Evaluering af projektet BørneIntra i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projektet BørneIntra i dagtilbud"

Transkript

1 1 Evaluering af projektet BørneIntra i dagtilbud I overensstemmelse med kommunens IT-strategi om øget digital borgerbetjening samt de kanalstrategiske tiltag udføres projektet Børneintra i dagtilbud i 7 daginstitutioner fra 1. september 2010 til 31. december Formålet med projektet er at afprøve digital kommunikation mellem forældre og personale i daginstitutionerne og herudfra vurdere, hvorvidt øget digital kommunikation resulterer i en serviceforbedring for forældrene samt en effektivisering for institutionerne. Følgende evaluering af projektet Børneintra i dagtilbud har til formål at beskrive gevinsterne ved en bred implementering inden for dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn kommune, samt vurdere mulighederne for lignende tiltag på dagplejeområdet. Evalueringen er baseret på en undersøgelse af forældrenes holdning til digital kommunikation, evaluerende interviews med de 7 institutioner samt fagsekretariatet Dagtilbud Børns erfaringer i forbindelse med implementeringen af BørneIntra. Projektets finansiering Velfærdsteknologipuljen bevilligede kr. til dækning af udgifterne ved implementeringen af projektet. Yderligere økonomiske udgifter i forbindelse med implementeringen af projektet afholdtes af fagsekretariatet Dagtilbud Børn. De medvirkende institutioner har leveret personaleressourcer til implementeringen. Projektets organisering Valg af leverandør og implementering af det valgte system er blevet varetaget af en projektgruppe bestående af en konsulent fra Dagtilbud Børn og lederne fra de 7 deltagende institutioner. Projektejer er fagchef Rikke Jensen. Valg af leverandør Efter at have undersøgt markedet og været i samråd med IT afdelingen, faldt valget af leverandør på Uni-C, da de kunne tilbyde et velafprøvet produkt samt garantere den nødvendige datasikkerhed og sikkerhed i forhold til overholdelse af pågældende lovgivning. Uni-C s version af et intranet til børnehaver hedder BørneIntra og benyttes af en lang række kommuner landet over med Århus som den største kommune. Projektets implementering BørneIntra til de 7 deltagende institutioner var i drift fra august måned 2010, men selve projektet startede 1. september 2010.

2 2 Efter rådgivning fra Uni-C blev der åbnet for forældreadgang fra starten og de nødvendige kurser til uddannelse af personalet blev afviklet i september og december Institutionerne har individuelt bestemt tempoet for implementeringen, hvilket resulterede i, at nogle institutioner fra starten lagde al information til forældrene på intranettet mens andre i kortere eller længere perioder fortsatte et dobbeltsystem, hvor informationer blev lagt på intranettet i stigende grad, mens servicen med sedler fortsatte sideløbende. De sidste institutioner gik væk fra at trykke sedler sideløbende med, at informationerne blev lagt på intranettet 1. april. Denne uensartethed i implementeringen har givet os et bredere erfaringsgrundlag at vurdere implementeringen på, da vi har erfaringer med både meget hurtige implementeringer og med implementeringer i et noget roligere tempo. Institutionernes forskellige tempi har flere årsager. Nogle institutioner har brugt flere ressourcer på og lagt mere energi i implementeringen, mens andre har valgt at bruge færre ressourcer på det i starten. Derudover har institutionerne haft forskellige holdninger til, hvorvidt hensynet til de forældre, der havde svært ved at bruge systemet af den ene eller den anden grund, bedst blev varetaget med en hurtig implementering af BørneIntra eller med en noget langsommere implementering, hvor der fortsat var sedler til de forældre, der ikke brugte systemet, enten fordi de ikke kunne finde ud af det, ikke havde computer med netadgang i hjemmet eller af helt andre årsager. Der er mange forhold, der har påvirket implementering af BørneIntra i den enkelte institution; personalets generelle IT kompetencer inden projektet startede, sammensætningen af forældre ift fx socialgruppe og etnicitet, de ressourcer, institutionen har investeret i implementeringen, hvor længe man har kørt et dobbeltsystem med information både på BørneIntra og som trykte sedler, kvaliteten af den information, der er lagt på BørneIntra og mange andre faktorer. Der ser imidlertid ud til at nogle forhold er gennemgående: De hurtigste implementeringer har også været de mest succesfulde. En primus motor med gode IT kompetencer får implementeringen til at gå hurtigere. At bringe mange af de muligheder, systemet har, i anvendelse fra starten ser ud til at få implementeringen hos forældregruppen til at gå hurtigere. De institutioner, der har brugt mange ressourcer på implementeringen (fx forældremøder og forældrekaffe med hjælp til forældrene i forhold til at lære at bruge BørneIntra) Forældreundersøgelse

3 3 Forældrene i de 7 institutioner har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, som søgte at belyse deres holdning til digital kommunikation mellem hjem og daginstitution. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet og udført af Anne Kjær Jensen, Kommunikationsstuderende ved Erhvervs akademiet KNord, som en del af dataindsamlingen og -analysen til hendes speciale, Forældrenes Digitale Daginstitution. I alt deltog 29 % (183 ud af 622) af forældrene fra de 7 institutioner i undersøgelsen. Vi vurderer, at de indhentede besvarelser er repræsentative for forældrenes holdninger til digital kommunikation i en daginstitution. Det er dermed ikke BørneIntra, der evalueres men udelukkende forældrenes holdninger til brugen af intranet i daginstitutioner samt deres holdning til de muligheder, der ligger i det. Det har den ulempe, at vi ikke får en vurdering af det specifikke system. Imidlertid har vi ønsket forældrenes vurdering af de muligheder, der ligger i digitale intranet uanset valg af udbyder og det er det, forældrenes besvarelser af spørgsmålene i undersøgelsen retter sig mod. Undersøgelsen har blandt andet givet følgende resultater: For 87 % af de deltagende forældre har det middel eller stor betydning, at de hjemmefra kan læse nyheder. For 89 % af forældrene har det middel eller stor betydning, at de hjemmefra kan læse praktiske beskeder. For 91 % af forældrene har det middel eller stor betydning af de hjemmefra kan have overblik over aktiviteter og arrangementer. For 90 % af forældrene har det middel eller stor betydning, at de hjemmefra kan give besked om fridage og ferie. For 61 % af forældrene har det middel eller stor betydning, at de hjemmefra kan give besked ved sygdom. 77 % af forældrene mener, færre forstyrrelser og telefonopkald, som er en konsekvens af at kommunikationen foregår digitalt, har middel eller stor (positiv) betydning for medarbejdernes modtagelse af barnet om morgenen. 66 % af forældrene mener, færre forstyrrelser og telefonopkald, har middel eller stor betydning for, hvordan deres barn oplever morgen- og eftermiddagstimerne i institutionen.

4 4 Undersøgelsen viser en positiv holdning fra forældrene til digital kommunikation med deres barns daginstitution. Der er en generelt høj tilfredshed med de elementer, som forældrene kender fra deres brug af BørneIntra: Muligheden for at læse nyheder og anden information fra institution og kommune, muligheden for at få overblik over aktiviteter, arrangementer og møder samt muligheden for at kunne få besked om aflysninger, give besked om barnets fravær. Mindst betydning tillægger forældrene det, at kunne læse Nyheder fra kommunens børneområde. Her angiver 68 % at det har middel eller stor betydning, mens det i den anden ende har middel eller stor betydning for 89 % af forældrene, at de kan Læse praktiske beskeder. Generelt er andelen af forældre, for hvem det har middel eller stor betydning digitalt at kunne læse nyheder og praktiske beskeder fra institutionen mellem 85 % og 89 %. Det er også af stor betydning for forældrene at have overblik over datoer for fx møder og arrangementer (91 %), at kunne foretage ferie- og fraværsindberetning for deres barn digitalt (90 %) samt at kunne for påmindelser og besked ved aflysninger (83 % og 89 %). Undersøgelsens resultat peger endvidere på, at forældrene finder de muligheder, som et børneintranet giver for at lægge information, fotos og beskrivelser ud digitalt, vil kunne forbedre kommunikation, samarbejde og informationsniveau mellem institution og forældre. Dette er vel og mærke sagt på den baggrund, at disse forældre har haft 9 måneder, hvor de har kunnet bruge BørneIntra som et led i den daglige kommunikation mellem hjem og daginstitution. Gennem interviews med daginstitutionerne har personalet videregivet den respons, de har oplevet fra forældrene. Generelt gør det sig i institutionspersonalets vurdering også gældende, at forældrene er meget glade for de muligheder, digital kommunikation giver. De er ifølge personalet især glade for at kunne se og downloade billeder af deres børn, men mange har også givet udtryk for at det er rart at kunne få informationen digitalt, hvor de kan læse den når de har tid og ikke har problemer med sedler, der bliver væk. Alle institutioner har forældre med kendskab til Skoleintra, som også er et system fra Uni-C, men som er meget simplere. Institutionerne giver udtryk for at disse forældre ofte har spurgt om de ikke kunne få noget tilsvarende i daginstitutionen. Alt i alt kan det ud fra spørgeskemaundersøgelsen og forældrenes tilbagemeldinger til institutionerne konkluderes, at digital kommunikation, som den fx foregår ved brug af et børneintranet, af forældrene opleves som betydningsfuld., samt at forældrene oplever en serviceforbedring når personalet bruger mulighederne i BørneIntra.

5 5 Institutionsundersøgelse Institutionsundersøgelsen er baseret på interviews mellem de enkelte institutionsledere samt 1-2 medarbejdere med superbrugerstatus på BørneIntra og en konsulent fra fagsekretariatet. Spørgsmålene blev udarbejdet af fagsekretariatet og omhandlede både institutionernes generelle holdning til digital kommunikation i form af et intranet for personale og forældre i daginstitutionen, samt deres specifikke vurdering af Uni-C s BørneIntra. Der blev spurgt ind til gevinster og ulemper ved digital kommunikation, erfaringer fra implementeringen af BørneIntra, personalets IT-kompetencer, samt institutionens vurdering af systemet BørneIntra. For at få et indtryk af institutionernes selvoplevede brug af mulighederne i systemet, blev de bedt om at placere sig på en skala fra 1 til 5 i forhold til, hvor meget de bruger mulighederne i BørneIntra, hvor 1 var et nybegynder niveau og 5 er, at de kender og mestrer alle funktionerne i systemet. Ledere og personale talte sig frem til et samlet svar på det. Alle institutioner angav at ligge på enten 3 eller 4. Gennemsnittet blev 3,67. Det gør sig således gældende, at samtlige institutioner føler sig godt inde i systemet dog uden at kunne udnytte alle BørneIntras funktioner. Implementeringen af BørneIntra er foregået i forskellige takter i de 7 daginstitutioner og antallet af forældre, der bruger systemet regelmæssigt i dag, vurderes af de forskellige institutioner til at ligge fra 50 % til 95 %. Vi har ikke mulighed for at måle de konkrete tal, da der ikke findes en egentlig logfunktion i systemet, der opgør det præcise antal forældre, der bruger BørneIntra regelmæssigt. Institutionerne kan imidlertid få indikation på tallet ved at bruge systemets mulighed for at se, hvem, der har åbnet de enkelte skrivelser, de sender ud. Institutionerne med den laveste forældreopbakning peger selv på forskellige forklaringer på dette: Systemet er for kompliceret, og personalet har haft svært ved at finde ud af det. Modstand fra nogle forældre, der enten angiver ikke at kunne finde ud af systemet eller ikke har computer med netadgang. Manglende ressourcer til at prioritere implementeringen ved f.eks. at hjælpe forældrene med at finde ud af at bruge systemet. Nogle forældre har angivet, at de, trods gentagne udlevering af nye passwords, ikke har kunnet logge sig på systemet.

6 6 De institutioner, der har den højeste andel af forældre, der bruger BørneIntra, er også dem, der mest entydigt peger på en effektiviseringsgevinst. Når systemet er implementeret fuldt ud, oplever institutionerne en klar effektiviseringsgevinst, såvel økonomisk som tidsmæssigt. Institutionerne sparer penge, da deres forbrug af papir og printpatroner er mindsket, og tid da de administrative opgaver ikke er så omfattende som tidligere. De skal ikke bruge tid på at printe dokumenter og udlevere dem til samtlige børn eller printe og hænge billeder op i institutionen. Personalet oplever færre forstyrrelser om morgenen, da forældrene ikke længere ringer for at melde deres børn syge, men registrerer det over nettet, hvilket har givet mere overblik og ro i morgentimerne. En af institutionerne har brugt kalenderfunktionen i BørneIntra til at lave en undersøgelse blandt forældrene angående børnenes mødetider, så det bliver muligt at effektivisere mødetiden for personalet. Muligheden for intern kommunikation personalet imellem er ligeledes tidsbesparende, da oplysninger om, hvem, der har informeret forældrene om bestemte ting, og hvad der skal huskes, hurtigt kan findes ved at gå på BørneIntra. Nogle af institutionerne har omsat noget af den tidsbesparelse, de har fået gennem brug af BørneIntra, i en kvalitetsforbedring af deres dokumenter og tekstning af billeder etc. Forældrene får således flere informationer end tidligere, og ifølge personalet føler forældrene, at de i højere grad kan følge med i deres børns hverdag som følge af de billeder, det nu er muligt at lægge på BørneIntra. Især de institutioner, der lægger billeder på BørneIntra hver dag, giver udtryk for begejstrede forældre. Ledere og personale i de 7 deltagende institutioner er generelt meget positive over for intranet til daginstitutioner. De fleste er positive over for det konkrete system BørneIntra, men kan også se vanskelighederne forbundet med systemets opbygning, som gør oplæringen kompliceret. Det er især mulighederne for hurtigt og nemt at kunne give information til forældre, ferietilmelding via kalenderfunktionen og muligheden for at lægge billeder ind og dokumentere læreplaner, der får positiv respons fra institutionerne. De sætter desuden pris på at kunne lægge dokumenter ind i systemet, både til forældre og internt til personalet, og i det hele taget nævnes den interne kommunikation personalet imellem som en gevinst i flere institutioner. Forskellen i antallet af forældre, der regelmæssigt bruger systemet, påvirker den opnåede effektiviseringsgevinst. De institutioner, der angiver det højeste antal af aktive forældre, er også dem, der oplever den største effektiviseringsgevinst.

7 7 Samlet set giver institutionerne imidlertid udtryk for, at BørneIntra har givet en klar effektiviseringsgevinst selv om ingen af dem, har regnet på konkrete tal. Personalets IT-kompetencer Som en del af opstartspakken blev 2 personer fra hver personalegruppe tilbudt 2 kurser hos Uni-C. Det første var et heldagskursus i september og det andet var et halvdagskursus i december. Derudover har vi fået yderligere et kursus i marts måned, hvor institutionerne kunne sende 2 personer af sted til et heldagskursus. Der er løbende i projektets levetid blevet udført erfaringsopsamlinger fra institutionerne. Her er det blevet klart, at personalet behøvede mere uddannelse i systemet, hvorfor fagsekretariatet i samarbejde med en af de deltagende institutionsledere har arrangeret en række workshops med den pågældende institutionsleder som underviser. Disse workshops gav mulighed for uddannelse og erfaringsudveksling og alle institutionerne giver udtryk for, at de er meget glade for den mulighed og at det har været med til at udvikle deres brug af systemet. Ud over at skulle vurdere institutionens kompetencer inden for BørneIntra, blev institutionerne også bedt om at vurdere personalets IT-kompetencer på en skala fra 1 til 5. 1 stod for ingen eller få kompetencer i forhold til systemet, og 5 stod for, at personalet som helhed kunne anvende samtlige funktioner i systemet. Gennemsnittet blev 3,95. Alle institutioner tog udgangspunkt i, at de ikke havde kendskab til systemet, da projektet startede. På baggrund af interviewet og personalets egen vurdering af deres kompetencer, kan vi konkludere, at langt de fleste superbrugere kan bruge de basale funktioner i systemet, såsom at lægge nyheder ind, lægge dokumenter og billeder ind, nulstille afgangskoder for de forældre, der har glemt den og oprette mapper. En hel del kan også bruge mere avancerede funktioner såsom samlemapper og kalenderen. Alle institutioner har valgt at udvælge enkelte superbrugere, der varetager den daglige drift, så ikke alle medarbejdere skal oplæres i systemet. På baggrund af personalets selvvurdering samt de funktioner, som institutionerne fortæller, at de bruger, kan vi konkludere, at personalets IT-kompetencer i det store hele matcher de krav systemets opsætning stiller til brugerne. Omkostningen ved dette har været og er fortsat, at systemets kompleksitet nødvendiggør løbende uddannelse/workshops, hvilket kræver frigivelse af mange personaleressourcer med deraf følgende udgifter til vikarer. Fagsekretariatets erfaringer Fagsekretariatet Dagtilbud Børn har dels erfaringer med at bruge systemet som administratorer og dels de opsamlede erfaringer fra samarbejdet med de deltagende institutioner. Vores vurdering er, at BørneIntra er

8 8 et avanceret system. Det har mange gode funktioner og muligheder. Det er et meget sikkert system og udbydes af UniC, der også står for skoleintra i kommunens skoler. Systemet har imidlertid efter fagsekretariatets vurdering en række svagheder: Det fungerer ikke intuitivt, men har tværtimod en opbygning, der er svær at finde rundt i og som ikke benytter sig af symboler og betegnelser, der er kendte fra andre programmer og hjemmesider i forvejen. Det kræver mange ressourcer at lære systemet at kende, og der er stadig funktioner, vi ikke bruger i kommunen. For at optimere brugen af systemet er det optimalt set nødvendigt for administrationen at bruge en del ressourcer på at holde sig orienteret om via UniC, der har en hjemmeside med spørgsmål og debat omkring BørneIntra, sender nyhedsbreve ud, afholder konferencer og stiller sig til rådighed med konsulentydelser (mod betaling). Det kræver meget administration centralt fra på grund af sin kompleksitet. Institutionerne efterspørger jævnligt vejledning og hjælp til systemet og det kræver en stor indsats at holde sig opdateret omkring systemet. Det kræver løbende afholdelse af workshops da personalet til stadighed har brug for udvikling for at lære funktioner i systemet bedre at kende og for at lære nye funktioner at kende. Derudover vil der ved personaleudskiftning kunne opstå behov for at oplære nye personaler i brug af systemet, hvilket er en tidskrævende proces. Konklusion Opgaven i projektet omkring afprøvning af digital kommunikation i 7 daginstitutioner har været, at: Vurdere effektiviseringsgevinsterne for institutionerne Vurdere om digital kommunikation resulterer i en serviceforbedring for forældrene Undersøge hvorvidt personalets IT-kompetencer er forbedret Vurdere muligheden for en bred implementering på dagtilbudsområdet Institutionerne angiver, at digital kommunikation resulterer i effektiviseringsgevinster i form af tidsbesparelser og økonomiske besparelser. I vores interviews blev det tydeligt, at de institutioner, der havde den største implementeringsgrad, var dem, der mest entydigt gav udtryk for en effektiviseringsgevinst. Effektiviseringsgevinsten i institutionerne kommer især i form af sparede personaletimer ved tryk af

9 9 dokumenter og fotos samt i formindskede printerudgifter, som især fremkommer fordi mange institutioner tidligere har trykt mange fotos. I forældreundersøgelsen angiver i gennemsnit over 80 % af forældrene, at de centrale funktioner i BørneIntra har middel til stor betydning for dem. Over for personalet i institutionerne har den generelle melding været, at forældrene er tilfredse med de muligheder BørneIntra giver for digital kommunikation mellem forældre og daginstitution, men en hel del har klaget over, at systemet er for svært at bruge og finde rundt i. Mellem 50 % og 95 % af forældrene i de 7 daginstitutioner bruger BørneIntra dagligt/regelmæssigt. Vi har ikke mulighed for at opgøre tallene præcist, men når vi sammenlægger de 7 institutioners egen vurdering, anslår vi, at mellem 70 og 80 procent af forældrene holder sig opdateret om nyheder og aktiviteter i institutionen via BørneIntra. Der ser ud til at være en tydelig sammenhæng mellem de ressourcer, den enkelte institution har brugt på implementeringen, det antal forældre, der bruger systemet regelmæssigt og den oplevede effektiviseringsgevinst for institutionen. Ud over Uni-C s opstartspakke har yderligere uddannelse af personalet i form af workshops været nødvendig, men har samtidig reduceret effektiviseringsgevinsten, idet institutionerne har skullet vikardække, når personalet har været på uddannelse. Denne ekstra undervisning har til gengæld været med til at hæve personalets kompetenceniveau, således at de nu kan bruge de mange funktioner, systemet giver mulighed for. Samlet set er de deltagende institutioner og fagsekretariatet enige om, at der en klar effektiviseringsgevinst ved at implementere digital kommunikation i form af intranet for forældre og personale i samtlige daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn kommune som et led i ABT projektet. Med vores erfaringer fra BørneIntra in mente, har vi en klar forventning om, at denne effektiviseringsgevinst vil blive større ved valg af et mindre kompliceret system. Dette imødekommer samtidig den kritik, der har været fra både forældre og institutioner omkring Uni-C s BørneIntra. Fagsekretariatet og de involverede institutioner har fået uvurderlig erfaring i implementeringen af digitalt intranet i daginstitutioner. Daginstitutionerne har gjort det i forskellige tempi og med brug af forskellige indsatser overfor forældrene. Denne erfaring vil under alle omstændigheder kunne komme alle institutioner til gode ved en bred implementering af et intranet til daginstitutioner. De deltagende institutioner har fået øje på en klar effektiviseringsgevinst ved brug af intranet som et supplement til kommunikationen mellem personale og forældre i daginstitutioner.

10 10 Effektiviseringsgevinsten bliver mest markant for de institutioner der bruger de nødvendige ressourcer på implementeringen og samtidig mest konsekvent stopper trykning af papirssedler til forældrene. Forældrene er generelt meget positive overfor de muligheder, der ligger i digital kommunikation og en stor del af dem, kan hurtig aktiveres ved en konsekvent gennemført implementering. Personalet i de deltagende daginstitutioner har fået erfaring og øgede kompetencer igennem det år, institutionerne har brugt BørneIntra. De er generelt meget positive og man har i institutionerne fundet hensigtsmæssige måder at organisere brugen af BørneIntra på, således at personalet ressourcer anvendes mest effektivt. Fagsekretariatet vurderer i samarbejde med IT-afdelingen fordele og ulemper ved at vælge Uni-C som udbyder, når der skal foretages en bred implementering i samtlige daginstitutioner som et led i ABT projektet. Dette sammenholdes med muligheden for at implementere et andet og mindre kompliceret system. De to systemer, der undersøges som alternativ til BørneIntra er Dansk Børnehaveintra og Tabulex IDA Børneweb.

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Teori: Forandringsledelse & Motivation Stadie-teorier - fx I spidsen for forandring af John Kotter. Hvorfor opstår modstand mod forandring? - fx

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Velkommen til ForældreIntra

Velkommen til ForældreIntra Velkommen til ForældreIntra I dit dagtilbud og dit barns pasningstilbud har vi fået et nyt kommunikations- og samarbejds-system, som hedder Børneintra. Det er et hjemmeside- og intranet-system, som man

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i daginstitutionen byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen tage et kig i dagbogen,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i fritidshjemmet byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen, se billeder fra dagligdagen

Læs mere

NemBørn. Kære Forældre

NemBørn. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Vi overgår til digital kommunikation Fra d. 4.6.12 får du information om dit barn direkte i vores nye kommunikationskanal NemBørn. Nembørn er daginstitutionernes pendent til Skoleintra,

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

NemBørn. Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Kære Forældre

NemBørn. Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Det du som udgangspunkt skal gøre i NemBørn er: Vi overgår til digital kommunikation Fra

Læs mere

Forældre-evaluering juni 2015 Foredrag af ungdomskonsulent

Forældre-evaluering juni 2015 Foredrag af ungdomskonsulent Forældre-evaluering juni 2015 Ca. halvdelen af eleverne er repræsenteret i undersøgelsen, da begge forældre har haft mulighed for at svare individuelt. I denne omgang har vi ikke undersøgt afstandenes

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i Slagelse Kommune - KIDS Mandag den 23.1.2012 Turnusanalyse på dagtilbudsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Workshop det vi fik med... 2 2.1. Hvordan kan

Læs mere

Evaluering. Projekt Tidlig overgang til SFO. År 2 2013.

Evaluering. Projekt Tidlig overgang til SFO. År 2 2013. BROSKOLEN Evaluering Projekt Tidlig overgang til SFO År 2 2013. Broskolen afdeling Bøgehøj Oktober 2013. Afdeling Bøgehøj, Overvejen 54, 5792 Årslev, Tlf. 7253 3740 broskolen@faaborgmidtfyn.dk www.bro-skolen.dk

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Kalundborg Kommune Børneområdet

Kalundborg Kommune Børneområdet TTE Kalundborg Kommune Børneområdet Lokal kvalitetsrapport for Børnehuset Regnbuen 2014 Pædagogisk Teamleder/Leder: Dorthe Meiland Områdeleder: Rikke Skude Ravnholdt Side 0 af 7 Personalets uddannelsesniveau

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014.

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Evaluering af projekt babytegn. På introdagen øver deltagerne sig i at fortælle med babytegn. Her er det en hare. Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Arbejde Mor Kort opsummering af projektet:

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset I Højbjerg dagtilbud er det ledelsens og personalets opgave at sikre et godt børnemiljø med omsorgsfulde

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Dokumentation. sproglige realkompetencer

Dokumentation. sproglige realkompetencer 1 Dokumentation af sproglige realkompetencer 2 Et NordplusVoksen-projekt for Studieskolen, København Folkuniversitetet, Sverige Folkeuniversitetet, Norge udarbejdet af Christoph Schepers, Studieskolen

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Komme-gå registrering

Komme-gå registrering Komme-gå registrering En vejledning til forældre Vi har komme-gå registrering på skærme. Det betyder for dig at: Du får overblik over, hvilke børn der allerede er på stuen, når I kommer Du skal melde sygdom,

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår?

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? ikon 1: Forberedelse 1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? Vedr.: Det er svært at når Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede adfærd.

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Evaluering af mønsterbryderindsatsen 2015 på dagtilbudsområdet

Evaluering af mønsterbryderindsatsen 2015 på dagtilbudsområdet Notat 15. april 2016 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Evaluering af mønsterbryderindsatsen 2015 på dagtilbudsområdet Dette notat indeholder en evaluering og undersøgelse af implementeringen

Læs mere