REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland"

Transkript

1 REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag: Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen Sorø Tlf E-post: Tid og sted Onsdag den 6. marts 2013 kl Mødelokale 7, Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø Medlemmer Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær Ledende stabsoverlæge Jørgen Elefsen Nystrup Roskilde og Køge sygehuse Vicedirektør Teis Andersen Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod Holbæk Sygehus Vicedirektør Knut Borch-Johnsen Uddannelsesansvarlig overlæge Jørgen T Iversen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vicedirektør Vagn Bach Uddannelsesansvarlig overlæge Karen Skjelsager Nykøbing F. Sygehus Sygehusdirektør Arne Cyron Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Højlund Molzen Primær Sundhed Specialkonsulent Michael Schwedler Yngre Læger Reservelæge Håvard Rørvik Reservelæge Kristin Nystrup Reservelæge Javed Akram Praktiserende læger Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør Praktiserende læge Gunver Lillevang, Roskilde Region Sjælland Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (formand) Lægefaglig konsulent Synne Schou Øhrberg Uddannelseschef Camilla Bruun Sekretær Lisbet Garmann Side 1

2 Mødepunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Dagens Tema 3. Indkomne punkter 4. Øvrige punkter 5. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst 7. Meddelelser fra Kvalitet og Udvikling og CUK 8. Orientering fra virksomhederne, almen praksis og YL 9. Næste møde 10. Eventuelt Afbud: Søren Rask Bredkjær, Toke S. Barfod, Karen Skjelsager, Michael Schwedler, Javed Akram, Synne Schou Øhrberg Fraværende: Jørgen Nystrup Side 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden nye medlemmer Dagsordenen er udsendt fredag den1. marts 2013 Fremsættelse af evt. punkter til pkt. 10 Eventuelt Præsentationsrunde: Nyt medlem for YL er Javed Akram som afløser Anna Aaresøn. Nyt medlem for almen praksis er Gunver Lillevang, som afløser Morten Lysdahl. Nye medlemmer fra Nykøbing F Sygehus er Arne Cyron og Anne Molzen, og fra Roskilde Sygehus Toke Seierøe Barfod Til godkendelse og efterretning. Efter præsentationsrunde bordet rundt, blev en særlig velkomst rettet til rådets nyeste medlemmer, samt til dagens gæsteoplægsholder. Endvidere blev KU s kommende lægelige konsulent Ole Terkelsen præsenteret. 2. Dagens Tema Mødepunkt 2 Projekt Broen til Bedre Sundhed v/ projektleder Pernille Skjershede Nielsen: Lige adgang til sundhedsvæsenet rekruttering og tilgængelighed Geografi udgør én af problemstillingerne i forhold til ulighed i adgang til sundhedsydelser. Fysisk afstand til sundhedstilbud påvirker hvem, der henvises til, samt hvem der benytter sig af forskellige typer af sundhedsydelser. Problematikken forstærkes af problemerne med rekruttering af sundhedspersonale til yderområderne. I Lolland og Guldborgsund kommuner har der gennem flere år været rekrutteringsproblemer til almen praksis. Også sygehuset i Nykøbing Falster må dække en række funktioner via vikarer, som følge af rekrutteringsproblemer. Det koster både i forhold til kvalitet, uddannelsesmiljøet og på bundlinjen. Samtidig er der, set i regionalt perspektiv, stor afstand til en række sundhedsydelser. 0 (udleveres på mødet) Projektleder Pernille Skjershede Nielsen introducerer Broen til Bedre Sundhed og orienterer om de tiltag der kunne medvirke til en større rekruttering og fastholdelse af læger. Broen til bedre sundhed udviklingsprojekt Lolland-Falster Rådet udtrykte ros til oplægget og projektet, hvori blandt andet Nykøbing F Sygehus indgår som partner. Side 3

4 3. Indkomne punkter Mødepunkt 3 a Kommissorium og sammensætning af nyt CVUR Den endelige sammensætning af CVUR blev besluttet på vicedirektørmødet 8. januar KU har tilrettet rådets tidligere kommissorium under hensyntagen til de indgåede kommentarer fra rådets medlemmer. Til godkendelse. 1 Kommissorium og CVUR sammensætning efter 1. januar 2013 Kommissoriet og den fremtidige sammensætning blev godkendt. Mødepunkt 3 b Ny almen medicinsk målbeskrivelse Den opdaterede målbeskrivelse for almen medicin er godkendt, men ikke offentliggjort endnu. Da akutafdelingerne fremover skal indgå i uddannelsesforløbene og andre specialer ligeledes berøres, skal der udarbejdes forslag til ændrede almen medicinske forløb. KU indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra sygehusene, 3 PUK, 2 Yngre Læger (1 DYNAMU og 1 YL fra sygehusene) samt 1 lægelig konsulent fra KU. KU yder sekretariatsbistand og er formand for arbejdsgruppen. Forslag fra arbejdsgruppen forelægges CVUR ved mødet den 19. september Tidspunktet for første opslag af ændrede forløb afventer udmelding fra SST vedr. tidspunkt for målbeskrivelsens ikrafttrædelse. Arbejdsgruppens deltagerkreds blev drøftet og godkendt. For Køge, Roskilde og Holbæk sygehuse udpeges Tine Sigsgaard. Vagn Bach indmelder ét medlem (fra en akutafdeling) og Kristin Nystrup ét medlem fra YL (almen mediciner i sygehusansættelse) til Kvalitet og Udvikling senest i uge 13. NB! 1. møde planlægges afholdt ultimo april / primo maj Mødepunkt 3 c Facilitering af lægerekrutteringen i Region Sjælland Region Sjælland har en udfordring i forhold til at rekruttere og fastholde læger i regionen. Hvordan kan CVUR være med til at afdække og understøtte tiltag i relation til denne problemstilling? Side 4

5 KU indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til, hvordan vi bedre kan rekruttere og fastholde læger i regionen, med afsæt i blandt andet: - SST s evaluering af den lægelige videreuddannelse - regional undersøgelse på Lolland-Falster i regi af Primær Sundhed - lokal undersøgelse i regi af tidl. Sygehus Syd v/kristine Lundsgaard Arbejdsgruppen foreslås sammensat af 2 repræsentanter fra sygehusene, 1 repræsentant fra Primær Sundhed, 2 PUK, 2 Yngre Læger (1 DYNAMU og 1 YL fra sygehusene) samt 1 lægelig konsulent fra KU. KU yder sekretariatsbistand og er formand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen kommer med et oplæg til drøftelse ved CVUR mødet den 19. september Arbejdsgruppens deltagerkreds blev drøftet og sammensættes herefter som følger: 3 repræsentanter fra sygehusene (2 somatik og 1 psykiatri) 1 repræsentant fra Primær Sundhed 1 repræsentant fra koncern HR (rekruttering) 1 PUK 1 DYNAMU 1 lægelig konsulent fra KU (Synne Schou Øhrberg) Der blev rejst kritik af, at arbejdsgruppens opgave ikke var klart nok formuleret, hvorefter det blev besluttet, at KU starter op med at udarbejde et mere præcist oplæg/ kommissorium for arbejdet, og herefter beder ovenstående interessenter om udpegning af deltagere. NB: Flere af rådets medlemmer påpegede, at afholdelse af ad hoc arbejdsgruppemøder etc. med deltagelse fra sygehusene tidligst bør starte kl Øvrige punkter Mødepunkt 4 a Opslag og opgørelse af besatte/ ubesatte introduktionsstillinger På sundhedsdirektørmødet den 6. februar 2013 blev det endeligt besluttet, at indgå aftale med Dansk Telemedicin om udvikling af et af Sundhedsstyrelsen efterlyst statistikmodul, som skal anvendes til udtræk i forhold til at skaffe overblik over opslåede og besatte/ ubesatte uddannelsesstillinger i regionerne. Ved udtræk over regionens introduktionsstillinger, foretaget af KU medio februar 2013, fremgår det, at der stadig er flere dels ledige, dels manglende /ukorrekt registrerede introduktionsstillinger i Evaluer.dk. Med afsæt i ovenstående og idet korrekt registrering er en forudsæt- Side 5

6 ning for evaluering af uddannelsesforløbene, skal KU henlede opmærksomheden på notat af 25. september 2012 vedrørende opslag og indberetning af introduktionsstillinger. Til brug for ajourføring/opdatering af sygehusenes introduktionsstillinger, fremsender KU pr. separate mail, de ovenfor nævnte Evaluer.dk udtræk til sygehusene og psykiatrien. KU beder om - senest 1. maj 2013 at sygehusene og psykiatrien bekræfter, at man har udarbejdet og implementeret en procedure, der sikrer, at alle introduktionsstillinger opslås og registreres i henhold til notatet. Inden samme frist foretager sygehusene og psykiatrien ajourføring / opdatering af alle introduktionsstillinger i henhold til det fremsendte materiale. Når data er ajourført, fremsendes redegørelse til KU for eventuelle stadig ubesatte forløb. 2 KU notat af 25. september 2012 vedr. opslag og indberetning af introduktionsstillinger. Rådet tog efter kommentering KU s indstilling til efterretning og afventer fremsendelsen af Evaluer.dk udtrækkene. 5. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen Mødepunkt 5 a Inspektorrapporter siden sidst Rosværdige rapporter: 7. november 2012 Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk - Alle temaer bedømt Tilstrækkelig eller Særdeles god - Især fremhæves et godt interkollegialt miljø, også tværfagligt, hvor uddannelse er højt prioriteret Gode rapporter: 26. januar Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse - Klar forbedring if. til besøg for 1½ år siden - Kun 2 ud af 16 temaer bedømt som Behov for forbedring ; introduktionen og forskningsmuligheder - 4 ud af 5 indsatsområder fra sidste inspektorbesøg er gennemført og der er allerede lavet handleplan for det sidste indsatsområdet; introduktionen. 14. november Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Næstved - Beskrives som en afdeling med et godt og trygt uddannelsesmiljø - Kun 1 ud af 16 temaer bedømt som Behov for forbedring ; forsk- Side 6

7 ningsmulighed - Afdelingen angiver behov for drøftelse omkring hvorvidt antallet af AP-læger er for stort. SST understreger at det er op til specialets PKL og videreuddannelsesregionen at afgøre, hvorvidt rammen for antallet af uddannelsessøgende er overskredet. 8. december ØNH-kirurgisk Afdeling, Køge - Beskrives som en afdeling med god stemning og med lærerige konferencer - 5 ud af 16 temaer vurderes som Behov for forbedringer ; blandt andet introduktion og uddannelsesprogram samt udd.søgende lægers deltagelse i forskning - De fysiske rammer vurderes mangelfulde for udd.søgende, afventet fusion med ØNH i Slagelse 25. oktober 2012 Børneafdelingen, Næstved - Velstruktureret lægelig videreuddannelse i afdelingen, men væsentlig reduktion af speciallæger siden sidst (2007) - Reduktionen af antal speciallæger giver udfordringer if. til den daglige supervision / konferenceopfølgning - 4 ud af 16 temaer bedømt som Behov for forbedring ; uddannelsessøgende lægers deltagelse i forskning samt oplæring i rollen som Kommunikator, Sundhedsfremmer og Leder/adm. 10. december Dermatologisk Afdeling, Roskilde - Beskrives som en afdeling med et trygt læringsmiljø med mulighed for stort fagligt udbytte - 1 ud af 16 temaer bedømt som Behov for forbedringer ; oplæring i rollen som Leder/administrator - Afdelingen er relativt ny som uddannelsesafdeling og der anbefales en noget mere formaliseret uddannelse for de enkelte uddannelsestrin. Kritisable rapporter: 26. september Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde - Manglende fremskridt i forhold til væsentlige problemer som blev afsløret ved sidste besøg for 2 ¾ år siden - Der påpeges særligt en noget barsk omgangstone i afdelingen kollegaerne imellem - Hele 11 ud af 16 temaer bedømmes som Behov for forbedring - Læringsmiljøet vurderes som Utilstrækkeligt - Kun 3 ud af 14 speciallæger har vejlederkursus Region Øst Sekretariat er endvidere orienteret om planlagt besøg på: Neurologisk Afdeling, Næstved Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde Side 7

8 I flere af inspektorrapporterne påpeges at enkelte uddannelsesansvarlige overlæger mangler vejlederkursus. KU understreger vigtigheden af at alle vejledere gennemfører vejlederkursus. De rosværdige og gode rapporter kommenteres efter ønske. Sygehusledelsen kommenterer og redegør for handleplan for den kritisable rapport fra Anæstesiologisk afdeling, Roskilde Sygehus. KU indstiller endvidere, at sygehusene følger op på status for vejlederuddannelse og sikrer at alle uddannelsesansvarlige overlæger har/ tilmeldes en vejlederuddannelse, jf. Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ansat i Region Sjælland. Info og opslag vedr. fremtidige kurser findes på CUK s hjemmeside under Pædagogik og Vejledning. 3 Oversigt og links vedr. inspektorrapporter Teis Andersen redegjorde for massivt igangsatte tiltag og handleplaner på Anæstesiologisk afdeling, Roskilde Sygehus. Sygehusene gav udtryk for, at det er svært at følge op på status for de uddannelsesansvarlige overlægers vejlederuddannelse, men at man selvfølgelig vil medvirke til opfordring til deltagelse i de af CUK udbudte kurser. Camilla Bruun oplyste, at der kontinuerligt afholdes kurser, og såfremt de næstkommende hold er fuldtegnede, vil der være mulighed for etablering af yderligere hold. Det aftaltes herefter, at CUK snarest, via sygehusledelserne, sender en reminder / invitation ud til kommende CTC og Vejlederkurser. Almen praksis følger op i forhold til egne vejledere/tutorer. Mødepunkt 5 b Ny vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen. Vejledningen erstatter tidligere vejledning om meritvurdering og dele af vejledningen om overgangsordningen. I vejledningen beskrives rammerne for meritvurdering af: - Kompetencer opnået i Danmark i 2003-uddannelsesordningen - Ansættelser gennemført efter 1996-uddannelsesordningen - Kompetencer opnået i udlandet De primære forskelle i forhold til tidligere vejledning er: - At reglerne om mulighed for merit i henhold til og 2003 ud- Side 8

9 dannelsesordningen samles i en fælles vejledning. - En præcisering af, at der inden ansættelsen i et uddannelsesforløb efter opnåede kompetencer i udlandet kan være behov for at søge om dispensation for 4-årsfristen. - Reviderede dokumentationskrav for udenlandske ansættelser. - En præcisering af, at videreuddannelsesregionerne enten kan foretage en meritvurdering af udenlandske ansættelser før eller efter ansættelse i et uddannelsesforløb. Samlingen af reglerne vedrørende meritvurdering har medført, at Sundhedsstyrelsen samtidig har revideret vejledningen om overgangsordning fra til 2003 uddannelsesordningen, så denne ikke længere indeholder meritregler for 1996-uddannelsesordningen. 3 a Til orientering Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen Orienteringen blev taget til efterretning. 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst Mødepunkt 6 Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst Preben Cramon kommenterer punkter fra afholdte samt kommende møder i Det Regionale Råd Øst samt Det Nationale Råd Til efterretning. 4 Dagsorden for møde i Det Nationale Råd 13. marts 2013 Seneste møde i Det Regionale Råd Øst blev afholdt 5. marts 2013, hvorfra Preben Cramon orienterede om emnerne: - spotning af og tilbud til potentielle kommende ledere blandt YL - status for 4 års regelens konsekvenser (37 står for at falde for regelen - heraf flere dog ukendte i Danmark) - kritiske inspektorrapporter i Region Øst -omstruktureringen i RH herunder LVU Sekretariat og DIMS Næste møde i Det Nationale Råd afholdes13. marts jfr. medsendte dagsorden. Preben Cramon omtalte det hertil bilagte oplæg Uddannelsespolitiske oplæg kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser, og det aftaltes, at KU udsender kopi heraf med nærværende referat. Side 9

10 7. Meddelelser fra Kvalitet og Udvikling og CUK Mødepunkt 7 a Klinisk Basisuddannelse Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst har ved mail af 24. januar 2013 fremsendt Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse andet halvår Region Sjælland vil efter den foreløbige udmelding skulle modtage 66 forløb. Fristen for indberetning af forløb er den 1. marts Administrationerne har meddelt KU, at forløbene vil blive fordelt som hidtil mellem sygehusene. KU har gjort opmærksom på, at de aftalte startterminer, af hensyn til CUK s planlægning, skal respekteres. Mødepunkt 7 b Samling af lægelig videreuddannelses info Der har fra flere sider været ytret ønske om at få samlet informationer i relation til den lægelige videreuddannelse for såvel uddannelsessøgende som for vejledere. KU har derfor indledt et samarbejde med Region Øst Sekretariatet omkring og vil løbende overføre og samle relevant information på særlige Region Sjællands sites. Find bl.a. referater fra CVUR møderne (som før fandtes på Sundhed.dk) på de nye sites. Mødepunkt 7 c Logbog.net På sundhedsdirektørmødet den 6. februar 2013 blev det besluttet, at indgå aftale med Dansk Telemedicin om udvikling af en Ny lægens Uddannelsesbog logbog.net Der er i regi af Danske Regioner (if. med projekt regionernes sundheds-it) nedsat en styregruppe og en projektgruppe med Lise Møller og Barbara Bøgsted fra Sekretariat Øst som projektledere. Såvel styregruppen som projektgruppen har holdt 1. møde med deltagelse af KU, og 2. møde i projektgruppen er afholdt den 28. februar Mødepunkt 7 d 5 Diverse - status for D4 internetadgang - ny lægelig konsulent og uddannelseslæge i KU - mail udsendelsesliste CVUR Orienteringspunkterne 7a 7d tages til efterretning LVU på laegeuddannelsen.dk Side 10

11 Orienteringen blev taget til efterretning. Camilla Bruun supplerede kort med orientering om CUK s nylige fusion med Koncern HR og flytning til Næstved, og inviterede til afholdelse af næste CVUR møde i Næstved. Invitationen blev positivt modtaget af rådets medlemmer. NB! CUK har efterfølgende meddelt, at man ikke har lokale til at afholde møde dér d. 4. juni Orientering fra virksomhederne, almen praksis og YL Mødepunkt 8 Orientering fra virksomhederne, almen praksis og YL - Nykøbing F. Sygehus - Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse - Holbæk Sygehus - Roskilde og Køge sygehuse - Almen praksis - Yngre Læger Til orientering. Sygehusene melder generelt alt OK. Almen praksis har implementeringen af den nye målbeskrivelse som særligt fokusområde p.t. Yngre læger afholder YL dag den 1. juni 2013 og opfordrer til bred deltagelse fra sygehusene. 9. Næste møde Mødepunkt 9 Næste møde mødekalender 2013 Grundet sammenfald med møder i Det Regionale Råd og Det Nationale Råd er mødekalenderen for 2013 ændret som følger, jf. udsendt mail af 4/ : Tirsdag 4. juni 2013 Torsdag19. september 2013 Torsdag 5. december alle dage i Regionshuset, Sorø kl. 14-ca. 17 Til godkendelse. Den tilrettede mødekalender for 2013 blev godkendt. Side 11

12 10. Eventuelt Mødepunkt 10 a Referat Fordeling af kirurgiske stillinger i Region Sjælland Foranlediget af seneste hørings- og opslagsrunde for uddannelsesstillinger i specialet kirurgi, ønskes der afholdt et samlet møde med regionens kirurgiske afdelinger om fordelingen af de kirurgiske stillinger i Region Sjælland. KU indstiller, at ledende overlæge og UAO fra de fire kirurgiske afd. indbydes til møde, og at mødet - af hensyn til næste opslagsrunde i Region Øst afholdes senest medio maj. Der var uenighed om hvem rette deltagerkreds er. Sygehusene ønsker selv at udpege deltagere. Endvidere mente rådet, at YL også bør være repræsenteret. Det aftaltes herefter, at KU udsender mødeinvitation via sygehusledelserne, som i mellemtiden tager stilling til hvem man ønsker sig repræsenteret af ved mødet. YL udpeger en relevant deltager og giver besked herom til KU. NB! Afholdelse af mødet er fastsat af KU til tirsdag 14. maj 2013 kl i Regionshuset, Sorø. Mødepunkt 10 b Ansættelsesudvalg - hoveduddannelsen I den gamle sygehusstruktur deltog 2 repræsentanter udpeget af ledelsen for hhv. Sygehus Nord og Sygehus Syd. Det ønskes klargjort, hvordan og hvem der skal udpege repræsentanter fra sygehusene nu. Referat Rådet mente, at der fortsat kun skulle deltage 2 uddannelsesansvarlige overlæger i ansættelsesudvalget. KU fællessekretariat fremsender anmodning til sygehusene om udpegning af de to medlemmer. Side 12

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Referat 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17 Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Medlemmer: Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Læs mere

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

REFERAT fra. 19. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT fra. 19. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT fra 19. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 25. september 2012 Sagsnummer: 12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen

Læs mere

REFERAT. 21. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 21. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 21. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. september 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Dagsorden 18. møde Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

Dagsorden 18. møde Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dagsorden 18. møde Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 17. april 2012 Sagsnr: 1-01-83-0004-07 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Referat. 24. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

Referat. 24. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Referat 24. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 26. maj 2015 Kvalitet og Udvikling Sag: 12-002191 Tid og sted Torsdag den 30. april 2015

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat fra møde i Det Regionale Råd. Møde afholdt på Gentofte Hospital onsdag den 26. februar kl. 14-17. REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Referat. 15. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland Tirsdag 15. marts 2011, kl , Regionshuset Sorø mødelokale 7

Referat. 15. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland Tirsdag 15. marts 2011, kl , Regionshuset Sorø mødelokale 7 Referat 15. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland Tirsdag 15. marts 2011, kl. 14 17, Regionshuset Sorø mødelokale 7 Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 10 Medlemmer: Psykiatrihuset

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat fra møde i Det Regionale Råd. Møde afholdt på Gentofte Hospital mandag den 29. september kl. 14-17. REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002275 Afdelingsnavn ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Patologiafdelingen Dato for besøg 26.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002266 Afdelingsnavn Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 6. juni kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

Afbud: Henrik Villadsen, Toke Seierøe Barfod, Knut Borch-Johnsen, Vagn Bach, Asbjørn Kørvel-Hanquist

Afbud: Henrik Villadsen, Toke Seierøe Barfod, Knut Borch-Johnsen, Vagn Bach, Asbjørn Kørvel-Hanquist Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland 25. ordinære møde Dato: 13. november 2015 Tid og sted Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 14-17 Mødelokale 07, Regionshuset,

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST REFERAT AF MØDE DEN 18. SEPTEMBER 2008 Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Vejle Neurologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Randers Central Sygehus M Genbesøg med ref. til 1. besøg d Utilstrækkeligt 2 Behov for forbedringer

Randers Central Sygehus M Genbesøg med ref. til 1. besøg d Utilstrækkeligt 2 Behov for forbedringer Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Randers Central

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002220 Afdelingsnavn Ortopæd kir. afd. Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 05-02-2016

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Skive Medicinsk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne BILAG NR9-13 Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 13. marts kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status Viborg 21. maj 2015 Handlingsplan for Inspektorordning Status Flowdiagram for inspektorbesøg baseret på SST s risikovurdering Inspektorbesøg Kritisk rapport Handlingsplan sendes til SST Utilfredsstillend

Læs mere

Børne- og Ungdomspykiatrisk Center, Region MidtJylland Ungdomspsykiatrisk afdeling 10. juni Behov for forbedringer

Børne- og Ungdomspykiatrisk Center, Region MidtJylland Ungdomspsykiatrisk afdeling 10. juni Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Børne- og Ungdomspykiatrisk Center,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Dermatologisk afd.

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Holstebro Urinvejskirurgisk Afdeling 1. December

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital THG Kirurgisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Glostrup ortopædisk

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR28-12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Berit Handbjerg (Region

Læs mere

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand)

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 32/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. december, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000563 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Hospitalsnavn Psykiatrisk afdeling Esbjerg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Kirurgisk Dato for besøg 29.04.2010 Score

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR 7-15 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. marts 2015 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg sygehus Gynækologi/obstetrik

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST 1 MØDEREFERAT Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN CENTER FOR HR, SEKTION 3.5 SEKRETARIATET

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Referat af møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 27. maj 2010, kl Mødet blev afholdt i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København

Referat af møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 27. maj 2010, kl Mødet blev afholdt i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 28. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af møde vedr. specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hillerød Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000424 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Hillerød

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere