Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%."

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: Hjemmeside: A/S Nuuk, Grønland A/S-kapital 120 mio. kr. Ejerforhold Bestyrelse Direktion Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. Martha Labansen, formand Kristian Lennert, næstformand Bent Østergaard Ole Frie Tanja Nielsen Efraim Tittussen* Jens Peter Berthelsen* Mariane Hansen* * Valgt af medarbejderne i 2010 for en 4-årig periode Jens Andersen, Chief Executive Officer (CEO) Executivegruppe Ledergruppe John Rasmussen, Chief Operations Officer (COO), og administrerende direktør, Royal Arctic Bygdeservice A/S Bent Ole Baunbæk, Chief Financial Officer (CFO) Niels Clemensen, Chief Development Officer (CDO) Jesper Balthazar-Christensen, administrerende direktør, Royal Arctic Logistics A/S Jette Larsen, administrerende direktør, Arctic Umiaq Line A/S Taitsiannguaq Olsen, divisionschef, Royal Arctic Havneservice Harald Asschenfeldt, afdelingschef, IT Jens Boye, afdelingschef, Skibsdrift Helena R. Kristiansen, afdelingschef, HR Jakob Strøm, afdelingschef, Kommunikation og marketing Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

3 Årsrapport

4 Indhold 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Årets resultat 7 Nye skibe 7 Fragtrater 7 Samfundsansvar 7 Olie- og valutakurstillæg 7 Ændringer i bestyrelse og ledelse 7 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 8 Forventninger til Risici 10 Forretningsgrundlag 11 Markedet 11 Godsmængder 11 Island 12 Regularitet 12 Royal Arctic Lines flåde 13 Medarbejdere 13 Trivselsundersøgelse 13 Elever 13 Forventninger til Redegørelse om samfundsansvar Corporate Social Responsibility (CSR) 14 Miljø og klima 14 Arbejdsmiljø og sikkerhed 15 Medarbejderforhold, kompetenceudvikling og uddannelse 16 Leverandører og samarbejdspartnere 16 Antikorruption 16 Involvering i lokalsamfundet 18 Royal Arctic Line koncernen 20 Royal Arctic Linietrafik 21 Royal Arctic Havneservice 22 Royal Arctic Bygdeservice 23 Royal Arctic Logistics 24 Associerede selskaber 25 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors påtegning 26 Til aktionæren i Royal Arctic Line A/S 26 Ledelsens ansvar for årsrapporten 26 Revisors ansvar 26 Konklusion 27 Regnskabspraksis 27 Regnskabsgrundlag 27 Generelt om indregning og måling 27 Koncernregnskab 28 Resultatopgørelsen 29 Balancen 33 Resultatopgørelse 34 Aktiver 35 Passiver 36 Egenkapitalopgørelse 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noter 2 48 Corporate Governance i Royal Arctic Line

5 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: DKK mio Resultat Samlede indtægter Driftsresultat Finansiering netto 1 (1) (2) (6) (6) Årets resultat før skat Årets resultat Udbytte Balance Balancesum Nettoarbejdskapital (16) 56 Langfristede gældsforpligtelser Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (290) (22) 74 (143) (68) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 107 (10) (12) (47) (76) Ændringer i likvider (24) (124) (28) Likviditet ved årets udgang Nøgletal * Overskudsgrad 13,0% 5,0% 3,1% 1,8% 5,0% Afkastningsgrad 11,2% 5,8% 3,6% 2,2% 5,3% Egenkapitalens forrentning (ROE) 15,4% 6,5% 4,5% 1,6% 5,9% Soliditetsgrad 53,5% 61,6% 59,5% 55,6% 52,5% Afkast af investeret kapital (ROIC) 21,7% 10,0% 4,8% 2,7% 6,5% Gearing af driftsaktiver 1,2 0,8 1,0 1,4 1,5 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede * Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010" Definitioner af nøgletal Nettoarbejdskapital = Omsætningsaktiver kortfristet gæld Overskudsgrad (%) = Afkastningsgrad = Egenkapitalens forrentning (ROE) = Soliditetsgrad (%) = Afkast af investeret kapital (ROIC) = Gearing af driftsaktiver = Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster X 100 Samlede aktiver Årets resultat X 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo X 100 Samlede aktiver Resultat før finansielle poster X 100 Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Investeret kapital inkl. goodwill Egenkapital ultimo 3 Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat samt likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen.

6 Tilfredse interessenter Trimmet drift Konstant udvikling. Om noget har 2011 været året, hvor Naleraq 2015, Royal Arctic Lines strategi, har vist sin værdi. Fem nye skibe er ved at blive bygget. Den forsyningssikkerhed, som disse skibe kommer til at give, vil i mange år frem være til gavn for befolkningen i landet. Driften er gennem hele året trimmet gennem projekt Ninngarut med fokus på optimerings gevinster. Store dele af koncernen og mange arbejdsgange er set efter i sømmene, hvilket har givet gode resultater. Forretningsudvikling er et vigtigt element i strategien, og selskabet kan med tilfredshed notere stigende international interesse for de muligheder, der er i Grønland. Med sine ydelser til blandt andet olieindustrien har datterselskabet Arctic Base Supply vist vigtigheden af at være parat til at udvikle sig og samarbejde med andre i takt med nye muligheder. Naleraq 2015 er, sammen med en positiv udvikling i godsmængderne og et enkeltstående år med væsentligt reducerede afskrivninger på ældre skibe, grunden til, at Royal Arctic Line i 2011 præsenterer sit hidtil bedste økonomiske resultat. Udmeldinger om begrænset aktivitet inden for olieefterforskning i 2012 og påbegyndte afskrivninger på ny tonnage betyder, at det økonomiske resultat i de nærmeste år vil blive noget mere beskedent. Det ændrer ikke ved, at vi glæder os over det pæne resultat for Vi er overbeviste om, at med en strategi, der har vist sin styrke, og med medarbejdere, der yder en helhjertet og stærk indsats, er selskabet godt rustet til de kommende udfordringer. Martha Labansen Bestyrelsesformand Jens Andersen Administrerende direktør Royal Arctic Line A/S Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line A/S enekoncession til al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder. Rederiet er således en livsnerve for det grønlandske samfund. Royal Arctic Line og datterselskabet Royal Arctic Bygde service sørger for at fragte varer til og fra alle byer og bygder i Grønland. Royal Arctic Line driver også 13 havne i Grønland og havnevirksomhed i den grønlandske basishavn i Aalborg. Al søfragt til og fra Grønland går via Aalborg, eller via Reykjavik hvad angår gods fra Nordamerika. Samfunds- og udviklingsopgaver som passagersejlads, logistikløsninger og forsyninger til olieindustrien udføres af datterselskabet Royal Arctic Logistics og de associerede selskaber Arctic Umiaq Line og Arctic Base Supply. Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1993 og er 100% ejet af Grønlands Selvstyre. 4

7 Ledelsesberetning 2011, Royal Arctic Lines 19. driftsår, var et skelsættende år med fokus på nybygningsprogram og havneudvidelser. På driftssiden var olieefterforskning med til at give megen aktivitet på flere havne og resulterede, sammen med høj byggeaktivitet i Nuuk, i et solidt økonomisk resultat. Båret af byggesektoren, viste kerneforretningen den koncessionerede del af besejlingen af Grønland fremgang igen efter et par år med vigende tendenser. Nye forretningsområder har fortsat deres positive udvikling fra sidste år, og omsætningen i den ikke-koncessionerede besejling er steget. Årets resultat blev 73 millioner kroner efter skat, hvilket er en forbedring på ca. 30 millioner kroner i forhold til det udmeldte ved halvårsmeddelelsen. Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende. Det økonomiske resultat er sammensat af øgede indtægter både fra kerneforretning og nye aktiviteter, markant lavere afskrivninger da de fleste nuværende skibe er fuldt afskrevne, og en målrettet indsats omkring koncernens strategi for tilpasning af omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau. Der indstilles til, at der betales et udbytte på DKK 20 millioner. Line og Aalborg Havn med henblik på at danne et fælles selskab, der skal projektere, etablere og eventuelt drive en udvidet containerhavn i Nuuk. Hvad angår kerneforretningen fastslår Transportkommissionen, at der på godssejladsen til og fra Grønland, på grund af godsmængdernes størrelse, ikke er samfundsøkonomisk gevinst ved liberalisering af markedet, og at den nuværende struktur, hvor forpligtelser og eneret balanceres gennem koncessionen, er ganske fornuftig. I januar 2011 faldt de sidste detaljer på plads omkring koncernens nybygningsprogram, hvorefter fem nye skibe blev kontraheret hos tyske P + S Werften i Stralsund. Royal Arctic Bygdeservice indgik samtidig en ny 20-årig kontrakt med Grønlands Selvstyre om forsyning af bygderne. Dermed var 2011 et skelsættende år for datterselskabet, da det økonomiske grundlag for den tiltrængte udskiftning af tonnagen faldt på plads. Indtil de nye skibe leveres, bliver bygderne besejlet med den eksisterende tonnage. I Aalborg blev der efter forlængelsen af basishavnsaftalen påbegyndt etablering af nyt logistikpakhus og kontorfaciliteter. Royal Arctic Logistics flyttede ind i januar De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde kubikmeter i 2011 mod kubikmeter i Den koncessionerede godsmængde til Grønland steg med omkring kubikmeter, mens godsmængderne fra Grønland faldt med kubikmeter. Samtidig registreredes et fald i de interne mængder på kubikmeter i forhold til Den store stigning til Grønland kan først og fremmest henføres til byggematerialer og entreprenørmateriel. Den største mængde af dette blev fragtet til byggesektoren i Nuuk. De samlede koncessionerede fragtindtægter udgjorde 611 millioner kroner i 2011 mod 561 millioner kroner i Ikkekoncessionerede indtægter udgjorde 217 millioner kroner i 2011 mod 200 millioner kroner i Naalakkersuisut nedsatte i slutningen af 2009 en transportkommission, hvis rapport udkom i foråret Transportkommissionen påpeger utvetydigt, at en udvidelse af kapaciteten på Nuuk havn er en nødvendighed. I 2011 har Royal Arctic Line været involveret i planlægningen af nye havnefaciliteter i både Sisimiut og Nuuk. I Sisimiut som medlem af en arbejdsgruppe der er nedsat som en fortsættelse af Transportkommissionens arbejde. I Nuuk er der, blandt andet på baggrund af kommissionens konklusioner, etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af Grønlands Selvstyre, Kommuneqarfik Sermersooq, Royal Arctic For Arctic Umiaq Line (AUL), som ejes 50/50 af Air Greenland og Royal Arctic Line, er der indgået en ny aftale med Grønlands Selvstyre om underskudsgaranti frem til Selskabets driftsresultat for 2011 blev på 0 kroner, idet et underskud på 8,1 millioner kroner blev dækket af den eksisterende underskudsgaranti, afgivet af Grønlands Selvstyre. For Arctic Base Supply (ABS), som ejes 50/50 af Danbor og Royal Arctic Line, var 2011 et travlt år. Selskabet assisterede 5

8 6 blandt andet Cairn Energy ved olieefterforskningsaktiviteter i både Nuuk og Aasiaat, og resultaterne har været positive. Selskabets driftsresultat for 2011 blev et overskud på 6,4 millioner efter skat. Royal Arctic Lines udviklingsafdeling har gennem 2011 arbejdet med eksisterende samt potentielle nye forretningsområder herunder olie- og mineralområdet. Besejlingen af Antarktis er også gennemført i Der er fortsat øget interesse for olie og olieefterforskning i Grønland. I 2012 forventes ingen egentlige efterforskningsboringer, og aktiviteten i de beslægtede serviceerhverv ventes at falde markant. Mineralsektoren har i 2011 fortsat været præget af meget begrænset udvindingsaktivitet, men en del efterforskningsaktivitet. Samlet set var 2011 året, hvor der var fokus på at komme godt i gang med at føre flere store og langtrækkende beslutninger om forsyningssikkerheden ud i livet. Samtidig har nye aktiviteter bidraget til selskabets resultat. I 2012 vil der igen blive arbejdet målrettet med tilpasning af omkostningerne til aktivitetsniveauet, da der ikke forventes markante stigninger i godsmængderne på kort sigt. Årets resultat Royal Arctic Lines koncernresultat for 2011 viser et overskud før skat og minoritetsandele på 109 millioner kroner og 73 millioner kroner efter skat, sammenlignet med et overskud før skat i 2010 på 41 millioner kroner og efter skat 29 millioner kroner. Den positive udvikling i koncernens resultat skyldes flere faktorer, men primært en større omsætning på både den koncessionerede og ikke-koncessionerede del, ligesom de samlede omkostninger viser et fald i forhold til sidste år. Det skal dog bemærkes, at omsætningsstigningen inkluderer en betydelig stigning i olie- og valutakurstillægget jævnfør omtale nedenfor. Driftsomkostningerne i 2011 udgør 744 millioner kroner mod 746 millioner kroner i Dette fald dækker over et betydeligt fald i afskrivninger og mindre stigninger på øvrige omkostninger, herunder især omkostninger til skibe. Omkostningen til bunkers, som hører under skibenes omkostninger, er forøget med 28,9 millioner kroner som følge af stigende priser målt i danske kroner. De forøgede omkostninger til bunkers er til dels modsvaret af stigende indtægter fra olie- og valutakurstillægget. Imidlertid foregår reguleringen af tillægget i forhold til markedspriserne bagud, hvilket medfører en saldo til senere opkrævning, som ved udgangen af 2011 udgjorde 7,1 millioner kroner. Saldo til senere opkrævning ved årets begyndelse udgjorde 5,6 millioner kroner, og forskellen på 1,5 millioner kroner fra årets begyndelse til årets slutning er ikke indregnet i omsætningen. Øgede omkostninger til terminaldrift på 13 millioner kroner knytter sig især til den øgede omsætning. Omkostninger til salg og administration er fra 2010 til 2011 faldet med ca. 0,7 millioner kroner, hvilket er meget positivt i betragtning af det generelt højere aktivitetsniveau. Personaleudgifter er steget fra 291 millioner kroner til 301 millioner kroner. Set i forhold til det stigende aktivitetsniveau, generelle og overenskomstmæssige lønstigninger mv., er stigningen på et moderat niveau. Afskrivninger er faldet med ca. 38 millioner kroner i forhold til 2010, idet rederiets skibe nu i det væsentligste er færdigafskrevet bortset fra Mary Arctica. Resultatet for associerede og tilknyttede selskaber bidrager til indtjeningen med 3,4 millioner kroner, hvilket er en forbedring på ca. 0,8 millioner kroner i forhold til Finansiering, netto, udgør en indtægt på ca. 1 million kroner, primært hidrørende en generelt forbedret likviditet. Den tilsvarende post i 2010 var en nettoudgift på ca. 0,5 millioner kroner. Koncernresultatet er ca. 30 millioner kroner over det niveau, som er indikeret i halvårsmeddelelsen, hvilket især skyldes et fortsat højt aktivitetsniveau og en stram omkostningsstyring året ud. Koncernens samlede indtægter udgør 897 millioner kroner (831 millioner kroner i 2010). De koncessionsbaserede indtægter, der andrager 611 millioner kroner (561 millioner kroner i 2010), fordeler sig med 75% (67% i 2010) på transport til Grønland, 17% (21% i 2010) på transport fra Grønland og 8% (12% i 2010) på transport internt i Grønland. Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 217 millioner kroner (200 millioner kroner i 2010) eller 24% af de samlede indtægter (24% i 2010). Andre driftsindtægter udgør i millioner kroner (70 millioner kroner i 2010) og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice. Koncernens nettoarbejdskapital udgør 163 millioner kroner i 2011 (222 millioner kroner i 2010). Faldet i nettoarbejdskapital kan primært henføres til fald i likvider og stigning i anden gæld. Pengestrømme fra investeringsaktivitet er negativ med 290 millioner kroner, hvorimod den tilsvarende post i 2010 kun udgjorde 22 millioner kroner. Stigningen kan især henføres til nybygningsprogram for skibe. Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til 225 millioner kroner (249 millioner kroner i 2010). Faldet i likvide midler kan især henføres til den egenfinansierede del af årets investeringer. Egenkapitalen ved udgangen af 2011 udgør 512 millioner kroner (439 millioner kroner i 2010). Royal Arctic Lines soliditet udgør 53,5% ved udgangen af 2011 mod 61,6% ved udgangen af 2010.

9 I oktober lagdes kølen på det første af de fem skibe containerskibet af Mary-klassen. I følge tradition blev der lagt en guldmønt under kølen for at bringe skibet velstand og held. For alle fem nybygninger bliver mønten under kølen polarmønter, som er lavet i 100% grønlandsk guld fra Nalunaq i Sydgrønland. Nye skibe I januar 2011 faldt den endelige finansiering af nybygningsprogrammet på plads. Kontrakten med P + S Werften blev underskrevet, og designarbejdet sat i gang. Den samlede ordre omfatter et containerskib af Mary-klassen med enkelte modifikationer på 606 TEU (TEU=containermål - Twenty foot Equivalent Unit), to containerskibe på hver 108 TEU samt to mindre skibe med en containerkapacitet på hver 36 TEU. Disse fire mindre skibe vil indgå i bygdebesejlingen. Den ny tonnage tillader en højere grad af containerisering af bygdebesejlingen og vil være med til at sikre en stabil og fleksibel forsyning af Grønland. Samtidig bidrager flådefornyelserne gennem skibenes design til, at Royal Arctic Line kan imødekomme koncernens strategiske mål om udvikling af forretningen inden for ikke-koncessionerede områder. Fragtrater 1. februar 2011 blev alle fragtrater hævet med 1,5% som led i den langsigtede konsolidering i forbindelse med finansieringen af nye skibe til Royal Arctic Line. Samtidig indførtes et investeringsbidrag på 3,1% til finansiering af ny tonnage til bygdebesejlingen. Investeringsbidraget opkræves på vegne af Grønlands Selvstyre på al fragt til, fra og internt i Grønland og er en del af servicekontrakten om bygdebesejling. Investeringsbidraget reguleres en gang om året og vil også i 2012 være på 3,1%. Samfundsansvar Royal Arctic Line har i 2011 forberedt virksomhedens langsigtede strategi for arbejdet med samfundsansvar (se: Redegørelse om samfundsansvar s. 14), hvilket har understreget den positive sammenhæng i forretningsdrevet samfundsansvar. Olie- og valutakurstillæg Per 1. januar 2011 var olie- og valutakurstillægget 11%. Prisudviklingen vurderes løbende, og olie- og valutakurstillægget reguleres i overensstemmelse hermed hver anden måned. Tillægget har i 2011 svinget mellem 11% og 21%. Per 1. januar 2012 er olie- og valutatillægget 17%. Ændringer i bestyrelse og ledelse Ved generalforsamlingen i 2011 afløste seniorrådgiver Tanja Nielsen generalsekretær Claus Nielsen i Royal Arctic Lines bestyrelse. Der er ikke foretaget ændringer i ledelsen i Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 7

10 Forventninger til 2012 Royal Arctic Lines hovedaktiviteter er baseret på transport af gods til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet er således bestemt af de transporterede mængder, og indtjeningen i Royal Arctic Line afspejler den økonomiske udvikling og konjunkturerne i samfundet. Royal Arctic Lines fremskrivninger samt politiske og økonomiske redegørelser offentliggjort af Naalakkersuisut, herunder Økonomisk Råds årsrapport, indikerer et generelt aktivitetsniveau i Grønland i 2012 på niveau med 2011 og en nulvækst i BNP. I 2011 var godsmængderne til Grønland positivt påvirket af bygge sektoren i Nuuk. Der ventes ikke samme aktivitetsniveau i 2012, og det er således Royal Arctic Lines forventning, at godsmængderne til Grønland vil falde til et niveau sammenligneligt med Sejlplanen for 2012 er baseret på en ugentlig anløbsfrekvens hele året inklusive Diskobugten, hvor der på baggrund af de seneste års tendenser til ændringer i issituationen udføres anløb af alle de byer og bygder, det er muligt at nå. Olieindustrien udviser fortsat stor interesse for Grønland, men i 2012 forventes et markant fald i aktivitetsniveauet i den del af sektoren, som skaber beskæftigelse i de tilknyttede serviceerhverv. Udviklingen på Royal Arctic Lines ydelser til minesektoren er vanskelige at forudsige, da aktiviteterne i mineindustrien tilsyneladende både afventer forbedrede finansieringsmuligheder og en række politiske beslutninger. Der er fortsat store forventninger til sektoren på lang sigt, men i 2012 forventes fortsat moderat behov for de ydelser, Royal Arctic Line leverer. Samlet set skønnes et resultat i 2012 i niveauet 35 til 40 millioner kroner før skat i Royal Arctic Line A/S. Det i forhold til 2011 mere moderate resultat kan hovedsagelig henledes til påbegyndte afskrivninger på nybygningsprogrammet samt den forventede nedgang i godsmængder til Grønland og nedgang i aktiviteterne i oliesektoren. Pengestrømme fra driftsaktivitet ventes også i 2012 at være positive. Bortset fra nybygningerne, der har en særskilt finansieringsplan, nye containere og til dels rullende materiel vil afdrag på gældsforpligtelser og årets investeringer blive finansieret af den løbende drift. Det vurderes, at selskabet har et betryggende finansielt beredskab til driften for Strategi Royal Arctic Lines strategi, Naleraq 2015, fastsætter mål for, hvordan koncernen fortsat kan sikre et tilstrækkeligt afkast til ejeren, samtidig med at priser og service er på et konkurrencedygtigt niveau og udføres til det grønlandske samfunds tilfredshed. Naleraq 2015 hviler på tre søjler: Interessenter Gode relationer og tæt kontakt til ejer og kunder er en forudsætning for, at Royal Arctic Line kan honorere forpligtelserne i koncessionen samt de krav og behov, der kommer fra det grønlandske samfund. Drift Koncernens strategiske indsatser på driften af kerneforretningen skal fastholde omkostningsbevidsthed samt optimere forretningsgange og it-infrastruktur. Udvikling På længere sigt kan en trimmet drift kun i begrænset omfang skabe de resultater til ejer og samfund, som Royal Arctic Line har som mål. Derfor handler en væsentlig del af Royal Arctic Lines strategi om vækst og udvikling af ikke-koncessionerede aktiviteter på både eksisterende og nye markeder. 8

11 Risici Royal Arctic Line arbejder i et geografisk afgrænset marked, som er kendetegnet ved stabile efterspørgselsmønstre og en markedsmæssig beskyttelse af kerneforretningen i henhold til en koncession. Royal Arctic Lines forretningsområde er primært baseret på danske kroner. I det omfang samhandel er baseret på anden valuta, købes denne overvejende på spotmarkedet. Olie- og valutakurstillægget anvendes til at kompensere for udsving i prisen på US dollar og bunkers. Royal Arctic Lines kreditrisici omfatter tilgodehavender og likvide midler, som er placeret i danske og grønlandske pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Royal Arctic Lines modpartsrisici omfatter rente-swaps samt i begrænset omfang andre finansielle instrumenter. Aftalerne indgås gennem større danskepengeinstitutter med høj kreditværdighed. I denne låneaftale indgår flere covenants, der blandt andet omfatter, at Grønlands Selvstyres ejerskab af Royal Arctic Line A/S som minimum skal udgøre 51% i hele lånets løbetid. Her udover er der finansielle covenants, som blandt andet er baseret på indtjeningsbaserede nøgletal, soliditet mv. Per 31. december 2011 er alle covenants overholdt. Selskabets strategi om vækst og udvikling på ikke-koncessionerede ydelser forudsætter samarbejde med kunder som, i forhold til de nuværende grønlandske standarder, stiller meget høje krav til dokumentation på områder som miljøpåvirkning, arbejdsmiljø, certificeringer og generelt samfundsansvar. Royal Arctic Line har derfor fokus på at kunne leve op disse krav blandt andet gennem arbejdet med ISO- certificeringer og redegørelse for samfundsansvar. Finansiering af nye skibe er tilvejebragt gennem låneoptagelse i tysk pengeinstitut. Vision Royal Arctic Line er en koncern, der leverer transportløsninger til rette pris og kvalitet, og vil alene eller sammen med andre tilføre det grønlandske samfund væsentlige indtægter. 9

12 Forretningsgrundlag Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession til at drive linjefart til, fra og mellem byerne i Grønland samt mellem Grønland og Reykjavik, Aalborg og en række oversøiske destinationer. Med koncessionen følger en række betingelser om anløbsfrekvens, kapacitet og forsyningssikkerhed for alle byer på både Vest- og Østkyst. Selvstyret kan også forpligte Royal Arctic Line til at indgå kontrakter på forretningsmæssige vilkår om offentlig tjeneste med transport af gods og passagerer jævnfør Landstingsforordning nr. 5 af 6. juni Royal Arctic Lines fragttarif bygger på et ensprissystem, så prisen for søfragt er ens for alle byer. Naalakkersuisut har endvidere vedtaget, at prisen for sydgående gods ud af Grønland skal være lavere end for nordgående gods til Grønland. Naalakkersuisut godkender fragtpriserne. Royal Arctic Line drives på forretningsmæssige vilkår. Det indebærer ifølge koncessionsforpligtelsen, at afkastet på den investerede kapital som minimum skal sikre selskabets langsigtede konsolidering. Godsmængder i kbm til følgende grønlandske byer Aasiaat Ilulissat Maniitsoq Nanortalik Narsaq Nuuk Paamiut Qaqortoq Qasigiannguit Sisimiut Tasiilaq Upernavik Uummannaq 10 Fakta om Grønland Fra nord til syd er Grønland km. Langs kystlinjen, som er godt kilometer lang, ligger 18 byer, ca. 60 bygder samt et mindre antal bosteder. Størstedelen af byerne og bygderne er placeret på Vestkysten. Transport mellem byer og bygder foregår udelukkende med fly eller skib. Fra Diskobugten og nordpå samt på Østkysten er havet generelt dækket af is om vinteren, og forsyninger skal flyves ind i tre til seks måneder af året. Der bor ca mennesker i hele Grønland, heraf ca i bygderne. I den mindste bygd, som anløbes af Royal Arctic Bygdeservice, bor 32 personer, mens Nuuk med sine indbyggere er den største by i landet, og den eneste by med over indbyggere. Mange af de grønlandske byer er således så små, at de ikke umiddelbart har et godsbehov, der retfærdiggør hyppige skibsanløb. Koncessionens krav om forsyningssikkerhed og hyppige anløbsfrekvenser er derfor en af forudsætningerne for de små samfunds fortsatte drift og udvikling.

13 Markedet Som følge af koncessionen har Royal Arctic Line en markedsandel på 100% for almen containeriseret godstransport til søs i Grønland. Rederiet forsyner alle byer og bygder i Grønland. Qaanaaq Importen er i høj grad påvirket af bygge- og anlægssektoren, der tegner sig for omkring en fjerdedel af godsmængderne til Grønland. En anden væsentlig faktor for importen er befolkningsudviklingen og dermed godsmængderne til fødevare- og detailbranchen. Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Sisimiut Eksporten består hovedsageligt af fiskeriprodukter, der udgør halvdelen af alle eksporterede godsmængder. Ændringer i den politisk besluttede TAC (Total Allowed Catch) har derfor direkte konsekvens for de sydgående godsmængder. Maniitsoq Tasiilaq Aalborg Nuuk Reykjavik N Q a N aq r s a an o q or r to ta q lik Paamiut De mængder, der transporteres internt i Grønland, relaterer sig hovedsageligt til fiskeri og transport af øl og vand, der tappes i Nuuk og distribueres til kysten, hvorefter emballagen returneres til Nuuk. Feeder Nordvest Atlantøst Atlant Østkyst Udviklingen i godsmængderne er betinget af den generelle udvikling i det grønlandske samfund. Rederiet er derfor sårbart overfor større udsving som eksempelvis virkningerne af finanskrisen. Som konsekvens har Royal Arctic Line iværksat udvikling af ikke-koncessionerede forretningsområder. Godsmængder De samlede godsmængder for 2011 steg med 2,5% i forhold til Der er dog store forskelle på udviklingen i de enkelte godstyper og forskellige fragtveje. Det nordgående koncessionsgods steg med omkring 10%. Det nordgående ikke-koncessionerede gods faldt med 24% fra kubikmeter til kubikmeter, men udgør under tre procent af de samlede godsmængder. Island Forbindelsen til og fra USA, Canada og Island fortsatte i 2011, hvor de samlede godsmængder udgjorde kubikmeter. Islandske Eimskip har indsat et ekstra skib på deres nord amerikanske rute, således at der er forbindelse ca. hver 14. dag. Royal Arctic Line har derfor fastholdt forbindelsen til og fra Island hver tredje uge for at tilbyde en fast frekvens. Det sydgående koncessionsgods faldt med 3%, mens de interne godsmængder faldt med 5%. Godsmængder Internt i Grønland Fra Grønland Projektgods Til Grønland

14 Regularitet, anløb til tiden Procent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Regularitet Hårdt vejr, storis samt i mindre grad tekniske problemer kan påvirke rederiets regularitet. I 2011 var Royal Arctic Lines præcision i forhold til mastersejlplanen i gennemsnit 72% (76% i 2010). Hovedårsagerne skal findes i store godsmængder ikke mindst overstørrelsesgods til byggeriet af Nuuk bycenter som har forlænget havnetiden, samt mindre kranhavarier og dårligt vejr. Royal Arctic Lines flåde Royal Arctic Lines flåde er designet til de arktiske og markedsmæssige betingelser, som kendetegner Grønland. Flåden består af ti skibe, der hver især er specialdesignet til deres opgave. Containerskibene Rederiets største atlant- og feederskibe er af højeste, baltiske isklasse og specialfremstillet med dobbeltskrog og højt fribord for at kunne sejle i arktiske farvande. Mary Arctica er på 588 TEU og sejler mellem Aalborg og Grønlands øst- og vestkyst. Skibet er meget fleksibelt og har i november og december 2011 været udchartret til opgaver ved Antarktis. Irena Arctica på 424 TEU og Arina Arctica på 283 TEU kan anløbe de fleste byer i Grønland på både Øst- og Vestkysten. Skibene losser med specialpramme og lastbiler de steder, hvor der ikke findes havnefaciliteter. Pajuttaat transporterer hovedsageligt stykgods og enkelte containere. Skibet er fra 1979 og oprindeligt bygget til at sejle med stykgods og i mindre omfang frysegods. Bygdeskibene Angaju Ittuk, Aqqaluk Ittuk, Angutek Ittuk og Johanna Kristina er alle mindre stykgodsskibe med en kapacitet på mellem 220 og 320 kubikmeter. Skibene er bygget mellem 1960 og Skibenes alder er høj og har i en årrække medført støt stigende vedligeholdelsesomkostninger. Samtlige skibe er udstyret med kraner, og suppleret med r ederiets pramme kan den samlede flåde operere stort set alle steder i Grønland uanset anløbsforhold. Naja Arctica og Nuka Arctica er på hver 782 TEU og sejler i fast rutefart mellem Aalborg og Grønland. Skibene er fra midten af 1990 erne og forventes at have en restlevetid på 5-7 år. 12

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Indhold 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 5 Årets resultat 6 Nye skibe 6 Fragtrater 6 Olie- og valutakurstillæg 6 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014

NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014 NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD 2 Udfordringer og forandringer 3 2014 i overblik 4 Hoved- og nøgletal 5 Selskabsoplysninger 7 Ledelsesberetning 8 Udvikling

Læs mere

Årsrapport 2013. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland

Årsrapport 2013. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Årsrapport 2013 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (mio. kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 Omsætning 1.112,9

Læs mere

Årsrapport 2012. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland

Årsrapport 2012. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Årsrapport 2012 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Koncernens hoved- og nøgletal (mio. kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Omsætning 1.152,1

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland www.airgreenland.com

Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland www.airgreenland.com Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland www.airgreenland.com Årsrapport 2002 Koncernens hovedtal (mio. DKK) 1998 1999 2000 2001 2002 Nettoomsætning 572,6 610,8 647,5 688,9

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

Årsrapport 2013. Årsrapport 2013

Årsrapport 2013. Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indhold Om Naviair...3 Hoved og nøgletal...4 Vigtige begivenheder i 2013...6 Ledelsens beretning...7 Regnskabsberetning... 18 Naviair-familien... 21 Naviairs ledelse...

Læs mere

Årsrapport 2014/2015

Årsrapport 2014/2015 Årsrapport 2014/2015 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter.....................................................................................

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2014 Hovedpunkter 3 Hovedtal og nøgletal for koncernen 4 Synlige resultater 5 Strategisk udvikling 6 Krav og mål 6 Koncernens strategiramme 6 Fokusområder 8 Koncernens

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapporten i overskrifter... 3-4 Det grønlandske samfund og økonomien...

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere