Børnehuset Skattekisten Børnehuset Vesterskovvej Hadsten Skovbørnehave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave."

Transkript

1 Børnehuset Skattekisten Børnehuset Vesterskovvej Hadsten Skovbørnehave.

2 Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets vision, læringsforståelse og årshjul Side Læreplansgrundlag. Side Indsatsområder. Side Ressourcepersoner. Side Læreplanstemaerne: Alsidig personlig udvikling. Side Sociale kompetencer... Side Natur og naturfænomener. Side Kultur og kulturelle udtryksformer. Side Krop og bevægelse.. Side Sprog.. Side Børnemiljø. Side Pædagogisk værkstøjer Side Dokumentation.. Side Fakta om området. Dagtilbud Østervang består af tre enheder, der ligger i Favrskov Kommune. To enheder ligger i Hadsten by, en i Laurbjerg 10 km fra Hadsten by. Alle tre institutioner har hvert deres pædagogiske ståsted og profil. Dagtilbuddet dækker over et stort geografisk område, og grundet specielt den ene børnehavens pædagogik modtager vi børn fra et stort område helt fra Røved/Ødum i øst til Granslev i vest, nr. Galten i nord og Vitten i midten af kommunen. Beboelsen i området er en blanding af villakvarterer, gårde, bybeboelse og sociale byggerier. Dagtilbud Østervang dækker følgende skolers distrikt: Lilleåskolen, Østervangsskolen, Bavnehøjskolen, Hadsten Skole, Hadbjerg skole og derudover samarbejder vi med flere privatskoler i forbindelse med skolestart. Personalesammensætningen i området er fordelt med 70% pædagoger og 30% medhjælpere. Børnehuset Skattekisten er en børnehave normeret til 54 børn i alderen 3-6 år. Huset er opdelt efter alder og har som udgangspunkt en fast storebørnsgruppe og en til to basisgrupper afhængigt af børnetal. Huset er bygget i 2012 og indrettet efter læreplanstemaerne. Hver anden uge afholder dagplejen fra Laurbjerg, Bøstrup, Granslev og Houlbjerg heldagslegestue i Skattekisten, der geografisk er placeret i Laurbjerg i forbindelse med Lilleåskolen, hvor der er et udvidet samarbejde imellem. Børnehuset Vesterskovvej er en børnehave normeret til 101 børn. Af disse er de 6 pladser til børn med særlige behov, som visiteres gennem PPR (Pædagogisk psykologisk Rådgivning). Børnehaven er bygget i 2012 og er indrettet med seks grupperum til basisgrupper og minigruppe. Børnehaven er aldersintegreret, hvilket vil sige, at der er yngste, mellem og ældste børn på alle grupper. Dagplejen afholder hver anden uge legestue i huset. Huset er beliggende i den sydlige del af Hadsten by og arbejder primært sammen med Østervangsskolen. Hadsten Skovbørnehave er en børnehave normeret til 48 børn. PT. har børnehaven base i Pavillonen ved Bavnehøj skolen og tager derfra hver dag skolebusserne rundt forskellige steder i lokalmiljøet. Børnehaven er inddelt i 2-3 2

3 basishold og sammensætning skifter efter behov. Det vil sige, at nogle gange er der mini og maxi på alle hold. Andre gange er mini for sig og maxi for sig. Dagtilbuddets vision, læringsforståelse og årshjul. Dagtilbud Østervangs vision. I Dagtilbud Østervang har vi det grundsyn, at livet byder, at vi som mennesker må kunne navigere i en kompleks verden med modsatrettede krav. Vi må kunne balancere mellem: Hensynet til den enkelte/individet og hensynet til fællesskabet Strukturerede aktiviteter/opgaver og spontaniteten Opgaver der SKAL gøres og det lystbetonede At være fleksibel/forandringsparat og være vedholdende Det er vigtigt for os, at vores praksis og tilgang til børn og voksne derfor handler om både og frem for enten eller. At kunne balancere i disse krav og tage fat om livet, kræver at vi som mennesker oplever os robuste. Det er derfor vores vision, at vi gennem høj pædagogisk faglighed skaber robuste børn, der har mod på at tage fat om livet og har forudsætningerne til at skabe balance i livets modsatrettede krav. Dagtilbud Østervangs læringsforståelse. I Østervangsområdet har vi en bred læringsforståelse. Læring sker gennem barnets deltagelse i de mangfoldige aktiviteter i børnehaven, i vores kultur og gennem de relationer, der opstår børnene imellem og mellem børn og voksne. Læring er noget der sker i processer, hvor børnene medvirker aktivt. Gennem vores pædagogiske praksis skaber og understøtter vi situationer, der giver barnet mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Igennem vores pædagogiske praksis er vi opmærksomme på børns forskellige måder at lære og gøre sig erfaringer på. Vi ønsker at skabe rum og rammer for de tilgange til læring/ læringsstile der kan være tale om: ved at høre, ved at se, gennem bevægelser og brug af kroppen og gennem berøring og egne eksperimenter. Vi arbejder med børns læring gennem vekselvirkning mellem den formelle og den uformelle læring: 1. Den voksenskabte læring, hvor vi planlægger aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaerne. 2. Den voksenstøttede læring, hvor det er børnenes egne ideer, leg og det der optager dem i hverdagen, der former projektet, og hvor vi voksne guider og inspirerer. 3. Her er det leg og børnenes spontane oplevelser, der danner grundlag for læringen. Vi voksne kan være observerende i børnenes leg og læreprocesser eller aktivt deltagende. Vi voksne indgår i et aktivt samspil med barnet, hvor vi støtter, leder og udfordrer dets læring. Vi har barnets nærmeste udviklingszone (NUZO) for øje, så det bliver udfordret og får nye erfaringer, både som individ og i fællesskab med andre. 3

4 Pædagogisk handler det om at skabe de bedste rammer og muligheder for den aktive læringsproces for vi ved at børnene: Lærer ved at udfordre og blive udfordret i samspillet med omverdenen Lærer ved at få mulighed for at bruge noget kendt i nye sammenhænge Lærer ved at reflektere for sig selv og sammen med andre Lærer ved at få mulighed for at prøve og afprøve Lærer af det der lykkes for dem Lærer ved at få mulighed for at bruge og udvikle alle deres sanser. Dagtilbud Østervangs årshjul. Som dagtilbud under dagtilbudsloven er vi forpligtet til at arbejde systematisk med de seks formulerede læreplanstemaer. Temaerne vil blive uddybet længere nede. For at gøre det overskueligt og enkelt for medarbejderne at arbejde med temaerne har medarbejderudvalget (LMU) udarbejdet følgende årshjul, der efterfølgende har været i bestyrelsen: Hvert år er der et årligt tema og to halv årlige. På den måde sikre vi at alle børn i løbet af deres børnehavetid er igennem alle seks temaer. Lige år: årigt tema: alsidig personlig udvikling. ½ årlige temaer: krop og bevægelse, sprog. Ulige år: årligt tema: sociale kompetencer: ½ årlige temaer: natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Læreplansgrundlag: Regeringen indførte læreplaner i de danske daginstitutioner 1. august Læreplanen indeholder seks temaer Alsidig personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling. Krop og bevægelse. Natur og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Dagtilbud Østervangs læreplan tager overordnet udgangspunkt i kommunens børn og unge politik. Alle medarbejdere har sammen med ledelsen været med i udarbejdelsen af læreplanen. Læreplanen er også blevet behandlet i områdebestyrelsen. læreplanen evalueres hvert andet år ud fra medarbejdernes dokumentation af arbejdet og forvaltningens tilsynsrapport. Børnemiljø. I 2006 vedtog folketinget desuden, at alle dagtilbud skal arbejde med børnemiljøet (BMV). Der skal arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. I vores læreplan er arbejdet med børnemiljøet blevet en integreret del af læreplanen. Børn med særlige behov. Vores mål er at børn med særlige behov skal have samme muligheder for udvikling, som alle andre børn. Vi er meget opmærksomme på, at børn med særlige behov har andre forudsætninger, som der skal tages hensyn til. 4

5 Tosprogede børn/børn med sproglige udfordringer. Vores mål er at tosprogede børn/børn med særlige udfordringer skal have samme muligheder for udvikling som alle andre børn. Vi er meget opmærksomme på, at tosprogede børn/børn med sproglige udfordringer har andre forudsætninger, som der skal tages hensyn til. Indsatsområdet for dagtilbud. Favrskov Kommunes Børne- og Skoleudvalg arbejder med indsatsområder for dagtilbud. Indsatsområderne strækker sig oftes over en to årig periode. Indsatserne har fx været sprog, overgange, inklusion og IT. Indsatsområderne kan ses på vores hjemmesider. Ressourcepersoner. Alle medarbejdere i området yder i hverdagen et stort stykke arbejde, hvad enten det er som medhjælper eller basispædagog med det store overblik og med fokus på læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskabet. Til at understøtte dette arbejde har vi i området nogle ressourcepersoner, der kan trækkes på. Sprogansvarlig. Favrskov kommune har en sprogansvarlig i hver enhed. Den sprogansvarlige er en pædagog, der hr gennemgået et kursus omkring sprog. Deres rolle er at have et særligt fokus på og ansvar omkring sprogarbejdet i enheden. De er i netværk med andre sprogansvarlige både internt i området og fra kommunen og bliver løbende uddannet på deres felt. I efteråret 2014 bliver en af de sprogansvarlige videreuddannet i forhold til sprogtilegnelse og vil bruge denne uddannelse i hele området. Sundhedsambassadør. Favrskov kommune har en sundhedsambassadør i hver enhed. Sundhedsambassadørens rolle er at have et særligt fokus på og ansvar omkring sundhedsarbejdet i enheden. Ligesom de sprogansvarlige er sundhedsambassadørerne både i et internt netværk i området og med andre i kommunen. De bliver løbende uddannet på deres felt. Ressourcepædagog. Favrskov kommune har en ressourcepædagog i hvert område. I dagtilbud Østervang er Lene Rehmeier ansat som ressourcepædagog. Lene er omdrejningspunktet for arbejdet med inklusion i de tre enheder, hendes hovedopgave er at vejlede pædagogerne i det daglige arbejde med grupperne, og arbejdet med børn der har særlige behov. It inspirator. Favrskov kommune er ved at uddanne en It administrator i alle enheder i kommunen. Favrskovs grundholdning er, at It ikke er et mål i sig selv, men et middel i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes med ipads og Xbox, i alle institutioner. Dagtilbud Østervang kommer med i processen ultimo 2014 i forhold til uddannelse af IT inspirator. 5

6 Læreplanstemaerne: Neden for vil du kunne læse en beskrivelse af, hvordan vi i området arbejder med hvert enkelt tema. Temaerne bliver gennemgået ud fra SMTTE-modellen, som er en mål- og evalueringsmodel, som Favrskov Kommunes dagtilbud har arbejdet med siden Alsidig personlig udvikling. Vores mål er: At alle børn oplever at have en værdi i sig selv, og samtidig oplever at høre til i børnehaven og har et ansvar i det sociale og kulturelle fællesskab. At alle børn har en fornemmelse af sig selv ind i det sociale fællesskab, og hvem er jeg i mig. Lære at kende og mærke egne og andres grænser, lære at håndtere de følelser der opstår i et fællesskab herunder impuls- og behovsstyring. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi har en høj grad af opmærksomhed på, at vi er rollemodeller i alt hvad vi gør og siger i relationen med børnene. Vi udviser ansvarlighed i forhold til at sikre at alle børn oplever og har mulighed for en tæt relation til minimum en voksen. Når barnet bliver set, hørt og forstået (anerkendt) styrkes selvværdet. Vi skaber store og små fællesskaber efter behov, så alle børn oplever at være aktivt deltagende og bidragende i et fællesskab og skabe mere end en relation. Vi understøtter børnene i at øve sig i at blive selvhjulpen og selvstændig. Vi støtter børnene i deres fantasi og nysgerrighed til at lære og differentierer tiltagene efter børnenes NUZO. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn, der stoler på sig selv og kender sig eget værd. Vi hører børn, der siger: jeg turde, jeg gjorde, jeg kunne. Vi ser børn, der tager initiativ og byder ind med det de kan i fællesskaberne. Vi ser børn, der øver sig i at løse konflikter uden voksenindblanding. Vi ser børn der hjælper hinanden. Vi ser børn, der rummer og respektere hinandens forskelligheder. Vi ser børn, der aktivt deltager i at gå i børnehave. Vi ser børn, der mestre mange nye ting, der trives, der viser livsglæde og har lyst til og mod på nye udfordringer. 6

7 Sociale kompetencer. Vores mål er: At alle børn skal opleve tillid og tryghed i deres relationer til andre børn og voksne. At børnene bliver robuste individer, der også kan indgå i sociale fællesskaber. At børnene tilegner sig sociale kompetencer herunder hensigtsmæssig kommunikation, impulsstyring og konflikthåndtering ved at de får mulighed for at indgå og føle sig betydningsfulde i fællesskaber. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi voksne arbejder ud fra en anerkendende, empatisk og respektfuld tilgang til børnene og er dermed rollemodeller i vores arbejde. Vi giver mulighed for at børn og voksne kan deltage i flere forskellige gruppesammenhænge (større og mindre grupper, grupper af samme køn/på tværs af køn, grupper af samme alder/på tværs af alder samt interessefællesskaber). Vi sætter målrettede pædagogiske aktiviteter i gang. Aktiviteter, der lægger op til samarbejde og tilgodeser, at hvert barn oplever sig betydningsfuld i aktiviteten. Vi skaber mulighed for at børnene har medbestemmelse og indflydelse på hverdagen. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn, der er nysgerrig og viser interesse i at deltage i fællesskaber sammen med nye børn og voksne. Vi ser børn og voksne, der er opsøgende på tværs af huset. Vi ser børn, der hjælper hinanden, viser hensyn og taler pænt til hinanden. Vi ser voksne, der er rollemodeller og guider børnene ud fra en anerkendende tilgang. 7

8 Natur og naturfænomener. Vores mål er: At give børnene kendskab til naturen: dyr, årstider, planter, de fire elementer: ild, jord, vand og luft, størrelser og mængder. At børnene får forståelse for naturen og miljøet og opnår viden om naturen og lærer at færdes i den gennem nærvær og fordybelse. At børnene får gode oplevelser med naturen. Vi vil jf vores vision skabe robuste børn, der bliver udfordret i deres NUZO med fokus på venskaber og fællesskaber. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi vil sikre at alle børn minimum en gang om ugen kommer uden for matriklen og opleve nærmiljøet og lære at begå sig i dette. Vi vil skabe sammenhæng mellem natur og naturfænomener ud og inde fx gennem indretning og temauger eller ved at tage naturens materialer med hjem og undersøge dem. Vi vil i dagligdagen have fokus på arbejdet med størrelser og mængder blandt andet når der laves mad/bages, dækkes bord, tælles til samling mm. Vi italesætter årets gang og dagens rytme i hverdagen. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn, der udviser begejstring og glæde ved naturen. Vi ser børn, der tager initiativ og deltager i naturrelaterede aktiviteter. Vi oplever børn, der udviser respekt for naturen. Vi ser børn, der bruger den viden de har tilegnet sig. Vi ser børn, der med naturen som læringsrum positionere sig anderledes i fællesskabet og fordyber sig og samarbejder. 8

9 Kultur og kulturelle udtryksformer. Vores mål er: At børnene skal udvikle sig i meningsfulde sammenhænge og deres legekultur skal prioriteres i balance med de voksenstyrede lege og aktiviteter. At børnene får stimuleret deres fantasi, da den er fundamentet for tankens udvikling. At børnene opnår viden og kendskab til deres kulturarv herunder traditioner og normer og opleve et spændende og inspirerende miljø, hvor æstetikken prioriteres ud fra et sansemæssigt perspektiv. At børnene udvikler færdigheder i håndtering af redskaber introduceres for forskellige redskaber, teknikker og håndværk/medier herunder IT. At børnene eksperimentere og afprøver ideer og derved får erfaring med, at de har medindflydelse på at påvirke og forandre verdenen. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi vil give børnene mulighed for at omsætte indtryk til eget udtryk gennem kreative og skabende processer. Vi vil deltage i kommunens kulturarrangementer og tilbud: teater, biblioteksbesøg, kunstudstillinger mm. Vi vil arbejde på at blive synlig som område i bybilledet fx ved at udstille børnenes kunst i kulturhuse mm. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn, der udviser begejstring og glæde ved naturen. Vi ser børn, der tager initiativ og deltager i naturrelaterede aktiviteter. Vi oplever børn, der udviser respekt for naturen. Vi ser børn, der bruger den viden de har tilegnet sig Vi ser børn, der med naturen som læringsrum positionere sig anderledes i fællesskabet og fordyber sig og samarbejder. 9

10 Krop og bevægelse. Vores mål er: At fremme børnenes fysiske aktivitet og bevægelsesglæde. At give børnene kropslig læring/bevidsthed. At børnene gennem forskellige kropslige og sanselige aktiviteter videreudvikler deres sociale kompetencer og selvopfattelse. At børnene får en bevidsthed for egen anatomi og kroppens signaler herunder kulde, varme, sult, tørst og træthed mm. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi vil i vores indretning sikre, at rekvisitter og redskaber bliver let tilgængelige for at fremme lysten til at gå i gang. Alle børn skal i en eller anden form gennem motorikforløb fx Rend og hop med Oliver. Vi vil sikre at alle børn får min. en dag om ugen uden for enheden for at opleve anderledes terræn. Vi italesætter kroppens signaler og guider i, hvordan det kan handles på dem. Vi italesætter følelser og guider i hvordan man kan håndtere dem. Vi motorisk screener vores børn inden SFO-start. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser glade børn, der selv tager initiativ til at bruge kroppen og tør. Også der hvor det bliver lidt farligt. Vi ser børn, der tager det tillærte fra temauger med sig i deres øvrige aktiviteter. Vi ser børn, der selv kan mærke deres behov og handle på dem. Vi oplever børn, der udvikler sig løbende og bliver bedre til at mestre fysiske udfordringer. Vi ser forældre, som støtter deres børn i at mestre ved at være med på sidelinjen og tilbyde hjælp, når barnet beder om den. 10

11 Sprog. Vores mål er: At skabe rammer for at alle børn møder et sprogstimulerende miljø i børnehaven. At give børnene mulighed for at udvikle et mangfoldigt sprog, gennem de menneskelige relationer og aktiviteter der er i dagligdagen. Vi vil udvikle børnene til at blive robuste individer, der formår at give udtryk for ønsker og behov, samt evnen til at sige til og fra. Vi vil udfordre børnenes sproglige kreativitet i alsidige aktiviteter, så de bliver rustet til at indgå i kommunikative relationer. At børnene stifter bekendtskab med et sprogstimulerende miljø både det talte sprog, det skrevne sprog og kommunikation fx kropssprog og mimik. At alle børn skal opleve dialogisk læsning i deres børnehavehverdag. At børnene inden de starter i SFO har et bogstavskendskab, så de som minimum kan skrive deres eget navn og har forståelse for bogstavslydene. Tiltag vi bruger for at nå målene: Vi er hele tiden bevidst om at være gode sprogmodeller, og tænke sprog ind i alle aktiviteter og gøremål, fra planlagte aktiviteter til påklædningssituationer i garderoben. Ord, ting og handling skal være i overensstemmelse. Fejl rettes ikke direkte men gentages så barnet hører den korrekte brug elle udtale. Vi har mange forskellige slags sprogstimulerende materialer, der understøtter de forskellige dele af sproget tilgængeligt i alle enheder, fx bøger, spil og IPad Barnets nærmeste voksne vurderer sammen om barnets sproglige udvikling er alderssvarende omkring 3 års alderen. Ved behov sprogvurderes barnet af institutionens sprogansvarlige. Tegn vi kigger efter på vejen til målet: Vi ser børn der viser interesse, nysgerrighed og begejstring ved at bruge, eksperimentere og lege med sproget i struktureret og ustruktureret aktiviteter. Hele personalegruppen i den enkelte enhed stifte bekendtskab med sprogpakken; De understøttende sprogstrategier; dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde. Vi hører rim og remser sat i gang af børnene selv. Børnene tør være midtpunkt, formulere sig og fortælle. Vi ser nysgerrighed hos børnene for tegn og symboler, samt en større bevidsthed omkring bogstavernes lyde. Vi ser at børnene får begyndende forståelse for bogstaver og øver at genkende og skrive eget navn. 11

12 Børnemiljø- som en del af læreplanen. Jf. vores vision vil vi skabe robuste børn, der kan tage fat om livet og balancere i de modsatrettede krav livet byder dem. Gennem børnemiljøet som består af 3 perspektiver, nemlig det fysisk, det psykiske og det æstetiske vil vi understøtte udviklingen af denne robusthed. I forhold til børnemiljøet er vi optaget af, hvad der skaber sundhedsfremmende processer. I den sundhedsfremmende tænkning ligger der en ide om, at vi skal ruste vores børn til på sigt at træffe sunde, fornuftige valg for deres eget liv. Dette griber langt ud over beslutninger om kost og motion, men drejer sig i højere grad om generelle valg i hverdagen og kendskab til egen formåen og grænser. I de processer, der understøtter disse sunde valg er der tre faktorer til stede. Vi skal som fagfolk omkring barnet, derfor altid overveje følgende i vores planlægning af hverdagen: Genkendelighed/forudsigelighed. I hvilken grad er der genkendelighed eller forudsigelighed i den valgte aktivitet for børnene, det kan f.eks. være en sang, en regelleg, maleprojekt, indsatsområde for ½ eller 1 år m.m. Belastningsgrad. Belastningsgraden handler om i hvilken grad den valgte aktivitet/tiltag belaster både børn og voksne. Er der meget nyt vi skal til, eller har vi nogle erfaringer at trække på? Hvor meget skal vi være på sammenlignet med normal praksis? Deltagelse. I hvilken grad er der mulighed for indflydelse for børnene. Er de deltagende i planlægning, i valg af aktiviteter/tiltag. Har de indflydelse på udførelsen eller målet med aktiviteten? Osv. Alsidig personlig udvikling. I forhold til robusthed er det at få oplevelser, kunne indleve og leve sig med i en afgørende faktor, som vi kan hjælpe børnene med at udvikle. Vi har fokus på at skabe mange fællesskaber, så børnene kan få mange venner og ikke bliver sårbare, som hvis de kun har en bedste ven. Det enkelte barn skal opleve et æstetisk miljø, som det selv er medskaber af og hvor det gør en forskel. Sociale kompetencer. Vi har en høj faglighed med fokus på, at alle børn lærer forskelligt og arbejder derfor i et vist omfang ud fra bevidstheden om læringsstile, for at understøtte fællesskaberne og de sunde læreprocesser heri. Natur og naturfænomener. Den psykiske robusthed understøttes gennem naturen og børn oplever til tider sig selv i andre positioner i forhold til dannelse af nye venskaber og fastholdelse af allerede eksisterende venskaber. Den fysiske robusthed kan udfordres gennem naturen på en anden måde end inden døre, ligesom det at begå sig inden døre ikke kan læres i naturen. Balancen er derfor vigtig. Æstetikken bliver inddraget gennem indsigt i naturens gang og børnenes kreativitet i forhold til materialerne og dyrene de finder. Kultur og kulturelle udtryksformer. Vi gør meget ud af at præsentere børnenes indtryk som er blevet omsat til udtryk. Dette sker enten gennem foto, der dokumentere processen, 12

13 som børnene har deltaget i eller gennem fremvisning af selve produktet, hvis et sådan er blevet til. Til tider er det dog den skabende proces, der vægtes frem for produktet, andre gange er det omvendt. Det at børnene oplever deres produkt som værdifuldt og at det er en fremvisning værd, giver dem styrket selvtillid og styrker det psykiske børnemiljø. Ofte tager processerne udgangspunkt i nysgerrighed/interesse fra børnenes side. Krop og bevægelse. I forhold til børnemiljø og krop og bevægelse ser vi det som en naturlig del at det hænger sammen med sundhed og hygiejne. Både den mentale sundhed, men også den fysiske sundhed. Vi støtter børnene i deres trivsel og sikre, at de føler sig veltilpas, så der er overskud til at indoptage indtryk og selv komme til udtryk og derigennem vokse og udvikle robusthed. Sprog. Sproget er den mest brugte kommunikationsform og fylder meget i hverdagen i vores område. Børnene har gennem sproget mulighed for at gøre deres medindflydelse gældende også selv om det er et sprog der er knap så udviklet. Vi arbejder efter at sikre at alle børn bliver set, hørt og forstået ud fra deres eget niveau. 13

14 Pædagogiske værktøjer. I det daglige pædagogiske arbejde i områdets institutioner bruger perso-nalet følgende værktøjer: ICDP: At arbejde ud fra ICDP vil sige, at vi som personale arbejder ud fra et menneskesyn som er baseret på at være positiv, anerkendende og nærværende. Der tages udgangs punkt i de 8 samspilstemaer som er: Den følelsesmæssige dialog Vis positive følelser, vis at du er glad for barnet. Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ. Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at få gang i en følelsesmæssig samtale". Vis anerkendelse og ros barnet for det, det kan. Den meningsskabende dialog Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse i forhold til omgivelserne. Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive je-res fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme. Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet Den vejledende/guidende dialog Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde - ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen. LP- læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen er en forskningsmæssigt dokumenteret indsats for at opnå bedre og mere inkluderende pædagogiske læringsmiljøer i institutionerne. Det centrale i modellen er, at personalet uddanner sig til at blive bedre til at analysere det, der foregår i hverdagen med det mål at skabe et læringsmiljø, som giver bedst mulige betingelser for børnenes personlige, sociale og faglige læring. Praktisk udførelse: Modellen indeholder en række pædagogiske grundtanker og principper, og en systematisk analysemodel, som pædagoger kan bruge i fællesskab til at løse pædagogiske, sociale og didaktiske udfordringer. Efterfølgende besluttes en række strategier og handlinger, og her tages meget udgangspunkt i omgivelserne og deres måde at agere på, som efterfølgende gennemføres og evalueres for at løse hverdagens udfordringer. LP har en implementeringsplan, som skal følges i tre år, før modellen kan siges at fungere som en integreret del af institutionens måde at arbejde på. I dagtilbud har vi arbejdet med LP siden januar Fordele: Gennem uddannelse og det konkrete arbejde i LP-grupperne etableres et fælles sprog for den pædagogiske beskrivelse af institutionens lærings-miljøer. LP-modellen sikrer en systematik i analysen af faktorer, der opretholder bestemte handlinger, adfærdsmåder og for forståelser i mødet med pædagogiske problemstillinger. 14

15 I vores arbejde med PPR er LP vores fælles sprog, det bruges af psykologer, talepædagoger og ressourcepædagoger. Hypotesedannelse. I dagtilbud Østervang arbejder vi desuden med hypotesebegrebet, hvor vi italesætter og tydeliggør, hvilke vanskeligheder vi som fagpersoner oplever. Derefter sætter vi korte konkrete mål for indsats og formulere den formodede/ønskede effekt af hypotesearbejdet. Hypoteserne deles både med kolleger og til tider forældre, hvor den kan udfordres og ændres i samarbejdet til barnets bedste. Fordele: hypotesen gør det nemt og håndgribeligt, hvad der skal gøres. Der sættes en dealine på, der gør det nemt at følge op. Hypotesen gør at medarbejdernes faglighed bliver udfordret og kan tale om forskellige hypoteser uafhængigt af det personlige aspekt. Hypotesearbejdet gør det med andre ord nemmere at bevare fokus på faglighed og understøtning af barnets udvikling. TRAS. TRAS står for tidlig registrering af sprogvanskeligheder og er et skema, der kan bruges til at vurdere den sproglige udvikling hos børn. Skemaet giver et overblik over barnets stærke og svage sider, og er en god måde at sikre, at man har gennemtænkt de væsentlige trin i den sproglige udvikling. Vi bruger det i samarbejdet med vores talepædagoger og i forældresamarbejdet. Det giver et fælles afsæt for at vurdere barnets sproglige kompetencer. 15

16 Dokumentation: Medarbejderne planlægger, dokumenterer og evaluerer arbejdet. Planlægningen sker især på stuemøder og til personalemøder, ud fra årshjulet. Medarbejderne dokumenterer deres arbejde i løbet af året, det kan være på tavlerne, med billeder, børnetegninger, nyhedsbreve og andet. Personalet bruger SMTTE-modellen i arbejdet, til planlægning, dokumentering og evaluering af aktiviteter, der arbejdes med sammenhænge mål tiltag tegn evaluering. De møder der er omdrejningspunktet for planlægning, dokumentation og evaluering er: Personalemøder. LP-møder. Stuemøder. Pædagogerne har 1 time om ugen til planlægning og skriftligt arbejde. Den måde vi formidler vores arbejde til forældregruppen: Dagligt ved at vi skriver på tavlerne eller i bogen. Når børnene laver kreative ting, som kan ses i institutionen, eller de får ting med hjem. Ved den daglige snak omkring børnene. Ved forældresamtaler. Nyhedsbreve. Den digitale formidling er under udvikling, vi lægger nyhedsbreve og billeder på vores hjemmeside. 16

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014-2016

Pædagogisk læreplan 2014-2016 Pædagogisk læreplan 2014-2016 Møllehaven 0-2 årige Møllehaven Aalsrodevej 3 8500 Grenaa T: 89592740-29656071 http://www.moelleskolen.dk Fra forvaltningen Fra januar 2014 og 3 måneder frem skal alle dagtilbud

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere