Anvendelse af nye medier - læringsplatform for rørlæggere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af nye medier - læringsplatform for rørlæggere"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: Pulje: AMU 6359 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: D.251 Anvendelse af nye medier - læringsplatform for rørlæggere Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Konklusioner... 3 Learnmark Horsens afrapportering af projektet Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Side 1 af 4

2 Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Baggrund Der er i de kommende år et stigende behov for arbejdskraft inden for kloakeringsområdet, da der er et stort efterslæb med kommunale og private kloakrenoveringer, med risiko for forurenet grundvand og miljø. Kloakrørlæggerområdet kræver autorisation, som man får gennem erhvervelse af rørlæggerbevis. Dette opnås ved at gennemføre kloakrørlæggeruddannelsen, der er opbygget af en række AMU-uddannelsesmål. Uddannelsen er altså central for at kvalificere arbejdskraft til området. Uddannelsen er forholdsvis teoritung, og en analyse foretaget af Kloaksektionen i Dansk Byggeri peger på, at der ønskes mere praktisk orienteret indhold i uddannelsen. Analysen viser, at nogle unge bliver skræmt af teori og, at mange af kurserne ikke tilgodeser medarbejdere med læse- og skrivebesvær. Samtidig efterlyses et større fokus på f.eks. tegningsforståelse, detaljelæsning og kvalitetsstyring. Baggrunden for projektet var således at tilbyde nogle læringsformer og undervisningsmåder, der kunne tilgodese målgruppens forudsætninger og behov i forhold til kravene og indholdet i uddannelsen frem mod rørlæggerbeviset. Tanken var i udgangspunktet at anvende SecondLife som platform. Men da der fra andre projekter var blandede erfaringer med hensigtsmæssigheden i SecondLife som undervisningsplatform, og vi samtidig havde meget positive erfaringer med kombination af tjenester og platforme, valgte vi at forfølge en afprøvning af Facebook, Google-tjenester mv. som fundament. Vi er opmærksomme på, at SecondLife fungerer i læringsøjemed på nogle områder. Men i kortere undervisningsforløb er selve etableringen af avatarer, teknikken og betjening/fuktionaliteter simpelthen for tidskrævende. Vi vurderer, at det ville virke hæmmende på undervisningen/læringen. Vi valgte at skabe en interaktiv platform med Facebook som fundament. Sigtet var at tilbyde en mere fleksibel undervisningsmåde, der inddrager kursisterne på nye måder sammenlignet med en mere traditionel skoleundervisning. Derfor har projektet udviklet et undervisningskoncept, der anvender mulighederne i web 2.0. Udviklingen er sket i samarbejde med Learnmark, Horsens, og er koordineret og inspireret af BAI s TUPprojekt 2009 Det virtuelle AMU-Center. Erfaringerne fra de to projekter leder til mange af de samme overvejelser og konklusioner. Derfor henviser vi også venligst til afrapporteringen af dette projekt, som er afrapporteret 1. april Formål Det overordnede formål med projektet har været at skabe et fleksibelt og attraktivt uddannelsestilbud til AMU-målgruppen, der fremmer læring og transfer. Der har ikke været det samme fokus på mulighederne i nye medier i undervisningen, virtuelle platforme, blended learning, e-learning mv. i AMU, som på andre uddannelsesområder. Årsagerne skal muligvis findes i forudindfattede meninger om faglæreres og AMUkursisters IKT-beredskab, en mening om at praksisrettet undervisning ikke harmonerer med anvendelse af elektroniske platforme og kort og godt at det er for besværligt og tager tid fra undervisningen. Kravet i 1 Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Side 2 af 4

3 Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri projektet var derfor at platformen skulle være et middel til at gøre undervisningen og læringen bedre, lettere, sjovere, og ikke virke som en bremse eller barriere for kursisterne eller faglærerne. Nedenfor findes Learnmark, Horsens afrapportering af projektet. Konklusioner På baggrund af projekterfaringerne vil vi konkludere følgende: Platformen er et godt supplement til den traditionelle undervisning, men skal ikke stå alene eller erstatte holdundervisning Platformen er hensigtsmæssig når det gælder deling af faglige informationer og ressourcer, men fremmer samtidig det sociale, som igen er en væsentlig forudsætning for et godt undervisningsmiljø På platformen kan ressourcerne bevares og netværket videreføres efter at uddannelsen er afsluttet. Det mener vi kan bidrage til øget transfer af det lærte til arbejdet i virksomhederne Det er en fordel, at de fleste kender tjenesterne og platformene i forvejen. De er langt hen ad vejen fortrolige med funktionaliteterne og mulighederne i forvejen, men har ikke brugt det i formel læringssammenhæng Platformen fremmer uformel læring, fordi kursisterne bidrager og er medproducenter af undervisningsmaterialerne, hjælper hinanden, lærer i forskellige tempi i kontrast til mere formel læring, som snarere er karakteriseret ved samme stof på samme tid, sted og med samme læringshastighed Mere generelt mener vi, at der er gode perspektiver i at supplere ordinær undervisning med nye medier, fordi deltagere med forskellige forudsætninger motiveres, fastholdes og gennemfører uddannelserne. Tilgang til anvendelse af nye medier i dette projekt viser, at faglærere kan tage udgangspunkt i deres eget ståsted og så at sige udvikle videre efter evne og behov. Modellen kan skaleres op og ned, og vil under alle omstændigheder være under stadig forandring. Samlet set vil vi på baggrund af de to projekter fremhæve disse elementer: - Problemer med at læse og stave er ikke en barriere i uddannelsen, fordi der er flere medier til rådighed, og fordi kursisterne selv kan være med til at producere undervisningsmaterialerne. - Fleksibilitet og tilgængelighed: Materialer kan bruges uafhængigt af tid og sted, når man har en computer/internetforbindelse eller smartphone til rådighed. - Øget mulighed for differentieret undervisning, der tilgodeser kursisters forskellige forudsætninger og læringsstile. - Mulighed for løbende og dynamisk udvikling. De virtuelle materialer (objekter) og de virtuelle undervisningsrum kan løbende ændres efter behov. - Mulighed for at fange interessen hos kursisterne, da de oplever, at undervisningsmetoderne tager udgangspunkt i kursisternes praksis og tilgang til læring, og kobles tættere til det daglige arbejde i virksomheden. Side 3 af 4

4 Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri - Konceptet giver mulighed for at anvende mange typer medier i læringsøjemed. Medier kan vælges til eller vælges fra. Kursisterne kan tage f.eks. billeder, optage film etc. som dokumentation, input til det faglige indhold i kurset. Platformen bliver både en personlig og kollektiv læringsportfolio. - Holdånd og videreførelse af (fagligt) netværk i fritiden og efter at uddannelsen er afsluttet. Nedenfor følger Learnmark Horsens afrapportering af projektet med bilag 1 og 2. Derefter følger bilag 3 og 4, som viser digitalisering af kloakrørlæggeruddannelserne og faglæreruddannelse i samme. Side 4 af 4

5 Learnmark Horsens Undervisning af kloakrørlæggere med udgangspunkt i IKT platforme - Rapport om en proces Jørn Andersen 2012

6 Indhold Forord... 2 Resume af rapporten... 3 Kapitel 1 - Rammerne for projektet... 5 Kapitel 2 - Indledende overvejelser... 5 Kapitel 3 - Deltagerne... 7 Kapitel 4 - Forberedelser... 8 Kapitel 5 - Opstart Digitalt undervisningsmateriale Facebook Kapitel 6 Konkret brug af Facebookgruppen Kapitel 7 - Kursusafslutning Evaluering Kapitel 8 - Konklusion Bilag 1 Undervisningsplan (uddrag) Bilag 2 Evaluering Viskvalitet.dk (uddrag)

7 Forord Denne rapport omhandler projektet Undervisning af kloakrørlæggere med udgangspunkt i IKT-platforme, som er et led i udforskningen af, hvordan de nye teknologier kan anvendes i undervisningen. Projektet blev afviklet i efteråret 2011 fra uge på Rørlæggeruddannelsen ved Learnmark Horsens med undertegnede som lærer. Der har i de senere år været fokus på begrebet e-læring, og på hvordan e- læring kan udvikle pædagogikken og understøtte læring og undervisning. Der foreligger en række forskningsrapporter om emnet, bl.a. E-læring i AMU af Lone Dirkinck-Holmfeld m.fl., som dels viser, at e-læring er et vidt begreb, men også, at e-læring hele tiden udvikler sig i takt med, at nye teknologier ser dagens lys. Med udbredelsen af internettet og de nye web 2.0 teknologier, som især de yngre kursister er fortrolige med, er det oplagt at afprøve et socialt medie som Facebook i et undervisningsforløb. AMU Nordjylland har i projektet Det virtuelle AMU Center på Betonmageruddannelsen etableret en platform, hvor eksisterende undervisningsmateriale anvendes og integreres, hvor det muligt og hensigtsmæssigt. Formålet med dette projekt er med udgangspunkt i modellen fra Det virtuelle AMU Center at afprøve brug af Facebook på Rørlæggeruddannelsen. Der er konkret tale om at afprøve Facebook som et redskab for kommunikation og samarbejde, både mellem lærer og kursister og kursisterne imellem. Desuden skal Facebook fungere som et sted, hvor der er fælles adgang til ressourcer og informationer, samtidig med at det skal fungere som et uformelt læringsnetværk. Denne rapport opsamler erfaringer fra projektet. Jeg har fokuseret på at beskrive processen i forløbet, da dette forhåbentlig kan medvirke til at videregive de erfaringer, som er opsamlet undervejs. Jørn Andersen, kloakfaglærer, Learnmark Horsens, februar

8 Resume af rapporten Kapitel 1 - Rammerne for projektet beskriver, hvilke elementer der skal indgå i forløbet. Opgaven går kort fortalt ud på at afprøve Facebook som platform efter den model, der anvendes på Betonmageruddannelsen ved AMU Nordjylland. Der redegøres derfor kort for de betingelser, som Betonmageruddannelsen opstiller for de værktøjer, som bruges i forbindelse med virtuel undervisning. Kapitel 2- Indledende overvejelser redegør for de uformelle drøftelser i faglærergruppen om de sociale mediers egnethed i undervisningen. Her berøres også den udbredte diskussion om, hvorvidt Facebook i klasselokalet er godt eller skidt. Den overordnede konklusion på drøftelserne med faglærerkollegerne er, at Facebook tilbyder en platform for det sociale og faglige fællesskab med mulighed for erfaringsudveksling og videndeling. Endvidere, at Facebook kan bruges som et nyttigt supplement til undervisningen, men ikke erstatte denne. Kapitel 3 - Deltagerne giver en karakteristik af holdet med hensyn til aldersspredning og forudsætninger. Aldersmæssigt er spredningen 27 år til 60 år, men ellers er holdet atypisk. Der er kun syv deltagere, og deres faglige forudsætninger er langt bedre end normalt. Der er fx ingen med læseproblemer. Kapitel 4 Forberedelser handler om, hvordan jeg selv greb forløbet an. Jeg er 61 år og i øvrigt en habil IT-bruger, men Facebook havde jeg ikke brugt før. Jeg brugte derfor nogen tid på at sætte mig ind i Facebooks funktionaliteter, og i kapitlet beskrives ret detaljeret, hvordan jeg konkret gik til værks med oprettelse af gruppen. Dette med henblik på at give mine erfaringer videre til de faglærere, for hvem Facebook er et uprøvet redskab. 3

9 Kapitel 5 Opstart redegør for de hidtidige erfaringer på Learnmark Horsens med digitalt undervisningsmateriale i Rørlæggeruddannelsen og beskriver deltagernes reaktion på at skulle anvende Facebook som led i undervisningen. Mens de yngre allerede er fortrolige med Facebook, er der nogen bekymring blandt de ældre. Der aftales spilleregler for sprogbrug og fortrolighed. Det beskrives, hvordan kursisterne bliver medlemmer af gruppen, herunder hvordan de indbyrdes hjælper hinanden Kapitel 6 Konkret brug af Facebookgruppen fortæller med eksempler hvordan og til hvad henholdsvis faglærer og kursister har brugt gruppen. Kapitel 7 Kursusafslutning sammenfatter den afsluttende skriftlige evaluering på Viskvalitet.dk og den mundtlige evaluering på klassen. Evalueringen er positiv. Kapitel 8 Konklusion. Facebookprojektet har været en gevinst for både underviser og deltagere på rørlæggerholdet, men kan blive en endnu større gevinst for uddannelser af længere varighed. 4

10 Kapitel 1 - Rammerne for projektet Ifølge opdraget skulle følgende aktiviteter indgå i projektet: Fastlæggelse af deltagere (faglærere) fra Learnmark Etablering af platform efter samme model som AMU Nordjylland anvender på Betonmageruddannelsen i projektet Det virtuelle AMU Center (dvs. Facebook som fundament, diverse Googleapps, anvendelse af Youtube mv.) Eksisterende undervisningsmateriale anvendes og integreres, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt Afprøvning af redskabet på et vist antal kursister/hold (skal fastlægges) Løbende erfaringsopsamling internt (BAI og Learnmark) Formidling af erfaringer til mindre følgegruppe bestående af faglærere. Betonmagermodellen opstiller nedenstående betingelser for de værktøjer, som bruges i forbindelse med virtuel undervisning: Skal være genkendelige Må ikke standse læringen Skal give mulighed for online dialog og fælles rum Skal kunne vise og dele skærme Skal helst være freeware, så eleverne også kan bruge værktøjerne privat Må ikke være en tidrøver for undervisningen. Kapitel 2 - Indledende overvejelser Forud for opstarten pågår mange uformelle drøftelser med faglærerkolleger om, hvordan forløbet kan planlægges og udføres. To kolleger har i juni 2011 deltaget i et faglærerkursus om Betonmageruddannelsen i Aalborg og har derfor kendskab til pilotprojektet. Andre er meget interesseret i perspektiver og problemstillinger vedrørende inddragelse af Facebook i undervisningen, og selv har jeg haft stort udbytte af flere møder med Torben Dybdahl fra Betonmageruddannelsen i Aalborg. 5

11 En Googlesøgning på facebook+undervisning giver talrige eksempler på problemer og bekymringer. Facebook forstyrrer undervisningen, Facebook, og nyhedsjagt stjæler opmærksomheden fra undervisningen, Brug af Facebook og YouTube forstyrrer sidemanden for blot at nævne nogle få af overskrifterne. Nogle skoler har helt lukket af for adgangen til Facebook, mens andre har investeret i programmer, som gør det muligt for underviseren at overvåge elevernes skærmbilleder. At de kvikke elever omgår restriktionerne ved at anskaffe sig en smartphone, som giver uhindret adgang til Internet, siger lidt om perspektiverne for sådanne tiltag. Der er i faglærergruppen bred enighed om, at sociale medier som Facebook kan forbedre undervisningsmiljøet ved at bidrage til at skabe samhørighed på holdet. En vigtig forudsætning for et godt undervisningsmiljø er, at eleverne trives socialt, dvs. at de har det godt med hinanden og med læreren. Facebook tilbyder en konkret platform for det sociale og faglige fællesskab med mulighed erfaringsudveksling og videndeling, og det hele kan nemt genfindes. Endvidere mener vi i faglærergruppen, at Facebook skal bruges som et nyttigt supplement til undervisningen. Det er ikke meningen, at Facebook helt eller delvis skal erstatte undervisningen som den normalt foregår. Eksempelvis må der ikke være vigtige oplysninger, som eleverne kun har adgang til via opslag på Facebook. Til gengæld er der mulighed for at minde om vigtige ting, som har allerede har stået på tavlen eller er blevet sagt i undervisningslokalet. Uddybende forklaringer til en kortfattet undervisningsplan eller annoncering af ændringer i undervisningsplanen er andre anvendelsesmuligheder. At alle i gruppen får besked, når nogen har fødselsdag, er en ikke uvæsentlig detalje. 6

12 Hvis faglæreren i forvejen har en Facebookprofil, bør der oprettes en særlig profil til formålet, så man ikke behøver at dele sine familiebilleder og personlige meninger med kursisterne. Endelig er der enighed om, at Facebookgruppen skal oprettes og styres af faglæreren. Det må kun være faglæreren, som kan tilføje medlemmer til gruppen, og faglæreren har ansvaret for, at eventuelle uheldige opslag fjernes. Gruppen skal være et sted, hvor man kan udtrykke sig frit uden at risikere offentliggørelse via søgemaskiner. Kapitel 3 - Deltagerne Projektet omfatter afprøvning af Facebook som supplement til undervisningen på et 7-ugers kloakrørlæggerkursus med 7 deltagere i perioden 31. oktober til 16. december Undervisningen foregår på Learnmark Horsens på Vejlevej 150 i Horsens. Kurset er en af mulighederne for at opnå kompetencer, som opfylder autorisationslovgivningens krav til personer, der skal forestå det praktiske kloakarbejde, når kloakmesteren ikke selv er til stede på arbejdspladsen. Desuden udgør kurset den første del af kloakmesteruddannelsen. Kloakrørlæggeruddannelsen er et 7 ugers kursus med ca. 3 ugers praktik og ca. 4 ugers teori. Der er normalt en stor aldersspredning på uddannelsen, og bortset fra, at der på dette hold ikke er nogen helt unge, er aldersfordelingen som den plejer. Fire deltagere er mellem 27 og 31 år, og de øvrige er henholdsvis 39, 43 og 60 år gamle. Ellers er det aktuelle hold ikke typisk. Dels er et hold med kun 7 deltagere usædvanligt lille, dels er deltagernes forudsætninger langt bedre end normalt, hvor en stor del typisk er kortuddannede. 7

13 Seks af deltagerne har en boglig uddannelse ud over folkeskolens 10. klasse. Desuden har flere faglige uddannelser som murer, tømrer, butiksassistent og vvs er. To af deltagerne har uafsluttede uddannelser som maskinmester og gvs-tekniker bag sig. Fire af deltagerne har erfaring med praktisk kloakarbejde, og tre har eller har haft selvstændig virksomhed. Den ældste af deltagerne har meget lidt erfaring med pc-brug. De andre er alle vant til at bruge IT til mail, Internet, regnskab og andet, og fem af deltagerne er rutinerede pc-brugere. Tre har endog lært at tegne i acad i forbindelse med tidligere uddannelser. Helt usædvanligt er det, at ikke en eneste af deltagerne har problemer med at læse, skrive og regne, og at alle 7 går til det teoretiske stof med stor lyst og interesse. Kapitel 4 - Forberedelser Da jeg ikke selv havde erfaring med Facebook, brugte jeg nogen tid på at sætte mig ind i, hvad det handler om, dels ved at kigge familie, venner og kolleger over skulderen, dels ved at læse Facebookvejledninger. Inden kursusstart oprettede jeg en Facebookgruppe med navnet Kloakrørlægger 2011, og fremgangsmåden følger her: Jeg oprettede en gratis Googl konto med navnet Kloak Jorn, og med gmail-adressen oprettes en Facebookprofil. Det eneste man behøver at oplyse er et navn, en mailadresse og alder. Fra Facebookprofilen forsøger jeg at oprette en Facebookgruppe, men det viser sig, at uden Facebookvenner går det ikke at oprette en gruppe. Da man kun kan oprette en enkelt Facebookprofil pr. mailadresse opretter jeg endnu en gratis Google-konto med navnet Jorn Kloak, som bruges til at oprette endnu en Facebookprofil. Derefter anmoder Kloak Jorn om at blive ven med Jorn Kloak, og da jeg nu har en ven på Facebook kan jeg oprette en gruppe. 8

14 Feltet med gruppens navn udfyldes, og når der klikkes på feltet med medlemmer vil Facebook vise alle de venner man har. Jorn Kloak tilføjes, der klikkes på knappen OPRET og gruppen er oprettet. Som standard oprettes en lukket gruppe, men der er mulighed for at vælge en åben, lukket eller hemmelig gruppe. En åben gruppe kan fremsøges af alle, og alle kan læse opslagene i gruppen. En lukket gruppe kan ses af alle, men kun medlemmer kan læse opslagene i gruppen. En hemmelig gruppe er usynlig for alle andre end gruppens medlemmer. Den der har oprettet gruppen er automatisk gruppens administrator og kan ændre indstillingerne for gruppen, herunder bestemme hvem der er administrator. Under Indstillinger øverst til højre vælges rediger gruppe. Her kan man ændre gruppens navn, ændre indstilling for åben, lukket eller hemmelig, vælge hvem der kan godkende nye medlemmer, hvem der kan lave opslag i gruppen mv. 9

15 Jeg vælger, at kun jeg som administrator kan tilføje nye medlemmer, men alle medlemmer kan lave opslag i gruppen. Belært af erfaringerne fra Betonmageruddannelsen i Aalborg, hvor det hele på et tidspunkt brød sammen, da læreren selv forsøgte at oprette mailkonti og Facebookprofiler for et helt hold, venter jeg med dette til holdet er mødt og kan gøre det selv. Inden opstarten oprettede jeg et Google Site for at have en gratis central lagerplads til opbevaring af undervisningsmaterialer, hvor kursisterne kan hente, hvad de har behov for. Systemet er enkelt at håndtere, og det hele fungerer udmærket, også når det gælder meget store filer, men en ulempe er efter min mening at kursisterne skal være logget ind på deres Google konto for at komme ind på siden. Det betyder, at når jeg lægger et link til en fil på Facebookgruppen, virker linket kun hvis man er logget ind på den rigtige konto med den rigtige mailadresse. Da jeg selv opfordrer til at oprette mere end en googlekonto, hvis man har en i forvejen, ser jeg dette som en irriterende og unødig komplikation. Efter at have stiftet bekendtskab med Dropbox, som på en enkel og elegant måde opfylder alle mine behov, var enhver tvivl borte, og Google Sitet kom aldrig i brug. Af samme grund har jeg ikke undersøgt mulighederne i andre gratis cms-systemer som fx Joomla og det meget udbredte Wordpress. 10

16 Kapitel 5 - Opstart Digitalt undervisningsmateriale Alle undervisningsmaterialer til Rørlæggeruddannelsen er digitaliseret og kan hentes på (Materialeplatformen). På Learnmark Horsens har vi haft materialerne til rådighed længe, fordi de er udviklet her på skolen af Peter Hjortdal Andersen, og de blev afprøvet første gang på et rørlæggerhold i november/december Skønt der var mulighed for at få rørlæggermappen udleveret i papirform valgte alle 15 deltagere dengang at bruge det digitale materiale. Deltagerne, særlig de læsesvage, så en klar fordel i muligheden for at kunne fritekstsøge i materialet og klippe/klistre svarene ind i opgavebesvarelserne. En undtagelse var projekteringsopgaverne, som langt de fleste tegnede i hånden, fordi de færreste havde forudsætninger for at bruge acad. Rørlæggeruddannelsen er nu udvidet med 3 dage beregnet til undervisning i acad, og det er et krav at der tegnes i acad på uddannelsen. Mit kendskab til acad er ikke godt nok til at jeg selv kan give en forsvarlig introduktion til programmet, så derfor blev jeg i 3 dage bistået af en rigtig acad-lærer. Jeg fornemmede, at kursisterne hyggede sig med, at også jeg jævnligt bad om at få noget gentaget. Deltagere, som ikke kender til acad i forvejen, finder det meget vanskeligt i starten, og alle synes at arbejdsbyrden generelt er stor på uddannelsen, men ingen tvivler på, at fremtiden er digital. Der er således ingen egentlig modstand imod digitaliseringen. Undervejs var jeg nødt til at gøre tre af de ti projektopgaver frivillige, fordi jeg vurderede, at arbejdspresset blev for stort for nogle af deltagerne. Rørlæggeruddannelsen er et totalt struktureret uddannelsesforløb. Se undervisningsplan, Bilag 1. 11

17 Facebook I det ellers stramme program er der sat god tid af til en snak om Facebook og specielt anvendelse af Facebook i undervisningen. De fem yngste af deltagerne har i forvejen en Facebookprofil eller kender Facebook og er alle helt med på ideen. Den ældste deltager virker en smule bekymret, men accepterer, da han får forklaret og forstår, at ingen andre end holdet kan se, hvad der foregår i Facebookgruppen. Det er ikke meningen, at arbejdsgiveren skal kunne kigge en over skulderen. Hans kommentar til det sidste: Det var da meget værre, hvis de ansatte kunne. Til spørgsmålet om gruppen skal være lukket eller hemmelig vil den samme deltager gerne have gruppen så hemmelig som muligt. Det accepteres af alle andre, idet de fleste finder det ligegyldigt, om gruppen er lukket eller hemmelig. Jeg gør for en ordens skyld opmærksom på, at man i princippet aldrig skal skrive noget på Internet, som ikke alle må se, at ringeagtsytringer og andre stødende opslag ikke må forekomme og at sådanne, hvis de alligevel forekommer, vil blive fjernet. Jeg beder deltagerne om at oprette en Googl adresse og en Facebookprofil specielt til formålet. Fem har oprettet en profil inden jeg er færdig med at forklare, og de hjælper så de sidste to, som har problemer med at forstå de engelske instruktioner på skærmen eller svært ved at indtaste et password uden at kunne se, hvad de skriver. Da profilerne er klar, sender jeg en venneanmodning til alle, og da jeg har fået anmodningerne bekræftet, tilføjer jeg alle mine venner til gruppen Rørlægger Det hele er gået meget hurtigere og mere smertefrit end jeg havde forudset, og da først formaliteterne er på plads har ingen af deltagerne problemer med at bruge Googl en eller Facebookprofilen. I løbet af ingen tid er alle på holdet blevet Facebookvenner med alle. Kapitel 6 Konkret brug af Facebookgruppen Jeg opfordrer til at bruge gruppen flittigt med fagligt relevant stof som fotos og beretninger fra det virkelige liv, og for at vænne deltagerne til at bruge 12

18 gruppen har jeg besluttet at lægge et opslag op hver morgen. Det virker efter hensigten. Det er mit indtryk, at alle som det første går ind og ser morgenopslaget, skønt det som regel blot indeholder en gentagelse af, hvad der står i undervisningsplanen. Den ældste deltager, som møder tidligt, kommenterer jævnligt mit opslag med: Nå, du har allerede været der. Den første dag lægger jeg links til undervisningsplan, rørlæggermappe med kompendier, opgavesamlinger mm. op i gruppen. Det gøres ved hjælp af det gratis program Dropbox. I Dropbox lægges filerne i publicmappen, og når der højreklikkes på filen og under menupunktet Dropbox vælges Make public link, lægger programmet et link til filen på klippebordet. Linket kan derefter klistres ind i Facebookgruppen eller i en mail, og kun hvis man har adgang til linket kan filen tilgås. Her giver Facebookgruppen allerede den første dag en tidsbesparelse. Filen med rørlæggermappen er fx for stor til at sende med , så den ville ellers skulle distribueres ved at sende en usb-pind rundt i klassen. Når der er mange på holdet går der meget tid med den slags. Metoden med at anvende publicmappen i Dropbox betyder, at kursisterne ikke selv behøver at have Dropbox installeret på egen pc. Ud over en gennemgang af indholdet i rørlæggeruddannelsen gennemgås den første dag desuden en oversigt over hele kloakmesteruddannelsen samt hvad der står om rørlæggeruddannelsen i autorisationslovgivningen. Disse dokumenter ville kursisterne normalt blot få at se via projektoren i klassen, men nu er der linket til dem, og de kan nemt genfindes. 13

19 Under forløbet bruger jeg gruppen til opslag med links til supplerende undervisningsmaterialer, som ikke ligger i rørlæggermappen, links til svar på emner som har været til diskussion på klassen, i praktikhallen eller i kantinen, når vi står i kø ved kassen. Også ved ændringer i undervisningsplanen, som ikke kan gentages for ofte, er Facebookgruppen velegnet. Nogle eksempler i tilfældig rækkefølge: 14

20 15

21 Deltagerne bruger gruppen til diskussionsoplæg, til at meddele, hvorfor man kommer for sent eller slet ikke når frem, til at sige tillykke med fødselsdagen og i praktikundervisningen til fotos fra praktikken. Nogle eksempler: 16

22 Kapitel 7 - Kursusafslutning Da Rørlæggerkurset er ved at være slut, træder jeg tilbage som administrator og overlader Facebookgruppen til holdet. Jeg har fra starten gjort klart for holdet, at gruppen er deres, når kurset er slut, og det har alle været indforstået med. Det betyder ikke, at jeg ikke vil deltage i gruppen så længe jeg finder indholdet acceptabelt, men det er holdet, som bestemmer hvem der skal være med i gruppen, og hvem der ikke skal. Evaluering Den afsluttende evaluering af kurset på Viskvalitet.dk er positiv. Alle har været tilfredse med et veltilrettelagt kursusforløb og synes de har lært hvad de skulle. En deltager giver udtryk for, at kurset pga. acad har været for presset. Se Bilag 2. Også mundtligt udtrykker deltagerne tilfredshed med kurset, men de fleste (de der ikke i forvejen kendte til AutoCad) mener, at arbejdsbyrden har været i overkanten. Alle har været glade for Facebookgruppen, og flere giver udtryk for, at det er nemt og rart at bruge et medie, som man kender i forvejen, og at det er en fordel kun at skulle koncentrere sig om et enkelt medie. Flere mener, at aktiviteten i gruppen kunne have været livligere, hvis der ikke havde været så stort et arbejdspres. Endelig anføres det, at det netværk, der er skabt, vil få endnu større betydning for deltagerne efter endt uddannelse. Kapitel 8 - Konklusion Alle på holdet har været glade for Facebookgruppen, som har vist sig at være et godt redskab i undervisningen. I længerevarende forløb som fx Betonmageruddannelsen og Nedriveruddannelsen vil brugen af Facebook være endnu mere værdifuld, fordi deltagerne er sammen i længere tid, 17

23 hvorfor der er større kontinuitet. Det skaber grundlag for et mere solidt netværk, som kan udnyttes, også efter endt uddannelse. Fire fra rørlæggerholdet fortsætter på kloakmesteruddannelsen del 1, mens tre er stoppet. Der er 20 deltagere på del 1-holdet, og hvis det skal give mening fortsat at bruge Facebookgruppen i undervisningen, skal alle 20 selvfølgelig være med i gruppen. De fire, som fortsætter uddannelsen, har spurgt, om jeg vil bruge Facebookgruppen i undervisningen fremover, hvis de får alle på del 1-holdet med. Det har jeg selvfølgelig sagt ja til. 18

24 Bilag 1 Undervisningsplan (uddrag) 19

25 20

26 Bilag 2 Evaluering Viskvalitet.dk (uddrag) 21

27 22

28 Bilag 3

29 Kloamesteruddannelsen Ny kloakrørlæggeruddannelse 2011 Rørlæggeruddannelsen Nr. Titel Antal dg Vejen som arbejdsplads *) Kloakering - Arbejdsmiljø Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning Kloakering - Dræning af bygværker mv Kloakering Anvendelse af lægningsbestemmelser Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - KS af afløbsinstallationer Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer 16 Varighed i alt 35 dage Uddannet Kloakrørlægger Kloakmesteruddannelsen Nr. Titel Antal dg Kloakering - Anlæg til genbrug af vand Kloakering - Udskilleranlæg Kloakering - I det åbne land Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Pumpeanlæg mv Kloakering Projektering og dimensionering Kloakering Aut. Kloakmesterarbejde i praksis Kloakering Anvendelse af lovgrundlaget Kloakering KS i autoriseret virksomhed Kloakering Udøvelse af funktionen tekn. ansvarlig *) 10 Varighed i alt 57 dage *) Eksisterende uddannelser, der ikke ændres Indstilling til kloakmestereksamen

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Uddannelse i kloakbranchen 2013-14

Uddannelse i kloakbranchen 2013-14 Uddannelse i kloakbranchen 2013-14 Byggetek tilbyder flere forskellige former for uddannelse indenfor kloakbranchen. For at hjælpe dig med at tage det rigtige valg inviterer vi til en informationsaften

Læs mere

Uddannelse i kloakbranchen 2014-15

Uddannelse i kloakbranchen 2014-15 Uddannelse i kloakbranchen 2014-15 Byggetek tilbyder flere forskellige former for uddannelse indenfor kloakbranchen. For at hjælpe dig med at tage det rigtige valg inviterer vi til informationsaften Tirsdag

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en idrætsklub. En leder der har behov for at holde

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Workshop G8 Tasks og Templates

Workshop G8 Tasks og Templates Workshop G8 Tasks og Templates FØR I BEGYNDER...... 2-1 TEMPLATES... 2-2 Øvelse template til alm. attributter... 2-2 Øvelse Skraverings template... 2-4 VED ELEMENTET HVAD DET ER FOR ÉN?... 2-4 Øvelse ændre

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

For dig som o-løber er der mange fordele ved at blive dus med O-service, f.eks.:

For dig som o-løber er der mange fordele ved at blive dus med O-service, f.eks.: Vejledning til brug af O-service O-service er vores portal for tilmelding til alle o-løb under DOF. Alle medlemmer af en o-klub i Danmark har login til denne portal, og administratorer for de enkelte klubber

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen Manual til læringsplatform og sideopbygning af Rikke Braren Lauritzen & Trine Gjerløff Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Login... 3 Ord- og symbolforklaring...

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter.

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. AutoCAD 2012 2D øvelser til maskintegning Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. Der vil være en række henvisninger til den nævnte bog,

Læs mere

Guide til Google Toolbar

Guide til Google Toolbar Hvad er Google Toolbar? Med Google Toolbar får du en ny værktøjslinie i Internet Explorer eller Firefox med direkte adgang til Googles søgemaskine fra en vilkårlig webside. Med Google Toolbar kan du bl.a.:

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Projektweb - anvendelse på byggepladsen

Projektweb - anvendelse på byggepladsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Projektweb - anvendelse på byggepladsen December 2007 www.ebai.dk Forord Denne kursusbeskrivelse er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Din nuværende situation

Din nuværende situation KLOAKKURSER 2015-16 Din nuværende situation Jeg skal opfylde mindstekrav for at kunne udføre kloakarbejde Du skal gennemføre kurserne nivellering samt rørlægger Jeg ER rørlægger og vil gerne opkvalificeres

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere