Ledelsesberetning for 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for 2005"

Transkript

1 Ledelsesberetning for 2005 Kære investorer og partnere Indre værdi pr. investeringsbevis steg i 2005 med 28,08 % inklusive reinvestering af dividende. Et yderst tilfredsstillende afkast, og som sammenlignet med afkastet for de internationale aktiemarkeder, målt ved MSCI World Index, på 26,51 % også er tilfredsstillende. Fra foreningens etablering og til ultimo 2005 ligger vores forrentning af egenkapitalen på 21,82 % pro anno mod et pro anno afkast for MSCI World Index i samme periode på 8,26 %. I lighed med tidligere skal vi gentage vores holdning om, at investeringsafkast skal ses over en længere årrække. Med den måde vi investerer på, vil vi sige, at en periode på 5 år er passende. På en 10-årig periode har vi en ganske god forventning om et tilfredsstillende afkast både absolut og relativt delt op af både fede og magre år. Vi vil hverken være i stand til at forudsige, hvornår hvilke vil opstå, og ej heller, hvor fedt, fedt er eller, hvor magert, magert er. Succes eller mangel på samme ved hver enkelt investering bestemmes alene ud fra de 3 forhold; købspris, forretningsmæssig værdi og realiseret salgspris langt senere og ikke, hvad der sker med markedsprisen i mellemtiden. I sidste års beretning nævnte vi, at forskellen mellem pro anno afkastet i foreningen og de generelle aktiemarkeder er dømt til at blive mindre, og at dette formentlig ville finde sted ved et mindre pro anno afkast for foreningen og et højere pro anno afkast for MSCI World Index. Forskellen er blevet mindre, men med begge pro anno afkast på et højere niveau, hvilket, med vores fokus på at skabe absolut afkast, er glædeligt og har på kort sigt forbedret vores økonomiske helbred. Det rokker dog ikke ved, at vi skal nedsætte vores forventninger til det fremtidige afkast. Det har været ekstraordinært høje afkast, vi har nydt godt af i foreningen de sidste 3 år, som med dagens optimisme, og heraf positivt afledte værdisætning i aktiemarkederne, ikke må forventes i fremtiden. I takt med aktiemarkedernes stigninger, bliver udbuddet af undervurderede selskaber færre og færre. Det er overordentlig lang tid siden, vi har set et så lavt niveau for selskaber, der møder vores kriterier. Målsætning Det er vores økonomiske mål at maksimere den langsigtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Vi måler ikke foreningens økonomiske succes i størrelsen af foreningens formue. Vi forsøger at nå dette mål ved investering i både kvalitetsselskaber og ordinære selskaber, begge til en markedsværdi, der ligger minimum 40 % under disse selskabers forretningsmæssige værdi. Vi ville foretrække en portefølje med den første type selskaber, idet disse selskaber på sigt øger deres forretningsmæssige værdi betydeligt. Har vi investeret med en sikkerhedsmargin på 40 %, har vi intet imod, at markedsprisen falder yderligere, da vi kan addere til vores investering med større sikkerhedsmargin. Ultimativt vil vi blive begunstiget af en markedspris, som reflekterer den forretningsmæssige værdi. Vi vil ikke bekymre os om den kvartalsvise eller årlige kursudvikling, men fokusere på, hvilke handlinger i dag vil maksimere langsigtet værdi. Der går desværre længere tid imellem mulighederne for at kunne investere i sådanne selskaber til den rigtige pris. Det hænder oftere, at ordinære virksomheder af den ene eller anden grund kan købes med den fornødne sikkerhedsmargin. Det er i realiteten vores bread and butter-business. 5

2 Årets resultat Afkastet for foreningen hidrører dels fra en stigning i den forretningsmæssige værdi af foreningens datterselskaber eller selskaber, som foreningen har investeret i, og dels af en indsnævring af forskellen mellem disse selskabers forretningsmæssige værdi, og den værdi aktiemarkedet vælger at sætte på selskaberne. Den sidste værdi er som bekendt den følelsesmæssigt påvirkelige. En overvægt af afkastet stammer dog fra indsnævring af sikkerhedsmargin. Værdistigningen i de enkelte selskaber i porteføljen har generelt været bredt funderet. En række selskaber har opnået markedspriser, som er tæt på forretningsmæssig værdi, hvorfor de løbende er solgt fra. Foreningen har også i år oplevet nytilgang af kapital, hvilken kun er blevet investeret i de af porteføljens selskaber, der fortsat har en stor sikkerhedsmargin. Vi har ikke investeret yderligere i en række af porteføljens selskaber, som igennem de senere år er steget betydeligt, men endnu ikke har nået forretningsmæssig værdi, hvorfor disse er blevet udvandet og vejer mindre i porteføljen. Dette svarer til, at vi reelt er begyndt at nedbringe vores beholdning af disse. Porteføljen består i dag af 36 selskaber, hvor de 20 største positioner tilsammen udgør 88 % af den investerede kapital og 75 % af den totale formue. Vores likviditetsandel er steget fra 4,3 % ultimo 2004 til 15,3 % ultimo Gennemsnitligt for året har vores likviditetsandel udgjort 11,1 %, og den investerede del af porteføljen har i 2005 opnået et afkast på knap 32 %. Som I ved er foreningens sektorfordeling og landefordeling alene et udtryk for, hvad vi finder af interessante investeringsemner, som møder vores kriterier. Vi styrer ikke aktivt foreningens sektor- eller landefordeling, selvom vi ville have det dårligt med hele porteføljen placeret kun et enkelt sted. Det betyder, at foreningen kan have en kraftig bias i forhold til sektor- og landefordelingen i de generelle aktiemarkeder repræsenteret ved MSCI World Index. På kort sigt (1 til 2 år) kan det give store forskelle i den løbende værdiudvikling mellem foreningen og de generelle aktiemarkeder. Eksempelvis var der en stor forskel i 2003, glædeligt med rigtigt fortegn. Der kan også forekomme år, hvor afkastet for foreningen ligger under afkastet for aktiemarkederne. Fordelingen er ultimo 2005 som følger: Region Branche Foreningens 5 største poster Fjernøsten (Japan) 40,6 % Finansiel virksomhed 45,3 % Mitsui Sumitomo Ins. 8,00% Europa 37,1 % Forbrugsrelateret 27,6 % DEPFA Bank Plc. 6,99% Nordamerika 7,0 % Industri 8,1 % Takefuji Corp 6,60% Likviditet 15,3 % Andet 3,7 % Fairfax Financial Hold. 5,84% Likviditet 15,3 % Carl Allers Est. 5,41% Japansk forsikring Vores japanske investeringer udgør med 41 % fortsat en stor del af porteføljen. Generelt nød vores investeringer i Japan godt af den øgede internationale fokus på dette lands aktiemarked. En opblomstring af økonomien, til dels fremkaldt af de senere års reformer, samt en øget fokus på at skabe værdi til aktionærerne, har medført en øget tiltrækning af udenlandske investorer. Antallet af fusioner og overtagelser blandt de japanske selskaber når stadigt nye højder, hvilket er med til at stimulere aktiviteten i det japanske aktiemarked. Vores japanske forsikringsselskaber oplevede en meget kraftig kursstigning fremkaldt af underliggende profitabel drift og store aktiebeholdninger. De udgør fortsat en pæn del af foreningens japanske investeringer. 6

3 De japanske forsikringsselskaber er fortsat overkapitaliserede. De har en langt større egenkapital end de reelt har brug for til fornuftig drift af deres underliggende forretning. Da vi initierede vores investeringer i disse selskaber, var det som at købe et forsikringsselskab og samtidig få smidt en aktiefond med i købet gratis. Eller, at købe en lukket investeringsforening og få et forsikringsselskab oveni gratis. Stigningen i værdien af det japanske aktiemarked har haft en positiv indflydelse på værdien af aktiebeholdningerne i forsikringsselskaberne og har været med til at øge den samlede forretningsmæssige værdi af disse også. Undervejs har vi også været vidner til en begyndende ændring af ledelsens holdning til aktionærerne. Selvom det sker langsomt, ser vi en positiv holdning til på sigt at nedbringe denne overkapitalisering ved nedbringelse af en for stor aktiebeholdning. En del af denne frigivne kapital benyttes til opkøb af egne aktier, øget dividendeudbetaling og vækst af forsikringsforretningen i den fjernøstlige region udenfor Japans grænser i form af opkøb og partnerskaber. Vi applauderer selskabers forbrug af overskudskapital til opkøb af egne aktier, hvis det sker til markedspriser, der ligger under forretningsmæssig værdi. Selvom vi generelt stiller os mere skeptiske overfor forbrug af kapital til ekspansion ved opkøb af andre selskaber, er det her vi på lang sigt skal finde væksten i forretningsomfanget. Grundet det stærke økonomiske fundament i vores forsikringsselskaber, så vi gerne en opprioritering af tilbagekøb af egne aktier, idet denne pengeanbringelse med nuværende evaluering vil give os en stor umiddelbar værdiforøgelse. Der skulle være rigelig kapital til samtidig at forfølge langsigtede mål om ekspansion i regionen. Men, processen er sat i gang, som vi så det i starten af 1990 erne i Danmark og resten af Europa, hvilket er opløftende. Det er de små tegn løbende igennem en årrække, som for enden af en periode afdækker konklusionen. Vi har i vores egen lille andedam her i Danmark mange eksempler på, at veldrevne overkapitaliserede virksomheder i starten af 90 erne og til i dag, er gået fra ikke at ville benytte overskudskapital på tilbagekøb af egne aktier, og til at stå i en situation 10 til 15 år efter både at have nedbragt aktiekapitalen og vokset forretningen. De er fortsat veldrevne og fortsat velkonsoliderede, og aktionærerne er blevet økonomisk voldsomt bedre stillet. Det er denne proces, der for nogle selskabers vedkommende og for vores forsikringsselskaber i særdeleshed er sat i gang i Japan. Finansiel virksomhed I perioden, hvor vi initierede investeringer af foreningens midler fra sommeren 2002 og til foråret 2003, fandt vi en lang række selskaber indenfor industriel produktion, som mødte vores investeringskriterier. Det var formentlig de generelt faldende aktiemarkeder og en forventning om længerevarende økonomisk afmatning, som fremprovokerede denne undervaluering. I takt med de stigende aktiemarkeder og returnering af den økonomiske vækst, er prissætningen bragt op på disse selskaber. Nogle er solgt fra og andre er langsomt blevet udvandet således, at de i dag udgør en mindre andel af foreningen end de gjorde i 2002/2003. Derimod er andelen af finansielle virksomheder (pengeinstitutter, finansieringsselskaber og forsikringsselskaber) steget i foreningen fra 22 % ultimo 2002 til 45 % ultimo Vores fokusering på færre selskaber de sidste 2 år samt det forhold, at sikkerhedsmarginen fortsat har været stor, har medført yderligere investering af fondens midler i disse selskaber. Finansiel virksomhed har den fordel, at overskud tælles i rigtige købe-kroner og ikke matadorpenge øremærket til geninvestering i et kapitalapparat for at holde sig konkurrencedygtig. Overskud er overskud, når det kan måles på bankbogen. Fremtidige forpligtelser i forklædning som overskud kan være forførende på kort sigt. På lang sigt medfører det lav eller i bedste fald ordinær forrentning. 7

4 Nuværende situation i aktiemarkedet Tro, håb og kærlighed er smukke begreber i livet. I aktiemarkedets forunderlige verden bør de behandles med varsomhed og agtpågivenhed. Det er ikke fordi, vi med dette forsøger at forudsige retningen på aktiemarkederne. Det er i sig selv en nyttesløs gerning, vi ikke bruger ressourcer på. Vi koncentrerer os alene om at finde undervurderede selskaber med tilstrækkelig stor sikkerhedsmargin. Men, markedet betaler ikke mere godt 4 gange for konjunkturbetinget presset driftsindtjening for et selskab, der eksempelvis producerer hårde hvidevarer, køkkener og døre. Nu betales knap 13 gange konjunkturbetinget begunstiget driftsindtjening for samme selskab i forventning om evigt stigende indtjening og høj langsigtet kapitalforrentning indenfor disse brancher. Hvad blev der af truslen fra Kina? Optimismen hersker, og hvorfor ikke? Man får jo som bekendt kun 4 % på obligationer. Og i aktiemarkedet er det tilsyneladende nemt at tjene penge. De europæiske aktiemarkeder steg pænt i 2005, men specielt randmarkeder tiltrak sig stor opmærksomhed med stigninger på 221 % i Kasakhstan, 306 % i Libanon og % i Zimbabwe. Denne salige og mættende fornemmelse giver os panderynken. Vi mener, at det er troen på evigt stigende indtjening og evigt stigende aktiemarkeder, som ultimativt leder til problemer. Optimisme i sig selv er naturligvis ikke dårligt. Finder vi et undervurderet selskab, der møder vores investeringskriterier i et positivt marked, investerer vi glædeligt midler i det. Men kombinationen af højt værdisatte aktier, optimisme og så det forhold, at vi sjældent har haft så svært ved at finde undervurderede selskaber, lægger en dæmper på vores entusiasme. Mange års erfaring siger os, at der også er skygge i paradis. Vi ønsker ikke at jage aktier i forventningen om at kunne eller skulle følge med aktiemarkederne. Vi er noget betænkelige og af erfaring finder fornuft i følgende ord: Results often follows when adrenaline flows. Modpolen, pessimisme i aktiemarkedet, som vi oplevede i efteråret 2002 til foråret 2003, gav grobund for mange investeringsidéer. Vores likviditetsandel i denne periode lå på under 1 % da markedet præsenterede os for virksomheder ekstraordinære såvel som ordinære der kursmæssigt lå markant under, hvad disse virksomheder var værd for en privat ejer. Det er sådanne tider, der skal trædes på speederen. Det er vores erfaring, at perioder af denne karakter opstår flere gange over en relativ kort årrække, repræsenteret ved større dele af det generelle aktiemarked, forskellige sektorer eller blot enkelte aktier. Disse perioder vil vi opleve igen. Efter tørke kommer regn. Carl Aller s Etablissement A/S Hvad er det så, vi venter på, kommer vores vej? Vi vil investere i virksomheder, der ejer aktiver, som i aktiemarkedet er værdisat lavere end, hvad disse aktiver er værd for en privat ejer. Det kan enten være virksomheder, som vi primært værdisætter ud fra en opgørelse af, hvad aktiverne fratrukket forpligtelserne er værd ved likvidation. Eller, virksomheder, som demonstrerer højt afkast på investeret kapital. Den første kategori er vores brokkasse, som indeholder både ringe og ordinære selskaber, der grundet kortsigtet mangel på interesse ikke tiltrækker sig markedets begunstigende lys. Netop denne mangel på accept trykker sådanne selskabers markedspriser. Den anden kategori er selskaber, som dominerer sit marked, hvilket giver dem en naturlig økonomisk monopollignende situation og derved evnen til en usædvanlig kapitalforrentning. Sådanne selskaber kommer sjældent ned på niveauer, hvor vi har interesse, men når det sker, lægges grunden til en meget lang periode med ekstraordinært p.a. afkast. 8

5 Vi ejer virksomheder (eller dele af dem), som producerer biler, cigaretter, vaskemaskiner, farmaceutiske pakkeløsninger, varmeapparater og gummislanger. Virksomheder, der er involveret i udlån, forsikring og udgivelse af aviser og kulørte blade i genrerne fra slankeopskrifter til mere pikante og udfordrende emner. Et eksempel på sidstnævnte beskrev vi i vores halvårsberetning for 2005 i form af Carl Aller s Etablissement A/S (CAE). Vores første bekendtskab med CAE var formentlig som de flestes, da vi som børn så vores mødre og bedstemødre, læse og bytte blade udgivet af CAE. I starten af 90 erne videreførte én af os interessen ved første gang også at investere i selskabet. Den unge Carl Aller var sidst i en søskendeflok på 7. John Lindskog fortæller i sin biografi om Aller at allerede ved konfirmationsalderen var Carl Allers interesse vakt for den tekniske side af trykkerivirksomhed, og som 26-årig i 1871 løser han svendebrev som litograf. Med et H. C. Ørsteds legat som første rygstød for den unge Carl og nybagte hustru Laura etableredes Carl Aller s Etablissement i Den oprindelige tanke var alene trykkerivirksomhed, men året efter udgiver CAE Nordisk Mønster-Tidende, som i dag er Danmarks ældste ugeblad Femina. Efterfølgende kom Illustreret Familiejournal, og grunden var lagt til en succesfuld ugebladskoncern. Med en markedsandel på knap 60 % har CAE i dag en dominerende position i det nordiske ugebladsmarked. Alene i Sverige og Danmark beløber markedsandelene sig til monstrøse 84 % og 71 %. I november 2003 investerede vi en del af foreningens midler i CAE på kr. pr. aktie. For den pris fik vi for kr. kontanter og værdipapirer (vokset til kr. i 2005), og oveni en operativ og ikke væsentligt pengekrævende del, som producerede en driftsindtjening på kr. i 2003 stigende til kr. i CAE demonstrerer et konsistent højt afkast på investeret kapital og forrentede dette kapitalapparat med 149 % i regnskabsåret Med en pris på kr. ultimo 2005 har kursudviklingen på aktierne i CAE indtil videre bidraget pænt til de sidste par års gode afkast. Oprindeligt havde vi en idé om, at det formentlig ville være over en 10-årig periode, at kursen ville stige i takt med stigningen i den årlige egenkapital. Tilsammen med den fremtidige årlige dividende, ville afkastet på lang sigt være tilfredsstilende alene ud fra denne udvikling. Oveni havde vi så den gratis mulighed for, at aktierne med tiden ville blive revurderet, hvilket ville kunne give os et afkast, der lå tættere på ekstraordinært frem for tilfredsstillende. Vi forsøger ikke at time et køb. Når sikkerhedsmarginen er tilstrækkelig, vil vi investere. Vi kan ligge med en investering i mange år, før en revurdering finder sted. Udviklingen er her gået noget hurtigere, end vi havde forestillet os, selvom aktiekursen fortsat ligger under, hvad selskabet reelt er værd. Bad ideas are born good, II Det er endnu engang forundt os, at kunne demonstrere professionelt forfald. Vi har haft 2 investeringer, som er gået galt, eller som ikke er gået helt som forventet. Tecumseh Products Co. (TP), som producerer små motorer, pumper og kompressorer, og Natuzzi Spa. (Na), Italiens største møbelproducent. Begge selskaber er tilsyneladende udsat for nøjagtig den samme konkurrencemæssige håndfaste trussel, som medførte vores endelige salg og tab på Montefibre i 2004, nemlig Kinas dygtige, ihærdige og omkostningslette arbejdsstyrke. TP har igennem en årrække kæmpet med andre vestligt baserede konkurrenter, som har været hurtigere til at flytte produktionen ud. I 2002 brugte TP en stor del af sin kapital på overtagelsen af en konkursramt konkurrent, hvilket efterfølgende har vist sig at være gode penge 9

6 smidt efter dårlige. Tilsammen med stigende råvarepriser, som ikke har kunnet hentes i produktprisstigninger, og den skærpede konkurrencesituation, er godt i gang med at knække selskabet. I dag overlever det reelle ejerskab på nåde af finansieringskilderne. Na er en verdensledende producent af lædermøbler. Siden etableringen i 1959 har Na rullet sine produkter ud over både Europa og USA og har opnået en pæn markedsandel. Produktionen finder sted i Apulien og Basilicata regionerne i Syditalien, der igennem mange år kunne producere til priser, som sammen med smukt design og salg til det brede publikum, gav Na både høj driftsmargin og højt afkast på investeret kapital. Det brede marked bliver i dag oversvømmet af produkter af høj kvalitet og godt design fra Kina, hvilket Na har fået at mærke selv med en amerikansk forbruger på steroider. Naturligt må langsigtet god kapitalforrentning opnås enten som low-cost producent i en branche eller ved branding, hvor forbrugeren ubevidst ønsker en identitetssammensmeltning mellem eget image og produktets image. Na vil ikke flytte produktion fra Italien, og det tyder på, at Na er havnet midt i transformationen mellem low-cost producent og brander med salg til et smallere, men mere købekraftigt publikum. Under alle omstændigheder er Na i færd med at dele sin profit med kineserne, hvorfor samme historisk høje afkast på investeret kapital fremover er truet. Som Montefibre Spa. har det været relativt små størrelser i vores portefølje, hvilket ikke skal opfattes som en retfærdiggørelse af investeringerne. Men igen må vi stille os selv spørgsmålet; hvad ville vi egentlig der, når ikke vi placerede flere midler i disse selskaber? Vi kom ud af TP med et nul-resultat, hvilket viser værdien ved at investere billigt i første omgang, og Na med et tab på 17 %. Henry Ford sagde engang: Failure is only the opportunity to begin again more intelligently. Vi skal arbejde lidt mere med det sidste begreb. Diverse Vi vil i nogle sammenhænge virke repeterende, når vi beskriver, hvordan vi opfatter foreningen og vores partnerskab. Vi mener dog, at det er vigtig information og vil i lighed med tidligere år gerne beskrive det. Eksisterende investorer er velkomne til at springe over. Vi opfatter foreningen som en slags holdingselskab med mål om langsigtet maksimering af værdi. Vores opgave består i allokering af selskabets kapital i undervurderede velkapitaliserede selskaber rundt om i de dele af verden, hvor demokrati og kapitalisme går hånd i hånd. Kapitalen placeres i for os forståelige selskaber hjemmehørende i ordinære brancher. Under forudsætning af fornøden sikkerhedsmargin i den enkelte investering, ønsker vi allermest selskaber med højt afkast på investeret kapital. Alternativ placering finder sted blandt gennemsnitlige selskaber igen under forudsætning af fornøden sikkerhedsmargin. Foreningen er et muligt middel for allokeringen af overskudskapital til anden placering end obligationer. En kapitalallokator for virksomheder og private, som ønsker at placere en del af den langsigtede kapital, der ikke skal benyttes til reinvestering i driften af deres egen virksomhed eller passivt i obligationer. Vi takker for, at I har betroet jeres midler hos os. Vi vil også gerne takke de af jer, der har anbefalet andre investorer at investere med os. Vi har fokus rettet mod investeringsprocessen og ikke markedsføring. Vækst i foreningens formue skal alene komme fra et langsigtet tilfredsstillende afkast og mund-til-øre effekten af samme. Som vi tidligere har nævnt er vores inves- 10

7 teringer langsigtede, hvorfor vi ikke finder det formålstjenligt at kommentere på kvartalsbasis. Der kan dog opstå situationer, hvor vi finder det hensigtsmæssigt at informere om en bestemt ting mellem helårs- og halvårsberetningerne. Har I jeres beviser navnenoteret, vil denne information tilgå jer automatisk. Vi forsøger at tiltrække investorer, som via vores kommunikation og attitude forstår vores investeringsfilosofi og holdninger, og med hvem, vi deler vores forventninger til langsigtet investeringsafkast. Vi vil have det dårligt med, at potentielle investorer investerer med forkerte forventninger. Også i år vil vi rette en tak til vores administrationsselskab BI Management og depotbank Ringkjøbing Landbobank for et smidigt og professionelt arbejde. Investeringsbeslutninger er kun den ene halvdel af resultatet, den anden og lige så vigtige halvdel, er den praktiske effektuering og administrative styring. Vi ser frem til at møde jer til generalforsamlingen, som bliver holdt den 27. april 2006, kl på Hotel Frederiksdal. Størrelsen på dividenden for regnskabsåret 2005 ligger på 7,00 kroner pr. investeringsbevis, som går fra i kursen dagen efter generalforsamlingen. Udbyttet fordeler sig med 1,60 kroner til aktieindkomstbeskatning og 5,40 kroner til kapitalindkomstbeskatning. Hvis I har spørgsmål af nogen art eller, hvis der er ting i beretningen, der er uklare, så er I altid velkomne til at kontakte os. Marts Med venlig hilsen Kim Håkonsson Ole Nielsen Claus Terp Formand 11

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 2004

Ledelsesberetning for 2004 Ledelsesberetning for 2004 Resumé 2004 2004 var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 2006

Ledelsesberetning for 2006 Ledelsesberetning for 2006 Foreningens femte regnskabsår fik i sammenligning med resultaterne de nærmest foregående år et anderledes afdæmpet forløb. Nettoresultatet udgør 25.577 t. kr., hvilket svarer

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Kære Investorer og Partnere. Afkastet for Nielsen Global Value udgjorde i første halvår 2004 21,34 % inkl. reinvestering af dividende, hvilket isoleret set er meget

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2016 Halvårsrapport 2016 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø CVR nr. 26 58 41 40 Fondskode:

Læs mere

Ledelsesberetning for 2007

Ledelsesberetning for 2007 Ledelsesberetning for 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16

Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Indhold: Foreningsoplysninger...4 Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16 Påtegninger Ledelsespåtegning...17 Den uafhængige revisors

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2014

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2014 Halvårsrapport for 2014 Halvårsrapport 2014 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for 2012 2100 København Ø

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Årsrapport for 2008 Årsrapport 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Ledelsesberetning for 2009

Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrels for Investeringsforing Niels Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkdt årsrapport for 2009, hermed fremlægges.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere