In English at page 3. Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "In English at page 3. Dagsorden:"

Transkript

1 In English at page 3 Ordinær generalforsamling i SILA 2015 Fredag d. 27. februar 2015 kl 9.30 i Pavillonen. Morgenbrød v. SILA kl 9:15 Dagsorden, indkomne forslag samt referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning. 5. Fremlæggelse af regnskab. 6. Valg af bestyrelse. Peter og Charlotte stiller ikke op igen. 7. Indkomne forslag 8. Forslag til aktiviteter 9. Evt. Referat: Ad. Pkt. 1. Ad. Pkt. 2. Ad. Pkt. 3. Ad. Pkt. 4. Ad. pkt. 5. Jonas Teilmann (bestyrelsesmedlem) blev valgt. Charlotte Hviid (bestyrelsesmedlem) blev valgt. GF var indkaldt rettidigt og dagsordenen blev godkendt. Lars Renvald (formand) gennemgik årets arrangementer i SILA, som følger: Mange jubilæer, fødselsdage samt andre mærkedage Udflugt til Øresundsakvariet og Søfartsmuseet i Helsingør DHL- og Risøløb Kagekonkurrence Fisketur Påskefrokost Pølse og pils x 2 Julebingo Ølbrygning Julefrokost Julegløgg Alle arrangementer har været vellykkede og med fin deltagelse. Julebingo havde knapt så mange deltagere som vanligt. Ikke mindst bryggeri-laugets øl gør stor lykke, når den kommer på bordet ved SILA arrangementerne. Peter Stæhr (revisor) gennemgik regnskabet. Der var et overskud på ca. kr. 4000,- samt en manko på kr. 50,- som kassereren ikke kunne redegøre for. Regnskabet var ikke revideret, da revisor har været sygemeldt. GF godkendte regnskabet med forbehold for at revisor efterfølgende kan godkende det. Da Peter Stæhr ikke stiller op til bestyrelsen igen, fik han tak og bifald for den indsats, han har ydet i foreningen gennem årene. 1

2 Ad. Pkt. 6. Bestyrelsen består p.t. af Formand Lars Renvald, Kasserer Peter Stæhr, Dorete W.Jensen, Jannik Hansen, Jonas Teilmann, Janus Larsen og Charlotte Hviid. Peter Stæhr udtræder af bestyrelsen. Janus Larsen blev valgt til ny kasserer. Lærke Stewart blev valgt som medlem af bestyrelsen. Hun tiltræder, når hun kommer hjem fra sin jordomrejse engang til foråret. Charlotte Hviid udtræder af bestyrelsen, når Lærke Stewart indtræder i bestyrelsen. Winnie Grynnerup blev valgt som medlem af bestyrelsen. Conni Lund Nielsen vil fortsat sikre, at der indkøbes gaver til medlemmerne af SILA i overensstemmelse med Gavelisten. Ad. Pkt. 7. Forslag v. Dorete W. Jensen om ændring af gavekasseforvaltning blev vedtaget, med tilføjelse af at teksten i listen over gavebeløb Der gives kun gave, såfremt der er inviteret til en form for socialt arrangement v. jubilar/fødselar eller v. instituttet såfremt det er et statsjubilæum slettes. Lars Renvald havde stillet forslag om ændringer af vedtægterne vedr. medlemskab af foreningen. Forslaget blev godkendt. Lars Renvald ændrer vedtægterne jf. ovenstående samt drøftelserne på GF og sender til Charlotte Hviid, der lægger dem på Biosphere. Ad. Pkt. 8. Følgende arrangementer i SILA-regi for det kommende år blev foreslået; Fisketur Pølse-Pils Besigtigelsestur Ølbrygning (at lauget evt. indlemmes i foreningen) Løb Whisky- eller cognac rom-smagning Tur til Bolund Gløggarrangement Forårsbryg/påskefrokost-arrangement på passende tidspunkt inden sommeren. Herudover de sædvanlige arrangementer eller hvad bestyrelsen måtte finde på i løbet af året. Forslag, initiativer og hjælp er altid velkomment. Ad. Pkt. 9. Opslag på toiletter vedr. arrangementer er en god ide, bør fortsætte dog også på engelsk Vi bør generelt tage hensyn til de engelsksprogede medlemmer. F.eks. i alle mail der udsendes. Der er nu 87 medlemmer i SILA, hvilker betyder, at der kun er ca. 5 medarbejdere der bevidst har fravalgt at være medlem. Øvrige ikke-medlemmer er løst tilknyttede medarbejdere (folk der har deres primære kontorplads andetsteds) eller korttidsansatte. SILA s distributionsliste vil derfor blive nedlagt, da der alligevel sendes til alle i BIOS Roskilde når et arrangement annonceres. Dette, for at holde alle orienterede om hvad der sker i huset. 2

3 De, der ikke er betalende medlemmer, må antages at have så meget pli, at de ikke tilmelder sig SILA-arrangementer eller alternativt, benytter sig af brugerbetaling. Indkomne forslag: 1. Forslag til SILA generalforsamling d. 27. februar 2015 vedr. gavekassen: Jeg forslår at SILA hvert kvartal samler op på, hvilken kollega der i det forgående kvartal har haft fødselsdag, jubilæum, bryllup m.m.. I den forbindelse afholder SILA et morgenbrøds-/eftermiddagsarrangement (med hjælp fra 2-3 kollegaer) hvor der bliver gjort opmærksomt på de kollegaer der har haft en mærkedag med taler og gaver. SILA lægger datoer ud på kalenderen for et helt år, så alle er klar over tidspunktet i god tid. Undtagelsesvis må der ekstraordinært gives en opmærksomhed til en kollega, ved dennes Ph.D. afslutning, fratrædelse og anden presserende mærkedag. Begrundelse: Forslaget fremsættes da det vil give en større mulighed for at vi kan mødes på en mere uformel måde end ved vores sektions- og institutmøder. Der har været delte meninger om hvordan kollegaer bliver fejret ved mærkedage, også derfor dette forslag. Budget: 4 møder á ca. kr. 600,-, Total ca. kr ,- /år. (ved morgenbord arr.) Dorete Jensen 2. Forslag til vedtægtsændring til behandling på Sila generalforsamling d. 27/2-15: 3: Foreningen kan optage alle, der har/har haft deres gang i afdelingen for Bioscience - Roskilde som medlem. Ændres til: Foreningen kan optage alle, der har deres gang i afdelingen for Bioscience - Roskilde som medlem. I 2 indføjes: Medlemmer, hvis ansættelse ophører, kan deltage i foreningens arrangementer i det kalenderår hvor de fratræder. Lars Renvald In English Annual General Meeting - SILA 2015 February 27 at 9.30 in the Pavilion Bread by SILA at 9:15 Agenda, proposals and memo Agenda: 3

4 1. Election of chairman 2. Election of referent 3. Approval of the agenda 4. Report of the Chairman 5. Presentation of the financial statements 6. Election of the Board 7. Proposals 8. Proposals to activities 9. Other Memo: Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad. 7. Jonas Teilmann Charlotte Hviid Approved Lars Renvald (Chair) reviewed the year's events in SILA, as follows: Many anniversaries, birthdays and other celebrations Excursion to Øresundsakvariet and Maritime Museum in Helsingør DHL- and Risø-run Cake Competition Fishing Trip Easter Lunch Sausage and beer x 2 Christmas Bingo Beer brewing Christmas party Christmas Mulled Wine All events have been successful and with fine participation. Especially, the home brewed beer makes great happiness at SILA events. Peter Stæhr reviewed the financial statements. There was a surplus at about kr and a shortfall at kr. 50, -. The financial statements were not audited because the auditor has been sick. GF approved the financial statements, provided the auditor subsequently approves it. Since Peter Stæhr is not running for the board again, he was thanked and applauded for the efforts he has made to the club over the years. The board at the start of the AGM: The Chairman Lars Renvald, cashier Peter Stæhr, Dorete Jensen, Jannik Hansen, Jonas Teilmann, Janus Larsen and Charlotte Hviid. Peter Stæhr resigns from the board. Janus Larsen was elected as the new cashier. Lærke Stewart was elected as a board member. She joins when she comes home from her trip around the world, sometime in the spring. Charlotte Hviid resigns from the board when Lærke Stewart joins the board. Winnie Grynnerup was elected as a new board member. Conni Lund Nielsen will continue to ensure that gift for members of SILA is being purchased in accordance with the "Gift List". Proposal by Dorete Jensen amending gift box management was adopted, with the addition, that the following sentence will be deleted: "members are only to receive a gift, if they chose to mark the event themselves". 4

5 Lars Renvald had proposed amendments to the regulations concerning membership of the club. The proposal was approved. Lars Renvald will change the regulations referred to above, according to the proposals and the fruits of the discussion from the AGM. Ad. 8. Ad. 9. The following was proposed as events in SILA for the coming year: Fishing trip Sausage-and-Beer events Beer brewing (e.g. Incorporated into the club) Run (participation in runs, such as the DHL Relay) Whiskey, brandy or rum tasting Trip to Bolund Spring Brew / Easter event at an appropriate day in spring. Apart from the above - the usual events or whatever the board comes up with during the year. Proposals, initiatives and help are always welcome Advertisements on toilets concerning events is a good idea and should continue - but also in English! We should generally take into account the non-danish speaking members for instance, all mail sent out should be translated into English. There are now 87 members in SILA, which means that there are only about 5 employees that are not members by choice. Other "non-members" are loosely affiliated employees (people who have their main office space elsewhere) or shortterm staff. SILA's distribution list will be discontinued, as we will send mail to BIOS Roskilde instead, when events are advertised. This, to keep everyone informed about what is happening in the house. The none-members can join SILA events by paying separately. 5

6

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 13.03.14 16.00 20.00 Projektrummet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008 News from the DLN Generalforsamlingen 2008 Den 12. april afholdt DLN igen generalforsamling. Denne gang i Odense med deltagelse af 20 medlemmer. Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden. Mødet

Læs mere

GLASP STEN NR. 1 FEBRUAR 2014

GLASP STEN NR. 1 FEBRUAR 2014 GLASP NR. 1 FEBRUAR 2014 STEN Glasmuseets Venner holder generalforsamling lørdag 1. marts 2014 Efter generalforsamlingen i februar 2013 blev jeg af en enig bestyrelse valgt til formand for GMV. I det forløbne

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl. 19.00 er der infomøde for nye beboere. Der vil blive

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English Odd&Godt Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 23 forår 2012 Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English 2 3 Bestyrelsen Formand: F09 Caroline

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872

Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 Den Danske Forening Heimdal September 2010 Runestenen byder velkommen til vikingelejren i Petrie Photo: Alan Pryzbylak Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 THE DANISH

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 1» 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 Newsletter No: 35, March 2013

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 Newsletter No: 35, March 2013 News from the DLN Generalforsamling i DLN Kom og gør din indflydelse gældende! Kom og mød andre engagerede mennesker og få en snak! Alle medlemmer har fået en invitation, men skulle der være nogen ikke

Læs mere