VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE"

Transkript

1 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller kr. fra 2001 til Faldet er først og fremmest sket på AMU uddannelserne, hvor der er blevet indført brugerbetaling i betydeligt omfang. Generelt er der desuden foretaget besparelser efter grønthøster metoden, idet alle uddannelser er blevet beskåret med 1 procent om året, og der er blevet sparet på tilskuddet til udvikling af kvaliteten af uddannelserne. Besparelsen i 2004 er på ca. 500 mio. kr., hvis besparelsen måles som det beløb, der skulle bevilges ekstra, for at tilskuddet pr. deltager i 2004 kunne være det samme som i Hertil kommer en besparelse på ca. 400 mio. kr. gennem sænkede tilskud til aftenskolerne og begrænsninger i antallet af elever på åben uddannelse. Der er også foretaget betydelige besparelser i godtgørelsen til deltager i voksen- og efteruddannelse. Besparelsen skyldes først og fremmest, at antallet af ledige, der får mulighed for opkvalificering gennem uddannelse, er sænket, så udgiften hertil er faldet 670 mio. kr. fra 2001 til Fra 2005 til 2007 budgetteres der med yderligere besparelser gennem fortsatte generelle besparelser på uddannelserne samt besparelser på udvikling af uddannelsernes kvalitet. Besparelsen i 2007 forventes at blive på 81 mio. kr. i forhold til P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2004\voksenuddannelser.doc

2 2 UDVIKLINGEN FRA 2001 TIL 2004 Tilskud pr. elev til undervisning Det gennemsnitlige tilskud til voksen- og efteruddannelse målt pr. årselev er faldet fra kr. til kr. eller med 15 procent fra 2001 til 2004, jf. tabel 1, hvilket svarer til et fald på ca kr. pr. årselev, jf. tabel 2. Tilskuddet pr. årselev er faldet kraftigst på AMU-uddannelserne, hvor det gennemsnitlige tilskud er faldet med 25 procent fra kr. pr. årselev i 2001 til kr. pr. årselev i 2004, jf. tabel 1. Tilskuddet pr. årselev er dermed faldet med kr. pr. årselev, jf. tabel 2. Tabel 1. Tilskud til voksen- og efteruddannelse pr. årselev/årskursister kr. (2004 prisniveau) Ændring Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) 1) ,2% Daghøjskoler ,8% Åben uddannelse, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ,8% Åben uddannelse, videregående ,7% uddannelse Voksenuddannelse (VUC) ,8% Højskoler ,2% Husholdnings- og håndarbejdsskoler ,9% Forberedende voksenundervisning (FVU) ,1% Gennemsnit ,5% Kilde: Finansloven for 2003 og 2004, Amtsrådsforeningen og KL Anm. Tilskuddet pr. elev er beregnet vha. bevillingerne direkte til hver uddannelse på finansloven (VUC undtaget), samt kvalitetsudviklingstilskud på knt , , , fordelt på alle uddannelser under knt ) ekskl. moms VUC-uddannelserne har oplevet en mindre stigning i tilskuddet pr. elev fra 2001 til Stigningen skyldes dog en kraftig vækst fra 2001 til 2002 efterfulgt af et fald i tilskuddet pr. elev. Fra 2001 til 2004 er tilskuddet pr. elev øget med 730 kr. pr. elev, som det fremgår af tabel 2. Udviklingen i tilskuddet pr. elev fremgår også af figur 1.

3 3 Figur 1. Ændring i tilskud pr. elev fra 2001 til 2004, procent (faste priser) 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% AMU Daghøjskoler ÅU, videregående uddannelser ÅU, erhvervsrettet uddannelse VUC FVU Øvrige Kilde: Tabel 1 Tabel 2. Besparelser pr. elev i forhold til 2001, kr prisniveau Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) 1) Daghøjskoler ÅU, erhvervsrettet voksenudd. 1) ÅU, videregående uddannelse 1) Voksenuddannelse (VUC) Højskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Forberedende voksenundervisning (FVU) Gennemsnit Kilde: tabel 1 1) ekskl. moms Brugerbetaling på AMU og åben uddannelse på erhvervsskolerne Årsagen til det kraftige fald i tilskuddet til AMU-uddannelserne og uddannelser på erhvervsskolerne udbudt som åben uddannelse er en række reformer i Reformerne gav undervisningsministeren nye økonomistyringsredskaber for at øge budgetsikkerheden på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Økonomistyringsredskaberne giver adgang til at fastsætte brugerbetaling, anvende aktivitets- og tilskudslofter samt reducere godtgørelserne til deltagerne ved bestemte uddannelser.

4 4 Særligt muligheden for at indføre brugerbetaling har betydning for de faldende tilskud pr. elev, idet tilskuddet nedsættes svarende til brugerbetalingen. I 2003 blev der indført brugerbetaling på mellem 200 og 750 kr. pr. uge svarende til en brugerbetaling på mellem og kr. pr. årselev (40 ugers undervisning), jf. tabel 3. Tabel 3. Brugerbetaling på AMU og EUD under åben uddannelse, kr. Årets priser Pr. uge Pr. årselev IT-fag Sprogfag Almene fag Bløde fag Teknisk-faglige og merkantile fag Individuel kompetenceafklaring Ingen Ingen - - SOSU og Pædagog Ingen Ingen - - Deltidsuddannelser Fri Fri IT-administrator Fri Fri Kilde: Orienteringsbrev til institutioner der udbyder uddannelser under EVE-rammen om finansloven for 2004.(www.uvm.dk/admin/fl04) I 2004 er brugerbetalingen sat op til mellem 500 og 750 kr. pr. uge for langt de fleste AMU-uddannelser og uddannelser på erhvervsskolerne (EUD mv.) under åben uddannelse. Det svarer til brugerbetaling på kr. pr. årselev. Enkelte uddannelser har endvidere fri brugerbetaling, så brugerbetalingen kan være over 750 kr. pr. uge. Enkelte andre er helt fritaget for brugerbetaling, det gælder f.eks. Social- og sundhedsuddannelserne, jf. tabel 3. Generelle besparelser Videregående uddannelser udbudt som åben uddannelse, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt forberedende voksenundervisning (FVU) finansieres af staten primært med takster, der fastsættes i de årlige finanslove 1. På disse takster er der blevet foretaget generelle besparelser på 2-3 procent årligt. En del af disse besparelser anvendes dog igen på uddannelsesområdet, så den reelle besparelse, ifølge regeringens egne beregninger, skulle 1 FVU udbydes af amterne, som får en takst af staten for hver elev.

5 5 være omkring 1 procent i hvert af årene 2004 og 2005, mens der ikke skulle være foretaget besparelser fra 2001 til Af tabel 1 fremgår det imidlertid, at faldet i tilskuddet pr. elev fra 2001 til 2004 har været noget kraftigere end 1 procent. I gennemsnit er tilskuddet til ovennævnte uddannelser faldet med 8 procent fra 2001 til 2004, jf. tabel 4. Tabel 4 viser udviklingen i tilskuddet pr. elev opdelt på taxametertilskuddet og kvalitetsudvikling. Det ses, at der har været et svagt fald i taxametertilskuddet og et meget kraftigt fald i kvalitetsudviklings- tilskuddet 2. En væsentlig forklaring på faldet i det samlede tilskud pr. elev er derfor faldet i kvalitetsudviklingstilskuddet. Tabel 4. Dekomponering af tilskuddet til visse voksen- og efteruddannelser, kr prisniveau Ændring Taxametertilskud 1) 40,2 39,8 40,6 38,2-5% Kvalitetsudvikling 2) 5,2 2,6 1,5 3,2-39% I alt 45,4 42,4 42,1 41,4-9% Anm: I tabellen er inkluderet tilskud til videregående uddannelser udbudt som åben uddannelse, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt forberedende voksenundervisning (FVU). Tilskuddet pr. elev for uddannelserne er i gennemsnitsberegningen vægtet med fordelingen af elever i 2001, så forskydninger i antallet af elever på uddannelserne ikke påvirker resultatet. 1) Ekskl. moms 2)Knt , , , fordelt på alle uddannelser under knt Kvalitetsudviklingstilskud bevilges normalt for en afgrænset periode, eksempelvis 10 mio. kr. hvert år i tre år. Når de tre år er gået, bortfalder bevillingen, uden at det regnes for en besparelse, selvom tilskuddet pr. elev naturligvis falder. Dette er den primære årsag til, at bevillingerne i tabel 1 og 4 kan falde, selvom der efter regeringens definitioner ikke er foretaget besparelser. Besparelser i alt De faldende tilskud pr. elev fra 2001 til 2004 betyder, at der er sparet 498 mio. kr. i 2004, jf. tabel 5, hvis besparelsen måles som det beløb, der skulle bevilges ekstra, for at tilskuddet pr. elev i 2004 var det samme som i Faldet i taxametertilskuddet på 4 procent burde være lavere end 1 procent. Årsagen til faldet på 4 procent kan være, at elevtallet er steget 17 procent i perioden, da nogle regnskabstekniske forhold betyder, at tilskuddet falder, når elevtallet stiger.

6 6 Den største besparelse sker i 2004 på AMU-uddannelserne, hvor der vil blive sparet ca. 300 mio. kr. i forhold til 2001, jf. figur 2. En del af stigningen i besparelserne fra 2003 til 2004 skyldes en overførsel af 72 mio. kr. i 2004 til kontoen for deltagerstøtte, jf. afsnittet herom nedenfor. Tabel 5. Besparelser på voksen- og efteruddannelse i forhold til 2001, mio. kr prisniveau Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) Daghøjskoler Åben uddannelse, erhvervsrettet voksenog efteruddannelse 0, Åben uddannelse, videregående uddannelse Voksenuddannelse (VUC) Højskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Forberedende voksenundervisning I alt Kilde: Finansloven for 2003 og 2004, Amtsrådsforeningen og KL Der er desuden sket store besparelser på videregående uddannelser udbudt som åben uddannelse, ligesom der er planlagt store besparelser på daghøjskolerne, jf. figur 2. Figur 2. Besparelser på voksen- og efteruddannelse, mio. kr. (2004 prisniveau) AMU Daghøjskoler ÅU, videregående uddannelser ÅU, erhvervsrettet uddannelse VUC Øvrige Kilde: Tabel I 2002 var de samlede bevillinger stort set uændrede, hvilket dog dækker over en besparelser på kvalitetsudvikling på 130 mio. kr., jf. tabel 6,

7 7 kombineret med højere tilskud til især VUC-uddannelserne, men også AMU og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse. Tabel 6. Besparelser på kvalitetsudvikling, mio. kr prisniveau Besparelse i forhold til Kilde: Finansloven for 2004 ( , , , ) På erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse er tilskuddet pr. elev faldet 12 procent fra 2002 til 2003 efterfulgt af en stigning i 2004, så det samlede tilskud pr. elev faldt 6 procent fra 2001 til 2004, jf. tabel 1. Derfor er besparelsen på uddannelsen kun 10 mio. kr. i Den reelle besparelse på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse er dog langt større, da det samlede årselevtal forventes at blive halveret fra 2003 til 2004 pga. forhøjet egenbetaling, aktivitetslofter mv. som beskrevet ovenfor. Nedgangen i årselevtallet svarer til en besparelse på ca. 100 mio. kr., jf. tabel 7, som ikke indgår i tabel 5. Tabel 7. Besparelser udover tabel 5, mio. kr 2004 prisniveau Åben uddannelse, erhvervsrettet voksen og efteruddannelse Aftenskolerne Kilde: , 2. Samling L 79 og finansloven for Kommunernes maksimale tilskud til aftenskolerne er desuden blevet nedsat fra 2/3 til 1/3 af udgifterne til aflønning af lærere mv. I forbindelse med lovændringerne blev kommunernes bloktilskud sænket med 33 mio. kr. i 2002 og 289 mio. kr. herefter (2004 prisniveau). Uddannelsesgodtgørelse De fleste deltagere i voksenuddannelse er berettiget til en form for godtgørelse, der træder i stedet for almindelig løn eller dagpenge. Tabel 7 viser udviklingen i statens udgifter til forskellige typer godtgørelse ved voksenuddannelse.

8 8 Fra 2001 til 2004 er der blevet sparet 558 mio. kr. på godtgørelser til voksenuddannelserne. Den største besparelse er sket på aktiveringsydelsen til forsikrede ledige 3, der er faldet næsten 700 mio. kr. fra 2001 til Årsagen til faldet er, jf. tabel 9, at antallet af ledige, der kommer i uddannelsesaktivering, forventes at falde med helårspersoner i 2004 målt i forhold til Tabel 8. Godtgørelse ved voksenuddannelser, mio. kr prisniveau Ændring Aktiveringsydelse til forsikrede ledige VEU-godtgørelse (tidligere bl.a. AMU-godtgørelse) Uddannelsesorlov Voksenuddannelsesstøtte (afløb) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) I alt Kilde: Finansloven for , , , og VEU-godtgørelsen er steget pga. en teknisk overførsel af 93 mio. kr. i 2004 fra driften af AMU og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse. Tabel 9. Antal modtagere af uddannelsesgodtgørelse Ændring Aktiveringsydelse 1) % VEU-godtgørelse 2) (tidligere bl.a. AMU-godtgørelse) % Uddannelsesorlov (aføb) 1) % Voksenuddannelsesstøtte (afløb) 3) % Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) 3) % Kilde: Finansloven for , , , og ) Helårspersoner, 2) Årselever, 3) Antal støttemodtagere 3 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige træder i stedet for dagpenge, når arbejdsløse deltager i ordinær uddannelse eller i særligt tilrettelagte uddannelsesprogrammer og består hovedsageligt af den tidligere uddannelsesgodtgørelse.

9 9 Stigningen i statens voksenuddannelsesstøtte og antallet af personer, der modtager SVU, skyldes, at ordning blev indført i 2001 som erstatning for uddannelsesorloven og voksenuddannelsesstøtten. Stigningen i SVU modsvarer derfor faldet i uddannelsesorloven og voksenuddannelsesstøtten. DEN BUDGETTEREDE UDVIKLING FRA 2005 TIL 2007 Fra 2005 til 2007 budgetteres der med yderligere besparelser på voksen- og efteruddannelse, som det fremgår af tabel 9. Det gennemsnitlige tilskud falder i budgetterne med 4,5 procent eller kr. pr. elev, jf. tabel 9. Tabel 10. Tilskud til voksen- og efteruddannelse 2004 til 2007, kr Ændring Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) 132,2 98,9 98,6 98,5 98,5-0,4% ÅU, erhvervsrettet voksenudd. 59,2 55,8 55,5 55,4 55,4-0,7% ÅU, videregående uddannelse 27,2 23,4 22,8 22,4 22,0-6,2% Højskoler 108,2 102,6 100,2 98,5 96,9-5,6% Husholdnings- og håndarbejdsskoler 109,6 107,5 104,6 102,6 100,7-6,4% Forberedende voksenundervisning 61,5 57,7 55,7 54,6 53,6-7,2% Gennemsnit 56,6 51,6 50,1 49,1 48,5-6,2% Kilde: Finansloven for 2003 og 2004, Amtsrådsforeningen og KL Anm. Tilskuddet pr. elev er beregnet vha. bevillingerne direkte til hver uddannelse på finansloven (VUC undtaget) samt kvalitetsudviklingstilskud på knt , , , fordelt på alle uddannelser under knt Tilskuddet til AMU-uddannelserne og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse er stort set uændret i forhold til 2004, idet tilskuddet for begge uddannelser falder under 1 procent eller 400 kr. pr. årselev, jf. tabel 10. Dette er bemærkelsesværdigt set i forhold til de relativt store besparelser fra 2001 til 2004, der fremgår af tabel 5.

10 10 Tabel 11. Besparelser pr. elev i forhold til 2004, kr Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) ÅU, erhvervsrettet voksenudd ÅU, videregående uddannelse Højskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Forberedende voksenundervisning Gennemsnit Kilde: Tabel 10 Årsagen er, at uddannelserne finansieres af en såkaldt EVE-ramme, der fastlægges ved de årlige finanslovsforhandlinger og som derfor, som et skøn, fastsættes til samme niveau som i I perioden 2001 til 2004 er EVE-rammen dog faldet med ca. 500 mio. kr. eller 18 procent (2004 prisniveau). De beherskede besparelser i tabel 12 afhænger derfor af, at denne tendens ikke fortsætter. De samlede besparelser på voksen- og efteruddannelse ventes at blive 81 mio. kr. i 2007, jf. tabel 11, når besparelsen beregnes som det tilskud, der skulle være givet, for at tilskuddet pr. elev i 2007 kunne være det samme som i Tabel 12. Besparelser på voksen- og efteruddannelse, mio. kr prisniveau Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) Åben uddannelse, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Åben uddannelse, videregående uddannelse Højskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Forberedende voksenundervisning I alt Kilde: Finansloven for 2003 og 2004, Amtsrådsforeningen og KL For åben uddannelse på videregående niveau, forberedende voksenundervisning, højskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler gælder det, at der fra 2005 til 2007 igen budgetteres med årlige besparelser på 2-3 procent. Disse besparelser bliver dog for hovedpartens vedkommende på voksen- og efteruddannelsesområdet. Besparelserne fra 2005 til 2007 bliver derfor reelt lavere end angivet i tabel 12.

11 11 Udover de generelle besparelser spares der yderligere 15 mio. kr. på bevillingerne til kvalitetsudvikling, da disse ophører i 2005, hvilket er årsagen til besparelserne på AMU og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse. HVEM DELTAGER I VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Langt de fleste deltagere i voksen- og efteruddannelse har enten folkeskolen eller en erhvervsuddannelse som højeste afsluttede uddannelse, jf. tabel 12. Der er dog stor forskel på deltagernes uddannelsesbaggrund på de forskellige uddannelser. Eksempelvis har 69 procent af deltagerne i videregående uddannelser som åben uddannelse i forvejen en videregående uddannelse, mens dette kun er tilfældet for 6 procent af deltagerne i AMU kurserne. Tabel 13. Deltagernes uddannelsesbaggrund i 2002, procent Højeste afsluttede uddannelse Grund- Skolen Almen gymnasial uddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsuddannelser Videregående uddannelser Uoplyst mv. AVU (VUC) FVU HF (VUC) Folkehøjskoler AMU ÅU, EVE ÅU, videreg.udd Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Andelen af deltagerne i voksen- og efteruddannelse, som er berørt af ledighed, er for de fleste uddannelser omkring 10 procent. For almen voksenuddannelse (avu) og forberedende voksenundervisning (fvu) er andelen dog omkring 20 procent, jf. tabel 14. Det er samtidig også disse uddannelser, der har den største andel af deltagere med en høj ledighedsgrad.

12 12 Tabel 14. Deltagere berørt af ledighed 2002, procent AVU (VUC) FVU HF (VUC) Højskoler AMU ÅU, EVE ÅU, Videreg. udd. Gennemsnit Ingen ledighed 81,9 75, ,4 86,3 89,8 90,8 87,4 Berørt af ledighed 18,1 24,6 11 7,6 13,7 10,2 9,2 12,6 Heraf: Lav ledighedsgrad 4,5 5,2 3,1 2,3 4,9 2,8 3,4 3,7 Høj ledighedsgrad 6,7 8,1 3,5 1,9 3,1 2,7 1,7 3,6 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Anm.: Lav ledighed svarer til en ledighedsgrad på 0,001-0,200 og Høj ledighed svarer til en ledighedsgrad på 0,801-1,000 Deltagerne i videregående uddannelse udbudt som åben uddannelse og elever på højskolerne er sjældent berørt af ledighed og for de elever, som er berørt af ledighed, er ledighedsgraden generelt lav, jf. tabel 14.

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet - en liste over ansatte i Undervisningsministeriet, som beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for DFS og DFS medlemsorganisationer

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009 Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser 3. juni 2009 0 Effektiviseringspotentiale* brudt ned på institutioner og uddannelser (1/5) Ansøgning

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere