Evaluering af projektet BørneIntra i dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projektet BørneIntra i dagtilbud"

Transkript

1 1 Evaluering af projektet BørneIntra i dagtilbud I overensstemmelse med kommunens IT-strategi om øget digital borgerbetjening samt de kanalstrategiske tiltag udføres projektet Børneintra i dagtilbud i 7 daginstitutioner fra 1. september 2010 til 31. december Formålet med projektet er at afprøve digital kommunikation mellem forældre og personale i daginstitutionerne og herudfra vurdere, hvorvidt øget digital kommunikation resulterer i en serviceforbedring for forældrene samt en effektivisering for institutionerne. Følgende evaluering af projektet Børneintra i dagtilbud har til formål at beskrive gevinsterne ved en bred implementering inden for dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn kommune, samt vurdere mulighederne for lignende tiltag på dagplejeområdet. Evalueringen er baseret på en undersøgelse af forældrenes holdning til digital kommunikation, evaluerende interviews med de 7 institutioner samt fagsekretariatet Dagtilbud Børns erfaringer i forbindelse med implementeringen af BørneIntra. Projektets finansiering Velfærdsteknologipuljen bevilligede kr. til dækning af udgifterne ved implementeringen af projektet. Yderligere økonomiske udgifter i forbindelse med implementeringen af projektet afholdtes af fagsekretariatet Dagtilbud Børn. De medvirkende institutioner har leveret personaleressourcer til implementeringen. Projektets organisering Valg af leverandør og implementering af det valgte system er blevet varetaget af en projektgruppe bestående af en konsulent fra Dagtilbud Børn og lederne fra de 7 deltagende institutioner. Projektejer er fagchef Rikke Jensen. Valg af leverandør Efter at have undersøgt markedet og været i samråd med IT afdelingen, faldt valget af leverandør på Uni-C, da de kunne tilbyde et velafprøvet produkt samt garantere den nødvendige datasikkerhed og sikkerhed i forhold til overholdelse af pågældende lovgivning. Uni-C s version af et intranet til børnehaver hedder BørneIntra og benyttes af en lang række kommuner landet over med Århus som den største kommune. Projektets implementering BørneIntra til de 7 deltagende institutioner var i drift fra august måned 2010, men selve projektet startede 1. september 2010.

2 2 Efter rådgivning fra Uni-C blev der åbnet for forældreadgang fra starten og de nødvendige kurser til uddannelse af personalet blev afviklet i september og december Institutionerne har individuelt bestemt tempoet for implementeringen, hvilket resulterede i, at nogle institutioner fra starten lagde al information til forældrene på intranettet mens andre i kortere eller længere perioder fortsatte et dobbeltsystem, hvor informationer blev lagt på intranettet i stigende grad, mens servicen med sedler fortsatte sideløbende. De sidste institutioner gik væk fra at trykke sedler sideløbende med, at informationerne blev lagt på intranettet 1. april. Denne uensartethed i implementeringen har givet os et bredere erfaringsgrundlag at vurdere implementeringen på, da vi har erfaringer med både meget hurtige implementeringer og med implementeringer i et noget roligere tempo. Institutionernes forskellige tempi har flere årsager. Nogle institutioner har brugt flere ressourcer på og lagt mere energi i implementeringen, mens andre har valgt at bruge færre ressourcer på det i starten. Derudover har institutionerne haft forskellige holdninger til, hvorvidt hensynet til de forældre, der havde svært ved at bruge systemet af den ene eller den anden grund, bedst blev varetaget med en hurtig implementering af BørneIntra eller med en noget langsommere implementering, hvor der fortsat var sedler til de forældre, der ikke brugte systemet, enten fordi de ikke kunne finde ud af det, ikke havde computer med netadgang i hjemmet eller af helt andre årsager. Der er mange forhold, der har påvirket implementering af BørneIntra i den enkelte institution; personalets generelle IT kompetencer inden projektet startede, sammensætningen af forældre ift fx socialgruppe og etnicitet, de ressourcer, institutionen har investeret i implementeringen, hvor længe man har kørt et dobbeltsystem med information både på BørneIntra og som trykte sedler, kvaliteten af den information, der er lagt på BørneIntra og mange andre faktorer. Der ser imidlertid ud til at nogle forhold er gennemgående: De hurtigste implementeringer har også været de mest succesfulde. En primus motor med gode IT kompetencer får implementeringen til at gå hurtigere. At bringe mange af de muligheder, systemet har, i anvendelse fra starten ser ud til at få implementeringen hos forældregruppen til at gå hurtigere. De institutioner, der har brugt mange ressourcer på implementeringen (fx forældremøder og forældrekaffe med hjælp til forældrene i forhold til at lære at bruge BørneIntra) Forældreundersøgelse

3 3 Forældrene i de 7 institutioner har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, som søgte at belyse deres holdning til digital kommunikation mellem hjem og daginstitution. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet og udført af Anne Kjær Jensen, Kommunikationsstuderende ved Erhvervs akademiet KNord, som en del af dataindsamlingen og -analysen til hendes speciale, Forældrenes Digitale Daginstitution. I alt deltog 29 % (183 ud af 622) af forældrene fra de 7 institutioner i undersøgelsen. Vi vurderer, at de indhentede besvarelser er repræsentative for forældrenes holdninger til digital kommunikation i en daginstitution. Det er dermed ikke BørneIntra, der evalueres men udelukkende forældrenes holdninger til brugen af intranet i daginstitutioner samt deres holdning til de muligheder, der ligger i det. Det har den ulempe, at vi ikke får en vurdering af det specifikke system. Imidlertid har vi ønsket forældrenes vurdering af de muligheder, der ligger i digitale intranet uanset valg af udbyder og det er det, forældrenes besvarelser af spørgsmålene i undersøgelsen retter sig mod. Undersøgelsen har blandt andet givet følgende resultater: For 87 % af de deltagende forældre har det middel eller stor betydning, at de hjemmefra kan læse nyheder. For 89 % af forældrene har det middel eller stor betydning, at de hjemmefra kan læse praktiske beskeder. For 91 % af forældrene har det middel eller stor betydning af de hjemmefra kan have overblik over aktiviteter og arrangementer. For 90 % af forældrene har det middel eller stor betydning, at de hjemmefra kan give besked om fridage og ferie. For 61 % af forældrene har det middel eller stor betydning, at de hjemmefra kan give besked ved sygdom. 77 % af forældrene mener, færre forstyrrelser og telefonopkald, som er en konsekvens af at kommunikationen foregår digitalt, har middel eller stor (positiv) betydning for medarbejdernes modtagelse af barnet om morgenen. 66 % af forældrene mener, færre forstyrrelser og telefonopkald, har middel eller stor betydning for, hvordan deres barn oplever morgen- og eftermiddagstimerne i institutionen.

4 4 Undersøgelsen viser en positiv holdning fra forældrene til digital kommunikation med deres barns daginstitution. Der er en generelt høj tilfredshed med de elementer, som forældrene kender fra deres brug af BørneIntra: Muligheden for at læse nyheder og anden information fra institution og kommune, muligheden for at få overblik over aktiviteter, arrangementer og møder samt muligheden for at kunne få besked om aflysninger, give besked om barnets fravær. Mindst betydning tillægger forældrene det, at kunne læse Nyheder fra kommunens børneområde. Her angiver 68 % at det har middel eller stor betydning, mens det i den anden ende har middel eller stor betydning for 89 % af forældrene, at de kan Læse praktiske beskeder. Generelt er andelen af forældre, for hvem det har middel eller stor betydning digitalt at kunne læse nyheder og praktiske beskeder fra institutionen mellem 85 % og 89 %. Det er også af stor betydning for forældrene at have overblik over datoer for fx møder og arrangementer (91 %), at kunne foretage ferie- og fraværsindberetning for deres barn digitalt (90 %) samt at kunne for påmindelser og besked ved aflysninger (83 % og 89 %). Undersøgelsens resultat peger endvidere på, at forældrene finder de muligheder, som et børneintranet giver for at lægge information, fotos og beskrivelser ud digitalt, vil kunne forbedre kommunikation, samarbejde og informationsniveau mellem institution og forældre. Dette er vel og mærke sagt på den baggrund, at disse forældre har haft 9 måneder, hvor de har kunnet bruge BørneIntra som et led i den daglige kommunikation mellem hjem og daginstitution. Gennem interviews med daginstitutionerne har personalet videregivet den respons, de har oplevet fra forældrene. Generelt gør det sig i institutionspersonalets vurdering også gældende, at forældrene er meget glade for de muligheder, digital kommunikation giver. De er ifølge personalet især glade for at kunne se og downloade billeder af deres børn, men mange har også givet udtryk for at det er rart at kunne få informationen digitalt, hvor de kan læse den når de har tid og ikke har problemer med sedler, der bliver væk. Alle institutioner har forældre med kendskab til Skoleintra, som også er et system fra Uni-C, men som er meget simplere. Institutionerne giver udtryk for at disse forældre ofte har spurgt om de ikke kunne få noget tilsvarende i daginstitutionen. Alt i alt kan det ud fra spørgeskemaundersøgelsen og forældrenes tilbagemeldinger til institutionerne konkluderes, at digital kommunikation, som den fx foregår ved brug af et børneintranet, af forældrene opleves som betydningsfuld., samt at forældrene oplever en serviceforbedring når personalet bruger mulighederne i BørneIntra.

5 5 Institutionsundersøgelse Institutionsundersøgelsen er baseret på interviews mellem de enkelte institutionsledere samt 1-2 medarbejdere med superbrugerstatus på BørneIntra og en konsulent fra fagsekretariatet. Spørgsmålene blev udarbejdet af fagsekretariatet og omhandlede både institutionernes generelle holdning til digital kommunikation i form af et intranet for personale og forældre i daginstitutionen, samt deres specifikke vurdering af Uni-C s BørneIntra. Der blev spurgt ind til gevinster og ulemper ved digital kommunikation, erfaringer fra implementeringen af BørneIntra, personalets IT-kompetencer, samt institutionens vurdering af systemet BørneIntra. For at få et indtryk af institutionernes selvoplevede brug af mulighederne i systemet, blev de bedt om at placere sig på en skala fra 1 til 5 i forhold til, hvor meget de bruger mulighederne i BørneIntra, hvor 1 var et nybegynder niveau og 5 er, at de kender og mestrer alle funktionerne i systemet. Ledere og personale talte sig frem til et samlet svar på det. Alle institutioner angav at ligge på enten 3 eller 4. Gennemsnittet blev 3,67. Det gør sig således gældende, at samtlige institutioner føler sig godt inde i systemet dog uden at kunne udnytte alle BørneIntras funktioner. Implementeringen af BørneIntra er foregået i forskellige takter i de 7 daginstitutioner og antallet af forældre, der bruger systemet regelmæssigt i dag, vurderes af de forskellige institutioner til at ligge fra 50 % til 95 %. Vi har ikke mulighed for at måle de konkrete tal, da der ikke findes en egentlig logfunktion i systemet, der opgør det præcise antal forældre, der bruger BørneIntra regelmæssigt. Institutionerne kan imidlertid få indikation på tallet ved at bruge systemets mulighed for at se, hvem, der har åbnet de enkelte skrivelser, de sender ud. Institutionerne med den laveste forældreopbakning peger selv på forskellige forklaringer på dette: Systemet er for kompliceret, og personalet har haft svært ved at finde ud af det. Modstand fra nogle forældre, der enten angiver ikke at kunne finde ud af systemet eller ikke har computer med netadgang. Manglende ressourcer til at prioritere implementeringen ved f.eks. at hjælpe forældrene med at finde ud af at bruge systemet. Nogle forældre har angivet, at de, trods gentagne udlevering af nye passwords, ikke har kunnet logge sig på systemet.

6 6 De institutioner, der har den højeste andel af forældre, der bruger BørneIntra, er også dem, der mest entydigt peger på en effektiviseringsgevinst. Når systemet er implementeret fuldt ud, oplever institutionerne en klar effektiviseringsgevinst, såvel økonomisk som tidsmæssigt. Institutionerne sparer penge, da deres forbrug af papir og printpatroner er mindsket, og tid da de administrative opgaver ikke er så omfattende som tidligere. De skal ikke bruge tid på at printe dokumenter og udlevere dem til samtlige børn eller printe og hænge billeder op i institutionen. Personalet oplever færre forstyrrelser om morgenen, da forældrene ikke længere ringer for at melde deres børn syge, men registrerer det over nettet, hvilket har givet mere overblik og ro i morgentimerne. En af institutionerne har brugt kalenderfunktionen i BørneIntra til at lave en undersøgelse blandt forældrene angående børnenes mødetider, så det bliver muligt at effektivisere mødetiden for personalet. Muligheden for intern kommunikation personalet imellem er ligeledes tidsbesparende, da oplysninger om, hvem, der har informeret forældrene om bestemte ting, og hvad der skal huskes, hurtigt kan findes ved at gå på BørneIntra. Nogle af institutionerne har omsat noget af den tidsbesparelse, de har fået gennem brug af BørneIntra, i en kvalitetsforbedring af deres dokumenter og tekstning af billeder etc. Forældrene får således flere informationer end tidligere, og ifølge personalet føler forældrene, at de i højere grad kan følge med i deres børns hverdag som følge af de billeder, det nu er muligt at lægge på BørneIntra. Især de institutioner, der lægger billeder på BørneIntra hver dag, giver udtryk for begejstrede forældre. Ledere og personale i de 7 deltagende institutioner er generelt meget positive over for intranet til daginstitutioner. De fleste er positive over for det konkrete system BørneIntra, men kan også se vanskelighederne forbundet med systemets opbygning, som gør oplæringen kompliceret. Det er især mulighederne for hurtigt og nemt at kunne give information til forældre, ferietilmelding via kalenderfunktionen og muligheden for at lægge billeder ind og dokumentere læreplaner, der får positiv respons fra institutionerne. De sætter desuden pris på at kunne lægge dokumenter ind i systemet, både til forældre og internt til personalet, og i det hele taget nævnes den interne kommunikation personalet imellem som en gevinst i flere institutioner. Forskellen i antallet af forældre, der regelmæssigt bruger systemet, påvirker den opnåede effektiviseringsgevinst. De institutioner, der angiver det højeste antal af aktive forældre, er også dem, der oplever den største effektiviseringsgevinst.

7 7 Samlet set giver institutionerne imidlertid udtryk for, at BørneIntra har givet en klar effektiviseringsgevinst selv om ingen af dem, har regnet på konkrete tal. Personalets IT-kompetencer Som en del af opstartspakken blev 2 personer fra hver personalegruppe tilbudt 2 kurser hos Uni-C. Det første var et heldagskursus i september og det andet var et halvdagskursus i december. Derudover har vi fået yderligere et kursus i marts måned, hvor institutionerne kunne sende 2 personer af sted til et heldagskursus. Der er løbende i projektets levetid blevet udført erfaringsopsamlinger fra institutionerne. Her er det blevet klart, at personalet behøvede mere uddannelse i systemet, hvorfor fagsekretariatet i samarbejde med en af de deltagende institutionsledere har arrangeret en række workshops med den pågældende institutionsleder som underviser. Disse workshops gav mulighed for uddannelse og erfaringsudveksling og alle institutionerne giver udtryk for, at de er meget glade for den mulighed og at det har været med til at udvikle deres brug af systemet. Ud over at skulle vurdere institutionens kompetencer inden for BørneIntra, blev institutionerne også bedt om at vurdere personalets IT-kompetencer på en skala fra 1 til 5. 1 stod for ingen eller få kompetencer i forhold til systemet, og 5 stod for, at personalet som helhed kunne anvende samtlige funktioner i systemet. Gennemsnittet blev 3,95. Alle institutioner tog udgangspunkt i, at de ikke havde kendskab til systemet, da projektet startede. På baggrund af interviewet og personalets egen vurdering af deres kompetencer, kan vi konkludere, at langt de fleste superbrugere kan bruge de basale funktioner i systemet, såsom at lægge nyheder ind, lægge dokumenter og billeder ind, nulstille afgangskoder for de forældre, der har glemt den og oprette mapper. En hel del kan også bruge mere avancerede funktioner såsom samlemapper og kalenderen. Alle institutioner har valgt at udvælge enkelte superbrugere, der varetager den daglige drift, så ikke alle medarbejdere skal oplæres i systemet. På baggrund af personalets selvvurdering samt de funktioner, som institutionerne fortæller, at de bruger, kan vi konkludere, at personalets IT-kompetencer i det store hele matcher de krav systemets opsætning stiller til brugerne. Omkostningen ved dette har været og er fortsat, at systemets kompleksitet nødvendiggør løbende uddannelse/workshops, hvilket kræver frigivelse af mange personaleressourcer med deraf følgende udgifter til vikarer. Fagsekretariatets erfaringer Fagsekretariatet Dagtilbud Børn har dels erfaringer med at bruge systemet som administratorer og dels de opsamlede erfaringer fra samarbejdet med de deltagende institutioner. Vores vurdering er, at BørneIntra er

8 8 et avanceret system. Det har mange gode funktioner og muligheder. Det er et meget sikkert system og udbydes af UniC, der også står for skoleintra i kommunens skoler. Systemet har imidlertid efter fagsekretariatets vurdering en række svagheder: Det fungerer ikke intuitivt, men har tværtimod en opbygning, der er svær at finde rundt i og som ikke benytter sig af symboler og betegnelser, der er kendte fra andre programmer og hjemmesider i forvejen. Det kræver mange ressourcer at lære systemet at kende, og der er stadig funktioner, vi ikke bruger i kommunen. For at optimere brugen af systemet er det optimalt set nødvendigt for administrationen at bruge en del ressourcer på at holde sig orienteret om via UniC, der har en hjemmeside med spørgsmål og debat omkring BørneIntra, sender nyhedsbreve ud, afholder konferencer og stiller sig til rådighed med konsulentydelser (mod betaling). Det kræver meget administration centralt fra på grund af sin kompleksitet. Institutionerne efterspørger jævnligt vejledning og hjælp til systemet og det kræver en stor indsats at holde sig opdateret omkring systemet. Det kræver løbende afholdelse af workshops da personalet til stadighed har brug for udvikling for at lære funktioner i systemet bedre at kende og for at lære nye funktioner at kende. Derudover vil der ved personaleudskiftning kunne opstå behov for at oplære nye personaler i brug af systemet, hvilket er en tidskrævende proces. Konklusion Opgaven i projektet omkring afprøvning af digital kommunikation i 7 daginstitutioner har været, at: Vurdere effektiviseringsgevinsterne for institutionerne Vurdere om digital kommunikation resulterer i en serviceforbedring for forældrene Undersøge hvorvidt personalets IT-kompetencer er forbedret Vurdere muligheden for en bred implementering på dagtilbudsområdet Institutionerne angiver, at digital kommunikation resulterer i effektiviseringsgevinster i form af tidsbesparelser og økonomiske besparelser. I vores interviews blev det tydeligt, at de institutioner, der havde den største implementeringsgrad, var dem, der mest entydigt gav udtryk for en effektiviseringsgevinst. Effektiviseringsgevinsten i institutionerne kommer især i form af sparede personaletimer ved tryk af

9 9 dokumenter og fotos samt i formindskede printerudgifter, som især fremkommer fordi mange institutioner tidligere har trykt mange fotos. I forældreundersøgelsen angiver i gennemsnit over 80 % af forældrene, at de centrale funktioner i BørneIntra har middel til stor betydning for dem. Over for personalet i institutionerne har den generelle melding været, at forældrene er tilfredse med de muligheder BørneIntra giver for digital kommunikation mellem forældre og daginstitution, men en hel del har klaget over, at systemet er for svært at bruge og finde rundt i. Mellem 50 % og 95 % af forældrene i de 7 daginstitutioner bruger BørneIntra dagligt/regelmæssigt. Vi har ikke mulighed for at opgøre tallene præcist, men når vi sammenlægger de 7 institutioners egen vurdering, anslår vi, at mellem 70 og 80 procent af forældrene holder sig opdateret om nyheder og aktiviteter i institutionen via BørneIntra. Der ser ud til at være en tydelig sammenhæng mellem de ressourcer, den enkelte institution har brugt på implementeringen, det antal forældre, der bruger systemet regelmæssigt og den oplevede effektiviseringsgevinst for institutionen. Ud over Uni-C s opstartspakke har yderligere uddannelse af personalet i form af workshops været nødvendig, men har samtidig reduceret effektiviseringsgevinsten, idet institutionerne har skullet vikardække, når personalet har været på uddannelse. Denne ekstra undervisning har til gengæld været med til at hæve personalets kompetenceniveau, således at de nu kan bruge de mange funktioner, systemet giver mulighed for. Samlet set er de deltagende institutioner og fagsekretariatet enige om, at der en klar effektiviseringsgevinst ved at implementere digital kommunikation i form af intranet for forældre og personale i samtlige daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn kommune som et led i ABT projektet. Med vores erfaringer fra BørneIntra in mente, har vi en klar forventning om, at denne effektiviseringsgevinst vil blive større ved valg af et mindre kompliceret system. Dette imødekommer samtidig den kritik, der har været fra både forældre og institutioner omkring Uni-C s BørneIntra. Fagsekretariatet og de involverede institutioner har fået uvurderlig erfaring i implementeringen af digitalt intranet i daginstitutioner. Daginstitutionerne har gjort det i forskellige tempi og med brug af forskellige indsatser overfor forældrene. Denne erfaring vil under alle omstændigheder kunne komme alle institutioner til gode ved en bred implementering af et intranet til daginstitutioner. De deltagende institutioner har fået øje på en klar effektiviseringsgevinst ved brug af intranet som et supplement til kommunikationen mellem personale og forældre i daginstitutioner.

10 10 Effektiviseringsgevinsten bliver mest markant for de institutioner der bruger de nødvendige ressourcer på implementeringen og samtidig mest konsekvent stopper trykning af papirssedler til forældrene. Forældrene er generelt meget positive overfor de muligheder, der ligger i digital kommunikation og en stor del af dem, kan hurtig aktiveres ved en konsekvent gennemført implementering. Personalet i de deltagende daginstitutioner har fået erfaring og øgede kompetencer igennem det år, institutionerne har brugt BørneIntra. De er generelt meget positive og man har i institutionerne fundet hensigtsmæssige måder at organisere brugen af BørneIntra på, således at personalet ressourcer anvendes mest effektivt. Fagsekretariatet vurderer i samarbejde med IT-afdelingen fordele og ulemper ved at vælge Uni-C som udbyder, når der skal foretages en bred implementering i samtlige daginstitutioner som et led i ABT projektet. Dette sammenholdes med muligheden for at implementere et andet og mindre kompliceret system. De to systemer, der undersøges som alternativ til BørneIntra er Dansk Børnehaveintra og Tabulex IDA Børneweb.

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Teori: Forandringsledelse & Motivation Stadie-teorier - fx I spidsen for forandring af John Kotter. Hvorfor opstår modstand mod forandring? - fx

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S 29-10-2014 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29-10-2014 fra kl. 19.00 21.30. Referent: Mette Sølbeck Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S Pkt. Emne Dokumenter

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Ledelsen og SkoleIntra

Ledelsen og SkoleIntra Ledelsen og SkoleIntra Kom godt fra land eller bliv genopfrisket! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Projekt SkoleIntra...4 Overordnede betragtninger...4 Hvem må hvad?...4 Overgang fra det analoge

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Deltagere: Kristina Avenstrup Lars Schmidt Klavs Hansen Brian Baltzer Nina Hartling Helene Bundgaard Lasse Lynæs Pia West Susanne Scotwin Bianca Moreno Ann

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere