Skolens opgaver og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens opgaver og formål"

Transkript

1 LØGSTØR SKOLE

2 Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Klaus Toft Adresse Bøgevej Løgstør Lovgrundlag og opgaver Centrale nøgletal Folkeskoleloven. Undervisning elever klasse AKT klasser Fritidsdel: elever fra kl. I skolen : 494 elever inkl. AKT-klasser SFO en: 67,4 enheder. Rammebetingelser Klassetrin Antal spor pr. klassetrin Antal elever pr. klasse Antal elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til under-visning 5/ ,54 13,65 40,40 % 5/ ,17 15,73 40,61 %

3 Overordnede politiske mål for området Fokusområde Mål Veje til målet Læsefærdigheder hos skolebørn på mellemtrin Læsefærdighederne for kommunens skolebørn på folkeskolens mellemtrin skal i 2014 være mindst på højde med landsgennemsnittet og gerne højere. Tilbyde kurser i faglig læsning for matematik- og natur/tekniklærerne på mellemtrinet. Uddanne læsevejledere på alle skoler. Uddanne specialundervisningslærere Status for målopfyldelse Målene forventes nået i Indsatsen evalueres på 7. klassetrin hvert år i september. Fokusområde Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Flere afslutter en ungdomsuddannelse Målet er at 95 % af en årgang skal afslutte en ungdomsuddannelse inden udgangen af Styrket indsats ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsmiljøet styrkes i Aars Samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og uddannelsesinstitutionerne via oprettelse af et uddannelsesråd At særlig tilrettelagt uddannelse analyseres At sætte fokus på produktionsskoler og EGU. Andelen af unge der rekrutteres til det almene gymnasium i år 2015, er steget fra 30 % til 41 % Den endelige måling foretages i 2015, men der måles hvert år for at se om slutresultatet i 2015 kan opretholdes.

4 Forvaltnings mål for DBA Fokusområde Status Tværgående samarbejde - helhedsorienteret indsats Tværfagligt teams, politisk godkendt juni 2010, bestående af medarbejdere fra socialforvaltningen samt børne- og skoleforvaltningen er etableret med faste medlemmer samt netværks teams i kendte sager. Begge teams arbejder på institutioner/skoler samt på forvaltningsniveau med henblik på helhedstænkning og fælles strategier/mål. Teamene bruges som konsultativ bistand til problemstillinger vedrørende børn og unge. Disse fremstilles anonymt og må ikke være kendt af PPR-psykolog eller socialforvaltningen. De tværfaglige teammøder skal være et udviklende forum. Fokus er på kommunens sammenhængende børnepolitik og på samarbejdet på tværs af faggrupper i områderne. Der har været afholdt temamøder og temadage med henblik på at opnå større fælles forståelse på politikområderne, den faglige udvikling samt faglig sparring. Der er udarbejdet guides/manualer til håndtering af og samarbejdet omkring implementeringen af de udmeldte politikker på børne- og skoleområdet. Efter tiltrædelse af en ny skoleleder har vi brugt de første møder på en forventningsafklaring og dialog om, hvor vi kan bruge hinanden. Hver faggruppe har fortalt om sit område, og hvor vi som skole, kan trække på deres ressourcer. Sparring til skolens ledelse om konkrete men selvfølgelig anonyme sager. Sparring til skolens medarbejdere om konkrete men selvfølgelig anonyme sager. Mål i Vesthimmerlands Kommune Målet med det tværgående samarbejde og den helhedsorienterede tænkning er, at opnå bedst mulig service til borgerne at der skal sættes tidlig ind over for børn i udsatte positioner, således at problemerne ikke når at vokse sig store. Dette kan bl.a. gøres gennem sundhedsfremmende tiltag. også at udbyde en efterspørgelsesstyret tilgang således at skolerne og institutioner får de ydelser, de har brug for. At få udbredt kendskabet om det tværfaglige team til lærerne og pædagogerne, så de også ser det som en ressource i deres arbejde, da de er frontmedarbejdere. At det tværfaglige samarbejde er med til at nuancere problemstillingerne, når man har alle parter til stede. Veje til målet / konkrete tiltag den administrative styregruppe er ansvarlig for, at der sker udvikling og den løbende dialog i forhold til de tværfaglige teams og netværks samarbejdet der skabes rum for vidensdeling og kendskab til hinandens arbejdsområder og muligheder institutionerne, skolerne og de tværfaglige samarbejdspartnere oplever tilgængelighed og synlighed i det daglige samarbejde. Tydeliggør eksistensen af det tværfaglige team overfor frontmedarbejderne samt konkret opfordre dem til at bruge det tværfaglige team i forlængelse af skolens andre støtteforanstaltninger.

5 Succeskriterier / konkrete tegn på at målet.. At lærerne og pædagogerne bruger det tværfaglige team som sparringspartner. At møderne i det tværfaglige team giver mening for de deltagende parter. Status for målopfyldelse / evaluering Det tværfaglige team evaluerer møderne og indsatsen i slutningen af skoleåret med henblik på at tilpasse til det kommende skoleår. Lærere og pædagoger evaluerer i vinterhalvåret deres sparring fra både det tværfaglige team samt bistanden fra særligt PPR. Ledelsen bringer denne evaluering videre, også særskilt med hele PPR-teamet omkring deres sparring og tilbud samt de fremadrettede behov for skolens medarbejdere

6 Fokusområde Status 95 % af alle unge ønsker og gennemfører en ungdomsuddannelse Dagtilbud og skoler har et medansvar for at løfte målsætningen om, at 95 % af alle unge søger og gennemfører en ungdomsuddannelse og gøre dem til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk. Op imod hver fjerde elev forlader folkeskolen med for svage forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse, og det ser ud som om, det i udstrakt grad er de kortuddannedes børn, der aldrig får en uddannelse. Der arbejdes stadig langt hen ad vejen i fag og lektioner, med styrende lovgivning og arbejdstidsregler - vi lever imidlertid i en tid, som stiller nye krav til danske borgeres kompetencer og dermed nye fordringer til skolernes organisation, pædagogik og læringsprocesser. Drengene klarer sig generelt dårligere i skolen end pigerne, og langt flere drenge end piger får udsat skolestart i Vesthimmerlands Kommune. Skolerådet bemærker i deres sidste rapport, at der er sket forbedringer for de yngste, men at der stadig er udfordringer i udskolingen. Skolen har i mange år arbejdet med projekt Den Røde Tråd i bevidstheden om, at en tidlig indsats har betydning for målet. Dette arbejde har vi nu overført til arbejdet med de gode overgange. Skolen arbejder intensivt med at hæve eleverne faglighed igennem supplerende undervisning og holddannelse. Skolen har indledt et tæt samarbejde med dagplejen, børnehaverne, kulturskolen og folkebiblioteket om en fælles indsats for at øge elevernes faglige udbytte i særligt dansk og engelsk. Vi tror på, at motivation betyder meget for elevernes faglige udbytte, hvorfor vi også arbejder på to væsentlige områder, nemlig den gode relation og dialogen med den enkelte elev, som har krav på, at blive mødt der, hvor det er, såvel fagligt som socialt. Det andet aspekt er inddragelsen af IT i den daglige undervisning. Netop IT kan, hvis det bliver brugt rigtigt, være med til at motivere netop drengene til at arbejde med det faglige indhold. Mål i Vesthimmerlands Kommune at videreudvikle et skolevæsen i særklasse at der på alle niveauer er få, klare mål at udvikle rum og læringsmiljøer, der bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, der giver plads til leg og inspirerer til læring ved at overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme. at alle børn og unge mødes med ambitioner. De skal inddrages som med skabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig. at alle elever skal have mulighed for faglig, praktisk og kreativ fordybelse. Ikke alle har lige stort potentiale, men alle skal udfordres til deres yderste. at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater mindskes Veje til målet / konkrete tiltag Skolernes organisation nytænkes, således at der tages udgangspunkt i ovenstående mål. Éttallernes tyranni (1 klasse, 1 lærer, 1 time) minimeres, således at der etableres fleksibel undervisning og læring på tværs af klasser og årgange Der arbejdes på alle niveauer med en højere grad af

7 sammenhæng mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser Øget fokus på undervisning i uddannelses -, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering gennem hele forløbet Der etableres mulighed for at følge udviklingen fra de ca. 84 % til målet om de 95 % (i UU-regi) Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Mariagerfjord-, Rebild og Vesthimmerlands Kommune, hvor repræsentanter fra 10. klasserne, UU erne, Erhvervsskolerne, Produktionsskolerne og Børne- og skole forvaltningen i Vesthimmerlands Kommune samarbejder om et nyt tiltag. Gruppens mål er at beskrive en 10. klasse med erhvervsfaglige sigte. Gruppen udarbejder en indholdsbeskrivelse af samarbejdet mellem 10. klasse, erhvervsskolerne, produktionsskolerne og en coach UU får en central rolle i arbejdet. Indsatsen for de unge påbegyndes evt. med en særlig indsats i 8. og 9. klasse. Gruppen ansøger Sats puljen pr. september Som en del af vores samarbejde med dagplejen, børnehaverne, kulturskolen og folkebiblioteket har vi et fælles mål om at hæve elevernes faglighed i både dansk og engelsk. Skolen implementerer fra 1/ projekt Fremtidens skole. Konkret er det 7. årgang, der starter op på dette projekt. Projektet indeholder 3 faglige linjer Sport/sundhed, Science/innovation samt Internationalitet. Den ugentlige linjedag skal gerne være med til at motivere eleverne yderligere, samt at de oplever et interessefællesskab på tværs af årgangen. Projektet vil løbende blive udrullet op i ottende og niende årgang også. Mellemtrinnet har fokus på, om de også kan arbejde ud fra en lignende tankegang for netop at motivere eleverne mere. Vi fokuserer på endnu større kontakt og inddragelse af erhvervslivet omkring skolen, hvor eleverne vil møde realistiske udfordringer og problemstillinger, som vil udfordre deres faglighed og dermed også anspore dem til at gøre sig endnu mere umage og motiverede for at lære mere. Vi har indkøbt en hel del Lego til hele skoleforløbet for at motivere yderligere, da dette lægger op til både problemløsning og konkrete læringsaktiviteter som ofte tiltaler netop drengene. Vi har som et etårigt forsøg arbejdet med udskudt klassedannelse, hvor vi fokuserer på den enkelte elev, og hvad der skal til, for at alle elever arbejder på deres niveau. Dette gøres selvfølgelig i tæt dialog mellem både forældre, pædagoger og lærere samt i nogle tilfælde det tværfaglige samarbejde med PPR. Hvis dette bliver en succes, kan forsøget udvides længere op gennem skolen, hvor vi allerede nu gør forsøg med mere fleksible holddannelser. Succeskriterier / konkrete tegn på at målet.. Målet er, at eleverne på Løgstør skole opnår tilfredsstillende resultater i fagene dansk og engelsk, således at eleverne som minimum ligger på det forventede resultat taget de socioøkonomiske forhold i betragtning. At eleverne trives i den daglige læring, og at skolegangen giver mening for dem.

8 Status for målopfyldelse / evaluering Målene evalueres hvert år efter afsluttet FSA. Projekt fremtidens skole evalueres med elever, forældre, medarbejdere og ledelse ift. at tilpasse linjerne og indholdet til den kommende 7. årgang, Projekt udskudt klassedannelse i 0. årgang evalueres ultimo januar 2014 med henblik på både kommende 0. årgang men også for den nuværende årgangs start i første klasse, hvor det vil være oplagt også at tænke i fleksible holddannelser. Udbygge kontakten til erhvervslivet, så vi får en større palette at vælge imellem, så vi kan målrette forløbene endnu mere.

9 Fokusområde Status Den digitale folkeskole Regeringen har udarbejdet en national strategi for anvendelse af it og digitale læremidler i folkeskolen. Børne- og skoleforvaltningen har med baggrund i denne udarbejdet en digitaliseringsstrategi for skole og SFO-området frem til Strategien indeholder 6 fokusområder: Teknik/drift, kompetencer, digitale læremidler, kultur, ledelse/styring og Kommunikation. Det er politisk besluttet i Vesthimmerlands kommune, at 2 årgange på alle skoler forsynes med mini-pc ere i hvert af de kommende år. Skolens trådløse netværk fungerer slet ikke optimalt. Vi oplever stor ventetid på hastigheden, og at en stor del af eleverne slet ikke kan komme på netværket! Løgstør skole har udleveret mini-pc erne til klasse. En del elever har fået udleveret IT rygsække. Der anvendes digitale lærermidler, når det skønnes, at disse læremidler er bedre end andre. Alle fagudvalg forholder sig fremadrettet aktivt til indkøb af digitale lærermidler. Skolen benytter det etablerede ressourceteam til vidensdeling samt til at udbygge kulturen. Skolens serviceleder er den tekniske IT person på Løgstør skole. SFO har indkøbt Ipads for at undersøge læringspotentialet i dette medie. Vi er godt undervejs med at udarbejde en digitaliseringsstrategi. Skolen deltager i projekt forandringsledelse under ministeriet. Dette har skabt et stort fokus på IT og brugen af samme. Mål Alle skoler har tidssvarende computere og netværk Etablering af en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor IT understøtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Skolerne har veluddannede didaktiske IT-vejledere i hver afdeling Skolerne har etableret ressourceteam, der samarbejder om den digitale folkeskole. Teamet består af ledere, læsevejledere, didaktiske ITvejledere og skolebibliotekarer Alle elever og lærere har overblik over og adgang til digitale læremidler, hvor som helst når som helst Skolerne kommunikerer digitalt. At skolens medarbejdere formår at udnytte forskellige medier for at højne elevernes faglige niveau. At klæde medarbejderne på til at kunne håndtere forskellige medier såvel didaktisk som pædagogisk. Veje til målet / konkrete tiltag Forvaltningen har udarbejdet en Digitaliseringsstrategi for Børne- og skoleforvaltningen samt et dokument indeholdende besluttede tiltag omkring digitaliseringsstrategien I skoleåret udleveres mini pc ere til to årgange i indskolingen og til yderligere to årgange de følgende år. Der udbydes didaktisk itvejlederuddannelse til alle skoler. Indskolingslærere som underviser klasser, der modtager en mini pc tilbydes inspirationsdage, SFO- personale tilbydes kompetenceløft omkring brug af mini pc ere. Der tilbydes temadage og kick-off for ressourceteams på skolerne. Der er etableret Fælles Net til at understøtte kommunikation og vidensdeling.

10 Vidensdeling omkring brug af IT i undervisningen er fast punkt på alle afdelingsmøderne. Skolens afsætter hvert år midler til IT indkøb på budgettet. Skolen har meldt ud, at den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem primært foregår via intra. Udnytte de ressourcer det giver, at vi får uddannet fire IT-didaktikere. Deltagelsen i projekt Forandringsledelse under ministeriet har været medvirkende til, at vi har haft særligt fokus på IT og de muligheder det giver. Etablering af en IT-skolepatrulje, som hjælper den tekniske IT-administrator, men som også er med til at tydeliggøre elevernes ansvar overfor vores udstyr. Nedlæggelse af vores to IT-lokaler med stationære maskiner. I stedet ønsker vi at prioritere, at vi får et bedre trådløst netværk, bærbare maskiner, elektroniske tavler i alle klasselokaler. På den måde bliver IT også et mere naturligt redskab i det daglige arbejde. Lokalt kursus kaldet mediepædagogiske kreatører skal gerne være med til at udforske og udfordre de pædagogiske og didaktiske overvejelser den professionelle gør sig i mødet med eleven ift. elevens læring. Succeskriterier / konkrete tegn på at målet om den digitale folkeskole nærmes Der er færre fejlmeldinger på det tekniske område Fælles Nettet benyttes til vidensdeling og kommunikation At skolens serviceleder får færre henvendelser vedr. tekniske udfordringer. At skolens personale oplever, at IT fungerer hver dag og at de kan se det som en pædagogisk og didaktisk ressource. At skolen bruger færre midler på indkøb af boglige undervisningsmaterialer men tilsvarende flere på digitale lærermidler og forløb. At eleverne klarer sig bedre til FSA. Højere motivation blandt eleverne og mindre eksklusion af elever. Status for målopfyldelse / evaluering GUS med forvaltningen anvendes til drøftelse af og evaluering af målene i DBA / Kvalitetsrapporten Skolen benytter skolens ressourceteam til den løbende evaluering. Skolens ledelse evaluerer tiltagene i projekt forandringsledelse. Tæt dialog med skolens IT pædagogiske konsulent om udvikling og tiltag. Evaluering af kurset mediepædagogiske kreatører og måske efterfølgende en udrulning til alle skolens pædagogiske medarbejdere. I forbindelse med den årlige fagbudgettering/ budgetopfølgning evalueres udviklingen og revurdering af indkøb og prioriteringer.

11 Fokusområde Status Fortsat inklusion Salamanca-erklæringen fra 1994 om inklusion Handicap-konventionen fra 2007 Lov om Folkeskolen med seneste ændring vedr. inklusion gældende fra skoleåret 12/13 Dagtilbudsloven Den sammenhængende Børnepolitik for VHK Inklusionspolitikken for VHK Gode overgange Det har været muligt fra 2012 at tilbageføre midler fra specialtilbud til almenundervisningen og endvidere påbegynde arbejdet med mellemløsninger på dagtilbuddene ligesom der til stadighed iværksættes centrale tiltag bl.a. i forhold til uddannelse At lære sammen er at lære at leve sammen! Skolen lavede i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2012/13 en inklusionsplan. Denne er i korte træk beskrevet under veje til målet. Løgstør Skole har stor fokus på at løse inklusionsopgaven gennem øget dialog med medarbejderne om netop inklusion. Fokus på at det ikke er den enkelte elev, der er problemet, men at eleven udfordrer os. Hvad kan vi som professionelle derfor gøre anderledes? Udarbejdelse af tilbudskatalog fra skolens ressourceteam. Brug af IT som et redskab til faglig og social inklusion. Diskussion af inklusionsbegrebet i AKT-temaet. Mål Veje til målet / konkrete tiltag Dagtilbuddet / skolen sikrer, at barnets / elevens udvikling og læring i videst mulig omfang understøttes i almenområdet og i nærmiljøet og, at læringsmiljøet tilrettelægges så flest muliges behov kan imødekommes i almenområdet. Dagtilbuddet / skolen giver muligheder for, at barnet / eleven oplever fællesskab og har positive relationer til voksne og andre børn Dagtilbuddet / skolen giver muligheder for, at barnet / eleven udvikler sig både socialt, fagligt og fysisk, således at de rustes bedst muligt til at tage en ungdomsuddannelse og senere leve et indholdsrigt voksenliv Dagtilbuddet / skolen arbejder for, at overgange og tværfagligt samarbejde mellem forvaltninger og mellem dagtilbud og skole og familie styrkes Dagtilbuddet / skolen udvikler resursesprog med fokus på muligheder, succeser, det der virker, det der kan lade sig gøre, kompetencer m.m. Dagtilbuddene / skolerne har fokus på dagtilbuddets / skolens indretning, dagens organisering, pædagogiske aktiviteter, sprog og kommunikation, samspil, lege og de pædagogiske teorier og metoder der anvendes. Skolerne / dagtilbuddene udarbejder en handleplan for udmøntningen af inklusionspolitikken og forvaltningsmål. Handleplanen skal være klar til brug Der søges etableret uddannelse / efteruddannelse, som fremmer medarbejdernes kompetencer (relations kompetence, klasseledelseskompetence, (fag)didaktisk kompetence, analyse og refleksionskompetence, kompetence til at arbejde itbaseret) med henblik på at opkvalificere almenmiljøet Forvaltningen inviterer til fyraftensmøder m.v. for bl.a. at etablere fælles sprog og forståelse af opgaven PPR m.fl. arbejder konsultativt og yder vejledning og rådgivning til hjælp til selvhjælp.

12 Ressourceteamet og ledelsen mødes for at afklare deres opgaver samt evaluering af samme. Ressourceteamet og ledelsen skal være tæt på opgaveløsningen, særligt der, hvor inklusionen kommer på prøve. Samtidig deltager en fra ressourceteamet gerne i møder med PPR og forældre omkring den enkelte elev. I AKT drøftes og evalueres inklusion løbende. Derfor har vi også ændret i vores struktur i AKT for at tilpasse forløbene til de elever, som vi har i tilbuddet lige nu. Større fokus på praktikmulighederne for AKT-eleverne for at øge elevernes selvværd. Vi har som en del af de gode overgange fokus på, hvad der gøres for netop at inkludere alle. Vi har fra skoleåret 2013/2014 lavet en anderledes løsning i 0. årgang, hvor vi har 33 elever. Vi har beholdt årgangen som en stor gruppe, hvor der gennem skoleåret afprøves forskellige konstellationer for at give plads til alle både fagligt og socialt, og møde alle der, hvor de har behov. Samtidig er håbet, at alle har større mulighed for at finde nogle de svinger med både socialt og fagligt, når de har 32 at vælge imellem, end hvis de kun havde 16. Tættere dialog mellem skole og SFO, så vi bliver en enhed. Tættere dialog mellem skole og AKT-team, så vi bliver en enhed. Tæt dialog mellem ledelse, kompetenceteamet og lærere omkring elevernes faglige udbytte i særligt dansk og engelsk. Tæt dialog med PPR og sagsbehandlere for at sikre de nære professionelle sparring på opgaven, særligt når inklusionen bliver svær. Fordeling af ansvar, så det ikke er den enkelte lærer der står alene med ansvaret, men at teamet skal opfattes som en ressource. Succeskriterier / konkrete tegn på at målet om en inkluderende praksis nærmes Der arbejdes med at identificere tegn bl.a. på nedenstående: Børnefællesskaber viser tegn på inklusion, når. når fokuselever udvikles sprogligt, socialt og fagligt i fællesskaberne. Pædagoger og lærere fremmer inklusion, når. der arbejdes praktisk pædagogisk samt i forbindelse med inklusionslærernes vejledningssamtaler med lærere og pædagoger. Ledelsen fremmer inklusion, når. der udarbejdes handleplaner for fokuselever, samt når der foretages evaluering af indsatsen. Forældre fremmer inklusion, når. de tager aktivt del i inklusionsprocessen bl.a. igennem trivselsrådene. De tværprofessionelle samarbejdspartnere fremmer inklusion, når. der afholdes møder med pædagogisk personale, der ønsker tværfaglig rådgivning vedr. fortsat inklusion af fokuselever. I forbindelse med skoleårets planlægning revurderes skolens handlingsplan for inklusion. At der ekskluderes færre elever.

13 Status for målopfyldelse / evaluering Skolerne redegør hvert år 1.7. for brugen af inklusionsmidler i forhold til det politiske niveau GUS med forvaltningen anvendes til drøftelse af og evaluering af målene i DBA /Kvalitetsrapporten Dagtilbuddene redegør for det inkluderende arbejde bl.a. ved tilsynsbesøg Der evalueres i forhold til den ventede dokumentationsmetode, som ministeriet sammen med bl.a. KL udarbejder Opfølgning i GUS med frontmedarbejderne om inklusion, om udnyttelse af ressourceteamet, om samarbejdet og sparringen med PPR. Evaluering i ledelsen omkring skoleårets planlægning og lærerbemanding ift. det enkelte barn.

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål OVERLADE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Lovgrundlag og opgaver Centrale nøgletal Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Brian Svendsen

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere