Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S december 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009"

Transkript

1 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S december 2009

2 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden: Registreringsattest 2 sider, Tilladelse til hyrekørsel Erhvervsforsikring af køretøj, udstyr i bilen og samtlige passagerer 2 sider. 1 underskrevet originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag Endvidere afleveres tilbuddet i følgende yderligere eksemplarer: 5 papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag jf. ovenfor. Som det ses af ovenstående udklip fra udbuddet skal alle dokumenter afleveres i 6 kopier. I alt 5 sider gange 74 vogne gange 6 kopier til regionen = 2220 stykker A4 papirer i disse tider hvor vi alle skal være grønne og tænke på miljøet vil det ikke være nødvendigt. En tanke sæt nu Århus Taxa ønsker at byde skal de aflevere 6750 stykker A4 papirer. Plus selvfølgelig alle de andre dokumenter i forbindelse med udbuddet. Alle 74 vogne har tilladelse til hyrekørsel ellers ville de ikke kunne være tilsluttet vores Bestillingskontor. Alle 74 vogne har nummerplader på og dermed er vi også sikret at de er forsikret i henhold til gældende lovgivning af såvel bil, udsyr samt samtlige passagerer. Tilbudsgivere der ikke har en taxibevilling eller en limousinetilladelse og ikke kan få udstedt en limousinetilladelse inden tilbudsafgivelsen skal i stedet sammen med tilbuddet indsende en erklæring, hvori tilbudsgiveren erklærer at tilbudsgiveren på tilbudsafgivelsestidspunktet opfylder kravene for at få tildelt en limousinetilladelse. Erklæringen skal afgives ved at underskrive udbudsbilag 4. Som det ses af ovenstående udklip fra udbuddet skal en nystartet vognmand med lovning på limousinetilladelser ikke stille med disse oplysninger hvorfor i bør kunne acceptere en garanti fra Bestillingskontorer. Svar 1: Udbudsbetingelserne indeholder i punkt 1.10 sammenholdt med punkt 2 og udbudsbilag 1-6 krav til tilbudsindhold. Tilbudsgivere, hvis tilbud ikke indeholder de i udbudsbetingelserne punkt 1.10 sammenholdt punkt 2 og udbudsbilag 1-6 anførte oplysninger, risikerer at få afvist deres tilbud og dermed ikke komme i betragt

3 ning til den udbudte opgave. Der er ikke i udbudsbetingelsernes punkt 1.10 stillet krav om, at tilbuddet vedlægges registreringsattest for så vidt angår de tilbudte biler. Tilsvarende er der ikke i udbudsbetingelsernes punkt 1.10 stillet krav om, at tilbuddene vedlægges den udstedte tilladelse til hyrekørsel for de tilbudte biler. Derimod er der i udbudsbetingelsernes punkt sammenholdt med udbudsbilag 4 stillet krav om, at tilbudsgivere, der har en bevilling/tilladelse, erklærer dette over for Region Midtjylland ved at underskrive udbudsbilag 4. Tilsvarende skal tilbudsgivere, der ikke har en taxabevilling eller en limousinetilladelse erklære, at de opfylder betingelserne efter Taxaloven for at få udstedt de fornødne tilladelser/bevillinger. Denne erklæring afgives ligeledes ved underskrift af udbudsbilag 4. Der er således i princippet ikke forskel på kravene til dokumentation, hvad enten tilbudsgiver i forvejen har en taxabevilling eller en limousinetilladelse, eller dette ikke er tilfældet. Endelig for så vidt angår forsikringsforholdene er der ikke i udbudsbetingelsernes punkt stillet krav om, at tilbuddet vedlægges policen. Dokumentation for, at tilbudsgiver har de fornødne forsikringer for alle de tilbudte biler og således opfylder kravene i udbudsbetingelsernes punkt sammenholdt kontraktens punkt og mindstekravet i kravspecifikationens punkt 2.1, kan således fremlægges i form af en udtalelse fra tilbudsgivers forsikringsselskab, hvoraf fremgår, at de krævede forsikringer med den krævede dækning er tegnet/kan tegnes. Hvis forsikringen er tegnet på særlige vilkår, eller der er særlige begrænsninger i dækningsomfanget, skal dette ligeledes fremgå af erklæringen fra forsikringsselskabet. I lyset af ovennævnte er det Region Midtjyllands vurdering, at aflevering af tilbuddet i 6 eksemplarer er overkommeligt for alle tilbudsgiveres vedkommende uanset antallet af tilbudte biler. Spørgsmål 2: Vedr. pkt Økonomisk og finansiel formåen I punktet står der anført, der skal fremsendes oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende ydelser fra de seneste tre år. Spørgsmål: Når man ikke tidligere har udført lægevagtkørsel, kan man vanskeligt beskrive omfattede og tilsvarende ydelser. Vil det være tilfredsstillende at beskrive, hvilken årsomsætning for kørselsformer af mere speciel art man i øvrigt udfører som eksempelvis handicapkørsel, kørsel med autistiske børn og unge, sygehuskørsel m.m.? Svar 2: Tilbudsgivere, der ikke har erfaring med lægevagtskørsel, skal oplyse årsomsætning for tilsvarende kørselsydelser af mere speciel art som eksempelvis handicapkørsel, kørsel med autistiske børn og unge, sygehuskørsel mm. Tilbudsgivere, der har erfaring med lægevagtskørsel, bør ud over omsætningen vedrørende lægevagtskørsel ligeledes dokumentere omsætningen vedrørende andre tilsvarende kørselsydelser af mere speciel art - 3 -

4 som eksempelvis handicapkørsel, kørsel med autistiske børn og unge, sygehuskørsel mm. Spørgsmål 3: Vedr. pkt Teknisk og /eller faglig formåen I punktet står anført, at man skal vedlægge referenceliste for tilsvarende ydelser inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden og ordregiver. Spørgsmål: Når man ikke tidligere har udført lægevagtkørsel, kan man vanskeligt beskrive tilsvarende ydelser. Vil det være tilfredsstillende at beskrive, hvilke årsomsætning med tilhørende angivelse af ordregiver for kørselsformer af mere speciel art man i øvrigt udfører som eksempelvis handicapkørsel, kørsel med autistiske børn og unge, sygehuskørsel m.m.? Svar 3: Tilbudsgivere, der ikke har erfaring med lægevagtskørsel, må i stedet anføre referencer for tilsvarende kørselsydelser af mere speciel art som eksempelvis handicapkørsel, kørsel med autistiske børn og unge, sygehuskørsel mm. Tilbudsgivere, der har erfaring med lægevagtskørsel, bør udover referencer for sådan lægevagtskørsel anføre referencer for tilsvarende kørselsformer af mere speciel art som eksempelvis handicapkørsel, kørsel med autistiske børn og unge, sygehuskørsel mm. Spørgsmål 4: Ud over ovennævnte spørgsmål har Region Midtjylland modtaget kopi af følgende mail til Konkurrencestyrelsen for en udtalelse. Hej Konkurrencestyrelse. Sidder d.d. og læser udbud af lægevagtkørsel i Region Midtjylland sagsnr Og læser følgende (kopieret) : Dokumentation for autorisation/tilladelse Dokumentation for at tilbudsgiver har de fornødne bevillinger/tilladelser til at udføre kørsel med vagtlæger skal vedlægges som udbudsbilag 4. For god ordens skyld oplyses, at kørsel med vagtlæger er erhvervsmæssig personbefordring. Dette kræver tilladelse efter Lov om Taxakørsel (Lov nr. 517 af 24/ ). Det kan enten være en taxibevilling ( 2 stk. 2) eller en limousinebevilling ( 2 stk. 3). Konkurrencestyrelsen og Færdselsstyrelsen har dog, jf. Konkurrencestyrelsens udtalelse af 27. juli 2009, vurderet at tilbudsgivere med en taxibevilling har ret til at udføre opgaven før tilbudsgivere med en limousinebevilling. Det vil sige at selvom en tilbudsgiver med en limousinetilladelse kan udføre opgaven billigere end en tilbudsgiver med taxitilladelse skal Region Midtjylland tildele kontrakten til tilbudsgiveren med taxitilladelsen. Kontrakten/ et distrikt kan derfor kun tildeles tilbudsgivere med limousinetilladelse i det omfang, der for det pågælden

5 de distrikt ikke er tilbudsgivere med taxibevilling. Det jeg har markeret med kursiv, er jo en direkte modsætning til Konkurrencestyrelsens formål, nemlig som nævnt på jeres forside UD- BUD skal sikre at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst. Da taxibevillinger bliver givet i én kommune, og taxiloven samtidig tilskriver bevillingshavere at være tilknyttet et bestillingskontor, betyder det jo reelt at et taxiselskab KUN kan give tilbud inden for sit bevillingsområde, OG samtidig er det eneste selskab der kan give tilbud. DET HAR JO SÅ FJERNET AL KONKURRENCE! se (X) længere nede Ydermere siger tildelingskriterierne for begge slags bevillinger (taxi og limousine) det samme, hvilket betyder at den samme bil kan registreres som taxi eller limousine. Hvad er formålet med dette, hvis limousineselskabet alligevel ikke må køre ture som taxi KAN køre? At Konkurrencestyrelsen skulle have udtalt som ovenstående i kursiv, mener jeg således må bero på en misforståelse. Samtidig mener jeg, at Region Midtjylland må trække deres udbuds ordlyd i denne paragraf tilbage. HVIS man går til yderligheder, kan man jo endda erklære, i henhold til kontraktens krav og taxilovgivningens ord, at taxier slet ikke kan køre denne form for kørsel. Man kræver installeret computerbord på ryggen af forsædet, hvilket ændrer taxiens egenskaber med hensyn til kørsel med min. 4 passagerer, man må ikke have reklamer, hvilket overskrider taxiloven, hvor bestillingskontoret skal fordele alle ture ligeligt blandt alle tilsluttede vognmænd..og jeg kan blive ved med eksempler. Limousine tilladelse gives til 2. Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. dog 15. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen, jf. dog 15, fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Stk. 3. Der kan meddeles tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling). Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale. Det siger da fuldstændig entydigt, at det er præcis denne opgave limousine-tilladelser kan udføre, i hård konkurrence med hinanden. Samtidig gives der også limousinetilladelse til kørsel med specielle opgaver hvor der stilles specielle krav til bilernes indretning. Når Regionen anfører at der skal installeres computerbord m.m. er det jo igen et krav der peger på limousinetilladelse. Dette brev sendes også til Region Midtjylland for en udtalelse. Svar 4: Region Midtjylland skal i ovennævnte forbindelse bemærke, at baggrunden for bestemmelserne i udbudsbetingelsernes punkt er - 5 -

6 Konkurrencestyrelsens udtalelse af 27. juli 2009 vedrørende klage over Region Midtjyllands udbud af lægevagtskørsel i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S af 23. januar 2009, hvor Konkurrencestyrelsen vedrørende det første klagepunkt udtalte følgende: Konkurrencestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at styrelsen ikke er kompetent til at vurdere, hvorvidt den udbudte opgave i henhold til taxiloven kan udføres af personer med bevilling til limousine- og/eller taxikørsel, idet styrelsen ikke er ressortmyndighed på dette område. Konkurrencestyrelsen lægger derfor Færdselsstyrelsens udtalelser til grund. Det er på baggrund af Færdselsstyrelsens udtalelser Konkurrencestyrelsen opfattelse, at kontrakt om befordring af vagtlæger både kan tildeles til personer med bevilling til taxi- og limousinekørsel, når der i udbudsmaterialet er stillet krav om, at bilerne skal være indrettet med særligt udstyr. Kontrakten kan imidlertid kun tildeles personer med bevilling til limousinekørsel, såfremt det i det konkrete tilfælde er udelukket at anvende taxier. Konkurrencestyrelsen skal hertil bemærke, at det er Konkurrencestyrelsens umiddelbare vurdering, at Region Midtjylland af hensyn til gennemsigtighedsprincippet fremover bør angive i udbudsmaterialet, at tilbud fra personer med limousinebevilling kun vil blive taget i betragtning, såfremt kontrakten ikke kan tildeles til personer med taxibevilling. Konkurrencestyrelsens sammenfatning vedr. dette punkt i udtalelsen: Sammenfattende er det Konkurrencestyrelsens vurdering: At kontrakt om lægevagtkørsel kun kan tildeles personer med limousinebevilling, såfremt der ikke er nogen egnede tilbud fra personer med bevilling til taxikørsel, og at dette af hensyn til gennemsigtigheds-princippet fremover bør fremgår klart af udbudsmaterialet. Bestemmelserne i udbudsbetingelsernes punkt er således udtryk for en efterlevelse af Konkurrencestyrelsens vurdering, hvorefter Region Midtjylland af hensyn til gennemsigtighedsprincippet skal angive i udbudsmaterialet, at tilbud fra personer med limousinebevilling kun vil blive taget i betragtning, såfremt kontrakten ikke kan tildeles til personer med taxabevilling

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Taxa går i lommen på vognmændene?

Taxa går i lommen på vognmændene? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2013. Taxa går i lommen på vognmændene? Side 1 Dommen over ansvarshavende II. I blev i forrige blad lovet, at i i dette nummer ville få at vide, hvorvidt

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere