REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland"

Transkript

1 REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag: Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen Sorø Tlf E-post: Tid og sted Onsdag den 6. marts 2013 kl Mødelokale 7, Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø Medlemmer Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær Ledende stabsoverlæge Jørgen Elefsen Nystrup Roskilde og Køge sygehuse Vicedirektør Teis Andersen Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod Holbæk Sygehus Vicedirektør Knut Borch-Johnsen Uddannelsesansvarlig overlæge Jørgen T Iversen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vicedirektør Vagn Bach Uddannelsesansvarlig overlæge Karen Skjelsager Nykøbing F. Sygehus Sygehusdirektør Arne Cyron Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Højlund Molzen Primær Sundhed Specialkonsulent Michael Schwedler Yngre Læger Reservelæge Håvard Rørvik Reservelæge Kristin Nystrup Reservelæge Javed Akram Praktiserende læger Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør Praktiserende læge Gunver Lillevang, Roskilde Region Sjælland Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (formand) Lægefaglig konsulent Synne Schou Øhrberg Uddannelseschef Camilla Bruun Sekretær Lisbet Garmann Side 1

2 Mødepunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Dagens Tema 3. Indkomne punkter 4. Øvrige punkter 5. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst 7. Meddelelser fra Kvalitet og Udvikling og CUK 8. Orientering fra virksomhederne, almen praksis og YL 9. Næste møde 10. Eventuelt Afbud: Søren Rask Bredkjær, Toke S. Barfod, Karen Skjelsager, Michael Schwedler, Javed Akram, Synne Schou Øhrberg Fraværende: Jørgen Nystrup Side 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden nye medlemmer Dagsordenen er udsendt fredag den1. marts 2013 Fremsættelse af evt. punkter til pkt. 10 Eventuelt Præsentationsrunde: Nyt medlem for YL er Javed Akram som afløser Anna Aaresøn. Nyt medlem for almen praksis er Gunver Lillevang, som afløser Morten Lysdahl. Nye medlemmer fra Nykøbing F Sygehus er Arne Cyron og Anne Molzen, og fra Roskilde Sygehus Toke Seierøe Barfod Til godkendelse og efterretning. Efter præsentationsrunde bordet rundt, blev en særlig velkomst rettet til rådets nyeste medlemmer, samt til dagens gæsteoplægsholder. Endvidere blev KU s kommende lægelige konsulent Ole Terkelsen præsenteret. 2. Dagens Tema Mødepunkt 2 Projekt Broen til Bedre Sundhed v/ projektleder Pernille Skjershede Nielsen: Lige adgang til sundhedsvæsenet rekruttering og tilgængelighed Geografi udgør én af problemstillingerne i forhold til ulighed i adgang til sundhedsydelser. Fysisk afstand til sundhedstilbud påvirker hvem, der henvises til, samt hvem der benytter sig af forskellige typer af sundhedsydelser. Problematikken forstærkes af problemerne med rekruttering af sundhedspersonale til yderområderne. I Lolland og Guldborgsund kommuner har der gennem flere år været rekrutteringsproblemer til almen praksis. Også sygehuset i Nykøbing Falster må dække en række funktioner via vikarer, som følge af rekrutteringsproblemer. Det koster både i forhold til kvalitet, uddannelsesmiljøet og på bundlinjen. Samtidig er der, set i regionalt perspektiv, stor afstand til en række sundhedsydelser. 0 (udleveres på mødet) Projektleder Pernille Skjershede Nielsen introducerer Broen til Bedre Sundhed og orienterer om de tiltag der kunne medvirke til en større rekruttering og fastholdelse af læger. Broen til bedre sundhed udviklingsprojekt Lolland-Falster Rådet udtrykte ros til oplægget og projektet, hvori blandt andet Nykøbing F Sygehus indgår som partner. Side 3

4 3. Indkomne punkter Mødepunkt 3 a Kommissorium og sammensætning af nyt CVUR Den endelige sammensætning af CVUR blev besluttet på vicedirektørmødet 8. januar KU har tilrettet rådets tidligere kommissorium under hensyntagen til de indgåede kommentarer fra rådets medlemmer. Til godkendelse. 1 Kommissorium og CVUR sammensætning efter 1. januar 2013 Kommissoriet og den fremtidige sammensætning blev godkendt. Mødepunkt 3 b Ny almen medicinsk målbeskrivelse Den opdaterede målbeskrivelse for almen medicin er godkendt, men ikke offentliggjort endnu. Da akutafdelingerne fremover skal indgå i uddannelsesforløbene og andre specialer ligeledes berøres, skal der udarbejdes forslag til ændrede almen medicinske forløb. KU indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra sygehusene, 3 PUK, 2 Yngre Læger (1 DYNAMU og 1 YL fra sygehusene) samt 1 lægelig konsulent fra KU. KU yder sekretariatsbistand og er formand for arbejdsgruppen. Forslag fra arbejdsgruppen forelægges CVUR ved mødet den 19. september Tidspunktet for første opslag af ændrede forløb afventer udmelding fra SST vedr. tidspunkt for målbeskrivelsens ikrafttrædelse. Arbejdsgruppens deltagerkreds blev drøftet og godkendt. For Køge, Roskilde og Holbæk sygehuse udpeges Tine Sigsgaard. Vagn Bach indmelder ét medlem (fra en akutafdeling) og Kristin Nystrup ét medlem fra YL (almen mediciner i sygehusansættelse) til Kvalitet og Udvikling senest i uge 13. NB! 1. møde planlægges afholdt ultimo april / primo maj Mødepunkt 3 c Facilitering af lægerekrutteringen i Region Sjælland Region Sjælland har en udfordring i forhold til at rekruttere og fastholde læger i regionen. Hvordan kan CVUR være med til at afdække og understøtte tiltag i relation til denne problemstilling? Side 4

5 KU indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til, hvordan vi bedre kan rekruttere og fastholde læger i regionen, med afsæt i blandt andet: - SST s evaluering af den lægelige videreuddannelse - regional undersøgelse på Lolland-Falster i regi af Primær Sundhed - lokal undersøgelse i regi af tidl. Sygehus Syd v/kristine Lundsgaard Arbejdsgruppen foreslås sammensat af 2 repræsentanter fra sygehusene, 1 repræsentant fra Primær Sundhed, 2 PUK, 2 Yngre Læger (1 DYNAMU og 1 YL fra sygehusene) samt 1 lægelig konsulent fra KU. KU yder sekretariatsbistand og er formand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen kommer med et oplæg til drøftelse ved CVUR mødet den 19. september Arbejdsgruppens deltagerkreds blev drøftet og sammensættes herefter som følger: 3 repræsentanter fra sygehusene (2 somatik og 1 psykiatri) 1 repræsentant fra Primær Sundhed 1 repræsentant fra koncern HR (rekruttering) 1 PUK 1 DYNAMU 1 lægelig konsulent fra KU (Synne Schou Øhrberg) Der blev rejst kritik af, at arbejdsgruppens opgave ikke var klart nok formuleret, hvorefter det blev besluttet, at KU starter op med at udarbejde et mere præcist oplæg/ kommissorium for arbejdet, og herefter beder ovenstående interessenter om udpegning af deltagere. NB: Flere af rådets medlemmer påpegede, at afholdelse af ad hoc arbejdsgruppemøder etc. med deltagelse fra sygehusene tidligst bør starte kl Øvrige punkter Mødepunkt 4 a Opslag og opgørelse af besatte/ ubesatte introduktionsstillinger På sundhedsdirektørmødet den 6. februar 2013 blev det endeligt besluttet, at indgå aftale med Dansk Telemedicin om udvikling af et af Sundhedsstyrelsen efterlyst statistikmodul, som skal anvendes til udtræk i forhold til at skaffe overblik over opslåede og besatte/ ubesatte uddannelsesstillinger i regionerne. Ved udtræk over regionens introduktionsstillinger, foretaget af KU medio februar 2013, fremgår det, at der stadig er flere dels ledige, dels manglende /ukorrekt registrerede introduktionsstillinger i Evaluer.dk. Med afsæt i ovenstående og idet korrekt registrering er en forudsæt- Side 5

6 ning for evaluering af uddannelsesforløbene, skal KU henlede opmærksomheden på notat af 25. september 2012 vedrørende opslag og indberetning af introduktionsstillinger. Til brug for ajourføring/opdatering af sygehusenes introduktionsstillinger, fremsender KU pr. separate mail, de ovenfor nævnte Evaluer.dk udtræk til sygehusene og psykiatrien. KU beder om - senest 1. maj 2013 at sygehusene og psykiatrien bekræfter, at man har udarbejdet og implementeret en procedure, der sikrer, at alle introduktionsstillinger opslås og registreres i henhold til notatet. Inden samme frist foretager sygehusene og psykiatrien ajourføring / opdatering af alle introduktionsstillinger i henhold til det fremsendte materiale. Når data er ajourført, fremsendes redegørelse til KU for eventuelle stadig ubesatte forløb. 2 KU notat af 25. september 2012 vedr. opslag og indberetning af introduktionsstillinger. Rådet tog efter kommentering KU s indstilling til efterretning og afventer fremsendelsen af Evaluer.dk udtrækkene. 5. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen Mødepunkt 5 a Inspektorrapporter siden sidst Rosværdige rapporter: 7. november 2012 Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk - Alle temaer bedømt Tilstrækkelig eller Særdeles god - Især fremhæves et godt interkollegialt miljø, også tværfagligt, hvor uddannelse er højt prioriteret Gode rapporter: 26. januar Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse - Klar forbedring if. til besøg for 1½ år siden - Kun 2 ud af 16 temaer bedømt som Behov for forbedring ; introduktionen og forskningsmuligheder - 4 ud af 5 indsatsområder fra sidste inspektorbesøg er gennemført og der er allerede lavet handleplan for det sidste indsatsområdet; introduktionen. 14. november Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Næstved - Beskrives som en afdeling med et godt og trygt uddannelsesmiljø - Kun 1 ud af 16 temaer bedømt som Behov for forbedring ; forsk- Side 6

7 ningsmulighed - Afdelingen angiver behov for drøftelse omkring hvorvidt antallet af AP-læger er for stort. SST understreger at det er op til specialets PKL og videreuddannelsesregionen at afgøre, hvorvidt rammen for antallet af uddannelsessøgende er overskredet. 8. december ØNH-kirurgisk Afdeling, Køge - Beskrives som en afdeling med god stemning og med lærerige konferencer - 5 ud af 16 temaer vurderes som Behov for forbedringer ; blandt andet introduktion og uddannelsesprogram samt udd.søgende lægers deltagelse i forskning - De fysiske rammer vurderes mangelfulde for udd.søgende, afventet fusion med ØNH i Slagelse 25. oktober 2012 Børneafdelingen, Næstved - Velstruktureret lægelig videreuddannelse i afdelingen, men væsentlig reduktion af speciallæger siden sidst (2007) - Reduktionen af antal speciallæger giver udfordringer if. til den daglige supervision / konferenceopfølgning - 4 ud af 16 temaer bedømt som Behov for forbedring ; uddannelsessøgende lægers deltagelse i forskning samt oplæring i rollen som Kommunikator, Sundhedsfremmer og Leder/adm. 10. december Dermatologisk Afdeling, Roskilde - Beskrives som en afdeling med et trygt læringsmiljø med mulighed for stort fagligt udbytte - 1 ud af 16 temaer bedømt som Behov for forbedringer ; oplæring i rollen som Leder/administrator - Afdelingen er relativt ny som uddannelsesafdeling og der anbefales en noget mere formaliseret uddannelse for de enkelte uddannelsestrin. Kritisable rapporter: 26. september Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde - Manglende fremskridt i forhold til væsentlige problemer som blev afsløret ved sidste besøg for 2 ¾ år siden - Der påpeges særligt en noget barsk omgangstone i afdelingen kollegaerne imellem - Hele 11 ud af 16 temaer bedømmes som Behov for forbedring - Læringsmiljøet vurderes som Utilstrækkeligt - Kun 3 ud af 14 speciallæger har vejlederkursus Region Øst Sekretariat er endvidere orienteret om planlagt besøg på: Neurologisk Afdeling, Næstved Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde Side 7

8 I flere af inspektorrapporterne påpeges at enkelte uddannelsesansvarlige overlæger mangler vejlederkursus. KU understreger vigtigheden af at alle vejledere gennemfører vejlederkursus. De rosværdige og gode rapporter kommenteres efter ønske. Sygehusledelsen kommenterer og redegør for handleplan for den kritisable rapport fra Anæstesiologisk afdeling, Roskilde Sygehus. KU indstiller endvidere, at sygehusene følger op på status for vejlederuddannelse og sikrer at alle uddannelsesansvarlige overlæger har/ tilmeldes en vejlederuddannelse, jf. Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ansat i Region Sjælland. Info og opslag vedr. fremtidige kurser findes på CUK s hjemmeside under Pædagogik og Vejledning. 3 Oversigt og links vedr. inspektorrapporter Teis Andersen redegjorde for massivt igangsatte tiltag og handleplaner på Anæstesiologisk afdeling, Roskilde Sygehus. Sygehusene gav udtryk for, at det er svært at følge op på status for de uddannelsesansvarlige overlægers vejlederuddannelse, men at man selvfølgelig vil medvirke til opfordring til deltagelse i de af CUK udbudte kurser. Camilla Bruun oplyste, at der kontinuerligt afholdes kurser, og såfremt de næstkommende hold er fuldtegnede, vil der være mulighed for etablering af yderligere hold. Det aftaltes herefter, at CUK snarest, via sygehusledelserne, sender en reminder / invitation ud til kommende CTC og Vejlederkurser. Almen praksis følger op i forhold til egne vejledere/tutorer. Mødepunkt 5 b Ny vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen. Vejledningen erstatter tidligere vejledning om meritvurdering og dele af vejledningen om overgangsordningen. I vejledningen beskrives rammerne for meritvurdering af: - Kompetencer opnået i Danmark i 2003-uddannelsesordningen - Ansættelser gennemført efter 1996-uddannelsesordningen - Kompetencer opnået i udlandet De primære forskelle i forhold til tidligere vejledning er: - At reglerne om mulighed for merit i henhold til og 2003 ud- Side 8

9 dannelsesordningen samles i en fælles vejledning. - En præcisering af, at der inden ansættelsen i et uddannelsesforløb efter opnåede kompetencer i udlandet kan være behov for at søge om dispensation for 4-årsfristen. - Reviderede dokumentationskrav for udenlandske ansættelser. - En præcisering af, at videreuddannelsesregionerne enten kan foretage en meritvurdering af udenlandske ansættelser før eller efter ansættelse i et uddannelsesforløb. Samlingen af reglerne vedrørende meritvurdering har medført, at Sundhedsstyrelsen samtidig har revideret vejledningen om overgangsordning fra til 2003 uddannelsesordningen, så denne ikke længere indeholder meritregler for 1996-uddannelsesordningen. 3 a Til orientering Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen Orienteringen blev taget til efterretning. 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst Mødepunkt 6 Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst Preben Cramon kommenterer punkter fra afholdte samt kommende møder i Det Regionale Råd Øst samt Det Nationale Råd Til efterretning. 4 Dagsorden for møde i Det Nationale Råd 13. marts 2013 Seneste møde i Det Regionale Råd Øst blev afholdt 5. marts 2013, hvorfra Preben Cramon orienterede om emnerne: - spotning af og tilbud til potentielle kommende ledere blandt YL - status for 4 års regelens konsekvenser (37 står for at falde for regelen - heraf flere dog ukendte i Danmark) - kritiske inspektorrapporter i Region Øst -omstruktureringen i RH herunder LVU Sekretariat og DIMS Næste møde i Det Nationale Råd afholdes13. marts jfr. medsendte dagsorden. Preben Cramon omtalte det hertil bilagte oplæg Uddannelsespolitiske oplæg kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser, og det aftaltes, at KU udsender kopi heraf med nærværende referat. Side 9

10 7. Meddelelser fra Kvalitet og Udvikling og CUK Mødepunkt 7 a Klinisk Basisuddannelse Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst har ved mail af 24. januar 2013 fremsendt Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse andet halvår Region Sjælland vil efter den foreløbige udmelding skulle modtage 66 forløb. Fristen for indberetning af forløb er den 1. marts Administrationerne har meddelt KU, at forløbene vil blive fordelt som hidtil mellem sygehusene. KU har gjort opmærksom på, at de aftalte startterminer, af hensyn til CUK s planlægning, skal respekteres. Mødepunkt 7 b Samling af lægelig videreuddannelses info Der har fra flere sider været ytret ønske om at få samlet informationer i relation til den lægelige videreuddannelse for såvel uddannelsessøgende som for vejledere. KU har derfor indledt et samarbejde med Region Øst Sekretariatet omkring og vil løbende overføre og samle relevant information på særlige Region Sjællands sites. Find bl.a. referater fra CVUR møderne (som før fandtes på Sundhed.dk) på de nye sites. Mødepunkt 7 c Logbog.net På sundhedsdirektørmødet den 6. februar 2013 blev det besluttet, at indgå aftale med Dansk Telemedicin om udvikling af en Ny lægens Uddannelsesbog logbog.net Der er i regi af Danske Regioner (if. med projekt regionernes sundheds-it) nedsat en styregruppe og en projektgruppe med Lise Møller og Barbara Bøgsted fra Sekretariat Øst som projektledere. Såvel styregruppen som projektgruppen har holdt 1. møde med deltagelse af KU, og 2. møde i projektgruppen er afholdt den 28. februar Mødepunkt 7 d 5 Diverse - status for D4 internetadgang - ny lægelig konsulent og uddannelseslæge i KU - mail udsendelsesliste CVUR Orienteringspunkterne 7a 7d tages til efterretning LVU på laegeuddannelsen.dk Side 10

11 Orienteringen blev taget til efterretning. Camilla Bruun supplerede kort med orientering om CUK s nylige fusion med Koncern HR og flytning til Næstved, og inviterede til afholdelse af næste CVUR møde i Næstved. Invitationen blev positivt modtaget af rådets medlemmer. NB! CUK har efterfølgende meddelt, at man ikke har lokale til at afholde møde dér d. 4. juni Orientering fra virksomhederne, almen praksis og YL Mødepunkt 8 Orientering fra virksomhederne, almen praksis og YL - Nykøbing F. Sygehus - Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse - Holbæk Sygehus - Roskilde og Køge sygehuse - Almen praksis - Yngre Læger Til orientering. Sygehusene melder generelt alt OK. Almen praksis har implementeringen af den nye målbeskrivelse som særligt fokusområde p.t. Yngre læger afholder YL dag den 1. juni 2013 og opfordrer til bred deltagelse fra sygehusene. 9. Næste møde Mødepunkt 9 Næste møde mødekalender 2013 Grundet sammenfald med møder i Det Regionale Råd og Det Nationale Råd er mødekalenderen for 2013 ændret som følger, jf. udsendt mail af 4/ : Tirsdag 4. juni 2013 Torsdag19. september 2013 Torsdag 5. december alle dage i Regionshuset, Sorø kl. 14-ca. 17 Til godkendelse. Den tilrettede mødekalender for 2013 blev godkendt. Side 11

12 10. Eventuelt Mødepunkt 10 a Referat Fordeling af kirurgiske stillinger i Region Sjælland Foranlediget af seneste hørings- og opslagsrunde for uddannelsesstillinger i specialet kirurgi, ønskes der afholdt et samlet møde med regionens kirurgiske afdelinger om fordelingen af de kirurgiske stillinger i Region Sjælland. KU indstiller, at ledende overlæge og UAO fra de fire kirurgiske afd. indbydes til møde, og at mødet - af hensyn til næste opslagsrunde i Region Øst afholdes senest medio maj. Der var uenighed om hvem rette deltagerkreds er. Sygehusene ønsker selv at udpege deltagere. Endvidere mente rådet, at YL også bør være repræsenteret. Det aftaltes herefter, at KU udsender mødeinvitation via sygehusledelserne, som i mellemtiden tager stilling til hvem man ønsker sig repræsenteret af ved mødet. YL udpeger en relevant deltager og giver besked herom til KU. NB! Afholdelse af mødet er fastsat af KU til tirsdag 14. maj 2013 kl i Regionshuset, Sorø. Mødepunkt 10 b Ansættelsesudvalg - hoveduddannelsen I den gamle sygehusstruktur deltog 2 repræsentanter udpeget af ledelsen for hhv. Sygehus Nord og Sygehus Syd. Det ønskes klargjort, hvordan og hvem der skal udpege repræsentanter fra sygehusene nu. Referat Rådet mente, at der fortsat kun skulle deltage 2 uddannelsesansvarlige overlæger i ansættelsesudvalget. KU fællessekretariat fremsender anmodning til sygehusene om udpegning af de to medlemmer. Side 12

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering December 2014 inspektorordning Status og perspektivering Inspektorordning status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Patologiafdelingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 1998 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 1998 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 5 1.3. DPS's struktur 6 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere