Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger"

Transkript

1 Forside Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 01 Kvalitetsstyringshåndbog Sekretariatet for Energieffektive Bygninger 1

2 Forord Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 01 Forord Sekretariat for Energieffektive Bygninger (efterfølgende Sekretariatet) er et sekretariat under Energistyrelsen som varetager opgaver i forbindelse med energimærknings- og eftersynsordningerne. Sekretariatet vil arbejde målrettet for at forbedre kvaliteten af energimærkninger og eftersyn, og derigennem bidrage til, at flere besparelsesforslag gennemføres. Sekretariatet vil sikre en effektiv administration og dialogbaseret betjening af konsulenter og eksperter. Ligeledes vil sekretariatet også bidrage til udvikling og markedsføring af ordningerne med det mål at udbrede kendskabet til energioptimering. Dette kvalitetsledelsessystem skal sikre, at Sekretariatet opnår ovennævnte mål samt opfylder kravene til sekretariatet, som er fastsat i kontrakten med Energistyrelsen. Kvalitetsstyringssystemet har desuden det overordnede mål, at ydelserne og produkterne modsvarer knudernes forventninger samt tilvejebringer information om arbejdsprocesserne, således at Sekretariatet til stadighed opretholder den korrekte kvalitet samt løbende forbedre kvaliteten af vores produkter. Sekretariatet ledes af Uffe Groes og Kenneth Meldgaard Larsen. 1

3 Administrative krav Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 02 Oplysninger om virksomheden: Navn Sekretariat for Energieffektive Bygninger Adresse Ramsingsvej 28A 2500 Valby Telefon Mail Hjemmeside CVR Certificeringsomfang: Certificeringen omfatter sekretariatsbetjening af Energistyrelsen i forbindelse med administration og drift af energimærkningsordningen for bygninger. DS/EN ISO 9001 Punkt 7.5 (ingen undtagelser) DS/EN ISO 9001 Punkt 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr. I denne sammenhæng ses det relevant at sikre, at den software der anvendes til energimærkning er opdateret, og udfører beregninger i overensstemmelse med kravene. Energistyrelsen stiller ikke yderligere krav til etablering af processer i forbindelse med overvågning og måling, hvorfor dette indgår i nærværende kvalitetsstyringssystem. Det samlede regelgrundlag for alle ordninger fremgår af proceduredelen. Af krydsreferencelisterne fremgår sammenhæng mellem ISO 9001 og kvalitetsstyringssystemet samt kontraktbilag 2 og kvalitetsstyringssystemet. Generelle krav: Sekretariat for Energieffektive Bygninger er momsregistreret. Sekretariat for Energieffektive Bygninger har en sædvanlig dækkende ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf , Police nr Opbevaring af dokumentation: Al dokumentation opbevares hele kontraktperioden medmindre andet er nævnt. ScanJour benyttes som journaliseringssystem til opbevaring af dokumentation med mindre andet er nævnt. 2

4 Kvalitetspolitik og -mål Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 03 Kvalitetspolitik Sekretariatet vil arbejde målrettet for at forbedre kvaliteten af energimærknings- og eftersynsordningerne, samt bidrage til, at flere besparelsesforslag gennemføres. Sekretariatet vil sikre en effektiv administration og dialogbaseret betjening af konsulenter og eksperter. Sekretariatet vil bidrage til udvikling og markedsføring af ordningerne med det mål at udbrede kendskabet til energioptimering. Kvalitetsmål Sekretariatets overordnede kvalitetsmål for energimærknings- og eftersynsordningerne er følgende: - At leve op til kravene i kontrakten med Energistyrelsen og alle andre aftaler med energistyrelsen, herunder ad-hoc-aftaler, i henhold til kontrakten - At vores produkter opfylder kundernes krav samt relevante lov- og myndighedskrav. - At Sekretariatets processer skal være beskrevet og certificeret iht. ISO At øge kendskabet til energimærkningsordningen. - At højne kvaliteten af energimærkningsordningen. - At sikre effektiv og serviceorienteret drift af ordningen. - At sikre, at opgaver i Sekretariatet varetages efter de almindelige forvaltningsretslige principper, offentlighedsloven, persondataloven samt arkivloven. - At der fastsættes mål i henhold til Energistyrelsens krav for ordningen samt i forhold til kundetilfredshedsanalyser. - At sikre at kvalitetsstyringssystemet er effektivt samt sikre at der er de fornødne ressourcer Sekretariatets opfyldelse af kvalitetspolitik og mål vurderes i forbindelse med ledelsens evaluering. 3

5 Organisation Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 04 Sekretariatets organisation fremgår af nedenstående figur. Funktionsbeskrivelser Sekretariatets funktioner er beskrevet nedenfor: Sekretariatsledelsen: Sekretariatetslederen har det overordnede ansvar for sekretariatet, herunder at kontrakten med Energistyrelsen efterleves samt den daglige drift af Sekretariatet. Sekretariatsledelsen har det ledelsesmæssige ansvar for følgende områder: - Strategiske beslutninger - Daglig ledelse - Samarbejdet med Energistyrelsen - Information og formidling - Kurser og efteruddannelse - Sekretariatsbetjening af udvalg og grupper - Jura - Personale Sekretariatsledelsen består af to personer med følgende arbejdsdeling. 1 varetager: 2 varetager: Økonomi Kvalitetsledelsessystem Statistik Daglig drift Tekniske forhold Personale IT Styregruppen Kvalitetsledelse for tekniske forhold i energimærkningsordning Formidling Følgegruppen Kurser Jura Kvalitetsledelse for den juridiske del af behandlingen. (Klagesager) 4

6 Organisation Dato Rev. nr. 02 Dok. nr. 05 KS-system administrator: KS-system administratoren skal sikre, at kvalitetsstyringssystemet til enhver tid opfylder gældende normer, standarder og kontraktbilag samt at systemet tilrettes ledelsens retningslinjer således, at systemet er effektivt. KS-system Administrator har ansvaret for: - Afrapportering til ledelsen om kvalitetsstyringssystemets effektivitet og evt. behov for forbedringer - Udarbejde procedurer mm. i systemet - Implementere reviderede dokumenter i kvalitetsstyringssystemet i Sekretariatet efter Energistyrelsens godkendelse - Overordnet planlægning af intern audit Kvalitetssikringsledere Kvalitetsledere har det overordnede ansvar for: - Kvalitetssikring af de områder de dækker - At opnå de kvalitetsmål der er fastlagt af ledelsen - Evaluere kvaliteten i de områder de er ansvarlige for - Iværksætte aktiviteter for at fastholde og udvikle kvalitetsniveauet. Der er kvalitetsledere for: - Teknisk revision, dataanalyser og skrivebordskontroller, samt klagesagernes tekniske del for energimærkningsordningen. - Klagesagernes juridiske del. Service og Vejledningsmedarbejder: Service og vejledningsmedarbejderen har ansvaret for Sekretariatets daglige kundeservice, herunder at følge de fastsatte retningslinjer. - Telefonservice - Mailhåndtering - Journalisering - Ajourføring af konsulent- og firmadatabaser Alle medarbejdere i Sekretariatet kan indgå i denne funktion, dog begrænset til telefon- og mailservicen for at sikre disse funktioner overfor vores kunder. Kvalitetsmedarbejder: Kvalitetsmedarbejderne har ansvaret for at gennemføre kvalitetskontrol ud fra de fastsatte retningslinjer fra kvalitetssikringslederen. Kvalitetskontrollen omfatter: - Feltkontrol af energimærkningsordningen. - Screening af energimærkningsordningen. - Skrivebordskontrol af energimærkningsordningen. Teknisk revisor: Teknisk revisor har ansvaret for at gennemføre teknisk revision ud fra retningslinjer fastsat af kvalitetssikringslederen. 5

7 Organisation Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 06 Klagesags medarbejder: Klagesags medarbejder har ansvaret for at gennemføre klagesager ud fra de retningslinjer der er fastlagt af kvalitetssikringslederen. IT Administrator: IT Administrator har ansvaret for at : - Sekretariatets egne IT-systemer fungerer - Overvåge driften af Energistyrelsen ITsystemer til indberetning af energimærkninger, kedelindberetninger og ventilationsindberetninger mv. - Opdatering af Seebs hjemmeside, herunder udsendelse af information mv. til certificerede firmaer, tekniske eksperter og akkrediterede firmaer. Kursus Administrator: Kursus Administrator har ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af kursus- og mødeaktiviterne for energikonsulenter, tekniske eksperter og ventilationsmontører i akkrediterede ventilationsfirmaer. Økonomi Administrator: Økonomi Administrator har ansvaret for regnskab, faktureringer, udarbejdelse af rapporteringer om økonomi til Energistyrelsen. Intern auditor: Auditor har ansvaret for at gennemføre intern audit ud fra de fastsatte retningslinjer og med udgangspunkt i kvalitetsstyringssystemets procedurer, instruktioner, skemaer og formularer. Auditor skal være uafhængig og neutral i udførelsen af sin opgave som intern auditor samt må auditor ikke udføre kontrol af eget arbejde. - Planlægning af audit inkl. auditplan - Gennemføre audit - Udarbejde auditrapport - Opfølgning af audit Alle: Alle medarbejdere har ansvaret for at holde sig orienteret om kvalitetsstyringssystemets indhold og efterleve kvalitetspolitikken samt fremgangsmåderne og kravene i kvalitetsstyringssystemet. Alle medarbejdere er ansvarlige for at rapportere om afvigelser i kvalitetsstyringssystemet. 6

8 Ledelsesansvar, -repræsentant og -evaluering Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 07 Ledelsesansvar Ledelsen har ansvaret for at kvalitetsstyringssystemet er effektivt og implementeret i Sekretariatet. Ledelsen skal - fastlægge kvalitetspolitikken - opstille kvalitetsmål - gennemføre ledelsensevaluering - sikre at ressourcer er til rådighed Ledelsen skal sikre at kundekrav fastsættes og opfyldes med det formål at styrke kundetilfredsheden. Ledelsen skal sikre, at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt i Sekretariatet. Ledelsen skal sikre den interne kommunikation i Sekretariatet i forhold til kvalitetsstyringssystemets effektivitet. Ledelsen skal udpege et medlem af ledelsen til ledelsesrepræsentant. Ledelsensrepræsentant Ledelsensrepræsentant har ansvaret for at sikre, at nødvendige processer fastlægges, implementeres og vedligeholdes samt bevidsthed om kundekrav i Sekretariatet. Ledelsensrepræsentant skal informere ledelsen om kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt evt. behov for forbedringer. Ledelsensevaluering Ledelsen skal en gang årligt evaluere Sekretariatets kvalitetsstyringssystem for at sikre at det fortsat er egnet og effektivt. Input til ledelsensevaluering: - resultater fra intern og ekstern audit - vurdering af om kvalitetspolitikken efterleves - status og vurdering af kvalitetsmålene - status for kvalitetssikring af ordningerne (overordnet) - status for afvigelser - status for klagesager - status for henvendelser vedr. ordningerne (fra kunder mm.) - status for drift - status for forebyggende og korrigerende handlinger - vurdering af ressourcebehov - opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer - forslag til væsentlige ændringer eller anbefalinger om forbedringer Output fra ledelsensevaluering: - evt. ændringer og /eller forbedringer til kvalitetsstyringssystemet samt vores produkter - ressourcebehov - aktionsplan med aktionspunkter inkl. ansvarlig samt tidsplan (deadlines) Sekretariatslederen udarbejder referat samt aktionsplan fra ledelsens evaluering. Ledelsens evaluering sendes til medarbejdere i Sekretariatet og såfremt der er ændringer til kvalitetsstyringssystemet orienteres KS-system Administrator og Energistyrelsen. 7

9 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 08 ISO 9001:2000 Kvalitetsstyringssystemet 1-3 Generelt 4 Kvalitetsstyringssystem 4.1 Generelle krav Del 1 Administrative krav 4.2 Dokumentationskrav Generelt Del 1 Kvalitetspolitik og mål Alle procedurer Kvalitetshåndbog Del 1 Administrative krav Alle procedurer Styring af dokumenter P 6.1 Dokumentstyring Styring af registreringer P 6.1 Dokumentstyring 5 Ledelsens ansvar 5.1 Ledelsens forpligtigelser Del 1 Kvalitetspolitik og mål Organisation Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Intern kommunikation P Kundefokus Del 1 Kvalitetspolitik og mål P Kundetilfredshedsanalyse 5.3 Kvalitetspolitik Del 1 Kvalitetspolitik og mål 5.4 Planlægning Kvalitetsmål Del 1 Kvalitetspolitik og mål Planlægning mht. kvalitetsstyringssystemet Del 1 Organisation Kvalitetspolitik og mål Dokumentstyring P Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser Del 1 Organisation P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse Ledelsens repræsentant Del 1 Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Intern kommunikation P 6.2 Intern kommunikation 5.6 Ledelsens evaluering Generelt Input til ledelsens evaluering Output fra ledelsens evaluering Del 1 6 Styring af ressourcer 6.1 Tilvejebringelse af ressourcer Del 1 P 6.1 Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Ledelsesansvar, -rep. og -evaluering Dokumentstyring Kundetilfredshedsanalyse P Menneskelige ressourcer Generelt P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse Kompetence, bevidsthed og P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse uddannelse/træning 6.3 Infrastruktur Del 1 Kvalitetspolitik Organisation 6.4 Arbejdsforhold Del 1 Kvalitetspolitik Organisation 7 Produktfrembringelse 7.1 Planlægning af produktfrembringelse Del 1 P P P P P Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring 8

10 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 08 ISO 9001: Kunderelaterede processer Fastsættelse af krav knyttet til produktet Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden Del 1 P P P P P P P P P P Kvalitetsstyringssystemet Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring Kundetilfredshedsanalyse Hjemmeside Nyhedsmails Statistik Dataudtræk Kontraktbilag Udvikling og konstruktion Udelades Administrative krav 7.4 Indkøb Indkøbsprocedure P Indkøbsinformation Indkøb af konsulentydelser Verifikation af indkøbte produkter 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Styring af prod. og servicetilvejebringelse Alle Alle (processer i sekretariatet) Validering af processer til produktion og P servicetilvejebringelse P Statistik Kundetilfredshedsanalyse Årsrapport om kvalitetssikring P Identifikation og sporbarhed P 6.1 Dokumentstyring Kundens ejendom P 6.1 Dokumentstyring Bevarelse af produkter P 6.1 Dokumentstyring 7.6 Styring af overvågnings og måleudstyr P P P P Måling, analyse og forbedring 8.1 Generelt P P Del 1 Automatisk screening EM Elektronisk screening EM Statistik Dataudtræk Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering 8.2 Overvågning og måling Kundetilfredshedsanalyse P Kundetilfredshedsanalyse Intern audit P 6.4 Intern audit Overvågning og måling af processen P P Del 1 Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Overvågning og måling af produkter P P Kundetilfredshedsanalyse Statistik 8.3 Styring af afvigende produkter P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.4 Analyse af data P P P P 6.5 Kundetilfredshedsanalyse Statistik Dataudtræk Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.5 Forbedring Løbende forbedring P 6.1 P 6.4 Del 1 Dokumentstyring Intern audit Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Korrigerende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl Forebyggende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8

11 Krydsreferenceliste Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 09 ISO 9001: Kunderelaterede processer Fastsættelse af krav knyttet til produktet Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden Del 1 P P P P P P P P P P Kvalitetsstyringssystemet Kvalitetspolitik Årsplan Kvalitetssikringsplan Kursus- og prøveplan Informationsplan Årsrapport om kvalitetssikring Kundetilfredshedsanalyse Hjemmeside Nyhedsmails Statistik Dataudtræk Kontraktbilag Udvikling og konstruktion Udelades Administrative krav 7.4 Indkøb Indkøbsprocedure P Indkøbsinformation Indkøb af konsulentydelser Verifikation af indkøbte produkter 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Styring af prod. og servicetilvejebringelse Alle Alle (processer i sekretariatet) Validering af processer til produktion og P servicetilvejebringelse P Statistik Kundetilfredshedsanalyse Årsrapport om kvalitetssikring P Identifikation og sporbarhed P 6.1 Dokumentstyring Kundens ejendom P 6.1 Dokumentstyring Bevarelse af produkter P 6.1 Dokumentstyring 7.6 Styring af overvågnings og måleudstyr P P P P Måling, analyse og forbedring 8.1 Generelt P P Del 1 Automatisk screening EM Elektronisk screening EM Statistik Dataudtræk Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering 8.2 Overvågning og måling Kundetilfredshedsanalyse P Kundetilfredshedsanalyse Intern audit P 6.4 Intern audit Overvågning og måling af processen P P Del 1 Statistik Kundetilfredshedsanalyse Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Overvågning og måling af produkter P P Kundetilfredshedsanalyse Statistik 8.3 Styring af afvigende produkter P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.4 Analyse af data P P P P 6.5 Kundetilfredshedsanalyse Statistik Dataudtræk Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 8.5 Forbedring Løbende forbedring P 6.1 P 6.4 Del 1 Dokumentstyring Intern audit Ledelsesansvar, -rep. og evaluering Korrigerende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl Forebyggende handlinger P 6.5 Afvigelser samt forebyg. og kor. handl. 9

12 Krydsreferenceliste Kontraktbilag 2 Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 10 Kontraktbilag 2 1 Indledning 1.1 Formål med dokumentet 1.2 Serviceydelsens omfang 1.3 Særlige forhold vedrørende eftersynsordningerne for kedler og varmeanlæg 1.4 Dokumentets opbygning 1.5 Ordningernes og sekretariatsdriftens formål 1.6 Regelgrundlag 1.7 Samarbejde mellem Energistyrelsen og sekretariatet Kvalitetsstyringssystemet 2 Overordnede krav til sekretariatsdriften 2.1 Sekretariatets kompetencer P 2.1 Medarbejderregistrering og uddannelse 2.2 Tidsfrister for fremsendelse af materiale og kommunikation Alle Fremgår af de enkelte procedurer. 2.3 Sekretariatets åbningstider P 2.3 Telefon- og mailservice 2.4 Elektronisk kommunikation P Hjemmeside 2.5 Certificering af sekretariatsdriften Del Forvaltningsmæssige krav Del 1 P Generelle krav vedrørende visse sagstyper Myndighedsafgørelser, hvor sekretariatet udarbejder indstilling til afgørelse Diverse Sagsgang ved behandling af ansøgninger 3 Beskrivelse af de enkelte opgaver 3.1 Rammer og grundlag for sekretariatets virksomhed Årsplan P3.1.1 Årsplan Administrationsgrundlag Certificering af sekretariatets arbejdsprocesser Del Kvalitetssikring af energimærkninger og eftersyn Plan for kvalitetssikringen Beskikkede energikonsulenter og tekniske eksperter Certificerede energimærkningsfirmaer Medarbejderregistrering og uddannelse Fremgår af relevante procedurer. KS-systemet erstatter administrationsgrundlag iht. aftale med Energistyrelsen. P P P P Kvalitetssikringsplan Automatiseret screening Elektronisk screening Skrivebordskontrol Akkrediterede ventilationsfirmaer P Teknisk revision Øvrige aktiviteter i forbindelse med VE og Kedel udarbejdes seneres efter kvalitetssikringen aftale med ENS (RMH/JTL) Årsrapport om kvalitetssikringen P Kvalitetssikringsplan 3.3 Særlige opgaver i forbindelse med fremme af Ingen Opgaver aftales med ENS energibesparelser og udbredelsen af ordningerne 3.4 Revisioner af Håndbog for Energimærkningen P 3.4 Håndbøger og instruktioner for 3.5 Revision af instrukser for eftersyn af kedler, ordningerne varmeanlæg og ventilationsanlæg mv. 3.6 It-opgaver P 3.6 IT opgaver 3.7 Kursus og prøvevirksomhed Overordnet kursus- og prøveplanlægning P Kursus- og prøveplan Gennemførelse af kurser mv. P Gennemførelse af kurser og prøver for ordningerne 10

13 Krydsreferenceliste Kontraktbilag 2 Dato Rev. nr. 01 Dok. nr. 11 Kontraktbilag 2 Kvalitetsstyringssystemet 3.8 Information Informationsplan P Informationsplan Hjemmeside P Hjemmeside Service og information til konsulenter og tekniske P Nyhedsmails eksperter P Kundetilfredshedsanalyse Udarbejdelse af statistik P Statistik Levering af dataudtræk fra energimærkninger og P Dataudtræk eftersyn Årsberetning P Årsberetning 3.9 Betjening af udvalg P 3.9 Betjening af udvalg 3.10 Klager og genoptagelser P 3.10 Behandling af klager og Klager fra energikonsulenter og tekniske genoptagelsessager eksperter Klager fra brugere over mærkninger eller eftersyn 3.11 Administrative opgaver Godkendelse og fornyet godkendelse af tekniske eksperter Registrering af firmaer (beskikkede energikonsulenter, tekniske eksperter) Registrering af firmaer (certificerede og akkrediterede) Registrering af beskikkede energikonsulenter P 3.11 Registreringer Firmaer energikonsulenter og tekniske eksperter 3.12 Økonomiopgaver Opkrævning og afregning af gebyrer P Opkrævning af gebyrer Kursusbudgetter og regnskaber samt P Kursusregnskab opkrævning af deltagerbetaling 3.13 Journalisering P 3.13 Journalisering 3.14 Særlige opgaver i forbindelse med omlægninger P 4 Kvalitetsaktivitetsplaner af energimærkningen 3.15 Særlige opgaver i forbindelse med driftsstart Opstartsfase for Sekretariat er ikke længere relevant 4 Ad-hoc-opgaver P 4 Kvalitetsaktivitetsplaner 5 Opgaver ved udløb af kontrakt P 5 Opgaver ved udløb af kontrakt 10

14 Bemandingsplan samt krav til kompetence og efteruddannelse Sekretariatets organisation fremgår af nedenstående figur. 1. Bemanding. Sekretariatsledelsen: Sekretariatet ledes af Uffe Groes, arkitekt (sekretariatsleder) og Kenneth Meldgaard Larsen, cand. jur. Kvalitetsleder: Uffe Groes (backup Ralf Petersen, ingeniør og energikonsulent). Certificeringssytemansvarlig: Kenneth Meldgaard Larsen (backup og Intern auditor, Michael Nygaard, cand. merc.) Intern auditor for Michael Nygaards arbejde er Koos Nugteren, konsulent). Kursusadministration: Michael Nygaard (backup Kenneth Meldgaard Larsen). IT administration: Brian Deleuran, IT-systemudvikler (backup Michael Nygaard). Service-, vejlednings- og informationsmedarbejdere: Linda Andersen, kontorassistent (koordinator af servicefunktioner) Mie Petersen, kontorassistent (fra 1. november 2011) Gørkem Topcu, ingeniørstuderende (cirka halv tid) Rasmus, ingeniørstuderende (cirka halv tid) Magnus, studerer til bygningskonstruktør (cirka kvart tid) Hassan Walid Chaachouh, civilingeniør (indtil primo 2012) 1/3

15 Mohsan Ali, civilingeniør, bygning og energi. Ralf Petersen (tekniske spørgsmål backup Ole Lentz, ingeniør og energikonsulent) Ole Søndergaard, energikonsulent (ad hoc assistance på mailhenvendelser) Kenneth Meldgaard Larsen, styring af informationsindsatsen. Kvalitetsmedarbejder: Uffe Groes (kvalitetsleder) Ralf Petersen (teknisk revision og skrivebordskontrol backup Ole Lentz) Ole Søndergaard, ad hoc assistance. Økonomiadministrator: Michael Nygaard (backup Uffe Groes og Linda Andersen). Klagesagsmedarbejder: Ole Lentz (jura support Kenneth Meldgaard Larsen teknisk backup Uffe Groes). Tekniske revisorer: Yvonne Schack Barding Cai Schack Eriksen Jan Demant Thomas Thorsen Michael Hansen Martin Danholt Per Kristian Jensen Claus Götke Knud Jensen Michael Bach-Holck Korpset af tekniske revisorer vil fra udgangen af 2011 gradvist blive reduceret til cirka halvdelen svarende til det kapacitetsbehov der vil være fra det tidspunkt. 2. Kompetencekrav. Der eksisterer særlige krav til kompetence på følgende placeringer i og omkring sekretariatet. Kvalitetslederen og dennes backup skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Klagesagsbehandleren og dennes tekniske backup skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Desuden skal der i forbindelse med klagesagsbehandlingen være adgang til juridisk ekspertise. Tekniske revisorer skal have kompetencer som eller svarende til den kompetence som en energikonsulent har. Desuden skal teknisk revisor, for at blive godkendt af Energistyrelsen, gennemgå et kursusforløb, som omfatter vurdering af bedømmelseskriterier og god forvaltningsskik. Samtlige medarbejdere der er involveret i servicearbejde (besvarelse af telefon og mail) er oplært i håndtering af spørgsmål og svar. 2/3

16 3. Efteruddannelse. Samtlige sekretariatets medarbejdere involveret i Arbejde med kvaliteten af energimærkningen Behandling af klagesager Håndtering af spørgsmål og svar i serviceenheden (Fronten) opdateres som minimum efter samme model som energikonsulenterne med deltagelse i Opfriskningskurser. Typisk deltager sekretariatets medarbejdere dog i sådanne kurser mindst en gang om året. Endvidere sker der ugentlig ved sekretariatsmødet udveksling af erfaringer omkring energimærkningen. 3/3

17 Certificering af SEEB Formål Notatets formål er at beskrive processen for overgangen fra det tidligere sekretariats brug af et skriftligt administrationsgrundlag udarbejdet af Energistyrelsen til det nuværende sekretariats certificering after ISO Det nye sekretariats beskrivelse af krav til arbejdsgange stammer fra kontrakten med Energistyrelsen, primært bilag 2 - Kravspecifikationen. De mest centrale dele af disse krav, hvor forudsætningerne stadig holder, indgår i de beskrivelser, der indgår i den første version af certificeringssystemet. Det er tanken, at der herefter løbnede inddrages nye aktiviteter i certificeringssystetmet efter behov Blegdamsvej 58, København Ø Tlf Herudover har sekretariatet selv udviklet en række beskrivelser af arbejdsgange, der bruges i den løbende drift, men ikke er omfattet af certificeringen. Formålet med dette notat er herefter, at beskrive de arbejdsgange, som efterfølgende tænkes inddraget i certificeringen eller i sekretariatets egen beskrivelser af forretnings- og arbejdsgange. Aktiviteter Sekretariatsbetjening af diverse udvalg og grupper SEEB sekretariatsbetjener Styregruppen. Denne opgave indebærer, at sekretariatet løbende indsamler punkter til dagsordenen til kommende møder, indkalder møderne, agerer som mødeledere og udsender referater fra møderne. Der er i kravspecifikationen forudset i omegnen af et møde per måned. I sekretariatets første halve år har mødekadancen været cirka det dobbelte. I den første del af 2011 forudses det, at der oprettes yderligere udvalg og grupper til at følge kvalitetsarbejdet, Håndbogen og aktiviteterne generelt. 1/2

18 Revitalisering af Kedelordningen SEEB har udviklet en strategi for revitalisering af kedelordningen. På basis heraf er der lavet et arbejdsprogram for disse aktiviteter i 2010 og I takt med at der udvikles rutiner for disse aktiviteter vil disse blive beskrevet og indlagt i certificeringssystemet eller den interne beskrivelse af arbejdsgange i sekretariatet. 2/2

19 Notat vedr. sammenhæng mellem Sekretariatets kvalitetsstyringssystem og kontraktbilag 2. Formål Notatets formål er, at beskrive sammenhængen mellem kontraktbilag 2 og Sekretariatets kvalitetsstyringssystem. Kontraktbilag 2.2 Tidsfrister for fremsendelse af materiale og kommunikation I Sekretariatets kvalitetsstyringssystemer beskrives tidsfrister mm. i de enkelte procedurer, hvor der stilles krav enten fra Energistyrelsen eller egne. Kontraktbilag Administrationsgrundlag. Det er af Energistyrelsen godkendt at kvalitetsstyringssystemet kan erstattet administrationsgrundlaget. Derfor stilles der som krav at Energistyrelsen skal godkende kvalitetsstyringssystemets indhold inden certificering samt når der foretages væsentlige ændringer i Del 1 eller Del 2- Procedurer. Kontraktbilag Plan for kvalitetssikring. Vent og kedel Kontraktbilag 3.2.2, og Instillinger og udtalelse i forbindelse med kvalitetssikring af såvel beskikkede energikonsulenter og tekniske eksperter samt certificerede energimærkningsfirmaer skal afklares med Energistyrelsen. Kontraktbilag 3.3. Særlige opgaver i forbindelse med fremme af energibesparelser og udbredelsen af ordningerne... Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf /2

20 overgangen fra det tidligere sekretariats brug af et skriftligt administrationsgrundlag udarbejdet af Energistyrelsen til det nuværende sekretariats certificering after ISO Det nye sekretariats beskrivelse af krav til arbejdsgange stammer fra kontrakten med Energistyrelsen, primært bilag 2 - Kravspecifikationen. De mest centrale dele af disse krav, hvor forudsætningerne stadig holder, indgår i de beskrivelser, der indgår i den første version af certificeringssystemet. Det er tanken, at der herefter løbnede inddrages nye aktiviteter i certificeringssystetmet efter behov. Herudover har sekretariatet selv udviklet en række beskrivelser af arbejdsgange, der bruges i den løbende drift, men ikke er omfattet af certificeringen. Formålet med dette notat er herefter, at beskrive de arbejdsgange, som efterfølgende tænkes inddraget i certificeringen eller i sekretariatets egen beskrivelser af forretnings- og arbejdsgange. Aktiviteter Sekretariatsbetjening af diverse udvalg og grupper SEEB sekretariatsbetjener Styregruppen. Denne opgave indebærer, at sekretariatet løbende indsamler punkter til dagsordenen til kommende møder, indkalder møderne, agerer som mødeledere og udsender referater fra møderne. Der er i kravspecifikationen forudset i omegnen af et møde per måned. I sekretariatets første halve år har mødekadancen været cirka det dobbelte. I den første del af 2011 forudses det, at der oprettes yderligere udvalg og grupper til at følge kvalitetsarbejdet, Håndbogen og aktiviteterne generelt. Revitalisering af Kedelordningen SEEB har udviklet en strategi for revitalisering af kedelordningen. På basis heraf er der lavet et arbejdsprogram for disse aktiviteter i 2010 og I takt med at der udvikles rutiner for disse aktiviteter vil disse blive beskrevet og indlagt i certificeringssystemet eller den interne beskrivelse af arbejdsgange i sekretariatet. 2/2

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 35 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Dette eksempel

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere