MED-aftale for Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale for Syddjurs Kommune"

Transkript

1

2 Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget Områdeudvalg Lokalt MED-udvalg Personalemøder med MED-status Personalemøder 7 5. Opgaver 7 5. Opgaver for hovedudvalget Opgaver for områdeudvalget Opgaver for de lokale MED-udvalg/ personalemøde med MED-status 9 6. Arbejdsmiljø 6. Opgaver for hovedudvalg og områdeudvalg 6.2 Opgaver for lokalt MED-udvalg 6.3 Opgaver for arbejdsmiljøgrupper 6.4 Fastsættelse af antallet af arbejdsmiljøgrupper Beføjelser Årlig arbejdsmiljødrøftelse Områdeudvalgene Hovedudvalget Årsmøde 4 7. Vilkår 4 8. Efteruddannelse 4 9. Opsigelse eller genforhandling af MED-aftalen 4 Minimumsforretningsorden for hovedudvalget i Syddjurs Kommune. 6 Minimumsforretningsorden for områdeudvalg i Syddjurs Kommune. 7 Bilag 3 9 Minimumsforretningsorden for lokale MED-udvalg i Syddjurs Kommune 9. Medlemmer og suppleanter 9 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat 9 3. Formandskabets opgaver 9 Bilag Mødet og deltagere Afholdelse af møder, dagsorden og referat 20 Bilag 5 Oversigt over organisering af arbejdsmiljøområdet 2 Bilag 6 Oversigt over MED-strukturen 22 Side 2

3 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet strategisk indsats og en stadig mere innovativ og effektiv kommunal opgaveløsning. Syddjurs Kommune har en tro på, at fremtidens velfærd skabes af motiverede og engagerede medarbejdere, der gennem samarbejde formår at udvikle og nytænke en optimal opgaveløsning til kommunes borgere inden for de fastsatte politiske rammer. MED-aftalens bidrag til opgaveløsningen er at skabe den formelle ramme for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere et samarbejde, der kan skabe grobund for en høj arbejdstilfredshed og et fælles ansvar for opgaveløsningen. MED-aftalen er samtidig med til at kvalificere ledernes beslutningsgrundlag ved at inddrage medarbejdernes viden og indsigt, holdninger og perspektiver. Grundlaget for samarbejdet er gensidig information og medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant. Arbejdsmiljøindsatsen skal sikre balancen mellem arbejdsmiljø, ressourcer, effektivitet og opgaveløsning, så alle medarbejdere og ledelse kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gode arbejdsmiljø er en kombination af god ledelse og godt følgeskab, blandt andet beskrevet i ledelsesgrundlaget (http://medarbejderportal/home) og kommunens værdier om åbenhed, kvalitet, udvikling og respekt. Vi forventer og opfordrer til, at alle ledere og medarbejdere læser MED-aftalen og anvender den i drøftelser og tilrettelæggelsen af samarbejdet på de enkelte arbejdspladser. 2. Aftalens område Aftalen gælder for alle ansatte i Syddjurs Kommune, herunder ansatte ved selvejende dag- og døgninstitutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Syddjurs kommune. For øvrige institutioner, der indgår driftsoverenskomst, gælder aftalen, når det fremgår af driftsoverenskomsten. Side 3

4 Arbejdsmiljøgruppen på den enkelte selvejende institution tilbydes en plads i det relevante områdeudvalg. Ledere og medarbejdere kan vælges til MED-systemet. Det skal fremgå af driftsoverenskomsterne, at de selvejende institutioner skal følge de kommunale overenskomster og aftaler, samt kommunens personalepolitiske retningslinjer. MED-aftalen bygger på og respekterer Rammeaftale om medindflydelse og medbe-stemmelse af 6. november 20 aftalt mellem KL og KTO/Sundhedskartellet (http://www.personaleweb.dk/medhaandbog) og de på arbejdsmiljøområdet gældende love og bekendtgørelser. Alle MED-udvalg varetager både personalepolitiske forhold og arbejdsmiljøforhold. Arbejdsmiljøindsatsen varetages af MED-organisationen i et enstrenget system for at styrke og effektivisere indsatsen. Rent formelt betyder det at hele arbejdsmiljøloven med alle bekendtgørelser er gældende i Syddjurs Kommune med undtagelse af 9-0 og 2-6 i Bekendtgørelse nr. 8 om samarbejde om sikkerhed og sundhed. 3. Aftalens formål Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er information og drøftelse på alle niveauer, jfr. rammeaftalen 6 og 7. Både ledelse og medarbejdere har en gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold (APSA). Informationer skal gives på så tidligt et tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, således at medarbejdernes synspunkter kan indgå i ledelsens eller byrådets beslutningsgrundlag. Som del af information og drøftelse påhviler det ledelsen at: a) informere om den seneste og forventede udvikling i aktiviteter og den økonomiske situation b) informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen/aftaleenheden samt alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c) informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. d) Hvis byrådet træffer beslutninger i medfør af punkt c, forudsættes en forudgående forhandling mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget. Medindflydelse betyder, at ledelsens beslutninger træffes på grundlag af en grundig drøftelse med medarbejderne og med inddragelse af medarbejdernes viden. Medarbejderne kan påvirke beslutningsgrundlaget og har dermed mulighed for at sætte sit præg på ledelsens endelige beslutning. Side 4

5 Medbestemmelse betyder, at ledelse og medarbejdere træffer fælles beslutninger i form af retningslinjer, der skal være gældende for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Retningslinjer skal være skriftlige. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden eventuel opsigelse af retningslinjer finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne gennem forhandling mellem parterne. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Aftalte retningslinjer er bindende for både ledelse og medarbejdere, og begge parter er forpligtet til at forsvare og anvende dem. 4. Form og struktur MED-organisationen består af et hovedudvalg, områdeudvalg, lokalt MED-udvalg / personalemøder med MED-status samt arbejdsmiljøgrupper. Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Arbejdspladsens ansvarlige leder er formand for udvalget. Næstformanden udpeges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. 4. Hovedudvalget Hovedudvalget er øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse og arbejdsmiljøarbejdet. Det tilstræbes, at både ledelses- og medarbejderrepræsentanter dækker de forskellige fagområder i kommunen. Et medlem af hovedudvalget skal så vidt muligt også være medlem af et områdeudvalg eller lokalt MED-udvalg. Hovedorganisationerne udpeger medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til pladserne blandt de repræsenterede organisationer i kommunen. Ny udpegning foretages i juni måned i ulige år. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter på den årlige arbejdsmiljødag i ulige år. Hovedudvalget fastsætter selv sin forretningsorden ud fra minimumsforretningsordenen. Minimumsforretningsorden inkl. principperne for hovedudvalgets Side 5

6 sammensætning, antallet af medarbejderrepræsentanter samt fordelingsnøglen fremgår af bilag til MED-aftalen og er en del af denne. Hovedudvalget kan altid oprette eller nedlægge formaliserede fora, hvis der oprettes eller nedlægges en institution i kommunen, eller hvis der sker en anden ændring i kommunens organisation/struktur. Det er en forudsætning, at hovedudvalget er enigt om, at ændringen kan rummes indenfor de principper, der enten er fastlagt udtrykkeligt i den lokale MED-aftale, eller som kan udledes af aftalen. Sådanne principper kan dog fraviges, hvis der i hovedudvalget er enighed herom, og fravigelsen er rimeligt begrundet i den ændrede organisation/struktur. 4.2 Områdeudvalg Områdeudvalget er det tværgående udvalg på de store områder, jf. opgaveporteføljen under punkt 5.2. Der nedsættes et områdeudvalg inden for Administrationen Skoleområdet Dagtilbudsområdet Ældre og sundhedsfremme Kulturområdet Socialområdet Hovedorganisationerne udpeger medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til pladserne blandt de repræsenterede organisationer i kommunen. Ny udpegning foretages i juni måned i ulige år. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter på områdeudvalgets årlige arbejdsmiljødag i ulige år. Områdeudvalget fastsætter selv sin forretningsorden ud fra minimumsforretningsordenen. Minimumsforretningsorden inkl. fordelingsnøgle fremgår af bilag 2 til MED-aftalen og er en del af denne. Antallet af ledelses- og medarbejderrepræsentanter afhænger af det enkelte områdes størrelse. Der kan ikke være flere ledelsesrepræsentanter, end der er medarbejderrepræsentanter. Udvalget kan ved drøftelse af enkelte emner supplere sig med ledelses- og/ eller medarbejderrepræsentanter med henblik på at kvalificere drøftelsen. Formandskabet kan invitere ledere og medarbejdere i forhold til relevans for problemstillingen og i forhold til at højne medindflydelsen og medbestemmelsen. 4.3 Lokalt MED-udvalg På alle aftaleenheder med over 20 ansatte oprettes et lokalt MED-udvalg. Lokalt MED-udvalg fastsætter en forretningsorden om afholdelse af møder, udsendelse af dagorden og referat m.v. med udgangspunkt i minimumsforret- Side 6

7 ningsordenen, der fremgår af bilag 3 til MED-aftalen og er en del af denne. Et lokalt MED-udvalg består af arbejdspladsens ledelse og medarbejderrepræsentanter, der som udgangspunkt er valgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen. Udvalgene nedsættes så repræsentativt som muligt. Så vidt muligt bør alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være repræsenteret. Der kan ikke være flere ledelsesrepræsentanter end medarbejderrepræsentanter i udvalget. Arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentanter er medlemmer af udvalget. Hvis antallet af arbejdsmiljørepræsentanter overstiger antallet af tillidsrepræsentanter reduceres antallet af arbejdsmiljørepræsentanter. Dette sker ved valg blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. 4.4 Personalemøder med MED-status På arbejdspladser med 20 ansatte eller derunder, afholdes efter behov et formaliseret MED-møde i forbindelse med personalemødet. Ønsker en arbejdsplads med under 20 ansatte et lokalt MED-udvalg, eller ønsker arbejdspladser med over 20 ansatte personalemøde med MED-status, kan dette forelægges hovedudvalget til godkendelse. Personalemøder med MED-status fastsætter en forretningsorden om afholdelse af møder, udsendelse af dagorden og referat m.v. med udgangspunkt i minimumsforretningsordenen, der fremgår af bilag 4 til MED-aftalen og er en del af denne. 4.5 Personalemøder På personalemøder er information til og fra nærmeste MED-udvalg et fast punkt på dagsordenen. 5. Opgaver 5. Opgaver for hovedudvalget Information og drøftelse Hovedudvalget mødes normalt en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forholdet mellem resurser og arbejdsmængde Gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, der er særligt væsentlige at fokusere og arbejde med, og på baggrund heraf fastlægge en strategiplan for hovedudvalget. Drøfte vilkår for at fremme en fælles forståelse og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted Side 7

8 Regelmæssigt evaluere medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på overordnet niveau i kommunen, for at sikre fokus på strategisk kompetenceudvikling (se note) Håndtere eventuelle problemstillinger fra lokale MED-udvalg eller områdeudvalg, hvor der menes at være et brud på MED-aftalen, eller hvis det pågældende udvalg ikke mener at have kompetence til at løse det Hovedudvalget har ansvaret for at ajourføre organisationsplanen på medarbejderportalen med arbejdsmiljøstrukturen og sammensætning af hovedudvalg og områdeudvalg Aftale retningslinjer Aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress Aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen, samt overvåge og revidere de vedtagne retningslinjer for at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og håndtere sagerne, når de opstår Aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger (se note) Aftale retningslinjer for sundhed. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmende initiativer (se note) Aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige Hovedudvalget kan indgå en aftale eller vedtage en retningslinje for MED-uddannelsen for nye medlemmer af MED-organisationen. Aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af o budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold o større rationaliserings- og omstillingsprojekter o kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. Note: Hvis der er enighed i hovedudvalget, kan det aftales, at fravige evaluering af MUS, at fravige at lave retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger, og at fravige at lave retningslinjer for sundhed. Hvis en af parterne ikke længere ønske at fravige et eller flere af punkterne, genindtræder forpligtelsen i forhold til disse. Arbejdsmiljø Varetage de overordnede strategiske arbejdsmiljøopgaver for hele kommunen Stå for den overordnede planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i Syddjurs Kommune Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift Udbyde kurser til arbejdsmiljøgrupperne Side 8

9 Planlægge og afholde et årligt møde mellem hovedudvalget og arbejdsmiljøgrupperne Gennemføre en årlig overordnet arbejdsmiljødrøftelse Udstikke overordnede retningslinjer for APV, måling af trivsel og andre retningslinjer Håndtere de arbejdsmiljøproblemer, som de lokale arbejdsmiljøgrupper, lokale MED-udvalg eller områdeudvalg fremlægger - og som ikke kan løses lokalt Informere om eventuelle relevante lovændringer på arbejdsmiljøområdet Udarbejde overordnede retningslinjer og/eller politikker Udarbejde en årlig oversigt over arbejdsskader og eventuelt iværksætte overordnende tiltag Rådgive ved udarbejdelse af en kompetenceplan for arbejdsmiljøuddannelse Øvrige opgaver Aftale principper for tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanters arbejdsvilkår Vejlede om udmøntning af denne aftale Fortolke vedtagne retningslinjer Fortolke den lokale MED-aftale og behandle uoverensstemmelser herom Indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål for de centrale forhandlingsparter, hvis der menes af være et brud på MED-aftalen. Anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler 5.2 Opgaver for områdeudvalget Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Kompetenceområdet afgrænses dels af overordnede tværgående emner, der varetages af hovedudvalget og dels af den lokale ledelseskompetence, der følger den decentrale struktur. På denne baggrund er de konkrete opgaver derfor: Budgetdrøftelser på områdeniveau. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse på området. Områdeudvalget planlægger og koordinerer mødet med områdets arbejdsmiljøgrupper og sikrer, at der sker opfølgning på lokale handleplaner, jfr. pkt Organisationsændringer og øvrige tværgående emner på områdeniveau, der ligger over det lokale MED / personalemøder med MED-status. Der kan i den forbindelse nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe til at varetage opgaven på vegne af og med reference til områdeudvalget. 5.3 Opgaver for de lokale MED-udvalg / personalemøde med MED-status Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold Side 9

10 Information og drøftelse Ledelsen skal årligt fremlægge en arbejdspladsbaseret sygefraværsstatistik, samt fastsætte, hvordan der følges op på sygefravær, jfr. hovedudvalgets retningslinjer for sygefraværssamtaler Drøfte de overordnede mål for kompetenceudvikling på arbejdspladsen samt drøfte, hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres Evaluere anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets og regnskabets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forholdet mellem resurser og arbejdsmængde Drøfte vilkår for at fremme en fælles forståelse og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted Informere fra hovedudvalgets og områdeudvalgets møder samt følge op på hovedudvalgets og områdeudvalgets beslutninger Informere hovedudvalget og/eller områdeudvalget om forhold, hvor man finder, at der er behov for en drøftelse Aftale retningslinjer Implementere og tilpasse vedtagne retningslinjer fra hovedudvalget til de lokale forhold Aftale retningslinjer for fremlæggelsen af sygefraværsstatistikken Aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress under hensyn til hovedudvalgets retningslinjer herom Aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen, samt overvåge og revidere de vedtagne retningslinjer for at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og håndtere sagerne, når de opstår. Opgaven varetages under hensyn til hovedudvalgets retningslinjer herom Aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen (APV) Aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige hvis det er besluttet, at målgruppen kan ansættes på den enkelte arbejdsplads Arbejdsmiljø Planlægge arbejdsmiljøindsatsen med baggrund i arbejdspladsvurderingerne og efter ændringer på arbejdspladsen Udarbejde handleplan på baggrund af arbejdspladsvurderingen Arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses lokalt, viderebringes til områdeudvalget Viderebringe information til og fra områdeudvalget Side 0

11 6. Arbejdsmiljø Som nævnt i indledningen er arbejdsmiljøet integreret i MED-aftalen for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøindsatsen styrkes bl.a. ved at: Arbejdsmiljøet er en del af hovedudvalgets overordnede strategi Hovedudvalget udarbejder de relevante retningslinjer og politikker på arbejdsmiljøområdet herunder de obligatoriske retningslinjer nævnt under kap 3 Den daglige ledelse er tydelig på balancen mellem arbejdsmiljø, ressourcer, effektivitet og opgaveløsning Arbejdspladsvurdering, måling af trivsel og de årlige arbejdsmiljødrøftelser er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet i Syddjurs Kommune. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse sker i alle områdeudvalg og i hovedudvalget 6. Opgaver for hovedudvalg og områdeudvalg Hovedudvalget og områdeudvalgene varetager de strategiske dvs. overordnede arbejdsmiljøopgaver, som fremgår af 7 i bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed nr. 8/200 7 (https://www.retsinformation.dk/forms/r070. aspx?id=33285). Opgaverne er beskrevet i 5. og 5.2 Hovedudvalg og områdeudvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til konkrete arbejdsmiljøopgaver. 6.2 Opgaver for lokalt MED-udvalg De lokale MED-udvalg varetager de opgaver, som er beskrevet i Opgaver for arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøgrupperne varetager opgaverne i det daglige arbejdsmiljøarbejde. Disse opgaver er beskrevet i 8 i bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed nr. 8/200 (https://www.retsinformation.dk/forms/r070.aspx?id=33285). Disse opgaver er bl.a. Forebygge risici i det daglige arbejde Udførelse af APV Kontrol med at arbejdsmiljøforholdene er fuldt forsvarlige både på kort sigt og på langt sigt herunder risikovurdering Kontrol med at der gives tilstrækkelig oplæring og instruktion, så arbejdsska der og arbejdsbetingende lidelser kan undgås Undersøge og forebygge arbejdsskader og nærved-ulykker Være kontaktled mellem medarbejdere og det lokale MED-udvalg Påvirke medarbejdernes adfærd, så de fremmer egen og andres sikkerhed Formidle relevant information til medarbejderne fra hovedudvalg / områdeudvalg / lokalt MED-udvalg til medarbejderne Forelægge det lokale MED-udvalg de væsentlige sikkerhedsmæssige eller sundhedsmæssige problemstillinger, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse Side

12 6.4 Fastsættelse af antallet af arbejdsmiljøgrupper En arbejdsmiljøgruppe består som udgangspunkt af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der være flere arbejdsmiljørepræsentanter og en arbejdsleder i en arbejdsmiljøgruppe. Ved etablering af en arbejdsmiljøgruppe skal der tages stilling til, hvilken del af afdelingen / institutionen arbejdsmiljøgruppen skal dække. Alle medarbejdere skal være omfattet af en arbejdsmiljøgruppe. Antallet af arbejdsmiljøgrupper/arbejdsmiljørepræsentanter fastsættes ud fra et nærhedsprincip. Antallet af arbejdsmiljøgrupper skal endvidere fastsættes således, at arbejdsmiljøgrupperne til enhver tid kan løse deres opgaver på en tilfredsstillende måde. Der skal ved fastsættelsen bl.a. tages hensyn til ledelsesstruktur, geografisk adskilte afdelinger, arbejdsmiljøopgaver, risici, mv. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes således, at alle medarbejdere kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant(er) og at de har kendskab til arbejdsmiljørepræsentanten, herunder at medarbejderne kan drøfte arbejdsmiljøforhold med deres arbejdsmiljørepræsentant inden for arbejdstiden. Antallet af arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes, så det sikres at arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdsmiljøgrupperne har det fornødne kendskab til forholdene på arbejdspladsen. Ledelsen udpeger arbejdslederen. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt medarbejderne på området. Valgperioden er 2 år. De nærmere valgregler er som for tillidsrepræsentanter. Valgprocedurer og antal af arbejdsmiljørepræsentanter til hovedudvalg og områdeudvalg er beskrevet i kap Beføjelser Hvis arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant ikke er til stede samtidigt, varetager den tilstedeværende arbejdsmiljøgruppens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i den andens fravær, skal hurtigst muligt meddeles denne. Formanden for det enkelte udvalg (dvs. hovedudvalg, områdeudvalg, lokalt MED-udvalg) har formel kompetence og pligt til at handle i arbejdsmiljøspørgsmål indenfor udvalgets kompetenceområde. Kan et betydende arbejdsmiljøproblem ikke løses på det pågældende niveau, bringes problemet til næste niveau se også kap. 4 i arbejdsmiljøloven om ansvar og beføjelser (https://www. retsinformation.dk/forms/r070.aspx?id=3359#k2). Side 2

13 6.6 Årlig arbejdsmiljødrøftelse Arbejdsmiljødrøftelserne er et vigtigt redskab til at skabe sammenhæng i arbejdsmiljøarbejdet i Syddjurs Kommune. Områdeudvalget koordinerer arbejdsmiljødrøftelsen og inviterer arbejdsmiljøgrupperne i hele området. En samlet redegørelse forelægges hovedudvalget skriftligt, som på den baggrund foretager en overordnet arbejdsmiljødrøftelse en gang årligt. Gennem arbejdsmiljødrøftelserne Tilrettelægges indholdet af samarbejdet og sikkerhed og sundhed for det kommende år Vurderes om det foregående mål er nået Vurderes de anvendte metoder og aktiviteter Fastlægges mål for det kommende års arbejde 6.6. Områdeudvalgene Områdeudvalgene er ansvarlige for arbejdsmiljødrøftelsen. Hovedudvalget fastsætter en tidsplan for afrapportering fra arbejdsmiljødrøftelsen. Dagsorden skal fastsættes i områdeudvalget, og skal som minimum indeholde: Status på sidste års mål eller fokuspunkter Status på APV og leder-trivselsundersøgelsen Oversigt over arbejdsulykker, nærved ulykker og risikovurdering Orientering om evt. besøg fra Arbejdstilsynet Struktur på arbejdsmiljøarbejdet Sygefravær Relevante lokale retningslinjer Kan arbejdet i området udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt? Nye mål og fokuspunkter for området for det kommende år Evt. tværgående emner, som bør forelægges Hovedudvalget Gode historier/løsninger (også til hovedudvalget) Efteruddannelse til arbejdsmiljøgrupperne Formanden for områdeudvalget er ansvarlig for at udarbejde referat fra arbejdsmiljødrøftelsen. Referatet sendes til alle institutioner/afdelinger inden for området senest 2 uger efter mødet afholdelse. Samtidig sendes referatet til afrapportering til hovedudvalget til arbejdsmiljøkonsulenten. Områdeudvalgenes referater forelægges løbende for hovedudvalget Hovedudvalget På baggrund af materialet fra områdeudvalgene m.v. udarbejder arbejdsmiljøkonsulenten et samlet overblik over arbejdsmiljøet i hele organisationen til hovedudvalget. På denne baggrund gennemfører hovedudvalget den årlige overordnede arbejdsmiljødrøftelse, herunder vurdering af de anvendte metoder og aktiviteter og evt. fastsættelse af overordnede indsatser for det kommende år. Side 3

14 6.6.3 Årsmøde Der afholdes årligt møde mellem hovedudvalget og arbejdsmiljøgrupperne. På mødet fremlægges hovedudvalgets arbejdsmiljøredegørelse, og der udveksles erfaringer mellem områderne på tværs af hele kommunen. 7. Vilkår For tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og øvrige medarbejderrepræsentanter gælder kapitel 3, 0 8, i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL, KTO og Sundhedskartellet (http:// om Valg af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens virksomhed Valg af fællestillidsrepræsentanter Valg af suppleant Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til at deltage i kurser, møder m.v. Afskedigelse Voldgift m.v. 8. Efteruddannelse Medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne skal have gennemført en 3 dages arbejdsmiljøuddannelse. Dette er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr og 35 (https://www.retsinformation.dk/forms/r070.aspx?id=33285) Medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne skal desuden tilbydes efteruddannelse. Indenfor det første år skal der tilbydes to dage og i de efterfølgende år ½ dag. De nærmere vilkår er beskrevet i bekendtgørelse nr (https:// Medlemmer af MED-udvalg skal gennemføre kommunens MED-uddannelse. Hovedudvalget laver retningslinje for MED-uddannelsen. Fra. januar 205 forkortes MED grunduddannelsen. Såvel ledere og medarbejdere skal deltage i uddannelsen inden for det første funktionsår. 9. Opsigelse eller genforhandling af MED-aftalen Denne aftale træder i kraft den 7. februar 204. MED-aftalen kan genforhandles uden at være opsagt forinden. MED-aftalen kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel. Opsigelsen meddeles hovedudvalget. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. Kan der ikke opnås enighed om en ny Side 4

15 aftale inden udløbet af opsigelsesfristen, kan parterne aftale, at MED-aftalen løber videre indtil en nærmere aftalt frist, eller så længe forhandlingerne om en ny aftale foregår. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en forlængelse af fristen eller om en ny aftale, bortfalder MED-aftalen. I stedet gælder hele arbejdsmiljøloven på arbejdsmiljøområdet og aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg mellem KL og KTO og mellem KL og Sundhedskartellet. Side 5

16 Bilag Minimumsforretningsorden for hovedudvalget i Syddjurs Kommune.. Medlemmer og suppleanter Hovedudvalget består af 9 ledelsesrepræsentanter (heraf mindst arbejdsleder, som er medlem af en arbejdsmiljøgruppe) 2 arbejdsmiljørepræsentanter og 0 medarbejderrepræsentanter, heraf 5 valgt af LO, 4 valgt af FTF og valgt af AC Kommunaldirektøren er formand. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Medarbejderrepræsentanter samt suppleanter udpeges af de respektive organisationer for 2 år ad gangen. Ved nyvalg, forfald m.v. udpeges en ny repræsentant og evt. suppleant. Arbejdsmiljørepræsentanter samt suppleanter vælges blandt og af alle arbejdsmiljørepræsentanter på årsmøde i ulige år Der udpeges en sekretær, som ikke er medlem af udvalget. 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat Der afholdes møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst gang pr. kvartal. Der afholdes endvidere møde, hvis et flertal af personalerepræsentanterne over for formanden eller næstformanden fremsætter anmodning herom, med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Der udarbejdes en årsplan for mødernes afholdelse og indhold Forslag til dagsordenspunkter skal sendes til formanden eller næstformanden senest 4 dage før mødet. Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab og udsendes senest 7 dage før mødet. Dagsorden sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på relevante fora på medarbejderportalen Sekretæren tager referat af møderne. Referatet udsendes efter godkendelse af formanden og næstformanden og godkendes endeligt på næste møde. Referatet sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på relevante fora på medarbejderportalen Formand og næstformand har i fællesskab ansvaret for, at nye medlemmer af hovedudvalget sikres adgang til informationer, der er relevante for varetagelse af hvervet, herunder tidligere vedtagne retningslinjer m.v. 3. Underudvalg Hovedudvalget kan efter behov nedsætte underudvalg. Underudvalget kan sammensættes af hovedudvalgets medlemmer og suppleres med andre af kommunens ansatte, hvis det er fremmende for arbejdet. 4. Formøde Medarbejderrepræsentanterne kan afholde formøde i op til 2 timer forud for afholdelse af hovedudvalgsmøder. Side 6

17 Bilag 2 Bilag Minimumsforretningsorden 2 for områdeudvalg i Syddjurs Kommune. Minimumsforretningsorden Pladserne ledelsesrepræsentanter for områdeudvalg (L) tillidsrepræsentanter i Syddjurs Kommune. (TR) og arbejdsmiljøre-præsentanter (AMR) i de forskellige områdeudvalg fordeles på Pladserne for ledelsesrepræsentanter (L) tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter følgende måde (AMR) i de forskellige områdeudvalg fordeles på følgende måde Områdeudvalg L *) TR AMR Administrationen 6 8 2**) Skoleområdet Dagtilbudsområdet Ældre og sundhedsfremme Kulturområdet 3 3 Socialområdet *) Blandt ledelsesrepræsentanterne skal mindst være arbejdsleder, som *) Blandt ledelsesrepræsentanterne er medlem af en arbejdsmiljøgruppe skal mindst være arbejdsleder, som er **) Dog 3 indtil administrationsbygningen i Rønde afvikles medlem af en arbejdsmiljøgruppe. **) Medlemmer Dog 3 indtil og suppleanter administrationsbygningen i Rønde afvikles Afdelingschefen er formand - bortset fra administrationen, hvor en direktør er formand. Medlemmer og suppleanter Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Tillidsrepræsentanter Afdelingschefen er samt formand suppleanter - bortset udpeges fra af administrationen, de respektive organisationer hvor en for direktør 2 er år formand ad gangen. Ved nyvalg, forfald m.v. udpeges en ny repræsentant og evt. suppleant. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Arbejdsmiljørepræsentanter samt suppleanter vælges blandt og af alle arbejdsmiljørepræsentanter Tillidsrepræsentanter på områdeudvalgets samt suppleanter årlige arbejdsmiljødag udpeges af i de ulige respektive år organisa- tioner for 2 år ad gangen. Ved nyvalg, forfald m.v. udpeges en ny repræsentant og evt. suppleant. 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat Der afholdes møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt. Der Arbejdsmiljørepræsentanter afholdes endvidere møde, hvis samt et flertal suppleanter af personalerepræsentanterne vælges blandt og over af for alle formanden arbejdsmiljørepræsentanter eller næstformanden fremsætter på områdeudvalgets anmodning herom, årlige med arbejdsmiljødag angivelse af i de spørgsmål, der ønskes behandlet. ulige år Der udarbejdes en årsplan for mødernes afholdelse og indhold Forslag til dagsordenspunkter skal sendes til formand eller næstformand senest 4 2. Afholdelse dage før mødet. af møder, dagsorden og referat Dagsorden Der afholdes udarbejdes møde, af når formand formanden og næstformand eller næstformanden i fællesskab og udsendes finder det senest 7 dage før mødet. nødvendigt. sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på relevante fora Dagsorden på Der medarbejderportalen afholdes endvidere møde, hvis et flertal af personalerepræsentanterne Formanden over for formanden har ansvar for, eller at der næstformanden tages referat af møderne. fremsætter Referatet anmodning udsendes herom, efter godkendelse af formanden og næstformanden og godkendes på næste møde. Referatet med angivelse sendes til af alle de medlemmer spørgsmål, og suppleanter der ønskes og behandlet. lægges på medarbejderportalen. Der udarbejdes en årsplan for mødernes afholdelse og indhold Forslag til dagsordenspunkter skal sendes til formand eller næstformand senest 4 dage før mødet. Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab og udsendes senest 7 dage før mødet. Side 3 Dagsorden sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på relevante fora på medarbejderportalen Side 7

18 Formanden har ansvar for, at der tages referat af møderne. Referatet udsendes efter godkendelse af formanden og næstformanden og godkendes på næste møde. Referatet sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på medarbejderportalen. Formand og næstformand har i fællesskab ansvaret for, at nye medlemmer af områdeudvalget sikres adgang til informationer, der er relevante for varetagelse af hvervet, herunder tidligere vedtagne retningslinjer m.v. Side 8

19 Bilag 3 Minimumsforretningsorden for lokale MED-udvalg i Syddjurs Kommune. Medlemmer og suppleanter MED-udvalget består af x- antal ledelsesrepræsentanter (heraf mindst arbejdsleder) og x- antal medarbejderrepræsentanter Ledelsessiden er repræsenteret ved (funktion): Medarbejdersiden er repræsenteret ved (funktion): Den daglige leder er formand for MED-udvalget. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Ved fordeling af pladserne til medarbejderrepræsentanterne henvises til rammeaftalens 4, stk. 6 om, at et MED-udvalgs sammensætning som hovedregel baseres på valgte tillidsrepræsentanter. 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat Der afholdes møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, eller hvis et flertal af personalerepræsentanterne fremsætter anmodning herom. Dagsorden udsendes x (vejledende 7) dage før mødet. Forslag til emner til dagsordenen sendes til formand eller næstformand senest x (vejledende 0) dage før mødet. Formanden har ansvar for, at der tages referat af møderne 3. Formandskabets opgaver Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab. Referat godkendes af formand og næstformand inden udsendelse og endelig godkendelse. Formand og næstformand har i fællesskab ansvaret for, at nye medlemmer af MED-udvalget sikres adgang til informationer, der er relevant for varetagelse af hvervet, herunder tidligere vedtagne retningslinjer m.v. Side 9

20 Bilag 4 Minimumsforretningsorden for personalemøder med MED-status i Syddjurs Kommune. Mødet og deltagere Personalemøde med MED-status er to på hinanden følgende møder, hvor alle ansatte på arbejdspladsen deltager: Personalemøde MED-møde Et personalemøde med MED-status afholdes med samme status og karakter som lokale MED-udvalgsmøder Et personalemøde med MED-status varetager de opgaver, herunder arbejdsmiljøarbejdet, der efter den lokale MED-aftale er henlagt til et lokalt MED-udvalg. Den daglige leder er formand og varetager mødeledelsen. 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat Der afholdes møde, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis et flertal af medarbejderne fremsætter anmodning herom. Dagsorden udarbejdes af formanden og udsendes x (vejledende 7) dage før mødet. Forslag til emner til dagsordenen sendes til formanden senest x (vejledende 0) dage før mødet. Der tages referat af mødet, som godkendes af formanden. Afholdelse af personalemøder med MED-status begrænser ikke muligheden for at holde andre personalemøder uden MED-status. Sådanne møder er ikke reguleret af den lokale aftale. Side 20

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere