Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger"

Transkript

1 Forside Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 01 Kvalitetsstyringshåndbog Sekretariatet for Energieffektive Bygninger 1

2 Forord Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 01 Forord Sekretariat for Energieffektive Bygninger (efterfølgende Sekretariatet) er et sekretariat under Energistyrelsen som varetager opgaver i forbindelse med energimærknings- og eftersynsordningerne. Sekretariatet vil arbejde målrettet for at forbedre kvaliteten af energimærkninger og eftersyn, og derigennem bidrage til, at flere besparelsesforslag gennemføres. Sekretariatet vil sikre en effektiv administration og dialogbaseret betjening af konsulenter og eksperter. Ligeledes vil sekretariatet også bidrage til udvikling og markedsføring af ordningerne med det mål at udbrede kendskabet til energioptimering. Dette kvalitetsledelsessystem skal sikre, at Sekretariatet opnår ovennævnte mål samt opfylder kravene til sekretariatet, som er fastsat i kontrakten med Energistyrelsen. Kvalitetsstyringssystemet har desuden det overordnede mål, at ydelserne og produkterne modsvarer knudernes forventninger samt tilvejebringer information om arbejdsprocesserne, således at Sekretariatet til stadighed opretholder den korrekte kvalitet samt løbende forbedre kvaliteten af vores produkter. Sekretariatet ledes af Uffe Groes og Kenneth Meldgaard Larsen. 1

3 Administrative krav Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 02 Oplysninger om virksomheden: Navn Sekretariat for Energieffektive Bygninger Adresse Ramsingsvej 28A 2500 Valby Telefon Mail Hjemmeside CVR Certificeringsomfang: Certificeringen omfatter sekretariatsbetjening af Energistyrelsen i forbindelse med administration og drift af energimærkningsordningen for bygninger. DS/EN ISO 9001 Punkt 7.5 (ingen undtagelser) DS/EN ISO 9001 Punkt 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr. I denne sammenhæng ses det relevant at sikre, at den software der anvendes til energimærkning er opdateret, og udfører beregninger i overensstemmelse med kravene. Energistyrelsen stiller ikke yderligere krav til etablering af processer i forbindelse med overvågning og måling, hvorfor dette indgår i nærværende kvalitetsstyringssystem. Det samlede regelgrundlag for alle ordninger fremgår af proceduredelen. Af krydsreferencelisterne fremgår sammenhæng mellem ISO 9001 og kvalitetsstyringssystemet samt kontraktbilag 2 og kvalitetsstyringssystemet. Generelle krav: Sekretariat for Energieffektive Bygninger er momsregistreret. Sekretariat for Energieffektive Bygninger har en sædvanlig dækkende ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf , Police nr Opbevaring af dokumentation: Al dokumentation opbevares hele kontraktperioden medmindre andet er nævnt. ScanJour benyttes som journaliseringssystem til opbevaring af dokumentation med mindre andet er nævnt. 2

4 Kvalitetspolitik og -mål Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 03 Kvalitetspolitik Sekretariatet vil arbejde målrettet for at forbedre kvaliteten af energimærknings- og eftersynsordningerne, samt bidrage til, at flere besparelsesforslag gennemføres. Sekretariatet vil sikre en effektiv administration og dialogbaseret betjening af konsulenter og eksperter. Sekretariatet vil bidrage til udvikling og markedsføring af ordningerne med det mål at udbrede kendskabet til energioptimering. Kvalitetsmål Sekretariatets overordnede kvalitetsmål for energimærknings- og eftersynsordningerne er følgende: - At leve op til kravene i kontrakten med Energistyrelsen og alle andre aftaler med energistyrelsen, herunder ad-hoc-aftaler, i henhold til kontrakten - At vores produkter opfylder kundernes krav samt relevante lov- og myndighedskrav. - At Sekretariatets processer skal være beskrevet og certificeret iht. ISO At øge kendskabet til energimærkningsordningen. - At højne kvaliteten af energimærkningsordningen. - At sikre effektiv og serviceorienteret drift af ordningen. - At sikre, at opgaver i Sekretariatet varetages efter de almindelige forvaltningsretslige principper, offentlighedsloven, persondataloven samt arkivloven. - At der fastsættes mål i henhold til Energistyrelsens krav for ordningen samt i forhold til kundetilfredshedsanalyser. - At sikre at kvalitetsstyringssystemet er effektivt samt sikre at der er de fornødne ressourcer Sekretariatets opfyldelse af kvalitetspolitik og mål vurderes i forbindelse med ledelsens evaluering. 3

5 Organisation Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 04 Sekretariatets organisation fremgår af nedenstående figur. Funktionsbeskrivelser Sekretariatets funktioner er beskrevet nedenfor: Sekretariatsledelsen: Sekretariatetslederen har det overordnede ansvar for sekretariatet, herunder at kontrakten med Energistyrelsen efterleves samt den daglige drift af Sekretariatet. Sekretariatsledelsen har det ledelsesmæssige ansvar for følgende områder: - Strategiske beslutninger - Daglig ledelse - Samarbejdet med Energistyrelsen - Information og formidling - Kurser og efteruddannelse - Sekretariatsbetjening af udvalg og grupper - Jura - Personale Sekretariatsledelsen består af to personer med følgende arbejdsdeling. 1 varetager: 2 varetager: Økonomi Kvalitetsledelsessystem Statistik Daglig drift Tekniske forhold Personale IT Styregruppen Kvalitetsledelse for tekniske forhold i energimærkningsordning Formidling Følgegruppen Kurser Jura Kvalitetsledelse for den juridiske del af behandlingen. (Klagesager) 4

6 Organisation Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 05 KS-system administrator: KS-system administratoren skal sikre, at kvalitetsstyringssystemet til enhver tid opfylder gældende normer, standarder og kontraktbilag samt at systemet tilrettes ledelsens retningslinjer således, at systemet er effektivt. KS-system Administrator har ansvaret for: - Afrapportering til ledelsen om kvalitetsstyringssystemets effektivitet og evt. behov for forbedringer - Udarbejde procedurer mm. i systemet - Implementere reviderede dokumenter i kvalitetsstyringssystemet i Sekretariatet efter Energistyrelsens godkendelse - Overordnet planlægning af intern audit Kvalitetssikringsledere Kvalitetsledere har det overordnede ansvar for: - Kvalitetssikring af de områder de dækker - At opnå de kvalitetsmål der er fastlagt af ledelsen - Evaluere kvaliteten i de områder de er ansvarlige for - Iværksætte aktiviteter for at fastholde og udvikle kvalitetsniveauet. Der er kvalitetsledere for: - Teknisk revision, dataanalyser og skrivebordskontroller, samt klagesagernes tekniske del for energimærkningsordningen. - Klagesagernes juridiske del. Service og Vejledningsmedarbejder: Service og vejledningsmedarbejderen har ansvaret for Sekretariatets daglige kundeservice, herunder at følge de fastsatte retningslinjer. - Telefonservice - Mailhåndtering - Journalisering - Ajourføring af konsulent- og firmadatabaser Alle medarbejdere i Sekretariatet kan indgå i denne funktion, dog begrænset til telefon- og mailservicen for at sikre disse funktioner overfor vores kunder. Kvalitetsmedarbejder: Kvalitetsmedarbejderne har ansvaret for at gennemføre kvalitetskontrol ud fra de fastsatte retningslinjer fra kvalitetssikringslederen. Kvalitetskontrollen omfatter: - Feltkontrol af energimærkningsordningen. - Screening af energimærkningsordningen. - Skrivebordskontrol af energimærkningsordningen. Teknisk revisor: Teknisk revisor har ansvaret for at gennemføre teknisk revision ud fra retningslinjer fastsat af kvalitetssikringslederen. 5

7 Organisation Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 06 Klagesags medarbejder: Klagesags medarbejder har ansvaret for at gennemføre klagesager ud fra de retningslinjer der er fastlagt af kvalitetssikringslederen. IT Administrator: IT Administrator har ansvaret for at : - Sekretariatets egne IT-systemer fungerer - Overvåge driften af Energistyrelsen ITsystemer til indberetning af energimærkninger, kedelindberetninger og ventilationsindberetninger mv. - Opdatering af Seebs hjemmeside, herunder udsendelse af information mv. til certificerede firmaer, tekniske eksperter og akkrediterede firmaer. Kursus Administrator: Kursus Administrator har ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af kursus- og mødeaktiviterne for energikonsulenter, tekniske eksperter og ventilationsmontører i akkrediterede ventilationsfirmaer. Økonomi Administrator: Økonomi Administrator har ansvaret for regnskab, faktureringer, udarbejdelse af rapporteringer om økonomi til Energistyrelsen. Intern auditor: Auditor har ansvaret for at gennemføre intern audit ud fra de fastsatte retningslinjer og med udgangspunkt i kvalitetsstyringssystemets procedurer, instruktioner, skemaer og formularer. Auditor skal være uafhængig og neutral i udførelsen af sin opgave som intern auditor samt må auditor ikke udføre kontrol af eget arbejde. - Planlægning af audit inkl. auditplan - Gennemføre audit - Udarbejde auditrapport - Opfølgning af audit Alle: Alle medarbejdere har ansvaret for at holde sig orienteret om kvalitetsstyringssystemets indhold og efterleve kvalitetspolitikken samt fremgangsmåderne og kravene i kvalitetsstyringssystemet. Alle medarbejdere er ansvarlige for at rapportere om afvigelser i kvalitetsstyringssystemet. 6

8 Ledelsesansvar, -repræsentant og -evaluering Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 07 Ledelsesansvar Ledelsen har ansvaret for at kvalitetsstyringssystemet er effektivt og implementeret i Sekretariatet. Ledelsen skal - fastlægge kvalitetspolitikken - opstille kvalitetsmål - gennemføre ledelsensevaluering - sikre at ressourcer er til rådighed Ledelsen skal sikre at kundekrav fastsættes og opfyldes med det formål at styrke kundetilfredsheden. Ledelsen skal sikre, at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt i Sekretariatet. Ledelsen skal sikre den interne kommunikation i Sekretariatet i forhold til kvalitetsstyringssystemets effektivitet. Ledelsen skal udpege et medlem af ledelsen til ledelsesrepræsentant. Ledelsensrepræsentant Ledelsensrepræsentant har ansvaret for at sikre, at nødvendige processer fastlægges, implementeres og vedligeholdes samt bevidsthed om kundekrav i Sekretariatet. Ledelsensrepræsentant skal informere ledelsen om kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt evt. behov for forbedringer. Ledelsensevaluering Ledelsen skal en gang årligt evaluere Sekretariatets kvalitetsstyringssystem for at sikre at det fortsat er egnet og effektivt. Input til ledelsensevaluering: - resultater fra intern og ekstern audit - vurdering af om kvalitetspolitikken efterleves - status og vurdering af kvalitetsmålene - status for kvalitetssikring af ordningerne (overordnet) - status for afvigelser - status for klagesager - status for henvendelser vedr. ordningerne (fra kunder mm.) - status for drift - status for forebyggende og korrigerende handlinger - vurdering af ressourcebehov - opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer - forslag til væsentlige ændringer eller anbefalinger om forbedringer Output fra ledelsensevaluering: - evt. ændringer og /eller forbedringer til kvalitetsstyringssystemet samt vores produkter - ressourcebehov - aktionsplan med aktionspunkter inkl. ansvarlig samt tidsplan (deadlines) Sekretariatslederen udarbejder referat samt aktionsplan fra ledelsens evaluering. Ledelsens evaluering sendes til medarbejdere i Sekretariatet og såfremt der er ændringer til kvalitetsstyringssystemet orienteres KS-system Administrator og Energistyrelsen. 7

9 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 08 ISO 9001:2000 Kvalitetsstyringssystemet 1-3 Generelt 4 Kvalitetsstyringssystem 4.1 Generelle krav Del 1 Administrative krav 4.2 Dokumentationskrav Generelt Del 1 Kvalitetspolitik og mål Alle procedurer Kvalitetshåndbog Del 1 Administrative krav Alle procedurer Styring af dokumenter P 6.1 Dokumentstyring Styring af registreringer P 6.1 Dokumentstyring 5 Ledelsens ansvar 5.1 Ledelsens forpligtigelser Del 1 Kvalitetspolitik og mål Organisation Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Intern kommunikation P Kundefokus Del 1 Kvalitetspolitik og mål P Kundetilfredshedsanalyse 5.3 Kvalitetspolitik Del 1 Kvalitetspolitik og mål 5.4 Planlægning Kvalitetsmål Del 1 Kvalitetspolitik og mål Planlægning mht. kvalitetsstyringssystemet Del 1 Organisation Kvalitetspolitik og mål Dokumentstyring P Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser Del 1 Organisation P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse Ledelsens repræsentant Del 1 Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Intern kommunikation P 6.2 Intern kommunikation 5.6 Ledelsens evaluering Generelt Input til ledelsens evaluering Output fra ledelsens evaluering Del 1 6 Styring af ressourcer 6.1 Tilvejebringelse af ressourcer Del 1 P 6.1 Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Dokumentstyring Kundetilfredshedsanalyse P Menneskelige ressourcer Generelt P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse Kompetence, bevidsthed og P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse uddannelse/træning 6.3 Infrastruktur Del 1 Kvalitetspolitik Organisation 6.4 Arbejdsforhold Del 1 Kvalitetspolitik Organisation 7 Produktfrembringelse 7.1 Planlægning af produktfrembringelse Del 1 P P P P P Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring 8

10 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 08 ISO 9001: Kunderelaterede processer Fastsættelse af krav knyttet til produktet Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden Del 1 P P P P P P P P P P Kvalitetsstyringssystemet Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring Kundetilfredshedsanalyse Hjemmeside Nyhedsmails Statistik Dataudtræk Kontraktbilag Udvikling og konstruktion Udelades Administrative krav 7.4 Indkøb Indkøbsprocedure P Indkøbsinformation Indkøb af konsulentydelser Verifikation af indkøbte produkter 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Styring af prod. og servicetilvejebringelse Alle Alle (processer i sekretariatet) Validering af processer til produktion og P servicetilvejebringelse P Statistik Kundetilfredshedsanalyse Årsrapport om kvalitetssikring P Identifikation og sporbarhed P 6.1 Dokumentstyring Kundens ejendom P 6.1 Dokumentstyring Bevarelse af produkter P 6.1 Dokumentstyring 7.6 Styring af overvågnings og måleudstyr P P P P Måling, analyse og forbedring 8.1 Generelt P P Del 1 Automatisk screening EM Elektronisk screening EM Statistik Dataudtræk Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering 8.2 Overvågning og måling Kundetilfredshedsanalyse P Kundetilfredshedsanalyse Intern audit P 6.4 Intern audit Overvågning og måling af processen P P Del 1 Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Overvågning og måling af produkter P P Kundetilfredshedsanalyse Statistik 8.3 Styring af afvigende produkter P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.4 Analyse af data P P P P 6.5 Kundetilfredshedsanalyse Statistik Dataudtræk Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.5 Forbedring Løbende forbedring P 6.1 P 6.4 Del 1 Dokumentstyring Intern audit Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Korrigerende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl Forebyggende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8

11 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 09 ISO 9001: Kunderelaterede processer Fastsættelse af krav knyttet til produktet Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden Del 1 P P P P P P P P P P Kvalitetsstyringssystemet Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring Kundetilfredshedsanalyse Hjemmeside Nyhedsmails Statistik Dataudtræk Kontraktbilag Udvikling og konstruktion Udelades Administrative krav 7.4 Indkøb Indkøbsprocedure P Indkøbsinformation Indkøb af konsulentydelser Verifikation af indkøbte produkter 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Styring af prod. og servicetilvejebringelse Alle Alle (processer i sekretariatet) Validering af processer til produktion og P servicetilvejebringelse P Statistik Kundetilfredshedsanalyse Årsrapport om kvalitetssikring P Identifikation og sporbarhed P 6.1 Dokumentstyring Kundens ejendom P 6.1 Dokumentstyring Bevarelse af produkter P 6.1 Dokumentstyring 7.6 Styring af overvågnings og måleudstyr P P P P Måling, analyse og forbedring 8.1 Generelt P P Del 1 Automatisk screening EM Elektronisk screening EM Statistik Dataudtræk Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering 8.2 Overvågning og måling Kundetilfredshedsanalyse P Kundetilfredshedsanalyse Intern audit P 6.4 Intern audit Overvågning og måling af processen P P Del 1 Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Overvågning og måling af produkter P P Kundetilfredshedsanalyse Statistik 8.3 Styring af afvigende produkter P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.4 Analyse af data P P P P 6.5 Kundetilfredshedsanalyse Statistik Dataudtræk Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.5 Forbedring Løbende forbedring P 6.1 P 6.4 Del 1 Dokumentstyring Intern audit Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Korrigerende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl Forebyggende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 9

12 Krydsreferenceliste Kontraktbilag 2 Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 10 Kontraktbilag 2 1 Indledning 1.1 Formål med dokumentet 1.2 Serviceydelsens omfang 1.3 Særlige forhold vedrørende eftersynsordningerne for kedler og varmeanlæg 1.4 Dokumentets opbygning 1.5 Ordningernes og sekretariatsdriftens formål 1.6 Regelgrundlag 1.7 Samarbejde mellem Energistyrelsen og sekretariatet Kvalitetsstyringssystemet 2 Overordnede krav til sekretariatsdriften 2.1 Sekretariatets kompetencer P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse 2.2 Tidsfrister for fremsendelse af materiale og kommunikation Alle Fremgår af de enkelte procedurer. 2.3 Sekretariatets åbningstider P 2.3 Telefon- og mailservice 2.4 Elektronisk kommunikation P Hjemmeside 2.5 Certificering af sekretariatsdriften Del Forvaltningsmæssige krav Del 1 P Generelle krav vedrørende visse sagstyper Myndighedsafgørelser, hvor sekretariatet udarbejder indstilling til afgørelse Diverse Sagsgang ved behandling af ansøgninger 3 Beskrivelse af de enkelte opgaver 3.1 Rammer og grundlag for sekretariatets virksomhed Årsplan P3.1.1 Årsplan Administrationsgrundlag Certificering af sekretariatets arbejdsprocesser Del Kvalitetssikring af energimærkninger og eftersyn Plan for kvalitetssikringen Beskikkede energikonsulenter og tekniske eksperter Certificerede energimærkningsfirmaer Medarbejderregistrering og uddannelse Fremgår af relevante procedurer. KS-systemet erstatter administrationsgrundlag iht. aftale med Energistyrelsen. P P P P Kvalitetssikringsplan Automatiseret screening Elektronisk screening Skrivebordskontrol Akkrediterede ventilationsfirmaer P Teknisk revision Øvrige aktiviteter i forbindelse med VE og Kedel udarbejdes seneres efter kvalitetssikringen aftale med ENS (RMH/JTL) Årsrapport om kvalitetssikringen P Kvalitetssikringsplan 3.3 Særlige opgaver i forbindelse med fremme af Ingen Opgaver aftales med ENS energibesparelser og udbredelsen af ordningerne 3.4 Revisioner af Håndbog for Energimærkningen P 3.4 Håndbøger og instruktioner for 3.5 Revision af instrukser for eftersyn af kedler, ordningerne varmeanlæg og ventilationsanlæg mv. 3.6 It-opgaver P 3.6 IT opgaver 3.7 Kursus og prøvevirksomhed Overordnet kursus- og prøveplanlægning P Kursus- og prøveplan Gennemførelse af kurser mv. P Gennemførelse af kurser og prøver for ordningerne 10

13 Krydsreferenceliste Kontraktbilag 2 Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 11 Kontraktbilag 2 Kvalitetsstyringssystemet 3.8 Information Informationsplan P Informationsplan Hjemmeside P Hjemmeside Service og information til konsulenter og tekniske P Nyhedsmails eksperter P Kundetilfredshedsanalyse Udarbejdelse af statistik P Statistik Levering af dataudtræk fra energimærkninger og P Dataudtræk eftersyn Årsberetning P Årsberetning 3.9 Betjening af udvalg P 3.9 Betjening af udvalg 3.10 Klager og genoptagelser P 3.10 Behandling af klager og Klager fra energikonsulenter og tekniske genoptagelsessager eksperter Klager fra brugere over mærkninger eller eftersyn 3.11 Administrative opgaver Godkendelse og fornyet godkendelse af tekniske eksperter Registrering af firmaer (beskikkede energikonsulenter, tekniske eksperter) Registrering af firmaer (certificerede og akkrediterede) Registrering af beskikkede energikonsulenter P 3.11 Registreringer Firmaer energikonsulenter og tekniske eksperter 3.12 Økonomiopgaver Opkrævning og afregning af gebyrer P Opkrævning af gebyrer Kursusbudgetter og regnskaber samt P Kursusregnskab opkrævning af deltagerbetaling 3.13 Journalisering P 3.13 Journalisering 3.14 Særlige opgaver i forbindelse med omlægninger P 4 Kvalitetsaktivitetsplaner af energimærkningen 3.15 Særlige opgaver i forbindelse med driftsstart Opstartsfase for Sekretariat er ikke længere relevant 4 Ad-hoc-opgaver P 4 Kvalitetsaktivitetsplaner 5 Opgaver ved udløb af kontrakt P 5 Opgaver ved udløb af kontrakt 10

14 Bemandingsplan samt krav til kompetence og efteruddannelse Sekretariatets organisation fremgår af nedenstående figur. 1. Bemanding. Sekretariatsledelsen: Sekretariatet ledes af Uffe Groes, arkitekt (sekretariatsleder) og Kenneth Meldgaard Larsen, cand. jur. Kvalitetsleder: Uffe Groes (backup Ralf Petersen, ingeniør og energikonsulent). Certificeringssytemansvarlig: Kenneth Meldgaard Larsen (backup og Intern auditor, Michael Nygaard, cand. merc.) Intern auditor for Michael Nygaards arbejde er Koos Nugteren, konsulent). Kursusadministration: Michael Nygaard (backup Kenneth Meldgaard Larsen). IT administration: Brian Deleuran, IT-systemudvikler (backup Michael Nygaard). Service-, vejlednings- og informationsmedarbejdere: Linda Andersen, kontorassistent (koordinator af servicefunktioner) Mie Petersen, kontorassistent (fra 1. november 2011) Gørkem Topcu, ingeniørstuderende (cirka halv tid) Rasmus, ingeniørstuderende (cirka halv tid) Magnus, studerer til bygningskonstruktør (cirka kvart tid) Hassan Walid Chaachouh, civilingeniør (indtil primo 2012) 1/3

15 Mohsan Ali, civilingeniør, bygning og energi. Ralf Petersen (tekniske spørgsmål backup Ole Lentz, ingeniør og energikonsulent) Ole Søndergaard, energikonsulent (ad hoc assistance på mailhenvendelser) Kenneth Meldgaard Larsen, styring af informationsindsatsen. Kvalitetsmedarbejder: Uffe Groes (kvalitetsleder) Ralf Petersen (teknisk revision og skrivebordskontrol backup Ole Lentz) Ole Søndergaard, ad hoc assistance. Økonomiadministrator: Michael Nygaard (backup Uffe Groes og Linda Andersen). Klagesagsmedarbejder: Ole Lentz (jura support Kenneth Meldgaard Larsen teknisk backup Uffe Groes). Tekniske revisorer: Yvonne Schack Barding Cai Schack Eriksen Jan Demant Thomas Thorsen Michael Hansen Martin Danholt Per Kristian Jensen Claus Götke Knud Jensen Michael Bach-Holck Korpset af tekniske revisorer vil fra udgangen af 2011 gradvist blive reduceret til cirka halvdelen svarende til det kapacitetsbehov der vil være fra det tidspunkt. 2. Kompetencekrav. Der eksisterer særlige krav til kompetence på følgende placeringer i og omkring sekretariatet. Kvalitetslederen og dennes backup skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Klagesagsbehandleren og dennes tekniske backup skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Desuden skal der i forbindelse med klagesagsbehandlingen være adgang til juridisk ekspertise. Tekniske revisorer skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Desuden skal teknisk revisor, for at blive godkendt af Energistyrelsen, gennemgå et kursusforløb, som omfatter vurdering af bedømmelseskriterier og god forvaltningsskik. Samtlige medarbejdere der er involveret i servicearbejde (besvarelse af telefon og mail) er oplært i håndtering af spørgsmål og svar. 2/3

16 3. Efteruddannelse. Samtlige sekretariatets medarbejdere involveret i Arbejde med kvaliteten af energimærkningen Behandling af klagesager Håndtering af spørgsmål og svar i serviceenheden (Fronten) opdateres som minimum efter samme model som energikonsulenterne med deltagelse i Opfriskningskurser. Typisk deltager sekretariatets medarbejdere dog i sådanne kurser mindst en gang om året. Endvidere sker der ugentlig ved sekretariatsmødet udveksling af erfaringer omkring energimærkningen. 3/3

17 Certificering af SEEB Formål Notatets formål er at beskrive processen for overgangen fra det tidligere sekretariats brug af et skriftligt administrationsgrundlag udarbejdet af Energistyrelsen til det nuværende sekretariats certificering after ISO Det nye sekretariats beskrivelse af krav til arbejdsgange stammer fra kontrakten med Energistyrelsen, primært bilag 2 - Kravspecifikationen. De mest centrale dele af disse krav, hvor forudsætningerne stadig holder, indgår i de beskrivelser, der indgår i den første version af certificeringssystemet. Det er tanken, at der herefter løbnede inddrages nye aktiviteter i certificeringssystetmet efter behov Blegdamsvej 58, København Ø Tlf Herudover har sekretariatet selv udviklet en række beskrivelser af arbejdsgange, der bruges i den løbende drift, men ikke er omfattet af certificeringen. Formålet med dette notat er herefter, at beskrive de arbejdsgange, som efterfølgende tænkes inddraget i certificeringen eller i sekretariatets egen beskrivelser af forretnings- og arbejdsgange. Aktiviteter Sekretariatsbetjening af diverse udvalg og grupper SEEB sekretariatsbetjener Styregruppen. Denne opgave indebærer, at sekretariatet løbende indsamler punkter til dagsordenen til kommende møder, indkalder møderne, agerer som mødeledere og udsender referater fra møderne. Der er i kravspecifikationen forudset i omegnen af et møde per måned. I sekretariatets første halve år har mødekadancen været cirka det dobbelte. I den første del af 2011 forudses det, at der oprettes yderligere udvalg og grupper til at følge kvalitetsarbejdet, Håndbogen og aktiviteterne generelt. 1/2

18 Revitalisering af Kedelordningen SEEB har udviklet en strategi for revitalisering af kedelordningen. På basis heraf er der lavet et arbejdsprogram for disse aktiviteter i 2010 og I takt med at der udvikles rutiner for disse aktiviteter vil disse blive beskrevet og indlagt i certificeringssystemet eller den interne beskrivelse af arbejdsgange i sekretariatet. 2/2

19 Notat vedr. sammenhæng mellem Sekretariatets kvalitetsstyringssystem og kontraktbilag 2. Formål Notatets formål er, at beskrive sammenhængen mellem kontraktbilag 2 og Sekretariatets kvalitetsstyringssystem. Kontraktbilag 2.2 Tidsfrister for fremsendelse af materiale og kommunikation I Sekretariatets kvalitetsstyringssystemer beskrives tidsfrister mm. i de enkelte procedurer, hvor der stilles krav enten fra Energistyrelsen eller egne. Kontraktbilag Administrationsgrundlag. Det er af Energistyrelsen godkendt at kvalitetsstyringssystemet kan erstattet administrationsgrundlaget. Derfor stilles der som krav at Energistyrelsen skal godkende kvalitetsstyringssystemets indhold inden certificering samt når der foretages væsentlige ændringer i Del 1 eller Del 2- Procedurer. Kontraktbilag Plan for kvalitetssikring. Vent og kedel Kontraktbilag 3.2.2, og Instillinger og udtalelse i forbindelse med kvalitetssikring af såvel beskikkede energikonsulenter og tekniske eksperter samt certificerede energimærkningsfirmaer skal afklares med Energistyrelsen. Kontraktbilag 3.3. Særlige opgaver i forbindelse med fremme af energibesparelser og udbredelsen af ordningerne... Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf /2

20 overgangen fra det tidligere sekretariats brug af et skriftligt administrationsgrundlag udarbejdet af Energistyrelsen til det nuværende sekretariats certificering after ISO Det nye sekretariats beskrivelse af krav til arbejdsgange stammer fra kontrakten med Energistyrelsen, primært bilag 2 - Kravspecifikationen. De mest centrale dele af disse krav, hvor forudsætningerne stadig holder, indgår i de beskrivelser, der indgår i den første version af certificeringssystemet. Det er tanken, at der herefter løbnede inddrages nye aktiviteter i certificeringssystetmet efter behov. Herudover har sekretariatet selv udviklet en række beskrivelser af arbejdsgange, der bruges i den løbende drift, men ikke er omfattet af certificeringen. Formålet med dette notat er herefter, at beskrive de arbejdsgange, som efterfølgende tænkes inddraget i certificeringen eller i sekretariatets egen beskrivelser af forretnings- og arbejdsgange. Aktiviteter Sekretariatsbetjening af diverse udvalg og grupper SEEB sekretariatsbetjener Styregruppen. Denne opgave indebærer, at sekretariatet løbende indsamler punkter til dagsordenen til kommende møder, indkalder møderne, agerer som mødeledere og udsender referater fra møderne. Der er i kravspecifikationen forudset i omegnen af et møde per måned. I sekretariatets første halve år har mødekadancen været cirka det dobbelte. I den første del af 2011 forudses det, at der oprettes yderligere udvalg og grupper til at følge kvalitetsarbejdet, Håndbogen og aktiviteterne generelt. Revitalisering af Kedelordningen SEEB har udviklet en strategi for revitalisering af kedelordningen. På basis heraf er der lavet et arbejdsprogram for disse aktiviteter i 2010 og I takt med at der udvikles rutiner for disse aktiviteter vil disse blive beskrevet og indlagt i certificeringssystemet eller den interne beskrivelse af arbejdsgange i sekretariatet. 2/2

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OT AT 14. april 2008 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 4.2.4

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Sekretariatet for Energieffektive

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 35 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Dette eksempel

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere