Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet her 3. Psykiatrisk afdeling og uddannelsesforløbet her 4. Præsentation af kompetencemål, konkretisering af disse samt plan for organisering 5. Fælles Akut Modtageenhed () Psykiatrisk afdeling: Konkretisering af målbeskrivelsens minimumskompetencemål med anbefalet lærings- og evalueringsmetode samt ansættelsessted for læring og evaluering 1. Indledning Jf. Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse skal kandidaten ifm. den kliniske basisuddannelse videreudvikle sin lægeolle - fra medicinsk kandidat til læge med Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Samtidig skal kandidaten hjælpes på vej i sit karrierevalg. I målbeskrivelsen beskrives grundigt, hvordan den nye læge skal selvstændiggøres i arbejdet under opøvning af de forskellige centrale kompetencer fra medicinsk ekspert over kommunikatorrollen, kompetencer vedr. ledelse og administration og samarbejdsevne til sundhedsfremmerrollen, akademikerrollen og den professionelle lægelige rolle. Under denne læreproces påbegyndes helt af sig selv en bevidstgørelse om egne faglige præferencer og interesser. Denne proces stimuleres mhp. at give lægen de bedste muligheder for at vælge sit fremtidige speciale. På Regionshospitalet Horsens udgør Fælles Akut Modtageenhed () et ideelt udgangspunkt for introduktionen af den medicinske kandidat til denne læreproces - og basis for de faglige input i den akutte del af basisuddannelsen. Anden halvdel af den kliniske basisuddannelse leveres af henholdsvis almen praksis og Regionspsykiatrien Horsens og Odder. I denne udgave af uddannelsesprogrammet beskrives det uddannelsesforløb, der er sammensat af 6 måneders ansættelse ved Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder tilknyttet Fælles Akut Modtageenhed og 6 måneders ansættelse i Psykiatrisk afdeling. Der henvises i øvrigt til målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse: 1 af 24

2 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet her 2.a. Præsentation af enheden Ansættelsen vil være ved Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder. Indtil i løbet af 2008 udskilles som en selvstændig afdeling vil ansættelsen være knyttet til medicinsk afdeling. Dermed er også medicinsk afdeling hovedansvarlig for, at basislægen når kompetencemålene. Basislægerne deltager som udgangspunkt i medicinsk afdelings konference- og uddannelsesaktiviteter, men vil under ansættelsen få lejlighed til at deltage i de tilsvarende aktiviteter i organkirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling. Fælles Akut Modtageenhed () består af GVA (Generelt Visitationsafsnit), der modtager akutte medicinske og organkirurgiske patienter til indlæggelse og enkelte akutte ambulante patienter (specielt kræftpatienter), samt af Skadestuen, der modtager medicinske og ortopædkirurgiske skadepatienter. GVA er administrativt en del af medicinsk afdeling og Skadestuen en del af ortopædkirurgisk afdeling. Inden udgangen af 2008 udskilles som selvstændig funktion med henblik på at forberede etableringen et akut hospital på Regionshospitalet. Medicinsk afdeling er en travl afdeling med ca indlæggelser i Det store akutte indtag giver mulighed at møde et stort antal forskellige patientkategorier. Der er desuden en stor ambulant virksomhed (ca besøg om året) indenfor kardiologi, reumatologi, gastroenterologi, lungemedicin, endokrinologi og bredere intern medicin. Alle ambulatorier har afsat tider til akutte patienter, der ikke nødvendigvis kræver indlæggelse. Under den kliniske basisuddannelse er arbejdsstedet i Horsens hvor den akutte funktion er lokaliseret. I Odder og Brædstrup er der udelukkende ambulant virksomhed og rehabilitering. Der er tre sengeafsnit under medicinsk afdeling i Horsens. (i dag GVA) modtager hovedparten af de akutte patienter og beskrives selvstændigt nedenunder sammen med Skadestuen. Kardiologisk afdeling M2 (21 sengepladser) er en effektiv kardiologisk afdeling med et stort patientflow. M2 modtager akutte patienter direkte såfremt der er mistanke om hjertesygdom, der kræver monitorering og kardiologisk specialistbehandling. Basislægen vil under ansættelsen også få erfaring med denne patientgruppe. Medicinsk afdeling P7 (40 sengepladser) er en bred medicinsk afdeling, der udover intern medicin har teams indenfor gastroenterologi, lungemedicin, endokrinologi og geriatri. Det geriatriske team har en udadgående funktion og arbejder her sammen med. P7 har desuden et apoplexiafsnit, hvor patienter med mistanke om apoplexi indlægges direkte. Medicinsk afdeling modtog i 2004 Vejle Amts uddannelsespris. 2 af 24

3 Ortopædkirurgisk afdeling har et indtag på 3000 indlæggelser i 2007 på sengeafdelingen (P5) i Horsens, en betydelig ambulatorievirksomhed i Horsens og Odder, dagkirurgiske afsnit i Horsens og Odder samt Skadestuen i Horsens (Skadestuen beskrives nærmere nedenfor). Desuden er der tilknyttet en idrætsklinik. Afdelingen dækker ortopædkirurgien bredt, såvel den akutte som den elektive del. Der udføres ca operationer årligt. En stor del af disse foretages som sammedagskirurgi. Organkirurgisk afdeling har et indtag på 3500 indlæggelser i Afdelingen har derudover en meget betydelig ambulatorievirksomhed. Der er megen sammedagskirurgisk aktivitet i både Horsens og Odder, og p.t. er et scopicenter under opbygning. Der foregår i afdelingen en stor operativ laparoscopisk aktivitet. Afdelingen er Ph.D. forskningsaktiv i samarbejde med Forskningsenheden ved Regionshospitalet i Horsens, Kirurgisk afdeling ved Århus Sygehus samt Klinisk Institut ved Århus Universitet. Under den kliniske basisuddannelse vil de unge lægers arbejdstid primært være placeret i Horsens med udgangspunkt i, men med muligheder for en vis tilknytning til de øvrige sengeafsnit. s yngre læge bemanding vil frem til efteråret 2008 blive omorganiseret fra den nuværende fordeling, hvor hver af de tre hovedafdelinger (medicinsk, organkirurgisk og ortopædkirurgisk) har en forvagt, som en stor del af arbejdstiden arbejder i GVA og Skadestuen, og hvor medicinsk afdeling har døgndækning af mellemvagt, ortopædkirurgisk afdeling har mellemvagt til kl. 22 og organkirurgisk afdeling ingen mellemvagt har. Såvel forvagts- som mellemvagtsfunktioner vil i foråret blive revurderet for alle tre afdelingers vedkommende, men de til (GVA/Skadestuen) hørende forvagtsfunktioner vil i hovedtrækkene være de samme som nu og vil udgøre langt den overvejende del af basislægens arbejdsfunktioner. Der vil altid være mindst én anden læge med ret til selvstændigt virke i tilstedeværelsesvagt sammen med basislægen. Og derudover kan bagvagt fra specialerne tilkaldes. /GVA GVA er det medicinsk/organkirurgiske visitationsafsnit. GVA har 21 pladser og modtager alle akutte organkirurgiske og medicinske patienter fraset patienter med apoplexia cerebri og monotoreringskrævende kardiologiske ptt. (som modtages på hhv. P7 og M2). GVA er en dynamisk afdeling med et stort flow af patienter. I øjeblikket modtages ca. 150 organkirurgiske og 350 medicinske patienter pr. måned. Godt 50 % af patienterne i udskrives direkte til hjemmet/egen læge og liggetiden i afsnittet er gennemsnitligt knap 20 timer. Hvor der er behov for længere indlæggelser, flyttes pt. videre til anden sengeafdeling. Patienter der er ABC truede modtages i skadestuen, og de dårligste patienter overflyttes til intensivafdelingen, hvor de behandles i samarbejde med lægerne her. 3 af 24

4 GVA bemandes af faste speciallæger, der laver gennemgang på størsteparten af de medicinsk indlagte patienter og lægger udrednings- og behandlingsmæssig plan. P.t. har 3 speciallæger fast tilknytning til og speciallægedækningen (én speciallæge 8-16 og én 8-20 på alle hverdage) sikres af disse suppleret med andre speciallæger fra medicinsk afdeling. Organkirurgiske gennemgange laves af den organkirurgiske bagvagt. Som ansat i /GVA vil basislægen modtage akutte patienter under supervision af de faste læger og vagtholdene fra de involverede afdelinger. /Skadestuen Skadestuen er indtil foråret 2008 den sidste uvisiterede skadestue i Region Midt, men fra det tidspunkt vil den være visiteret som de øvrige i regionen. I skadestuen modtages uselekterede patienter efter tilskadekomst af forskellig grad. Mindre traumer med forskellige former for frakturer og anden tilskadekomst inklusive småskader modtages efter direkte henvendelse eller efter visitation fra praktiserende læge eller vagtlæge. I skadestuen vil basislægen som skadevagt varetage den primære lægelige behandling af skaderne under supervision af en læge (mellemvagt) med ret til selvstændigt virke. Ved behov vil bagvagten kunne tilkaldes. Dagen efter vagt gennemgås alle røntgenbilleder og skadejournaler med radiolog og mere erfaren ortopædkirurgisk læge. Øvrige faggrupper i skadestuen indgår i feedback af patientforløb samt i debriefing efter større traumer. Større traumer modtages på traumestuen med assistance af bl.a. anæstesiafdelingen, billeddiagnostisk afdeling og biokemisk afdeling. Ved traumekald tilkaldes ortopædkirurgisk bagvagt og mellemvagt. Det daglige arbejde og uddannelsen i I det daglige arbejde vil basislægens funktion primært være at modtage skader og akutte patienter i henholdsvis dagvagt og aften-/nattevagt. Den endelige arbejdsfordeling i er som nævnt ikke tilrettelagt, men i vagt planlægges der med mindst 2 basislæger, 2 mellemvagter med ret til selvstændigt virke samt de tre afdelingers bagvagter (medicin, organkirurgi og ortopædkirurgi). Basislægerne vil i et vist omfang også få lejlighed til at deltage i stuegangsaktiviteter samt i arbejdet på operationsgangen, mens ambulatorievirksomhed vil have lavest prioritet. Arbejdet foregår i et meget dynamisk og uddannelsesintensivt miljø, hvor det er helt centralt at kunne arbejde tværfagligt med respekt for alles kompetencer og ressourcer. Supervisionen vil blive varetaget af alle kolleger med ret til selvstændigt virke og for en række konkrete færdigheders vedkommende også af plejepersonalet. 4 af 24

5 Tjenesten vil ud over introduktionsperioden primært være som forvagt eller skadevagt i to-delt tjeneste og Herved vil lægen opnå kompetence i forhold til modtagelse, diagnostik og opstart på behandling samt opfølgning af behandling i forhold til medicinske, organkirurgiske og ortopædkirurgiske patienter og i håndtering af medicinske og ortopædkirurgiske skader. Det nødvendige indblik i langtidsopfølgning af patienter sikres primært gennem lægernes anden ansættelsesperiode i hhv. almen praksis og psykiatrisk afdeling. 2.b. Introduktion Ved ansættelsen vil basislægen gennemgå introduktionsprogram for medicinsk afdeling, organkirurgisk afdeling og ortopædkirurgisk afdeling generelt samt til de mere specifikke funktioner i. Introduktionsprogrammerne foreligger endnu ikke, da de eksisterende programmer skal gennemrevideres ift. den ny struktur og det nye uddannelsesforløb. En informationspakke vil blive fremsendt til basislægen forinden ansættelsens start indeholdende bl.a.: Skriftlig information om Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Beskrivelse af uddannelsesforløbet Program for den generelle introduktion til sygehuset Program for den specifikke introduktion for basislæger Relevante links Under den generelle introduktion som nyansat på sygehuset gennemgår basislægen sammen med det øvrige personale det basale genoplivningskursus. Basislægen gennemgår derudover (sammen med andre læger, der deltager i sygehusets hjertestopberedskab) et avanceret hjertestopkursus af en halv dags varighed, hvor hjertestopbehandling trænes i færdighedslaboratorium. Deltagerne skal under kurset demonstrere, at de har opnået den forventede kompetence, og vil herefter få udleveret kursusbevis. Såfremt kurset ikke bestås på kursusdagen, følger kursusledelsen op sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge. 2.c. Supervision og vejledning Uddannelsesvejledning: Såvel som medicinsk, organkirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling har uddannelsesansvarlige overlæger, som tilsammen varetager den overordnede planlægning af basislægens uddannelsesforløb, og som også er ansvarlige for udvælgelsen af hovedvejledere til basislægerne. Frem til etableringen af som en selvstændig enhed udpeges hovedvejlederne som hovedregel blandt læger på medicinsk afdeling med ret til selvstændigt virke. 5 af 24

6 Indenfor de første 2 uger udarbejdes uddannelsesplan for den enkelte basislæge, og der afholdes regelmæssige opfølgnings- og evalueringssamtaler med basislægens hovedvejleder. Der skemasættes månedlige møder mellem hovedvejleder og basislæge, hvor plan og udvikling evalueres og evt. korrigeres. Hovedvejlederen er forpligtet til at holde sig ajour med basislægens udvikling gennem samarbejde med lægen og information fra lægens øvrige daglige vejledere specielt mellem- og bagvagter samt det faste personale i. Der afholdes basislægemøde mellem kliniske basislæger og uddannelsesansvarlige overlæger efter 2½ og efter 5 måneds uddannelsesforløb for en generel evaluering. Ved det andet møde deltager den uddannelsesansvarlige speciallæge fra almen praksis og psykiatrisk afdeling med henblik på at sikre den bedst mulige koordination og overgang mellem første og anden halvdel af basislægens uddannelsesforløb. Hovedvejlederen har ansvar for en løbende drøftelse med basislægen af dennes karriereplaner som baggrund for vejledning i specialevalg. Klinisk vejledning: Alle læger med ret til selvstændigt virke ved de tre afdelinger er forpligtet til at deltage i den løbende kliniske vejledning og supervision af basislægerne. Uanset hvor og med hvad, basislægen arbejder, skal der være supervision tilgængelig. I vagtarbejdet er mellemvagten primær supervisor, men alle læger er til rådighed. 2.d. Konferencer, undervisning, kurser Faglige konferencer: Morgenkonferencer: Afholdes hver morgen i medicinsk, organkirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling med alle tilstedeværende læger. Vagtens hændelser drøftes, problemer løses og cases fremlægges. Teamkonferencer: For stuegangsgående læger i sengeafsnittene afholdes teamkonferencer, hvor de væsentligste kliniske problemstillinger gennemgås sammen med de afdelingsansvarlige speciallæger. Røntgenkonferencer: På røntgenkonference gennemgås seneste døgns røntgenbilleder med vagthavende røntgenlæge. Patientgennemgang GVA: De for dagen tilknyttede speciallæger og uddannelsessøgende læger i GVA gennemgår de indlagte medicinske patienter sammen med koordinatorsygeplejersken. Her organiseres og prioriteres dagens opgaver lægerne imellem, og de kliniske problemstillinger gennemgås i fornødent omfang for læring og supervision. Vagtkonference medicinsk afdeling: Alle dage holdes i vagtskiftet om eftermiddagen konference for afgående og tilgående for- og mellemvagt sammen med speciallæger og bagvagt for at sikre vagtholdets fortsatte overblik over det akutte arbejde, for at foretage opgavefordeling og med henblik på supervision og feedback. 6 af 24

7 Vagtkonference organkirurgisk afdeling og skadestuen: Der afholdes en kort konference mellem afgående og tilgående vagthold og de tilknyttede mellem- og bagvagter. Undervisningsmøder: Medicinsk afdeling: Tirsdag: Administrativt møde/undervisning blandt yngre læger Torsdag: En gang om måneden er der Klinisk morgen for hele sygehuset fra 8-9. Øvrige uger ca. 45 minutters undervisning, med program der indeholder større emner. Undervisere er afdelingens egne læger herunder basislægerne - eller inviterede udefra. Organkirurgisk afdeling: Torsdag: En gang om måneden er der Klinisk morgen for hele sygehuset fra 8-9. Øvrige uger ca. 45 minutters undervisning, med program der indeholder større emner. Undervisere er afdelingens egne læger herunder basislægerne - eller inviterede udefra. Desuden vil der være lejlighed til at deltage i operativ simulatortræning samt indøvning af operativ teknik på dyremodeller. Ortopædkirurgisk afdeling: Torsdag: En gang om måneden er der Klinisk morgen for hele sygehuset fra 8-9. Øvrige uger ca. 45 minutters undervisning, med program der indeholder større emner. Undervisere er afdelingens egne læger herunder basislægerne - eller inviterede udefra. Obligatoriske kurser: Basislægen vil desuden skulle deltage i de generelle kurser, der skal gennemføres i henhold til gældende retningslinier (kursus i kommunikation, kursus i læring og kursus i akut behandling og ambulancetransport). 7 af 24

8 3. Psykiatrisk afdeling og uddannelsesforløbet her Beskrivelse af afdelingens arbejds- og uddannelsesmiljø Regionspsykiatrien Horsens og Odder varetager den samlede voksenpsykiatriske service i halvdelen af Region Midts Distrikt Syd omfattende Horsens, Hedensted og Odder kommuner med i alt ca indbyggere. Regionspsykiatrien udgøres af tre almene voksenpsykiatriske sengeafsnit. Der er to åbne og et lukket sengeafsnit. De åbne voksenpsykiatriske sengeafsnit har hver sit optageområde og dertil knyttet distriktspsykiatri. Der er for nuværende en distriktspsykiatrisk enhed i Odder og en enhed under etablering i Hedensted. I 2008 og fremover vil der komme til at foregå yderligere omorganisering af den distriktspsykiatriske indsats. Ledelse Regionspsykiatrien Horsens og Odders afdelingsledelse består af ledende overlæge og oversygeplejerske. Foruden afdelingsledelsen er der etableret en ledergruppe bestående af overlæger, afdelingssygeplejersker og ledende sekretær. Ledergruppen mødes 2-3 gange månedligt. Afdelingens struktur Regionspsykiatrien Horsens og Odder består af to åbne sengeafsnit med tilknyttet tværfagligt distriktsteam, et lukket modtageafsnit samt åben psykiatrisk skadestue og derudover et Dagafsnit, et Mobilteam, OPUS, Gerontopsykiatrisk Team dækkende Horsens og Hedensted Kommune samt Lokalpsykiatrisk Center i Odder. Det lukkede sengeafsnit har 12 sengepladser og tilknyttet modtageafsnit med åben skadestuefunktion. Sengeafsnittet modtager patienter med alle former for psykiatriske lidelser i den akutte fase. Det kan være psykotiske patienter, patienter med mani, suicidaltruede patienter, patienter med udadreagerende adfærd m.fl.. Fælles for alle patienterne er behovet for de lukkede rammer og den tætte personalekontakt. De to åbne sengeafsnit har hver 20 senge. I afsnittene modtages akutte og planlagte indlæggelser, og der udføres individuelt tilrettelagt pleje og behandling af patienter med psykiatriske lidelser, primært skizofreni, andre former for psykotiske tilstande, svær depression, personlighedsforstyrrelse og demens. I sengeafsnittene arbejdes med miljøterapeutisk metode med anvendelse af kognitive principper foruden psykofarmakologisk behandling. Psykiatrisk Skadestue er for nuværende døgnåben. Alle borgere kan med eller uden henvisning henvende sig. Der er 4 sengepladser med en mulighed for ophold i skadestuen i op til 2 døgn. Der foregår vurdering, observering og rådgivning med efterfølgende visitering til relevant behandling og opfølgning i og udenfor Regionspsykiatrien Horsens og Odder. Denne vurdering m.m. bliver varetaget af psykiatrisk afdelings læger og plejepersonalet tilknyttet afsnit O2. Mobilteamet består af tre distriktspsykiatriske sygeplejersker. Mobilteamet er et tidsmæssigt afgrænset behandlingstilbud til patienter med depressiv lidelse og med bopæl i Horsens eller Hedensted Kommuner. Teamet er samarbejdende med praktise- 8 af 24

9 rende læge, som er behandlingsansvarlig. Mobilteamet modtager lægefaglig supervision og vejledning af overlæge. Dagafsnittet har 40 pladser. Afsnittet er for nuværende under omstrukturering. OPUS satellit (klinik for unge med skizofreni). Tværfagligt behandlerteam med læge, sygeplejersker, socialrådgiver og psykolog, som er et behandlingstilbud til unge patienter med nyopdaget skizofreni. Gerontopsykiatrisk Team er en ambulant enhed, som varetager udredning og behandling af ældre patienter over 65 år med demens eller nyopstået psykiatrisk lidelse hos patienter over 75 år. Gerontopsykiatriske patienters indlæggelse vil foregå på sengeafsnittene i Regionspsykiatrien Horsens. Lokalpsykiatrisk Center Odder og Lokalpsykiatrisk Center Hedensted varetager sammen med psykiatrisk ambulatorium udredning og opfølgning af ambulante patienter. Denne funktion varetages af læger, distriktssygeplejersker, psykologer m.fl. I 2007 havde Regionspsykiatrien Horsens og Odder i alt besøg. Den psykiatriske skadestue/modtagelse havde 1229 henvendelser. Der var 1749 personer, som blev fulgt ambulant, og 703 patienter, som blev udskrevet fra sengeafsnittene. Basislægen forventes primært at skulle opnå sine kompetencer ved arbejde i de psykiatriske sengeafsnit, psykiatrisk skadestue og distriktspsykiatrisk team. Kompetencerne opnås gennem superviseret klinisk arbejde og læren, såvel teoretisk undervisning og tilegnet egen viden. Det daglige arbejde på hverdage vil bestå i at medvirke i de for den uddannelsessøgende relevante konferencer: morgen-, middags-, behandlings- og ambulantkonference. Stuegange på sengeafsnittene fortages af basislægen ligeværdigt med de til afsnittet tilknyttede yngre læger. Indlagte patienter vil indenfor de første dage få tilknyttet en lægelig behandler, som har den lægelige kontakt med og behandlingsansvar for patienten under dennes indlæggelse. Basislægen vil have patientforløb, hvor vejledning, supervision og læring foregår i tæt samarbejde med hovedvejleder, afsnittets overlæge samt ved afdelingskonferencerne. Basislægen vil ligeledes have ambulante patientforløb, dels som opfølgning af patienten efter indlæggelse, dels af ambulant henviste patienter. Disse forløb vejledes og superviseres af hovedvejleder eller speciallæge tilknyttet distriktspsykiatrisk team. Beskrivelse af den lægelige vagtstruktur Den lægelige vagtstruktur ved Regionspsykiatrien Horsens og Odder består af en tilstedeværelsesvagt, som er forvagt samt en formaliseret bagvagt. Forvagten er en 9- skiftet vagt. Vagten er delt på hverdage i en dagvagt og i en aften-nattevagt. Weekender og helligdage er døgnvagt. Bagvagten dækkes af overlæger og speciallæger i døgnvagt. Bagvagten er til stede indenfor almindelig dagarbejdstid og er tilgængelig pr. mobiltelefon i hele døgnet. Den psykiatriske vagthavende modtager og skriver journal på patienter til akut eller planlagt indlæggelse, og visiterer henviste eller selvhenvendte i psykiatrisk skadestue. 9 af 24

10 Vagthavende varetager akutte tilsyn på somatiske afdelinger på Regionshospitalet Horsens samt akut opståede problemstillinger i de psykiatriske afsnit. Basislægen deltager udelukkende i vagtarbejdet hverdage 8-15, hvor der er mulighed for direkte lægefaglig supervision. Beskrivelse af afdelingens uddannelsesmiljø Afdelingen har 21 normerede lægestillinger fordelt på en ledende overlæge, fem overlæger, tre afdelingslæger, fem stillinger til almen praksis, to introduktionsstillinger til psykiatri og fire hoveduddannelsesstillinger til psykiatri samt en stilling til sideuddannelse til neurologi. Der er en uddannelsesansvarlig overlæge og en uddannelseskoordinerende yngre læge. Regionspsykiatrien Horsens og Odder varetager uddannelse af læger til almen praksis, læger under uddannelse i neurologi samt uddannelse af speciallæger i psykiatri i såvel introduktions- som hoveduddannelsesstillinger. Ved Regionspsykiatrien Horsens og Odder er tilknyttet overlæge med specialviden indenfor bipolar affektiv sindslidelse. Der er ligeledes tilknyttet to overlæger, som er godkendt psykoterapeutisk vejleder og supervisor foruden en overlæge, som i nær fremtid opnår de samme kompetencer. Alle speciallægerne har været på Vejlederkursus. Morgenkonferencer på hverdage med deltagelse af læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgiver, ergoterapeuter m.fl., hvor afgående vagthavende fremlægger rapport fra det forrige døgn med en kort beskrivelse af sygehistorie, igangsatte behandlinger og tiltænkte strategier. For den uddannelsessøgende er der mulighed for læring i meget kortfattet at få beskrevet relevante problemstillinger. Efterfølgende er der mulighed for yderligere supervision og vejledning ved speciallæge. Middagskonference på hverdage af ½ times varighed med deltagelse af læger, hvor der på opfordring til hver enkelt deltager er tilgængelig direkte supervision og vejledning af uddannelsessøgende omkring alle tænkeligt mulige problemstillinger. Behandlingskonference ugentligt i sengeafsnittene af 2 timers varighed. Deltagere er behandlingsansvarlige læger, sygeplejersker, psykologer m.fl. De indlagte patienters sygehistorie gennemgås med diskussion samt beslutning omkring behandlingsplan. Den uddannelsessøgende læge indgår som behandlingsansvarlig og vil få feedback, vejledning og læring. Ambulant konference ugentligt i distriktspsykiatrisk team af 1 times varighed. Deltagere er behandlingsansvarlige læger, distriktssygeplejersker, psykologer m.fl.. Basislægen vil være ansvarlig for patienter, som følges ambulant efter indlæggelse, eller nyhenviste til ambulant forløb og vil i dette tværfaglige forum få feedback og vejledning. Klinik- og litteraturkonference ugentligt af 45 minutter. der deltager hovedsageligt læger, hvor man på skift fremlægger en sygehistorie og interviewer en patient med et aftalt fokus på eksempelvis diagnostisk afklaring. Efterfølgende diskussion, konklusion 10 af 24

11 og afslutningsvis evaluering af lægen. Den uddannelsessøgende basislæge får mulighed for dette en gang i løbet af ansættelsen. Litteraturkonferencerne er alternerende med klinikkerne og indeholder oplæg af læger samt eksternt kommende foredragsholdere foruden undervisning i emner, som er obligatoriske og kompetencegivende for basislæger og læger under uddannelse til almen praksis. Temaeftermiddage to gange i løbet af 6 måneder med specielt fokus på opdatering af relevant viden, - af tidligere undervisning kan nævnes: Psykofarmakologisk interaktioner, bipolar affektiv sindslidelse, selvskadende adfærd og OPUS. Månedligt lægemøde af 45 minutter med dagsorden, hvor der er orientering fra ledelsen samt punkter omkring uddannelsesstedet og relevante problematikker med deraf følgende mulighed for bedring, ændring. Yngre lægemøde ugentligt af 30 minutters varighed hvor der er mulighed for diskussion af eventuelle behov og problemer i relation til uddannelse m.m.. I 2006 modtog Regionspsykiatrien Horsens Vejle Amts Uddannelsespris for Læger. Beskrivelse af konkrete planer og anvisning for introduktion til hospitalet, afdelingen og specialet Ved ansættelse ved Regionspsykiatrien Horsens fremsendes et velkomstbrev, hvor der er vedlagt et introduktionsprogram for de første to uger af ansættelsen. I programmet indgår der bl.a. en planlagt samtale med hovedvejleder, afsnittets overlæge og en følgevagt. Der tilsendes uddannelsesprogram, afdelingens undervisningsprogram, vagtplan og rulleskema og en plan over fastlagt møder og konferencer, samt en introduktionsmappe med bl.a. afdelingsbeskrivelse. Derudover tjekliste, materiale vedrørende konflikthåndteringskursus, mappe med evaluering under den lægelige videreuddannelse som papir/elektronisk udgave og kliniske retningslinjer for psykofarmakologisk behandling. Ved introduktionen til Regionspsykiatrien Horsens indgår følgende elementer i introduktionsprogrammet: introduktion til lægearbejdet i Regionspsykiatrien som helhed, og til arbejdsgangen i afsnittene med bl.a. rundvisning i afsnittene og lægegang generel orientering om afdelingens struktur, uddannelsesprogram, konferencer, og arbejdstidsplan orientering omkring arbejdsregistrering, vagtbytning, ferieplanlægning og sygemeldingsprocedure planlagt følgevagt planlagt samtale med hovedvejlederen, afsnittets overlæge, ledende overlæge og med overlæge omkring psykiatriloven samt afsnittets afdelingssygeplejerske introduktion til og medfølge læge til ECT-behandling EPJ-undervisning og udlevering af IT relevante koder introduktion til distriktspsykiatrisk arbejde ved distriktssygeplejerske og socialrådgiver samt psykolog introduktion til diktersystemet ved lægesekretær orientering om Nationale Indikator Projekt og registreringspraksis 11 af 24

12 introduktion til gerontopsykiatrisk team de gældende procedurer omkring hjertestop/genoplivning Beskrivelse af tilrettelæggelse af supervision og vejledning Den uddannelsessøgende læge tilknyttes en hovedvejleder ved ansættelsens start. Der er i introduktionsprogrammet planlagt den indledende samtale i uddannelsesforløbet. Denne samtale finder sted indenfor de første to uger af ansættelsen. Det bestræbes, at den uddannelsessøgende primært er tilknyttet det samme afsnit som hovedvejlederen. Dette er for at tilstræbe let adgang til supervision og vejledning. Ved den indledende samtale planlægges efterfølgende samtale. Vejledersamtalerne bør være af en varighed på minutter og bør planlægges med 14 dages interval. Ved den første samtale lægges en uddannelsesplan og ved de efterfølgende samtaler sikres og justeres, at planen følges og de i målbeskrivelsen beskrevne kompetencer opnås. Den uddannelsessøgende indgår udelukkende i den strukturerede vagtplan på hverdage mellem 8 og 15, hvor der er adgang til relevant lægefaglig supervision. Hovedvejlederne og de kliniske vejlederne afholder vejledermøder af 1-1½ times varighed hver 2. måned med henblik på løbende koordinering og justering af den uddannelsessøgendes kliniske, praktiske eller personlige forløb/behov. Hovedvejlederen vil hovedsagelig være en speciallæge i psykiatri (afdelingslæge, overlæge), men kan også være en læge under uddannelse til speciallæge i psykiatri under H2-forløb (kompetencegivende). Klinisk vejledning eller supervision kan varetages af alle til Regionspsykiatrien tilknyttede læger med som minimum Tilladelse til selvstændigt virke. 12 af 24

13 4. Kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategi Kompetencer Kompetenceskemaet indebærer en beslutning om hvilke kompetencer, der skal opnås på hvert ansættelsessted og uddannelsessted samt en plan for anbefalet tidspunkt for læring og evaluering. De minimumskompetencer, der skal opnås i den pågældende type uddannelsesforløb, fremgår af målbeskrivelserne. Uddannelsesprogrammet opstiller ikke nye kompetencer, men angiver delmål inden for de kompetencer, som er anført i målbeskrivelsen samt lærings og evalueringsmetode. Alle opnåede kompetencer godkendes ved vejleders datering og underskrift i et evalueringsskema (evalueringsskemaerne udfærdiges først, når endelig udmelding fra Region Midt om evaluering foreligger). Når alle delmål er godkendt kan hovedvejleder underskrive det samlede mål i logbogen. Læringsstrategi Der anvendes en række forskellige læringsstrategier, som gennemgås nedenfor. Det er væsentligt at understrege, at alle læringsstrategier bygger på forventningen om basislægens egen aktive interesse i at lære så meget som muligt under forløbet. Der er tale om Hjælp til selvhjælp herunder Læring af selvlæring. Der hvor supervision og vejledning ikke bliver aktivt tilbudt, er det basislægens opgave selv at opsøge den. Kursus Kursus i kommunikation Kursus i læring Kursus i akut behandling og ambulancetransport Basislægen skal inden start på kursus sikre sig den nødvendige baggrundsviden og sætte sig ind i kursusindhold og mål. Efter endt kursus følges kursusudbytte op ved næste vejledersamtale. Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning Den primære læringsmetode er at lære, mens man arbejder støttet af vejledning, supervision og feedback. Selvstudium Som for alle læger gælder det, at det forventes, at basislægen sætter sig ind arbejdsstedets vejledninger og instrukser og derudover tilegner sig supplerende baggrundsviden. Viden om adgang til denne viden er en del af introduktionen. Undervisning Det er en stor del af lægers kompetence at kunne formidle et budskab. Dette er en del af uddannelsen, at basislægen så ofte som muligt træner fremlæggelse i større eller mindre fora, med hovedvejlederens forudgående vejledning og efterfølgende feedback. Der er rig lejlighed til dette både i de kliniske afdelinger og i praksis. 13 af 24

14 Konferencefremlæggelse Fremlæggelse af cases på diverse konferencer og møder er en del af det daglige arbejde, og skal som de øvrige dele af de ønskede kompetencer støttes gennem vejledning og feedback fra de daglige vejledere og hovedvejlederen. Vejledersamtaler Udover ovennævnte strategier er vejledersamtaler dels med de daglige vejledere og dels med hovedvejleder en central del af læringsprocessen. Evalueringsstrategi Det er vigtigt at basislægen selv sørger for løbende at få godkendt kompetencer, vejledt af de efterfølgende skemaer. Ved samtaler med hovedvejleder skal der hver gang fokuseres på, om der sker progression i form af løbende stigende antal godkendte kompetencer, og om der er plan i dette. Hvis ikke der sker progression, eller planerne ikke følges, inddrages uddannelsesansvarlige overlæge/koordinator hurtigst muligt, så forløbet om muligt kan rettes op. Nedenfor beskrives enkelte evalueringsmetoder overordnet. Konkrete skemaer og andre værktøjer til brug i evalueringen udarbejdes først, når endelig udmelding om evaluering foreligger fra Region Midt. Kursus De obligatoriske kurser skal være godkendt, skriftlig dokumentation heraf skal opbevares og ses af hovedvejleder inden skriftlig godkendelse i logbog. Struktureret klinisk observation Er en observation ved hjælp af checkliste, hvor den der evaluerer, ser hvordan basislægen rent faktisk arbejder klinisk. Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af udvalgte journaler Basislægen skal samle udvalgte journaler til forløbsgennemgang. Vejledere kan ligeledes udvælge journaler. Denne metode vælges for at vurdere forløb frem for situationer. Metoden gør det praktisk muligt at gennemgå flere forløb, og derigennem få bedre grundlag for at vurdere, hvordan lægen arbejder i den kliniske dagligdag. Vejledersamtaler med gennemgang af de forskellige indberetninger Basislægen indsamler kopi af udfyldte attester med henblik på vejlederens vurdering af kvaliteten. Strukturerede vejledersamtaler Der findes en række metoder for gennemførelse af strukturerede vejledersamtaler strækkende sig fra et simpelt struktureret vejlederinterview og til 360 graders evaluering. Den konkrete anvendelse af de forskellige metoder til evaluering af basislægens lægelige, fagprofessionelle adfærd i den kliniske hverdag, af samarbejde med andre kolleger og faggrupper, og af kommunikationen med patienten vil være tilpasset den enkelte situation. 14 af 24

15 Strukturerede evaluering af et oplæg Da denne kompetence som anført er vigtig, skal den også evalueres. Det niveau, der kan godkendes er et basisniveau, hvor opgaven skal være enkel og der skal være mulighed for vejledning inden oplægget gives. Evaluering af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesstedet Sundhedsstyrelsen udarbejder og reviderer retningslinier herfor. På Regionshospital Horsens følges indtil videre de af det tidligere Vejle Amt beskrevne retningslinjer ( Sådan gør vi! Realisering af Vejle Amts politik for yngre lægers videreuddannelse. Godkendt af Vejle Amtsråd 27. maj 2005 Vedhæftet som bilag). På Regionshospitalet Horsens holdes således kvartårlige møder i Sygehusets udvalg for yngre lægers videreuddannelse (cheflæge, formand for reservelægerådet, uddannelsesansvarlige overlæger, en yngre læge fra hver uddannelsesafdeling). Herudover følges uddannelsen i afdelingernes udvalg for yngre lægers videreuddannelse (uddannelsesansvarlig overlæge, yngre lægers lokale tillidsmand, den ledende overlæge). På møderne monitoreres uddannelsens kvalitet på baggrund af uddannelsesregnskaber, evalueringer og inspektorrapporter, og eventuelle problemer løses. Desuden sker evaluering gennem Sundhedsstyrelsens inspektorordning. Ordningen er beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk), hvor også afdelingernes seneste besøgsrapporter findes. 15 af 24

16 5. Fælles akut modtageenhed () Psykiatrisk afdeling: Konkretisering af målbeskrivelsens minimumskompetencemål med anbefalet lærings- og evalueringsmetode samt ansættelsessted for læring og evaluering Generelle kommentarer: I nedenstående skema gennemgås målbeskrivelsens minimumskompetencemål fra 1 til 15 med konkrete anvisninger på, hvordan kompetencerne opnås, og hvor det vil ske. Angivelsen af 'Sted' viser således, hvor det skal sikres, at den konkrete kompetence opnås og dermed også, hvor den skal evalueres. Det skal tilstræbes at de meget konkrete kompetencemål (1-10/11) alle indfris inden for de første 4-5 måneder af opholdet, således at der den sidste tid af opholdet kan fokuseres dels på de mere generelle kompetencemål (11/12-15) samt gives basislægen mulighed for at fokusere på det helt generelle at fungere som en læge, der ikke blot er nyuddannet, men som allerede har mange teoretiske og nu også praktiske kompetencer at byde på. For læringsmålene 2, 3, 4, 5, 7 og 9 er der angivet et antal konkretiseringer af hvert læringsmål. For disse læringsmål udvælges kun to af konkretiseringerne til summativ evaluering. Såfremt der i konkretiseringen er anført mere end et ansættelsessted, foretages én evaluering hvert sted. 1. mål: Basislægen skal kunne foretage genoplivning svarende til intermediært niveau Delmål: initiere hjertestopbehandling, inkl. hjertemassage, ventilation og DC stød på relevant indikation give livreddende primær medicinsk behandling I introduktionen til medicinsk afdeling indgår hospitalets kursus i avanceret genoplivning. Kurset inddrager praktisk træning og supervision. Herefter vil basislægen, når denne har forvagt på, blive tilkaldt til alle hjertestop sammen med medicinske mellemvagt, der er primær ansvarlig for hjertestopbehandling. Desuden det generelle kursus i akut behandling og ambulancetransport. Indtil dette er etableret deltager basislægen i det eksisterende transportkursus på Regionshospitalet Horsens Godkendt færdighedstræningskursus, senest 1. måned på. 16 af 24

17 2. mål: Basislægen skal kunne udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i afdelingens daglige kliniske praksis Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning Struktureret klinisk observation. Konkretisering af mål 2.1 Anlægge venflon og foretage arteriepunktur 2.2 Foretage undersøgelse af bevægeapparatet 2.3 Foretage anlæggelse af katheter á demeure 2.4 Foretage nedlæggelse af ventrikelsonde 2.5 Foretage suturering af mindre traumatiske sår Sted 3. mål: Basislægen skal kunne den diagnostiske proces Delmål: foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse ordinere relevante parakliniske undersøgelser stille tentativ diagnose på baggrund heraf iværksætte primær behandling lave en klar fremstilling heraf til journal Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Kursus i akutbehandling og ambulancetransport Struktureret vejledning bl.a. med gennemgang af journaler Konkretisering af mål 3.1 Den akutte febrile patient 3.2 Akutte brystsmerter 3.3 Akut åndenød Sted 17 af 24

18 3.4 Akutte mavesmerter 3.5 Akut sløret bevidsthed 3.6 Frakturer, distorsioner, luksationer 3.7 Den psykotiske patient 3.8 Den suicidaltruede patient med vurdering af fare, skærmningsgrad og behandling 4. mål: Basislægen skal kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med afdelingens almindeligst forekommende lidelser Delmål: reflektere diagnostisk på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater journalføre udredningsplanen og de informationer, der er givet til patienten Klinisk arbejde med elektive patientforløb under løbende supervision og feedback Evaluering sker i ved supervision ift. journalskrivning og planlægning af udredningsforløb. Evaluering i psykiatrisk afdeling ved vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler. Konkretisering af mål 4.1 Det skizofrene spektrum 4.2 Bipolar affektiv sindslidelse 4.3 Tilpasningsreaktioner Sted 5. mål: Basislægen skal kunne iværksætte relevant behandling og monitorere effekten heraf Delmål: iværksætte relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser 18 af 24

19 følge patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling ændre eller justere behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, supervision og feedback. Selvstudium Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler Konkretisering af mål Sted 5.1 Åndenød. Kende principperne for behandling af astma og KOL 5.2 Hypoglykæmi. Behandling af akut hypoglykæmi med påvirket patient 5.3 Reponere frakturer og foretage kontrol heraf 5.4 Depression. Påbegynde relevant behandling 5.5 Psykotisk tilstand. Initiere relevant behandling 5.6 Abstinensbehandling 6. mål: Basislægen skal kunne agere relevant i henhold til gældende lovgivning Delmål: overholde tavshedspligt indhente informeret samtykke foretage ligsyn udfærdige dødsattest foretage indberetning til cancerregister og/eller kliniske databaser udarbejde sygemeldinger og andre indberetninger til offentlige myndigheder m.v. For nedenstående skal man kende relaterede love, vide hvor de findes, kende, demonstrere og diskutere betydningen i hverdagens konkrete beslutninger, herunder regler om skærpet pligt Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, supervision og feedback. Evt. undervisning. Vejledersamtaler med gennemgang af de forskellige indberetninger, dødsattester, tvangsskemaer e.l., som basislægen har udarbejdet 19 af 24

20 Konkretisering af mål 6.1. Kunne foretage ligsyn og udfærdige dødsattest 6.2. Kunne indhente informeret samtykke 6.3 Kunne anvende lov om tvang i psykiatrien og udfylde tvangsprotokoller 6.4 Kende principperne for indberetning til cancerregister og/eller kliniske databaser 6.5 Kunne udfærdige sygemeldinger og andre indberetninger til offentlige myndigheder Sted 7. mål: Basislægen skal kunne erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer Basislægen skal kunne vurdere og initiere behandling af de for afdelingen eller praksis relevante behandlingskomplikationer Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, supervision og feedback Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler Konkretisering af mål 7.1 Væskebalanceproblemer 7.2 Sårinfektion 7.3 Polypharmaci 7.4 Psykofarmakologiske bivirkninger, erkendelse og behandling Sted 8. mål: Basislægen skal kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning i det akutte beredskab med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Kursus Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler 20 af 24

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet her 3. Almen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESPLAN

GENEREL UDDANNELSESPLAN GENEREL UDDANNELSESPLAN FOR KLINISK BASISUDDANNELSE 2012 Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors i kombination med Almen Medicin Højtoftevej 2 7700 Thisted Medicinsk Afdeling Overlæge Jens A. Juul Side 1

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Regionspsykiatrien Horsens Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Den Lægelige Videreuddannelse Udannelsesprogram for YL-navn Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Regionshospitalet Silkeborg Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. Medicinsk afdeling Silkeborg almen

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE. Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Almen Praksis Indholdsfortegnelse:

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE. Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Almen Praksis Indholdsfortegnelse: Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Almen Praksis Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Intern Medicin Medicinsk afdeling Fredericia Fredericia og Kolding Sygehuse Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse

Læs mere

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse Uddannelsesprogram og Logbog for lægen i Klinisk Basisuddannelse Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Aarhus Universitet Center for Postgraduat Medicinsk Uddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Skottenborg 26 8800 Viborg 6. juni 2007/PC/chn Den kliniske basisuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Version af februar 2013 Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Fælles Akut Modtagelse FAM, Odense OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Din basisuddannelses sammensætning:

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram for Akutafdelingen FAME Hospitalsenheden Vest (HEV) Regionshospitalet Herning og Regionspsykiatrien Herning Marts 2009 Uddannelsesprogram for følgende forløb

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram til. lægen i Klinisk Basisuddannelse. I Region Hovedstadens Psykiatri

Uddannelsesprogram til. lægen i Klinisk Basisuddannelse. I Region Hovedstadens Psykiatri Uddannelsesprogram til lægen i Klinisk Basisuddannelse I Region Hovedstadens Psykiatri Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato Checkliste HUSK: o AT UDFYLDE NAVN OG CPR NUMMER o CHECKLISTEN FRA SUNDHEDSSTYRELSENS MÅBESKRIVELSE ER DELT I TO DELE, SÅDAN AT DU HAR ÉN TIL HVER ANSÆTTELSE SVARENDE TIL DE LÆRINGSMÅL, DER GÆLDER FOR

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002053 Afdelingsnavn Regionspsykiatrien Horsens Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 01-09-2016 Temaer

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Behov for forbedringer. 3 Tilstrækkelig 4. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende.

Behov for forbedringer. 3 Tilstrækkelig 4. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Esbjerg Afdeling Psykiatrisk Afdeling Vest Dato for besøg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis Målbeskrivelse 2015 Godkendt 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram for Akutafdelingen FAME Hospitalsenheden Vest (HEV) Regionshospitalet Herning og Almen Praksis Marts 2009 Uddannelsesprogram for følgende forløb i klinisk

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere