SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI September 2011 MinUddannelse i brug Side 1-2 Enkel implementering på Kongerslev Skole Side 2-3 Forstærket samarbejde mellem lærere og UUvejledere på Nibe Skole Side 4-5 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.) Områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk Udviklingskonsulent Helle Truesen Porsdal Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen Layout Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer oktober 2011 Tema: Elev- og uddannelsesplaner Styrker samarbejdet om elevernes videre færd Erfaringerne fra pilotprojektet er gode. Derfor forventer Skole afde lingen, at skolerne hurtigt bliver fortrolige med it-programmet MinUddannelse og de fordele, der er forbundet med at have en samlet elev- og uddannelsesplan. Der er tæt sammenhæng mellem dét, eleverne lærer i udskolingen, og dét, der sker, når de forlader skolen. Det er vigtigt, at lærere, forældre og UU-vejledere tænker i denne sammenhæng, for eleverne går jo ikke i skole for skolens skyld. Skolegangen skal ses i et fremadrettet perspektiv, og det tror jeg, elev- og uddannelsesplanen kan være med til at tydeliggøre, siger centerleder Anne Froberg, UU-Aalborg. Anne Froberg har deltaget i den arbejdsgruppe, som Skoleafdelingen dannede, da den sidste år igangsatte et pilotprojekt med samkøring af elevog uddannelsesplanerne på 8. og 9. årgang. De integrerede planer er en følge af en lovændring fra 2009, og Skoleafdelingen ønskede at gøre det let for skolerne at få implementeret de samlede elevog uddannelsesplaner. I arbejdsgruppen kunne vi se, at skolerne bruger mange forskellige it-værktøjer til elevplanerne. For at lette implementeringen af den fælles plan besluttede vi, at alle skoler skal anvende it-programmet MinUddannelse fra UVdata. 12 skoler og UU-Aalborg arbejdede med programmet i sidste skoleår, og vi havde løbende mulighed for at sparre med UVdata. Pilotskolerne har i høj grad været I år skal alle elever på 8. og 9. årgang have en elev- og uddannelsesplan, som eleverne og deres forældre selv kan logge sig ind på. Fortsættes side 2

2 Centerleder Anne Froberg håber, at elev- og uddannelsesplanen vil tydeliggøre sammenhængen mellem udbyttet af skolegangen og elevernes videre færd i livet. med til at præge udviklingen af programmet ud fra deres erfaringer og forslag, fortæller områdechef Ejner Jensen, Skoleafdelingen. Møder og workshopper I dette skoleår skal alle overbygningsskoler benytte MinUddannelse, når der udarbejdes elev- og uddannelsesplaner. Derfor holdt Skoleafdelingen tilbage i april et informationsmøde, hvor de berørte skoler deltog med en administrator, en tovholder og en ledelsesrepræsentant. På mødet hørte skolerne om lovgivningen og erfaringerne fra pilotprojektet, der har haft deltagelse af Vesterkærets Skole, Kongerslev Skole, Filstedvejens Skole, Mou Skole, Sofiendalskolen, Nibe Skole, Ves - ter Mariendal Skole, Løvvang skolen, Nr. Uttrup Skole, Stolpedalsskolen, Semina rie skolen og Vod skov Skole. I maj måned fik alle skoler med overbygning elektronisk adgang til MinUddannelse, så de kunne holde lokale informationsmøder for lærerteam og UU-vejledere inden sommerferien, og i august afvik lede Skole afdelingen fire workshopper for skolerne i de fire skoleområder. Her blev administratorer, tovholdere og ledelsesrepræsentanter klædt på til at holde interne workshopper for lærerne i overbygningen. Sammenhæng med Ungeindsatsen Vi synes, vi har tilrettelagt et forløb, der gør det meget overskueligt for skolerne at komme i gang med at bruge det nye system. Vi ved fra pilotskolerne, at MinUddannelse er let at anvende, og der er ingen tvivl om, at det giver god mening at samle elev- og uddannelsesplanerne. Den fælles plan styrker samarbejdet mellem lærere, forældre og UU-vejledere, fordi parterne får mulighed for at kigge tilbage og frem i begge planer og vurdere, om eleven er på det sted, han/hun bør være i forhold til fremtidsplanerne. På den måde harmonerer de integrerede planer fint med Fælles Skolebeskrivelse 2010, hvor Ungeind - satsen er udpeget som et særligt indsatsområde, siger Ejner Jensen. Anne Froberg håber, at elev- og uddannelsesplanen vil komme til at fungere som en plan for den del af de unges ungdomsuddannelse, der starter i udskolingen. Det vil være rigtigt godt, hvis de to dele i planen kommer til at hænge sammen i elevernes hoveder. Hvis man er dygtig til matematik, er det nok ikke et problem at blive elektriker. Har man meget svært ved matematikken, skal man enten overveje en anden uddannelse eller få lagt en plan for, hvordan matematikkundskaberne kan forbedres. Det tydeliggøres i den nye plan. Lærere og UU-vejledere kommer med hver deres faglighed og kan sammen bibringe eleverne en forståelse for, hvorfor de skal lære ting, som de ikke umiddelbart kan se meningen med at skulle lære. Jeg tror også, at de fælles planer kan være med til at bringe UEA-undervisningen mere i fokus. Det bliver mere naturligt at drage uddannelsesmulighederne og arbejdsmarkedet ind i samtalerne, siger Anne Froberg. Områdechef Ejner Jensen konstaterer, at de integrerede planer harmonerer fint med Ungeindsatsen, der er et særligt indsatsområde i Fælles Skolebeskrivelse I brug i alle klasser Tilfredsheden med MinUddannelse har været så stor, at Kongerslev Skole i år vil anvende programmet på alle klassetrin. På Kongerslev Skole er der et tæt samarbejde mellem UU-vejlederne og lærerne i udskolingen. Skolen er så lille, at lærerne har god føling med elevernes fremtidsplaner, og der er tradition for at tale meget med elever og forældre om tiden efter folkeskolen. Derfor var der ingen lærere i udskolingen, der så det store behov for at begynde at arbejde med MinUddannelse, da skolen sidste år deltog i Skoleafdelingens pilotprojekt. Men der var ingen vej udenom, og det viste sig hurtigt, at systemet rummer mange fordele. Før arbejdede vi med e-planer.dk. Det var et overskueligt begyndersystem, hvor vi kunne vælge nogle sætninger og ikke selv skulle finde på tekst. Da vi begyndte at arbejde med elevplanen i MinUddannelse, kunne vi hurtigt se, at systemet er bedre og meget mere fleksibelt. Vi slipper for de stereotype sætninger og kan selv skrive kommentarer ind, forklarer lærer Ulla Jensen, der er skolens administrator på MinUddannelse. Kongerslev Skole har valgt at arbejde med vurderinger efter en 5-trins skala. Får en elev 4 eller 5, er der typisk ikke det store behov for at knytte bemærkninger til vurderingen. Får en elev en lav bedømmelse, er der mulighed for, at den enkelte lærer kan knytte lige præcis de personlige kommentarer til, som han/hun finder påkrævet. Elevplanen rummer også sociale mål, så der holdes fokus på elevens trivsel. Fortsættes side 3 2

3 Tema: Elev- og uddannelsesplaner Mie Rysholt Gertsen fra 9.a gennemgår sin elevplan med klasselærer Ulla Jensen. I faget engelsk er der lutter topvurderinger i april 2011, så engelsklæreren har kun skrevet en kort kommentar. Mie kan også kalde sin uddannelsesplan frem og se, hvad hun skrev om sine fremtidsplaner sidste år. Lærerne kan opbygge en bank af egne sæt- Positiv skolebestyrelse MinUddannelse er klart bedre end de hidtidige ninger, og teamene kan opbygge yderligere kate- Afdelingsleder Annette Mouridtsen finder det posi- elevplaner. Det er en stor styrke for skole-hjem- gorier, f.eks. over en elevs fremmøde eller aktivi- tivt, at det gode mundtlige samarbejde mellem samarbejdet, at karakterer, elevplan, uddannelses- tetsniveau i en periode. Der kan også tilføjes sko- overbygningslærere og UU-vejledere nu er blevet plan og elevfravær er samlet, og at forældre og ele- lespecifikke fag som f.eks. værkstedsfag, ligesom suppleret med et tættere skriftligt samarbejde, som ver løbende kan logge sig ind med deres UNI-login man f.eks. kan anvende smileys og cirkeldiagram- forældrene også har glæde af. mer og supplere med samtaleark til eksempelvis samtaler om trivsel. Vi har haft skolebestyrelsen inddraget i pilotprojektet, så forældrene har kunnet kommentere og holde sig orienteret om vurderinger og mål. De har også mulighed for at kommentere planerne, siger Annette Mouridtsen. indholdet. De er meget tilfredse og mener, at Mange tilpasninger undervejs Skoleleder Henrik Hiis har været med i den arbejdsgruppe, der har fulgt pilotprojektet og samarbejdet med systemleverandøren. Han fremhæver de mange tilpasninger, som UVdata har foretaget for at opfylde skolernes ønsker til indhold og funktioner. Det var vigtigt for os, at det skulle være let for lærerne at komme i gang med at anvende systemet. Det skulle ikke blive en belastning at arbejde med de nye elevplaner. Det har været en rigtig god proces, hvor vi løbende har samlet op på erfaringer og spørgsmål fra de 12 pilotskoler, siger Henrik Hiis. Her på skolen samlede vi lærerne i overbygningen en eftermiddag og lod dem gå i gang med at arbejde med systemet. Alle gik til den med krum hals, og teamene fik drøftet, hvordan de ville lægge niveauet hvor lidt eller meget, de f.eks. ville skrive i planerne. Vi oplevede, at lærerne hurtigt fattede interesse for systemet, fordi det er så enkelt og gennemarbejdet. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken flere Lærerne i Mou er også glade for MinUddannelse, beret- Derfor har vi besluttet, at vi fra i år benytter elevplanen gange, siger skoleleder Henrik Hiis om årsagen til, at ter afdelingsleder Annette Mouridtsen, der kommer fra en i MinUddannelse på alle klassetrin. hele skolen fra dette skoleår bruger MinUddannelse. stilling som lærer på Mou Skole. 3

4 Lærer Lars Vestergaard her i samtale med afdelingsleder Henrik Jungersen (th) og UU-vejleder Karen Jacobsen har kun pæne ord til overs for MinUddannelse. Systemet har ikke voldt lærerne i overbygningen nævneværdige problemer, og de har mange muligheder for selv at præge det. En koordineret plan for indsatsen Implementeringen af MinUddannelse har forstærket samarbejdet mellem lærere og UU-vejledere på Nibe Skole. Vi havde ikke interesseret os specielt for at evaluere kvaliteten af elevplanerne, siden vi begyndte at arbejde med dem. Derfor besluttede vi at lade en evaluering af elevplanerne være indfaldsvinklen, da vi deltog i pilotprojektet med at implementere Min - Uddannelse. Det har været godt at få elevplanerne i fokus, for elevplanen er et af de vigtigste dokumenter, som lærerne sender hjem til forældrene, siger afdelingsleder Henrik Jungersen, Nibe Skole. Det fornyede fokus på elevplanerne har bl.a. medført, at elevplanerne har været et element i medarbejdersamtalerne det forgangne år. Det har også medført, at UU-vejlederne efter ønske fra lærerne deltog i det sidste afdelingsmøde i overbygningen inden sommerferien, så der kunne lægges en koordineret plan for udarbejdelse af elev - planer og afholdelse af skole-hjem-samtaler, UUsamtaler, introkurser og UEA-aktiviteter i igangværende skoleår. Denne fremgangsmåde vil blive videreført, da både lærerne og skolens to UU-vejledere har været glade for fællesmødet om årsplanen. Et andet billede Samarbejdet med lærerne er blevet styrket af den fælles planlægning. Det er i det hele taget rigtigt godt at arbejde med MinUddannelse. Jeg får et helt andet billede af en elev, når jeg kan kigge i elev planen, mens jeg lytter til eleven. Jeg har helt nye muligheder for at spørge ind til, om de kan opfylde de krav, der stilles til de uddannelser, de drømmer om. Det handler ikke kun om karakterer og mål i fagene, men også om, at jeg kan se, hvordan de arbejder, om de kan møde til tiden osv., siger UU-vejleder Karen Jacobsen, UU-Aalborg. Det er en stor fordel, at eleverne nu kommer på introkursus i 8. klasse og får udarbejdet en fore - løbig uddannelsesplan. De er ikke så fastlåste i deres beslutninger i 8. klasse som i 9. Samtidig får både lærere og UU-vejledere tid til at tale med dem om at stramme op, hvis deres indsats ikke lever op til det påkrævede i forhold til den videre uddannelse, de ønsker sig. Hvis det først sker i 9. klasse, er det næsten for sent. Sidste år kommenterede næsten alle forældre de foreløbige uddannelsesplaner. Det fortæller os, at eleverne har talt med deres forældre om UU-vejledningen og deres ønsker, siger Karen Jacobsen. Overgangen til MinUddannelse har været helt problemfri for Karen Jacobsen, da programmet er stort set identisk med det, UU-vejlederne benyttede tidligere. Det er heller ikke svært for eleverne at benytte det. Normalt samler Karen Jacobsen eleverne til en lektion i datarummet, hvorefter de selv logger sig på deres uddannelsesplan og udfylder den. Når Karen Jacobsen har læst uddannelsesplanerne, samler hun som regel eleverne i små grupper efter deres uddannelsesønsker for at få en Fortsættes side 5 4

5 To superbrugere Skolerne har mulighed for at trække på to superbrugere, hvis der opstår problemer med anvendelsen af MinUddannelse. De to superbrugere er afdelingsleder Henrik Jungersen fra Nibe Skole og sekretær Louise Højmark fra Stolpedalsskolen. Louise Højmark bistår primært på det tekniske område, mens Henrik Jungersen har fingeren på pulsen, når det handler om den pædagogiske del af programmet. Når UU-vejleder Karen Jacobsen taler med eleverne, kan hun umiddelbart se på MinUddannelse, om fremtidsdrømmene harmonerer med vurderingerne og målsætningerne i deres elevplaner. Hos Claudia Hansen i 9. klasse er der fuld overensstemmelse. bredere samtale om, hvad uddannelserne indebærer. Nibe Skole anvendte tidligere en it-løsning med Har fravalgt skabeloner Eleverne er rigtig gode til at give hinanden elevplaner, der udelukkende byggede på prosa. ideer. De er også gode til at pille fordomme væk, så Ved overgangen til MinUddannelse har skolen fravalgt skabeloner med talbedømmelser, cirkeldia- der bliver tænkt bredere i uddannelsesvalget. Hvis nogle har urealistiske ønsker eller særlige problemer, taler jeg med dem individuelt om, hvad de evt. der figurerer i elevplanerne. Skolen har gjort brug grammer m.v., så det igen kun er det skrevne ord, kan gøre for at forbedre sig, eller om der findes af muligheden for at oprette skolespecifikke emner andre uddannelser, som passer bedre til dem, som f.eks. trivsel, og flere lærere har lagt egne siger Karen Jacobsen. standardformuleringer ind. Som superbruger på MinUddannelse får Henrik Jungersen løbende meddelelser fra UVdata om nye faciliteter i systemet. Han fortæller, at systemet f.eks. kan generere et søjlediagram over en elevs fravær fordelt på sygdom, lovligt fravær og ulovligt fravær. Et sådant diagram kan med stor tydelighed vise, om der er behov for, at en elev, forældre og skole sammen drøfter en løsning på et fraværsproblem. Systemet kan automatisk advisere forældrene, når der er skrevet nyt ind i elev- og uddannelsesplanen, og alle planer gemmes, til eleven er 25 år, uden at skolerne skal tænke på backup. En anden fordel for skolerne er, at en elev- og uddannelsesplan kan sendes videre til en ungdomsuddannelse ved et simpelt tryk på et flueben. Det fordrer blot forældrenes samtykke. Det betyder, at elev- og uddannelsesplanen hele tiden kan følge eleven, til eleven er færdig med sin ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år. Skole- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Godthåbsgade Nørresundby Tlf Fax

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer SÅDAN GØR VI November 2010 Spændende forsøg med netbooks i indskolingen på Tornhøjskolen Side 1-3 Små elever skriver sig til læsning der snakker eller løber rundt. Alle elever sidder pænt på deres stole

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 SÅDAN GØR VI April 2012 Tema: Ungeindsatsen Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 Efterværn til Kivaens sårbare elever Side 5 UngeCoach giver nyt syn på skolegangen Side 6 Styrket

Læs mere

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år.

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år. SÅDAN GØR VI August 2010 L E D E R : A F S K O L E C H E F L O N E V E S T E R G A A R D Centrale temaer i skoleåret 2010/2011 Side 1-2 Skolestarten i tal Side 2 MUS-samtaler med afsæt i ledernes observationer

Læs mere

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 SÅDAN N Y H E D S M A G A S I N F O R A A L B O R G K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N GØR VI 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 Indsatsen for de tosprogede Der er mange faglige og kulturelle udfordringer

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser SÅDAN GØR VI Juni 2013 Tema: Projekt Tegn på sprog Skarnsknægten Emil er en laban Side 3 Forskellighed er en rigdom Side 5 Må vi også prøve på indonesisk? Side 7 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere,

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014 SådAn GØR VI November 2014 Ugeskemaer er sagen Ugeskemaer på 3. årgang på Gistrup Skole styrker elevernes motivation og lærerteamets mulighed for at inkludere og differentiere. Der er elever i snart sagt

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP N GOD SKOLESTART FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP c abc En god skolestart for børn med sjældne handicap Center for Små Handicapgrupper, maj 2003 Udarbejdet af Sidse Jacobsen og Vibeke Lubanski Redaktion Lars

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø. September 2012. Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4

SÅDAN GØR VI. Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø. September 2012. Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4 SÅDAN GØR VI September 2012 Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4 Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø Læringscenter på Ferslev Skole med kroppen i centrum Side 6 I samarbejde med

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere