Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år"

Transkript

1 Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter og rettigheder for aftaleparterne og deres samarbejde. Som en del heraf forpligter parterne sig til at søge en muligt forskellig opfattelse af et eller flere af aftalens punkter løst på ordentlig vis og i overensstemmelse med denne aftales hovedhensyn såvel som mere specifikt angivne hensyn. Aftalen er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. 2. Ændring af aftalen Aftalen, herunder bilag til aftalen, kan kun ændres ved parterns skiftlige aftale. årlige prisregulering betragtes ikke som en ændring af aftalen. 3. Aftales ikrafttrædelse og løbetid Aftalen træder i kraft den.. 201, dog senest når eleven starter på uddannelsen. Aftalen er gældende indtil.. 201, dog længst til eleven forlader Det ny Havredal eller aftalen opsiges eller ophæves af en af parterne. 4. Opholdets socialretlige grundlag Ophold og uddannelse på Det ny Havredal er et STU og revalideringsprojekt i henhold til dels STUloven, dels Lov om aktiv socialpolitik opholdet kan være kombineret med en foranstaltning efter Lov om social service 107. Elevens opholdskommuneforhold følger den til enhver tid gældende lovgivning, jf. aktuelt Retssikkerhedslovens 9. Kommune: underretter Det ny Havredal om kommunens beslutning om indgåelse af delegationsaftale med Viborg Kommune. Indgår Kommune: delegationsaftale med Viborg Kommune, danner dellegationsaftalen i alle henseender grundlag for aftalen mellem Kommune og Det ny Havredal. 5. Uddannelsens opbygning Grundplan for uddannelsens opbygning Introduktion til uddannelsen Klargøring til praktik 3 måned 2 måneder

2 1. Øvelsespraktik 3 måneder Læring i praktiske færdigheder 4 måneder 2. Øvelsespraktik 4 måneder Videreudbygning af de praktiske færdigheder og den teoretiske forståelse 15 måneder Afsluttende praktik/udslusning 5 måneder 5a Træningselementer I eftermiddags-og aftentimer gives socialtræning med henblik på at øge elevens almindelige daglige færdigheder og opnå så stor selvstændighed og selvhjulpenhed som muligt. Der arbejdes i mindre bo-enheder. Elevens sociale færdigheder styrkes gennem det daglige samarbejde med de øvrige elever og personalet og gennem støtte til at deltage i fritids- og kulturelle tilbud. Der er obligatoriske arrangementer i løbet af skoleåret. 6. Statusmøder Med udløbet af opholdets første tre måneder afholdes første statusmøde med: - evaluering - revurdering, - individuelle delmål/mål - handlingsplan, og - pædagogiske principper - det afklares, om eleven er velplaceret Fire gange herefter i løbet af uddannelsen afholdes statusmøde med deltagelse af elevens rådgiver. Det ny Havredal producerer til hvert af møderne en statusrapport i et samarbejde med eleven og dennes kontaktperson, botræner og faglærere ud fra den løbende evaluering over perioden af elevens færdigheder, behov og udbytte af uddannelsen. Rapporten skal være Kommune i hænde 1 uge forud for mødet. Første statusmøde finder sted 3 måneder efter starttidspunktet. Det ny Havredal indkalder, medmindre andet aftales, senest 6 måneder forud for uddannelsens afslutning til statusmøde med henblik på revision af elevens handleplan og afklaring af erhvervs- og bomæssig placering og muligheder. Det indgår i Det ny Havredals indsats i denne sidste periode, at søge eleven placeret jobmæssigt inden for elevens uddannelsesområde sideløbende med indsats fra Kommune i forhold til bolig og fritid. Det ny Havredal står til rådighed for Kommunes opfølgning på ophold og indsats efter de til enhver tid gældende regler herom. Det ny Havredal påtager sig at stå for mødekalender, indkaldelse til og afvikling af aftalte eller pligtige møder og aktiviteter. 7. Opholdsbetaling og anden betaling 201 Grundbeløb for faglig uddannelse, generel socialtræning, erhvervstræning m.m. udgør kr. pr. mdr. (heraf kr. til generel social støtte efter Serviceloven eller LAB loven). Individuel takst for socialpædagogisk mentorstøtte efter LAB-loven eller socialpædagogisk støtte efter serviceloven udgør -

3 Det aftalte timetal fremgår af bilag tillige med en beskrivelse af elevens behov. Beskrivelsen danner grundlag for det følgende års indsats med opfølgning efter de for kommunen gældende regler herfor. Indsats og timetal drøftes og fastsættes herefter årligt i forbindelse med et statusmøde. 7a Regulering Opholdsbetalingen reguleres årligt på grundlag af de af Det ny Havredal udarbejdede og godkendte budgetter og på grundlag af centralt fastsatte takster, som indgår i grundtaksten. Det ny Havredal oplyser hvert år i november den for det kommende budgetår gældende opholdsbetaling. Grundtaksten ændres ikke i løbet af budgetåret. Sker der i løbet af det indeværende budgetår væsentlige ændringer i elevens behov for indsats, opgøres efter forhandling mellem parterne et tillæg til opholdsbetalingen for budgetåret ud. Rækker en stigning i indsatsbehovet ind over det følgende eller flere følgende budgetår, indregnes en sådan stigning i grundtaksten for året efter det indeværende budgetår. 7b Andre betalinger Kommune betaler efter regning a) uddannelsesrelaterede udgifter til - arbejdstøj, herunder sikkerhedsfodtøj - erhvervelse af B-kørekort/traktorkørekort - nødvendig faglitteratur og undervisningsredskaber - andre uddannelsesrelevante udgifter b) sundhedsudgifter, som ikke skal eller ikke kan afholdes af eleven selv c) udgift til sociale (hjælpe-)foranstaltninger, som ikke indgår i opholdsbetal-ingen, og som ikke skal eller kan afholdes af eleven selv. 7c Betalingsadvis Det ny Havredal fremsender elektronisk månedligt til Kommune afkrævning af opholdsbetaling og eventuelle udlæg. Betalingsfrist og betalingssted fremgår af opkrævningen. 8. Opsigelse af kontrakten Kommune kan opsige denne kontrakt med et varsel på 1 måned til udgangen af den indeværende måned. Afbrydes elevens ophold eller afbryder eleven sit ophold i Det ny Havredal før tid, ophører aftalen med udløbet af en afviklingsperiode svarende til indeværende måned + efterfølgende måned. X Kommune betaler i afviklingsperioden den aftalte opholdsbetaling. Som afbrydelse før tid anses - elevens udeblivelse fra undervisning eller botræning uden lovlig grund - elevens fravær fra undervisning eller botræning i forbindelse med sygehusindlæggelse, som må forventes at ville vare ud over 2 måneder inkl. en rekonvalsensperiode - elevens fravær fra undervisning eller botræning i forbindelse med ophold i varetægtsfængsel eller afsoning af straffedom bortset fra afsoning med fodlænke på Det ny Havredals område - elevens fravær fra undervisning eller botræning grundet elevens død. Ved elevens fravær fra undervisning eller botræning grundet sygdom eller indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner aftaler parterne, om eleven fortsat skal have ophold i Det ny Havredal.

4 Det ny Havredal kan med tilsvarende frister som for Kommune bringe aftalen til ophør ved afbrydelse før tid af elevens ophold i Det ny Havredal, medmindre andet aftales. Herudover kan Det ny Havredal bringe aftalen til umiddelbar ophør ved - Kommunes misligholdelse af aftalen, - elevens overtrædelse af gældende ordensbestemmelser for ophold i Det Ny Havredal, f.eks. uacceptabel social adfærd, misbrug af stoffer, alkohol eller lignende. 9. Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af parternes forpligtigelser i henhold til aftalens ord og punkter. Foreligger der misligholdelse, skal en part uden ugrundet ophold underrette den anden part herom. anden part er inden for en frist på 1 uge fra modtagelsen af underretningen pligtig at afgive en redegørelse for, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. En part kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og til hvilke skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. 9a Væsentlig misligholdelse Gør en part sig gentagne gange skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes - gentagen manglende overholdelse af aftalens betalingsbestemmelser - gentagen manglende bevilling af uddannelsesrelaterede udgifter - gentagen udeblivelse uden lovlig grund fra aftalte møder og aktiviteter - gentagen manglende produktion og tilsendelse af statusrapporter En parts væsentlige misligholdelse af aftalen berettiger den anden part til at ophæve kontrakten uden varsel. 9b Videregående retskrav ved misligholdelse I øvrigt er kontraktens parter ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb mv. ikke udelukker hinanden. 10. Underskrifter Eleven Kommune Det ny Havredal

5 Dele gationsaftaler - standarder Det ny Havredal er af Viborg Kommune bemyndiget til at formidle aftaler af den nedenfor omhandlede art. Aftalen er gældende, når Viborg Kommune har godkendt den enkelte aftale. Opholdskommune - delegationsaftale For elever optaget i Det ny Havredal efter børn/unge-reglerne i Lov om social service gælder i det hele retssikkerhedslovens og servicelovens bestemmelser om opholdskommune, handleplaner og opfølgning indtil elevens fyldte 18. år. For tiden herefter forpligter Kommune sig til ved elevens fortsatte ophold i Det ny Havredal at indgå delegationsaftale med Viborg Kommune, jf. nedenfor. For elever optaget i Havredals 107-foranstaltning og for elever, som under opholdet i Det ny Havredal har behov for bostøtte i henhold til 85 i Lov om social service, forpligter Kommune sig ved denne kontrakt til at indgå delegationsaftale med Viborg Kommune om, at handlekommuneforpligtelsen forbliver hos Kommune i hele kontraktsperioden, jf. i det hele 9, stk. 6, i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lige som. Kommune sikrer sig elevens samtykke hertil. Kommune forpligter sig til for de i 2. afsnit omhandlede elever i rimelig tid (3-6 måneder) forud for kontraktsperiodens udløb at iværksætte den fornødne revision af elevens handle-plan og herunder at optage kontakt med Viborg Kommune om det videre forløb, hvis det indgår i planen, at eleven efter kontrakt- periodens udløb skal forblive boende i Viborg Kommune. Hvis dette sidste ikke er tilfældet, påhviler det Det ny Havredal at give Viborg Kommune meddelelse om, at eleven forlader Det ny Havredal. Mellemkommunal refusion Det indbyrdes betalingsforhold mellem Kommune og eventuelt flere involverede kommuner er Det ny Havredal og Viborg Kommune uvedkommende. Kommune er overfor Viborg Kommune forpligtet til at opfylde punkterne i denne delegationsaftale. Uanset en eventuel uenighed mellem kommunerne er Kommune over for Det ny Havredal forpligtet til at opfylde samtlige punkter i kontrakten med tillæg af denne delegationsaftale. Elevens forsørgelsesgrundlag, aktivering/beskæftigelse m.v. Kommune forpligter sig til at sikre eleven det fornødne forsørgelsesgrundlag efter den til enhver tid gældende lovgivning herom, og til at forholde sig til elevens rettigheder og pligter efter den til enhver tid gældende beskæftigelseslovgivning, lige som Kommune forpligter sig til (fortsat) at yde dækning af elevens skolegang i VUC-regi, produktions-skole, arbejdspraktik og lign. foranstaltning. Andre typer af ydelser Kommune forpligter til at modtage og behandle ansøgning om, og, når betingelserne herfor er opfyldte, at bevilge de supplerende ydelser, som måtte være nødvendige til understøttelse af elevens ophold på Havredal, og som ikke er omfattet af de ved denne kontrakt aftalte ydelser under opholdet. For Kommune For Det ny Havredal For Viborg Kommune (Underskrift den unge)

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere