ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Operating Instructions D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D"

Transkript

1 TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX PC EC Operating Instructions D

2 TTIX TTIX TTIX 50 TTIX 40

3 TTIX Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter arbejdet 7 Service 8 fhjælpning af fejl 9 ndet Betjeningselementer Betjeningspanel Sammenbygning af sugeren Tag tilbehøret ud af emballagen Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Oplad batteriet og sæt det i (TTIX PC BTT) Isætning af filterpose Tilslutninger Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Tænde apparatet fbryder 0-I fbryder auto-0-i Sugekraftregulering uto-on/off-drift kontaktstilling auto frensning af filterelementet frensning af filterelementet " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) frensning af filterelementet " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) rbejdsteknikker Sugning af tørstoffer Opsugning af væske Slukning af sugeren og opbevaring Serviceplan Servicearbejde Tømning af smudsbeholderen Skift af filterpose Skift af affaldspose Skift af filterelement (Push & Clean System) Skift af filterelement (XtremeClean System) Gør maskinen klar til genbrug Garanti Test EU-konformitetserklæring Tekniske data Tilbehør

4 TTIX Vigtige sikkerhedshenvisninger Mærkning af henvisninger Læs venligst dette dokument igennem, inden De tager apparatet i drift og opbevar dokumentet indenfor rækkevidde. FRE Fare, som umiddelbart fører til alvorlige og uafvendelige kvæstelser eller dødsfald. DVRSEL Fare, som kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden. GIV GT Fare, som kan føre til lettere kvæstelser eller materielle skader. pparatet må kun b enyttes af personer, som er blevet instrueret i brugen og som udtrykkeligt har fået til opgave at betjene maskinen kun benyttes under opsyn ikke bruges af børn 1. Enhver sikkerhedsbetænkelig arbejdsmåde skal undlades. 2. Sug aldrig uden filter. 3. I de følgende situationer skal apparatet slukkes og el-stikket trækkes ud af stikkontakten: - før rensning og servicearbejde - før udskiftning af dele - ved skumdannelse eller udslip af væske Brug af apparatet er underlagt de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de regler, som gælder forpligtende i brugerlandet til forebyggelse af uheld, skal man også overholde de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedskorrekt og faglig korrekt arbeidsmåde. pparatets anvendelsesformål pparatet er egnet til opsugning af tørre, ikke brændbare støvtyper og væsker. pparatet er egnet til kommerciel brug som f. eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer, udlejningsforretninger Enhver anden form for brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. For skader, som resulterer heraf, fralægger producenten sig ethvert ansvar. Til hensigtsmæssig brug hører også overholdelsen af de servicerings- og vedligeholdelsesforskrifter, som fabrikanten foreskriver. 165

5 TTIX Transport 1. Inden transport skal alle lukkemekanismer på smudsbeholderen lukkes. 2. pparatet må ikke vippes, når der er væske i smudsbeholderen. 3. Løft ikke apparatet med krankroge. Opbevaring 1. pparatet skal opbevares tørt og beskyttet imod frost. Elektrisk tilslutningsværdi 1. Det anbefales at sugeren sikres med et HFI-relæ. 2. De strømførende dele (stikdåse og stik) samt forlængerledning skal vælges således at bes kyttelsesklasserne overholdes. 3. Stikforbindelserne på strømledning og forlængerledninger skal være vandtætte. Forlængerledninger kku-oplader 1. Som forlængerledning må kun anvendes den af fabrikanten oplyste type eller en ledning af bedre kvalitet. 2. nvendes en forlængerledning skal ledningernes tværsnit være på mindst: ledningslængde tværsnit < 16 < 25 op til 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 til 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Læg kun den akku i, som er blevet leveret sammen med akku-opladeren. Ved andre batterier er der fare for eksplosion. lkaline-batterier eller andre primærbatterier må under ingen omstændigheder oplades. kkuer eller batterier må aldrig åbnes med vold eller kastes i ilden. kku-opladeren må kun benyttes i lukkede, tørre lokaler. pparatet skal beskyttes imod fugt og regn for at udelukke brandfare eller fare for elektrisk stød. kku-opladeren må ikke tages i brug, når el-stikket eller kabinettet er beskadiget må ikke åbnes eller bygges om skal holdes uden for børns rækkevidde må ikke være i drift uden opsyn skal slukkes og stikket skal trækkes ud efter brug må kun renses med en tør klud og kun, når strømstikket er trukket ud af stikkontakten må udelukkende repareres af autoriseret personale Garanti Test Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader. Elektrotekniske test er udført efter forskrifterne i uheldsforbyggelsesforskriftet (BGV 3) og efter DIN VDE 0701 del 1 og del 3. Denne test er i overensstemmelse med DIN VDE 0702 i regelmæssige afstande og er påkrævet efter istandsætning eller ændring. 166

6 TTIX Farekilder El FRE Spændingsførende dele i sugerens overdel. Berøring af spændingsførende dele medfører alvorlige eller dødelige kvæstelser. 1. Sugerens overdel må aldrig sprøjtes af med vand. FRE Elektrisk stød på grund af beskadiget strømledning. Berøring af en beskadiget strømledning kan føre til alvorlige kvæstelser eller medføre døden. 1. Nettilslutningsledningen må ikke beskadiges (f.eks. ved at blive kørt over, trukket i eller klemt inde). 2. Nettilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelser hhv. tegn på aldring. 3. En beskadiget strømledning skal udskiftes gennem Nilfisk-lto-Service eller en elektriker, inden apparatet atter tages i brug. GIV GT pparatets stikdåse *). pparatets stikdåse er kun dimensioneret til de formål, som er beskrevet i driftsvejledningen. Tilslutning af andre apparater kan bevirke materielle skader. 1. Sluk for sugeren og det apparat, som skal tilsluttes, inden stikket sættes i stikdåsen. 2. Læs driftsvejledningen for det apparat, som skal tilsluttes, og overhold alle nævnte sikkerhedshenvisninger. GIV GT Beskadigelser på grund af forkert netspænding. pparatet kan beskadiges, når det tilsluttes til en uegnet netspænding. 1. pparatet kan beskadiges, når det tilsluttes til en uegnet netspænding. 167

7 TTIX Opsugning af væske GIV GT Opsugning af væske. Brændbare væsker må ikke suges op. 1. Før opsugning af væske skal filterposen/affaldsposen principielt fjernes og flyderens funktion hhv. vandniveaubegrænsningen kontrolleres. 2. nvendelse af et separat filterelement eller filtersi anbefales. 3. Ved skumudvikling skal arbejdet straks afbrydes og beholderen skal tømmes. Farlige materialer DVRSEL Farlige materialer. Opsugning af farlige materialer kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser. 1. Følgende materialer må ikke suges op: - al slags sundhedsfarligt støv - varme materialer (glødende cigaretter, varm aske osv.) - brændbare, eksplosive, aggressive væsker ( f. eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, lud osv.) - brændbare, eksplosive støvtyper (f. eks. magnesium-, aluminiumstøv osv) Reservedele og tilbehør GIV GT Reserve- og tilbehørdele. Brugen af ikke originale reserve- og tilbehørdele kan få negativ indflydelse på apparatets sikkerhed. 1. nvend kun reserve- og tilbehørdele fra Nilfisk-lto. 2. nvend kun de børster, som er blevet leveret sammen med apparatet eller som er beskrevet i driftsvejledningen Tømning af smudsbeholderen GIV GT Miljøfarlige sugematerialer. Sugematerialer kan være en fare for miljøet. 1. Det opsugede materiale bortskaffes i henhold til lovens bestemmelser. 168

8 TTIX Beskrivelse 2.1 Betjeningselementer 1 Håndtag med føring til oprulning af ledningen 2 Montagepunkt for sugerrørets holder 3 Låseklammer 4 Styrerulle 5 Smudsbeholder 6 Indgangsfitting 7 fbryder 8 Stikdåse 9 Betjeningsknap til filterrensning TTIX TTIX 50 TTIX

9 TTIX Betjeningspanel TTIX 30- / 40- / TTIX 30- / 40- / auto TTIX 30- / 40- / TTIX PC BTT 170

10 TTIX Før idrifttagning 3.1 Sammenbygning af sugeren Tag tilbehøret ud af emballagen 1. Tag apparatet og tilbehøret ud af emballagen. 2. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 3. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. 4. Tag tilbehørdele ud af smudsbeholderen og emballagen Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Oplad batteriet og sæt det i (TTIX PC BTT) 1. Sæt el-stikket af batteri-opladeren i en korrekt installeret stikkontakt. 2. Sæt batteriet ind i opladeren. 171

11 TTIX Tag efter afsluttet opladningsprocedure (indikator 100% lyser) batteriet ud af opladeren. 4. Sæt batteriet ind i sugeren og spænd batteriet fast ved at dreje batteriets bærehåndtag. 3.3 Isætning af filterpose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. 3. Læg filterposen ind i smudsbeholderen. 172

12 TTIX Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 173

13 TTIX Betjening / drift 4.1 Tilslutninger Tilslut sugeslangen 1. Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Den på typeskiltet oplyste driftsspænding skal svare til forsyningsspændingen i det lokale el-net. 4.2 Tænde apparatet fbryder 0-I 1. Vær opmærksom på, at sugeren er slukket. 2. Tilslutningsledningen stik sættes i en sikkerhedsstikkontakt, som er installeret på forskriftsmæssig måde. Kontaktstilling Funktion 0 Sluk Kontaktstilling Funktion 0 Sluk I Tænd fbryder auto-0-i auto auto I uto On/Off Tænd / manuel drift 174

14 TTIX auto Funktion Sugekraftregulering Kontaktstilling Sugekraftreguleringen muliggør en præcis tilpasning af sugekraften til forskellige opgaver uto-on/off-drift kontaktstilling auto 1. Sluk sugeren. 2. Sluk det elektriske udstyr. Sugeren tændes og slukkes med det tilsluttede elektriske udstyr. Snavs optages lige ved støvkilden. I henhold til bestemmelserne må kun støvteknisk afprøvet støvdannende udstyr tilsluttes. Maksimalt effektforbrug for tilsluttet udstyr: se afsnit Tekniske data. Vær opmærksom på, at det tilsluttede udstyr er slukket, inden kontakten drejes til stillingen auto. 3. Forbind det elektriske udstyr og sugeren med sugeslangen. 4. Stik el-udstyrets stik ind i stikkontakten på sugerens betjeningspanel. auto 5. Tænd for sugeren, kontaktstilling "auto". 6. Tænd det elektriske udstyr. Sugerens motor starter op, når det tilsluttede el-udstyr tændes. Slukkes det tilsluttede udstyr, kører sugeren videre i kort tid, således at støvet i slangen suges op i filterposen. 175

15 TTIX frensning af filterelementet frensning af filterelementet " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Filter Cleaning System Kun ved sugning uden filterpose og uden ilagt stoffilter Når sugeeffekten forringes: 1. Sæt kontakten i stilling "I" (maksimal sugekraft). 2. Luk dyse- eller sugeslangeåbningen med håndfladen. 3. Tryk tre gange på knappen til filterafrensning. Filterelementets lameller renses for aflejret støv gennem den herved dannede luftstrøm frensning af filterelementet " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Kun ved sugning uden ilagt stoffilter. 10 sec. Filterelementet renses automatisk i drift for at sikre en vedvarende høj sugeeffekt. Ved særdeles stærk forurening af filterelementet anbefaler vi en fuldstændig afrensning: 1. Sluk sugeren. 2. Dyse- eller sugeslangeåbningen lukkes med håndfladen. 3. pparatets kontakt sættes i position I og sugeren køres så i ca. 10 sekunder ved lukket sugeslangeåbning. 176

16 TTIX nvendelsesområder og arbejdsmetoder 5.1 rbejdsteknikker Supplerende tilbehør, sugedyser og sugeslanger kan, hvis de er korrekt monteret, forbedre rengøringen og dermed nedsætte rengøringshyppigheden. Effektiv rengøring opnås ved at følge nogle få retningslinier, kombineret med Deres egne erfaringer indenfor specielle områder. Her finder De nogle principielle henvisninger Sugning af tørstoffer Før opsugning af tørre stoffer skal der altid lægges en filterpose i beholderen (artikel-nr. se afsnit Tilbehør ). Det opsugede materiale kan derefter fjernes nemt og hygiejnisk. Efter opsugning af væsker er filterelementet fugtigt. Et fugtigt filterelement stopper hurtigt til, hvis der derefter suges tørt materiale op. f den grund skal filterelementet vaskes og tørres eller udskiftes, inden der suges tørt materiale op Opsugning af væske Før opsugning af væske skal filterposen/affaldsposen principielt fjernes. nvendelse af et separat filterelement eller filtersi anbefales. Gælder ikke XC-modeller. Ved skumudvikling skal arbejdet straks afbrydes og beholderen skal tømmes. Til reduktion af skumudvikling kan skumstopperen Nilfisk-lto Foam Stop anvendes (artikelnr. se afsnit Tilbehør ). 177

17 TTIX Efter arbejdet 6.1 Slukning af sugeren og opbevaring C B 1. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 2. Rul tilslutningsledningen op ved håndtaget (). Begynd ved kabinettet og ikke ved stikket, så tilslutningsledningen ikke snoer sig. 3. Tøm smudsbeholderen, rens sugeren. 4. Efter opsugning af væsker: stil sugerens overdel for sig selv, så filterelementet kan tørre. 5. Hæng sugerrøret med gulvmundstykke (B) ind i holderne og pak tilbehøret (C) væk. 6. Opbevar sugeren i et tørt rum og sørg for, at ingen uvedkommende bruger apparatet 178

18 TTIX Service 7.1 Serviceplan Efter arbejdet Efter behov Tømning af smudsbeholderen Skift af filterpose Skift af affaldspose Skift af filterelement (Push&Clean) Skift af filterelement (XtremeClean) 7.2 Servicearbejde Tømning af smudsbeholderen 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. Efter tømning: Rens beholderkant og tætninger i mellemringen og sugerens overdel, inden disse igen anbringes på plads. Når tætning eller not er er snavset eller beskadiget, reduceres sugeeffekten. Inden støvsugerens slange atter anbringes på palds: rens indgangsfitting og slangemuffe. 3. Hæld det opsugede materiale ud. 4. Det opsugede materiale skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 179

19 TTIX Skift af filterpose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B D Fjernelse af filterposen: 3. Træk forsigtigt filterposemuffen (B) af fra indslipfittingen (C). 4. Luk filterposemuffen med skyderen (D). 5. Bortskaf filterposen i henhold til lovens bestemmelser. C Isætning af filterposen: 6. Rens affaldsbeholderen. 7. Filterposen (B) lægges ind i affaldsbeholderen. 8. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 180

20 TTIX Skift af affaldspose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. C B D Fjernelse af affaldsposen: 3. Luk affaldsposen med snoren (B). 4. Træk affaldsposemuffen forsigtigt fra indslipfittingen (C). 5. Luk affaldsposemuffen (D) med skyderen. 6. Bortskaf affaldsposen i henhold til lovens bestemmelser. E Isætning af affaldsposen: 7. Rens affaldsbeholderen. 8. Læg en ny affaldspose ind i affaldsbeholderen. 9. Vær opmærksom på, at affaldsposens ventilationsåbninger (E) befinder sig i affaldsbeholderens indre. 10. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 11. ffaldsposens øverste kant krænges over affaldsbeholderens kant. 12. Sæt sugerens overdel på. 13. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 181

21 TTIX Skift af filterelement (Push & Clean System) Nie ohne Filter saugen! 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B Fjernelse af filterelementet: 3. Drej fi lterspændeskiven mod uret og tag den af. 4. Tag fi lterelementet forsigtigt af. 5. Rens fi ltertætningen (B), kontrollér for skader og udskift om nødvendigt. Isætning af filterelementet: 6. Sæt det nye fi lterelement i. 7. Sæt fi lterspændeskiven på og lås den godt fast ved at dreje med uret. 8. Bortskaf det brugte fi l- terelement i henhold til lovens bestemmelser. 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 182

22 TTIX Skift af filterelement (XtremeClean System) Nie ohne Filter saugen! 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B Fjernelse af filterelementer: 3. Åbn filterspænderen (B). 4. Tag forsigtigt begge kassetter med filterelementer af. B C D Isætning af filterelementer: 5. Sæt nye fi lterelementer (C) ind i kassetterne (D). 6. Sæt kassetterne med fi lterelementerne ind i sugerens overdel. 7. Lås fi lterspænderen (B). 8. Bortskaf brugte fi lterelementer i henhold til lovens bestemmelser. B 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 183

23 TTIX fhjælpning af fejl Fejl Årsag fhjælpning Motoren kører ikke > Sikringen i tilslutningsdåsen Genindkobling af sikring. er udløst / sprunget. > Overlastbeskyttelsen har aktiveret. Sluk sugeren, laden den køle af i ca. 5 minutter. Kan sugeren ikke startes igen, skal Nilfisk-lto kundeservice tilkaldes. > Motor defekt. Lad motorudskiftning blive gennemført af Nilfisk-lto- Service. > El-udstyr defekt eller ikke Motoren kører ikke i automatikdrift rigtigt tilsluttet. > El-værktøjets effektforbrug er for lav. Reduceret sugeeffekt > Sugekraftreguleringen er indstillet til for lav sugeeffekt. Ingen sugeeffekt ved væskesugning > Sugeslange / dyse er tilstoppet. > Beholder, affaldspose eller filterpose fyldt. Kontrollér funktionen af eludstyret, evt. stikket. Bemærk, at minimumseffektforbruget er på P > 40 W. Indstil sugekraften i henhold til afsnit Indstilling af sugekraftregulering. Rens sugeslange / dyse. se afsnit Tømning af beholder" eller "Udskiftning af affaldspose, filterpose. > Filterelementet er snavset. Se afsnit frensning af filterelement hhv. Skift af filterelement. > Tætning mellem beholder og sugerens overdel er defekt eller mangler. Udskift tætning > frensningsmekanisme defekt. > Beholderen er fyldt (flyderen lukker sugeåbningen). Spændingssvingninger > For høj impedans i spændingsforsyningen. Tilkald Nilfisk-lto-Service. Sluk sugeren, tøm beholderen. Tilslut sugeren til en stikdåse, der er nærmere sikringerne. Der kan ikke forventes spændingsvariationer over 7%, når impedansen på overgangspunktet er 0.15 Ω. 184

24 TTIX Øvrigt 9.1 Gør maskinen klar til genbrug Det udtjente apparat skal gøres ubrugelig med det samme. 1. Tag netstikket ud 2. Klip ledningen over. 3. Elektriske apparater må ikke bort-skaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug. 9.2 Garanti Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader. 9.3 Test Elektrotekniske test er udført efter forskrifterne i uheldsforbyggelsesforskriftet (BGV 3) og efter DIN VDE 0701 del 1 og del 3. Denne test er i overensstemmelse med DIN VDE 0702 i regelmæssige afstande og er påkrævet efter istandsætning eller ændring. Sugeren er godkendt i henhold til IEC/EN EUkonformitetserklæring EU-konformitetserklæring LTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Produkt: Suger til væsker og tørstoffer Type: TTIX 30 / 40 / 50 Beskrivelse: V~, 50/60 Hz Konstruktionen af apparatet svarer til pågældende bestemmelser: nvendte harmoniserede normer: nvendte nationale normer og tekniske specifikationer: EF - maskindirektiv 98/37/EF EF - lavspændingsdirektiv 73/23/EF EF - direktiv for elektrom. kompatibilitet 89/336/EF EN , EN EN EN EN , EN , EN DIN EN DIN EN nton Sørensen General Manager EPC Technical Operations Brøndby

25 TTIX Tekniske data TTIX 30 / 40 / PC EC EU CH / DK GB 230 GB 110V US FR U/NZ Z EU Voltage V / Mains frequency Hz 50 / /60 Fuse Power consumption IEC W TTIX PC PC PC PC PC XC PC XC PC XC PC EC Connected load for appliance socket W (GB 110) 600 (US) 2400 Total connected load W (GB 110, US) (GB 110) 1440 (US) 3500 ir flow rate (max.) m3/h l/min 222/ /3200 (GB 110, US) Vacuum mbar/ hp kpa 250 / / 23 (GB 110, US) 230 / 23 Sound pressure level at a distance of 1 m, EN db() 62 ± 2 Sound level db() 59 ± 2 Power cord: Length 7,5 1. (EU, U) 3. (EU, GB 2. (GB 110V) 3. (EU, GB 3. (EU, U) 3. (EU, GB 230V, 3. (EU) 2. (GB 110V) 230V) 3. (EU, DK, Z, 230V, DK, 4. (CH) DK, U) Power cord: Type 3. (Z, GB 230V) 4. (CH) GB 230V) 4. (CH) U) 5. (GB 110V) 5. (GB 110V) 6. (US) 4. (CH) 6. (US) 4. (CH) 6. (US) 6. (US) Protection class II I Type of protection (splash water protected) Radio interference level IPX4 EN Tank volume l Width mm Depth mm 450 Height mm Weight kg (PC) 11 (XC) 12 (PC) 14 (XC) 11 (PC) 12 (XC) 11 H05RR-F 2x0.75 2) H05BQ-F 2x1.0 3)H05RR-F 3G1,5 4) H05RR-F 3G1,0 5) H07BQ-F 3G2,5 6) SJTW- WG 16/3 9.6 Tilbehør Betegnelse rtikelnr. Fleece-filterpose ttix 30 (5 stk.) Fleece-filterpose ttix 40, 50 (5 stk.) ffaldspose ttix 30, 40, 50 (5 stk.) Rundfilter PC Fladfilter XC (2 stk.) Ilægningsfilter ttix Ilægningsfilter ttix Nilfisk-lto-Foam-Stop (6x1l)

26 sk-alto.com HED QURTER DENMRK Nilfi sk-dvance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SLES COMPNIES RGENTIN Nilfi sk-dvance srl. Edifi cio Central Park Herrera 1855, Offi ce 604 Ciudad utónoma de Buenos ires Tel.: (+54) USTRLI Nilfi sk-lto 48 Egerton St. PO Box 6046 Silverwater NSW 2128 Tel.: ( skalto.com.au USTRI Nilfi sk-lto Metzgerstr Bergheim/Salzburg Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.at BELGIUM/LUXEMBURG Nilfi sk-lto division of Nilfi sk-dvance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.be/ CND Clarke Canada Part of the Nilfi sk-dvance Group 4080-B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: ( Web: CHILE Nilfi sk-dvance S.. San lfonso 1462, Santiago Tel.: (+56) sk.com Web: sk.com/ CHIN Nilfi sk-dvance Cleaning Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Room 2515, Building C Huangdu Square 3008 Yitian Road Futian District, Postcode: Shenzhen Tel.: (+86) CZECH REPUBLIC Nilfi sk-dvance s.r.o. Do Čertous 2658/ Praha 9 Tel.: (+420) Web: sk-alto.cz DENMRK Nilfi sk-lto - en division af Nilfisk-dvance /S Industrivej Hadsund Tel.: Web: sk-alto.dk FINLND Nilfi sk-lto Koskelontie 23 E Espoo Tel.: (+358) sk-advance.com Web: sk-alto.fi FRNCE LTO France SS 26 venue de la Baltique, BP COURTBOEUF CEDEX Tel.: Commercial : SV : Pôle tech : sk-alto.com Web: GERMNY Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance G Guido Oberdorfer Str Bellenberg Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.de GREECE Nilfi sk-lto 8 Thoukididou Str rgiroupolis Tel.: nilfi Web: sk.gr/ HOLLND Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance BV Camerastraat BB lmere Tel.: ( sk-alto.com Web: sk-alto.nl HONG KONG Nilfi sk-lto 2001 HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: (+852) HUNGRY Nilfi sk-lto 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. Tel.: INDI Nilfi sk-dvance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd fl oor, above Popular Car World, Western Express High way, ndheri ( East), Mumbai Tel.: ( IRELND Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria C11 9BQ Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.ie ITLY Nilfi sk-lto Strada comunale della Braglia, 18 I Guardamiglio (LO) Tel.: Web: sk-alto.com/ JPN Nilfi sk-lto Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: ( MLYSI Nillfisk-dvance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+60) MEXICO Nilfi sk-dvance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel.: (+52) (switchboard) Web: sk-advance.com.mx NORWY Nilfi sk-lto Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) sk-alto.com Web: sk-alto.no POLND Nilfi sk-lto Pruszkow ul. 3-go MJ 8 Tel.: (+48) Web: sk-alto.pl PORTUGL Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da brunheira Edificio 1,1 P Sintra Tel.: (+35) sk-advance.es Web: sk-alto.com RUSSI Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Tel.: (+7) Web: sk.ru SINGPORE Nilfi sk-lto 22 Tuas ve 2 Singapore Tel.: (+65) Web: sk-advance.com.sg SPIN Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance S.. Torre D ra, Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Barcelona Tel.: (+34) sk-alto.com Web: sk-alto.es SWEDEN Nilfi sk-lto Member of the Nilfisk-dvance Group minogatan 18, Box Mölndal Tel.: (+46) sk-alto.com Web: sk-alto.se TIWN Nilfi sk-lto No.5, Wan Fang Road Taipei Tel.: (+886) THILND Nilfi sk-lto 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfi sk-dvance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. /S. Necla Cad. No.: 48, Yenisahra / Kadıköy Istanbul Tel.: (+90) Web: sk-alto.com.tr UNITED KINGDOM Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria C11 9BQ Tel.: Web: sk-alto.co.uk US Nilfi sk-dvance Inc st venue North Plymouth, MN Tel.: ( Web: VIETNM Nilfi sk-dvance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+84) / (+84) nilfi Web: sk-advance.com/

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere