Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse"

Transkript

1 Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Orientering om forslag til finanslov for finansåret 2009 Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort den 26. august Den endelige finanslov for 2009 forventes vedtaget medio december august 2008 Sags nr.: Nye generelle initiativer Tilbageførsel af obligatorisk opsparing Den obligatoriske opsparing på 0,5 pct. i 2008 skal tilbageføres i Tilbageførslen sker ved, at der udbetales et engangstilskud til institutionerne på baggrund af aktiviteten i Når aktiviteten og dermed opsparingen er kendt efter 1. kvartal 2009, udbetales det opsparede tilskud via udsendelse af særskilte tilskudsbreve til samtlige institutioner. Statens indkøbsprogram fase 1 og 2 Effektiviseringspotentialet for fase 1 af statens indkøbsprogram (pcarbejdsstationer, kontormøbler, kontorvarer, kontormaskiner) og fase 2 (telefoni, hjemmearbejdspladser, datakommunikation, servere, storage (datalagring) og pc-arbejdsstationer) svarer til en reduktion i 2009 på ca. 0,3 pct. på undervisningstilskud og fællesudgiftstilskud for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Oprettelse af administrative fællesskaber for institutioner med ungdomsuddannelser Som følge af beslutningen om effektivisering af den administrative opgavevaretagelse gennem etablering af administrative fællesskaber er der sket en takstreduktion af fællesudgiftstaxameteret i 2009 på 0,8 pct. for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Samlet er der sket en takstreduktion på i alt 40,6 mio. kr. i 2009 på Undervisningsministeriets område. Den samlede effektivisering udgør 284,2

2 2 mio. kr. i 2010 og 324,8 mio. kr. årligt fra Udmøntningen af de resterende effektiviseringer fastsættes på finansloven for Der er afsat 106,3 mio. kr. i 2009 og 99,5 mio. kr. i 2010 til etableringsomkostninger forbundet med de administrative fællesskaber. Udmøntningen af disse midler drøftes med skoleforeningerne og forventes indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for Overførte amtslige institutioners bygninger Det forventes, at de tidligere amtslige institutioner samt institutioner, der er fusioneret med en tidligere amtslig institution, fra og med 1. januar 2009 kan overgå til bygningstaxametertilskud. Overtagelsesvilkår og bygningstaxametersatser forventes indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for Øvrige takstændringer Undervisningstaxameteret er øget med 0,5 mio. kr. for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i 2009 som følge af forlængelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode. Der er udmøntet en effektivisering af fællesudgiftstaxameteret på 0,4 mio. kr. for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i 2009 som følge af overgang til ny leverandør af betalingsformidlingsydelserne via SKB (Statens Koncern Betalinger) og OBS (Offentligt Betalings System). I det følgende redegøres nærmere for indholdet af finanslovforslaget for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 2. Særlige ændringer for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Ændret profil på puljen på 1 mia. kr. til styrket voksen- og efteruddannelse Med trepartsaftalen om styrkelse af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse (EVE) af oktober 2007 blev der afsat 1 mia. kr. i til finansiering af de øgede driftsudgifter ved en stigning i omfanget af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Milliarden blev indarbejdet på finansloven for Da aktiviteten imidlertid ikke stiger så meget som forventet, er der på FFL09 indarbejdet en ny profil for udmøntning af milliarden. Det indebærer, at midlerne udmøntes over en længere periode ( ) end først planlagt. Den samlede forudsatte grundbevilling og aktivitetsstigning forbliver den samme, jf. tabel 1.

3 3 Tabel 1: Udmøntning af milliarden (Mio. kr prisniveau) I alt Udmøntning af mia. på Finansloven for heraf takstforhøjelse til AMU heraf midler til mere aktivitet Ny profil på udmøntning af mia heraf takstforhøjelse til AMU heraf midler til mere aktivitet Difference ift. FL08 budgettering Ændringen af profilen har alene en teknisk karakter, som skal sikre en mere retvisende budgettering. Samtidig er der med en mere gradvis udmøntning af milliarden sikret mulighed for at overføre uforbrugte midler årene imellem. Hvis aktiviteten på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde bliver større end forudsat i den nye budgetteringsprofil, betyder dette i praksis, at udgifterne afholdes af milliarden. Omlægning af screeningstakst I 2009 ophører tillægstaksten for screening af læse-, skrive- og regnefærdigheder. Screening vil fra 2009 og frem være et særskilt uddannelsesmål, der er indplaceret i familiegruppen IKV i takstgruppe 2. Udover at udløse undervisningstaxameter vil screening herefter også udløse fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter. Endvidere vil omlægningen føre til, at screening udløser administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål). 3. Takstudvikling Finanslovforslagets takster er pris- og lønreguleret (PL) med 4,5 pct. i forhold til den trykte version af finansloven for 2008 svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen. I forhold til de udbetalte takster i 2008 er der sket en PL-regulering på 4,1 pct., da taksterne i det elektroniske takstkatalog allerede indeholdt en PL-niveaukorrektion på 0,4 pct. I 2009 vil der igen være overensstemmelse mellem taksterne på finansloven og taksterne i takstkataloget. Bygningstaxametrene er som hidtil fastsat på grundlag af et vejet gennemsnit for renteudviklingen og udviklingen i byggepriser. På forslag til finanslov for 2009 er renteudviklingen sat til 0 pct., hvilket indgår med en vægt på 0,2 og udviklingen i byggeprisindekset er af Finansministeriet sat til 8,55 pct., hvilket indgår med en vægt på 0,8. Bygningstaxametrene reguleres herefter med 6,84 pct. 4. Teknisk fejl i forslagets takstregulering Beklageligvis er der på FFL 2009 sket en teknisk fejl i PL-reguleringen af taksterne på EVE. Den tekniske fejl resulterer dels i en manglende takst-

4 4 opregulering svarende til ca. 0,2 pct. på undervisningstaksterne på Dette betyder, at disse takster er for lave. Yderligere gælder at tillægstaxametre og fællesudgiftstaxametre på samt undervisnings-, fællesudgifts- og tillægstaxameter på er reguleret for højt svarende til 0,4 pct. Dette betyder, at taksterne er for høje. Den tekniske fejl vil blive rettet på ændringsforslagene til finansloven for Alle de korrekte takster under henholdsvis Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af bilag Elektronisk takstkatalog, tekstanmærkninger og anmærkninger Takstkataloget kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: Finanslovforslaget for finansåret 2009 med anmærkninger og tekstanmærkninger kan læses eller udskrives fra Økonomistyrelsens hjemmeside Følgende hovedkonti (anmærkninger) vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse under Undervisningsministeriet: Relevante finanslovskonti FFL Undervisningsministeriets samlede kontoplan Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser m.v Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Puljer under EVE De enkelte tekstanmærkninger og anmærkninger kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside ved indtastning af relevant hovedkonto i søgefunktionen (f.eks ). Alternativt kan der søges på tekststrenge som f.eks. arbejdsmarkedsuddannelser.

5 Kontaktpersoner Takster inden for og uden for FKB kan rettes til Laila Munk, tlf , Lovgivning inden for EVE kan rettes til Margrethe Øhlenschlæger, tlf , VEU-godtgørelse og Aftalemodellen kan rettes til Rikke Barsten, tlf , Therese Thulstrup, tlf , eller Lars Held, tlf , Takstkataloget rettes til Laila Munk, tlf , Udbudsgodkendelser kan rettes til Thomas Søes, tlf , Tilskud, indberetninger og revisorattestation kan rettes til Jørgen Bassé, tlf , 5

6 6 Bilag 1: Korrekte takster Arbejdsmarkedsuddannelser mv. Tabel 1: Undervisningstakster i kr. pr. årselev Undervisningstaxameter ved taxameter ved en Undervisnings- ingen deltagerbetaling normpris på kr. Undervisningstaxameter ved en normpris på kr. Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Takstgruppe Tabel 2: Tillægstakster i kr. pr. årselev Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene Tillægstakst koordination af flygtningeforløb Tabel 3: Fællesudgiftstakster i kr. pr. årselev 10m2 - Merkantile m2 - Merkantile m2 - Tekniske/Landbrug/SOSU m2 - Tekniske/Landbrug m2 - Tekniske m2 - Tekniske m2 - Tekniske m2 - Tekniske Tabel 4: Tillægstakster i kr. pr. årselev Kosttillægstakster AMU-Centre (pr. årselev) kost logi Kosttillægstakster erhvervsskoler/kvl (pr. årselev) kost logi Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål) 340 Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. 830 uddannelsesmål)

7 7 Tabel 5: Bygningstakster i kr. pr. årselev Merkantile uddannelser: 10 m m Tekniske uddannelser: 15 m2 teori m2 haller m2 værksted m2 lab./værksted m2 laboratorium m2 værksted m2 haller m2 værksted m2 slagteri m2 haller m2 lab/værksted Tabel 6: Tillægstakster pr. kursist pr. uddannelsesmål Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) 200 Tabel 7: Vedligeholdelsestaksameter i kr. pr. årselev Social- og sundhedsfag, m.v Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE Tabel 8: Uddannelser med fri deltagerbetaling EUD-enkeltfag -merkantile tekniske Enkeltfag, landbrug Deltidsuddannelser It-administrator Kursus for ledere af håndværksvirksomheder Arbejdsstudietekniker Blomsterbinder Tilsynstekniker Opskoling for fodplejere Tillægstaxametre GVU tillægstaxameter merkantile uddannelser GVU tillægstaxameter tekniske uddannelser Tabel 9: Takster for uddannelser uden deltagerbetaling Undervisningstaxameter Uddannelse Fællesudgiftstaxameter

8 PGU-merit Enkeltfag fra pædagigisk grundud (PGU) Enkeltfag fra udd. til social- og sundhedshjælper Enkeltfag fra udd. til social- og sundhedsass. SOSU-opskoling Uddannelseselementer Kompetenceafklarende forløb Praktisk-faglige forløb: -merkantile tekniske inkl. SOSU Formål Skuemester/censor m.v. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve) Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan) Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve) Tabel 10: Bygningstaxameter for uddannelser med fri deltagerbetaling Bygningstaxameter for uddannelser med fri deltagerbetaling EUD-enkeltfag It-administrator Kursus for ledere af håndværksvirksomheder Arbejdsstudieassistent Blomsterbinder Tilsynsassistent Fodplejere, opskoling Enkeltfag, landbrug PGU-merit Enkeltfag fra pædagogisk grunduddannelse (PGU) Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent SOSU, opskoling GVU, kompetenceafklarende forløb GVU, praktisk faglige forløb Vedligeholdelsestaxameter PGU-merit Enkeltfag fra pædagogisk grunduddannelse (PGU) Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent SOSU, opskoling GVU, kompetenceafklarende forløb GVU, praktisk faglige forløb 2.550

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Fællesudgiftstaxameter. Taksteftersyn

Fællesudgiftstaxameter. Taksteftersyn Fællesudgiftstaxameter Taksteftersyn Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Formål, metode og afgrænsninger... 2 1.3 Definitioner og datagrundlag... 4 1.4 Indhold... 7 2 Konklusioner

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere