ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Operating Instructions D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D"

Transkript

1 TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX PC EC Operating Instructions D

2 TTIX TTIX TTIX 50 TTIX 40

3 TTIX Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter arbejdet 7 Service 8 fhjælpning af fejl 9 ndet Betjeningselementer Betjeningspanel Sammenbygning af sugeren Tag tilbehøret ud af emballagen Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Oplad batteriet og sæt det i (TTIX PC BTT) Isætning af filterpose Tilslutninger Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Tænde apparatet fbryder 0-I fbryder auto-0-i Sugekraftregulering uto-on/off-drift kontaktstilling auto frensning af filterelementet frensning af filterelementet " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) frensning af filterelementet " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) rbejdsteknikker Sugning af tørstoffer Opsugning af væske Slukning af sugeren og opbevaring Serviceplan Servicearbejde Tømning af smudsbeholderen Skift af filterpose Skift af affaldspose Skift af filterelement (Push & Clean System) Skift af filterelement (XtremeClean System) Gør maskinen klar til genbrug Garanti Test EU-konformitetserklæring Tekniske data Tilbehør

4 TTIX Vigtige sikkerhedshenvisninger Mærkning af henvisninger Læs venligst dette dokument igennem, inden De tager apparatet i drift og opbevar dokumentet indenfor rækkevidde. FRE Fare, som umiddelbart fører til alvorlige og uafvendelige kvæstelser eller dødsfald. DVRSEL Fare, som kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden. GIV GT Fare, som kan føre til lettere kvæstelser eller materielle skader. pparatet må kun b enyttes af personer, som er blevet instrueret i brugen og som udtrykkeligt har fået til opgave at betjene maskinen kun benyttes under opsyn ikke bruges af børn 1. Enhver sikkerhedsbetænkelig arbejdsmåde skal undlades. 2. Sug aldrig uden filter. 3. I de følgende situationer skal apparatet slukkes og el-stikket trækkes ud af stikkontakten: - før rensning og servicearbejde - før udskiftning af dele - ved skumdannelse eller udslip af væske Brug af apparatet er underlagt de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de regler, som gælder forpligtende i brugerlandet til forebyggelse af uheld, skal man også overholde de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedskorrekt og faglig korrekt arbeidsmåde. pparatets anvendelsesformål pparatet er egnet til opsugning af tørre, ikke brændbare støvtyper og væsker. pparatet er egnet til kommerciel brug som f. eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer, udlejningsforretninger Enhver anden form for brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. For skader, som resulterer heraf, fralægger producenten sig ethvert ansvar. Til hensigtsmæssig brug hører også overholdelsen af de servicerings- og vedligeholdelsesforskrifter, som fabrikanten foreskriver. 165

5 TTIX Transport 1. Inden transport skal alle lukkemekanismer på smudsbeholderen lukkes. 2. pparatet må ikke vippes, når der er væske i smudsbeholderen. 3. Løft ikke apparatet med krankroge. Opbevaring 1. pparatet skal opbevares tørt og beskyttet imod frost. Elektrisk tilslutningsværdi 1. Det anbefales at sugeren sikres med et HFI-relæ. 2. De strømførende dele (stikdåse og stik) samt forlængerledning skal vælges således at bes kyttelsesklasserne overholdes. 3. Stikforbindelserne på strømledning og forlængerledninger skal være vandtætte. Forlængerledninger kku-oplader 1. Som forlængerledning må kun anvendes den af fabrikanten oplyste type eller en ledning af bedre kvalitet. 2. nvendes en forlængerledning skal ledningernes tværsnit være på mindst: ledningslængde tværsnit < 16 < 25 op til 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 til 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Læg kun den akku i, som er blevet leveret sammen med akku-opladeren. Ved andre batterier er der fare for eksplosion. lkaline-batterier eller andre primærbatterier må under ingen omstændigheder oplades. kkuer eller batterier må aldrig åbnes med vold eller kastes i ilden. kku-opladeren må kun benyttes i lukkede, tørre lokaler. pparatet skal beskyttes imod fugt og regn for at udelukke brandfare eller fare for elektrisk stød. kku-opladeren må ikke tages i brug, når el-stikket eller kabinettet er beskadiget må ikke åbnes eller bygges om skal holdes uden for børns rækkevidde må ikke være i drift uden opsyn skal slukkes og stikket skal trækkes ud efter brug må kun renses med en tør klud og kun, når strømstikket er trukket ud af stikkontakten må udelukkende repareres af autoriseret personale Garanti Test Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader. Elektrotekniske test er udført efter forskrifterne i uheldsforbyggelsesforskriftet (BGV 3) og efter DIN VDE 0701 del 1 og del 3. Denne test er i overensstemmelse med DIN VDE 0702 i regelmæssige afstande og er påkrævet efter istandsætning eller ændring. 166

6 TTIX Farekilder El FRE Spændingsførende dele i sugerens overdel. Berøring af spændingsførende dele medfører alvorlige eller dødelige kvæstelser. 1. Sugerens overdel må aldrig sprøjtes af med vand. FRE Elektrisk stød på grund af beskadiget strømledning. Berøring af en beskadiget strømledning kan føre til alvorlige kvæstelser eller medføre døden. 1. Nettilslutningsledningen må ikke beskadiges (f.eks. ved at blive kørt over, trukket i eller klemt inde). 2. Nettilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelser hhv. tegn på aldring. 3. En beskadiget strømledning skal udskiftes gennem Nilfisk-lto-Service eller en elektriker, inden apparatet atter tages i brug. GIV GT pparatets stikdåse *). pparatets stikdåse er kun dimensioneret til de formål, som er beskrevet i driftsvejledningen. Tilslutning af andre apparater kan bevirke materielle skader. 1. Sluk for sugeren og det apparat, som skal tilsluttes, inden stikket sættes i stikdåsen. 2. Læs driftsvejledningen for det apparat, som skal tilsluttes, og overhold alle nævnte sikkerhedshenvisninger. GIV GT Beskadigelser på grund af forkert netspænding. pparatet kan beskadiges, når det tilsluttes til en uegnet netspænding. 1. pparatet kan beskadiges, når det tilsluttes til en uegnet netspænding. 167

7 TTIX Opsugning af væske GIV GT Opsugning af væske. Brændbare væsker må ikke suges op. 1. Før opsugning af væske skal filterposen/affaldsposen principielt fjernes og flyderens funktion hhv. vandniveaubegrænsningen kontrolleres. 2. nvendelse af et separat filterelement eller filtersi anbefales. 3. Ved skumudvikling skal arbejdet straks afbrydes og beholderen skal tømmes. Farlige materialer DVRSEL Farlige materialer. Opsugning af farlige materialer kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser. 1. Følgende materialer må ikke suges op: - al slags sundhedsfarligt støv - varme materialer (glødende cigaretter, varm aske osv.) - brændbare, eksplosive, aggressive væsker ( f. eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, lud osv.) - brændbare, eksplosive støvtyper (f. eks. magnesium-, aluminiumstøv osv) Reservedele og tilbehør GIV GT Reserve- og tilbehørdele. Brugen af ikke originale reserve- og tilbehørdele kan få negativ indflydelse på apparatets sikkerhed. 1. nvend kun reserve- og tilbehørdele fra Nilfisk-lto. 2. nvend kun de børster, som er blevet leveret sammen med apparatet eller som er beskrevet i driftsvejledningen Tømning af smudsbeholderen GIV GT Miljøfarlige sugematerialer. Sugematerialer kan være en fare for miljøet. 1. Det opsugede materiale bortskaffes i henhold til lovens bestemmelser. 168

8 TTIX Beskrivelse 2.1 Betjeningselementer 1 Håndtag med føring til oprulning af ledningen 2 Montagepunkt for sugerrørets holder 3 Låseklammer 4 Styrerulle 5 Smudsbeholder 6 Indgangsfitting 7 fbryder 8 Stikdåse 9 Betjeningsknap til filterrensning TTIX TTIX 50 TTIX

9 TTIX Betjeningspanel TTIX 30- / 40- / TTIX 30- / 40- / auto TTIX 30- / 40- / TTIX PC BTT 170

10 TTIX Før idrifttagning 3.1 Sammenbygning af sugeren Tag tilbehøret ud af emballagen 1. Tag apparatet og tilbehøret ud af emballagen. 2. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 3. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. 4. Tag tilbehørdele ud af smudsbeholderen og emballagen Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Oplad batteriet og sæt det i (TTIX PC BTT) 1. Sæt el-stikket af batteri-opladeren i en korrekt installeret stikkontakt. 2. Sæt batteriet ind i opladeren. 171

11 TTIX Tag efter afsluttet opladningsprocedure (indikator 100% lyser) batteriet ud af opladeren. 4. Sæt batteriet ind i sugeren og spænd batteriet fast ved at dreje batteriets bærehåndtag. 3.3 Isætning af filterpose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. 3. Læg filterposen ind i smudsbeholderen. 172

12 TTIX Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 173

13 TTIX Betjening / drift 4.1 Tilslutninger Tilslut sugeslangen 1. Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Den på typeskiltet oplyste driftsspænding skal svare til forsyningsspændingen i det lokale el-net. 4.2 Tænde apparatet fbryder 0-I 1. Vær opmærksom på, at sugeren er slukket. 2. Tilslutningsledningen stik sættes i en sikkerhedsstikkontakt, som er installeret på forskriftsmæssig måde. Kontaktstilling Funktion 0 Sluk Kontaktstilling Funktion 0 Sluk I Tænd fbryder auto-0-i auto auto I uto On/Off Tænd / manuel drift 174

14 TTIX auto Funktion Sugekraftregulering Kontaktstilling Sugekraftreguleringen muliggør en præcis tilpasning af sugekraften til forskellige opgaver uto-on/off-drift kontaktstilling auto 1. Sluk sugeren. 2. Sluk det elektriske udstyr. Sugeren tændes og slukkes med det tilsluttede elektriske udstyr. Snavs optages lige ved støvkilden. I henhold til bestemmelserne må kun støvteknisk afprøvet støvdannende udstyr tilsluttes. Maksimalt effektforbrug for tilsluttet udstyr: se afsnit Tekniske data. Vær opmærksom på, at det tilsluttede udstyr er slukket, inden kontakten drejes til stillingen auto. 3. Forbind det elektriske udstyr og sugeren med sugeslangen. 4. Stik el-udstyrets stik ind i stikkontakten på sugerens betjeningspanel. auto 5. Tænd for sugeren, kontaktstilling "auto". 6. Tænd det elektriske udstyr. Sugerens motor starter op, når det tilsluttede el-udstyr tændes. Slukkes det tilsluttede udstyr, kører sugeren videre i kort tid, således at støvet i slangen suges op i filterposen. 175

15 TTIX frensning af filterelementet frensning af filterelementet " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Filter Cleaning System Kun ved sugning uden filterpose og uden ilagt stoffilter Når sugeeffekten forringes: 1. Sæt kontakten i stilling "I" (maksimal sugekraft). 2. Luk dyse- eller sugeslangeåbningen med håndfladen. 3. Tryk tre gange på knappen til filterafrensning. Filterelementets lameller renses for aflejret støv gennem den herved dannede luftstrøm frensning af filterelementet " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Kun ved sugning uden ilagt stoffilter. 10 sec. Filterelementet renses automatisk i drift for at sikre en vedvarende høj sugeeffekt. Ved særdeles stærk forurening af filterelementet anbefaler vi en fuldstændig afrensning: 1. Sluk sugeren. 2. Dyse- eller sugeslangeåbningen lukkes med håndfladen. 3. pparatets kontakt sættes i position I og sugeren køres så i ca. 10 sekunder ved lukket sugeslangeåbning. 176

16 TTIX nvendelsesområder og arbejdsmetoder 5.1 rbejdsteknikker Supplerende tilbehør, sugedyser og sugeslanger kan, hvis de er korrekt monteret, forbedre rengøringen og dermed nedsætte rengøringshyppigheden. Effektiv rengøring opnås ved at følge nogle få retningslinier, kombineret med Deres egne erfaringer indenfor specielle områder. Her finder De nogle principielle henvisninger Sugning af tørstoffer Før opsugning af tørre stoffer skal der altid lægges en filterpose i beholderen (artikel-nr. se afsnit Tilbehør ). Det opsugede materiale kan derefter fjernes nemt og hygiejnisk. Efter opsugning af væsker er filterelementet fugtigt. Et fugtigt filterelement stopper hurtigt til, hvis der derefter suges tørt materiale op. f den grund skal filterelementet vaskes og tørres eller udskiftes, inden der suges tørt materiale op Opsugning af væske Før opsugning af væske skal filterposen/affaldsposen principielt fjernes. nvendelse af et separat filterelement eller filtersi anbefales. Gælder ikke XC-modeller. Ved skumudvikling skal arbejdet straks afbrydes og beholderen skal tømmes. Til reduktion af skumudvikling kan skumstopperen Nilfisk-lto Foam Stop anvendes (artikelnr. se afsnit Tilbehør ). 177

17 TTIX Efter arbejdet 6.1 Slukning af sugeren og opbevaring C B 1. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 2. Rul tilslutningsledningen op ved håndtaget (). Begynd ved kabinettet og ikke ved stikket, så tilslutningsledningen ikke snoer sig. 3. Tøm smudsbeholderen, rens sugeren. 4. Efter opsugning af væsker: stil sugerens overdel for sig selv, så filterelementet kan tørre. 5. Hæng sugerrøret med gulvmundstykke (B) ind i holderne og pak tilbehøret (C) væk. 6. Opbevar sugeren i et tørt rum og sørg for, at ingen uvedkommende bruger apparatet 178

18 TTIX Service 7.1 Serviceplan Efter arbejdet Efter behov Tømning af smudsbeholderen Skift af filterpose Skift af affaldspose Skift af filterelement (Push&Clean) Skift af filterelement (XtremeClean) 7.2 Servicearbejde Tømning af smudsbeholderen 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. Efter tømning: Rens beholderkant og tætninger i mellemringen og sugerens overdel, inden disse igen anbringes på plads. Når tætning eller not er er snavset eller beskadiget, reduceres sugeeffekten. Inden støvsugerens slange atter anbringes på palds: rens indgangsfitting og slangemuffe. 3. Hæld det opsugede materiale ud. 4. Det opsugede materiale skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 179

19 TTIX Skift af filterpose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B D Fjernelse af filterposen: 3. Træk forsigtigt filterposemuffen (B) af fra indslipfittingen (C). 4. Luk filterposemuffen med skyderen (D). 5. Bortskaf filterposen i henhold til lovens bestemmelser. C Isætning af filterposen: 6. Rens affaldsbeholderen. 7. Filterposen (B) lægges ind i affaldsbeholderen. 8. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 180

20 TTIX Skift af affaldspose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. C B D Fjernelse af affaldsposen: 3. Luk affaldsposen med snoren (B). 4. Træk affaldsposemuffen forsigtigt fra indslipfittingen (C). 5. Luk affaldsposemuffen (D) med skyderen. 6. Bortskaf affaldsposen i henhold til lovens bestemmelser. E Isætning af affaldsposen: 7. Rens affaldsbeholderen. 8. Læg en ny affaldspose ind i affaldsbeholderen. 9. Vær opmærksom på, at affaldsposens ventilationsåbninger (E) befinder sig i affaldsbeholderens indre. 10. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 11. ffaldsposens øverste kant krænges over affaldsbeholderens kant. 12. Sæt sugerens overdel på. 13. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 181

21 TTIX Skift af filterelement (Push & Clean System) Nie ohne Filter saugen! 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B Fjernelse af filterelementet: 3. Drej fi lterspændeskiven mod uret og tag den af. 4. Tag fi lterelementet forsigtigt af. 5. Rens fi ltertætningen (B), kontrollér for skader og udskift om nødvendigt. Isætning af filterelementet: 6. Sæt det nye fi lterelement i. 7. Sæt fi lterspændeskiven på og lås den godt fast ved at dreje med uret. 8. Bortskaf det brugte fi l- terelement i henhold til lovens bestemmelser. 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 182

22 TTIX Skift af filterelement (XtremeClean System) Nie ohne Filter saugen! 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B Fjernelse af filterelementer: 3. Åbn filterspænderen (B). 4. Tag forsigtigt begge kassetter med filterelementer af. B C D Isætning af filterelementer: 5. Sæt nye fi lterelementer (C) ind i kassetterne (D). 6. Sæt kassetterne med fi lterelementerne ind i sugerens overdel. 7. Lås fi lterspænderen (B). 8. Bortskaf brugte fi lterelementer i henhold til lovens bestemmelser. B 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 183

23 TTIX fhjælpning af fejl Fejl Årsag fhjælpning Motoren kører ikke > Sikringen i tilslutningsdåsen Genindkobling af sikring. er udløst / sprunget. > Overlastbeskyttelsen har aktiveret. Sluk sugeren, laden den køle af i ca. 5 minutter. Kan sugeren ikke startes igen, skal Nilfisk-lto kundeservice tilkaldes. > Motor defekt. Lad motorudskiftning blive gennemført af Nilfisk-lto- Service. > El-udstyr defekt eller ikke Motoren kører ikke i automatikdrift rigtigt tilsluttet. > El-værktøjets effektforbrug er for lav. Reduceret sugeeffekt > Sugekraftreguleringen er indstillet til for lav sugeeffekt. Ingen sugeeffekt ved væskesugning > Sugeslange / dyse er tilstoppet. > Beholder, affaldspose eller filterpose fyldt. Kontrollér funktionen af eludstyret, evt. stikket. Bemærk, at minimumseffektforbruget er på P > 40 W. Indstil sugekraften i henhold til afsnit Indstilling af sugekraftregulering. Rens sugeslange / dyse. se afsnit Tømning af beholder" eller "Udskiftning af affaldspose, filterpose. > Filterelementet er snavset. Se afsnit frensning af filterelement hhv. Skift af filterelement. > Tætning mellem beholder og sugerens overdel er defekt eller mangler. Udskift tætning > frensningsmekanisme defekt. > Beholderen er fyldt (flyderen lukker sugeåbningen). Spændingssvingninger > For høj impedans i spændingsforsyningen. Tilkald Nilfisk-lto-Service. Sluk sugeren, tøm beholderen. Tilslut sugeren til en stikdåse, der er nærmere sikringerne. Der kan ikke forventes spændingsvariationer over 7%, når impedansen på overgangspunktet er 0.15 Ω. 184

24 TTIX Øvrigt 9.1 Gør maskinen klar til genbrug Det udtjente apparat skal gøres ubrugelig med det samme. 1. Tag netstikket ud 2. Klip ledningen over. 3. Elektriske apparater må ikke bort-skaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug. 9.2 Garanti Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader. 9.3 Test Elektrotekniske test er udført efter forskrifterne i uheldsforbyggelsesforskriftet (BGV 3) og efter DIN VDE 0701 del 1 og del 3. Denne test er i overensstemmelse med DIN VDE 0702 i regelmæssige afstande og er påkrævet efter istandsætning eller ændring. Sugeren er godkendt i henhold til IEC/EN EUkonformitetserklæring EU-konformitetserklæring LTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Produkt: Suger til væsker og tørstoffer Type: TTIX 30 / 40 / 50 Beskrivelse: V~, 50/60 Hz Konstruktionen af apparatet svarer til pågældende bestemmelser: nvendte harmoniserede normer: nvendte nationale normer og tekniske specifikationer: EF - maskindirektiv 98/37/EF EF - lavspændingsdirektiv 73/23/EF EF - direktiv for elektrom. kompatibilitet 89/336/EF EN , EN EN EN EN , EN , EN DIN EN DIN EN nton Sørensen General Manager EPC Technical Operations Brøndby

25 TTIX Tekniske data TTIX 30 / 40 / PC EC EU CH / DK GB 230 GB 110V US FR U/NZ Z EU Voltage V / Mains frequency Hz 50 / /60 Fuse Power consumption IEC W TTIX PC PC PC PC PC XC PC XC PC XC PC EC Connected load for appliance socket W (GB 110) 600 (US) 2400 Total connected load W (GB 110, US) (GB 110) 1440 (US) 3500 ir flow rate (max.) m3/h l/min 222/ /3200 (GB 110, US) Vacuum mbar/ hp kpa 250 / / 23 (GB 110, US) 230 / 23 Sound pressure level at a distance of 1 m, EN db() 62 ± 2 Sound level db() 59 ± 2 Power cord: Length 7,5 1. (EU, U) 3. (EU, GB 2. (GB 110V) 3. (EU, GB 3. (EU, U) 3. (EU, GB 230V, 3. (EU) 2. (GB 110V) 230V) 3. (EU, DK, Z, 230V, DK, 4. (CH) DK, U) Power cord: Type 3. (Z, GB 230V) 4. (CH) GB 230V) 4. (CH) U) 5. (GB 110V) 5. (GB 110V) 6. (US) 4. (CH) 6. (US) 4. (CH) 6. (US) 6. (US) Protection class II I Type of protection (splash water protected) Radio interference level IPX4 EN Tank volume l Width mm Depth mm 450 Height mm Weight kg (PC) 11 (XC) 12 (PC) 14 (XC) 11 (PC) 12 (XC) 11 H05RR-F 2x0.75 2) H05BQ-F 2x1.0 3)H05RR-F 3G1,5 4) H05RR-F 3G1,0 5) H07BQ-F 3G2,5 6) SJTW- WG 16/3 9.6 Tilbehør Betegnelse rtikelnr. Fleece-filterpose ttix 30 (5 stk.) Fleece-filterpose ttix 40, 50 (5 stk.) ffaldspose ttix 30, 40, 50 (5 stk.) Rundfilter PC Fladfilter XC (2 stk.) Ilægningsfilter ttix Ilægningsfilter ttix Nilfisk-lto-Foam-Stop (6x1l)

26 sk-alto.com HED QURTER DENMRK Nilfi sk-dvance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SLES COMPNIES RGENTIN Nilfi sk-dvance srl. Edifi cio Central Park Herrera 1855, Offi ce 604 Ciudad utónoma de Buenos ires Tel.: (+54) USTRLI Nilfi sk-lto 48 Egerton St. PO Box 6046 Silverwater NSW 2128 Tel.: ( skalto.com.au USTRI Nilfi sk-lto Metzgerstr Bergheim/Salzburg Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.at BELGIUM/LUXEMBURG Nilfi sk-lto division of Nilfi sk-dvance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.be/ CND Clarke Canada Part of the Nilfi sk-dvance Group 4080-B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: ( Web: CHILE Nilfi sk-dvance S.. San lfonso 1462, Santiago Tel.: (+56) sk.com Web: sk.com/ CHIN Nilfi sk-dvance Cleaning Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Room 2515, Building C Huangdu Square 3008 Yitian Road Futian District, Postcode: Shenzhen Tel.: (+86) CZECH REPUBLIC Nilfi sk-dvance s.r.o. Do Čertous 2658/ Praha 9 Tel.: (+420) Web: sk-alto.cz DENMRK Nilfi sk-lto - en division af Nilfisk-dvance /S Industrivej Hadsund Tel.: Web: sk-alto.dk FINLND Nilfi sk-lto Koskelontie 23 E Espoo Tel.: (+358) sk-advance.com Web: sk-alto.fi FRNCE LTO France SS 26 venue de la Baltique, BP COURTBOEUF CEDEX Tel.: Commercial : SV : Pôle tech : sk-alto.com Web: GERMNY Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance G Guido Oberdorfer Str Bellenberg Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.de GREECE Nilfi sk-lto 8 Thoukididou Str rgiroupolis Tel.: nilfi Web: sk.gr/ HOLLND Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance BV Camerastraat BB lmere Tel.: ( sk-alto.com Web: sk-alto.nl HONG KONG Nilfi sk-lto 2001 HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: (+852) HUNGRY Nilfi sk-lto 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. Tel.: INDI Nilfi sk-dvance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd fl oor, above Popular Car World, Western Express High way, ndheri ( East), Mumbai Tel.: ( IRELND Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria C11 9BQ Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.ie ITLY Nilfi sk-lto Strada comunale della Braglia, 18 I Guardamiglio (LO) Tel.: Web: sk-alto.com/ JPN Nilfi sk-lto Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: ( MLYSI Nillfisk-dvance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+60) MEXICO Nilfi sk-dvance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel.: (+52) (switchboard) Web: sk-advance.com.mx NORWY Nilfi sk-lto Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) sk-alto.com Web: sk-alto.no POLND Nilfi sk-lto Pruszkow ul. 3-go MJ 8 Tel.: (+48) Web: sk-alto.pl PORTUGL Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da brunheira Edificio 1,1 P Sintra Tel.: (+35) sk-advance.es Web: sk-alto.com RUSSI Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Tel.: (+7) Web: sk.ru SINGPORE Nilfi sk-lto 22 Tuas ve 2 Singapore Tel.: (+65) Web: sk-advance.com.sg SPIN Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance S.. Torre D ra, Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Barcelona Tel.: (+34) sk-alto.com Web: sk-alto.es SWEDEN Nilfi sk-lto Member of the Nilfisk-dvance Group minogatan 18, Box Mölndal Tel.: (+46) sk-alto.com Web: sk-alto.se TIWN Nilfi sk-lto No.5, Wan Fang Road Taipei Tel.: (+886) THILND Nilfi sk-lto 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfi sk-dvance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. /S. Necla Cad. No.: 48, Yenisahra / Kadıköy Istanbul Tel.: (+90) Web: sk-alto.com.tr UNITED KINGDOM Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria C11 9BQ Tel.: Web: sk-alto.co.uk US Nilfi sk-dvance Inc st venue North Plymouth, MN Tel.: ( Web: VIETNM Nilfi sk-dvance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+84) / (+84) nilfi Web: sk-advance.com/

Din brugermanual NILFISK ATTIX 50 M http://da.yourpdfguides.com/dref/3609113

Din brugermanual NILFISK ATTIX 50 M http://da.yourpdfguides.com/dref/3609113 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Driftsvejledning 107401206 TTIX 30/50 H/M Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Fr idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT DK NO SE FI DE FR NL IT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Brugsvejledning 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Tillykke med din nye Nilfisk Højtryksrenser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11 Våd-/tørsuger til krævende rengøring og opsamling af farligt støv. Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor designet af ATTIX 9 SD gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250 Støvsugere / / er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper Driftsvejledningen er en del af apparatet. Gem den til senere brug! Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper DK 4 X x 360 1 x 135 1. 2. 3. 5 6 7 A 8 9 80 2 Jahre Dampf-Tapetenablöser Garantie Steam wallpaper stripper 2 years Décolleuse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere