Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk"

Transkript

1 AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende 1. til og med erhvervs -uddannelsesniveau Erhvervsuddannelsesniveau Erhvervsrettet efteruddannelse for ufaglærte og faglærte Grunduddannelse for voksne (GVU) 2. til folkeskole og gymnasieniveauet Under erhvervsuddannelsesniveau, herunder f.eks. Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning for voksne Almen voksenuddannelse (AVU) Gymnasial uddannelse Specialundervisning for voksne 3. til videregående niveau Over erhvervsuddannelsesniveau Videregående uddannelser under lov om åben uddannelse og efter lov om universiteter, herunder: Videregående voksenuddannelse (VVU) Diplomuddannelse Anden videregående uddannelse for voksne Side 2-4 Side 5 Side 6-7

2 Side 2 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen 1. Erhvervsuddannelsesniveauet - VEU-godtgørelse og befordringstilskud VEU-godtgørelse er til lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervsdrivende. Det er status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om medlemmet kan betragtes som beskæftiget. Medlemmet anses som beskæftiget, hvis uddannelsen påbegyndes i umiddelbar forlængelse af et ansættelsesforholds ophør, hvis der mellem arbejdsgiver og medlem er indgået en aftale om deltagelse i uddannelse før afskedigelsen. Det gælder også, hvis medlemmet er opsagt fra sin stilling eller selv har sagt op og deltager i uddannelse i opsigelsesperioden. Hvis uddannelsen strækker sig ud over opsigelsesperioden, anses medlemmet for beskæftiget, hvis uddannelsesstedet har givet adgang til uddannelsen, før medlemmet blev opsagt eller selv sagde op. Befordring gives kun til deltagelse i: 1. Arbejdsmarkedsuddannelser 2. Enkeltfag efter lov om åben uddannelse, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (EUD-fag, fag fra landbrugsuddannelserne på niveau med erhvervsuddannelse, fag fra de grundlæggende social og sundhedsuddannelser). For daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur udover 24 km udbetales 1,00 kr. pr. km. Beløbet er skattefrit. Der er loft over det antal kilometer, der kan udbetales for. Befordring mellem bopæl og uddannelsessted max. 576 km. pr. dag (600-24) Befordring mellem indkvartering og uddannelsessted max. 76 km pr. dag (100-24) Befordring mellem bopæl og indkvarteringssted max. 400 km ved start, slut, sh-dage og weekender. Bagatelgrænse: 33 kr. (pr. 4. juli 2011).

3 Version 8 januar.2012 Side 3 1. Erhvervsuddannelsesniveauet fortsat Regelgrundlag Formål: Lov nr. 639 af 14/ om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksenefteruddannelse og bek. 714 af 23/ At give voksne fortrinsvis kortuddannede et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Målgruppe: Alder Intet nedre eller øvre alderskrav. Uddannelsesmæssig baggrund Uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau Højere uddannede, der ikke har haft beskæftigelse inden for deres uddannelsesområde i de sidste fem år. Beskæftigelseskrav Beskæftiget lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Der er intet krav til omfanget af beskæftigelsen. Ansættelse i fleks eller servicejob anses for beskæftigelse. Vilkår: Godtgørelsens størrelse VEU-godtgørelse gives for tab af indtægt eller arbejdsmulighed. VEU-godtgørelse = 80% af max. dagpenge svarende til kr. i Godtgørelsen nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning. Ansøgningsskema til godtgørelse findes på og A-kassen udbetaler godtgørelse og befordringstilskud til egne medlemmer. Uddannelsesstedet udbetaler godtgørelse og befordringstilskud til personer, der ikke er medlemmer af en a-kasse. Uddannelsesstedet betaler kost og logi til begge grupper. Varighed Bagatelgrænse Ingen begrænsning i varighed. Ingen. Uddannelserne: Oplysning om uddannelser og tilmelding på Se også

4 Side 4 1. Erhvervsuddannelsesniveauet fortsat Uddannelser, der giver ret til godtgørelse 1.Arbejdsmarkedsuddannelser 2. Enkeltfag udbudt efter lov om åben uddannelse: Enkeltfag på erhvervsuddannelserne, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller som led i GVU eller eud+) Beskæftigede, der tager uddannelse som et led i GVU eller eud+, kan få godtgørelse til enkeltfag på fodterapeutuddannelsen 3. Beskæftigede, der tager uddannelsen som led i GVU eller eud+, kan få godtgørelse til : TF-kurser (tekniker-forkurser) Kurser for ledere af håndværksvirksomheder Arbejdsstudietekniker Blomsterbinder Tilsynstekniker Opskoling for fodplejere It-administratoruddannelse

5 Side 5 1. Erhvervsuddannelsesniveauet fortsat Uddannelser, der giver ret til godtgørelse 4. Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. og efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 5. Uddannelsesforløb med tilskud fra Den Europæiske Socialfond 6. Grundlæggende voksenuddannelse (GVU), når forløbet er sammensat af uddannelser fra nr Erhvervsuddannelse plus (eud+), når forløbet er sammensat af uddannelser fra nr. 1-7, skoleundervisning i erhvervsuddannelse og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt under intensiv værkstedstræning i en periode på højest en måned 8. Taxikurser, der gennemføres i henhold til 31 i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel.

6 Side 6 2. SVU til folkeskole og gymnasialt niveau Orlovsaftale Fra den 1. januar 2011 skal du være i en uopsagt stilling, når der indgås en orlovsaftale, hvis du skal have mulighed for at få SVU efter fratrædelse. Det vil stadig være muligt at indgå en orlovsaftale i opsigelsesperioden, men du vil da kun kunne få SVU frem til fratrædelsen. Afskediget I nogle situationer kan du få SVU, selv om du er afskediget. Se her i hvilke situationer det gælder: Er du blevet opsagt inden uddannelsesstart og fratræder inden uddannelsesstart, betrag- ter vi dig som ledig, og du kan ikke få SVU. Er du blevet opsagt inden uddannelsesstart, men fratræder først efter uddannelsesstart, kan du få SVU, frem til du fratræder. Er du blevet opsagt efter uddannelsesstart og fratræder derfor efter uddannelsesstart, kan du fortsætte med SVU til resten af den uddannelse, du har søgt til. Sagt op Har du selv sagt op på ansøgningstidspunktet og har opsigelsen virkning, inden uddannelsen starter, betragtes du som ledig og kan ikke få SVU. Har opsigelsen først virkning efter uddannelsens start, betragtes du som beskæftiget indtil det tidspunkt, hvor du fratræder din stilling. Herefter vil du ikke kunne få SVU. Befordring: Ingen tilskud til befordring.

7 2. SVU til folkeskole og gymnasialt niveau Side 7 Regelgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 554 af 8. juni 2009 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og bek. 767 af 25/ Formål: SVU skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken bliver dygtigere. Ønskes efter eller videreuddannelse, kan medlemmet søge om statens voksenuddannelsesstøtte SVU. Medlemmet kan ikke får SVU til de ordinære videregående uddannelser, man kan få SU til. Alder Uddannelsesmæssig baggrund Fyldt 25 år, men ikke 65 år årige kan dog få SVU til at deltage i forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne. Kortuddannet 7-8 års skolegang + erhvervsrettet uddannelse uanset varighed 9-10 års skolegang + højst 2-årig erhvervsrettet uddannelse eller forældet uddannelse Kravet om at være kortuddannet er bortfaldet 1. januar 2011 ved FVU, specialundervisning og dansk til udlændinge. Beskæftigelseskrav Mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads i Danmark som lønmodtager, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle. Beskæftigede lønmodtagere skal have en aftale med arbejdsgiveren om orlov til at deltage i uddannelsen. Vilkår: Ydelsens størrelse SVU = 80% af max. dagpenge, svarende til kr. i SVU nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning. Der kan højst gives SVU i forhold til nedsættelsen af arbejdstid/ fravær under uddannelsen. Uddannelsessøgende, der er berettiget til SVU, kan desuden få støtte til deltagerbetaling. Varighed Højst 40 uger til folkeskoleniveau og gymnasialt niveau. Dog højst 18 uger til forberedende voksenundervisning. Tidligere brugt voksenuddannelsesstøtte (VUS) trækkes fra årige uddannelsessøgende kan kun få SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne og specialundervisning for voksne og højst i 18 uger. Faglærte kan få SVU til FVU, ordblindeundervisning for voksne i højst 18 uger.

8 2. SVU til folkeskole og gymnasialt niveau Side 8 Bagatelgrænse Uddannelsen, og udbetaling af SVU, skal i alt mindst udgøre 37 timer. Blanketter: Medlemmet kan printe ansøgningsskema og oplysninger om SVU på Medlemmet kan også få en ansøgning hos SVU-administratorer, a-kasser, VUC, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og udvalgte professionshøjskoler. Medlemmet skal søge SVU i så god tid som muligt, dog tidligst tre måneder før uddannelsen begynder. Ansøgning skal være afleveret i a-kassen senest den dag uddannelsen begynder. Uddannelser, der giver ret til støtte Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning for voksne Almen voksenuddannelse (avu) Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau Specialundervisning for voksne Danskuddannelse til voksne udlændinge Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen Studentereksamen Højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag fra begge uddannelser Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Medlemmet kan få SVU til disse uddannelser, uanset om de er tilrettelagt som heltidsundervisning eller deltidsundervisning. Dog skal medlemmet have mindst seks timers undervisning om ugen. På FVU, ordblindeundervisning for voksne og specialundervisning for voksne skal medlemmet dog kun have mindst tre timers undervisning om ugen.

9 3. SVU til det videregående niveau - Medlemmet skal være fyldt 25 år for at bruge denne ordning Side 9 Orlovsaftale Fra den 1. januar 2011 skal du være i en uopsagt stilling, når der indgås en orlovsaftale, hvis du skal have mulighed for at få SVU efter fratrædelse. Det vil stadig være muligt at indgå en orlovsaftale i opsigelsesperioden, men du vil da kun kunne få SVU frem til fratrædelsen. Afskediget I nogle situationer kan du få SVU, selv om du er afskediget. Se her i hvilke situationer det gælder: Er du blevet opsagt inden uddannelsesstart og fratræder inden uddannelsesstart, betrag ter vi dig som ledig, og du kan ikke få SVU. Er du blevet opsagt inden uddannelsesstart, men fratræder først efter uddannelsesstart, kan du få SVU, frem til du fratræder. Er du blevet opsagt efter uddannelsesstart og fratræder derfor efter uddannelsesstart, kan du fortsætte med SVU til resten af den uddannelse, du har søgt til. Sagt op Har du selv sagt op på ansøgningstidspunktet og har opsigelsen virkning, inden uddannelsen starter, betragtes du som ledig og kan ikke få SVU. Har opsigelsen først virkning efter uddannelsens start, betragtes du som beskæftiget indtil det tidspunkt, hvor du fratræder din stilling. Herefter vil du ikke kunne få SVU.

10 3. SVU til det videregående niveau fortsat Side 10 Regelgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 554 af 8. juni 2009 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og bek. 767 af 25/ Formål: SVU skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken bliver dygtigere. Ønskes efter eller videreuddannelse, kan medlemmet søge om statens voksenuddannelsesstøtte SVU. Medlemmet kan ikke får SVU til de ordinære videregående uddannelser, som man kan få SU til. Målgruppe: Alder Uddannelsesmæssig baggrund Beskæftigelseskrav Fyldt 25 år, men ikke 65 år. Medlemmet skal opfylde de krav, som den enkelte uddannelsesinstitution stiller. Mindst tre års beskæftigelse inden for de sidste fem år som lønmodtager, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle. For deltidsbeskæftigede dog beskæftigelse svarende til to år. Beskæftigede lønmodtagere skal have en aftale med arbejdsgiveren om orlov til at deltage i uddannelsen. Vilkår: Ydelsens størrelse SVU = 80% af max. dagpenge, svarende til kr. i Der kan højst gives SVU i forhold til nedsættelsen af arbejdstid/ fravær under uddannelsen. Varighed SVU, til videregående niveau, ydes i højst 40 uger på heltid fra 1. januar SVU til videregående niveau i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2011 trækkes fra. Bagatelgrænse Uddannelsen og udbetaling af SVU skal i alt mindst udgøre 37 timer. Blanketter: Medlemmet kan printe ansøgningsskema og oplysninger om SVU på Medlemmet kan også få en ansøgning hos SVU-administratorer, a-kasser, VUC, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og udvalgte professionshøjskoler. Medlemmet skal søge SVU i så god tid som muligt, dog tidligst tre måneder før uddannelsen begynder. Ansøgning skal være afleveret i a-kassen senest den dag uddannelsen begynder.

11 3. SVU til det videregående niveau fortsat Side 11 Uddannelser, der giver ret til støtte SVU gives kun til videregående uddannelser, der er voksenuddannelser ikke til ordinære videregående uddannelser, der giver ret til statens uddannelsesstøtte (SU). Der kan kun gives SVU til videregående uddannelser, der er tilrettelagt på heltid. Åben uddannelse Uddannelse på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse Universitetsuddannelser Masteruddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse Anden efter og videreuddannelse, der udbydes efter 5, stk.1, nr. 2, i lov om universiteter og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 3, i lov om universiteter Enkeltfag på deltid kurser fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid jf. 5, stk. 2, i lov om universiteter.

12 3. SVU til det videregående niveau fortsat Side 12 Andre uddannelsesområder Biblioteksassistentuddannelsen ved Danmarks Biblioteksskole Styrmandsuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse som styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse til skibsmaskinist. Kvæginseminøruddannelsen efter 14, stk. 2, i bekendtgørelse om tyresæd og kunstig sædoverføring på kvæg. Mere information Information om a-kasserne På finder medlemmet links til a-kasserne. Information om voksenuddannelser i Danmark På finder medlemmet information om voksenuddannelser og hjælp til at vælge uddannelse. Tilmelding til AMU-kurser er en tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, sosu-skoler og landbrugsskoler. AMU-kurser udbudt af professionshøjskoler og private udbydere,f.eks. køreskoler, finder medlemmet som regel kun på Uddannelsesstøtte Nørre Farimagsgade København K Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (SVU) VEU-godtgørelse og befordringstilskud Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet har oplysninger og nyheder om uddannelse. Medlemmet kan se hvilke konkrete uddannelser, medlemmet kan få VEUgodtgørelse til på uvm.dk. Listen bliver løbende opdateret. Besøg vores hjemmesider: ak-samvirke.dk ak-uddannelse.dk Udenlandske uddannelser Ønsker medlemmet oplysninger om udenlandsk uddannelsesniveau, kan medlemmet se mere hos Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere