A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Afd. D. Nyhedsbrev nr. 105

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Afd. D. Nyhedsbrev nr. 105"

Transkript

1 A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Nyhedsbrev nr. 105 Forsikring Ved hjælp fra forsikringsmægleren dahlberg assurance brokers as er alle foreningens forsikringer gennemgået med henblik på at finde ud af, om vi kan forsikres bedre og billigere. Det har resulteret i, at vi pr. 1. oktober 2015 skifter forsikringsselskab. I stedet for vores mangeårige samarbejdspartner Alm. Brand er det Codan, der skal forsikre foreningens ejendom. Ejendomsforsikringen dækker følgende hovedområder: Ejendomsforsikring, Til- /fravalgsdækninger og Udvidet Ejendomsdækning. I kolonnen Dækning sæt X har forsikringsmægleren markeret, hvilke forsikringer der indgår, kolonnen Pkt. henvises til det punkt i policen, hvor der kan læses detaljeret om dækningen, kolonnen Forsikring viser forsikringens overskrift og i kolonnen Selvrisiko kr. er anført et beløb de steder, hvor der er tale om selvrisiko. Sidenumrene f.eks. side 4-12 henviser til policens sidenumre. Ejendomsforsikring side 4-12 Dækning sæt X Pkt. Forsikring Selvrisiko kr Bygningsbrand 7-8 Kortslutning Anden bygningsbeskadigelse Vand-, olie og kølevæske Storm Anden vejrligsskade Frostsprængning Indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed 22 Påkørsel, væltede og nedstyrtede genstande Restværdidækning Følgeudgifter Nyværdiforsikring Førsterisikoforsikring Erstatning for forladte bygninger Til-/fravalgsdækninger side Glasdækning se nedenfor punkt 12 Sanitetsdækning Jorddækning Udvidet rørskadedækning Svamp- og insektdækning Husejeransvarsdækning All Risk dækning - ma Nej Hærværk/graffitidækning Retshjælpsdækning

2 Udvidet Ejendomsdækning side 1-7 (særskilt police) 3 Haglskade og nedstyrtede genstande 4 Varmecentraler 5 Aflæsningssystemer 6 Datanet ved hærværksskader 7 Antenneanlæg 8 ATS/CTS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier 9 Underforsikring 10 Udsmykning m.v ved hærværksskader 11 Svamp og insekt 12 Glas 500 på glaskeramiske kogeplader 13 Sanitet 14 Lejers Bygning 15 Ubenyttede bygninger 16 Rørskade 17 Vandskade - damp 18 Merforbrug af vand 19 Vandskade - Køle-/fryseskabe m.v. 20 Huslejetab 21 Opmagasinering 22 Genhusning 23 Midlertidig afdækning 24 Låseomstilling 25 Løsøre ved tyveri 26 Løsøre materielgårde Løsøre rede penge 28 Containere 29 Bygningsbeskadigelse som følge af beboers sygdom eller dødsfald 30 Mindre byggeprojekter 31 Ansvar - beboerarbejde 32 Ansvar - bestyrelse 33 Ansvar - vasketøj Ansvar - husejer 35 Ansvar - gravearbejde Ansvar - motor 37 Ansvar - efteranmeldelse 38 Varmt arbejde 39 Fællespolicer 40 Retshjælp 2

3 Nogle af de forsikringer, der er nævnt under Udvidet Ejendomsdækning, lyder måske lidt underlige eller unødvendige i vores tilfælde. Men der er tale om en pakkeløsning, udviklet specielt til andelsboligforeninger, nok især i de store byer, og da det er en pakkeløsning, må vi tage det hele med, idet Udvidet Ejendomsdækning er en meget favorabel forsikring. Også Arbejdsskadeforsikringen har hidtil været i Alm. Brand. Den er pr. 1. maj 2015 overtaget af forsikringsselskabet if, også ved dahlberg assurance brokers mellemkomst. Den er her suppleret med en Kollektiv ulykkesforsikring, der dækker ved ulykkestilfælde, som sker, når beboerne udfører arbejde på foreningens område efter aftale med foreningens bestyrelse. I alm. Brand har foreningen tillige haft en Bestyrelsesansvars- og Besvigelsesforsikring. Pr. 1. oktober 2015 overtages denne forsikring af et forsikringsselskab, som ABF har indgået aftale med. Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker 1,5 mio.kr. med en selvrisiko på 10 % (dog ma kr.) af enhver skade. Besvigelsesforsikringen dækker 0,5 mio.kr. med en selvrisiko på 10 % (dog ma kr.) af enhver skade. Foreningens nuværende forsikring mod Netbankindbrud, der er tegnet gennem forsikringsmægleren Willis i forsikringsselskabet CNA Europe, fortsætter uændret. Dækningen er her 2,5 mio.kr. pr skade pr. år og selvrisikoen er kr. pr. skade. De nye forsikringer samt den videreførte forsikring mod Netbankindbrud - koster foreningen som følger: Forsikringsselskab Forsikring Årlig præmie kr. Codan Ejendomsforsikring inkl Til-/fravalgsdækninger og Udvidet ejendomsdækning IF Arbejdsskadeforsikring og Kollektiv ulykkesforsikring ABF Bestyrelsesansvars- og Besvigelsesforsikring CNA Netbankindbrud 580 I alt Forsikringsmæglerens salær er indregnet i de anførte priser. Årsagen til den lave pris hos Codan er, at foreningen har haft et pænt skadesforløb. Baggrunden for den nu afsluttede undersøgelse af mulighederne for at få bedre og billigere forsikringer var, at Alm. Brand varslede en stor prisstigning på deres bygningsforsikring. Som det fremgår af Driftsbudget 2015, kunne vi forvente en samlet præmie på ca kr. for alle forsikringer, hvis vi var fortsat med Alm. Brand. Vi sparer således ca kr. og får tillige en langt bedre forsikringsdækning. De forsikringer, der er tegnet gennem forsikringsmægleren dahlberg assurance brokers as, er 1-årige. Ifølge aftale med mægleren ser de hvert år vore forsikringer kritisk igennem og vurderer, om dækning og pris er i optimal. Hvis ikke får bestyrelsen forslag til ændringer, der eventuelt kan betyde, at vi bør skifte forsikringsselskab. 3

4 Driftsresultat for 1. halvår 2014 Foreningens økonomiske situation pr. 30. juni 2015 er kr. bedre end budgetteret for 1. halvår. Det skyldes primært, At Lyder ikke inden 1. juli har fremsendt faktura vedr. abonnement på varmeanlæg. Så udgiften kr. er først afholdt i juli. At der af de budgetterede kr. i 1. halvår kun er brugt kr. på reservedele til varmeanlæg. At der af de budgetterede kr. i 1. halvår kun er brugt 570 kr. til bestyrelsesudgifter inkl. kontorhold. Det skyldes først og fremmest, at den årlige bestyrelsesmiddag er udsat til senere. Størst usikkerhed er der som sædvanlig til, hvor mange udgifter der bliver i årets løb til reservedele til varmeanlæg. Men med det beskedne forbrug i 1. halvår er der gode udsigter til, at budgettet for reservedele i 2015 på kr. overholdes og dermed også, at det samlede Driftsbudget for 2015 kan overholdes. Renteændring fra Nykredit Den 9. februar 2015 ophørte Nykredit med at forrente driftskonti. Og den 28. april ophørte forrentningen af foreningens opsparingskonti. Der er desværre ikke udsigt til, at Nykredit i år begynder at give renter på indlån. Vi har budgetteret med kr. i renteindtægter. Inden forrentningen ophørte, er der i alt beregnet kr. i rente, som vil blive tilskrevet kontiene ved årets udgang. Vi går således glip af ca kr. i renteindtægt i Vi kan håbe, at dette kan opvejes af mindreforbrug på nogle af udgiftskontiene jf. ovenfor. Nyt Energimærke Foreningen har fået nyt Energimærke. Energikonsulentens sammenfattende vurdering af bygningernes tilstand er: Bygningernes energimæssige stand er generelt set god alderen taget i betragtning. I Energirapporten er oplistet en række mulige energibesparelser, f.eks. efterisolering af loftsrum med 250 mm yderligere isolering, indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge, nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder med varm kant og kryptonglas, kondenserende gaskedel, varmepumpe til både varmt vand og rumopvarmning, solfanger på taget, solceller på øst og syd facader. Energikonsulenten skriver sammenfattende om de mulige energibesparelser: Der kan ikke umiddelbart anvises rentable energibesparende foranstaltninger. Der er dog enkelte forslag til forbedringer ved renovering. Energimærket er uændret C. Det kan oplyses, at udskiftning til kondenserende gaskedel ikke vil ændre herpå. Dertil kræves tillige efterisolering af loftrum. Det nye Energimærke er denne gang gældende i 10 år fra Pris: kr. I vedligeholdelsesplanen er budgetteret med kr. Beløbet er opsparet forinden og er derfor trukket fra de hensatte midler. Det påvirker således ikke huslejen i Men der skal selvsagt påbegyndes opsparing til nyt Energimærke om 10 år! 4

5 Henvendelse til ABF vedr. boligjobordning (håndværkerfradrag) og boligsikring Undertegnede har den 9. juli 2015 på bestyrelsens vegne via en kontaktet ABF med opfordring til, at ABF arbejder på to sager til gavn for andelsboligforeningerne. en har følgende indhold: Boligjobordningen er blevet genindført fra Fra 2016 videreføres den med et mere grønt tilsnit. Det fremgår af aftalepapiret af , at ordningen også skal omfatte energibesparende initiativer i private udlejningsejendomme. Andelsboligejendomme er ikke nævnt. Måske er det blot en forglemmelse? Jeg er opmærksom på, at andelsboligforeningerne ikke betaler skat (bortset fra grundskyld), så hvis foreningerne skal have fradrag, skal der findes en praktisk måde at gøre det på. Det kunne f.eks. være at give foreningens ejere (andelshaverne) fradraget. Hvis ikke andelsboligejendomme kan få fradrag, skal andelsboligbeboerne som de eneste beboere blot være med til over skatten at betale for fradragsmuligheder til beboere i private ejendomme og i udlejningsejendomme. Jeg skal hermed opfordre ABF til at kontakte relevante myndigheder i sagen. For nogle år siden afskaffede den daværende regering muligheden for, at andelshavere kunne få boligsikring. Mange ældre bor i andelsbolig, og mange har, inden boligsikringen blev afskaffet, købt i tiltro til de dengang gældende regler. I det hele taget er mange beboere i andelsboliger pensionister, og det kendetegner pensionister, at de ikke har mulighed for at forøge deres indkomst og dermed betale de stigende huslejer, bl.a. forårsaget at stærkt stigende grundskatter. Konsekvensen er, at mange ældre må sælge deres andelsbolig, hvilket ofte sker med stort tab. Jeg skal derfor opfordre ABF til at arbejde for, at andelshavere, der som bekendt bor til leje i andelsboliger, igen ligestilles med lejere i private udlejningsejendomme. God sommer. Niels Jørgen Skov 5

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering www.landbobanken.dk Boligbogen 4. udgave, oktober 2010 Redaktion: Lokale Pengeinstitutter v/morten Egholm Andersen og George Wenning Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Version 05 Side 1 af 26 sider. Kommentarer til denne og tidligere version(er). 01.01.2007 Version 01 dækkede 7 selskaber - Alm.Brand, Fair Forsikring, GF Forsikring

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Nyttig information 2015

Nyttig information 2015 Nyttig information 2015 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Version 06 skriftlig tilladelse. Flemming Udbjørg, 2990 Nivå flemming@udbjorg.dk. Oprindelig version udgivet januar 2007. Side 1 af 26 sider. Kommentarer til denne

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Version 02 Side 1 af 19 sider. Kommentarer til denne og tidligere version(er). 01.01.2007 Version 01 dækkede 7 selskaber - Alm.Brand, Fair Forsikring, GF Forsikring

Læs mere