MED-aftale for Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale for Syddjurs Kommune"

Transkript

1

2 Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget Områdeudvalg Lokalt MED-udvalg Personalemøder med MED-status Personalemøder 7 5. Opgaver 7 5. Opgaver for hovedudvalget Opgaver for områdeudvalget Opgaver for de lokale MED-udvalg/ personalemøde med MED-status 9 6. Arbejdsmiljø 6. Opgaver for hovedudvalg og områdeudvalg 6.2 Opgaver for lokalt MED-udvalg 6.3 Opgaver for arbejdsmiljøgrupper 6.4 Fastsættelse af antallet af arbejdsmiljøgrupper Beføjelser Årlig arbejdsmiljødrøftelse Områdeudvalgene Hovedudvalget Årsmøde 4 7. Vilkår 4 8. Efteruddannelse 4 9. Opsigelse eller genforhandling af MED-aftalen 4 Minimumsforretningsorden for hovedudvalget i Syddjurs Kommune. 6 Minimumsforretningsorden for områdeudvalg i Syddjurs Kommune. 7 Bilag 3 9 Minimumsforretningsorden for lokale MED-udvalg i Syddjurs Kommune 9. Medlemmer og suppleanter 9 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat 9 3. Formandskabets opgaver 9 Bilag Mødet og deltagere Afholdelse af møder, dagsorden og referat 20 Bilag 5 Oversigt over organisering af arbejdsmiljøområdet 2 Bilag 6 Oversigt over MED-strukturen 22 Side 2

3 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet strategisk indsats og en stadig mere innovativ og effektiv kommunal opgaveløsning. Syddjurs Kommune har en tro på, at fremtidens velfærd skabes af motiverede og engagerede medarbejdere, der gennem samarbejde formår at udvikle og nytænke en optimal opgaveløsning til kommunes borgere inden for de fastsatte politiske rammer. MED-aftalens bidrag til opgaveløsningen er at skabe den formelle ramme for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere et samarbejde, der kan skabe grobund for en høj arbejdstilfredshed og et fælles ansvar for opgaveløsningen. MED-aftalen er samtidig med til at kvalificere ledernes beslutningsgrundlag ved at inddrage medarbejdernes viden og indsigt, holdninger og perspektiver. Grundlaget for samarbejdet er gensidig information og medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant. Arbejdsmiljøindsatsen skal sikre balancen mellem arbejdsmiljø, ressourcer, effektivitet og opgaveløsning, så alle medarbejdere og ledelse kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gode arbejdsmiljø er en kombination af god ledelse og godt følgeskab, blandt andet beskrevet i ledelsesgrundlaget (http://medarbejderportal/home) og kommunens værdier om åbenhed, kvalitet, udvikling og respekt. Vi forventer og opfordrer til, at alle ledere og medarbejdere læser MED-aftalen og anvender den i drøftelser og tilrettelæggelsen af samarbejdet på de enkelte arbejdspladser. 2. Aftalens område Aftalen gælder for alle ansatte i Syddjurs Kommune, herunder ansatte ved selvejende dag- og døgninstitutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Syddjurs kommune. For øvrige institutioner, der indgår driftsoverenskomst, gælder aftalen, når det fremgår af driftsoverenskomsten. Side 3

4 Arbejdsmiljøgruppen på den enkelte selvejende institution tilbydes en plads i det relevante områdeudvalg. Ledere og medarbejdere kan vælges til MED-systemet. Det skal fremgå af driftsoverenskomsterne, at de selvejende institutioner skal følge de kommunale overenskomster og aftaler, samt kommunens personalepolitiske retningslinjer. MED-aftalen bygger på og respekterer Rammeaftale om medindflydelse og medbe-stemmelse af 6. november 20 aftalt mellem KL og KTO/Sundhedskartellet (http://www.personaleweb.dk/medhaandbog) og de på arbejdsmiljøområdet gældende love og bekendtgørelser. Alle MED-udvalg varetager både personalepolitiske forhold og arbejdsmiljøforhold. Arbejdsmiljøindsatsen varetages af MED-organisationen i et enstrenget system for at styrke og effektivisere indsatsen. Rent formelt betyder det at hele arbejdsmiljøloven med alle bekendtgørelser er gældende i Syddjurs Kommune med undtagelse af 9-0 og 2-6 i Bekendtgørelse nr. 8 om samarbejde om sikkerhed og sundhed. 3. Aftalens formål Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er information og drøftelse på alle niveauer, jfr. rammeaftalen 6 og 7. Både ledelse og medarbejdere har en gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold (APSA). Informationer skal gives på så tidligt et tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, således at medarbejdernes synspunkter kan indgå i ledelsens eller byrådets beslutningsgrundlag. Som del af information og drøftelse påhviler det ledelsen at: a) informere om den seneste og forventede udvikling i aktiviteter og den økonomiske situation b) informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen/aftaleenheden samt alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c) informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. d) Hvis byrådet træffer beslutninger i medfør af punkt c, forudsættes en forudgående forhandling mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget. Medindflydelse betyder, at ledelsens beslutninger træffes på grundlag af en grundig drøftelse med medarbejderne og med inddragelse af medarbejdernes viden. Medarbejderne kan påvirke beslutningsgrundlaget og har dermed mulighed for at sætte sit præg på ledelsens endelige beslutning. Side 4

5 Medbestemmelse betyder, at ledelse og medarbejdere træffer fælles beslutninger i form af retningslinjer, der skal være gældende for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Retningslinjer skal være skriftlige. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden eventuel opsigelse af retningslinjer finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne gennem forhandling mellem parterne. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Aftalte retningslinjer er bindende for både ledelse og medarbejdere, og begge parter er forpligtet til at forsvare og anvende dem. 4. Form og struktur MED-organisationen består af et hovedudvalg, områdeudvalg, lokalt MED-udvalg / personalemøder med MED-status samt arbejdsmiljøgrupper. Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Arbejdspladsens ansvarlige leder er formand for udvalget. Næstformanden udpeges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. 4. Hovedudvalget Hovedudvalget er øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse og arbejdsmiljøarbejdet. Det tilstræbes, at både ledelses- og medarbejderrepræsentanter dækker de forskellige fagområder i kommunen. Et medlem af hovedudvalget skal så vidt muligt også være medlem af et områdeudvalg eller lokalt MED-udvalg. Hovedorganisationerne udpeger medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til pladserne blandt de repræsenterede organisationer i kommunen. Ny udpegning foretages i juni måned i ulige år. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter på den årlige arbejdsmiljødag i ulige år. Hovedudvalget fastsætter selv sin forretningsorden ud fra minimumsforretningsordenen. Minimumsforretningsorden inkl. principperne for hovedudvalgets Side 5

6 sammensætning, antallet af medarbejderrepræsentanter samt fordelingsnøglen fremgår af bilag til MED-aftalen og er en del af denne. Hovedudvalget kan altid oprette eller nedlægge formaliserede fora, hvis der oprettes eller nedlægges en institution i kommunen, eller hvis der sker en anden ændring i kommunens organisation/struktur. Det er en forudsætning, at hovedudvalget er enigt om, at ændringen kan rummes indenfor de principper, der enten er fastlagt udtrykkeligt i den lokale MED-aftale, eller som kan udledes af aftalen. Sådanne principper kan dog fraviges, hvis der i hovedudvalget er enighed herom, og fravigelsen er rimeligt begrundet i den ændrede organisation/struktur. 4.2 Områdeudvalg Områdeudvalget er det tværgående udvalg på de store områder, jf. opgaveporteføljen under punkt 5.2. Der nedsættes et områdeudvalg inden for Administrationen Skoleområdet Dagtilbudsområdet Ældre og sundhedsfremme Kulturområdet Socialområdet Hovedorganisationerne udpeger medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til pladserne blandt de repræsenterede organisationer i kommunen. Ny udpegning foretages i juni måned i ulige år. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter på områdeudvalgets årlige arbejdsmiljødag i ulige år. Områdeudvalget fastsætter selv sin forretningsorden ud fra minimumsforretningsordenen. Minimumsforretningsorden inkl. fordelingsnøgle fremgår af bilag 2 til MED-aftalen og er en del af denne. Antallet af ledelses- og medarbejderrepræsentanter afhænger af det enkelte områdes størrelse. Der kan ikke være flere ledelsesrepræsentanter, end der er medarbejderrepræsentanter. Udvalget kan ved drøftelse af enkelte emner supplere sig med ledelses- og/ eller medarbejderrepræsentanter med henblik på at kvalificere drøftelsen. Formandskabet kan invitere ledere og medarbejdere i forhold til relevans for problemstillingen og i forhold til at højne medindflydelsen og medbestemmelsen. 4.3 Lokalt MED-udvalg På alle aftaleenheder med over 20 ansatte oprettes et lokalt MED-udvalg. Lokalt MED-udvalg fastsætter en forretningsorden om afholdelse af møder, udsendelse af dagorden og referat m.v. med udgangspunkt i minimumsforret- Side 6

7 ningsordenen, der fremgår af bilag 3 til MED-aftalen og er en del af denne. Et lokalt MED-udvalg består af arbejdspladsens ledelse og medarbejderrepræsentanter, der som udgangspunkt er valgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen. Udvalgene nedsættes så repræsentativt som muligt. Så vidt muligt bør alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være repræsenteret. Der kan ikke være flere ledelsesrepræsentanter end medarbejderrepræsentanter i udvalget. Arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentanter er medlemmer af udvalget. Hvis antallet af arbejdsmiljørepræsentanter overstiger antallet af tillidsrepræsentanter reduceres antallet af arbejdsmiljørepræsentanter. Dette sker ved valg blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. 4.4 Personalemøder med MED-status På arbejdspladser med 20 ansatte eller derunder, afholdes efter behov et formaliseret MED-møde i forbindelse med personalemødet. Ønsker en arbejdsplads med under 20 ansatte et lokalt MED-udvalg, eller ønsker arbejdspladser med over 20 ansatte personalemøde med MED-status, kan dette forelægges hovedudvalget til godkendelse. Personalemøder med MED-status fastsætter en forretningsorden om afholdelse af møder, udsendelse af dagorden og referat m.v. med udgangspunkt i minimumsforretningsordenen, der fremgår af bilag 4 til MED-aftalen og er en del af denne. 4.5 Personalemøder På personalemøder er information til og fra nærmeste MED-udvalg et fast punkt på dagsordenen. 5. Opgaver 5. Opgaver for hovedudvalget Information og drøftelse Hovedudvalget mødes normalt en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forholdet mellem resurser og arbejdsmængde Gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, der er særligt væsentlige at fokusere og arbejde med, og på baggrund heraf fastlægge en strategiplan for hovedudvalget. Drøfte vilkår for at fremme en fælles forståelse og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted Side 7

8 Regelmæssigt evaluere medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på overordnet niveau i kommunen, for at sikre fokus på strategisk kompetenceudvikling (se note) Håndtere eventuelle problemstillinger fra lokale MED-udvalg eller områdeudvalg, hvor der menes at være et brud på MED-aftalen, eller hvis det pågældende udvalg ikke mener at have kompetence til at løse det Hovedudvalget har ansvaret for at ajourføre organisationsplanen på medarbejderportalen med arbejdsmiljøstrukturen og sammensætning af hovedudvalg og områdeudvalg Aftale retningslinjer Aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress Aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen, samt overvåge og revidere de vedtagne retningslinjer for at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og håndtere sagerne, når de opstår Aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger (se note) Aftale retningslinjer for sundhed. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmende initiativer (se note) Aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige Hovedudvalget kan indgå en aftale eller vedtage en retningslinje for MED-uddannelsen for nye medlemmer af MED-organisationen. Aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af o budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold o større rationaliserings- og omstillingsprojekter o kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. Note: Hvis der er enighed i hovedudvalget, kan det aftales, at fravige evaluering af MUS, at fravige at lave retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger, og at fravige at lave retningslinjer for sundhed. Hvis en af parterne ikke længere ønske at fravige et eller flere af punkterne, genindtræder forpligtelsen i forhold til disse. Arbejdsmiljø Varetage de overordnede strategiske arbejdsmiljøopgaver for hele kommunen Stå for den overordnede planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i Syddjurs Kommune Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift Udbyde kurser til arbejdsmiljøgrupperne Side 8

9 Planlægge og afholde et årligt møde mellem hovedudvalget og arbejdsmiljøgrupperne Gennemføre en årlig overordnet arbejdsmiljødrøftelse Udstikke overordnede retningslinjer for APV, måling af trivsel og andre retningslinjer Håndtere de arbejdsmiljøproblemer, som de lokale arbejdsmiljøgrupper, lokale MED-udvalg eller områdeudvalg fremlægger - og som ikke kan løses lokalt Informere om eventuelle relevante lovændringer på arbejdsmiljøområdet Udarbejde overordnede retningslinjer og/eller politikker Udarbejde en årlig oversigt over arbejdsskader og eventuelt iværksætte overordnende tiltag Rådgive ved udarbejdelse af en kompetenceplan for arbejdsmiljøuddannelse Øvrige opgaver Aftale principper for tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanters arbejdsvilkår Vejlede om udmøntning af denne aftale Fortolke vedtagne retningslinjer Fortolke den lokale MED-aftale og behandle uoverensstemmelser herom Indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål for de centrale forhandlingsparter, hvis der menes af være et brud på MED-aftalen. Anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler 5.2 Opgaver for områdeudvalget Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Kompetenceområdet afgrænses dels af overordnede tværgående emner, der varetages af hovedudvalget og dels af den lokale ledelseskompetence, der følger den decentrale struktur. På denne baggrund er de konkrete opgaver derfor: Budgetdrøftelser på områdeniveau. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse på området. Områdeudvalget planlægger og koordinerer mødet med områdets arbejdsmiljøgrupper og sikrer, at der sker opfølgning på lokale handleplaner, jfr. pkt Organisationsændringer og øvrige tværgående emner på områdeniveau, der ligger over det lokale MED / personalemøder med MED-status. Der kan i den forbindelse nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe til at varetage opgaven på vegne af og med reference til områdeudvalget. 5.3 Opgaver for de lokale MED-udvalg / personalemøde med MED-status Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold Side 9

10 Information og drøftelse Ledelsen skal årligt fremlægge en arbejdspladsbaseret sygefraværsstatistik, samt fastsætte, hvordan der følges op på sygefravær, jfr. hovedudvalgets retningslinjer for sygefraværssamtaler Drøfte de overordnede mål for kompetenceudvikling på arbejdspladsen samt drøfte, hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres Evaluere anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets og regnskabets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forholdet mellem resurser og arbejdsmængde Drøfte vilkår for at fremme en fælles forståelse og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted Informere fra hovedudvalgets og områdeudvalgets møder samt følge op på hovedudvalgets og områdeudvalgets beslutninger Informere hovedudvalget og/eller områdeudvalget om forhold, hvor man finder, at der er behov for en drøftelse Aftale retningslinjer Implementere og tilpasse vedtagne retningslinjer fra hovedudvalget til de lokale forhold Aftale retningslinjer for fremlæggelsen af sygefraværsstatistikken Aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress under hensyn til hovedudvalgets retningslinjer herom Aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen, samt overvåge og revidere de vedtagne retningslinjer for at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og håndtere sagerne, når de opstår. Opgaven varetages under hensyn til hovedudvalgets retningslinjer herom Aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen (APV) Aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige hvis det er besluttet, at målgruppen kan ansættes på den enkelte arbejdsplads Arbejdsmiljø Planlægge arbejdsmiljøindsatsen med baggrund i arbejdspladsvurderingerne og efter ændringer på arbejdspladsen Udarbejde handleplan på baggrund af arbejdspladsvurderingen Arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses lokalt, viderebringes til områdeudvalget Viderebringe information til og fra områdeudvalget Side 0

11 6. Arbejdsmiljø Som nævnt i indledningen er arbejdsmiljøet integreret i MED-aftalen for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøindsatsen styrkes bl.a. ved at: Arbejdsmiljøet er en del af hovedudvalgets overordnede strategi Hovedudvalget udarbejder de relevante retningslinjer og politikker på arbejdsmiljøområdet herunder de obligatoriske retningslinjer nævnt under kap 3 Den daglige ledelse er tydelig på balancen mellem arbejdsmiljø, ressourcer, effektivitet og opgaveløsning Arbejdspladsvurdering, måling af trivsel og de årlige arbejdsmiljødrøftelser er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet i Syddjurs Kommune. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse sker i alle områdeudvalg og i hovedudvalget 6. Opgaver for hovedudvalg og områdeudvalg Hovedudvalget og områdeudvalgene varetager de strategiske dvs. overordnede arbejdsmiljøopgaver, som fremgår af 7 i bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed nr. 8/200 7 (https://www.retsinformation.dk/forms/r070. aspx?id=33285). Opgaverne er beskrevet i 5. og 5.2 Hovedudvalg og områdeudvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til konkrete arbejdsmiljøopgaver. 6.2 Opgaver for lokalt MED-udvalg De lokale MED-udvalg varetager de opgaver, som er beskrevet i Opgaver for arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøgrupperne varetager opgaverne i det daglige arbejdsmiljøarbejde. Disse opgaver er beskrevet i 8 i bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed nr. 8/200 (https://www.retsinformation.dk/forms/r070.aspx?id=33285). Disse opgaver er bl.a. Forebygge risici i det daglige arbejde Udførelse af APV Kontrol med at arbejdsmiljøforholdene er fuldt forsvarlige både på kort sigt og på langt sigt herunder risikovurdering Kontrol med at der gives tilstrækkelig oplæring og instruktion, så arbejdsska der og arbejdsbetingende lidelser kan undgås Undersøge og forebygge arbejdsskader og nærved-ulykker Være kontaktled mellem medarbejdere og det lokale MED-udvalg Påvirke medarbejdernes adfærd, så de fremmer egen og andres sikkerhed Formidle relevant information til medarbejderne fra hovedudvalg / områdeudvalg / lokalt MED-udvalg til medarbejderne Forelægge det lokale MED-udvalg de væsentlige sikkerhedsmæssige eller sundhedsmæssige problemstillinger, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse Side

12 6.4 Fastsættelse af antallet af arbejdsmiljøgrupper En arbejdsmiljøgruppe består som udgangspunkt af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der være flere arbejdsmiljørepræsentanter og en arbejdsleder i en arbejdsmiljøgruppe. Ved etablering af en arbejdsmiljøgruppe skal der tages stilling til, hvilken del af afdelingen / institutionen arbejdsmiljøgruppen skal dække. Alle medarbejdere skal være omfattet af en arbejdsmiljøgruppe. Antallet af arbejdsmiljøgrupper/arbejdsmiljørepræsentanter fastsættes ud fra et nærhedsprincip. Antallet af arbejdsmiljøgrupper skal endvidere fastsættes således, at arbejdsmiljøgrupperne til enhver tid kan løse deres opgaver på en tilfredsstillende måde. Der skal ved fastsættelsen bl.a. tages hensyn til ledelsesstruktur, geografisk adskilte afdelinger, arbejdsmiljøopgaver, risici, mv. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes således, at alle medarbejdere kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant(er) og at de har kendskab til arbejdsmiljørepræsentanten, herunder at medarbejderne kan drøfte arbejdsmiljøforhold med deres arbejdsmiljørepræsentant inden for arbejdstiden. Antallet af arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes, så det sikres at arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdsmiljøgrupperne har det fornødne kendskab til forholdene på arbejdspladsen. Ledelsen udpeger arbejdslederen. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt medarbejderne på området. Valgperioden er 2 år. De nærmere valgregler er som for tillidsrepræsentanter. Valgprocedurer og antal af arbejdsmiljørepræsentanter til hovedudvalg og områdeudvalg er beskrevet i kap Beføjelser Hvis arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant ikke er til stede samtidigt, varetager den tilstedeværende arbejdsmiljøgruppens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i den andens fravær, skal hurtigst muligt meddeles denne. Formanden for det enkelte udvalg (dvs. hovedudvalg, områdeudvalg, lokalt MED-udvalg) har formel kompetence og pligt til at handle i arbejdsmiljøspørgsmål indenfor udvalgets kompetenceområde. Kan et betydende arbejdsmiljøproblem ikke løses på det pågældende niveau, bringes problemet til næste niveau se også kap. 4 i arbejdsmiljøloven om ansvar og beføjelser (https://www. retsinformation.dk/forms/r070.aspx?id=3359#k2). Side 2

13 6.6 Årlig arbejdsmiljødrøftelse Arbejdsmiljødrøftelserne er et vigtigt redskab til at skabe sammenhæng i arbejdsmiljøarbejdet i Syddjurs Kommune. Områdeudvalget koordinerer arbejdsmiljødrøftelsen og inviterer arbejdsmiljøgrupperne i hele området. En samlet redegørelse forelægges hovedudvalget skriftligt, som på den baggrund foretager en overordnet arbejdsmiljødrøftelse en gang årligt. Gennem arbejdsmiljødrøftelserne Tilrettelægges indholdet af samarbejdet og sikkerhed og sundhed for det kommende år Vurderes om det foregående mål er nået Vurderes de anvendte metoder og aktiviteter Fastlægges mål for det kommende års arbejde 6.6. Områdeudvalgene Områdeudvalgene er ansvarlige for arbejdsmiljødrøftelsen. Hovedudvalget fastsætter en tidsplan for afrapportering fra arbejdsmiljødrøftelsen. Dagsorden skal fastsættes i områdeudvalget, og skal som minimum indeholde: Status på sidste års mål eller fokuspunkter Status på APV og leder-trivselsundersøgelsen Oversigt over arbejdsulykker, nærved ulykker og risikovurdering Orientering om evt. besøg fra Arbejdstilsynet Struktur på arbejdsmiljøarbejdet Sygefravær Relevante lokale retningslinjer Kan arbejdet i området udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt? Nye mål og fokuspunkter for området for det kommende år Evt. tværgående emner, som bør forelægges Hovedudvalget Gode historier/løsninger (også til hovedudvalget) Efteruddannelse til arbejdsmiljøgrupperne Formanden for områdeudvalget er ansvarlig for at udarbejde referat fra arbejdsmiljødrøftelsen. Referatet sendes til alle institutioner/afdelinger inden for området senest 2 uger efter mødet afholdelse. Samtidig sendes referatet til afrapportering til hovedudvalget til arbejdsmiljøkonsulenten. Områdeudvalgenes referater forelægges løbende for hovedudvalget Hovedudvalget På baggrund af materialet fra områdeudvalgene m.v. udarbejder arbejdsmiljøkonsulenten et samlet overblik over arbejdsmiljøet i hele organisationen til hovedudvalget. På denne baggrund gennemfører hovedudvalget den årlige overordnede arbejdsmiljødrøftelse, herunder vurdering af de anvendte metoder og aktiviteter og evt. fastsættelse af overordnede indsatser for det kommende år. Side 3

14 6.6.3 Årsmøde Der afholdes årligt møde mellem hovedudvalget og arbejdsmiljøgrupperne. På mødet fremlægges hovedudvalgets arbejdsmiljøredegørelse, og der udveksles erfaringer mellem områderne på tværs af hele kommunen. 7. Vilkår For tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og øvrige medarbejderrepræsentanter gælder kapitel 3, 0 8, i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL, KTO og Sundhedskartellet (http:// om Valg af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens virksomhed Valg af fællestillidsrepræsentanter Valg af suppleant Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til at deltage i kurser, møder m.v. Afskedigelse Voldgift m.v. 8. Efteruddannelse Medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne skal have gennemført en 3 dages arbejdsmiljøuddannelse. Dette er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr og 35 (https://www.retsinformation.dk/forms/r070.aspx?id=33285) Medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne skal desuden tilbydes efteruddannelse. Indenfor det første år skal der tilbydes to dage og i de efterfølgende år ½ dag. De nærmere vilkår er beskrevet i bekendtgørelse nr (https:// Medlemmer af MED-udvalg skal gennemføre kommunens MED-uddannelse. Hovedudvalget laver retningslinje for MED-uddannelsen. Fra. januar 205 forkortes MED grunduddannelsen. Såvel ledere og medarbejdere skal deltage i uddannelsen inden for det første funktionsår. 9. Opsigelse eller genforhandling af MED-aftalen Denne aftale træder i kraft den 7. februar 204. MED-aftalen kan genforhandles uden at være opsagt forinden. MED-aftalen kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel. Opsigelsen meddeles hovedudvalget. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. Kan der ikke opnås enighed om en ny Side 4

15 aftale inden udløbet af opsigelsesfristen, kan parterne aftale, at MED-aftalen løber videre indtil en nærmere aftalt frist, eller så længe forhandlingerne om en ny aftale foregår. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en forlængelse af fristen eller om en ny aftale, bortfalder MED-aftalen. I stedet gælder hele arbejdsmiljøloven på arbejdsmiljøområdet og aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg mellem KL og KTO og mellem KL og Sundhedskartellet. Side 5

16 Bilag Minimumsforretningsorden for hovedudvalget i Syddjurs Kommune.. Medlemmer og suppleanter Hovedudvalget består af 9 ledelsesrepræsentanter (heraf mindst arbejdsleder, som er medlem af en arbejdsmiljøgruppe) 2 arbejdsmiljørepræsentanter og 0 medarbejderrepræsentanter, heraf 5 valgt af LO, 4 valgt af FTF og valgt af AC Kommunaldirektøren er formand. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Medarbejderrepræsentanter samt suppleanter udpeges af de respektive organisationer for 2 år ad gangen. Ved nyvalg, forfald m.v. udpeges en ny repræsentant og evt. suppleant. Arbejdsmiljørepræsentanter samt suppleanter vælges blandt og af alle arbejdsmiljørepræsentanter på årsmøde i ulige år Der udpeges en sekretær, som ikke er medlem af udvalget. 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat Der afholdes møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst gang pr. kvartal. Der afholdes endvidere møde, hvis et flertal af personalerepræsentanterne over for formanden eller næstformanden fremsætter anmodning herom, med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Der udarbejdes en årsplan for mødernes afholdelse og indhold Forslag til dagsordenspunkter skal sendes til formanden eller næstformanden senest 4 dage før mødet. Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab og udsendes senest 7 dage før mødet. Dagsorden sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på relevante fora på medarbejderportalen Sekretæren tager referat af møderne. Referatet udsendes efter godkendelse af formanden og næstformanden og godkendes endeligt på næste møde. Referatet sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på relevante fora på medarbejderportalen Formand og næstformand har i fællesskab ansvaret for, at nye medlemmer af hovedudvalget sikres adgang til informationer, der er relevante for varetagelse af hvervet, herunder tidligere vedtagne retningslinjer m.v. 3. Underudvalg Hovedudvalget kan efter behov nedsætte underudvalg. Underudvalget kan sammensættes af hovedudvalgets medlemmer og suppleres med andre af kommunens ansatte, hvis det er fremmende for arbejdet. 4. Formøde Medarbejderrepræsentanterne kan afholde formøde i op til 2 timer forud for afholdelse af hovedudvalgsmøder. Side 6

17 Bilag 2 Bilag Minimumsforretningsorden 2 for områdeudvalg i Syddjurs Kommune. Minimumsforretningsorden Pladserne ledelsesrepræsentanter for områdeudvalg (L) tillidsrepræsentanter i Syddjurs Kommune. (TR) og arbejdsmiljøre-præsentanter (AMR) i de forskellige områdeudvalg fordeles på Pladserne for ledelsesrepræsentanter (L) tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter følgende måde (AMR) i de forskellige områdeudvalg fordeles på følgende måde Områdeudvalg L *) TR AMR Administrationen 6 8 2**) Skoleområdet Dagtilbudsområdet Ældre og sundhedsfremme Kulturområdet 3 3 Socialområdet *) Blandt ledelsesrepræsentanterne skal mindst være arbejdsleder, som *) Blandt ledelsesrepræsentanterne er medlem af en arbejdsmiljøgruppe skal mindst være arbejdsleder, som er **) Dog 3 indtil administrationsbygningen i Rønde afvikles medlem af en arbejdsmiljøgruppe. **) Medlemmer Dog 3 indtil og suppleanter administrationsbygningen i Rønde afvikles Afdelingschefen er formand - bortset fra administrationen, hvor en direktør er formand. Medlemmer og suppleanter Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Tillidsrepræsentanter Afdelingschefen er samt formand suppleanter - bortset udpeges fra af administrationen, de respektive organisationer hvor en for direktør 2 er år formand ad gangen. Ved nyvalg, forfald m.v. udpeges en ny repræsentant og evt. suppleant. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Arbejdsmiljørepræsentanter samt suppleanter vælges blandt og af alle arbejdsmiljørepræsentanter Tillidsrepræsentanter på områdeudvalgets samt suppleanter årlige arbejdsmiljødag udpeges af i de ulige respektive år organisa- tioner for 2 år ad gangen. Ved nyvalg, forfald m.v. udpeges en ny repræsentant og evt. suppleant. 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat Der afholdes møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt. Der Arbejdsmiljørepræsentanter afholdes endvidere møde, hvis samt et flertal suppleanter af personalerepræsentanterne vælges blandt og over af for alle formanden arbejdsmiljørepræsentanter eller næstformanden fremsætter på områdeudvalgets anmodning herom, årlige med arbejdsmiljødag angivelse af i de spørgsmål, der ønskes behandlet. ulige år Der udarbejdes en årsplan for mødernes afholdelse og indhold Forslag til dagsordenspunkter skal sendes til formand eller næstformand senest 4 2. Afholdelse dage før mødet. af møder, dagsorden og referat Dagsorden Der afholdes udarbejdes møde, af når formand formanden og næstformand eller næstformanden i fællesskab og udsendes finder det senest 7 dage før mødet. nødvendigt. sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på relevante fora Dagsorden på Der medarbejderportalen afholdes endvidere møde, hvis et flertal af personalerepræsentanterne Formanden over for formanden har ansvar for, eller at der næstformanden tages referat af møderne. fremsætter Referatet anmodning udsendes herom, efter godkendelse af formanden og næstformanden og godkendes på næste møde. Referatet med angivelse sendes til af alle de medlemmer spørgsmål, og suppleanter der ønskes og behandlet. lægges på medarbejderportalen. Der udarbejdes en årsplan for mødernes afholdelse og indhold Forslag til dagsordenspunkter skal sendes til formand eller næstformand senest 4 dage før mødet. Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab og udsendes senest 7 dage før mødet. Side 3 Dagsorden sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på relevante fora på medarbejderportalen Side 7

18 Formanden har ansvar for, at der tages referat af møderne. Referatet udsendes efter godkendelse af formanden og næstformanden og godkendes på næste møde. Referatet sendes til alle medlemmer og suppleanter og lægges på medarbejderportalen. Formand og næstformand har i fællesskab ansvaret for, at nye medlemmer af områdeudvalget sikres adgang til informationer, der er relevante for varetagelse af hvervet, herunder tidligere vedtagne retningslinjer m.v. Side 8

19 Bilag 3 Minimumsforretningsorden for lokale MED-udvalg i Syddjurs Kommune. Medlemmer og suppleanter MED-udvalget består af x- antal ledelsesrepræsentanter (heraf mindst arbejdsleder) og x- antal medarbejderrepræsentanter Ledelsessiden er repræsenteret ved (funktion): Medarbejdersiden er repræsenteret ved (funktion): Den daglige leder er formand for MED-udvalget. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Ved fordeling af pladserne til medarbejderrepræsentanterne henvises til rammeaftalens 4, stk. 6 om, at et MED-udvalgs sammensætning som hovedregel baseres på valgte tillidsrepræsentanter. 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat Der afholdes møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, eller hvis et flertal af personalerepræsentanterne fremsætter anmodning herom. Dagsorden udsendes x (vejledende 7) dage før mødet. Forslag til emner til dagsordenen sendes til formand eller næstformand senest x (vejledende 0) dage før mødet. Formanden har ansvar for, at der tages referat af møderne 3. Formandskabets opgaver Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab. Referat godkendes af formand og næstformand inden udsendelse og endelig godkendelse. Formand og næstformand har i fællesskab ansvaret for, at nye medlemmer af MED-udvalget sikres adgang til informationer, der er relevant for varetagelse af hvervet, herunder tidligere vedtagne retningslinjer m.v. Side 9

20 Bilag 4 Minimumsforretningsorden for personalemøder med MED-status i Syddjurs Kommune. Mødet og deltagere Personalemøde med MED-status er to på hinanden følgende møder, hvor alle ansatte på arbejdspladsen deltager: Personalemøde MED-møde Et personalemøde med MED-status afholdes med samme status og karakter som lokale MED-udvalgsmøder Et personalemøde med MED-status varetager de opgaver, herunder arbejdsmiljøarbejdet, der efter den lokale MED-aftale er henlagt til et lokalt MED-udvalg. Den daglige leder er formand og varetager mødeledelsen. 2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat Der afholdes møde, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis et flertal af medarbejderne fremsætter anmodning herom. Dagsorden udarbejdes af formanden og udsendes x (vejledende 7) dage før mødet. Forslag til emner til dagsordenen sendes til formanden senest x (vejledende 0) dage før mødet. Der tages referat af mødet, som godkendes af formanden. Afholdelse af personalemøder med MED-status begrænser ikke muligheden for at holde andre personalemøder uden MED-status. Sådanne møder er ikke reguleret af den lokale aftale. Side 20

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur.

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Hvor der er særlige forhold, der gør sig gældende, er der stadig

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade-

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

MED-aftale Kalundborg Kommune. Gældende fra 1. januar 2014

MED-aftale Kalundborg Kommune. Gældende fra 1. januar 2014 MED-aftale Kalundborg Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Udgiver: Kalundborg Kommune HP & Personale Sats/layout/tryk: ReklameService Erik Johnsen Oplag: 1000 stk. Januar 2014 Indhold Side 4 Indledning

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 indhold Lokalaftale om MED....................................... 3 Bilag 1: Selvejende institutioner der er omfattet af MED-aftalen...........................................

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Analyse af lokale MED-aftaler

Analyse af lokale MED-aftaler Analyse af lokale MED-aftaler KL og KTO/Sundhedskartellet /September 2007 1 Indledning...3 Metode...4 Undersøgelsens resultater...5 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v...7 1. Område... 7 2. Formål...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale. for. Pilebakken

Arbejdsmiljøaftale. for. Pilebakken Arbejdsmiljøaftale (Virksomhedsaftale) for Pilebakken Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik på at sikre, at den ændrede organisering

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere