NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP"

Transkript

1 NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens omfang og forslag til afværgeløsninger Der er på ejendommen Tofteløkkevej 17 konstateret en olieforurening fra et villatankanlæg. Forureningen er omfattet af 48 i Jordforureningsloven 1, hvorfor Nordfyns Kommune har udstedt påbud om at gennemføre undersøgelser samt klarlægge hvordan følgerne af forureningen afhjælpes eller forebygges. Kommunens påbud stiller krav om at klarlægge forureningens årsag, virkninger, art og omfang. Der skal udarbejdes en overslagspris for en fuldstændig oprensning samt en eller flere alternative løsningsmuligheder. Alle løsningsforslag skal som minimum sikre den nuværende anvendelse af arealet samt grundvand og recipienter. På baggrund af resultaterne af påbudet vil kommunen tage stilling til, hvorvidt der skal udstedes et egentligt oprydningspåbud efter 41 i Jordforureningsloven. Forureningen er omfattet af forsikringen for villaolietanke i medfør af 49 i Jordforureningsloven og forsikringsselskabet Topdanmark har derfor bedt Oliebranchens Miljøpulje forestå de fornødne undersøgelser og sende undersøgelsesrapporten til kommunen. Oliebranchens Miljøpulje har hyret Rambøll til at stå for udførelsen af undersøgelserne. Undersøgelsesrapport Kommunen har modtaget Rambølls rapport over forureningsundersøgelser og oplæg til afværgetiltag og kommunen har i et brev givet sine bemærkninger til rapportens indhold og konklusioner. Kommunen har inddraget vurderinger fra en ekstern rådgiver. På flere væsentlige punkter er kommunen uenig i rapportens konklusioner. Det er kommunens opfattelse, at det på det foreliggende dokumentationsgrundlag ikke kan udelukkes, at forureningen udgør en trussel mod såvel det primære som det sekundære grundvandsmagasin. Det er kommunens opfattelse, at risikoen for indeklimaet på det foreliggende dokumentationsgrundlag ikke er endeligt afklaret. 1 Miljø- og Energiministeriets Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord. Sagsnavn: Villatank. Forurening med olie. Tofteløkkevej 17, 5450 Otterup.

2 Løsningsmodeller for afværgeløsning I rapporten opstilles to løsningsmodeller, der er af Rambøll vurderes at sikre den nuværende anvendelse af arealet samt grundvand og recipienter. De nedenstående økonomiske overslag skal verificeres ved indhentning af tilbud og endelig fastsættelse af kompensation. Løsningsmodel 1 Løsningsmodel 1 kan med stor sandsynlighed sikre, at hele forureningen fjernes. Der foretages en nedrivning af begge bygninger og al forurenet jord på ejendommen fjernes ved opgravning over et areal på ca. 400 m 2 til en dybde varierende mellem 2,5 og 3 meter under terræn. Der udtages prøver til dokumentation af rene gravegrænser og der genopfyldes med rent sandfyld til terræn. Inden nedrivning udbetales erstatningssum for bygningerne til ejerne, der efter endt oprensning står for genopførelse af bygninger. Pris for løsningsmodel 1 er af Rambøll beregnet til ca kr. ekskl. moms ekskl. de til dato udførte undersøgelser og inkl. en skønnet usikkerhed på 10 %. Beløbets størrelse skal dog revideres som følge af en ny ejendomsvurdering og kommunen anslår at prisen inklusive de udførte undersøgelser kan blive ca kr. Løsningsmodel 2 Ved løsningsmodel 2 efterlades der ifølge Rambølls beregninger 650 kg olie under bygningerne. Ifølge kommunens rådgivers vurdering kan denne mængde være op til 950 kg. Den udendørs tilgængelige jordforurening fjernes fuldstændigt. Der etableres en passiv ventilationsløsning under gulve i bryggers og toilet for at sikre indeklimaet i bygningerne. Der skal foretages kontrolmålinger af indeklimaet for at sikre at løsningen virker efter hensigten. Den udendørs afgravning forudsætter, at bygningernes fundament sikres. Dette sker ved udførelse af armeret boret betonspuns langs med bygningerne. Pris for løsningsmodel 2 er af Rambøll beregnet til ca kr. ekskl. moms ekskl. de til dato udførte undersøgelser og inkl. en skønnet usikkerhed på 10 %. Kommunen anslår at prisen inklusive de udførte undersøgelser kan blive kr. Møde mellem sagens parter Der har været afholdt møde mellem grundejer, kommunen, kommunens rådgiver, Oliebranchens Miljøpulje samt dennes rådgiver Rambøll.

3 Ved mødet, der blev afholdt på den forurenede ejendom, blev forureningssituationen gennemgået og de to foreslåede afværgeforslag blev ridset op. På mødet blev det bl.a. fremført: - at OM/Topdanmark stiller sig positivt over for hvilken af løsningsmodellerne kommunen måtte påbyde, - at grundejere ønsker hele forureningen fjernet samt - at grundejere gerne vil have fjernet hele forureningen uden at huset nedrives, men ikke er afvisende over for en nødvendig nedrivning. Videre forløb De øvrige parter i sagen afventer nu kommunens behandling af sagen i Udvalg for Teknik og Miljø. Beskrivelse af relevante retskilder, administrativ praksis osv. Kommunens påbudsadgang Ifølge Jordforureningslovens 48 kan kommunen i forbindelse med den i denne sag konstaterede forurening påbyde ejeren af olietanken at afgive oplysnnger, gennemføre undersøgelser samt klarlægge hvordan følgerne af forurening kan afhjælpes eller forebygges jf. 40 stk. 1. På baggrund af disse undersøgelser kan kommunen i denne sag meddele forureneren påbud jf. 41 om at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Obligatorisk forsikring for villaolietanke Forsikringsselskabet Topdanmark har meddelt, at selskabet finder, at den i denne sag konstaterede forurening er omfattet af forsikringen for villaolietanke i medfør af 49 i Jordforureningsloven. Lovbemærkninger I bemærkningerne til forslag til lov om jordforurening hedder det: Genopretning skal ses i forhold til den forurenede grunds tilstand, før forureningshændelsen indtraf. Intentionen er således, at forureningen fjernes svarende til situationen, før forureningshændelsen indtraf. Det betyder, at oprydningen kan have større omfang end den offentlige oprydning efter lovforslagets kapitel 3, hvor oprydningen sker i forhold til den aktuelle arealanvendelse og hvor en forurening, som

4 ikke p.t. udgør en risiko, kan efterlades. ( ) Hvis afværgen af miljøproblemet eller risikoen kan foretages lige godt ved flere metoder, skal den billigste vælges. For at der kan gives et påbud om oprydning, skal der være en miljø- eller sundhedsmæssig begrundelse for foranstaltningen. Ved en forurening, som ikke er særlig mobil, og som ligger dybt nede i jorden, må det vurderes, hvorvidt forureningen nu eller i fremtiden vil kunne udgøre noget problem. Praksis i klagesager Miljøstyrelsen har som klagemyndighed i flere klagesager anført følgende 2 : Jordforureningslovens bestemmelser, herunder 48, bygger på genopretningsprincippet. Det betyder, at forureningen som udgangspunkt skal fjernes svarende til situationen før forureningen indtraf, eller i hvert fald at al forurening, der kan medføre en risiko for miljø eller sundhed nu eller i fremtiden, skal fjernes. Det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip kan ikke føre til, at der med risiko for miljø og sundhed efterlades restforureninger, med mindre der er åbenbart misforhold mellem oprydningsomkostningerne og en noget fjerntliggende risiko for miljø eller sundhed. Betydelige mængder olie og høje koncentrationer af olie umiddelbart under gulv eller anden belægning er som udgangspunkt problematisk. Der skal således foreligge særdeles håndfast dokumentation for, at forureningen ikke udgør en risiko for indeklimaet eller miljø eller sundhed i øvrigt, for at udgangspunktet om genopretning i en sådan situation kan fraviges. Administrativ praksis Forureningssager med påbud efter Jordforureningslovens 40 og 41 har indtil april 2007 været håndteret af Miljøcenter Fyn/Trekant. Miljøcenteret har fulgt en praksis hvor der i oprensningspåbudet vælges den af de fremsatte løsningsmodeller, hvor den mindst mulige mængde restforurening efterlades dog altid set i forhold til proportionalitetsprincippet. Fakta sammenholdes med regler 2 Miljøstyrelsens afgørelse i villatanksagen GI. Stenderupvej 11, Broby af 5. april 2005 og Miljøstyrelsens afgørelse i villatanksagen Stenkær 15, 2765 Smørum af 24. september 2004.

5 Genopretningsprincippet Et påbud jf. 41 skal ifølge lovteksten fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skal et påbud om oprydning skal have en en miljøeller sundhedsmæssig begrundelse for foranstaltningen. Hvis afværgen af miljøproblemet eller risikoen kan foretages lige godt ved flere metoder, skal den billigste vælges. Løsningsmodel 1 genopretter den hidtidige tilstand. Der er en klar miljø- og sundhedsmæssig begrundelse for foranstaltningen. Administrationen har i overensstemmelse med egen rådgiver samt Topdanmarks rådgiver vurderet, at den fuldstændige oprensning, der er foreslået med løsningsmodel 1, med stor sikkerhed vil udelukke risiko for indeklimaet og grundvandet nu og i fremtiden. Der er ikke dokumentation for, at den foreslåede billigere løsningsmodel 2 genopretter hidtidig tilstand eller kan have en tilsvarende afhjælpende effekt. Proportionalitetsprincippet Miljøstyrelsen har i klagesager lagt vægt på, at det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip ikke kan føre til, at der med risiko for miljø og sundhed efterlades restforureninger, med mindre der er åbenbart misforhold mellem oprydningsomkostningerne og en noget fjerntliggende risiko for miljø eller sundhed. Administrationen har i overensstemmelse med egen rådgiver vurderet, at den nuværende dokumentation af forureningen samt de vurderinger af risikoen mod indeklima og grundvand, der foreligger med Rambølls rapport, ikke med sikkerhed udelukker risiko for indeklimaet og grundvandet nu og i fremtiden såfremt løsningsmodel 2 med delvis oprensning udføres. Den betydelige restforurening (i størrelsesordenen kg olie) der ved valg af løsningsmodel 2 efterlades under bygningerne udgør på det foreliggende dokumentations grundlag en nærliggende risiko for miljø og sundhed. Denne risiko kan ved en fuldstændig oprensning af forureningen udelukkes for en merudgift i størrelsesordenen kr. Det skal dog understreges at udgifterne til begge løsninger er behæftet med usikkerhed. Resumé af fakta sammenholdt med regler Valget af løsningsmodel 1 vil medføre, at genopretningsprincippet overholdes. Valget af løsningsmodel 1 vil ikke være i strid med proportionalitetsprincippet. Valget af løsningsmodel 2 vil være i strid med genopretningsprincippet.

6 Fordele/ulemper Fordelene ved at vælge løsningsmodel 1 er: - Genopretningsprincippet sikres overholdt. - Ejendommen kan anvendes frit og uden risiko for miljø og sundhed nu og i fremtiden. - Ejerne undgår en permanent foranstaltning i form af ventilationsdræn med varige gener og omkostninger til monitering. - Risikoen for at et ventilationsdræn alligevel ikke er nok til at løse indeklimaproblemet elimineres. - Der vil ikke være restriktioner ved eventuel fremtidig etablering af kælder eller i forbindelse med gravearbejder, f.eks. i form af omkostninger til bortskaffelse af forurenet jord. Fordelene ved at vælge løsningsmodel 2 er: - Modellen er måske billigere. Konklusion/indstilling Teknik- og Miljøudvalget bedes i denne sag tage stilling til om der skal gives påbud om 1) at udføre den foreslåede løsningsmodel 1, der med stor sikkerhed medfører en fuldstændig oprensning af olieforureningen på ejendommen samt sikring af indeklimaet og grundvandet nu og i fremtiden, eller 2) at udføre den foreslåede løsningsmodel 2, der medfører, at der efterlades en betydelig mængde olie under bygningerne samt risiko for indeklimaet og grundvandet nu og i fremtiden. Elektronisk bilag: Varsel om påbud om undersøgelser. Tofteløkkevej Påbud om undersøgelser. Tofteløkkevej Rambøll undersøgelsesrapport. Tofteløkkevej 17. December Svarskrivelse til rapport. Tofteløkkevej Referat af møde den vedr. valg af løsningsmodel. Tofteløkkevej 17. Bilag kun på papir: Vigtig info til svarbrev.

7 (F.eks der skal også gives tilladelse fra anden myndighed, der skal ansøges om en byggetilladelse o.lign.) Ved valg af løsningsmodel 1 skal kommunen ansøges om nedrivningstilladelse samt landzonetilladelse.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere