gæster og de fremmødte bestyrelsesmedlemmer: kasserer Jørgen Andersen (JA), sekretær Knud Bagge (KB), Poul Arvedsen, Suzanne Gravesen (SG) og suppleanterne René Moss og Svend Heidam. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 4. Forslag fra bestyrelsen (ingen) 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (ingen) 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant 6.1 Formand: På valg er Sven Herting for en toårig periode. Han er villig til genvalg. 6.2 Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jørgen Andersen for en toårig periode. Han er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår endvidere valg af René Moss og Svend Heidam for toårige perioder. 6.3 Suppleant: Bestyrelsen foreslår valg af Lene Buus Skou for en toårig periode. 6.4 Revisor: På valg er Hans Henrik Bloksgaard for en etårig periode. Han er villig til genvalg 6.5 Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen for en etårig periode. Hun er villig til genvalg. 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (ingen) 8. Eventuelt 1

2 Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune. Derefter: Uddeling og motivering af Grundejerforeningens Hæderspris til et smukt 1½ etagers hus med en harmonisk arkitektur ved Suzanne Gravesen ad 1. Formanden foreslog Carsten Bertram til dirigent, han valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i MO og på hjemmesiden. Ifølge vedtægterne skal Generalforsamlingen indkaldes i lokalblad, men dette havde svigtet da Rudersdalavis ikke længere bringer kalenderoplysninger. Trods denne mangel foreslog dirigenten at godkendelse af Generalforsamlingens lovlighed skulle afgøres af de tilstedeværende medlemmer. Forsamlingen havde ingen indvendinger og Generalforsamlingen kunne fortsætte. Grundejerforeningens vedtægter vil blive foreslået ændret. ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Denne er skrevet fuldt ud i omtalen af Generalforsamlingen på Grundejerforeningens hjemmeside Beretningen blev ledsaget af en række plancher og billeder. Beretningen dækker perioden 1. sept Ved Generalforsamlingen fremhævede formanden følgende forhold: - Vi ønsker at sikre Trørøds grønne karakter, gerne fortsat som en af de bedst bevarede landsbyer i kommunen - Den tætte trafik på byens trafikveje skal dæmpes og forholdene for de svage trafikanter gøres sikrere. - Vi vil fortsat kæmpe for at bevare boligområdernes karakter af åben-lav bebyggelse uden mastodonthuse i to fulde etager, som ellers dukker op rundt omkring. Vi er stærkt imod for store huse på for små grunde, et eksempel er den planlagte bebyggelse i Gæslingehaven. - Vi kæmper for at bevare vejenes grønne karakter med hække mod vejen, plankeværker er skæmmende og skal synsmæssigt dækkes af hække. Lokalplanerne skal overholdes og vi har samspil med kommunen om fremtidig indsats på området. - Vi har en vision om et åbent og venligt Trørød Torv med mere beplantning og hyggelige opholdssteder med mulighed for aktiviteter. Og trafikstøjen skal ned. - Vi gør en stor indsats for at fremme fællesskabet i Trørød ved en række populære arrangementer, fx besøg på Frydenlund Slot, Fastelavn på Torvet, Skt. Hans bål på Kohaveengen og byvandring med Niels Peter Stilling. - Vi har kæmpet for forbedring af støjafskærmningen for Helsingør motorvejen, når den udvides med to nye spor de kommende år. Vi har da også med kommunens støtte i nogen grad opnået forbedringer af projektet. - Vi lægger vægt på god information til medlemmerne, og sørger løbende for at vores hjemmeside er opdateret og vi udsender 3 gange om året vores medlemsblad MO (MedlemsOrientering).Foreningen vil bevare denne skriftlige kommunikation til medlemmerne. - Grundejerforeningen glæder sig over en god kontakt til RK, bl.a. ved dialogmøder, som vi finder meget positivt. Vi lægger vægt på samspillet med de øvrige grundejerforeninger i RK i Fællesudvalget. Dette giver et nyttigt forum til drøftelse af fælles problemer og forslag, som vi samlet kan gå i dialog med RK om. Dirigenten takkede for beretningen og spurgte, om der var spørgsmål hertil, idet han præciserede at det var spørgsmål til beretningen og ikke til de gæsterne fra kommunen. 2

3 Der fremkom enkelte spørgsmål og bemærkninger, bl.a. følgende: gode erfaringer med RKs hjælp ved nabos ulovlige mur på Lampeager muligheder for legepladser i Trørød evt. ved Torvet problemer ved uenighed med naboer om hegn og hække problemer med oversvømmelse på Bakkevej, som bl.a. ødelægger træerne Disse punkter blev dog kun delvist besvaret og henvist til uddybende besvarelse senere, da de ikke direkte angår beretningen. Herudover var der ingen bemærkninger til formandens beretning, som dermed godkendtes. ad 3. Kassereren gennemgik regnskabet, som også kan ses i sin helhed på hjemmesiden. Efterfølgende blev der fra salen peget på den nærliggende besparelse ved at bruge Internettet til udsendelse af MO i stedet for den dyre trykning og postomdeling. Kassereren svarede at bestyrelsen, især af hensyn til de ældre medlemmer ønskede at bevare bladet, ligesom bladet også var Foreningens ansigt udadtil, men bestyrelsen vil se nærmere på besparelsesmuligheder. E medlem bemærkede at udgifterne til bestyrelsesarbejdet var meget beskedne. Der var ikke flere bemærkninger. Dirigenten bad herefter om forsamlingens godkendelse af regnskabet, hvilket han fik. Bestyrelsen foreslog at kontingentet uændret fastsættes til 100 kr. Dette blev vedtaget. Budgettet for 2012/2013 blev gennemgået. Bestyrelsen planlægger en øget indsats til arrangementer, hvilket kan medføre et lille underskud, men pt. formue nok. Bestyrelsen vil overveje situationen næste år. ad 4. ingen forslag ad 5. ingen forslag ad 6. Valg ad 6.1 Det blev foreslået at genvælge Sven Herting som formand. Der var ikke andre forslag, og Sven blev genvalgt for en toårig periode. ad 6.2 Bestyrelsen foreslog at Jørgen Andersen blev genvalgt for en toårig periode. Der var ikke andre forslag, og Jørgen blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog at de hidtidige suppleanter René Moss og Svend Heidam blev valgt til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag, og begge blev valgt for toårige perioder. Poul Arvedsen ønskede ikke at forsætte i bestyrelsen. Formanden takkede Poul for mange års dygtig indsats i bestyrelsen og for hans aldrig svigtende hjælpsomhed i arbejdet, ikke mindst i forbindelse med udsendelse af MO. Endvidere fremhævede formanden Pouls effektive planlægning af Foreningens arrangementer og hans IT ekspertise. Formanden overrakte Poul et gavekort som tak for indsatsen. ad 6.3 Bestyrelsen forslog valg af Lene Buus Skou til suppleant i bestyrelsen. Lene er meget aktiv bl.a. i Juletræsgruppen. Lene var ikke til stede ved GF, men blev valgt som foreslået for en toårig periode. 3

4 ad 7. Intet ad 6.4 Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Hans Henrik Bloksgaard. Der var ikke andre forslag, og Hans blev valgt for en etårig periode. ad 6.5 Bestyrelsen foreslog genvalg af revisorsuppleant Viki Larsen. Der var ikke andre forslag, og Viki blev genvalgt for en etårig periode. ad 8. Eventuelt Dette punkt drejede sig om TGF. Emner til diskussion med politikerne måtte vente På baggrund af Generalforsamlingen fremkom en del kommentarer og spørgsmål til efterfølgende besvarelse: I forbindelse med interessen for legepladser nævnte Filip R. at livet på torvet med børnefamilien kunne fremmes ved anlæg af rutschebane mm. Hertil oplyste Rikke Blume Dam, at det allerede er ved at blive undersøgt af grundejerforeningens arbejdsgruppe Vores Trørød. Viki Larsen anbefalede Kratmosen, Trørød skov mm. som gode alternativer. SH fremhævede at legepladser var et mere veldefineret mødested end skoven, og Rikke tilføjede at vi mangler mødesteder i Trørød for såvel børn som ældre. Det anbefaledes at etablere SMS-kæder mellem naboer for at advare mod de hyppige tyverier i området. Foranlediget af en avisomtale af dårlige lysforhold i L-T kommune blev kommunen anmodet om at sikre, at lysmaster ikke omklamres af bevoksning, så lyset svigter. Træerne skal beskæres. Kommunen blev bedt om at redegøre for tiltag til sikring mod oversvømmelse i lavtliggende områder ved skybrud, og i den forbindelse omlægning til faskiner. Der blev bedt om en kommentar til de støjbegrænsende foranstaltninger, som er planlagt i forbindelse med den forstående udvidelse af Helsingørmotorvejen. I forbindelse med dette spurgtes om støjdæmpende asfaltbelægning på Trørøds trafikveje, især Gøngehusvej som får stigende trafik på grund af motorvejsudvidelsen. Der blev klaget over den uordentlige grund på hjørnet Krogholmgårdsvej / Langhaven. Hvilke eventuelle planer foreligger? Det var der hvor en forespørgsel gik til kommunen om etablering af en Rema 1000 dagligvarebutik. Der blev spurgte til Trørød Torvs beklagelige tilstand med hensyn til de tomme butikker. Er der løsninger på vej? Hermed var generalforsamlingen færdig, og formanden takkede dirigenten for at have styret slaget, men bad om at han ville fortsætte med at være ordstyrer under de efterfølgende drøftelser med repræsentanter fra RK. Dette var han med på. Indlæg fra repræsentanterne for Kommunen med besvarelse af spørgsmål stillet af Foreningens medlemmer og bestyrelse Kommunens repræsentanter orienterede om kommunens holdning til enkelte punkter i beretningen og besvarede desuden en række spørgsmål, som var stillet under generalforsamlingen: 4

5 Erik Mollerup: EM fremhævede indledningsvis at han som kommunalpolitiker så samarbejdet med borgerne og grundejerne som et medspil og ikke et modspil, således som enkelte borgere ind imellem synes at give udtryk for. EM gjorde opmærksom på, at intet efter hans mening er ændret om planforholdene i Trørød, ingen ny lokalplan og uændret kommuneplan. Han fandt at bygningsarkitekturen lever og er tilladt i dag, borgerne udnytter de rettigheder som findes. Der er en anden tilgang af udfoldelser, et ændret adgangsmønster for nye forhold. Og det har ført til nye typer bebyggelse. Klager vil kun kunne imødekommes ved at ændre borgernes adfærdsmønster. Vedr. 1½ og 2 etagers huse arbejder BYU på nye regler, inspireret af diskussioner om Kollemoseområdet, hvor der ses på nye løsningsforslag, og et lokalplansforslag er i høring. Men det kommer ikke på tale at fjerne rettigheder fra folks muligheder for at bygge. Gæslingehaven er et udtryk for nye initiativer. Her opføres lidt større huse på mindre grunde, men dog under forhold, som er på linie med hvad man besluttede tidligere i Trørød, fx i Trørødlund bebyggelsen. Hertil gav nogle deltagere udtryk og for at i Gæslingehaven er tilkørselsvejen for smal for 12 huse med normalt 2 biler pr hus. Men det var et forhold som EM understregede hørte ind under vejmyndigheden, som har set på den forventede trafikafvikling og godkendt forholdene. Tilkørsel til Gæslingehaven er dårligere end til Trørødlund, som har 2 tilkørsler. Der udspandt sig en detaljeret drøftelse af forholdene i Gæslingehaven sammenlignet med Trørødlund, anført af Mette Hald Dige, som med stor indsigt gjorde opmærksom på forskellen. Mette og andre deltagere fandt generelt at mulighederne for store huse på små grunde var øget mærkbart i den nye lokalplan for Gæslingehaven, fx mente man at bebyggelsesprocenten er steget betydeligt (fra 22% til 30%). EM var ikke enig i fremstillingen af sagsforløbet. Det var besluttet i den forrige kommuneplan, og da var der ingen protester. Gæslingehaven skulle godt nok ligne Trørødlund, men med mere areal pr. hus. Mette protesterede imod dette, arealet ved det gamle hus skulle tages ud af den sammenligning. EM gav udtryk for at han godt forstod indvendingerne, men RK havde bevidst valgt en byfortætning i retning af Trørødlunds. SH berettede at der var en betydelig utrygheden blandt borgerne ved at grundejerforeningen ikke længere er høringsberettiget, fordi vi i private sager normalt ikke repræsenterer ejeren eller er nabo til denne. EM understregede at proceduren i nabohøring ikke har ændret regler. Ifølge de formelle regler har grundejerforeninger ikke høringsret. Men EM ser en mulighed for i højere grad at få borgerdialoger og ville gerne tage del i dem. SH udtrykte sin bekymring om udviklingen på Trørød Torv, som øjensynligt ikke nyder fremme i Byplanudvalget. Vi savner en mulighed for at vore borgere høres og får indflydelse på udviklingen. EM nævnte at der muligvis kunne blive tale om en mindre høring om torvet. Men Forvaltningen, som modtager sagen, skal først behandle den og fremlægge den for BYU. Her skal det så besluttes, om der skal arbejdes videre med den eller ej. Hvis det bliver ja, inddrages TGF og borgere. Og i den konkrete sag havde Forvaltningen modtaget en sag, behandlet den og fremlagt den til BYU. De besluttede så, at denne forespørgsel ikke skulle fremmes og dermed sluttede sagen. EM gav kommunens fulde støtte til at lokalplaner overholdes mht. kravet om grønne hække mod vej. De skal være grønne, men der kan være historiske undtagelser. I tilfælde hvor ejer opsætter faste hegn, skal de placeres de krævede 80cm inde på grunden, og ejer skal sørge for plantning af en 5

6 egnet hæk uden for hegnet. RK vil være mere striks mht. disse forhold fremover, ikke opsøgende, men parat til at sætte ind, hvis der tages kontakt til RK, normalt ved indgivelse af en klage. I konflikter mellem naboer om lokale forhold, vedr. bygningers højde og placering, hegn og hække anbefalede EM stærkt, at man forsøger at få det gode naboskab til at fungere i stedet for at ringe til kommunen. Det giver langt de bedste lokale relationer. På hjørnegrunden Langhaven /l Krogholmgårdsvej havde RK kun myndighed til at kræve vedligehold, ikke at påbyde en udnyttelse. Der har været tale om ældreboliger, og en REMA1000. men ikke detailforretninger. EM nævnte i den forbindelse detailhandelsundersøgelsen, og lovede at der kun skal være detailhandel hvor det er i dag. Butikker skal placeres i egnede centre som fx Gl. Holte og Øverød, og for Trørød vil centret være butikstorvet. Rikke Dam havde skaffet sig Detailhandelsundersøgelsen, men den omtalte ikke Trørød. Snak om Fakta i Nærum posthus er kun rygter. Der må ikke være dagligvarebutik der. EM understregede at problemet med store træer som vokser op omkring lygtepæle og dæmper lyset, ansvarsmæssigt ligger hos den som ejer træet, dvs. har træet på sin grund, altså i de fleste tilfælde den private grundejer. Hvor vejen går gennem skov kan ansvaret selvfølgelig være anderledes, fx Skovvæsenets. Det kan også være til Skov- og Naturstyrelsen man skal henvende sig om beskæringer. Vedr. efterlyste faciliteter til motion, legeplads, anlæg til sport, mv. for at give de unge alternativer til at hænge, så viste undersøgelser i kommunen, at der var den største klubaktivitet netop blandt Trørøds unge. JA nævnte at man i avisen kunne læse at BYU er lydhør for samarbejde. Men sådan oplever vi det ikke altid. TGF sender ind imellem velovervejede forsalg ind, men får intet svar. Det er ikke samarbejde. JA henviste også til lokalplanens ord om løsninger der tager hensyn til helheden. EM svarede at de omtalte bestemmelser var smagsdommerafgørelser, der ikke ville blive fulgt ved en domsafsigelse. Her følges kun konkrete paragraffer. Folk klager undertiden helt op til domstolsafsigelse, der kan underkende lokalplanens bestemmelser. Hermed sluttede EM sin planlagte indlæg og besvarelse af spørgsmål Jens Ive: Han kommenterede vejbelysning: lamper skal opsættes således at krav om lysstyrke på vejen opfyldes. Store træer må ikke rage ud som de ofte gør. Grundejere skulle have beskåret tidligere, mens det var overkommeligt og dermed billigere. Men det skal udføres nu Telemaster skal være der. Der er stigende efterspørgsel fra brugerne af teletjenesterne, og alle borgere ønsker at nettet fungerer godt. Så der skal hele tiden findes løsninger for udvidelser. Nettet skal dække hele området, men de nødvendige master skal placeres så skånsomt som muligt. Han efterlyste ideer. JI henviste til spørgsmålet om støjdæmpende foranstaltninger ved udvidelsen af Helsingørmotorvejen og nævnte, at en effektiv støjskærm ville blive opsat på strækningen mellem Øverødvej og Elleslettegårdsvej. Desuden vil der efter forslag fra Grundejerforeningen blive udført en støjvold langs udkørslen for nordgående trafik til Elleslettegårdsvej. Begge dele vil efter RK s mening give bedre forhold for beboerne end i dag. 6

7 Med hensyn til støjsvag asfalt lægges dette på den nye motorvejsstrækning og efterfølgende fornyes asfalt helt til Lyngby. Men på trafikvejene, fx Gøngehusvej, vil støjsvag asfalt først blive udført i forbindelse med at asfalten alligevel skal udskiftes af hensyn til sædvanligt vedligehold. JA efterlyste midterheller på indfaldsveje til Trørød, således som der nu kommer i Vedbæk. Med hensyn til de øvrige spørgsmål inden for Teknik og Miljø ville Iben Koch redegøre nærmere og svare på spørgsmålene Iben Koch: IK gjorde opmærksom på et nyt tiltag på hjemmesiden giv et praj. Her kunne borgerne anmelde manglende beplantning, huller i vejene etc. ved selvbetjening og bagefter kan anmelder følge sagens behandling, fortsat ved selvbetjening. Anonyme anmeldelser modtages ikke. Vedr. Trørød Torv og initiativer til nye butikker, ser RK bl.a. på en planændring, som fastlægger, at den østlige side kun må have små butikker. Et medlem foreslog at nedlægge den store uudnyttede asfaltflade bag Brugsen. Der er rigeligt med parkerings plads, som kan udnyttes til andre ideer. IK omtalte et pilotprojekt for nedsivning af regnvand i Bistrup med nedsivningsanlæg og eventuelt bassiner. Faskiner i private haver kan også være en mulighed til aflastning af ledningsnettet, som mange steder er fælles for kloak og regnvand. Der gives tilskud til dette, og det vil fremgå af den nye afløbsplan, som er på vej. Randi Mondorf præsenterede sig; hun er kommende formand for TMU. Randi kommenterede på Trørød Torv, legeplads etc. og opfordrede til fortsat dialog mellem TGF og TMU. Overrækkelse af hædersprisen. SG fik ordet for at motivere hædersprisen: Som led i Trørød Grundejerforenings bestræbelser på at fastholde Trørøds harmoniske profil og gøre opmærksom på den kedelige tendens til at opføre alt for store huse på alt for små grunde blev det besluttet at fokusere på smukke huse, og med dette emne gentage ideen om en årlig uddeling af en hæderspris. Under mottoet: Til kamp mod de 2-etagers huse pegede Grundejerforeningen ved nogle illustrationer på en række nyere eller ældre ombyggede huse, som i respekt for karakteren af Trørøds bebyggelse på en vellykket måde havde bevaret de karakteristiske 1½-etagers bygninger med stejl taghældning. Prisen gik til Michael Bang på Trørødvænget, som med stor veneration for det oprindelige hus havde foretaget en omfattende, men skånsom om- og tilbygning på sit smukke hus. Ordstyreren takkede for en engageret diskussion og god ro og orden under mødet. Han lukkede dermed for mødet under henvisning til det fremskredne tidspunkt. SH takkede gæsterne fra Kommunalbestyrelsen for deres deltagelse i mødet og takkede dirigenten for hans gode styring af aftenen. Alle var derefter inviteret til det efterfølgende traktement. RM og KB / den Rev 2 den

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 21. oktober 2015 på Hotel Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 21. oktober 2015 på Hotel Marina i Vedbæk Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 21. oktober 2015 på Hotel Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.60 medlemmer. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt formand for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 21. oktober 2014 i Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 21. oktober 2014 i Marina i Vedbæk 1 Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 21. oktober 2014 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.55 medlemmer. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt formand for Byplanudvalget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.62 medlemmer. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 26. oktober 2010 i Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 26. oktober 2010 i Marina i Vedbæk Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 26. oktober 2010 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.55 medlemmer. Fra Rudersdal Kommune var mødt kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere