Børnehuset Skattekisten Børnehuset Vesterskovvej Hadsten Skovbørnehave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave."

Transkript

1 Børnehuset Skattekisten Børnehuset Vesterskovvej Hadsten Skovbørnehave.

2 Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets vision, læringsforståelse og årshjul Side Læreplansgrundlag. Side Indsatsområder. Side Ressourcepersoner. Side Læreplanstemaerne: Alsidig personlig udvikling. Side Sociale kompetencer... Side Natur og naturfænomener. Side Kultur og kulturelle udtryksformer. Side Krop og bevægelse.. Side Sprog.. Side Børnemiljø. Side Pædagogisk værkstøjer Side Dokumentation.. Side Fakta om området. Dagtilbud Østervang består af tre enheder, der ligger i Favrskov Kommune. To enheder ligger i Hadsten by, en i Laurbjerg 10 km fra Hadsten by. Alle tre institutioner har hvert deres pædagogiske ståsted og profil. Dagtilbuddet dækker over et stort geografisk område, og grundet specielt den ene børnehavens pædagogik modtager vi børn fra et stort område helt fra Røved/Ødum i øst til Granslev i vest, nr. Galten i nord og Vitten i midten af kommunen. Beboelsen i området er en blanding af villakvarterer, gårde, bybeboelse og sociale byggerier. Dagtilbud Østervang dækker følgende skolers distrikt: Lilleåskolen, Østervangsskolen, Bavnehøjskolen, Hadsten Skole, Hadbjerg skole og derudover samarbejder vi med flere privatskoler i forbindelse med skolestart. Personalesammensætningen i området er fordelt med 70% pædagoger og 30% medhjælpere. Børnehuset Skattekisten er en børnehave normeret til 54 børn i alderen 3-6 år. Huset er opdelt efter alder og har som udgangspunkt en fast storebørnsgruppe og en til to basisgrupper afhængigt af børnetal. Huset er bygget i 2012 og indrettet efter læreplanstemaerne. Hver anden uge afholder dagplejen fra Laurbjerg, Bøstrup, Granslev og Houlbjerg heldagslegestue i Skattekisten, der geografisk er placeret i Laurbjerg i forbindelse med Lilleåskolen, hvor der er et udvidet samarbejde imellem. Børnehuset Vesterskovvej er en børnehave normeret til 101 børn. Af disse er de 6 pladser til børn med særlige behov, som visiteres gennem PPR (Pædagogisk psykologisk Rådgivning). Børnehaven er bygget i 2012 og er indrettet med seks grupperum til basisgrupper og minigruppe. Børnehaven er aldersintegreret, hvilket vil sige, at der er yngste, mellem og ældste børn på alle grupper. Dagplejen afholder hver anden uge legestue i huset. Huset er beliggende i den sydlige del af Hadsten by og arbejder primært sammen med Østervangsskolen. Hadsten Skovbørnehave er en børnehave normeret til 48 børn. PT. har børnehaven base i Pavillonen ved Bavnehøj skolen og tager derfra hver dag skolebusserne rundt forskellige steder i lokalmiljøet. Børnehaven er inddelt i 2-3 2

3 basishold og sammensætning skifter efter behov. Det vil sige, at nogle gange er der mini og maxi på alle hold. Andre gange er mini for sig og maxi for sig. Dagtilbuddets vision, læringsforståelse og årshjul. Dagtilbud Østervangs vision. I Dagtilbud Østervang har vi det grundsyn, at livet byder, at vi som mennesker må kunne navigere i en kompleks verden med modsatrettede krav. Vi må kunne balancere mellem: Hensynet til den enkelte/individet og hensynet til fællesskabet Strukturerede aktiviteter/opgaver og spontaniteten Opgaver der SKAL gøres og det lystbetonede At være fleksibel/forandringsparat og være vedholdende Det er vigtigt for os, at vores praksis og tilgang til børn og voksne derfor handler om både og frem for enten eller. At kunne balancere i disse krav og tage fat om livet, kræver at vi som mennesker oplever os robuste. Det er derfor vores vision, at vi gennem høj pædagogisk faglighed skaber robuste børn, der har mod på at tage fat om livet og har forudsætningerne til at skabe balance i livets modsatrettede krav. Dagtilbud Østervangs læringsforståelse. I Østervangsområdet har vi en bred læringsforståelse. Læring sker gennem barnets deltagelse i de mangfoldige aktiviteter i børnehaven, i vores kultur og gennem de relationer, der opstår børnene imellem og mellem børn og voksne. Læring er noget der sker i processer, hvor børnene medvirker aktivt. Gennem vores pædagogiske praksis skaber og understøtter vi situationer, der giver barnet mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Igennem vores pædagogiske praksis er vi opmærksomme på børns forskellige måder at lære og gøre sig erfaringer på. Vi ønsker at skabe rum og rammer for de tilgange til læring/ læringsstile der kan være tale om: ved at høre, ved at se, gennem bevægelser og brug af kroppen og gennem berøring og egne eksperimenter. Vi arbejder med børns læring gennem vekselvirkning mellem den formelle og den uformelle læring: 1. Den voksenskabte læring, hvor vi planlægger aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaerne. 2. Den voksenstøttede læring, hvor det er børnenes egne ideer, leg og det der optager dem i hverdagen, der former projektet, og hvor vi voksne guider og inspirerer. 3. Her er det leg og børnenes spontane oplevelser, der danner grundlag for læringen. Vi voksne kan være observerende i børnenes leg og læreprocesser eller aktivt deltagende. Vi voksne indgår i et aktivt samspil med barnet, hvor vi støtter, leder og udfordrer dets læring. Vi har barnets nærmeste udviklingszone (NUZO) for øje, så det bliver udfordret og får nye erfaringer, både som individ og i fællesskab med andre. 3

4 Pædagogisk handler det om at skabe de bedste rammer og muligheder for den aktive læringsproces for vi ved at børnene: Lærer ved at udfordre og blive udfordret i samspillet med omverdenen Lærer ved at få mulighed for at bruge noget kendt i nye sammenhænge Lærer ved at reflektere for sig selv og sammen med andre Lærer ved at få mulighed for at prøve og afprøve Lærer af det der lykkes for dem Lærer ved at få mulighed for at bruge og udvikle alle deres sanser. Dagtilbud Østervangs årshjul. Som dagtilbud under dagtilbudsloven er vi forpligtet til at arbejde systematisk med de seks formulerede læreplanstemaer. Temaerne vil blive uddybet længere nede. For at gøre det overskueligt og enkelt for medarbejderne at arbejde med temaerne har medarbejderudvalget (LMU) udarbejdet følgende årshjul, der efterfølgende har været i bestyrelsen: Hvert år er der et årligt tema og to halv årlige. På den måde sikre vi at alle børn i løbet af deres børnehavetid er igennem alle seks temaer. Lige år: årigt tema: alsidig personlig udvikling. ½ årlige temaer: krop og bevægelse, sprog. Ulige år: årligt tema: sociale kompetencer: ½ årlige temaer: natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Læreplansgrundlag: Regeringen indførte læreplaner i de danske daginstitutioner 1. august Læreplanen indeholder seks temaer Alsidig personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling. Krop og bevægelse. Natur og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Dagtilbud Østervangs læreplan tager overordnet udgangspunkt i kommunens børn og unge politik. Alle medarbejdere har sammen med ledelsen været med i udarbejdelsen af læreplanen. Læreplanen er også blevet behandlet i områdebestyrelsen. læreplanen evalueres hvert andet år ud fra medarbejdernes dokumentation af arbejdet og forvaltningens tilsynsrapport. Børnemiljø. I 2006 vedtog folketinget desuden, at alle dagtilbud skal arbejde med børnemiljøet (BMV). Der skal arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. I vores læreplan er arbejdet med børnemiljøet blevet en integreret del af læreplanen. Børn med særlige behov. Vores mål er at børn med særlige behov skal have samme muligheder for udvikling, som alle andre børn. Vi er meget opmærksomme på, at børn med særlige behov har andre forudsætninger, som der skal tages hensyn til. 4

5 Tosprogede børn/børn med sproglige udfordringer. Vores mål er at tosprogede børn/børn med særlige udfordringer skal have samme muligheder for udvikling som alle andre børn. Vi er meget opmærksomme på, at tosprogede børn/børn med sproglige udfordringer har andre forudsætninger, som der skal tages hensyn til. Indsatsområdet for dagtilbud. Favrskov Kommunes Børne- og Skoleudvalg arbejder med indsatsområder for dagtilbud. Indsatsområderne strækker sig oftes over en to årig periode. Indsatserne har fx været sprog, overgange, inklusion og IT. Indsatsområderne kan ses på vores hjemmesider. Ressourcepersoner. Alle medarbejdere i området yder i hverdagen et stort stykke arbejde, hvad enten det er som medhjælper eller basispædagog med det store overblik og med fokus på læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskabet. Til at understøtte dette arbejde har vi i området nogle ressourcepersoner, der kan trækkes på. Sprogansvarlig. Favrskov kommune har en sprogansvarlig i hver enhed. Den sprogansvarlige er en pædagog, der hr gennemgået et kursus omkring sprog. Deres rolle er at have et særligt fokus på og ansvar omkring sprogarbejdet i enheden. De er i netværk med andre sprogansvarlige både internt i området og fra kommunen og bliver løbende uddannet på deres felt. I efteråret 2014 bliver en af de sprogansvarlige videreuddannet i forhold til sprogtilegnelse og vil bruge denne uddannelse i hele området. Sundhedsambassadør. Favrskov kommune har en sundhedsambassadør i hver enhed. Sundhedsambassadørens rolle er at have et særligt fokus på og ansvar omkring sundhedsarbejdet i enheden. Ligesom de sprogansvarlige er sundhedsambassadørerne både i et internt netværk i området og med andre i kommunen. De bliver løbende uddannet på deres felt. Ressourcepædagog. Favrskov kommune har en ressourcepædagog i hvert område. I dagtilbud Østervang er Lene Rehmeier ansat som ressourcepædagog. Lene er omdrejningspunktet for arbejdet med inklusion i de tre enheder, hendes hovedopgave er at vejlede pædagogerne i det daglige arbejde med grupperne, og arbejdet med børn der har særlige behov. It inspirator. Favrskov kommune er ved at uddanne en It administrator i alle enheder i kommunen. Favrskovs grundholdning er, at It ikke er et mål i sig selv, men et middel i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes med ipads og Xbox, i alle institutioner. Dagtilbud Østervang kommer med i processen ultimo 2014 i forhold til uddannelse af IT inspirator. 5

6 Læreplanstemaerne: Neden for vil du kunne læse en beskrivelse af, hvordan vi i området arbejder med hvert enkelt tema. Temaerne bliver gennemgået ud fra SMTTE-modellen, som er en mål- og evalueringsmodel, som Favrskov Kommunes dagtilbud har arbejdet med siden Alsidig personlig udvikling. Vores mål er: At alle børn oplever at have en værdi i sig selv, og samtidig oplever at høre til i børnehaven og har et ansvar i det sociale og kulturelle fællesskab. At alle børn har en fornemmelse af sig selv ind i det sociale fællesskab, og hvem er jeg i mig. Lære at kende og mærke egne og andres grænser, lære at håndtere de følelser der opstår i et fællesskab herunder impuls- og behovsstyring. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi har en høj grad af opmærksomhed på, at vi er rollemodeller i alt hvad vi gør og siger i relationen med børnene. Vi udviser ansvarlighed i forhold til at sikre at alle børn oplever og har mulighed for en tæt relation til minimum en voksen. Når barnet bliver set, hørt og forstået (anerkendt) styrkes selvværdet. Vi skaber store og små fællesskaber efter behov, så alle børn oplever at være aktivt deltagende og bidragende i et fællesskab og skabe mere end en relation. Vi understøtter børnene i at øve sig i at blive selvhjulpen og selvstændig. Vi støtter børnene i deres fantasi og nysgerrighed til at lære og differentierer tiltagene efter børnenes NUZO. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn, der stoler på sig selv og kender sig eget værd. Vi hører børn, der siger: jeg turde, jeg gjorde, jeg kunne. Vi ser børn, der tager initiativ og byder ind med det de kan i fællesskaberne. Vi ser børn, der øver sig i at løse konflikter uden voksenindblanding. Vi ser børn der hjælper hinanden. Vi ser børn, der rummer og respektere hinandens forskelligheder. Vi ser børn, der aktivt deltager i at gå i børnehave. Vi ser børn, der mestre mange nye ting, der trives, der viser livsglæde og har lyst til og mod på nye udfordringer. 6

7 Sociale kompetencer. Vores mål er: At alle børn skal opleve tillid og tryghed i deres relationer til andre børn og voksne. At børnene bliver robuste individer, der også kan indgå i sociale fællesskaber. At børnene tilegner sig sociale kompetencer herunder hensigtsmæssig kommunikation, impulsstyring og konflikthåndtering ved at de får mulighed for at indgå og føle sig betydningsfulde i fællesskaber. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi voksne arbejder ud fra en anerkendende, empatisk og respektfuld tilgang til børnene og er dermed rollemodeller i vores arbejde. Vi giver mulighed for at børn og voksne kan deltage i flere forskellige gruppesammenhænge (større og mindre grupper, grupper af samme køn/på tværs af køn, grupper af samme alder/på tværs af alder samt interessefællesskaber). Vi sætter målrettede pædagogiske aktiviteter i gang. Aktiviteter, der lægger op til samarbejde og tilgodeser, at hvert barn oplever sig betydningsfuld i aktiviteten. Vi skaber mulighed for at børnene har medbestemmelse og indflydelse på hverdagen. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn, der er nysgerrig og viser interesse i at deltage i fællesskaber sammen med nye børn og voksne. Vi ser børn og voksne, der er opsøgende på tværs af huset. Vi ser børn, der hjælper hinanden, viser hensyn og taler pænt til hinanden. Vi ser voksne, der er rollemodeller og guider børnene ud fra en anerkendende tilgang. 7

8 Natur og naturfænomener. Vores mål er: At give børnene kendskab til naturen: dyr, årstider, planter, de fire elementer: ild, jord, vand og luft, størrelser og mængder. At børnene får forståelse for naturen og miljøet og opnår viden om naturen og lærer at færdes i den gennem nærvær og fordybelse. At børnene får gode oplevelser med naturen. Vi vil jf vores vision skabe robuste børn, der bliver udfordret i deres NUZO med fokus på venskaber og fællesskaber. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi vil sikre at alle børn minimum en gang om ugen kommer uden for matriklen og opleve nærmiljøet og lære at begå sig i dette. Vi vil skabe sammenhæng mellem natur og naturfænomener ud og inde fx gennem indretning og temauger eller ved at tage naturens materialer med hjem og undersøge dem. Vi vil i dagligdagen have fokus på arbejdet med størrelser og mængder blandt andet når der laves mad/bages, dækkes bord, tælles til samling mm. Vi italesætter årets gang og dagens rytme i hverdagen. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn, der udviser begejstring og glæde ved naturen. Vi ser børn, der tager initiativ og deltager i naturrelaterede aktiviteter. Vi oplever børn, der udviser respekt for naturen. Vi ser børn, der bruger den viden de har tilegnet sig. Vi ser børn, der med naturen som læringsrum positionere sig anderledes i fællesskabet og fordyber sig og samarbejder. 8

9 Kultur og kulturelle udtryksformer. Vores mål er: At børnene skal udvikle sig i meningsfulde sammenhænge og deres legekultur skal prioriteres i balance med de voksenstyrede lege og aktiviteter. At børnene får stimuleret deres fantasi, da den er fundamentet for tankens udvikling. At børnene opnår viden og kendskab til deres kulturarv herunder traditioner og normer og opleve et spændende og inspirerende miljø, hvor æstetikken prioriteres ud fra et sansemæssigt perspektiv. At børnene udvikler færdigheder i håndtering af redskaber introduceres for forskellige redskaber, teknikker og håndværk/medier herunder IT. At børnene eksperimentere og afprøver ideer og derved får erfaring med, at de har medindflydelse på at påvirke og forandre verdenen. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi vil give børnene mulighed for at omsætte indtryk til eget udtryk gennem kreative og skabende processer. Vi vil deltage i kommunens kulturarrangementer og tilbud: teater, biblioteksbesøg, kunstudstillinger mm. Vi vil arbejde på at blive synlig som område i bybilledet fx ved at udstille børnenes kunst i kulturhuse mm. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn, der udviser begejstring og glæde ved naturen. Vi ser børn, der tager initiativ og deltager i naturrelaterede aktiviteter. Vi oplever børn, der udviser respekt for naturen. Vi ser børn, der bruger den viden de har tilegnet sig Vi ser børn, der med naturen som læringsrum positionere sig anderledes i fællesskabet og fordyber sig og samarbejder. 9

10 Krop og bevægelse. Vores mål er: At fremme børnenes fysiske aktivitet og bevægelsesglæde. At give børnene kropslig læring/bevidsthed. At børnene gennem forskellige kropslige og sanselige aktiviteter videreudvikler deres sociale kompetencer og selvopfattelse. At børnene får en bevidsthed for egen anatomi og kroppens signaler herunder kulde, varme, sult, tørst og træthed mm. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi vil i vores indretning sikre, at rekvisitter og redskaber bliver let tilgængelige for at fremme lysten til at gå i gang. Alle børn skal i en eller anden form gennem motorikforløb fx Rend og hop med Oliver. Vi vil sikre at alle børn får min. en dag om ugen uden for enheden for at opleve anderledes terræn. Vi italesætter kroppens signaler og guider i, hvordan det kan handles på dem. Vi italesætter følelser og guider i hvordan man kan håndtere dem. Vi motorisk screener vores børn inden SFO-start. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser glade børn, der selv tager initiativ til at bruge kroppen og tør. Også der hvor det bliver lidt farligt. Vi ser børn, der tager det tillærte fra temauger med sig i deres øvrige aktiviteter. Vi ser børn, der selv kan mærke deres behov og handle på dem. Vi oplever børn, der udvikler sig løbende og bliver bedre til at mestre fysiske udfordringer. Vi ser forældre, som støtter deres børn i at mestre ved at være med på sidelinjen og tilbyde hjælp, når barnet beder om den. 10

11 Sprog. Vores mål er: At skabe rammer for at alle børn møder et sprogstimulerende miljø i børnehaven. At give børnene mulighed for at udvikle et mangfoldigt sprog, gennem de menneskelige relationer og aktiviteter der er i dagligdagen. Vi vil udvikle børnene til at blive robuste individer, der formår at give udtryk for ønsker og behov, samt evnen til at sige til og fra. Vi vil udfordre børnenes sproglige kreativitet i alsidige aktiviteter, så de bliver rustet til at indgå i kommunikative relationer. At børnene stifter bekendtskab med et sprogstimulerende miljø både det talte sprog, det skrevne sprog og kommunikation fx kropssprog og mimik. At alle børn skal opleve dialogisk læsning i deres børnehavehverdag. At børnene inden de starter i SFO har et bogstavskendskab, så de som minimum kan skrive deres eget navn og har forståelse for bogstavslydene. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi er hele tiden bevidst om at være gode sprogmodeller, og tænke sprog ind i alle aktiviteter og gøremål, fra planlagte aktiviteter til påklædningssituationer i garderoben. Ord, ting og handling skal være i overensstemmelse. Fejl rettes ikke direkte men gentages så barnet hører den korrekte brug elle udtale. Vi har mange forskellige slags sprogstimulerende materialer, der understøtter de forskellige dele af sproget tilgængeligt i alle enheder, fx bøger, spil og IPad Barnets nærmeste voksne vurderer sammen om barnets sproglige udvikling er alderssvarende omkring 3 års alderen. Ved behov sprogvurderes barnet af institutionens sprogansvarlige. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn der viser interesse, nysgerrighed og begejstring ved at bruge, eksperimentere og lege med sproget i struktureret og ustruktureret aktiviteter. Hele personalegruppen i den enkelte enhed stifte bekendtskab med sprogpakken; De understøttende sprogstrategier; dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde. Vi hører rim og remser sat i gang af børnene selv. Børnene tør være midtpunkt, formulere sig og fortælle. Vi ser nysgerrighed hos børnene for tegn og symboler, samt en større bevidsthed omkring bogstavernes lyde. Vi ser at børnene får begyndende forståelse for bogstaver og øver at genkende og skrive eget navn. 11

12 Børnemiljø- som en del af læreplanen. Jf. vores vision vil vi skabe robuste børn, der kan tage fat om livet og balancere i de modsatrettede krav livet byder dem. Gennem børnemiljøet som består af 3 perspektiver, nemlig det fysisk, det psykiske og det æstetiske vil vi understøtte udviklingen af denne robusthed. I forhold til børnemiljøet er vi optaget af, hvad der skaber sundhedsfremmende processer. I den sundhedsfremmende tænkning ligger der en ide om, at vi skal ruste vores børn til på sigt at træffe sunde, fornuftige valg for deres eget liv. Dette griber langt ud over beslutninger om kost og motion, men drejer sig i højere grad om generelle valg i hverdagen og kendskab til egen formåen og grænser. I de processer, der understøtter disse sunde valg er der tre faktorer til stede. Vi skal som fagfolk omkring barnet, derfor altid overveje følgende i vores planlægning af hverdagen: Genkendelighed/forudsigelighed. I hvilken grad er der genkendelighed eller forudsigelighed i den valgte aktivitet for børnene, det kan f.eks. være en sang, en regelleg, maleprojekt, indsatsområde for ½ eller 1 år m.m. Belastningsgrad. Belastningsgraden handler om i hvilken grad den valgte aktivitet/tiltag belaster både børn og voksne. Er der meget nyt vi skal til, eller har vi nogle erfaringer at trække på? Hvor meget skal vi være på sammenlignet med normal praksis? Deltagelse. I hvilken grad er der mulighed for indflydelse for børnene. Er de deltagende i planlægning, i valg af aktiviteter/tiltag. Har de indflydelse på udførelsen eller målet med aktiviteten? Osv. Alsidig personlig udvikling. I forhold til robusthed er det at få oplevelser, kunne indleve og leve sig med i en afgørende faktor, som vi kan hjælpe børnene med at udvikle. Vi har fokus på at skabe mange fællesskaber, så børnene kan få mange venner og ikke bliver sårbare, som hvis de kun har en bedste ven. Det enkelte barn skal opleve et æstetisk miljø, som det selv er medskaber af og hvor det gør en forskel. Sociale kompetencer. Vi har en høj faglighed med fokus på, at alle børn lærer forskelligt og arbejder derfor i et vist omfang ud fra bevidstheden om læringsstile, for at understøtte fællesskaberne og de sunde læreprocesser heri. Natur og naturfænomener. Den psykiske robusthed understøttes gennem naturen og børn oplever til tider sig selv i andre positioner i forhold til dannelse af nye venskaber og fastholdelse af allerede eksisterende venskaber. Den fysiske robusthed kan udfordres gennem naturen på en anden måde end inden døre, ligesom det at begå sig inden døre ikke kan læres i naturen. Balancen er derfor vigtig. Æstetikken bliver inddraget gennem indsigt i naturens gang og børnenes kreativitet i forhold til materialerne og dyrene de finder. Kultur og kulturelle udtryksformer. Vi gør meget ud af at præsentere børnenes indtryk som er blevet omsat til udtryk. Dette sker enten gennem foto, der dokumentere processen, 12

13 som børnene har deltaget i eller gennem fremvisning af selve produktet, hvis et sådan er blevet til. Til tider er det dog den skabende proces, der vægtes frem for produktet, andre gange er det omvendt. Det at børnene oplever deres produkt som værdifuldt og at det er en fremvisning værd, giver dem styrket selvtillid og styrker det psykiske børnemiljø. Ofte tager processerne udgangspunkt i nysgerrighed/interesse fra børnenes side. Krop og bevægelse. I forhold til børnemiljø og krop og bevægelse ser vi det som en naturlig del at det hænger sammen med sundhed og hygiejne. Både den mentale sundhed, men også den fysiske sundhed. Vi støtter børnene i deres trivsel og sikre, at de føler sig veltilpas, så der er overskud til at indoptage indtryk og selv komme til udtryk og derigennem vokse og udvikle robusthed. Sprog. Sproget er den mest brugte kommunikationsform og fylder meget i hverdagen i vores område. Børnene har gennem sproget mulighed for at gøre deres medindflydelse gældende også selv om det er et sprog der er knap så udviklet. Vi arbejder efter at sikre at alle børn bliver set, hørt og forstået ud fra deres eget niveau. 13

14 Pædagogiske værktøjer. I det daglige pædagogiske arbejde i områdets institutioner bruger perso-nalet følgende værktøjer: ICDP: At arbejde ud fra ICDP vil sige, at vi som personale arbejder ud fra et menneskesyn som er baseret på at være positiv, anerkendende og nærværende. Der tages udgangs punkt i de 8 samspilstemaer som er: Den følelsesmæssige dialog Vis positive følelser, vis at du er glad for barnet. Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ. Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at få gang i en følelsesmæssig samtale". Vis anerkendelse og ros barnet for det, det kan. Den meningsskabende dialog Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse i forhold til omgivelserne. Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive je-res fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme. Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet Den vejledende/guidende dialog Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde - ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen. LP- læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen er en forskningsmæssigt dokumenteret indsats for at opnå bedre og mere inkluderende pædagogiske læringsmiljøer i institutionerne. Det centrale i modellen er, at personalet uddanner sig til at blive bedre til at analysere det, der foregår i hverdagen med det mål at skabe et læringsmiljø, som giver bedst mulige betingelser for børnenes personlige, sociale og faglige læring. Praktisk udførelse: Modellen indeholder en række pædagogiske grundtanker og principper, og en systematisk analysemodel, som pædagoger kan bruge i fællesskab til at løse pædagogiske, sociale og didaktiske udfordringer. Efterfølgende besluttes en række strategier og handlinger, og her tages meget udgangspunkt i omgivelserne og deres måde at agere på, som efterfølgende gennemføres og evalueres for at løse hverdagens udfordringer. LP har en implementeringsplan, som skal følges i tre år, før modellen kan siges at fungere som en integreret del af institutionens måde at arbejde på. I dagtilbud har vi arbejdet med LP siden januar Fordele: Gennem uddannelse og det konkrete arbejde i LP-grupperne etableres et fælles sprog for den pædagogiske beskrivelse af institutionens lærings-miljøer. LP-modellen sikrer en systematik i analysen af faktorer, der opretholder bestemte handlinger, adfærdsmåder og for forståelser i mødet med pædagogiske problemstillinger. 14

15 I vores arbejde med PPR er LP vores fælles sprog, det bruges af psykologer, talepædagoger og ressourcepædagoger. Hypotesedannelse. I dagtilbud Østervang arbejder vi desuden med hypotesebegrebet, hvor vi italesætter og tydeliggør, hvilke vanskeligheder vi som fagpersoner oplever. Derefter sætter vi korte konkrete mål for indsats og formulere den formodede/ønskede effekt af hypotesearbejdet. Hypoteserne deles både med kolleger og til tider forældre, hvor den kan udfordres og ændres i samarbejdet til barnets bedste. Fordele: hypotesen gør det nemt og håndgribeligt, hvad der skal gøres. Der sættes en dealine på, der gør det nemt at følge op. Hypotesen gør at medarbejdernes faglighed bliver udfordret og kan tale om forskellige hypoteser uafhængigt af det personlige aspekt. Hypotesearbejdet gør det med andre ord nemmere at bevare fokus på faglighed og understøtning af barnets udvikling. TRAS. TRAS står for tidlig registrering af sprogvanskeligheder og er et skema, der kan bruges til at vurdere den sproglige udvikling hos børn. Skemaet giver et overblik over barnets stærke og svage sider, og er en god måde at sikre, at man har gennemtænkt de væsentlige trin i den sproglige udvikling. Vi bruger det i samarbejdet med vores talepædagoger og i forældresamarbejdet. Det giver et fælles afsæt for at vurdere barnets sproglige kompetencer. 15

16 Dokumentation: Medarbejderne planlægger, dokumenterer og evaluerer arbejdet. Planlægningen sker især på stuemøder og til personalemøder, ud fra årshjulet. Medarbejderne dokumenterer deres arbejde i løbet af året, det kan være på tavlerne, med billeder, børnetegninger, nyhedsbreve og andet. Personalet bruger SMTTE-modellen i arbejdet, til planlægning, dokumentering og evaluering af aktiviteter, der arbejdes med sammenhænge mål tiltag tegn evaluering. De møder der er omdrejningspunktet for planlægning, dokumentation og evaluering er: Personalemøder. LP-møder. Stuemøder. Pædagogerne har 1 time om ugen til planlægning og skriftligt arbejde. Den måde vi formidler vores arbejde til forældregruppen: Dagligt ved at vi skriver på tavlerne eller i bogen. Når børnene laver kreative ting, som kan ses i institutionen, eller de får ting med hjem. Ved den daglige snak omkring børnene. Ved forældresamtaler. Nyhedsbreve. Den digitale formidling er under udvikling, vi lægger nyhedsbreve og billeder på vores hjemmeside. 16

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Hadsten opland-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

FAVRSKOV KOMMUNE. Hadsten opland-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FAVRSKOV KOMMUNE Hadsten opland-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 2015 TIL 2017 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Dagtilbuddets værdier... 3 Dagtilbuddets pædagogiske principper... 4 Dagtilbuddets

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Tema: Alsidig personlighedsudvikling Hvad vil vi opnå ifht børnenes udvikling og læring?

Tema: Alsidig personlighedsudvikling Hvad vil vi opnå ifht børnenes udvikling og læring? Læringsmål Tegn på læring Metoder Hvilke typer af aktiviter igangsætter vi? Hvilke midler anvender vi? Tema: Alsidig personlighedsudvikling Hvad vil vi opnå ifht børnenes udvikling og læring? Hvordan kan

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER EGEDAL KOMMUNE BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER OG ÅRSHJUL 2017-2018 Indholdsfortegnelse Samarbejdspartenere... 3 Alsidige personlige udvikling og Sociale Kompetencer... 4 Sproglige kompetencer...

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Deltagere: Leder Elsebeth Kaasing, pædagog Dorte Frederiksen, pædagog Lisbeth Pedersen, Jørn Godsk og Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere