Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl Hotel Viking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking"

Transkript

1 Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Harlev Jensen, som blev enstemmigt valgt. Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v/formand Ole Nøhr Velkomst til alle, og særligt til de nye medlemmer Efter generalforsamlingen i 2013 konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Ole Nøhr Næstformand: Dion Jensen Kasserer: Per H. Larsen Sekretær: Birgit S. Jensen Best.medlem: Jørgen H. Jensen Jubilæum I år afholdes generalforsamling nr. 50 inkl. stiftende generalforsamling. Som også nævnt i følgebrev ved indkaldelsen til generalforsamlingen fylder foreningen 50 år i Bestyrelsen arbejder på et eller andet arrangement. Orientering herom senere. Stormen Bodil. Vi kan være tilfreds med, at det i vores område ikke gik værre end tilfældet var. Der er ikke kendskab til større skader, end det der er sket med vores kystsikring, som blev blottet ind til stenene, men viste sig at kunne holde til trykket. Det var nødvendigt at lægge sandsække ud for at forhindre vandet i at komme op ved adgangsvejene til stranden (ramperne). Sækkene er stadig i foreningens varetægt. Informationstavler. Bestyrelsen tog en beslutning om at udskifte vores informationstavler alle 3 steder. Vi er ikke helt tilfredse, da de opsatte papirer ikke altid bliver siddende som vi gerne vil. Vi har forskellige forslag til forbedring så det kommer til at se nogenlunde ordentligt ud. Ejerskifte/restancer Der har i det forløbne år været ejerskifter i nogenlunde samme mængde som tidligere. Hvad angår kontingentrestance har det været lidt bedre end tidligere, men stadig er der nogle der hænger i bremsen som vi skal have fat i. 1

2 Det vil kassereren komme ind på senere. Til orientering for nye medlemmer, er der medlemspligt ifølge Lokalplanens 12.2 for Haulund-området og iflg. lejekontrakterne 7. Tyverier Jeg er ikke bekendt med, at der i det forløbne år har været indbrud i vores område. Det er selvfølgelig dejligt. Der kan tages de nødvendige forholdsregler som f.eks. forsikringsselskaber og politiet jævnligt oplyser om. Deres erfaring er nok værd at tænke over. Levende hegn Igen i år kan vi erfare at vores tidligere henstillinger om at vise hensyn, hvad angår højde på 80 cm på levende hegn uden for byggelinjerne, ser ud til at have båret frugt. Der har ikke har været nogen problemer til debat. Hastighed på vejene: Det ser ud som der er vilje til at tage hensyn til legende børn og støv fra vejene, da problemet med hastighed på vejene er blevet bedre. Dog er der enkelte tilfælde, hvor det kan blive bedre. Vedligeholdelse af veje: Vejene er renoveret og er i god stand. Skulle der komme tilfælde hvor det er nødvendigt at reparere på lidt huller er vi opmærksom på dette. Er der ønske om forbedring af vejene i et område, er alle meget velkomne til at kontakte bestyrelsen. Græsslåning: Foreningen har været nødt til at finde en ny entreprenør til at foretage græsslåning på de friarealer som foreningen har pligt til at holde. Frederikshavn Kommune har ikke mulighed for at gøre det fremover som det har været tilfældet i mange år. Foreningen har pligt til at vedligeholde friarealerne ifølge lokalplanen 12.3 og foreningens vedtægter 1 Hjemmeside: På en tidligere generalforsamling var der debat om foreningen skulle have en hjemmeside. Hjemmesiden er nu oprettet og findes på adressen Bestyrelsen vil holde den ajourført i det omfang der er noget af interesse for medlemmerne. Indlæg kan sendes til Kommentarer til beretningen: Per(kasserer): Opfordrer alle til at gå ind på den nye hjemmeside. Desuden opfordres alle medlemmer til at indsende en mailadresse. Herved vil foreningen kunne spare penge, når der skal indkaldes til generalforsamling. Skriv til: Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 2

3 Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer Per H. Larsen Gennemgang af de enkelte poster. Resultatet i 2013 viser et driftsoverskud på 3.440,70 kr. Kommentarer til regnskabet: Helmuth, Havlundsvej 94: Foreslår at teksten Kontingenter ændres til mere sigende tekst. Ændres fremover til Kontingent til Fritidshusejernes Landsforening Kurt, Havlundsvej 134: Foreslog at kontingent opkrævet ved PBS-tilslutning. Jytte, Kattegatsvej 20: Forslog at man i banken oprettede en fast årlig overførsel af kontingentet. Per (kasserer): Efter debat enedes man om, at så mange som muligt fremover vil overføre kontingent via bankoverførsel. Dette vil lette kassererens arbejde. De 2 revisorer, Merethe Tølbøll og Eva Ryberg havde fremsendt en påtegning til regnskabet. Per oplæste påtegningen, som er sendt med ud sammen med indkaldelsen til generalforsamling. K. Pedersen, Skovvej 12: Undrede sig over at næsten alle udgifter blev brugt til administrationsomkostninger. Syntes det var al for meget der blev brugt dertil. Merethe, Kattegatsvej 8: Uddybede sin revisorpåtegning. Synes ikke at regnskabet er i orden. Det er teknisk godkendt, men ikke indholdsmæssigt godkendt. Bestyrelsen bruger for mange penge på sig selv. Når der i vedtægterne ikke står noget om honorar, kan man ikke tillade sig at bruge af foreningens penge. Opfordrede til diskussion af dette på generalforsamlingen. Stig, Mågevej 5: Bakker op om de udgifter bestyrelsen har haft hidtil. Helmut: Synes det er ok at bruge 250,00 kr. på afholdelse af bestyrelsesmøde. Spørger til hvorfor man i det hele taget skal ud at spise? Jørgen Harlev: Svarer at det sker på tidligere opfordring på flere generalforsamlinger. Per (kasserer): Der køres med et meget lavt kontingent. Nogle af årets udgifter er kun engangsudgifter. Skulle der komme udgifter til f.eks. vej, så er der også penge til dette. Ved uforudsete udgifter er der penge på bankbogen. Regnskabet godkendt med 4 imod, 40 for og 3 undlod at stemme. Pkt. 4: Indkomne forslag. Forslag 1: Foreningens 50 års jubilæum. (bestyrelsen). Pga. at næste år er jubilæumsår foreslår bestyrelsen, at året bliver kontingentfrit. Ole: Konkretiserede at forslaget er fremsat som lidt af en provokation, og for at høre om medlemmerne var villige til at bruge penge på at fejre de 50 år. Opfordrede folk til at komme med forslag til et arrangement. Jytte, Kattegatsvej 20: Synes vi skal betale kontingent alligevel. Merethe, Kattegatsvej 8: Synes vi i stedet skulle lave et jubilæums arrangement på fællesarealet. Evt. med et lille traktement. 3

4 Helmut: Tilslutter sig at arrangere noget på fællesarealet. Afstemning: Forslaget blev nedstemt, og bestyrelsen arbejder videre med et jubilæumsarrangement. Forslag 2: Oprensning af grøft. (Anna Grethe Madsen). Oprensning af grøft bør udføres af foreningen på samme betingelser som foreningen vedligeholder de private veje i området. Jørgen Harlev: Oplæser aftale fra kommunen af 8/ Skelgrøften er kommunens opgave. Der hvor de ikke kan komme til med deres maskiner, der er det lodsejeren(lejer) der har oprensningspligten. Oprensningen bør være en fællesopgave, for det hjælper jo ikke, at nogen renser op, hvis andre ikke gør. Ole vil tage kontakt til Granly s formand, for at få en aftale. Forslaget kan ikke sendes til afstemning, pga. den kommunale aftale. Forslag 3: Fastsættelse af regler for udgifter til bestyrelsesmedlemmer. (Merethe Tølbøll) Da foreningens vedtægt i den skitserede dagsordens 4 kun omtaler fastsættelse af honorar til kasserer, foreslås det, at generalforsamlingen fastlægger regler og satser for de udgifter for foreningen, der knytter sig til hvervet som valgt bestyrelsesmedlem. Med udgangspunkt i det seneste regnskab foreslår jeg: 1. at telefon og internet som hidtil refunderes med 800,00 kr. til formand og kasserer. 2. at kørsel til ordinære bestyrelsesmøder uden for foreningens hjemsted godtgøres med 2,50 kr. pr. km., og at udgifter til evt. traktement i bestyrelsesmedlemmernes private hjem refunderes efter regning. 3. at udgifter til foreningens almindelige drift og kontorhold som hidtil refunderes efter bilag. Desuden foreslår jeg stadig med udgangspunkt i det seneste regnskab: 4. at Sommerhusforeningen ikke betaler evt. restaurationsregninger for ledsagere 5. at der ikke ydes kilometerpenge til bestyrelsesmedlemmers deltagelse i generalforsamlinger heller ikke i bestyrelsesmøder, som holdes umiddelbart forud for generalforsamlingen 6. at Sommerhusforeningen ikke giver gaver til medlemmer i forbindelse med private mærkedage. Kommentarer: Rubani Kattegatsvej 1: Foreslog at bestyrelsen kørte videre med udgifter som hidtil Hans Madsen, Havlundsvej 66: Bakker op om påtegningen fra revisorerne. Der mangler regler i vedtægterne for hvilke udgifter der er ok. Evt. en beslutning på en generalforsamling. 4

5 Helmut: Foreslår en fast pris for bestyrelsesmøder. Desuden foreslås et fast beløb til bestyrelsesmedlemmer: 3 til 800,00 og 2 til 200,00 Lilli, Havlundsvej 54: Foreslår spisning på et billigere sted Merethe: Foreslår at udgifter til møder refunderes efter bilag. Rubani: Lad bestyrelsen fortsætte som hidtil. Udgifter der afholdes er OK. Ole: Foreslår at vedtægterne skal revideres vedrørende honorar til formand og kasserer. Afstemning (hvert forslag for sig) og herunder mange kommentarer og megen frustration over forslaget. 1: Enstemmigt vedtaget - hvilket betyder, at telefon og internet refunderes med kr. 800 til formand og kasserer, som hidtil. 2: Frafaldes - hvilket betyder at bestyrelsesmedlemmer afregnes med kr. 2,00 pr. km i kørepenge i.f.m. bestyrelsesmøder og udgifter til værten for mødet afregnes med kr. 250,00, som hidtil. 3: For 46 Imod 1 - Vedtaget hvilket betyder at udgifter til alm. Drift og kontorhold afregnes efter bilag, som hidtil 4: For 12 Imod 33 Undlod 2 - Nedstemt hvilket betyder at foreningens bestyrelse med ledsager hvert 2. år KAN bespises på restaurant i.f.m. et bestyrelsesmøde, som hidtil. 5: For 15 Imod 22 Undlod 10 - Nedstemt hvilket betyder at der ydes km penge til bestyrelsesmedlemmer i.f.m. bestyrelsesmøder, som hidtil. 6: For 28 Imod 18 Undlod 1 - Vedtaget hvilket betyder at der ikke gives gaver til medlemmer i.f.m. private mærkedage. (Det skal bemærkes, at der KUN har været givet gaver til bestyrelsesmedlemmer og de interne revisorer tidligere). Bestyrelsen vil tilrette Vedtægterne i nødvendigt omfang herefter. Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent og ejerskifte. Bestyrelsen foreslår uændrede takster. Kontingent kr. 150,- og Ejerskifte kr. 200,-(gælder ikke ved ejerskifte til børn) Forslaget blev vedtaget Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 6 a) Valg til bestyrelse: På valg er: Dion Jensen, genvalgt Birgit S. Jensen, genvalgt 5

6 Jørgen Harlev Jensen, genvalgt 6 b) Valg af suppleanter: På valg er: Kurt Bering, genvalgt Jytte Hestehave, genvalgt Pkt. 7: Valg af revisor og suppleanter: 7 a) Valg af revisor: På valg er: Eva Ryberg, genvalgt 7 b) Valg af revisorsuppleant: På valg er: Connie Jespersgaard, genvalgt Pkt. 8: Evt. Kurt Bering: Vil gerne vide om der er nyt vedrørende optagelse af lån i sommerhus på lejet grund. Ole svarer: Intet nyt i sagen. Flg. problemer nævnes: - Der kræves tinglysning på grunden. - Margit ønsker at godkende ethvert salg. - Låneperiode kun indenfor restløbetiden for lejekontrakten. Lilli: Spørger om ikke der stadig gælder regel for at der ikke må klippes græs fra 12 til 14. Ole svarer: Reglen er gældende, også for medlemmer på egen grund. Jørgen: Foreslår at ordensreglerne sendes med ud til nye sommerhusejere Ole svarer: Selv om der er lavet aftaler med ejendomsmæglere om at orientere de nye ejere, så overholder de det sjældent. Per supplerer: Vil sende ordensregler ud, i forbindelse med ejerskifte. Jytte: foreslår at vedtægter og ordensregler skal opsættes på hjemmesiden Per supplerer: Det er de allerede. Helmut: Foreslår at medlemmer presses lidt mere til at aflevere adresse. Afslutning fra dirigenten Jørgen: Tak for god ro og orden. Afslutning fra formanden Ole: Tak til dirigenten og forsamlingen med håb om en god sommer. Referat godkendt den / 2014 Jørgen Harlev Jensen Birgit Skjølstrup Jensen Dirigent Referent 6

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere