Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark"

Transkript

1 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting. B. Foreningens område og medlemskreds 2. Foreningens geografiske område er beliggende inden for Fredensborg Kommunes Lokalplan 14. Foreningen omfatter adresserne Nivåpark nr. 1 til Nivåpark nr. 48. Matr.nr. 1yp 1zn, 1zp-1æn samt 1æg, alle Nivågård, Karlebo. ( 1. stk. 3) Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme inden for foreningens geografiske område, som ifølge Lokalplan 14 er pligtig til at være medlemmer af grundejerforeningen. ( 1. stk. 4) Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere grundejerforeninger for tilgrænsende områder. ( 2. stk. 2) 3. Foreningens vedtægter skal godkendes af Fredensborg Kommune, Senere vedtagne ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen, skal ligeledes godkendes af Fredensborg Kommune før ændringerne er gyldige. ( 2. stk. 1) Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om, at grundejerforeningen kan slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. ( 3. stk. 1) Generalforsamlingens beslutning kræver Fredensborg Kommunes godkendelse. ( 3. stk. 2) C. Foreningens formål og opgaver 4. Grundejerforeningen varetager i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme og fællesarealer, herunder navnlig: at vedligeholde og forny de til grundejerforeningen hørende private fællesveje og stier at foretage snerydning og vintervedligeholdelse på de til grundejerforeningen hørende private fællesveje og stier at foretage vedligeholdelse og fornyelse af foreningens fælles græs- og plantningsarealer På de vej- og fællesarealer, der er tilskødet grundejerforeningen, er nedgravet diverse forsyningsledninger og - kabler. Forsyningsledninger og kabler er ejet af diverse offentlige og private ledningsejere.

2 2 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K D. Medlemmernes forhold til foreningen 5. Hæftelse Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, og som er vedtaget på en generalforsamling; samt at kræve fornøden sikkerhed herfor. I forholdet til trediemand hæfter foreningens medlemmer personligt og pro rata (1/48), hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Foreningens kreditorer kan dog først gøre krav gældende overfor de enkelte medlemmer, efter at det måtte have vist sig umuligt at opnå dækning hos foreningen. De enkelte medlemmers hæftelse er begrænset til kr pr. medlem. 6. Kontingent Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån. Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag (kontingent). Med mindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Der opkræves desuden gebyr pr. rykkerskrivelse. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. 7. Overdragelse af ejendom Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer, er han med overdragelsesdagen som skæringsdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan herefter intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligeres ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog hæfter for restancer, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Nye ejere skal betale et indskud til foreningen på 3 måneders kontingent. Indskud forfalder til betaling ved erhvervelse af én under foreningen hørende ejendom. Indskud tilbagebetales ikke ved udtrædelse af foreningen. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og oplyse den nye ejers navn, evt. stilling og bopæl. 8. Hvert medlem er underkastet foreningens vedtægter, således som disse er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændret. Foreningens anliggender besluttes på generalforsamlingen og administreres af bestyrelsen.

3 3 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, forpligtet til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk karakter eller anden art. Foreningen skal, uanset sagsanlæg eller senere appel opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art. Foreningen skal, uanset sagsanlæg eller senere appel, være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse. E. Generalforsamling 9. Generalforsamlingen er, indenfor de i vedtægten fastsatte grænser, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden den 15. april. ( 10. stk. 1) (ændret) F. Ordinær generalforsamling 10. Indkaldelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse. ( 11. stk. 1) Indkaldelsen skal være ledsaget af bestyrelsens forslag til dagsorden, revideret og underskrevet årsregnskab samt forslag til budget for næste regnskabsår. Forslag til vedtagelse på ordinære generalforsamlinger må, for at blive behandlet, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Rettidigt indleverede forslag udsendes senest 7 dage inden generalforsamlingen til gennemsyn. ( 10. stk. 3) 11. Dagsorden På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år underskrevet af revisoren og bestyrelsen 4. Behandling af indkomne forslag 5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år 6. Valg af formand (Ulige år). Valg af kasserer (Lige år). Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af to suppleanter 8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 9. Eventuelt ( 10. stk. 1) 12. Adgang Stk. 1 Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden, såfremt et medlem giver møde ved ægtefælle eller advokat. ( 13. stk. 1) Fuldmagt overleveres dirigenten, forinden stemmeafgivning finder sted. Ingen husstand kan dog have mere end én fuldmagt. ( 13. stk. 1) En repræsentant for Fredensborg Kommune kan uden stemmeret deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. ( 13. stk. 2)

4 4 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K 13. Ledelse På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemningen. ( 15. stk. 1) Dirigenten skal, når mindst 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning om fremsatte forslag. ( 15. stk. 2) Valg af medlemmer til bestyrelsen og af revisor skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring herom fra en enkelt stemmeberettiget. ( 15. stk. 2) 14. Afstemninger Generalforsamlingen er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange, der har givet møde. ( 14. stk. 1) Stk. 2 Hver parcel har én stemme. Uanset ejerforhold kan ingen ejer have mere end 2 stemmer. ( 14. stk. 1) For så vidt andet ikke er udtrykkeligt bestemt, træffer generalforsamlingen beslutning om fremsatte forslag ved simpelt flertal, hvorved blanke stemmer ikke medregnes. ( 9. stk. 2) I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. (Ny) Stk. 4 Ved valg til bestyrelsen anses den eller de kandidater som valgt, der opnår flest afgivne stemmer. ( 9. stk. 2) I tilfælde af stemmelighed trækkes lod. 15. Afstemning, vedtægtsændringer Til vedtagelse af ændringer af foreningens vedtægter eller dennes eventuelle opløsning, fordres dog, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer giver møde og at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. ( 14. stk. 2) Såfremt der ved en sådan første behandling ikke er mødt det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer, skal der inden 3 uger indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget sættes til behandling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. ( 14. stk. 2) 16. Referat ( 16) På enhver generalforsamling skal alle beslutninger, stemmetal og ved behov også oplysninger af væsentlig betydning om forsamlingens forhandlinger føres til referat af den valgte referent og underskrives af dirigenten og referenten samt af bestyrelsens medlemmer, herunder nyvalgte, men ikke afgående medlemmer hvorefter referatet er officielt. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse omdeles/udsendes referatet til hvert enkelt medlem. G. Ekstraordinær generalforsamling 17. Indkaldelse Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i følgende situationer: Når bestyrelsen finder det fornødent. ( 12. stk. 1) Når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af en motiveret dagsorden. ( 12. stk. 1) Når vedtægtsændringer, grundet utilstrækkeligt fremmøde, ikke har kunnet behandles ved en tidligere afholdt generalforsamling jvf. 15. Stk. 1 og 2. ( 14. stk. 2) Ekstraordinær generalforsamling på begæring fra foreningens medlemmer skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.( 12. stk. 1) (Frist ændret)

5 5 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Stk. 3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med samme varsel som ordinære generalforsamlinger (mindst 3 uger). ( 12. stk. 1) Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede ved generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen. (Ny) 18 Dagsorden, ledelse etc. Dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden skal som min. indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Behandling af forslag til behandling Vedr. adgang ledelse afstemninger og referat henvises til H. Bestyrelsen 19. Medlemmer, konstituering ( 17) Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. (Ændret. Min.3 og max. 5) Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen forskudt. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Suppleanter og revisor vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot eet bestyrelsesmedlem kræver det, udgå af bestyrelsen og en af suppleanterne må da indtræde i dennes sted. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanter er indtrådt, bliver mindre en 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv eller fortsætte reduceret indtil førstkommende generalforsamling. Får kassereren forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelseshverv er ulønnede, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. Alle direkte udlæg refunderes efter regning. 20. Arbejdsgang ( 18) Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift, fornyelse og vedligeholdelse af fællesareal, og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er berettiget til at entrere og herunder at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligehold af fællesareal. Der indkaldes og afholdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller 2 øvrige medlemmer anser det for nødvendigt. Forhandlinger og beslutninger føres til referat. Referat fra et bestyrelsesmøde fremlægges til godkendelse af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer giver møde. (Ændret fra 2 til 3) Bestyrelsens beslutninger træffes ved afstemning efter almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6 6 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Foreningen tegnes overfor tredjemand af formand og et andet medlem af bestyrelsen i forening. 21. Regnskab ( 19) Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger revisor og revisorsuppleant. Regnskabet med alle bilag overdrages til foreningens revisor inden den 15. februar. Regnskabet skal være revideret så betids, at det officielle regnskab med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. (Afleveringsfrist til revisor ændret). 22. Økonomi, kontingent ( 20) Medlemmernes kontingent og andre betalinger opkræves kvartalsvis forud. På foreningens konti kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr ,00 Stk. 4 Foreningen fører en separat konto, tilsluttet netbank til de løbende udbetalinger. Saldoen må ikke overstige kr ,-. Kassereren kan som enkeltperson hæve på denne konto, men ikke før bilag er påtegnet af formand (næstformand) og kasserer. Der kan ikke gives tilladelse til overtræk. 23. ( 21) Pligt til at svare kontingent indtræder ved medlemskab af foreningen. Kontingent betales kvartalsvis forud eller på anden måde efter generalforsamlingens beslutning. Generalforsamlingen vedtager kontingentet. Regulering for januar kvartal opkræves sammen med kontingentet for april kvartal, og betales omkostningsfrit for foreningen til kassereren. Undlader noget medlem rettidigt at betale indskud eller kontingent, ordinært eller ekstraordinært, er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retslig inkasso skadesløst for foreningen. I tilfælde af tvistigheder mellem foreningen og et nuværende, eller tidligere medlem, danner Retten i Helsingør i begge tilfælde værneting. I. Øvrige forhold 24. ( 22) Ethvert medlem har pligt til at benytte sin ejendom således, at benyttelsen ikke medfører røg -, støj -, eller lugtgener, ligesom ejendommen skal vedligeholdes sømmeligt. Der må ikke på ejendommen haves andre husdyrhold end almindelige husdyr såsom hund og kat m.v. I hele bebyggelsen er der adgang til kabel-tv fra You See. Individuelle parabolantenner og lignende må kun opsættes på husene lavere end tagrendehøjde, og ikke på synlige husgavle. (præcisering)

7 7 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. maj 1982, og senere ændret på ekstraordinær generalforsamling den. 25. jan Revideret og justeret på ekstraordinær generalforsamling d. 05. maj Justeret på ekstraordinær generalforsamling d. 31. marts Justeret på ekstraordinær generalforsamling d. 30. august Nyt forslag udarbejdet januar 2008 Godkendes under henvisning til vedtægternes 2 Fredensborg Kommunen, den Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Underskrevet Frode Andersen / Byplanlægger

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Side 1 af 11 Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egeskoven. 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune under Retten

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere