Denne sag, der er anlagt den 14. august 2014 og behandlet under medvirken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne sag, der er anlagt den 14. august 2014 og behandlet under medvirken"

Transkript

1 K0benhavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. marts 2015 i sag nr. BS 4B-1616/2014: Bibliotekarforbundet som mandatar for mod DIO I v/di - Dansk Industri som mandatar for Sagens baggrund eg parternes pastande Denne sag, der er anlagt den 14. august 2014 og behandlet under medvirken af tre juridiske dommere, angar sporgsmalet, om sags0ger som ansat og arbejdsmilj0repr«sentant hos sagsogte var saerligt beskyttet mod afskedigelse og i bekrseftende fald, om sags0ger er berettiget til fortenget opsigelsesvarsel og godtgorelse for usaglig afskedigelse. Bibliotekarforbundet har som mandatar for sagsoger, overfor DIO I v/ DI - Dansk Industri som mandatar for sags0gte,, nedlagt pastand om, at sagsogte til sags0ger skal betale ,50 kr. med tiling af procesrente fra den den 14. august 2014, subsidi^rt et mindre beteb efter rettens skon. Pastanden er opgjort saledes: Opsigelsesvarsel pa 6 maneder inkl. pension og feriegodtgorelse kr ,50 Betalt a conto ( 4 maneders l0n) kr ,00 Godtg0relse, usaglig opsigelse 7 maneder a kr kr I alt kr Sags0gte har nedlagt pastand om friflndelse. Oplysningerne i sagen ~ ', der er uddannet som bibliotekar, blev med virkning fra den 1. januar 2011 ansat hos sags0gte som "service asset and configurati, to-m,.-- STD S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D15

2 Side 2/19 on consultant". Sags0gtes er medlem af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri, men sags0gte har ikke indgaet en overenskomst, der d^kker sagsogers arbejdsomrade. Den 1. februar 2013 blev flyttet til en ny afdeling og havde herefter titlen "consultant, Pa et tidspunkt i 2012 kontaktede Arbejdstilsynet, idet en r^kke medarbejdere var bekymret over det fysiske arbejdsmilj0. Arbejds tilsynet kom pa kontrolbes0g, hvilket resulterede i, at sags0gte fik nogle pabud vedr0rende blandt andet det psykiske arbejdsmilj0. Fra den 15. marts 2013 blev valgt som arbejdsmilj0repr^sentant for de ansatte hos sags0gte. Efter de foreliggende oplysninger var der it-arbejdere, hvoraf hovedparten af medarbejderne havde en videregaende uddannelse. I august 2013 blev der afholdt den halvarlige "performance evaluering". Det var' der var.. n^rmeste leder, som havde samtalen med hende. Den 28. oktober 2013 blev ^ indkaldt til samtale med og /, der var HR-medarbejder. Under sam talen fik at vide, at hun var opsagt til fratr^den med udgangen af februar Det fremgar blandt andet af opsigelsen af 28. oktober 2013, at "You will at the expiry of the notice period receive a discretionary severance payment equivalent to 3 months basic salary plus pension." Sags0gte udbetalte saledes ogsa et beteb svarende til 3 maneders grundl0n plus pension, som ' imidlertid betalte tilbage, idet det ogsa af opsigelsen fremgik, at hun ikke var berettiget til den ssrlige godtgorelse, safremt hun efter opsigelsen rejste krav med en begrundelse om, at hendes opsigelse ikke var sagligt begrundet. Efter opsigelsen henvendte sig til Bibliotekarforbundet, der er hendes faglige organisation. Organisationen protesterede mod afskedigelsen under henvisning til, at der ikke var taget h0jde for, at ^ var udpeget til arbejdsmiljorepraesentant. Forklaringer Derer afgivetforklaringaf. og 1 har forklaret, at hun er uddannet bibliotekar, og de seneste 17 ar har beskasftiget sig med it-processer, herunder designprocesser STD S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D15

3 Side 3/19 og designv«rkt0jer, der skal underst0tte it-processer. Hun har tidligere vasret ansat hos, men blev headhuntet til. Hos var hun forst ansat som Configuration Manager, og havde til opgave at kortl^gge al it-software i virksomheden. For at kunne dette, har man brug for et saerligt softwarev^rktoj, og, som under hendes ans^ttelse i blev introduceret i virksomheden var et smant v^rkt0j. Hun blev endvidere under sit arbejde udlant til sakaldt intern audit i virksomheden. Herudover blev hun udlant til procesafdelingen, hvor hun gennemf0rte et LEAN-projekt. Det var i forbindelse med dette projekt, at hun modtog en del ros fra , mens hun sad i procesafdelingen, fik hun og de andre medarbejdere i afdelingen at vide, at de skulle flytte til en lokation pa kaldet. Der er ikke tale om en kselder men om en hel bygning. Hele bygningen lugtede imidlertid kraftigt af svamp, og det var en udbredt opfattelse hos medarbejdeme, at det ikke var sundt at opholde sig i bygningen. Flere medarbejdere havde saledes tidligere siddet i bygningen, og flere af disse medarbejdere mente, at de havde haft et hojere antal sygedage. Hun sad pa kontor med en kvinde, som blev syg ret kort tid efter, at de flyttede til Da flytningen til. blev annonceret, var hun ikke arbejdsmilj0- repr^sentant. Hun havde dog ftingeret som arbejdsmilj0repr«sentant hos, og havde i den forbindelse gennemfort den officielle arbejdsmilj0repr«sentantuddannelse. Hun kontaktede den ene arbejdsmilj0repr«sentant,, og spurgte denne, om der var lavet nogle undersogelser af arbejdsmilj0et i '. Dette vidste ikke, sa hun foreslog at sta for at rette henvendelse til Arbejdstilsynet for at forh0re sig n$rmere om, hvordan de skulle forholde sig, hvilket syntes var en god ide. Det var velkendt i hendes egen afdeling og i naboafdelingeme - ogsa i ledelsesteamet - at det var hende, der rettede henvendelse til Arbejdstilsynet. Medarbej dere fra Arbejdstilsynet kom ud til i efteraret De var i ad fle re omgange, og var rundt og snakke med flere medarbejdere. Det blev besluttet i forbindelse med de f0rste bes0g, at tilsynet skulle fokusere pa det psykiske arbejdsmilj0. Hun ved ikke, hvad der skete omkring sagen med det fysiske arbejdsmilj0 i, Afdelingen var endnu ikke flyttet dertil, da tilsynet var pa bes0g. Tilsynet indkaldte en raekke medarbejdere, herunder hende, til en samtale om det psykiske arbejdsmilj0. Hun udfsrdigede i den forbindelse og til eget brug notatet, som er gengivet i ekstraktens s. 67ff. Notatet blev udarbejdet pa baggrund af ra tilkendegivelser fra medarbejderne i afdelingen. Notatet afspejler meget godt den frustration og usikkerhed, der var i afdelingen. Hun udleverede ikke dokumentet til tilsynet, men teste op fra det under samtalen. Der var omkring 7 menige medarbejdere og ingen ledelsesreprassentanter med til m0det. Arbejdstilsynets bes0g mundede ud i, at tilsynet traf afgorelse om at meddele virksomheden en r^kke pabud vedr0rende forbedring af det psykiske arbejdsmilj0. I december 2012 blev det besluttet, at virksomheden skulle k0be v«rkt0jet til at handtere it-processeme. I foraret 2013 fl5ltede hun derfor i-iljls STD S01 -ST0,1 -K194-T3 -LO1 -MOO-\D 15

4 Side 4/19 til' afdeling som konsulent. Hun var systemansvarlig og dermed ogsa kvalitetsansvarlig og systemarkitekt pa projektbasis i forbindelse med overgangen fra den oprindelige leverander af det hidtidige systemva rkt0j,, til den nye leverand0r,' 1. Der var som projektleder ansat en ekstem konsulent,, og det var ham, der udnaevnte hende til kvalitetsansvarlig og systemarkitekt pa det pagaeldende projekt. Hun var, som n^vnt, ansat som konsulent og kvalitetsansvarlig og systemarkitekt indgik saledes ikke formelt i hendes titel. I begyndelsen var hun glad for, at skiftede leverandor fra til', da hun, som flere andre, sa en mulighed for at fa rettet de mangier, der havde v^ret ved' leverancer. har ikke haft noget at gore med '.En anden leverandor,!, indtog, mens ] havde leverandoropgaven, den opgave, som 1 senere overtog med ; Hun hav de et rigtig godt samarbejde med ^ i fra! Hun havde selv anfasgtet sin rolle som kvalitetsansvarlig pa projektet, da hun mente, at hun var for grundig og stillede for h0je kvalitetskrav. Hendes rolle som kvalitetsansvarlig var at sikre, at den kode, som leverede, levede op til kvalitetskravene, at den ikke 0delagde eksisterende strukturer og ikke stillede sig i vejen for fremtidige udnyttelsesmuligheder. Hun gennemforte et review pa stmkturen og koden og konstaterede at ikke leverede det, de skulle. I er et meget kompliceret it-v^rktoj, og det er ikke tilstraekkeligt at have indsigt i eksempelvis JavaScript for at kunne programmere. Hun efterspurgte l-programmorernes erfaringer med og det viste sig, at leverandorens medarbejdere var helt uerfame, og at med de forste leverancer havde odelagt allerede installerede dele af; '. Som det ses af sagens bilag 20 var det den generelle opfattelse hos, at' ikke levede op til det, de havde lovet. Vedrorende anvendelsen af udtryldcet "lukke op at skide i" vil hun ikke afvise at have brugt om dette om _ leverancer, der var leveret, og ikke om medarbejderne hos ', som hun havde et udmserket forhold til. Hun husker ikke, i hvilket forum saetningen faldt. Hun vedgar, at hun, nar hun bliver presset, har et "saftigt" sprog, men hun mener ikke, at hun var den eneste i, der havde en sadan sprogbrug. Der er ikke nogen, der pa noget tidspunkt har sagt til hende, at hun var besv^rlig at arbejde sammen med. Der var i august 2013 en performanceevaluering med hvor hun flk ros og fik at vide, at hun skulle fortsastte, som hun gjorde, og at han ikke rigtig kunne komme pa noget, hun kunne g0re bedre. Hun fortalte ham blandt andet under samtalen, at hun gerne ville involveres mere i plantegningen af projekterne med, da hun havde oplevet flere gange, at hun spildte arbejdstid, fordi hun ikke var blevet orienteret tilstr^kkeligt. I marts 2013 blev hun valgt som sikkerhedsrepr^sentant. Medarbejdergruppen i var en "blandet landhandel" af HK'ere, teknikum-ingeniorer og "rigtige" ingeniorer, samt personer med en blandt uddannelsesbaggrund ^-13-1 ^ U'. STD S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D15

5 Side 5/19 som var startet med at arbejde i'' er meget prseget af den blandede medarbejderbaggrund, og at der er medarbejdere fra udlandet. Det har ikke n0dvendigvis forudsat en videregaende uddannelse at arbejde hos, om end i hvert fald halvdelen af medarbejdeme havde en tengerevarende uddannelse. En del medarbejdere bestred selvlaerte arbejdsfunlctioner i < Herudover var der administrative kontorfunktion^rer og elektrikere. havde en arbejdsmilj0organisation, som daekl<ede alle medarbejdergruppeme, og hun var arbejdsmiljorepr^sentant for alle disse medarbejdere. Sikkerhedsorganisationen var ikke saerligt aktiv, da hun kom ind i den, og bar pr^g af, at de, der havde fungeret som arbejdsmiljoreprassentanter f0r hun blev valgt, ikke rigtig vidste, hvad opgaven gik ud pa, og at de ikke var uddannet som arbejdsmiljoreprssentanter. Hun konstaterede eksempelvis, at der ikke var udarbejdet arbejdspladsvurderinger. var medarbejdervalgt sikkerhedsrepraesentant ligesom hun, og var ledelsesrepr^sentant i arbejdsmilj0udvalget. Den e- mail, som er gengivet i ekstraktens s. 48, blev skrevet et par maneder efter, at hun blev valgt som arbejdsmiljoreprssentant. Der var pa dette tidspunkt ikke rigtig sket noget med de pabud, som Arbejdstilsynet havde givet virksomheden vedr0rende det psykiske arbejdsmiljo. Der blev holdt m0der, hvor de snakkede om, at noget skulle g0res, men der skete ikke noget. Samarbejdet i arbejdsmiljoudvalget var pa dette tidspunkt udm^rket, men der var stor udskiftning i gruppen., og kom ind i udvalget som ledelsesrepr^sentanter i begyndelsen af efteraret var ansat i en anden afdeling end, hvorfor hun anfaegtede at han kunne v^re ledelsesrepr^sentant i arbejdsmiljoudvalg. Efterfolgende kom ^ ind over. Hun og havde pa dette tidspunkt foretaget en rundering i bygningen og havde noteret mange overtrsedelser af arbejdsmiljelovgivningen, bade i forhold til indretning af arbejdspladseme og i forhold til indeklima. Blandt andet var en bygning lige ved siden af blevet vseltet, hvilket medf0rte store larm- og st0vgener for medarbejdeme. De fremlagde deres observationer for som virkede meget irriteret og vred. Han stod fast pa, at det var udelukket at g0re noget ved problememe. Hun husker ogsa, at han rabte af hende under et m0- de i arbejdsmiljeudvalget. Hun foreslog, at, gennemforte arbejdsmilj0repr$sentantuddannelsen, sa ligesom hun kunne blive opmasrksom pa, hvilke krav arbejdsmilj0loven stillede til arbejdspladsen. Disse sammenst0d med skete primo oktober. Hun havde som arbejdsmiljorepraesentant altid faet at vide, at man, hvis man som reprssentant taler pa vegne af medarbejdeme, har en s^rlig afskedigelsesbeskyttelse. Havde hun vist, at hun i folge ledelsen hos " ikke havde en sman beskyttelse, havde hun nok faret mere med lempe i forhold til de arbejdsmiljoforhold, hun patalte. Hun talte med j ; om denne be skyttelse, men har ikke talt med ledelsen herom, da hun tog det for givet, at det var kendt, at man havde en sadan beskyttelse. S>JUJ6!/ Kiv4-n-i '0: -i V STD06 r446-s01 -STO1 -K194-T3 -LO1 -MOO-\D 15

6 Side 6/19 Hun mener, at det kan ses ud af en fra den 3. oktober 2013 fra ', at hun fortsat havde fuld opbakning fra ham. Efter sammenst0dene med var det imidlertid som om tone over for hende blev skarpere. Deres forhold havde under hendes arbejde vasret udm^rket, uden at de som sadan var tastte. Hun har iklce diskuteret de sammenst0d, hun havde med med" men hendes gaet er, at de har talt sammen. ' har ikke, som hun husker det, pa noget tidpunkt dr0ftet hendes arbejde som sikkerhedsrepraesentant med hende. I oktober 2013 havde hun en rigtig stor arbejdsbyrde, da der var forventning om, at en del afprojektet skulle afleveres i slutningen af oktober. Torsdag formiddag i efterarsferieugen, hvor j havde ferie, kontaktede han hende over telefonen, og spurgte, hvordan hun havde det. Hun sagde, at hun kunne m^rke begyndende stress-symptomer. De aftalte derfor, at hun skulle ga hjem, og at de skulle snakkes ved senere pa dagen. Hun blev dog pa arbejdet torsdag og talte med " senere pa eftermiddagen. De af talte da, at hun skulle ga hjem og blive hjemme fredag. Hun t^nkte de skulle snakke sammen igen, nar kom tilbage fra efterarsferie mandag. Hun modte derfor op om mandagen, men ville ikke tale med hende, hvorfor hun fortsatte sit arbejde som normalt. Hun kan godt se pa en af 18. oktober 2013 til hende fra ',atforventningen hos de andre medarbejdere nok havde v^ret, at hun ville blive hjemme i lasngere tid. Adspurgt hvordan hun opfatter de sidste to s^tninger i en: "Du er vcerdsat. I hvertfald af mig." har hun forklaret, at hun ikke ved, hvad der ligger i den sidste af de to s^tninger. Hun talte med ' senere pa ugen, og han S0rgede for, at hun blev aflastet og fik flere meaarbejdere pa opgaven. Den 28. oktober 2013 kl. 14 var der m0de om overlevering af projektet. Herefter var hun indkaldt til et "status"-m0de med.da hun modte op til dette m0de var eneste tilstedevserende en kvinde fra HR-afdelingen, som fortalte hende, at hun var afskediget pa grund af samarbejdsvanskeligheder, men at man ikke ville skrive dette i opsigelsen, da man mente at hun i sa fald kunne fa problemer med sin arbejdsloshedskasse. Hun var helt i chok og fik ikke spurgt om noget ud over, om der ikke var nogle bestemte regler, nar hun var sikkehedsreprsesentant. Hun fik hertil det svar, at det var der ikke. Hun mener ikke, at hun har haft attitudeproblemer, eller at det er sandsynligt, at en medarbejder i Indien skulle have klaget over hen de. Hun erindrer ikke, at eller andre nogensinde har patalt samarbejdsvanskeligheder. Hun har ikke under sin ansxttelse hos - v^ret sygemeldt eller haft symptomer pa fysisk eller psykisk sygdom. Hun har, efter at hun blev afskediget, faet at vide af en tidligere kollega, at en ledelsesrepr^sentant hos havde sagt til den tidligere kollega, at arsagen til, at hun blev afskediget, var, at hun som sikkerhedsrepraesentant havde STl>^hi4 STI]) S01 -STO1 -K194-T3 -LO1 -MOO-\D 15

7 Side 7/19 lavet ballade. Hun 0nsker ikke at oplyse navnet pa den tidligere kollega eller oplyse navnet pa ledelsesreprssentanten, da de begge fortsat er ansat hos og kunne havne i problemer som f0lge af disse udtalelser. Hun er nu an sat hos ~, hvor hun har vasret siden marts Hun har gjort brug af det outplacement tilbud, som hun fik i forbindelse med sin afskedigelse fra _ har forklaret, at han har v^ret i, nu i 7 ar. Han fungerer som leder i afdelingen, og havde blandt andet ansvaret for udviklingen af yder it-supporter til egne virksomheder. Der er i ' ca. 150 medarbejdere i Kobenhavn, mens der sidder yderligere 150 i resten af Europa. Medarbejdeme i besk^ftiger sig med en bred vifte af it-relaterede opgaver, men det vil typisk krseve en l^ngere, videregaende uddannelse at arbejde i '. Der var ikke elektrikere ansat i er den bygning, hvor i Lokalerne er minimum i stueniveau, og der er saledes ikke egentlig tale om en kaslder. Han har siddet i bygningen i 2'/4 ar og har il<ke haft gener af dette. Han er ikke bekendt med, at der skulle v«re problemer med. fysiske arbejdsmilj0, eller at der ikke skulle v«re interesse i at forbedre arbejdsmilj0et generelt. Han var ikke involveret i arbejdet i arbejdsmilj0organisationen, og han har ikke droftet arbejdsmilj0sp0rgsmal med ^ ^. Han mener ikke, at han pa noget tidspunkt ndrede adf^rd eller holdning over for Han blev leder for foraret Der var antaget en ekstem projektleder til at drive ; projektet og indtog forskellige roller i dette projekt, herunder som administrator/ systemansvarlig efter delegation fra ham. I sidste ende var det slutbrugeren og ikke medarbejdeme i' der kvalitetssikrede systemet. Han var glad for leverand0rskiftet fra ' til, og det tror han ogsa at J var til at begynde med. En stor del af i ansvar blev med overgangen til rykket hertil. Der var ikke en plet at s^tte pa faglige kunnen. 1 var meget perfektionistisk i sin tilgang til arbejdet. Hun var ogsa meget f0lelsesladet, og b0lgerne gik ofte h0jt, hvis folk ikke var enige i hendes prioriteringer. Han fik en del mundtlige henvendelser savel intemt fra medarbejdere i ' som ekstemt fra leverandorer om hendes adf^rd. Han mener, at s^tningen "til at lukke op at skide i" faldt pa et intemt m0de uden deltage af. Han ville nok have valgt at udtrykke sig anderledes. En Performance-evaluering drejer sig om, hvorvidt medarbejderen teser de opgaver, der stilles, men indeholder ogsa en vurdering af, om medarbejderen "br^nder alt ned omkring sig" i jagten pa at l0se opgaven. Han var helt enig i, at l0ste sine opgavemal. For sa vidt angar hvordan opgaverne blev l0st, har han et par gange haft samtaler med om, at hun skulle tr^kke sig mere tilbage fra konfrontationeme. Han valgte, efter konsultation med sin chef, ikke at g0re noget ud af dette sp0rgsmal under il-..std s01-st01-k194-t3-l01-m00-\d15

8 Side 8/19 performanceevalueringen, ogsa da lige havde mistet sin mor. Han har ogsa haft dialog med flere af hendes projektledere om konfrontative adfasrd. Der var ogsa samtaler om hendes arbejdsbyrde, og at det ikke var meningen, at skulle arbejde til langt ud pa aftenen, sasrligt da mange af opgaverne la hos ' gik alt for meget i detaljen og var ikke i stand til at administrere sin arbejdsbyrde pa en hensigtsm^ssig made. Det er ikke set i, at der er givet advarsler i forbindelse med et performancereview. Han gav under samtalen ; en "3'er" pa performanceskalaen, men kunne egentlig godt have givet en "2'er". insisterende tilgang til kvalitetsniveauet gav gnidninger i projektgruppen og med leverandorerne. Han mener, at han ringede til hende under sin efterarsferie, da han havde indtryk af, at hun havde en stigende arbejdsbyrde og for at hore status vedrorende aflevering af projektet. fortalte ham, at det ikke gik sa godt. Han kontrollerede med baglandet, hvad der kunne g0res, herunder med projektlederen, og de blev enige om, at skulle tage hjem, ligesom de blev enige om, at de skulle "snakkes ved mandag". Han havde ikke regnet med, at. ville mode pa arbejde om mandagen, sa han blev lidt paf. i sagde, at hun ikke havde tid til at sidde derhjemme, da der var alt for mange opgaver. Han S0rgede i de efterfolgende dage for at give hende noget inddsekning. Han mener, at de talte sammen om tirsdagen. Beslutningen om at afskedige blev endegyldigt truffet af ham. Han havde inden afskedigelsen jaevnligt samtaler med ^ om hendes attitude, dvs. ca. et par gange hver 14. dag. Det er ikke et sporgsmal om, at det var blevet "v^rre" i oktober, men derimod et stadigt eskalerende problem efter leverand0rskiftet. Arsagen til afskedigelsen var saledes' uhensigtsm^ssige tilgang til den stigende arbejds byrde, og risikoen i forbindelse med leverandorskiftet til var ikke inde over afskedigelsen. Det var pa tale blot at give en skrifllig advarsel, men der var enighed i ledelsesgruppen om, at det var bedre at effektuere afskedigelsen med det samme. De talte med HRafdelingen i den forbindelse. De tre maneders Ion, som blev udbetalt til i _ blev betalt efter radgivning fra HR. har forklaret, at hun er formand for Bibliotikarforbundet. Sagen er rejst, fordi det er forbundets opfattelse, at det ikke kan vasre rigtigt, at man ikke som arbejdsmiljorepraesentant er beskyttet mod afskedigelse, hvis man er repraesentant pa en privat virksomhed med mange akademikere, som ikke er underlagt nogen overenskomst. Udfaldet af sagen har betydning for forbundets vejledning af deres medlemmer om, hvordan de er sikret, hvis de er valgt som arbejdsmiljorepr^sentanter i en virksomhed. Parternes synspunkter STD S01-ST01vK194-T3-L0l-M00-\D15

9 Side 9/19 Sags0ger har i pastandsdokument af 22. januar 2015 anfort f0lgende: Til st0tte for den nedlagte pastand g0res det g^ldende, at sags0gte ikke har l0ftet bevisbyrden, for at afskedigelsen af arbejdsniilj0reprassentant " ; var sagligt begrundet, og at hun derfor har krav pa en godtgorelse for usaglig afskedigelse., har udf0rt sit arbejde upmdageligt og har aldrig modtaget advarsler eller pataler for sin arbejdsindsats eller sin adf^rd overfor kolleger eller samarbejdspartnere. - der ogsa pa sin tidligere arbejdsplads var valgt som arbejdsmiljoreprassentant - har bme f0r og efter hun blev valgt som arbejdsmilj0repr$sentant hos sags0gte taget initiativ til forbedringer af det darlige psykiske og fysiske arbejdsmilj0 hos sags0gte, herunder taget initiativ til at Arbejdstilsynet kom pa kontrolbes0g og pa denne baggrund konstaterede, at der var betydelige arbejdsmiljomaessige problemer hos sags0gte. Det er opfattelse, at hendes indsats for at forbedre arbejdsmilj0et har pavirket ledelsens syn pa hende, og at ledelsen betragtede hende som et besv^rligt og kv^rulerende medlem af sikkerhedsgruppen. Hemdover har j som arbejdsmilj0reprassentant haft He re alvorlige uoverensstemmelser af arbejdsmilj0m«ssig karakter med sags0gtes ledelsesrepr^sentant i sikkerhedsgruppen Det gores pa denne baggrund g^ldende, at afskedigelsen af der ikke fomd for afskedigelsen har modtaget advarsler eller pata ler vedrorende de postulerede samarbejdsvanskeligheder - reelt var begrun det i hendes arbejde som arbejdsmilj0repr^sentant. Det bemasrkes i den forbindelse, at under anssettelsesforholdets bestaen har modtaget ros for sin arbejdsindsats, og at hun ikke forud for afskedigelsen har modtaget en advarsel om de postulerede samarbejdsproblemer. Disse forhold skaber en formodning om, at afskedigelsen reelt er begrundet i arbejde som arbejdsmiljorepraesentant. Arbejdsmilj0lovens 10, stk. 2 har folgende indhold: "Arbejdsmiljoreprassentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold pa samme made som tillidsm^nd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige omrade." Bestemmelsen blev indfort i lov nr. 681 af 23. december 1975 (Arbejdsmiljoloven). Med loven blev der indfort en samlet regulering af arbejdsmiljoet, og de hidtidige arbejdsmilj0love, herunder lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse, blev ophaevede. Indtil vedtagelsen af lov nr. 681 af 23. december 1975 nod arbejdsmiljoreprssentanter ikke en s^rlig afskedigelsesbeskyttelse, idet det i 59 i lov om almindelig 3rr>M44:.-I,I-L(J1-IvjO'PD II STDQ6il-446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D15

10 Side 10/19 arbejderbeskyttelse var forudsat, at arbejdsmilj0repr«sentanterne som udgangspunkt skulle v^lges blandt tillidsreprssentanteme, der i forvejen n0d afskedigelsesbeskyttelse i henhold til overenskomsten pa omradet. Det g0res g^ldende, at det af lovgivningsmagten var forudsat, at arbejdsmilj0repr^sentanter skulle nyde samme afskedigelsesbeslcyttelse som tillidsrepr^sentanter pa samme eller tilsvarende faglige omrade. Det g0res i den forbindelse gsldende, at langt de fleste overenskomster i Danmark foreskriver, at en tillidsrepr^sentant kun kan afskediges, safremt afskedigelsen er begrundet i "tvingende arsager", og at baggrunden for denne sasrlige afskedi gelsesbeskyttelse er, at tillidsrepr^sentanter skal have mulighed for at varetage medarbejdemes faglige og 0konomiske interesser uden at frygte, at de nne interessevaretagelse vil kunne fa ans^ttelsesretlige konsekvenser for den pagaeldende tillidsrepraesentant. Kravet om "tvingende arsager" indeb^rer ikke blot, at det er arbejdsgiveren, der b^rer bevisbyrden, for at der foreligger en saglig afskedigelsesgrund, men ogsa at det er arbejdsgiveren, der baerer bevisbyrden, for at s^rligt tungtvejende hensyn til virksomheden g0r en afskedigelse palcr^vet. Afskedigelsesbeskyttelsen for tillidsreprassentanter er derfor markant bedre end afskedigelsesbeskyttelsen efter eks. funktion^rlovens 2b. Danmarks international forpligtelser understotter sags0gers synspunkt om, at arbejdsmilj0repr3esentanter - uanset om deres arbejde er overenskomstd^kket eller ej - nyder en saerlig afskedigelsesbeskyttelse. Det gores pa denne baggrund gaeldende, at ' som arbejdsmiljorepraesentant nod samme afskedigelsesbeskyttelse som tillidsrepraesentanter pa samme eller tilsvarende faglige omrme. Det bemserkes endvidere, at har ladet sig v^lge som arbejdsmiljorepr^sentant under foruds^tning af, at hun havde tillidsmandsbeskyttelse. Safremt sagsogte ikke mente, at arbejdsmiljorepr^sentanterne hos sagsogte havde tillidsmandsbeskyttelse, burde sagsogte havde informeret ' herom, forinden valget blev gennemfort. Det afgorende er derfor ikke, om som arbejdsmiljorepr^sentant nyder samme beskyttelse som en tillidsrepraesentant, men derimod alene hvilken overenskomst, der skal laegges til grund. Sagsogte - der er organiseret i D1 - har ikke indgaet en overenskomst, der d^kker ITmedarbejdernes arbejde, og som folge heraf skal overenskomsten pa det tilsvarende, faglige omrade anvendes. Det er efter sagsogers opfattelse ingen betingelse, at overenskomsten skal vasre landsd^kkende. Det er sagsogers opfattelse, at it-overenskomsten mellem TDC A/S og en r^kke AC-organisationer finder anvendelse (bilag 6), idet overenskomsten d^kker AC-betonet it-arbejde af forskelligartet karakter. STD061'446-SO l^to 1-K194-T3-L01-M00-\D15

11 Side 11/19 Af den som bilag 6 fremlagte IT-overenskomsts 21, stk. 9, 1. afsnit fremgar det, at en afskedigelse af en tillidsreprasentant skal v«re begrundet i tvingende, specifikke arsager. Subsidi^rt paberaber sags0ger sig de som bilag fremlagte it-overenskomster, herunder saerligt Industriens Funktionseroverenskomst. Det g0res pa denne baggrund g^ldende, at sags0gte ikke har teftet bevisbyrden, for at afskedigelsen af. var begrundet i tvingende arsager. Sags0gte har smedes ikke teftet bevisbyrden for, at der foreligger en saglig afskedigelsesgrund, ligesom sags0gte ikke har l0ftet bevisbyrden for, at ssrligt tungtvejende hensyn til virksomhedens drift gjorde en afskedigelse n0dvendig. Det g0res endvidere gseldende, at sags0gte ikke har iagttaget afskedigelsesproceduren i overenskomstens 21, stk. 9, 2. afsnit, og at afskedigelsen ogsa af denne grund ikke er begrundet i tvingende arsager. Som f0lge af det ovenfor anf0rte har krav pa en godtgorelse pa 7 maneders l0n, ligesom hun har krav pa et opsigelsesvarsel pa 6 maneder, jf. overenskomstens 21, stk. 9, 3. afsnit (bilag 6). Sags0gte g0r under henvisning til blandt andet faglig voldgiftskendelse af 5. december 1998 (bilag A) gasldende, at sags0gte ikke har indgaet en overenskomst, der daekker. arbejde, og at som arbejdsmilj0repraesentant derfor ikke har nogen s^rlig afskedigelsesbeskyttelse. Det g0res i den forbindelse g^ldende, at de af sags0gte paberabte afg0relser er begrundet i, at overenskomstparteme udtrykkeligt i disse sager har taget stilung til omfanget af afskedigelsesbesl<yttelsen. Det gores subsidi^rt g^ldende, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet i sags0gers eller sagsogtes forhold, og at sags0ger derfor har krav pa en godtgorelse der passende kan fasts^ttes til et beteb svarende til 3 maneders Ion, jf. funktionsrlovens 2 b. Sags0gte har i pastandsdokument af 21. januar 2015 anf0rt f0lgende: Det gores til stotte for sagsogtes pastand om frifindelse for den principale pastand gaeldende, at udgangspunktet efter dansk ret er, at man alene er omfattet af rettigheder og pligter efter en kollektiv overenskomst, hvis man falder inden for den konkrete overenskomsts daekningsomrade, at arbejdsmiljolovens 10, stk. 2 er en undtagelse til det ovenfor omtalte udgangspunkt og saledes ma fortolkes indskr$nkende. I ' I Ml- STD061446!-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D15

12 Side 12/19 at det f0lger af Arbejdsmarkedets Anken^vns afgerelse af 20. november 2002, der er fremlagt som sagens bilag D, at en virksomhedsoverenskomst som den af sags0ger fremlagte overenskomst mellem TDC A/S og Akademikerorganisationeme alene finder anvendelse for de medarbejdere, der er ansat pa den pagasldende virksomhed, at de 0vrige af sags0ger fremlagte overenskomster enten ikke gilder for akademikere, alene finder anvendelse inden for et s^rligt omrade af arbejdsmarkedet eller alene finder anvendelse pa en konkret virksom hed, at de af sags0ger fremlagte overenskomster saledes ikke kan tages til udtryk for, hvad der er gasldende for "vedkommende eller tilsvarende faglige omrade" pa det private arbejdsmarked, at der under Dansk Arbejdsgiverforening ikke findes landsdaekkende overenskomster, der regulerer IT-arbejde, der typisk udf0res af akade mikere, at der saledes inden for det - i forhold til stilling i sags0gtes virksomhed - "tilsvarende faglige omrade" ilcke fmdes en saerlig beskyttelse af tillidsrepr^sentanter, at der med henvisning til Vestre Landsrets dom af 17. januar 2011 samt EU-domstolens besvarelse i sag C405/08, der er fremlagt som henholdsvis sagens bilag B og C, ikke gilder en skaerpet beskyttelse af arbejdstagerrepraesentanter, hvis blot repr^sentanten nyder beskyttelse mod urimelig afskedigelse, at i kraft af sin status som funktionsr er sikret den tilstraekkelige beskyttelse mod urimelig afskedigelse, og at saledes i forbindelse med opsigelsen hverken nod en sk^rpet besl<yttelse mod opsigelse, var omfattet af en saerlig afskedigelsesprocedure eller havde krav pa en s^rlig fratraedelsesgodtgorelse i kraft af hendes hverv som arbejdsmiljoreprassentant. Det gores til stotte for sags0gtes pastand om frifindelse for den subsidi^re pastand gasldende, at de omtalte samarbejdsproblemer, herunder. ne gative indstilling overfor sags0gtes samarbejdspartner og i egen leder og kollegaer, var af en sadan karakter, at der ikke laengere var grundlag for et konstruktivt samarbejde mellem parterne, at opsigelsen af er sagligt begrundet i STD ^801-STO 1-Kl 94-T3-L01-M00-\D 15

13 Side 13/19 samarbejdsproblemer, som selv har givet anledning til, at opsigelsen af. smedes intet havde med hendes hverv som arbejdsmilj0repraesentant at g0re, at der ved opsigelsen af j, med henvisning til Vestre Landsrets dom af 17. januar 2011 samt EU-domstolens besvarelse i sag C405/08, der er fremlagt som henholdsvis sagens bilag B og C, alene skal foretages en vurdering i forhold til funktion^rlovens 2b og, at det ved denne vurdering ikke skal tillaegges v^gt, at var arbejdsmiljorepraesentant i sags0gtes virksomhed. Vedr0rende sagens omkostninger skal sagsogte bem^rke, at retten ved udmaling af sagens omkostninger bor tiltegge det betydning, at sags0gte i forbindelse med opsigelsen pr. kulance betalte sags0ger et bel0b svarende til 3 maneders l0n, hvilket er det maksimale beteb i henhold til funktionaerlovens 2b. Ved anl^ggelsen af nsrvaerende sag valgte sags0ger at tilbagebetale bel0bet. Det er saledes sags0gtes opfattelse, at sags0ger ved anteggelse af n^rvaerende sag har fort un0dig retsproces. Parterne har i det vaesentlige procederet i overensstemmelse hermed. Rettens begrundelse og afgerelse 1 var pa afskedigelsestidspunktet valgt som arbejdsmilj0repraesentant pa arbejdspladsen. Hun ma efter sin uddannelsesmaessige baggrund karakteriseres som akademiker. Efter 10, stk. 2, i arbejdsmiljoloven er arbejdsmiljorepraesentanten beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold pa samme made som tillidsm^nd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige omrade. Efter en sproglig fortolkning af denne bestemmelse gaelder der ikke en generel beskyttelse af en arbejdsmilj0repr^sentant mod afskedigelse, men saerlig beskyttelse kan folge af en overenskomst pa omradet eller et tilsvarende omrme. Af forslag til lov om arbejderbeskyttelse, fremsat den 3. oktober 1951 (FT 1951/52, tiling A, spalte 2654ff), fremgar af 61, stk. 1 (spalte 2710) f0lgende: "I virksomheder, hvor der besk^ftiges 10 arbejdere eller derover, skal arbejderne vslge en eller - efter arbejdstilsynets nasrmere anvisning - flere sikkerhedsrepr^sentanter til at reprassentere sig i sp0rgsmal om arbejdernes sikkerhed og sundhed. For sa vidt arbejderne i vedkom mende virksomhed har valgt tillidsmsend i henhold til en overensk- STD SO1-STO1-K194-T3-L01-M00-\D 15

14 Side 14/19 omstmaessig ret hertil, skal sikkerhedsreprasentanterae v^lges blandt disse " Af bem^rkningerne til bestemmelsen fremgar blandt andet f0lgende (spalte 2869): "De mellem arbejdsgiver- og arbejderorganisationeme her i landet afsluttede kollektive overenskomster giver i vidt omfang arbejderne ret til at v^lge tillidsm^nd til at repr«sentere sig i forholdet til virksomhedens indehaver eller dennes reprsesentanter pa arbejdspladsen. Det er naturligt, at disse tillidsm^nd i praksis ogsa fungerer som arbejdernes repr^sentanter i forholdet til tilsynet, saledes at de giver udtryk for arbejdernes standpunkt til de arbejderbeskyttelsesproblemer, som fra tid til anden dukker op pa en virksomhed, medens tilsynet pa sin side, nar det finder det pakr^vet eller formalstjenligt at henvende sig til en virksomheds arbejderstab om et eller andet forhold som f.eks, lader derme henvendelse ga gennem tillidsmsendene, hvorved det ofte vil v^re lettere at skaffe en foranstaltning gennemfort af arbejderne, end hvis tilsynet direkte henvender sig til disse...." Lovforslaget blev efter udvalgsbehandling genfremsat den 14. oktober 1953 (FT 1952/53, spalte 53ff), og bestemmelsen blev gennemfort som 59 i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse. Af forslag til lov om ^ndring af forskellige lovbestemmelser om arbejder beskyttelse, fremsat den 9. december 1970 (FT , tillaeg A, spalte 2149 ff) fremgar f0lgende: "5. 7 affattes saledes: " 7.1 virksomheder, hvor der beskasftiges 10 arbejdere eller derover, skal arbejderne vaslge en sikkerhedsrepraesentant for hver afdeling el ler hvert arbejdsomrade i virksomheden til at reprassentere sig i sporgsmal om arbejdernes sudcerhed og sundhed. Stk. 6. Arbejdsministeren fasts^tter efter forhandling med direktoren for arbejdstilsynet og arbejdsrmet n^rmere regler for opbygning og fiinktion af det interne arbejde for sikkerhed og sundhed, herunder reg ler om sikkerhedsrepraesentanternes rettigheder og pligter og om oprettelse af sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg og om disses opgaver. 55 Af bem^rkningerne til bestemmelsen fremgar blandt andet folgende (spalte ): "... og det er ogsa tanken, at valg af sikkerhedsrepr^sentanter efter de nye regler skal ske pa samme made som hidtil, saledes at sikkerhedsrepr^sentanteme fortsat skal vaslges af virksomhedens arbejdere og ib- 14 STD IS0 t-sto 1 -K LO1 -MOO-\D 15

15 Side 15/19 landt disse. Man mener derimod ikke fortsat at burde stille krav om, at sikkerhedsrepraesentanteme vslges blandt tillidsmsndene, jf. g^ldende lov 59, stlc. 1, 2. pkt., idet tillidsmandsordningen og sikkerhedsreprassentantordningen ikke her ksdes sa n0je sammen, at der ikke er mulighed for at v^lge sikkerhedsreprsesentanter uden for tillidsm^ndenes kreds. Bestemmelsen blev gennemf0rt som 7 i lov nr. 216 af 19. maj 1971 om «ndring af forskellige lovbestemmelser om arbejderbeskyttelse (FT , tiling C, spalte 764). Af forslag til lov om ^ndring af forskellige lovbestemmelser om arbejder beskyttelse, fremsat den 15. december 1972 (FT , tiling A, spalte 3409) fremgar f0lgende: "1.1 7 indsaettes efter stk. 1 som nyt stykke: "Stk. 2. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved udf0relsen af hvervet og godtgor sikkerhedsrepraesentanten tab af indt^gt. Sikkerhedsrepr sentanten er i 0vrigt beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold pa samme made som tillidsmsnd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige omrme. Uoverensstemmelser vedrorende denne beskyttelse, herunder sp0rgsmal om, hvilke regler der fin der anvendelse, og om brud pa eller fortolkning af regleme afg0res ved fagretslig behandling, jfr. 17, stk. 4, i lov om arbejdsretten." Af de almindelige bemaerkninger til lovforslaget fremgar blandt andet f0lgende (spalte 3412): "Lovforslaget indeholder forslag om en sikring af sikkerhedsrepraesentanter saledes at disse opnar beskyttelse imod afskedigelse, indt^gtstab og anden forringelse af deres forhold." Af bemasrkningeme til forslagets nr. 1 fremgar blandt andet f0lgende (spalte ): "De nye regler om sikkerhedsrepr^sentanter, der blev indsat i lovens 7 ved lovasndringen af 19. maj 1971 med virkning fra den 1. april 1972, havde bl.a. til formal at skille siklcerhedsarbejdet ud fra hvervet som tillidsmand i henhold til overenskomst. Herved er sikkerhedsrepr^sentanten ber0vet den specielle sikkerhed i ansaettelsen, som overenskomstmaessigt tilkommer tillidsmand. I forbindelse med de nye bestemmelsers ikrafttraeden er det af LO gjort gasldende, at denne situation har medf0rt problemer i retning af v«gring fra lonmodtageres side imod at patage sig opgaven som sikkerhedsrepr^sentant. STD SO l^sto 1 -K194-T3 -LO 1 -MOO-\D 15

16 Side 16/19 Regeringen tegger v^gt pa, at sikkerhedsrepr^sentanteme kommer til at spille en afg0rende rolle i det fremtidige arbejde for forbedring af sikkerhed i arbejdsmilj0et. Derfor ma de kimne handle frit og uden frygt for afskedigelser eller anden form for repressalier. Det ma ogsa sikres, at ingen ma afsta fra at deltage i siklcerhedsarbejdet, fordi de derved risikerer at miste indtaegtsmuligheder. Det har v^ret overvejet, om man kunne fa tilvejebragt den fom0dne tryghed direkte gennem de kollektive overenskomster, men i betragtning af at sikkerhedsordningen i ovrigt er lovf^stet, finder regeringen det rigtigst, at regler om sikkerhedsrepr^sentantemes tryghed indarbejdes i loven i tillaiytning til bestemmelsen om valg af sadanne repraesentanter. Det b0r saledes i lovteksten pategges arbejdsgiveren at afholde udgifteme ved udforelsen af hvervet, f.eks. i forbindelse med n0dvendig deltagelse i kurser og anden oplysningsvirksomhed. Arbejdsgiveren ma endvidere have pligt til at godtgore sikkerhedsrepr^sentanten tab af indtaegt, som varetagelsen af hvervet medforer. For sa vidt angar beskyttelse imod afskedigelse og anden forringelse af sikkerhedsrepr^sentantens forhold, har man v^ret opm^rksom pa den naturlige sammenh^ng, der fortsat er mellem sikkerhedsorganisationen og tillidsmandsordningen. Regeringen har derfor fundet det rig tigst og mest hensigtsm^ssigt her at overf0re tillidsmandsbeskyttelsen fiildt ud pa sikkerhedsrepr^sentanterne. Herved er det blevet naturligt at indf0je bestemmelse om, at uoverensstemmelse om denne beskyttelse afgores ad fagretslig vej. Gennem henvisning til arbejdsretslovens 17, stk. 4, og dermed til hovedorganisationernes norm for regler for behandling af faglig strid, skabes der grundlag for sadan behandling ogsa i det begraensede antal tilf^lde, hvor der ikke i overenskomst er de fomodne bestemmelser." Lovforslaget blev gennemfort ved lov nr. 153 af af 31. marts 1973 (FT tillaeg C, spalte ). Bestemmelsen blev ikke asndret ved arbejdsmiljolovens 10 (lov nr. 681 af23. december 1975). Ved forslag af 30. januar 1997 til lov om ^ndring af lov om arbejdsmilj0 blev bestemmelsen viderefort (FT , tilteg A, spalte 3370). F0lgende fremgar af de almindelige bem^rkninger (spalte 3372): "Der er med lov^ndringen ikke tilsigtet nogen sendring i reglerne om beskyttelse af sikkerhedsrepraesentanter mod afskedigelse eller anden X, ^ \Di> ' ' Ol-; ISIDQ61446-S01-ST01-K194-T3-L0I-M00-\DI5

17 Side 17/19 forringelse af deres vilkar Bestemmelsen er fortsat 10 i lovbekendtg0relse nr af 7. September Der er saledes i forarbejderne til 10, stk. 2, i arbejdsmiljeloven ikke holdepunkter for, at der gilder en almindelig regel om, at en arbejdsmilj0repraesentant nyder en saerlig afskedigelsesbeskyttelse, idet beskyttelsen fortsat knytter sig til, at der inden for samme eller tilsvarende faglige omrade findes regler om tillidsmandsbeskyttelse. er ikke konkret omfattet af nogen overenskomst. Sporgsmalet er herefter, om sagsoger har pavist en overenskomst, som efter virksomhedens branchemsessige karakter og hendes arbejdsopgaver er rele vant. Sagsoger har saerligt peget pa overenskomsten af 3. marts 2012 mellem TDC A/S og Akademikerorganisationerne, hvorefter en tillidsrepr^sentants afskedigelse skal begrundes i tvingende, specifikke arsager, jf. 21, stk. 9, og afskedigelse skal ske med mindst 6 maneders varsel, ligesom der gives en ekstraordinaer godtg0relse pa 7 maneders ten, safremt afskedigelsen ikke er begrundet i tvingende, specifikke arsager. Sags0ger har ogsa henvist til overenskomst for akademikere i CSC Danmark A/S m.fl. og CSC Consulting Group A/S, overenskomst mellem Kommuneinformation A/S og Dj0f og Dansk Magisterforening, Industriens funlction^roverenskomst, der blandt andet omfatter tekniske funktion^rer, funktionasrer med handels- og kontorarbejde, laboranter m.v., Finansforbundets standardoverenskomst, IT-overenskomsten, overenskomsten mellem CGI og HK Prosa m.fl. Sags0gte har hertil anfort, at TDC-overenskomsten er en virksomhedsoverenskomst, som alene finder anvendelse pa de medarbejdere, der er ansat pa den pagseldende virksomhed, og at de ovrige fremlagte overenskomster enten ikke gaslder for akademikere, eller alene finder anvendelse inden for et s^rligt omrade af arbejdsmarkedet eller alene fmder anvendelse pa en kon kret virksomhed, hvorfor overenskomsteme ikke kan tages til udtryk for, hvad der gilder for "vedkommende eller tilsvarende faglige omrade" pa det private arbejdsmarked. Akademikere pa det private arbejdsmarked er tj^pisk ikke d^kket af nogen overenskomst. Sags0ger ikke har sandsjtiliggjort, at hendes kolleger ikke i det v^sentlige var akademikere. Pa denne baggrund har efter rettens opfattelse ikke godtgjort, at der findes en "tilsvarende" overenskomst, som skal fmde an vendelse ved vurderingen af hendes beskyttelse som arbejdsmilj0repr2esentant. Det bemaerkes herunder, at der i de fremh^vede overenskomster nok er regler om, at der skal vsre tvingende grunde til at afskedige en arbejdsmilj0- > > ' '! J-Is(rii) S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D15

18 Side 18/19 repr^sentant, men reglerne om retsvirkningen af, at en arbejdsmilj0repraesentant uberettiget afskediges, er ikke ensartede. Det fremgar af Domstolens dom af 11. februar 2010, sag C-405/08, mellem lngeni0rforeningen i Danmark som mandatar for Bertram Hoist mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Babcock & Wilcox V0lund ApS, at artikel 7 i Radets direktiv af 11. marts 2002 om indf0relse af en general ramme for information og horing af arbejdstagerne i Det Europ^iske F^llesskab, hvorefter "Medlemsstateme sikrer, at arbejdstagerrepraesentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sadan beskyttelse og bar sadanne garantier, at de kan udf0re de opgaver, de bar faet, pa en hensigtsmaessig made", skal fortolkes saledes, at "der ikke skal g^lde en skaerpet standard for beskyttelse mod afskedigelse for arbejdstagerrepr^sentanter. Dog skal en gennemforelsesforanstaltning, det v^re sig en lov eller en kollektiv overenskomst, respektere den i n^vnte artikel 7 forudsatte minimumsbeskyttelse Da. ubestridt er omfattet af fiinktion^rloven og saledes beskyttet mod en usaglig afskedigelse, jf. funktionsrlovens 2 b, kan det n^vnte direktiv ikke fore til et andet resultat. Efter bevisf0relsen har sags0gte ikke godtgjort, at afskedigelsen af. var rimeligt begrundet i bendes eller virksomhedens forhold. har saledes krav pa en godtgorelse i medfor af funktion^rlovens 2 b. Derme godtgorelse fasts^ttes efter omst^ndighederne til et belob pa kr. svarende til 3 maneders Ion, jf. 2 b, stk. 1, sidste pkt. Under hensyn til sagens karakter og resultat skal hver part baere egne omkostninger. Thi kendes for ret: DIO I v/ DI - Dansk Industri som mandatar for A/S skal inden 14 dage til Bibliotekarforbundet som mandatar for betale kr. med tilteg af proeesrente fra den 14. august 2014 til betaling sker. Hver part skal b^re egne omkostninger. Helle Hastrup Peter Lind Larsen Stine Fink Hansen Udskriftens rigtighed bekr^ftes. ' STD S01-STO 1-Kl 94-T3-L01-M00-\D15

19 Side 19/19 K0benliavns Byret, den 27. marts Eja Nielsen, souschef STD SO1 -STDliK 194-T3 -LO1 -MOO-\D 15

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København.

B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. mod mod Z) og I 2) Der foretoges AF UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0845000- ii Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. (kst.), førstnvnte som rettens

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Afg0relse. Skatteankestyrelsen

Afg0relse. Skatteankestyrelsen Afg0relse fra Skatteankestyrelsen 4 FEB. 2015 Sagsnr. 15-0056343 Klager: Kaas & Mulvad I/S v/nils Mulvad Klage over: SKATs afgorelse af 16. december 2014 Cvr-nr.: 29907528 SKAT har givet afslag pa anmodning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne April 2015 OVERENSKOMST mellem Atkins Danmark A/S og Akademiker-organisationerne Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omrade 2 Ansaettelse 3 Len 4 Pension 5 Udbetaling af fen/pension 6 L0n til efterladte

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

UDSKRIFT 0STRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT 0STRE LANDSRETS DOMBOG DOM ANONYMISERET B1363009 - SRA UDSKRIFT AF 0STRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 18. rnaj 2000 af 0stre Landsrets 3. afdeling (landsdornrnerne Ejler Bruun, Bloch Andersen og Eva Vester Andersen (kst.)). 3.

Læs mere

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI Affalds- og Ressourceindustrien - ARI VED17EGTER Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal i. Navn og hjemsted Foreningens navn er Affalds- og Ressourceindustrien. Foreningens navn forkortes ARI. Foreningens

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT GRUBBE & ANDERSKOUV A D V O K A T F I R M A A D M I N I S T R A T I O N Den 22. aovember 2006 NOTAT Vedrorende: Kemdelse Vestre Laadsret den 3. november 2006 om andelsbollgforeningens salg af ejendom og

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering af dokumenter i excel-format

Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering af dokumenter i excel-format Skatteankestyrelsen Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 K0benhavn V J.nr. 15-0813840 Den 12. marts 2015 Jura Proces og Administration Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem. Tilbud Bilag: Accept Side: 1 Forsikringstilbud Vores oplysninger om jer L{s tilbuddet igennem Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. Dansk Erhverv for A (advokat Marianne Andersen)

DOM. Dansk Erhverv for A (advokat Marianne Andersen) - CAL DOM Afsagt den 22. juni 2010 F-6-09 HK som mandatar for F (advokat Julie Bjørn Hansen) mod Dansk Erhverv for A (advokat Marianne Andersen) Indledning og påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3774005 - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Anne Louise Bormann og Hanne Weirup Malten (kst.)). 13.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere