Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger"

Transkript

1 Forside Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 01 Kvalitetsstyringshåndbog Sekretariatet for Energieffektive Bygninger 1

2 Forord Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 01 Forord Sekretariat for Energieffektive Bygninger (efterfølgende Sekretariatet) er et sekretariat under Energistyrelsen som varetager opgaver i forbindelse med energimærknings- og eftersynsordningerne. Sekretariatet vil arbejde målrettet for at forbedre kvaliteten af energimærkninger og eftersyn, og derigennem bidrage til, at flere besparelsesforslag gennemføres. Sekretariatet vil sikre en effektiv administration og dialogbaseret betjening af konsulenter og eksperter. Ligeledes vil sekretariatet også bidrage til udvikling og markedsføring af ordningerne med det mål at udbrede kendskabet til energioptimering. Dette kvalitetsledelsessystem skal sikre, at Sekretariatet opnår ovennævnte mål samt opfylder kravene til sekretariatet, som er fastsat i kontrakten med Energistyrelsen. Kvalitetsstyringssystemet har desuden det overordnede mål, at ydelserne og produkterne modsvarer knudernes forventninger samt tilvejebringer information om arbejdsprocesserne, således at Sekretariatet til stadighed opretholder den korrekte kvalitet samt løbende forbedre kvaliteten af vores produkter. Sekretariatet ledes af Uffe Groes og Kenneth Meldgaard Larsen. 1

3 Administrative krav Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 02 Oplysninger om virksomheden: Navn Sekretariat for Energieffektive Bygninger Adresse Ramsingsvej 28A 2500 Valby Telefon Mail Hjemmeside CVR Certificeringsomfang: Certificeringen omfatter sekretariatsbetjening af Energistyrelsen i forbindelse med administration og drift af energimærkningsordningen for bygninger. DS/EN ISO 9001 Punkt 7.5 (ingen undtagelser) DS/EN ISO 9001 Punkt 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr. I denne sammenhæng ses det relevant at sikre, at den software der anvendes til energimærkning er opdateret, og udfører beregninger i overensstemmelse med kravene. Energistyrelsen stiller ikke yderligere krav til etablering af processer i forbindelse med overvågning og måling, hvorfor dette indgår i nærværende kvalitetsstyringssystem. Det samlede regelgrundlag for alle ordninger fremgår af proceduredelen. Af krydsreferencelisterne fremgår sammenhæng mellem ISO 9001 og kvalitetsstyringssystemet samt kontraktbilag 2 og kvalitetsstyringssystemet. Generelle krav: Sekretariat for Energieffektive Bygninger er momsregistreret. Sekretariat for Energieffektive Bygninger har en sædvanlig dækkende ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf , Police nr Opbevaring af dokumentation: Al dokumentation opbevares hele kontraktperioden medmindre andet er nævnt. ScanJour benyttes som journaliseringssystem til opbevaring af dokumentation med mindre andet er nævnt. 2

4 Kvalitetspolitik og -mål Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 03 Kvalitetspolitik Sekretariatet vil arbejde målrettet for at forbedre kvaliteten af energimærknings- og eftersynsordningerne, samt bidrage til, at flere besparelsesforslag gennemføres. Sekretariatet vil sikre en effektiv administration og dialogbaseret betjening af konsulenter og eksperter. Sekretariatet vil bidrage til udvikling og markedsføring af ordningerne med det mål at udbrede kendskabet til energioptimering. Kvalitetsmål Sekretariatets overordnede kvalitetsmål for energimærknings- og eftersynsordningerne er følgende: - At leve op til kravene i kontrakten med Energistyrelsen og alle andre aftaler med energistyrelsen, herunder ad-hoc-aftaler, i henhold til kontrakten - At vores produkter opfylder kundernes krav samt relevante lov- og myndighedskrav. - At Sekretariatets processer skal være beskrevet og certificeret iht. ISO At øge kendskabet til energimærkningsordningen. - At højne kvaliteten af energimærkningsordningen. - At sikre effektiv og serviceorienteret drift af ordningen. - At sikre, at opgaver i Sekretariatet varetages efter de almindelige forvaltningsretslige principper, offentlighedsloven, persondataloven samt arkivloven. - At der fastsættes mål i henhold til Energistyrelsens krav for ordningen samt i forhold til kundetilfredshedsanalyser. - At sikre at kvalitetsstyringssystemet er effektivt samt sikre at der er de fornødne ressourcer Sekretariatets opfyldelse af kvalitetspolitik og mål vurderes i forbindelse med ledelsens evaluering. 3

5 Organisation Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 04 Sekretariatets organisation fremgår af nedenstående figur. Funktionsbeskrivelser Sekretariatets funktioner er beskrevet nedenfor: Sekretariatsledelsen: Sekretariatetslederen har det overordnede ansvar for sekretariatet, herunder at kontrakten med Energistyrelsen efterleves samt den daglige drift af Sekretariatet. Sekretariatsledelsen har det ledelsesmæssige ansvar for følgende områder: - Strategiske beslutninger - Daglig ledelse - Samarbejdet med Energistyrelsen - Information og formidling - Kurser og efteruddannelse - Sekretariatsbetjening af udvalg og grupper - Jura - Personale Sekretariatsledelsen består af to personer med følgende arbejdsdeling. 1 varetager: 2 varetager: Økonomi Kvalitetsledelsessystem Statistik Daglig drift Tekniske forhold Personale IT Styregruppen Kvalitetsledelse for tekniske forhold i energimærkningsordning Formidling Følgegruppen Kurser Jura Kvalitetsledelse for den juridiske del af behandlingen. (Klagesager) 4

6 Organisation Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 05 KS-system administrator: KS-system administratoren skal sikre, at kvalitetsstyringssystemet til enhver tid opfylder gældende normer, standarder og kontraktbilag samt at systemet tilrettes ledelsens retningslinjer således, at systemet er effektivt. KS-system Administrator har ansvaret for: - Afrapportering til ledelsen om kvalitetsstyringssystemets effektivitet og evt. behov for forbedringer - Udarbejde procedurer mm. i systemet - Implementere reviderede dokumenter i kvalitetsstyringssystemet i Sekretariatet efter Energistyrelsens godkendelse - Overordnet planlægning af intern audit Kvalitetssikringsledere Kvalitetsledere har det overordnede ansvar for: - Kvalitetssikring af de områder de dækker - At opnå de kvalitetsmål der er fastlagt af ledelsen - Evaluere kvaliteten i de områder de er ansvarlige for - Iværksætte aktiviteter for at fastholde og udvikle kvalitetsniveauet. Der er kvalitetsledere for: - Teknisk revision, dataanalyser og skrivebordskontroller, samt klagesagernes tekniske del for energimærkningsordningen. - Klagesagernes juridiske del. Service og Vejledningsmedarbejder: Service og vejledningsmedarbejderen har ansvaret for Sekretariatets daglige kundeservice, herunder at følge de fastsatte retningslinjer. - Telefonservice - Mailhåndtering - Journalisering - Ajourføring af konsulent- og firmadatabaser Alle medarbejdere i Sekretariatet kan indgå i denne funktion, dog begrænset til telefon- og mailservicen for at sikre disse funktioner overfor vores kunder. Kvalitetsmedarbejder: Kvalitetsmedarbejderne har ansvaret for at gennemføre kvalitetskontrol ud fra de fastsatte retningslinjer fra kvalitetssikringslederen. Kvalitetskontrollen omfatter: - Feltkontrol af energimærkningsordningen. - Screening af energimærkningsordningen. - Skrivebordskontrol af energimærkningsordningen. Teknisk revisor: Teknisk revisor har ansvaret for at gennemføre teknisk revision ud fra retningslinjer fastsat af kvalitetssikringslederen. 5

7 Organisation Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 06 Klagesags medarbejder: Klagesags medarbejder har ansvaret for at gennemføre klagesager ud fra de retningslinjer der er fastlagt af kvalitetssikringslederen. IT Administrator: IT Administrator har ansvaret for at : - Sekretariatets egne IT-systemer fungerer - Overvåge driften af Energistyrelsen ITsystemer til indberetning af energimærkninger, kedelindberetninger og ventilationsindberetninger mv. - Opdatering af Seebs hjemmeside, herunder udsendelse af information mv. til certificerede firmaer, tekniske eksperter og akkrediterede firmaer. Kursus Administrator: Kursus Administrator har ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af kursus- og mødeaktiviterne for energikonsulenter, tekniske eksperter og ventilationsmontører i akkrediterede ventilationsfirmaer. Økonomi Administrator: Økonomi Administrator har ansvaret for regnskab, faktureringer, udarbejdelse af rapporteringer om økonomi til Energistyrelsen. Intern auditor: Auditor har ansvaret for at gennemføre intern audit ud fra de fastsatte retningslinjer og med udgangspunkt i kvalitetsstyringssystemets procedurer, instruktioner, skemaer og formularer. Auditor skal være uafhængig og neutral i udførelsen af sin opgave som intern auditor samt må auditor ikke udføre kontrol af eget arbejde. - Planlægning af audit inkl. auditplan - Gennemføre audit - Udarbejde auditrapport - Opfølgning af audit Alle: Alle medarbejdere har ansvaret for at holde sig orienteret om kvalitetsstyringssystemets indhold og efterleve kvalitetspolitikken samt fremgangsmåderne og kravene i kvalitetsstyringssystemet. Alle medarbejdere er ansvarlige for at rapportere om afvigelser i kvalitetsstyringssystemet. 6

8 Ledelsesansvar, -repræsentant og -evaluering Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 07 Ledelsesansvar Ledelsen har ansvaret for at kvalitetsstyringssystemet er effektivt og implementeret i Sekretariatet. Ledelsen skal - fastlægge kvalitetspolitikken - opstille kvalitetsmål - gennemføre ledelsensevaluering - sikre at ressourcer er til rådighed Ledelsen skal sikre at kundekrav fastsættes og opfyldes med det formål at styrke kundetilfredsheden. Ledelsen skal sikre, at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt i Sekretariatet. Ledelsen skal sikre den interne kommunikation i Sekretariatet i forhold til kvalitetsstyringssystemets effektivitet. Ledelsen skal udpege et medlem af ledelsen til ledelsesrepræsentant. Ledelsensrepræsentant Ledelsensrepræsentant har ansvaret for at sikre, at nødvendige processer fastlægges, implementeres og vedligeholdes samt bevidsthed om kundekrav i Sekretariatet. Ledelsensrepræsentant skal informere ledelsen om kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt evt. behov for forbedringer. Ledelsensevaluering Ledelsen skal en gang årligt evaluere Sekretariatets kvalitetsstyringssystem for at sikre at det fortsat er egnet og effektivt. Input til ledelsensevaluering: - resultater fra intern og ekstern audit - vurdering af om kvalitetspolitikken efterleves - status og vurdering af kvalitetsmålene - status for kvalitetssikring af ordningerne (overordnet) - status for afvigelser - status for klagesager - status for henvendelser vedr. ordningerne (fra kunder mm.) - status for drift - status for forebyggende og korrigerende handlinger - vurdering af ressourcebehov - opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer - forslag til væsentlige ændringer eller anbefalinger om forbedringer Output fra ledelsensevaluering: - evt. ændringer og /eller forbedringer til kvalitetsstyringssystemet samt vores produkter - ressourcebehov - aktionsplan med aktionspunkter inkl. ansvarlig samt tidsplan (deadlines) Sekretariatslederen udarbejder referat samt aktionsplan fra ledelsens evaluering. Ledelsens evaluering sendes til medarbejdere i Sekretariatet og såfremt der er ændringer til kvalitetsstyringssystemet orienteres KS-system Administrator og Energistyrelsen. 7

9 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 08 ISO 9001:2000 Kvalitetsstyringssystemet 1-3 Generelt 4 Kvalitetsstyringssystem 4.1 Generelle krav Del 1 Administrative krav 4.2 Dokumentationskrav Generelt Del 1 Kvalitetspolitik og mål Alle procedurer Kvalitetshåndbog Del 1 Administrative krav Alle procedurer Styring af dokumenter P 6.1 Dokumentstyring Styring af registreringer P 6.1 Dokumentstyring 5 Ledelsens ansvar 5.1 Ledelsens forpligtigelser Del 1 Kvalitetspolitik og mål Organisation Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Intern kommunikation P Kundefokus Del 1 Kvalitetspolitik og mål P Kundetilfredshedsanalyse 5.3 Kvalitetspolitik Del 1 Kvalitetspolitik og mål 5.4 Planlægning Kvalitetsmål Del 1 Kvalitetspolitik og mål Planlægning mht. kvalitetsstyringssystemet Del 1 Organisation Kvalitetspolitik og mål Dokumentstyring P Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser Del 1 Organisation P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse Ledelsens repræsentant Del 1 Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Intern kommunikation P 6.2 Intern kommunikation 5.6 Ledelsens evaluering Generelt Input til ledelsens evaluering Output fra ledelsens evaluering Del 1 6 Styring af ressourcer 6.1 Tilvejebringelse af ressourcer Del 1 P 6.1 Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Dokumentstyring Kundetilfredshedsanalyse P Menneskelige ressourcer Generelt P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse Kompetence, bevidsthed og P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse uddannelse/træning 6.3 Infrastruktur Del 1 Kvalitetspolitik Organisation 6.4 Arbejdsforhold Del 1 Kvalitetspolitik Organisation 7 Produktfrembringelse 7.1 Planlægning af produktfrembringelse Del 1 P P P P P Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring 8

10 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 08 ISO 9001: Kunderelaterede processer Fastsættelse af krav knyttet til produktet Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden Del 1 P P P P P P P P P P Kvalitetsstyringssystemet Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring Kundetilfredshedsanalyse Hjemmeside Nyhedsmails Statistik Dataudtræk Kontraktbilag Udvikling og konstruktion Udelades Administrative krav 7.4 Indkøb Indkøbsprocedure P Indkøbsinformation Indkøb af konsulentydelser Verifikation af indkøbte produkter 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Styring af prod. og servicetilvejebringelse Alle Alle (processer i sekretariatet) Validering af processer til produktion og P servicetilvejebringelse P Statistik Kundetilfredshedsanalyse Årsrapport om kvalitetssikring P Identifikation og sporbarhed P 6.1 Dokumentstyring Kundens ejendom P 6.1 Dokumentstyring Bevarelse af produkter P 6.1 Dokumentstyring 7.6 Styring af overvågnings og måleudstyr P P P P Måling, analyse og forbedring 8.1 Generelt P P Del 1 Automatisk screening EM Elektronisk screening EM Statistik Dataudtræk Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering 8.2 Overvågning og måling Kundetilfredshedsanalyse P Kundetilfredshedsanalyse Intern audit P 6.4 Intern audit Overvågning og måling af processen P P Del 1 Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Overvågning og måling af produkter P P Kundetilfredshedsanalyse Statistik 8.3 Styring af afvigende produkter P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.4 Analyse af data P P P P 6.5 Kundetilfredshedsanalyse Statistik Dataudtræk Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.5 Forbedring Løbende forbedring P 6.1 P 6.4 Del 1 Dokumentstyring Intern audit Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Korrigerende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl Forebyggende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8

11 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 09 ISO 9001: Kunderelaterede processer Fastsættelse af krav knyttet til produktet Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden Del 1 P P P P P P P P P P Kvalitetsstyringssystemet Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring Kundetilfredshedsanalyse Hjemmeside Nyhedsmails Statistik Dataudtræk Kontraktbilag Udvikling og konstruktion Udelades Administrative krav 7.4 Indkøb Indkøbsprocedure P Indkøbsinformation Indkøb af konsulentydelser Verifikation af indkøbte produkter 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Styring af prod. og servicetilvejebringelse Alle Alle (processer i sekretariatet) Validering af processer til produktion og P servicetilvejebringelse P Statistik Kundetilfredshedsanalyse Årsrapport om kvalitetssikring P Identifikation og sporbarhed P 6.1 Dokumentstyring Kundens ejendom P 6.1 Dokumentstyring Bevarelse af produkter P 6.1 Dokumentstyring 7.6 Styring af overvågnings og måleudstyr P P P P Måling, analyse og forbedring 8.1 Generelt P P Del 1 Automatisk screening EM Elektronisk screening EM Statistik Dataudtræk Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering 8.2 Overvågning og måling Kundetilfredshedsanalyse P Kundetilfredshedsanalyse Intern audit P 6.4 Intern audit Overvågning og måling af processen P P Del 1 Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Overvågning og måling af produkter P P Kundetilfredshedsanalyse Statistik 8.3 Styring af afvigende produkter P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.4 Analyse af data P P P P 6.5 Kundetilfredshedsanalyse Statistik Dataudtræk Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.5 Forbedring Løbende forbedring P 6.1 P 6.4 Del 1 Dokumentstyring Intern audit Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Korrigerende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl Forebyggende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 9

12 Krydsreferenceliste Kontraktbilag 2 Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 10 Kontraktbilag 2 1 Indledning 1.1 Formål med dokumentet 1.2 Serviceydelsens omfang 1.3 Særlige forhold vedrørende eftersynsordningerne for kedler og varmeanlæg 1.4 Dokumentets opbygning 1.5 Ordningernes og sekretariatsdriftens formål 1.6 Regelgrundlag 1.7 Samarbejde mellem Energistyrelsen og sekretariatet Kvalitetsstyringssystemet 2 Overordnede krav til sekretariatsdriften 2.1 Sekretariatets kompetencer P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse 2.2 Tidsfrister for fremsendelse af materiale og kommunikation Alle Fremgår af de enkelte procedurer. 2.3 Sekretariatets åbningstider P 2.3 Telefon- og mailservice 2.4 Elektronisk kommunikation P Hjemmeside 2.5 Certificering af sekretariatsdriften Del Forvaltningsmæssige krav Del 1 P Generelle krav vedrørende visse sagstyper Myndighedsafgørelser, hvor sekretariatet udarbejder indstilling til afgørelse Diverse Sagsgang ved behandling af ansøgninger 3 Beskrivelse af de enkelte opgaver 3.1 Rammer og grundlag for sekretariatets virksomhed Årsplan P3.1.1 Årsplan Administrationsgrundlag Certificering af sekretariatets arbejdsprocesser Del Kvalitetssikring af energimærkninger og eftersyn Plan for kvalitetssikringen Beskikkede energikonsulenter og tekniske eksperter Certificerede energimærkningsfirmaer Medarbejderregistrering og uddannelse Fremgår af relevante procedurer. KS-systemet erstatter administrationsgrundlag iht. aftale med Energistyrelsen. P P P P Kvalitetssikringsplan Automatiseret screening Elektronisk screening Skrivebordskontrol Akkrediterede ventilationsfirmaer P Teknisk revision Øvrige aktiviteter i forbindelse med VE og Kedel udarbejdes seneres efter kvalitetssikringen aftale med ENS (RMH/JTL) Årsrapport om kvalitetssikringen P Kvalitetssikringsplan 3.3 Særlige opgaver i forbindelse med fremme af Ingen Opgaver aftales med ENS energibesparelser og udbredelsen af ordningerne 3.4 Revisioner af Håndbog for Energimærkningen P 3.4 Håndbøger og instruktioner for 3.5 Revision af instrukser for eftersyn af kedler, ordningerne varmeanlæg og ventilationsanlæg mv. 3.6 It-opgaver P 3.6 IT opgaver 3.7 Kursus og prøvevirksomhed Overordnet kursus- og prøveplanlægning P Kursus- og prøveplan Gennemførelse af kurser mv. P Gennemførelse af kurser og prøver for ordningerne 10

13 Krydsreferenceliste Kontraktbilag 2 Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 11 Kontraktbilag 2 Kvalitetsstyringssystemet 3.8 Information Informationsplan P Informationsplan Hjemmeside P Hjemmeside Service og information til konsulenter og tekniske P Nyhedsmails eksperter P Kundetilfredshedsanalyse Udarbejdelse af statistik P Statistik Levering af dataudtræk fra energimærkninger og P Dataudtræk eftersyn Årsberetning P Årsberetning 3.9 Betjening af udvalg P 3.9 Betjening af udvalg 3.10 Klager og genoptagelser P 3.10 Behandling af klager og Klager fra energikonsulenter og tekniske genoptagelsessager eksperter Klager fra brugere over mærkninger eller eftersyn 3.11 Administrative opgaver Godkendelse og fornyet godkendelse af tekniske eksperter Registrering af firmaer (beskikkede energikonsulenter, tekniske eksperter) Registrering af firmaer (certificerede og akkrediterede) Registrering af beskikkede energikonsulenter P 3.11 Registreringer Firmaer energikonsulenter og tekniske eksperter 3.12 Økonomiopgaver Opkrævning og afregning af gebyrer P Opkrævning af gebyrer Kursusbudgetter og regnskaber samt P Kursusregnskab opkrævning af deltagerbetaling 3.13 Journalisering P 3.13 Journalisering 3.14 Særlige opgaver i forbindelse med omlægninger P 4 Kvalitetsaktivitetsplaner af energimærkningen 3.15 Særlige opgaver i forbindelse med driftsstart Opstartsfase for Sekretariat er ikke længere relevant 4 Ad-hoc-opgaver P 4 Kvalitetsaktivitetsplaner 5 Opgaver ved udløb af kontrakt P 5 Opgaver ved udløb af kontrakt 10

14 Bemandingsplan samt krav til kompetence og efteruddannelse Sekretariatets organisation fremgår af nedenstående figur. 1. Bemanding. Sekretariatsledelsen: Sekretariatet ledes af Uffe Groes, arkitekt (sekretariatsleder) og Kenneth Meldgaard Larsen, cand. jur. Kvalitetsleder: Uffe Groes (backup Ralf Petersen, ingeniør og energikonsulent). Certificeringssytemansvarlig: Kenneth Meldgaard Larsen (backup og Intern auditor, Michael Nygaard, cand. merc.) Intern auditor for Michael Nygaards arbejde er Koos Nugteren, konsulent). Kursusadministration: Michael Nygaard (backup Kenneth Meldgaard Larsen). IT administration: Brian Deleuran, IT-systemudvikler (backup Michael Nygaard). Service-, vejlednings- og informationsmedarbejdere: Linda Andersen, kontorassistent (koordinator af servicefunktioner) Mie Petersen, kontorassistent (fra 1. november 2011) Gørkem Topcu, ingeniørstuderende (cirka halv tid) Rasmus, ingeniørstuderende (cirka halv tid) Magnus, studerer til bygningskonstruktør (cirka kvart tid) Hassan Walid Chaachouh, civilingeniør (indtil primo 2012) 1/3

15 Mohsan Ali, civilingeniør, bygning og energi. Ralf Petersen (tekniske spørgsmål backup Ole Lentz, ingeniør og energikonsulent) Ole Søndergaard, energikonsulent (ad hoc assistance på mailhenvendelser) Kenneth Meldgaard Larsen, styring af informationsindsatsen. Kvalitetsmedarbejder: Uffe Groes (kvalitetsleder) Ralf Petersen (teknisk revision og skrivebordskontrol backup Ole Lentz) Ole Søndergaard, ad hoc assistance. Økonomiadministrator: Michael Nygaard (backup Uffe Groes og Linda Andersen). Klagesagsmedarbejder: Ole Lentz (jura support Kenneth Meldgaard Larsen teknisk backup Uffe Groes). Tekniske revisorer: Yvonne Schack Barding Cai Schack Eriksen Jan Demant Thomas Thorsen Michael Hansen Martin Danholt Per Kristian Jensen Claus Götke Knud Jensen Michael Bach-Holck Korpset af tekniske revisorer vil fra udgangen af 2011 gradvist blive reduceret til cirka halvdelen svarende til det kapacitetsbehov der vil være fra det tidspunkt. 2. Kompetencekrav. Der eksisterer særlige krav til kompetence på følgende placeringer i og omkring sekretariatet. Kvalitetslederen og dennes backup skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Klagesagsbehandleren og dennes tekniske backup skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Desuden skal der i forbindelse med klagesagsbehandlingen være adgang til juridisk ekspertise. Tekniske revisorer skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Desuden skal teknisk revisor, for at blive godkendt af Energistyrelsen, gennemgå et kursusforløb, som omfatter vurdering af bedømmelseskriterier og god forvaltningsskik. Samtlige medarbejdere der er involveret i servicearbejde (besvarelse af telefon og mail) er oplært i håndtering af spørgsmål og svar. 2/3

16 3. Efteruddannelse. Samtlige sekretariatets medarbejdere involveret i Arbejde med kvaliteten af energimærkningen Behandling af klagesager Håndtering af spørgsmål og svar i serviceenheden (Fronten) opdateres som minimum efter samme model som energikonsulenterne med deltagelse i Opfriskningskurser. Typisk deltager sekretariatets medarbejdere dog i sådanne kurser mindst en gang om året. Endvidere sker der ugentlig ved sekretariatsmødet udveksling af erfaringer omkring energimærkningen. 3/3

17 Certificering af SEEB Formål Notatets formål er at beskrive processen for overgangen fra det tidligere sekretariats brug af et skriftligt administrationsgrundlag udarbejdet af Energistyrelsen til det nuværende sekretariats certificering after ISO Det nye sekretariats beskrivelse af krav til arbejdsgange stammer fra kontrakten med Energistyrelsen, primært bilag 2 - Kravspecifikationen. De mest centrale dele af disse krav, hvor forudsætningerne stadig holder, indgår i de beskrivelser, der indgår i den første version af certificeringssystemet. Det er tanken, at der herefter løbnede inddrages nye aktiviteter i certificeringssystetmet efter behov Blegdamsvej 58, København Ø Tlf Herudover har sekretariatet selv udviklet en række beskrivelser af arbejdsgange, der bruges i den løbende drift, men ikke er omfattet af certificeringen. Formålet med dette notat er herefter, at beskrive de arbejdsgange, som efterfølgende tænkes inddraget i certificeringen eller i sekretariatets egen beskrivelser af forretnings- og arbejdsgange. Aktiviteter Sekretariatsbetjening af diverse udvalg og grupper SEEB sekretariatsbetjener Styregruppen. Denne opgave indebærer, at sekretariatet løbende indsamler punkter til dagsordenen til kommende møder, indkalder møderne, agerer som mødeledere og udsender referater fra møderne. Der er i kravspecifikationen forudset i omegnen af et møde per måned. I sekretariatets første halve år har mødekadancen været cirka det dobbelte. I den første del af 2011 forudses det, at der oprettes yderligere udvalg og grupper til at følge kvalitetsarbejdet, Håndbogen og aktiviteterne generelt. 1/2

18 Revitalisering af Kedelordningen SEEB har udviklet en strategi for revitalisering af kedelordningen. På basis heraf er der lavet et arbejdsprogram for disse aktiviteter i 2010 og I takt med at der udvikles rutiner for disse aktiviteter vil disse blive beskrevet og indlagt i certificeringssystemet eller den interne beskrivelse af arbejdsgange i sekretariatet. 2/2

19 Notat vedr. sammenhæng mellem Sekretariatets kvalitetsstyringssystem og kontraktbilag 2. Formål Notatets formål er, at beskrive sammenhængen mellem kontraktbilag 2 og Sekretariatets kvalitetsstyringssystem. Kontraktbilag 2.2 Tidsfrister for fremsendelse af materiale og kommunikation I Sekretariatets kvalitetsstyringssystemer beskrives tidsfrister mm. i de enkelte procedurer, hvor der stilles krav enten fra Energistyrelsen eller egne. Kontraktbilag Administrationsgrundlag. Det er af Energistyrelsen godkendt at kvalitetsstyringssystemet kan erstattet administrationsgrundlaget. Derfor stilles der som krav at Energistyrelsen skal godkende kvalitetsstyringssystemets indhold inden certificering samt når der foretages væsentlige ændringer i Del 1 eller Del 2- Procedurer. Kontraktbilag Plan for kvalitetssikring. Vent og kedel Kontraktbilag 3.2.2, og Instillinger og udtalelse i forbindelse med kvalitetssikring af såvel beskikkede energikonsulenter og tekniske eksperter samt certificerede energimærkningsfirmaer skal afklares med Energistyrelsen. Kontraktbilag 3.3. Særlige opgaver i forbindelse med fremme af energibesparelser og udbredelsen af ordningerne... Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf /2

20 overgangen fra det tidligere sekretariats brug af et skriftligt administrationsgrundlag udarbejdet af Energistyrelsen til det nuværende sekretariats certificering after ISO Det nye sekretariats beskrivelse af krav til arbejdsgange stammer fra kontrakten med Energistyrelsen, primært bilag 2 - Kravspecifikationen. De mest centrale dele af disse krav, hvor forudsætningerne stadig holder, indgår i de beskrivelser, der indgår i den første version af certificeringssystemet. Det er tanken, at der herefter løbnede inddrages nye aktiviteter i certificeringssystetmet efter behov. Herudover har sekretariatet selv udviklet en række beskrivelser af arbejdsgange, der bruges i den løbende drift, men ikke er omfattet af certificeringen. Formålet med dette notat er herefter, at beskrive de arbejdsgange, som efterfølgende tænkes inddraget i certificeringen eller i sekretariatets egen beskrivelser af forretnings- og arbejdsgange. Aktiviteter Sekretariatsbetjening af diverse udvalg og grupper SEEB sekretariatsbetjener Styregruppen. Denne opgave indebærer, at sekretariatet løbende indsamler punkter til dagsordenen til kommende møder, indkalder møderne, agerer som mødeledere og udsender referater fra møderne. Der er i kravspecifikationen forudset i omegnen af et møde per måned. I sekretariatets første halve år har mødekadancen været cirka det dobbelte. I den første del af 2011 forudses det, at der oprettes yderligere udvalg og grupper til at følge kvalitetsarbejdet, Håndbogen og aktiviteterne generelt. Revitalisering af Kedelordningen SEEB har udviklet en strategi for revitalisering af kedelordningen. På basis heraf er der lavet et arbejdsprogram for disse aktiviteter i 2010 og I takt med at der udvikles rutiner for disse aktiviteter vil disse blive beskrevet og indlagt i certificeringssystemet eller den interne beskrivelse af arbejdsgange i sekretariatet. 2/2

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere