T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 / Battle manment system Heidi er tilba 23 nye korporaler Carl Friis træææd an Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Kaptajn Bent Rochler Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gan årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 28. november, eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninr og holdninr der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninr og holdninr. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto Electronic Warfarekompagniet har været på øvelse i England. Her blev materiel og mandskab sat på prøve. Læs side 3. De positive soldater Åbent hus - velkommen indenfor Kan du huske dengang To hold danmarksmestre Chefskifte ved stabskompagniet Soldaternes sociale engament i... Folkeprisen gik til timers stafet Årets foto i TELEGRAFEN 2008 Værnepligtig danmarksmester Personelnyt

3 Der var inviteret til en bred orientering om det nye informationssystem. Chefsernt René Sabinsky indledte med at fortælle om systemets anvendelighed og muli brug, samt påtænkte udvidelser. Battle manment system - nu er det på vej Hæren skal i fremtiden kunne delta i netværksbaserede operationer. Til det har Terma og Systematic udviklet softwareprogrammellet, der skal kunne håndtere informationer, som kan brus til at planlæg og styre militære operationer. Af major Rudolf Wolf, Hærens Føringsstøtteskole og chefsernt René Sabinsky for tiden til tjeneste ved Forsvarets Materieltjeneste. Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har indgået en kontrakt på et tocifret millionbeløb med de to århusianske firmaer Systematic Software Engineering og Terma A/S med henblik på anskaffelse af et Battle Manament System Basic (BMS BASIC) til Hæren. Kontrakten omfatter anskaffelse, support og vedliholdelse af licenser over en fireårig periode. De fire år har til formål, at anskaffe licenser i takt med anskaffelse af de køretøjer, som skal udstyres med BMS. Samtidig er der i kontrakten indgået aftale om nnemførelse af fabrikskurser. BMS BASIC er software, som er udviklet af de to firmaer og som allerede er solgt til andre lande, hvor det er i brug. Danmark har i kontrakten indgået aftale om yderlire funktioner for at honorere de brurkrav, som blandt andet Hærens Kampskole, ud fra operative hensyn, har stillet til BMS BASIC. BMS BASIC anskaffes som et antal licenser til brug for udvalgte platforme (eksempelvis køretøj, våbensystem, føringscontainer m.v.). Licenserne anskaffes til fri brug inden for Forsvarets koncern. Licenserne anvendes fra bataljonsniveau og nedefter i Forsvarets mobile enheder. Kontrakten omfatter optioner på supplerende køb af licenser, der løbende erhverves, hvis yderlire behov opstår. Bedre informationsudveksling BMS BASICs formål er, at styrke Hærens evne til at delta i netværksbaserede operationer (NBO). BMS BASIC skal forbedre de danske soldaters informationsudveksling og give et bedre overblik over egne og erkendte fjendtli enheders positioner via opdaterede GPS-positioner på digitalt kort. BMS BASIC hovedformål er selvføllig udveksling af informationer på kamppladsen samt understøttelse af føringsvirksomheden. Informationsudveksling mellem enhederne er en nøglefunktionalitet i BMS BASIC. BMS BASIC funrer på den måde, at erkendte fjenders position markeres på systemet og sammen med egne styrkers position gives informationerne automatisk videre til andre enheder. Informationerne kan aflæses fra køretøjsniveau og op til afdelingsniveau (AFD) på et fælles digitalt kortgrundlag (Common Operational Picture). BMS BASIC giver samtidig mulighed for at dele oplysninr med enheder fra koalitionspartnere. Da BMS BASIC opfyl- TELEGRAFEN 3

4 Spids blyanten! Nu er der god vin for 200 kr til bedste artikel. Lyars Vin & Specialiteter ved Karina og Morten Lyar Prinsessegade 32b 7000 Fredericia, Met hurtigt var man inde i den operative struktur og kunne ved selvsyn se, hvor let det er at komme i gang med BMS. der følnde krav til Interoperabilitet. o NFFI STANAG (5526) o MIP o LINK16 og VMF Herved understøttes føringsvirksomheden væsentligt. Det vil si både den indledende planlægning af operationen og den efterfølnde udførelse. Alle kan se alle på kortene Overordnet er BMS Basic et C2-system, som består af to dele (applikationer) som udadtil er forskelli i deres brurgrænseflader. Reelt er BMS Basic ét og samme produkt, der blot i dets design er skræddersyet til to forskelli arbejdsmiljøer: til kommandostationen (KSN) og til felten. De to dele betegnes "BMS/SemiMobil" til brug for KSN/TOC og "BMS/Mobil" for brug i felten. Samlet betegnes produkterne - BMS BASIC. BMS BASIC benævnes BASIC, idet det kun indeholder de faciliteter, som alle typer enheder har brug for, idet våbenartsspecifikke funktioner først vil komme til i senere projekter. Dette er besluttet af økonomiske årsar, men også for at tilsikre, at alle får erfaring med systemet inden der udvikles yderlire funktioner på systemet. BMS er det største operative IT- projekt i Hæren, idet det vil få berøring med alle operative enheder i Hæren. BMS skal kort fortalt gøre førinn hurtire og bedre samt være med til at mindske egne tab, da alle kan se alle og dermed skulle beskydning af egne enheder kunne forhindres. Førinn lettes blandt andet ved: - Alles situationsbillede vil være det samme, så har alle ens udgangspunkt for forståelse af situationen omkring enheder og materiel m.m. - Der sker automatisk informationsudveksling af planer, ordrer og opgaver således at alle har et entydigt indblik i enhedens planer, givne ordrer og de gældende troppeinddelinr. - Indrapportering af status for materiel og personel videregives automatisk til foresatte. Det vi i dag kender fra "FADSUM" melding eller logiske situationsrapporter. Giver et vingavekort på 200,- kr. for den bedste artiklel. Bedre og mere præcis planlægning BMS/semimobil skal primært anvendes i KSN ved afdelinn og kompagniet til nnemførelse af planlægningsopgaver som udførelse af befalinr med diverse kalker. Planlægninn kan gøres hurtig, fordi det er muligt, at alle i staben kan arbejde med hver deres del af en befaling og alle kan se hvad kollegaen laver, så der er sammenhæng i den færdi befaling. I fremtiden vil det ikke være nødvendigt, at kontorordonnanserne knokler med at lave kopier til alle inden befalingsudgivelsen. For når befalinn er færdig og godkendt af chefen, kan den automatisk sendes ud til alle dispositionsenheder. Til selve befalingsudgivelsen behøver bataljonschefen kun at give de overordnede direktiver for den kommende operation, da alle detaljer er sendt frem, så kompagnicheferne (KC) har haft mulighed for at sætte sig ind i befalinn og endda iværksætte indledende forberedelser inden befalingsudgivelsen. Hjemme på kompagniets KSN kan befalinn hurtig laves, da det er muligt at ta kopier af bataljonsbefalinn og de tilhørende kalker og tilpasse dem til et niveau. Kompagniets befaling sendes automatisk via BMS ud til delinrne. Hvis tiden eller situationen ikke tillader at KC samler kompagniet til en fælles befalingsudgivelse, har delingsførerne (DF) nu det, de skal bru for at nnemføre operationen. DF kan udarbejde delingsbefalinn og sende den ud til gruppeførerne (GF). Hvis der er behov for diskussion af de taktiske løsninr på kortet, uden at førerne kan mødes fysisk, kan de anvende den nemme DRAW funktion på kortet og sende løsningsforslag frem og tilba. Under kampen vil det være BMS MOBIL, der vil blive anvendt i de taktiske køretøjer. Her vil det være det opdaterede situationsbillede, som vil være førernes primære værktøj, som han kan læg den operative kalke oven på. Oplysninr om fjenden ses af alle Blue Force Tracker faciliteten fortæller, hvor de andre køretøjer er og li så snart de første enheder møder fjenden, kan de straks "læg" deres position og oplysninr om dem ind på situationsbilledet. Derved kan andre enheder ta højde for fjenden i deres fremrykning. Under fremrykninn er der inn grund til at melde om faselinier m.v. da alt kan ses på skærmen. Føreren, der ofte også er vognkommandør, behøver ikke TELEGRAFEN Dit blad - Din mening GRATIS TIL ALLE Alle ansatte ved Telegrafregimentet, der tar orlov, går på civiluddannelse eller forlader Telegrafregimentet, uanset grad, kan få TELEGRA- FEN leveret gratis på deres privatadresse i op til et år efter hjemsendelsen. Du skal bare sende en mail med navn og adresse til: eller ring TELEGRAFEN

5 pressede situationer og i kamp. Uddannelse vil blive nnemført i moduler. Et teknisk modul; hvor soldaten lærer at anvende BMS, radioen og det digitale køretøjsnetværk og efterfølnde et operativt modul, hvor soldaten lærer at anvende systemet i taktisk ramme. Al IT kræver administration. Der vil derfor i hver afdeling skulle være flere IT-administratorer der skal tilsikre, at alle systemer kører optimalt. Uddannelse af instruktører til at nnemføre det tekniske modul og administratorer vil ske ved Hærens Føringsstøtteskole, medens Hærens andre skoler og Hærens Officersskole vil skulle ta sig af den taktiske uddannelse på BMS. Der var man der ville prøve BMS, for at se om det nu var så let at gå til som der blev sagt og det var udelukkende positive tilkendegivelser fra alle. at dirire køreren, idet den indlagte navigationsfacilitet fortæller køreren på hans skærm, hvor han skal hen og om han følr den befalede rute. DF behøver ikke at huske alle detaljer i KC befalinn. Bliver han i tvivl, kan han klikke ind på befalinn og nopfriske opgaverne. Der vil stadig altid være behov for ordre og meldinr som tale på radioer, men når enhederne er blevet vant til BMS vil behovet for taleopkald blive væsentligt mindsket, for det meste kan aflæses direkte på skærmen. Hvis der er behov for en kort melding, kan der hurtigt sendes en mail af sted til berørte enhed, uden at alle forstyrres med et samlet taleopkald. Samarbejde med andre nationer vil blive nemmere, når deres BMS kan kobles sammen med vores, så behovet for forbindelsesofficerer mindskes. Det vil blive mere sikkert at udveksle kalker og skriftli meldinr, end at skulle være afhængig af tale over en dårlig radioforbindelse eller langsomme ordonnanser. På reservekommandostationen kommer alle meldinr automatisk og situationsbilledet er altid opdateret uden at kortet skal tilrettes manualet med fedtblyant. Når operationen er slut, kan alle hurtigt læg deres FADSUM melding ind i systemet, så chefen kan danne sig et overblik over situationen. - Et digitalt køretøjsnetværk. Forventelig vil de første enheder starte implementerinn i starten af 2010, således at der kan nnemføres uddannelse i 2010 med henblik på en udsendelse primo Alt dette med forbehold for, at der ikke opstår økonomiske, handelsmæssi eller tekniske forhold, der kan udskyde implementerinn. Umiddelbart virker det som lang tid, men inden BMS kan anvendes i felten, er der man praktiske forhold, der skal udredes. Alle nuværende doktriner og procedurer (de røde reglementer) på alle lavere niveauer skal tilpasses den nye digitale verden. Alt der kan aflæses ud fra skærmen, skal ikke lænre sendes manuelt, som tale over radioen. Det næste er at få nnemført en uddannelse der gør, at alle føler sig fortroli med at anvende systemet også i Alle funktionelle køretøjer får BMS Der er også en stor logistisk udfordring forbundet med implementerinn af BMS, idet alle køretøjer skal nnem en opbygning med PC er, radioer og køretøjsnetværk, ikke mindst implementerinn i missionsområderne kræver god planlægning. Skal alle køretøjer hjem på værksted i Danmark eller kan det nnemføres i missionsområdet af udsendte mekanikerteams? Til at styre implementerinn har Hærens Operative Kommando oprettet en styregruppe CIS, hvoraf den ene af dens underlagte projektgrupper har BMS, radio køretøjsnetværk og mobilt SAT- COM som dets ansvarsområde. Denne projektgruppe har teams, der tar sig af de specifikke delområder herunder doktrinudviklinn. Selv om der stadig mangler met i at systemet kommer ud på det enkelte køretøj, er det en glædens dag for alle involverede. Nu da BMS softwarekontrakten er kommet på plads, så kan vi kaste os over de andre dele af projektet og hermed få anskaffet og implementeret et samlet system til gavn for alle hærens enheder. Forberedelserne er i gang BMS Basic softwaren vil blive endeligt leveret til juni 2009, men før denne rigtig kan anvendes, skal Hæren have tre sideløbende projekter på plads: - Anskaffelse af de rigti PC løsninr i forhold til køretøjet. - Anskaffelse af nye databærende taktiske radioer og I kasernegården stod en Movag Eagle, der var koblet op på systemet, så man kunne se, at systemet virkede. TELEGRAFEN 5

6 Heidi er tilba Heidi Olsen og Charlotte Flor blevet verdensmestre i militær 5-kamp i En god historie at begynde et nyt firmablad med og TELEGRAFEN var taknemli. Det første eksemplar af TELEGRAFEN kom i Nu er Heidi tilba in! Af Leon Lindholm, redaktionen. Heidi Olsen er blevet gift og hedder i dag Heidi Sørensen. Sammen med manden Peter har de sønnen Mads. Heidi forlod Telegrafregimentet, for at blive syplejerske. Et fag med liså stor spændvidde som det at være ansat i Forsvaret og også ofte i et hektisk tempo. Så det var ikke unaturligt, at Heidi skulle den vej. Hendes selvdisciplin og stædighed til at opnå resultater kombineret med et sødt smil og et godt og roligt sind gjorde, at hun straks fandt sig godt tilrette som syplejerske. Siden er Heidi gået videre og har uddannet sig til røntnsyplejerske og arbejder nu med MR-scannere og røntnudstyr. Hun har dog aldrig glemt tiden ved Telegrafregimentet, hvor hun sammen med Charlotte Flor fik fuld opbakning til at udvikle sit talent i militær 5-kamp og dengang blev de verdensmestre sammen. Jeg vil rne træne in For et år siden spurgte en bekendt så Heidi, om hun kunne tænke sig, at mødes med de "gamle" og de nye in. Selvføllig kunne hun det. Heidi blev meldt ind i Fredericia Garnisons Idrætsforening in og med samme ildhu og stædighed (i træninn) fik den fuld knald på. Det har resulteret i, at Heidi kom med til Indien til World games på et afbud i Efter mere end 10 års pause formåede hun at placere sig som nummer 23 ud af 58. Det gav blod på tanden. Træninn blev øt og i august i år, kunne Heidi kåres som danmarksmester i hendes række. FLOT GÅET. Det er god reklame for Telegrafregimentet og Fredericia, men det sir også met om Heidis dygtighed. Selvom hun nu er indendørs og i hvid kittel, har hun stadig tænkt på det, hun lærte og hun har holdt sig "ved li" - så godt, at hun i september var kvalificeret til verdensmesterskaberne i Tyrkiet. Det værste VM nonsinde Her fortæller Heidi om VM-turen: "Hej TELEGRAFEN. Hermed lidt om vores VM-tur til Ankara i Tyrkiet. Jeg har aldrig oplevet et VM så forfærdeligt som dette. Halvdelen af de 203 atleter blev ramt af maveonde på grund af dårlig hygiejne i cafeteriet. Jeg blev bedste danske kvinde med en samlet 16. plads ud af 53 kvindeli kæmpere. Vi fik en 6. plads for hold. Et okay resultat forholdene tat i betragtning. Jeg nnemførte med maveonde/diarre/mavekrampe samtli konkurrenceda, men er nu i bedring. Vi var ti forventningsfulde atleter som tog til Tyrkiet. Konkurrencen strakte sig over fem da. Første dag var der riffelskydning på 300 m-bane. Normalt skyder vi på 200 m, men sådan skulle det ikke være. Det blev ikke topresultater her, men 5-kampen var i gang og efter to das træning på forskelli baner, var vi klar til at komme i gang (resultater kan ses på Den anden disciplin er min favorit og jeg havde glædet mig til at fyre den af. Årets bedste forhindringsbanetid er 2.37,4 min. En tid jeg løb ved de nordiske mesterskaber i juli. Skæbnen ville desværre, at jeg sad på toilettet den halve nat med diarré. Jeg var ikke den eneste med maveonde, det havde 50% af atleterne. Stående ta selv buffet er altså ikke det bedste, når 31 nationer mødes i cafeteriet med forskelli forhold til personlig hygiejne. Det danske landshold blev ramt hårdt. Alle atleter, træner og holdleder blev nedkæmpet. Forhindringsbanen skulle løbes og det blev den. Da jeg "hang" på "over-underforhindrinn", måtte jeg indse, at kræfterne slap op, men jeg nnemførte i en rimelig tid efter forholdene min. Den tredje disciplin, svømmeforhindringsbane i 50m bassin med fem forhindrinr i vandet. Det har aldrig været en vellidt disciplin i min verden, men jeg svømmede i tiden 36.5 sek. og det er jeg godt tilfreds med. Dehydreret med mavekrampe og vandtynde diarrér kom jeg i vandet og nnemførte banen uden de store uheld. Den fjerde og næstsidste disciplin er håndgranatkast på fire forskelli afstande samt tre længdekast - længste kast tæller. Aftenen inden var jeg indlagt og fik tanket væske. Jeg fik 1,5 l via drop på grund af dehydrering. Udetemperaturen var 38 grader i solen og når man ikke kan drikke eller spise, holder man ikke læn i denne hede. Jeg fik kastet håndgranaterne og denne disciplin er nervepirrende, fordi man kan risikere, at smide alle chancer væk. Uden mornmad og opvarmning stod jeg klar til start kl den sidste konkurrencedag - klar til sidste disciplin 4 km løb. Arrangørerne mente selv, at der kunne sættes verdensrekord på løberuten, men med 10 cm løst sand hele banen rundt var rutens beskaffenhed sådan, at flere måtte gå op ad bakkerne. Det er et særsyn. Vindertiden for kvinderne blev min og min for herrerne (8 km). Det fortæller hvor vanskelig ruten var. Jeg må erkende at dette VM går i den sorte bog og vil blive husket som ren overlevelse. Dette var mit 10. VM og jeg har aldrig prøvet not lignende. Det har været fedt at lave et comeback efter 10 år`s pause. Jeg var på holdet fra og kom tilba in i Der er VM i München næste år og det bliver spændende at føl holdet. Brian Dåsberg blev nr. 4 indiv. i herreklassen. Met flot kommet in. Vi skal have flere kvinder med Vi mangler kvindeli militære femkæmpere og er der non som sidder og synes, at det kunne være spændende at prøve, så afvikles der tre årli cupèr. Det vil si, at du kan melde dig til og det koster 200,- kr. Du får stillet riffel og granater til rådighed. Det eneste du skal have med er badetøj/svømmebrille, løbesko og træningstøj m. lan ærmer /ben. Se vores hjemmeside 5kamp.com og følg med i de seneste nyheder. 6 TELEGRAFEN

7 SMUK's koncertkalender Sanrinden Søs Fenr samt skuespilleren og standup-komikeren Gordon Kennedy er sammen med Slesvigske Musikkorps til nytårskoncerterne. Sæt X i din 2009 kalender nu. Harmonien i Haderslev 9. og 10. januar. Lerpøthallen i Varde 14. januar Spektrum i Odder 16. januar Undervisning er en del af det pensum, konstablerne skal nnemgå for at blive korporaler. Alle kommer på scenen og der skal afsluttes med en eksamen. 23 nye korporaler Stabshjælpere, kontorhjælpere, forsyningshjælpere, kørere, terminalhjælpere og funrende gruppeførere er blevet sat på bænken for at "komme videre". Af Leon Lindholm, redaktionen. Jeg kommer ind midt i undervisninn af de 23 kontor-, stabs- og forsyningshjælpere m.m. De er i gang med at undervise hinanden i et emne, de selv kender godt til. Til denne lektion har de haft aftenen og den del af natten, de ønskede, som forberedelsestid. Opgaven er: "Hold en kort lektion på 10 minutter om et emne, du kender godt til fra din tjeneste". Der skal forberedes og undervises På skift skal alle i klassen så afvikle deres lektion. Der er 6 grupper og man underviser de andre i sin en gruppe. De andre grupper i klassen har så hver til opgave på skift at kommentere på ting som: Strukturering af undervisninn, ægte lærertid, læringsfremmende klima, indholdsmæssig klarhed og var der intellint træning. Hver gruppe kommenterer på sit felt. Herefter er det læreren, der kommenterer og giver et "syrebad" på underviseren. Hvad var godt og hvad var skidt. Eksempelvis overkonstabel af 1. grad Carsten S. Bruun på 33 år som underviste sin gruppe (og resten af klassen) i læsning og losning af en flyver, herunder sikkerhed, logistik og arbejdsfordeling. Han kom lidt nervøs i gang, måske også fordi der var blitzlys i stride strømme til hans introduktion, men da han først fik fat i indholdet, kørte det rigtig godt. Han fik så kritik, positivt og negativt fra gruppen og derefter fra klassens øvri grupper. Iben Valentin Jensen (cand. pæd. pæd.) der var dans instruktør og en af i alt tre undervisere, der har klassen nnem hele forløbet, kunne så komme med sine kommentarer: "Du er met charmerende og har en god udstråling af autoritet. Du fik alle med. Du skal huske ikke at mumle og ikke bru bandeord. Det var godt forberedt og fine skitser, du delte ud under din indledning til, hvad eleverne skulle innem. Du må godt forklare dine didaktiske overvejelser og så hold ved din medlevende dramatiske engarede undervisningsmetode. Godt gået". Tre undervisere tilrettelægr Efter de første har været på scenen og efterfølnde i "syrebad" bliver kritikken mere konstruktiv og direkte. Som OKS-1 Heino F. Vølcker fra 3. Telegrafbataljon sagde: "Man lærer også met af, hvad andre laver af fejl". Foruden Vølcker er kontorhjælper Jes Andersen fra Uddannelsebataljonen og SG-Hallen i Svendborg 17. januar Harmonien i Haderslev 20. og 21. januar. Alsion i Sønderborg 23. januar. Tivolis Koncertsal i København 25. januar. forsyningshjælper Kurt Brantner fra 3. Telegrafbataljon med. Kører/stabshjælper H.B. Andersen fra Danske Division er også en af Telegrafregimentets kendte ansigter og fælles for dem og de andre er, at de har fået dette tilbud som er Få løberuten på mobilen Det forlyder, at man nu automatisk og ganske gratis kan få optegnet sin løberute, samt vist distancen og hastigheden, man har løbet med, via en hjemmeside ved navn www. endomondo.com. Det foregår ved, at du tar din mobil med indbygt GPS-modtar med på løbeturen. Via GPS-delen og et særligt program til mobiltelefonen, kan man så efter endt tur få et komplet notat med alle oplysninr om gå-, løbe-, eller cykelturen, på mobilen, så du skal ikke først over en computer. Hvordan det teknisk virker og hvor godt det er, ved redaktionen endnu ikke, men skulle der være en interesseret læser der kender eller vil prøve systemet, vil vi rne skrive om det i TELEGRAFEN. LAL TELEGRAFEN 7

8 Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af fl asker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gan i un - Firmaarranmenter vandski, teambuilding og forskelli konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt hos Burr King. Der gives kun rabat til indehaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Fredericia. Tlf.: Gælder ikke tilbud. Fredericia Løve Apotek 8 TELEGRAFEN

9 strikket sammen ud fra deres tidlire kompetencer og de krav Forsvaret sætter, for at de kan udnævnes til korporal og på flere områder herefter få mere ansvar og større opgaver. Sådan kommer alle i klassen nnem forskelli cases. Iben Valentin Jensen fortæller "Vi er tre underviserer der har sammensat dette kursus målrettet den gruppe af ansatte fra Forsvaret. Det er modul-1 på voksenunderviseruddannelsen, som her foregår over tre ur fra mandag til torsdag i tidsrummet Dertil kommer deres forberedelse og fredag formiddag, som også er forberedelsesdag til kommende u. De vil nnemgå undervisningsprincipper, teknikker og metoder. Der er pædagogik, metodik og didaktik. Man af deres opgaver tar udgangspunkt i deres dagli arbejdssituationer og det kan være en fordel for os, fordi vi ikke kender ret met til Forsvaret og på den vis, kan vi bedre se på det undervisningstekniske og det pædagogiske indhold i det, de laver. Det er det første hold, der bliver uddannet og vi synes det tegner godt. De lærer hurtigt og er met motiverede. Man kan som underviser tydeligt se, at de får not at arbejde med, de er blevet mere bevidst om deres personli styrker og svagheder og fra opgave til opgave, retter de tidlire fejl. Der er forskel på, hvor selvsikre de er, men de vokser med opgaverne og er mere bevidste om, hvad der er godt og dårligt. Synergien i grupperne har også været med til at ø deres udbytte i undervisninn, de brur hinanden godt og konstruktivt. Vi ser frem til, at de skal afslutte med hver en eksamen over to da, hvor alle skal komme med et oplæg om en læringsproces på kurset, med efterfølnde kommentarer fra medkursister og læreren. Eksamen skal bestås, for at de kan udnævnes. Det er en opgave over reflektioner af en læring og herunder er der mulighed for at komme ind på alt det, de har fået lært i teori og praksis innem hele forløbet. Som undervisere er vi godt tilfredse med udfaldet og der er nok not, vi vil ændre til de næste hold, men det er ikke voldsomme ændrinr". Nye gradstegn Den 1. oktober var så dan, hvor de 23 overkonstabler alle stod klar til at blive udnævnt i parolesalen på Bülows Kaserne, hvor selveste neralmajor (GM) Poul Kiærskov var mødt op for at overrække diplomer, nye gradstegn og et fast håndtryk. Før dette skulle der selvføllig et par ord med på vejen. GM sagde blandt andet: "Til lykke til jer alle. I har kæmpet godt innem årene og senest har I bestået et tre urs program i voksenundervisning. I har som overkonstabler og overkonstabler af 1. grad en stor mængde kompetencer med og som I godt ved, er kompetencer mængden af kunnen, viden og erfarinr og senest har i fået et stort udbytte af jeres kursus, der ligr forud for den udnævnelse, I her står overfor. Vi er met tilfredse med jeres indsats og I skal nu ud og leve op til jeres nye grad. Fortsæt som I har gjort hidtil og gå forrest som et godt eksempel". Herefter blev der så uddelt gradstegn m.m. og chefer, kollegaer, venner og familie var mødt op for at lykønske de 23 overkonstabler, der nu kan kalde sig korporal og på skuldrene bærer et synligt bevis på den nye grad. Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Hærens 23 nye korporaler. Barst fra venstre: C.S. Bruun, P.L. Mortensen, M.J. Johansen, J.S.H. Andersen, C.B. Pedersen, K. Brantner, U. Flor, A. Nielsen, T. Ovesen, T.B. Danielsen, J.W.S. Pedersen, T. Kristensen og T.E.W. Reersdorff. Forreste række: J.P. Sigurdsson, H.F. Vølcker, C. Jespersen, P. Jørnsen, R.R.S. Rohde, A.A. Henckel, M.H. Pedersen, P. Linde og H.B. Andersen. (navne skrevet med blåt er fra Telegrafregimentet... red.) TELEGRAFEN 9

10 Telegrafen ordner alt Af kaptajn P.C. Rochler/Telegrafmuseet. Carl Friis er 96 år og kunne fejre sit 75 års soldaterjubilæum. Oberst Ib Bar ønskede ham tillykke og overrakte regimentsskjoldet. Carl Friis - træææd an! Af Leon Lindholm, redaktionen. Regiments- og skolechef oberst Ib Bar råbte: "Carl Anker Friis- træææd an"! Og ordren blev adlydt. Carl Friis kom i langsomt løb frem til oberst Bar, for at modta diplom og en stor tak for dette års deltalse i soldaterjubilæet, hvor Carl Friis kunne fejre, at det er 75 år siden, at han blev indkaldt til militærtjeneste. Oberst Bar sagde: "Jeg er met taknemlig over, at du ville komme i dag og at du også løber så godt som du kan - det er imponerende. Carl Friis du er 96 år gammel og gjort af not særligt. Derfor skal du have lidt ekstra. Jeg tildeler dig vores flotteste udgave af Telegrafregimentets skjold, som en tak fordi du vil være her sammen med os i dag. Det er en glæde at se, at du er ved godt mod og i rimelig form. Tak fordi du mødte op og tillykke med dit 75 års jubilæum". Han har været medlem af soldaterforeninn i en årrække og elsker at være sammen med lisindede til de forskelli stævner. Under anden verdenskrig var Carl met aktiv i modstandsbevælsen og gjorde livet surt for tyskerne. Han var direkte eftersøgt for sine handlinr. Blev også tat og interneret, men slap fri in not tid efter. Ellers har Carl altid været glad for at arbejde med træ og det blev også her, Carl skulle læg de fleste år af hans arbejdsliv. Fra især som tømmerhandler, men er nu stoppet, selvom det godt kan rykke lidt i ham, når han kommer de steder, hvor man kan dufte det friske træ, der er til salg. I år er det 75 år siden og oplevelserne fra dengang står stadig lyslevende og man kan se Carls smil vokse, når han taler om tiden dengang. Carl er i dag 96 år og bor i Langå og hans tid som soldat bragte ham oplevelser og minder som stadig i dag giver livet glæde og mening. Under Telegrafmuseets ekskursion til Warszawa kom vi ved en tilfældighed til at overvære en parade ved den ukendte soldats grav i byen. Anledninn var det canadiske forsvars stabschefs besøg hos det polske forsvar. I den forbindelse skulle der nedlægs en krans ved mindesmærket for den ukendte soldats grav. Det polske forsvar har en særlig enhed til at repræsentere forsvaret i officielle anledninr, den såkaldte "Repræsentation Batailion". Styrken bestod af et musikkorps (30 mand), fanekommando og detachementer fra hæren, flyvevåbnet og søværnet Vi overværede klargørinn og opmarchering af styrken ca. en halv time før paraden. I sidste øjeblik kom en civil repræsentant fra ministeriet med det polske og canadiske flag, der blev opstillet på siderne af monumentet. Vi bemærkede straks, at ahornbladet i det canadiske flag vendte forkert. Det forsøgte vi at forklare et par befalingsmænd og officerer, men først da en enlsktalende kaptajn kom til, lykkedes det dem, at forstå fejlen. Der fulgte hektiske telefonopkald, som fik den ministerielle repræsentant tilba. San var, at flat i en syet kanal, var trukket ned over fanestann. Ved hjælp af det danske forsvars standardlommekniv fik vi sprættet kanalen op - vendt flat og med nål og tråd syet det til in. Carl kvitterede med honnør og småløb herefter tilba i leddet. Carl er i dag 96 år. Han har været gift i man år, men hans kone døde for år tilba. Han er ved rimelig godt helbred, selvom alderen sætter begrænsninr. Carl blev indkaldt i 1933 og efter seks måneder kom han på serntskole. Senere blev han løjtnant og efter det var han løjtnant af reserven i flere år. Soldatertiden glemmes aldrig En anden jubilar med man år på ban ved årets jubilarstævne var årgang 58 Gotfred Mortensen, der i dag er malermester og bor i Løsning. Gotfred kunne fejre 50 års jubilæum og blev også kaldt frem til håndtryk ved oberst Bar og formanden for Soldaterforeninns afd. Sydjylland, Kaj Mikkelsen. Telegrafsoldater på turisttur i Polen fik vendt det canadiske flag rigtigt inden en stor militærparade. 10 TELEGRAFEN

11 EWKMP havde omkring 40 mand med i England. Kompagniet arbejder met modulært, så de deler sig i teams, efter hvordan opgaverne er. Chef og næstkommanderende (NK) ser på, hvad der er nødvendigt for at løse en opgave og i forhold til det, indsætter de så personel til opgaven. LEWT-teamet samlet med "Peter Præst" til højre. De positive soldater Electronic Warfarekompagniet har været ude at hverve nye soldater til deres enhed. Deres første store øvelse foregik i England og TELEGRAFEN var inviteret med og hvorfor så ikke lodde stemninn hos de nye soldater, der var "plukket" fra andre enheder? Leon Lindholm, redaktionen. Vel ankommet til London, sammen med "Peter Præst", gik turen i den "forkerte" side af vejen mod Norwich, hvor vore værter Electronic Warfarekompagniet (EWKMP) var på øvelse. Kompagnichefen, major Karsten Byrsen, tog imod. Hans "Fekser" Leif, skaffede not kaffe mens Peter og jeg blev sat ind i enhedens opbygning, opgaver og øvelsens formål som var, at træne alle så det lignede forhold, man kan komme ud for i Afghanistan - og alle skulle "tænke" givne opgaver på øvelsen, som om de var i mission. Her fandt jeg min vinkel til denne historie. Jeg hørte kompagniets øvelsesoplæg, men bestemte mig for, at jeg på 24 timer rne ville ind "bag" ved de nyhvervede soldater. Jeg ville høre om EWKMP og Telegrafregimentets hvervetiltag havde virket. Om vi også har kunnet give de nye soldater det, som der blev lovet på plakater og hvervemøder herhjemme men også i missionsområderne. Opgaver der gælder livet EWKMP's opgaver er i met korte træk, at kunne lytte og afdække al fjendens kommunikation. Finde ud af hvad der bliver sagt. Pejle sig ind på hvor det kommer fra. Analysere det de hører og se det i en sammenhæng. Ud fra det selektere og videregive oplysninrne til rette militære enheder, der så brur oplysninrne i en samlet strategi til efterretning for forsvar og angreb. Lad det være helt klart, at desto flere oplysninr EW-folkene får om fjenden, desto færre liv sættes på spil og jo mere præcis kan man ramme givne mål. EWKMP's opgaver i missionsområderne kan betyde liv eller død i ordets bogstaveligste forstand. Jeg lagde en plan sammen med "Peter Præst" for, hvordan vi kunne besø flest muli af EWKMP's soldater på den tid, vi havde til rådighed, i de da vi var i området. Vi fik vist deres stillinr og områder og i en civil bil gik det innem det, efter danske forhold, met store øvelsesterræn. (I det efterfølnde har soldaterne fået fiktive navne.. red). EW har 6 nationaliteter og 10 sprog De første vi møder er Olesen og Karstensen, de er gamle i fat og er enhedens IT-tekniker og IT- supporter. De servicerer alle enhedens computere og andet teknik, som de har kendskab til. Olesen er uddannet IT-administrator med MCSA og snart et MCSE bevis. Beg har været man år i enheden og er glade for at være der. Vi får man oplevelser og har været på al den uddannelse, vi kunne ønske os. Førhen var Olesen kontormus, nu er han blevet uddannet og har med computer at gøre og når chancen byder sig som denne dag, er de med på et raskt angreb mod fjenden - der i dag tæller man af EWKMP nyerhvervede, som er i en seksmåneders oplæringsperiode, for at kunne håndtere den store mængde teknik. Olesen sir: "Vi har nok at lave, men der er en god tone i kompagniet og så er det godt, at vi også kommer med ud at skyde og holde de soldatermæssi færdigheder ved li". Senere møder vi Bo og to andre "gamle", der renser våben efter at de også har været på patrulje mod de "nye". Bo fortæller: "Sprogkundskab er en vigtig ting i elektronisk opklaring. Jeg kan foruden dansk, tysk og enlsk yderlire tre sprog. Her i kompagniet har vi folk med dansk, irakisk, serbisk, afghansk, polsk og slavisk baggrund. Foruden dansk, tysk, enlsk og lidt fransk har vi folk der taler, afghansk (pastho), arabisk, irakisk, serbisk, bosnisk, russisk og polsk. De sprogkyndi har et årligt tillæg på ca kr. i alt. Måske var det mere motiverende, hvis man fik et årligt beløb for hvert sprog, man holdt ved li og kunne bru. Som det er nu, får vi et og samme beløb, uanset hvor man sprog man lærer sig. Fra hovedkvarteret i lejren tog vi så ud til LEWT-folkene (Light electronic warfareteam). Det er dem, der kan komme ind bag fjendens linier og lytte på alt, hvad der er af kommunikation. Det kan være i civilt eller militært antræk og det her er not, der kan være mere end almindeligt spændende. Folkene her skal være "et team" og man skal kunne stole på de andre i gruppen. Det kan være med livet som indsats. Jeg møder Arne og Bent i teltet. De har lavet kaffe og som alle andre steder, bydes der på lidt varmt at drikke. De er TELEGRAFEN 11

12 li vendt tilba fra en patrulje, hvor de har opfant samtaler ved fjenden. Deres oplysninr er givet videre til pejlerne der allerede har krydspejlet sig til fjendens position. Det andet hold har overtat vagten så Arne og Bent har fri et par timer. Mens vi får os en snak, bliver der lagt kabaler og tændt et par smør. Cigaretter og kaffe er en god måde til at slappe af på, men som Arne også sir: "Vi får talt lidt dybere, når vi taler over en kop kaffe og en smøg. Det er, som om at de to ting binder situationen fast til en samtale, for man går ikke midt i en kop kaffe eller en smøg". Arne har været soldat i flere år og har været i Afghanistan med den enhed på Sjælland, han kommer fra. I Afghanistan mødte han EW-folk fra Telegrafregimentet og efter kort tid begyndte han at hæn ud med dem. Arne sir: "Her i EWKMP er man met mere forstående. Vi er ikke "overmennesker" og her kan man tale om alt, man har oplevet. Der hvor jeg kommer fra, var der et kunstigt låg over oplevelserne - vi skulle helst være verdensmestre og ikke vise følelser. Gjorde vi det, blev det blandt kollegaer tat som et svaghedstegn og så holder man jo sin mund. Sådan er det ikke her. Vi taler tinne tynde og alle forstår vigtigheden af hinandens opgaver og at få bearbejdet alle oplevelser. her er vores sernter og officerer vores overordnede men med nsidig fuld respekt og omgangstonen er kammeratlig og litil. Det betyder ikke, at vi er "venner" 24/7. Vi holder en god og sjov tone, når vi er som her - skal vi være "på" kan det godt være med ordre og direkte henvisninr. Det hedder nsidig respekt og det er en helt anden verden at arbejde i. Vi er et team og vi vil alle gøre alt for de andre på holdet. Det kan være hårdt fysisk, men vi hjælper hinanden og hvis man mangler en makker til en løbetur, så er der altid en der byder sig til. Skal vi på patrulje med alt grejet, så er vi et team, men også individualister". Bent supplerer: "Vi lærer at arbejde alene, men også i små og store hold. Vi skal lære det hele, som vores enhed skal kunne brus til, men du kan ikke forestille dig, hvor godt det er at være på arbejde og så med sådan nogle "tosser" her, der bare bliver ens bedste venner. Helt fra chef og ned til os, der er de nye, kan vi tale om tinne. "Sjanten" er også en af os, selvom han bestemmer, når det gælder. Sådan skal det være. Vi føler, at vi bliver hørt, men en gang imellem kan vi godt føle, at vi er de helt nye, for vi får ikke alle oplysninr på første hånd - men vi får dem. Jeg kommer fra en anden telegrafenhed og her var vi ikke nær så godt orienteret, som vi er her - både på øvelse og derhjemme. Jeg skal ikke tilba in. Jeg bliver her i EWKMP nogle år og tror også, at jeg vil prøve andre funktioner med tiden. Carl er kommet til og jeg spurgte ham: "Er det her en fast smøre,de to kommer med, eller har I det godt nok her"? Carl: "Vi er helt nye i EW-sammenhæng, men her sætter de pris på vores forsøg på at gøre tinne, som de skal gøres. Vi bliver rettet på en bedre måde, end der hvor jeg kommer fra (en nordjysk enhed). Det her er teknik og uddannelse og så lugter det met af soldat. I går var vi på patrulje bag fjendens linier, her i England og ikke i Afghanistan, men det blev faktisk spændende. Jeg oplevede EWKMP's hvervning i Kosovo og det var nok til, at søgte hertil og jeg ved, at flere "pninfer" har fået øjnene op for den her blanding af teknik, computer, og rigti soldateropgaver. Jeg tror, det er sådan not, som vi laver her, som man un leder efter, når de skal ind og "gå til soldat". De ved bare ikke, hvor de skal finde det. Arne sir: "I min periode i Afghanistan var jeg hjemme til to begravelser af kammerater og jeg har prøvet at skulle skifte underhylere, fordi talebanerne kom for tæt på. Det her er alvor og med det vi lærer ved EWKMP, kan vi gøre en forskel". Arne tilføjer: "En helt suveræn ting som EWKMP har i forhold til andre, er deres pårørende kontakt. Jeg har set flere måder at informere de pårørende på, men her får pårørende tilbudt at komme til et stykke smørrebrød og så er de mand, der skal ud sammen, samlet med deres pårørende. Chef/NK fortæller om opgaverne og missionsområdet. Det er helt nede på jorden og kun for en lille flok, der kan overskues. De pårørende føler, at det er "dem", der bliver orienteret og ikke som ved de store møder, hvor det er mere upersonligt, fordi der er 100 pårørende samlet. Den måde, hvor det er i en lille tæt flok, har givet vores pårørende et godt netværk som de brur. De hjælper hinanden og de kender en stor del af soldatens kammerater, som han skal ud med. Det kunne andre enheder godt tænke lidt over - gør pårørendearranmenterne mindre og mere nærværende. Det er min mening". Sernten fortsætter: "Vi er et team, som LEWT-folk skal være. Hvis vi eksempelvis opsnapper en melding fra fjenden der lyder: "De har ramt bygninn i modsatte ende af, hvor vi er, så kan vi give beskeden tilba og de næste bomber rammer anderledes. Vores opgave kan også være at lytte os frem til, hvad størrelse fjenden har i det område, vi har fået udpet. Det kan være, at deres kaldetal, eller omtale af våben, giver os et praj, det betyder, at vi kan indsætte det, der er nødvendigt for at nedkæmpe dem. Vi er ikke altid på "gåben", vi har også en Piranha og andet til rådighed, men den kan I prøve imorn". Vi takkede af og tog afsted med en god fornemmelse af, at de nye her var en god indsprøjtning af individuelle kompetencer og stor erfaring og samlet set et gode for det her kompagni. Tal to sekunder og du er pejlet Vi kom li til kaffetid ved første pejledeling. "Pejleren" er nede og der arbejdes hektisk, så de har ikke li tid til os nu. Dirc sidder og er ved at varme mad til dem der arbejder, så de kan bru deres færdigheder på udstyret: Han fortalte: "Som I kan se, skal vi få det hele op at køre in, men det driller. Det her er vores fjerde stilling på kort tid. Vi har li sendt folk ud, der kan sende til os, så vi har not fast, at rette udstyret ind efter. Ellers foregår det på den måde, at når vi har fået en melding på not, der skal lyttes på og frekvensen er lagt, så sender vi en pejling, der går videre til en anden pejlevogn. Derfra sendes endnu en pejling. Der hvor de to pejlelinier Et spil kort, en kop kaffe eller en smøg kan holde den gode samtale i gang. 12 TELEGRAFEN

13 Ved første pejledeling "Kalusen" kor vand og delinns fotomodel gør sig lækker. krydser hinanden, er stedet for den kommunikation der er lyttet til. Så går oplysninrne videre til en der styrer "krin". Hans opgave er så, at bru den information i en eller anden sammenhæng. Indtil nu har det været roligt og vi har været på et par gode patruljer. Vi gør det, at vi laver patruljer imod den anden pejleenhed og på den måde holder sernterne og delingsførerne os hele tiden til ilden. Her er vi tre på EWgrunduddannelsen, som går over 5-6 måneder, hvor vi skal lære om opgaver og udstyr. Her i England har vi indført en "RAR" (rest and recreationday... red.), hvor vi på skift har holdt en dag fri. Det er godt, når man er væk i tre ur, men det betyder også, at de der er tilba skal presses lidt mere - god idé. "Bilen" er bemandet 24/7 og på skift har vi forskelli opgaver, men det er fedt at være her i kompagniet. Jeg kommer fra flyvevåbnet og der var der ikke ret met med soldateropgaver. Vi blev indkvarteret på hotel i enkeltmandsværelser og det betragter jeg ikke som soldaterliv. Det gør faktisk, at man kommer lænre væk fra hinanden. Her kan det være trangt, men vi finder sammen og lærer hinandens gode og dårli sider. På hotelværelser med fjernsyn sløver man mere og mere hen. Indsatsen bliver løbende mindre og det samme gør motivationen. En anden ting der er godt her, det er hvis vi har et problem, så bliver det løst. Problemer bliver ikke tiet ihjel. Alle bliver hørt, men det betyder så også, at man ikke behøver at brokke sig. Det kan da godt være at chefen ikke li synes, at det er et problem, eller at det ikke er not kompagniet kan klare, men så får man det at vide og får en forklaring. Der er en stor grad af medindflydelse og en åben kommunikation selvom vi selvføllig brur kommandovejene, når det skal gøres. Jeg har ikke fortrudt at I hvervede mig og jeg tror man andre rne ville være her, hvis de vidste, hvor godt et job man kan skabe sig. Til slut kan jeg så også fortælle, at vor ven her fra Irak, er den eneste I må fotografere. Han er så lækker, at han er udråbt til at være vores model", sir Dirc med et stort smil og per over på kammeraten, der ikke li ved, hvad vi har talt om, men kun hører det sidste. Straks tumler de to lidt rundt med hinanden i ren venskabelighed. Tonen her er god og venskabet i højsæde. Vi sætter krydset - her er fjenden I den næste pejlevogn mødte vi in et par af de nye. "Peter Præst" faldt i tale med vagten og jeg satte mig ind til de andre i vognen med alt det tekniske udstyr, som vi ikke måtte fotografere. Udenfor var bivuakkerne gjort klar og flugtvejene ryddet. Der er mere soldat over EW'erne end jeg havde troet. Her møder jeg to, Erik og Finn. Erik kommer fra en artillerienhed og mødte EWKMP i Kosovo. Hørte om deres hvervning og opsøgte dem. Efter kort tid var han solgt. "Jeg faldt for deres samvær og den respekt alle behandlede hinanden med - høj som lav. Jeg fornemmede, at det her er specialister, der skal arbejde sammen og alle er afhængi af hinandens indsats. En god omgangstone og så alt den teknik, man kan ønske sig. De fortalte mig også om, hvad de andre i kompagniet lavede og de man sprogmuligheder faldt jeg også for, da jeg har en sproglig gymnasieuddannelse bag mig. Her er muligheder og samtidig soldaterudfordrinr på alle niveauer. Jeg har ikke fortrudt et minut. Det jeg kom fra, kan slet ikke sammenlignes med det, jeg har fået her. Finn falder ind: "Ja og her sidder jeg og Peter Præst ved den anden pejledelings "soveværelse". er også met tilfreds. Kommer fr Roskilde, hvor jeg har en lejlighed. Bor på et værelse på Ryes Kaserne. Jeg har og var soldat i Holstebro. Her faldt jeg for sammenholdet og de man muligheder, der er her. Og tonen - vi skal jo nok gøre, hvad der bliver sagt, så her sker det uden råben og skrin. Fedt at gå på arbejde med sine kammerater. På lang sigt vil vi nok beg se på de man andre muligheder der er i kompagniet. Her møder vi muligheder og ikke begrænsninr". Vi får hilst af og jeg tar videre. Det var en stor fornøjelse at møde de "nye" soldater i EWKMP. De var åbne og ærli. Der var inn bånd på dem, så de fortalte, hvad de mente og helt sikkert, EWKMP har altså not at til byde de un soldater. Det er jo en lidt "hemmelig" enhed med færdigheder, der er en efterspurgt vare. Kompagniet burde nok være større, men der er met at byg på, med så positive nye soldater. Op ad bakke Som gammel "pninfer" var jeg nødt til at handle mig til en tur i deres Piranha. Jeg tilbød et gruppefoto i super kvalitet og dn deal blev indgået. Hold da op. Hold da helt op. "Peter Præst" og jeg kom med på en overbevisende terræntur. Det er dejligt at være drenrøv in. 400 HK på kubik, over 6 cylindre og med et tryk på Nm - en del mere end min Volvo. Træk på otte hjul, så når kæppen blev banket i kælderen, kunne denne fine pansrede mandskabsvogn faktisk godt flytte sig. Hu hej hvor det gik - se bare forsiden. Tak til de nye EW-soldater, fordi I var så åbne og ærli. Tak til kompagniets ledelse, fordi I fandt det i orden at invitere TELEGRAFEN med. Jeg fortalte jer ikke om min skjulte dagsorden - nemlig at finde ud af, hvordan de nye soldater var faldet til, men sådan gør en bladsmører, for at få en sand historie frem. TELEGRAFEN 13

14 Selvom man er 84 år, kan man føle trang til at køre i åbne biler. Åbent Hus - velkommen indenfor Af kontorassistent Trine Vinkel, 2. Hærens Basisuddannelseskompagni/2. Uddannelsesbataljon (2 HBUKMP/2 UDDBTN). Lørdag d. 13. september tog jeg sammen med min mand og søn, til mit første Åbent Hus arranment ved Telegrafregimentet på Ryes Kaserne i Fredericia. Siden jeg i april tiltrådte min stilling som kontorassistent ved 2. HBU, har jeg lært kompagniet at kende i dagligdan, men så denne lørdag frem til både at opleve et "Åbent Hus" og at indvie min familie i det, som jeg oplever er en spændende arbejdsplads. ved familie og kærester og uddelte både kram og kærli hilsner. Det var også ved denne lejlighed, at min mand udtrykte sin positive overraskelse over, hvor man kvinder med værneret der er at finde i det, der ofte betragtes som en mandeverden. Pårørende til stueeftersyn Vores vej gik nu videre til indkvarteringsbygninrne, hvor vi overværede stueeftersynet, der i dans anledning foregik iført hvide handsker. De pårørende fik lov at ta del i aktiviteten og kunne herved opleve en fast rutine i livet som soldat. Efter at have oplevet stueeftersynet og set enkelte soldater rette deres skabe til, gik turen videre til pladsen mellem bygning 13 og 14, hvor de skulle stille til appel. Ved bygning 14 indledte oversernt K. Barasinski appellen ved at nnemgå dans praktiske ting såsom vagter, sygdom og mistede togkort med soldaterne, hvorefter premierløjtnant og næstkommanderende, K.J.H. Johansen, overtog og informerede alle os civile og pårørende om dans aktiviteter. Herefter sendte han de tre delinr nærmere jorden og således blev dans armbøjninr tat, inklusiv lidt ekstra, for de støvler der ikke var blevet pudset godt nok! Dans appel blev afsluttet ved kaptajn og chef B. I. Jørnsen, der brugte tid på at oplyse omkring det nuværende kompagni. Han kunne fortælle, at der p.t. var 131 soldater, hvoraf 10 var kvinder. Ros blev det også til, idet kaptajnen fremhævede at de kun seks ur gamle soldater, allerede nu havde vist sig dygti og at han havde høje forventninr til dem på de kommende urs øvelser. Soldater og pårørende sang til slut i fællesskab I østen stir solen op. Herefter kunne dans øvri program, med et bredt udbud af forsvarets isenkram og specialister, der viste og fortalte om opgaver, materiel, organisation m.v., kunne ta sin begyndelse. Soldater har chokolade i madpakken Sammen med min familie besøgte vi de man forskelli aktiviteter. I madteltet kunne min mand og min søn godt overleve sman af det langtidsholdbare rugbrød med leverpostej eller spepøl- Dan blev indledt med en velkomst for alle fremmødte i kasernens gymnastiksal, hvor oberst I.J. Bar (chef for Telegrafregimentet) og oberstløjtnant H.J. Krogh (chef for 2. Uddannelsesbataljon) engarede tilhørerne med et informativt foredrag omkring både materiel, organisation, de tre kaserner, Ryes-, Bülows- og Haderslev, samt et historisk indblik i, hvordan det, der i 1864 startede som Krigstelegrafen, nu siden 2005 har været kendt som Føringsstøttetropperne i det danske forsvar. Herefter gik vi udenfor, hvor de to uddannelseskompagnier havde stået i formation under velkomsten. Delinrne blev herefter givet fri og de man værnepligti var hurtigt henne To glade kokke fik "udsolgt" - så maden må være god nok! 14 TELEGRAFEN

15 Soldat sigtet En af de besønde un pir udtrykte: "Jeg vil godt være soldat, hvis jeg kan få lov til at skyde med sådan et maskinvær. Det er da bare for vildt". Våbenloven er skærpet og straffen kan nu være en u direkte i fængsel for at bære ulovli våben. Det gælder også de såkaldte multitools som man soldater og politifolk brur i deres job. Indtil videre er det stadig forbudt for ansatte i Forsvaret at gå med og bru disse. I august blev marinespecialist Johnny fra Bornholm stoppet i lufthavnen, på vej til en opgave på Grønland. Han medbragte sin udleverede leatherman multitools og blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Mistede værktøjet og fik et bødeforlæg på 5.000,00 kr. Danmarks Radio har bragt san op til Justitsministeriet. NYT: Politiets ansatte har nu fået lov til at bære udleverede multitools sammen med de uniformer, hvor de hører til. se fra feltrationerne, men inn tvivl om at chokoladen og kakaoen faldt bedre i deres smag. Min søn synes da også, at det var lidt mærkeligt, at soldaterne godt måtte få chokolade med i deres madpakker. Turen gik herefter til en udstilling af våben og selvom der var et stort udbud af forsvarets våbentyper, kunne sønnen ikke overbevises om, at det var rigti værer, da de ikke kunne si lyde, som dem han havde i letøjsskuffen derhjemme. Eftermiddan bød på man indtryk og oplevelser. Center med satellitkommunikationsudstyr gav et spændene indblik i deres arbejde og moderne materiel. Håndgranatkast skulle selvføllig også prøves. På et tidspunkt hørte vi en sirene ude ved indgann til kasernen, og som sirenen blev højere kunne vi se Fredericias Brandvæsens slukningskøretøj komme imod os. Vi overværede nu deres redningsdemonstration, hvor de fremviste både deres værktøj og evner til at takle en situation, hvor de hurti beslutninr også skal være de rigti beslutninr. Dans sidste store oplevelse var en tur ud i kasernens øvelsesterræn. Først i en Piranha, som især overraskede min mand ved at være langt mere komfortabel end forventet. De blå mærker fik han nu allivel med hjem, da han efterfølnde tog turen en gang til, denne gang i en god gammeldags PMV. Jeg tog ikke selv med på turen, men at dømme ud fra drenrøvsblikket i hans øjne efterfølnde, havde det vist været alle skrammerne værd. Vi forlod kasernen efter en lang og spændende dag. Jeg havde nu oplevet min arbejdsplads på en anderledes, men bestemt interessant facon. Det indblik et Åbent Hus arranment giver, kan kun overbevise forældre og andre pårørende om, at Telegrafregimentet er et spændende og udviklende sted i det danske forsvar. At opbakninn omkring arranmentet også er stor fra familiernes side af, kan ikke betvivles. Denne lørdag delte jeg mine oplevelser med godt andre pårørende, gæster og soldater. Ny flagdag LAL/RED Den 31. august er vedtat som officiel flagdag for at hylde de soldater, der er udsendt, eller har været det. Det betyder, at der skal flas med stort flag på offentli steder og der kan flas efter almindeli flagregler i private omgivelser. LAL/RED Pris for bedste kommunikation Forsvarsminister Søren Gade overrakte Forsvarets Rekruttering kommunikationsprisen for deres hvervekampagne som virkelig gav resultater. Kampagnen der hed "Et springbrædt eller et ståsted for livet", resulterede i at henvendte sig for at få bon "Hvad kan jeg blive i forsvaret"? Kampagnen gav samlet en stigning i henvendelser på ikke mindre end 14% i forhold til året før. Kampagnerne ramte bredt og uddannelser som eks. teknisk officer i flåden har nu også mærket en tilgang. Så ikke nok med at kampagnen har virket, den har også favnet bredt til gavn for alle i Forsvaret. TELEGRAFEN 15

16 numre. Det er her, alle de sjove episoder fortælles, nfortælles og får en sidste spændende drejning. Her sidder gamle meni sammen med gamle sernter og officerer og hygr sig med beretninr og afslørinr om, hvad der entlig skete dengang, forskel i rang udgjorde en naturlig opposition. I tilstødende lokaler udstillede TRS s Fond effekter, som kunne købes. Bør om telegrafregimenterne, slipsenåde, kuglepenne og lignende. Lars H. Olesen udstillede sin store samling af ordner og mærker. En stor del stammer fra givere, der ønsker at sikre bevarelsen heraf for eftertiden. Gule ærter og en lille skarp, så går snakken om dengang der var rigti soldater til. Traditionen bæres videre og flere nye medlemmer kommer til - er du medlem? Kan du huske dengang Af Gunner Andersen, Telegrafregimenternes Soldaterforening afd. Sydjylland. Årets højdepunkt for gamle telegrafsoldater er jubilarstævnet, hvor man får en opdatering om regimentet og hygr sig med kammerater fra dengang, der var rigti soldater til. I år var det årganne med endetallene 3 og 8, der markeredes som jubilarer. Ud over de ægte jubilarer deltog også man, fordi det er hygligt og rart at være med ved jubilarstævner. I alt 129 i år. Stævnet starter med indskrivning li inden for hovedvagten. Her er repræsentanter for Sydjyllands afdeling, der i praksis udfører opgaverne ved Jubilarstævnet og varetar samarbejdet med regimentet. Med til at fremhæve en god stemning fra start er musik spillet af et militærorkester. Eftersom Slesvigske Musikkorps var i udlandet, var Livgardens orkester indsat som flot stedfortræder. Rettet ind efter årgang marcherede deltarne i tre ledder med orkestret og alle foreninns faner i front til auditoriet, hvor jubilarstævnet formelt blev åbnet. I auditoriet blev budt velkommen af garnisonskommandant, chef for Telegrafregimentet og Hærens Føringsstøtteskole, oberst Ib Bar, der kommanderede stævnet ret og fanerne blev på ceremonielt korrekt vis ført ind. Briefing Som not anderledes havde oberst Bar i år valgt, selv at give en grundig og sammenhænnde briefing omkring regimentet og dets gøremål. I det meste af en time var tilhørerne tryllebundet af beretninn om regimentets status og muligheder. Efter et historisk tilbablik forklarede oberst Bar om regimentets vilkår indenfor det aktuelle forsvarsforligs rammer og hvad man kan forestille sig fremadrettet. Liledes blev briefet om hærens operative struktur, rekruttering og uddannelser. Med særlig intens interesse lyttedes til oberstens oplevelser og erfaring fra egne udstationerinr i krigshærde områder, hvor Danmark er repræsenteret. Efterfølnde var der stor spørlyst. Kaj Mikkelsen, formand for soldaterforeninns Sydjylland afdeling, takkede obersten for den met udførli briefing, hvorefter fanerne på korrekt vis blev ført ud. Kaptajn Mons Søgaard, der i dans anledning stod for den praktiske del af Jubilarstævnets udførelse, orienterede om Telegrafregimentets Historiske Samling, i daglig tale Museet. Et besøg her måtte vi ikke snyde os selv for, for li at nopfriske hvilket materiel, vi havde dengang. Regimentet stillede transport til rådighed for alle, der ønskede at besø museet. Efter museumsbesøt var der rig lejlighed til at opleve kontrasten til nutidens materiel, der i dans anledning var stillet frem. Operatørerne ved det udstillede materiel besvarede velvilligt spørgsmål om krigsførelse i dag. "Kan du huske.." Det er nok den mest brugte vending sådan en dag. Efter briefing og besigtilse af udstyr dannede serntmessen rammerne om samvær, udveksling af minder, fotos, adresser og telefon- Medaljer og diplomer Inden den kulinariske del af jubilarstævnet begynder, skal jubilarer hædres. Det foregår på pladsen ud for Serntmessen. Soldaterforeninn uddeler medaljer for lang og tro medlemskab: Bronze for 10 år, sølv for 15 år og guld for 25 år. Herefter tildeles et diplom, tilegnet det antal år, der er gået siden man blev indkaldt. For første gang nonsinde deltog i år en 75-års jubilar. Nemlig 3337/33 Carl Anker Friis fra Langå. Carl aftjente sin værnepligt ved 9. Inniørkompagni ved Telegrafbataljonen. Det foregik på Inniørkasernen på Østerbro. Under krin deltog Carl i modstandsbevælsen og nåede at blive interneret af tyskerne. Tjenestetiden i trediverne var seks måneder. Carl opnåede rang af løjtnant af reserven. Gule Ærter Et andet højdepunkt er gule ærter ad libitum. Gule ærter, som de skal sma med det rigti tilbehør. Efter at den værste sult var stillet, fik landsformand for Telegrafregimenternes Soldaterforening Erik Jensen ordet. Erik rettede en tak til alle. En tak til Telegrafregimentet for den velvilje soldaterforeninn altid møder og til stævnedeltarne for den opbakning, der er til det arbejde, foreninn udfører. Herefter fik oberst Bar ordet. Obersten talte varmt om forbindelsen til rødderne og tegnede billedet af hæren i hæren, dvs. gamle soldaters rolle som ambassadører for Forsvaret. Oberst Bar sluttede med at motivere en skål for soldaterforeninn med en anerkendende tanke til dem, som kæmper derude langt fra hjemmet. Oberst J. Monsen rettede en tak til soldaterforeninn og oberst Bar for et godt Jubilarstævne. Endelig takker oberst Monsen på egne vegne, for at måtte have lov til at være med. Jubilarstævnet sluttede kl og for de som endnu ikke havde fået snakket færdigt, var Serntmessen åben, så læn der var kunder i butikken. 16 TELEGRAFEN

17 To hold danmarksmestre Af udvalgsformand i fodbold ved Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI), Lars Wolff. Efter benhård træning drog Fredericia Garnisons Idrætsforening af sted mod Skive med flere fodboldhold, for at hive pokaler med hjem til samlinn i Fredericia. Spændinn og forventninrne var i top og trænerteamet samt spillere havde fra start en god mavefornemmelse, men vi vidste der skulle kæmpes helt til stren for gode resultater FAGI 1 og FAGI 2 med henholdsvis 11 og 7 spillere lagde flot ud. FAGI 1 nedlagde holdet fra Hærens Officersskole med 7-0 et fortjent resultat. FAGI 2 vandt deres første kamp 4-0. FAGI-1 skulle op mod Vordingborg i onsdans sidste kamp. Første kvarter var her lidt rodet fodbold, tydeligvis fordi beg hold lagde blødt ud. I anden halvleg kom der mere gang i det flotte spil, men inn kunne få bolden i nettet så det endte 0-0. Så gik det bedre for FAGI-2 der i mellemtiden havde vundet to kampe 7-1 og 3-0. Det kunne tyde på gode chancer for et danmarksmesterskab til FAGI. Denne onsdag aften var der kammeratskabsaften, hvilket var et vellykket arranment med god og velsmande mad. Spillerne hygde sig, fik talt og grint en masse i Konstabelmessen. Torsdag kl startede stævnet in. Kvindeholdet og yngre oldboys skulle nu også prøve kræfter, så nu skulle der for alvor spilles fodbold i Skive. Kvindeholdet kom desværre aldrig rigtig i gang mod et velspillende Ålborg-hold, så de sluttede som nummer to af to hold. Tak for en god indsats selvom I ikke havde nået overhovedet at spille sammen inden stævnet flot kæmpet. FAGI-2 lagde ud med at vinde en gang. FAGI-1 spillede mod Ålborg som viste gode takter om onsdan, men her skal lyde en kæmpe hånd til alle spillere for en flot indsats mod Ålborg, der var met heldi. De udnyttede en fejlaflevering af os og fik et mål. Rigtig trist når Ålborg ellers ikke viste met, men sådan er fodbold. Herre yngre oldboys fra FAGI var forsvarende mestre skulle op imod Vordingborg i den første kamp. Her blev det til 2-0 efter en dum udvisning af holdlederen. Så det blev i næste kamp kun til 3-3 med kun seks ud af syv spillere. Efter en lille pause skulle vi op imod Karup i den tredje kamp i træk. Her var vi fuldt hold in og så blev det til 7-1 i vores favør. Efter kun en kort pause in spillede vi den fjerde kamp i træk og det mod Vordingborg. Kunne vi få uafgjort ville vi få mesterskabet in. Det startede godt, for vi kom foran, men så gik det ned ad bakke. Vordingborg kom på 1-1 og kom foran 1-2, så det så ud til, at de skulle ta mesterskabet, men så slog Viggo Harry fra 1. Telegrafkompagni til med en flot yderside i øverste højre hjørne og herefter mistede Vordingborg modet. 2-2 og yngre oldboys fra FAGI blev danske mestre for andet år i træk. Imens havde 7-mands holdet FAGI-2 vundet deres sidste kampe og dermed det andet DMI-trofæ. Super flot gået og en kæmpe tak til alle, samt til Daniel Kjær fra stabskompagniet som har trænet dette hold. Den sidste kamp skulle Herre 1 spille og modstanderne var fra Karup. De blev slået med 3-2. Det afgørende mål faldt i sidste minut på straffe sat ind af menig Dillingkjær fra 2. HBU-kompagni. Efter dette kunne vi gå til præmieoverrækkelsen og gøre status over en rigtig flot indsats fra alle FAGI-hold. Tak for støtten over hele linjen. Ni af de nye danmarksmestre i fodbold fra Yngre Oldboys og FAGI-2. Fra venstre: R. Schwartz, P.L. Berggreen, R. Grersen, R.B. Dyrvig, E. Birkemose, L. Wolff. Forrest fra venstre: S.C. Bjerre, S.B.V. Nielsen og D.G. Axelsen. Smykkeskrinet bliver færdig 1. oktober var Slesvigske Musikhus nået så langt at man kan si: "Nu er det snart færdigt" og det er snart færdigt. Nu er håndværkerne nået så langt, at det er detaljerne som det her ses, den udvendi belægning og beplantning der skal ordnes. Invendig er der stadig nok at lave, men samlet set, ser det ud til, at oberst Bars plan om ordentli forhold til Slesvigske Musikkorps til fulde bliver opfyldt. Hvis ikke not går galt, så kan den officielle indvielse ske sidst i november. LAL/RED. TELEGRAFEN 17

18 Doc har ordet Er den midlertidi tatovering et ar for livet? Af overlæ Per Holm, Forsvarets Sundhedstjeneste, Infirmeriet, Ryes Kaserne. Tatovering med sort hennafarve er met populær og brus også på børn! Den henna, som nogle tatovører brur, er tilsat et sort farvestof, der hedder PPD (paraphenylendiamin) og det er faktisk forbudt at bru i EU. Men nogle festival"-tatovører brur det allivel og i for eksempel Tyrkiet skal man regne med, at det anvendes. Landets hudlær advarer mod dette farvestof, fordi man er overfølsomme overfor det. Det kan medføre met voldsomme reaktioner i huden og er et stinde problem hos børn. Det er ikke bare et lille eksem, men nærmest en betændelse, der giver man smerter og et kløende, højrødt og væskende udslæt. Det kræver langvarig behandling med indsprøjtninr og piller med binyrebarkhormon at kurere det. Og læg særlig mærke til dette: Når betændelsen og farven efterhånden er forsvundet, vil den tatoverede tegning stadigvæk kunne ses men nu i form af et grimt ar, som man aldrig slipper af med. Tænk på det, inden du lader dig eller dit barn tatovere! PPD findes også i stort set alle hårfarver. Det er muligt at blive testet for, om man er allergisk overfor PPD hos en hudlæ. Kilder: Miljøstyrelsen 06/07/07, Uskrift for Lær 170/ Der er tatoverinr der holder hele livet og så de såkaldte hennatatoverinr, der kun holder fem år. Eller gør de? Chefskifte ved Stabskompagniet Major Jørn Wede Hansen afgik som chef for Stabskompagniet/1. Brigade. Af Leon Lindholm, redaktionen. Regiments- og skolechef oberst Ib Bar ankom præcis kl Anledninn var, at der ved en parade på Haderslev Kaserne skulle skiftes chef. Oberst Bar gav blandt andet major J.W. Hansen følnde ord med på vejen: " Kære Jørn, så er du in nået til et vandskel i dit liv. Du forlader nu et kompagni, som altid har været met efterspurgt og som du som chef har formået at holde sammen på trods svære tider. Du har altid haft en god fornemmelse af kompagniets muligheder og begrænsninr. For det skal du have stor tak. Din jordnære rådgivning og vilje til at holde fast på det, som du finder rigtigt, er værdsat. Til historien hører desuden, at du også har haft blik for det bredere perspektiv. Not vi på Hærens Føringsstøtteskole har haft men glæde af. Også for det vil jeg si dig stor tak. Personligt fyldte det mig med stor og ægte glæde, den dag du blev udnævnt. Flere års hård påvirkning af de højere magter bar endelig frugt. Ved siden af alt dette er det lykkedes for dig at påbegynde og fuldende en videregående pædagogisk uddannelse, som du angiveligt skal gøre brug af i Sønderborg på et eller andet tidspunkt. At det kunne lykkes, skyldes bl.a. at du har haft en god næstkommanderende, der har kunnet køre forretninn i dit fravær. Det ved jeg, at du har forstået at værdsætte. Du er altid hjertelig velkommen tilba til tjeneste ved en af Føringsstøttetroppernes enheder. Du går nu videre i dit livs odysse. Turen går nu til Baltikum, hvor helt andre udfordrinr venter dig. Du afløser en anden major af våbenarten, som har gjort det utroligt godt. Jeg er dog ikke et øjeblik i tvivl om, at du med lethed vil løfte arven og at du vil gøre Telegrafregimentet ære også der. Jeg ved, at du glæder dig met til at bo i udlandet og der er inn tvivl om, at et sådant ophold ikke blot vil beri dit liv, men også din families. Jeg ønsker jer held og lykke dermed. Må I få en god tid i det fremmede. Kompagniet får store udfordrinr Du forlader nu et kompagni, som står overfor en af de største udfordrinr, kompagniet indtil nu har skullet give sig i kast med, nemlig NRF14. Met står på spil i den sammenhæng. Der er rigtig met politik mt i det projekt, hvor nationalt renommé og troværdighed spiller helt centrale roller og dermed også lægr pres på os alle med henblik på, at projektet skal lykkedes og at vi får en succes. Jeg er i den sammenhæng rigtig glad får, at det lykkedes at give kompagniet sin en opgave, hvilket det bestemt fortjener. Dermed får kompagniet en passende stor udfordring. Men alt dette lader du nu bag dig. Det må din efterfølr brin i hus, indledningsvis din næstkommanderende, senere - til januar - den nye kompagnichef, kaptajn Mågaard. Det er nu tid for dig at give stafetten videre". Efter disse ord trådte Jørn Wede Hansen af og kaptajn Per Noes blev kaldt frem og indsat som funrende chef for resten af året. Kaptajn P.S. Noes er indsat som funrende kompagnichef indtil januar. 18 TELEGRAFEN

19 Soldaternes sociale engament i lokalsamfundet Af regim Af eg giim men me entss- og ents g sko kole le ecch hef ef, o ob ber erst st Ib bb Bag ar ag er. er. Kæ ære re Sol olda date terr. S er vi Så vi n nåe åe et ti ti året til året år e s si sids dste ds te TE TEL LELE EGR G RAFEN N.. Vin inte int tert rtiden n er just st kom mmet ig me in n, regi re egi g me ment ntet etts e ts fø fød dsel dsel elsd sd sdag dag ag fejr fejr fe j es es med d ga allla amidd dag ag, pa ag, para rad de og de føds fø dse ds elsd elsd dag gsk skonc on nce cert og de sid dst ste øv vellse er affvi v kle es e s. De De v væ ærne nepl ne epl plig iig gti tig skal sk al h hjjem jemsend end de es, s kam amme mera me ra ate tern r ei rn in nte tern rnat rn nat atio atio iona ona nale ale le mis iss ss siio on ner er kom kom omme mme mer hjjem h m på le leav av ve o og g jul ule len en ffor ores or estå es tårr. tå r. Men al Men Me altt de d ttte er er jo bl b ot d de e da daglig dagl i ig års år sttid idsb sbet sb e in et in g de de a akt kttiv ktiv ivit vit i etter er på tjeenest ne stes st ste te ed derne rn ne. Der er er ma m ng, e, der i krraf a t af der ere es la an ngv gvar ariig ar i ttiilkny nytn nin ing g tiil loka til als l am a fund und den ene e også gså dellta ta rr ak kti t vt vt i meg t e andet nd det et.. Som je So jeg næ jeg nævn ævnte vn nte te i min sid dst ste te k klu klu lummme, me,, e err vo ort spo spo port r sl rt s iv en me me g t cent ce ntr trra al fakttor o i vor ore g ore ga arrn n son nis oner e. er Side den n si sids ds dst st er er der er i g n yd ydet meg et ett fine fi ne præ ræst stat attio ione n r. r. Man an ha arr ogs så slut lut utte tte et et si s g til arrra ang m men enterr ti til sttøt støt øtte te e fo orr Kr Kæ æffte t ns Bek kæm æmpe pelse lse ls e, h or regim hv eg gim imen men e te tets tts s sol olda date tte er fy yld dte e rigt ri gtiig gt ig meg et ett og op optråd trå tr åd dte te med stto olt ltthed he d i de dere res s un nif ifor o me er. r. I sp po orrts t kl klubbe ub bbe bern rne sllår rne rn år sol o da dattte ern rne virrrk vi kel elig elig ig ii nn ennem nnem nn m. R Re e su sult sult ltat a e at ett e err be bl ev vet, ett, att garni arrni niso sone one nern rne e i Fr Fred eder ed ericcia i og g Had der ersl s ev sl v sidde de der er me me et ce entra ralt ltt p acer pl ered ede ed e i ma ang sp por orts tsak ts ak kti tiv vite tette e err og bid idra r ra rr de derm erm med direk irek ir kte te til opd op drrag al ells se eo og g so soci c al ci alis is ser erin in ng af af d den en dans da n ke ns ke ungdo dom. m Et væ æse s nttliligtt bi biid ag dr gy yde des de s i de denn nn ne fo forb orb rbin bin ind dels se i kr kraf at af af iidr drræt ætsl se sl ed derttrræn æniin ing. ing De Det et sa s m mm me gæ æld lder er sol sol olda dattte da er, der gårr ak gå kti t vtt ind nd i spe p jd j erbe be evæ æ ls elser ls serrn o ne og g de deri ri ri nn en nn ne em mo ogs gså b gså gs biidr drag ar er ttiilil at hol o dn d in ngs g på påvi viirke v rk ke bø ørn og un un og der erme med me d få fårr de dem m på rret ette et te e spo p r sene se nere ne re i liv ivet et.. et Mang Ma n e ha harr va valg lg gt at tag a e an ans sv s varsarsar s fu uld de me men n ul uløn ø ne øn n de pos sittio one ner i boli bo lg go omr mråd åder åd e ne er e og bo boli ligf li gfo gf oren or enin in nr, r hvo vorr de b bid idra id r ra rr til til at sk ti ka abe be ord or rde dent ntlili e for orho hold ho ld for vor ore e by bye errs lo oka kal allb bef e ol olkn knin kn in n r. r. r. Deru De ru udo dove ve er er der man man an,, de der ha har va valg alg gt at ttag a ag e si sig g af d de e me mere re e ttun un ng e de ele e af de soc ocia iale ia le akt ktiv ivit iv ittetter er, so sollda ate er der de er ta ta rr et et ans sv va ar fo or de sv vas as ag este te i sam amfu fund fu ndet nd et.. et Derr er De er d dem em m, de derr yder yd der en sttor o o og g TELEGRAFEN uennyttig indsats i de frivilli sociale organisationer og her især i forhold til nuværende og tidlire misbrure. Der er soldater og civile i garnisonerne, der hver juleaften arranrer en god aften for disse sva og udstødte og dermed lader deres egne behov vi for et større gode, opgaver som samfundet ikke magter at ta sig af. Der er soldater, der hver aften un innem støtter de un, som er kommet på kant med samfundet og dermed er blevet utilpassede. En stor og vanskelig opgave, der kræver både mod og næstekærlighed. Der er KUF-mutter og fatter, der altid har døren åben for den nuværende og forhenværende soldat og som altid lader hensynet til sig selv vi for andre behov. Endelig er der de man, der i kraft af et partipolitisk engament bidrar til byernes og lokalsamfundenes ledelse. Der er soldater, der villigt stiller deres organisationstalent og fagli dygtighed til rådighed for Røde Kors. Soldaternes synlighed er ikke blot bundet til vort dagli professionelle virke i garnisonerne. Den knytter sig i li så høj grad til villigheden til at trække med og også uden for Forsvaret yde en ekstraordinær indsats. At være RC ved et sådant regiment er et privilegium. Jeres RC 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinr i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Kø og København Entreprenørvej Fredericia Telefon Bør Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere MA LER FIR MA ET MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: 20 TELEGRAFEN

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

BLÅ NEGL. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland. Nr. 03 26 28 FEB 2016 FELTAVIS

BLÅ NEGL. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland. Nr. 03 26 28 FEB 2016 FELTAVIS BLÅ NEGL 26 28 FEB 2016 FELTAVIS Nr. 03 Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland Du sidder nu med tredje og sidste udgave af feltavisen for konkurrencen: BLÅ NEGL 2016 På de feltaviser vi har udgivet, og på

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere