Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning"

Transkript

1 Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger om støtte til arktiske forskningsaktiviteter som begynder i Der er på finanslovsforslaget for afsat midler til arktisk forskning, hvoraf en pulje på 2,9 mio. kr. uddeles af Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter indstilling fra KVUG. KVUG støtter arktisk forskning, herunder forskningssamarbejde mellem Danmark og Grønland, inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. KVUG lægger vægt på, at projekterne bidrager til overførsel af viden mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner, til opbygning af viden om Arktis i danske og grønlandske forskningsinstitutioner, og at projekterne fremmer formidling af forskningen. Ansøgningsfrist KVUG s ansøgningsfrist til dette opslag er onsdag den 23. februar 2011 kl Slut med papiransøgninger Ansøgere kan nu udelukkende søge om midler fra KVUG ved at indsende en e-ansøgning (en udfyldt e- ansøgningsblanket med tilhørende bilag i pdf-format) via Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside Du kan læse mere om e-ansøgningssystemet og om hvordan du skal bruge det nedenfor, i bilag B. På kan du desuden læse om, hvordan du opretter dig som bruger af systemet. Hvem kan søge støtte KVUG kan støtte forskere indenfor alle videnskabelige hovedområder. Du skal have erhvervet en kandidatgrad for at kunne søge om støtte. Der stilles ikke krav til ansøgeres og øvrige deltageres statsborgerskab eller forskningsinstitutionernes hjemsted. Det er dog et krav, at de støttede forskningsaktiviteter fremmer dansk eller grønlandsk forskning. Hvad kan der søges støtte til?

2 Der kan søges støtte til: projekter som styrker forskningssamarbejdet mellem Danmark og Grønland. KVUG yder bl.a. støtte til forskernetværk, forskeruddannelse, feltrejser og anden rejseaktivitet. projekter, der bidrager til at løse samfundsmæssige problemer i Grønland, herunder problemer som følge af klimaforandringer. projekter, som bidrager til at opbygge forskningskompetence i Grønland eller til at styrke grønlandske forskningsmiljøer. Der kan søges støtte til tidsbegrænsede forskningsaktiviteter. Der kan ikke søges støtte til aktiviteter, der allerede har fundet sted på det tidspunkt, hvor KVUG uddeler midlerne. KVUG s vurderingskriterier Ved vurderingen af ansøgninger lægger KVUG vægt på, at de for aktiviteten relevante problemstillinger er imødekommet i så vid udstrækning som muligt. Der vil være tale om en konkret helhedsvurdering, hvor forskellige kriterier kan være opfyldt i større eller mindre grad. Ved bedømmelsen af en ansøgning indgår følgende vurderingskriterier: Projektets formål og aktivitetens forskningsfaglige kvalitet, herunder det teoretiske grundlag, metodevalget og potentialet for videnskabeligt fremskridt Aktivitetens bidrag til kompetenceopbygning i Grønland Aktivitetens bidrag til udvikling af forskningsmiljøer i Grønland Ansøgerens videnskabelige kvalifikationer Projektets gennemførlighed, herunder en vurdering af tidsplan, bemanding og finansiering Krav til ansøgningen Ansøgninger vil blive behandlet af KVUG på det foreliggende grundlag. Det betyder, at KVUG efter ansøgningsfristen og under sagens behandling ikke indhenter yderligere oplysninger hos ansøger, heller ikke i tilfælde af, at ansøgningen ikke er komplet i henhold til de krav, som er listet i dette opslag. E-ansøgningsblanketten skal udfyldes og vedhæftes følgende bilag i pdf-format: Projektbeskrivelse CV og publikationsliste for ansøger og øvrige deltagere, der ønskes aflønnet af bevillingen Detaljeret budget Vær opmærksom på, at pdf-filerne ikke må have dokumentbegrænsninger slået til (se nærmere i bilag B). Ansøgninger, som ikke opfylder ovenstående formkrav ved indsendelsen, kan blive afvist uden forudgående realitetsbehandling, jf. 4. stk. 2 i bekendtgørelse nr. 864 af 27/08/2008 om delegation af kompetence, fondsfunktionen m.v. under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd, som du finder på Ansøgningen kan endvidere blive afvist uden realitetsbehandling, hvis den er indsendt efter ansøgningsfristens udløb, eller hvis den ikke er indsendt på den korrekte e-ansøgningsblanket. Projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen skal indeholde problemformulering, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser, tidsplan, samt videnskabeligt og eventuelt samfundsmæssigt perspektiv og relevans. Den må højst fylde 5 sider á 3200 karakterer inkl. mellemrum.

3 KVUG ser i sin vurdering af projektet bort fra den del af en projektbeskrivelse, der eventuelt måtte strække sig ud over det angivne omfang. CV og publikationsliste Der skal vedlægges CV for VIP, der skal aflønnes af en eventuel bevilling. CV skal begrænses til 1-2 sider og indeholde oplysninger om uddannelse, nuværende og seneste ansættelser, samt forskningserfaring. Publikationslister skal indeholde publikationer fra indeværende år og de foregående 5 år opdelt på peerreviewed publikationer og øvrige publikationer. Der anføres forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted eller tidsskrift, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sideantal. Detaljeret budget Ansøgningen skal vedlægges et detaljeret budget, som specificerer 1) lønudgifter, 2) driftsudgifter og 3) udgifter til rejser og feltarbejde, samt 4) overhead. De samlede beløb overføres til de relevante felter i ansøgningsblankettens sektion 7. Du kan søge om støtte til at dække de udgifter, der direkte kan henføres til projektet, og som er relevante og nødvendige for at gennemføre projektet. Projektbudgettet skal være realistisk og skal dække hele projektperioden. Det står ansøgerens institution frit for at medfinansiere de ansøgte aktiviteter, men KVUG vil ikke bruge medfinansieringsgraden som et vurderingskriterium i sin ansøgningsbehandling. Overhead/administrationsbidrag Forsknings- og Innovationsstyrelsen har fælles retningslinjer for beregning af overhead. KVUG giver overhead/administrationsbidrag til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre projektet, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt. Det kan fx være fællesudgifter til husleje, lokaler, administration mv. Overhead/administrationsbidrag bliver beregnet som en fast procentdel af bevillingen til projektets direkte udgifter, dvs. udgifter, som direkte kan henføres til projektet. Overhead/administrationsbidrag er differentieret efter de deltagende institutioners retlige status. Danske statslige institutioner, herunder danske universiteter 44 % Grønlandske og færøske forskningsinstitutioner 20% Danske regionale og kommunale institutioner, herunder sygehuse 3,1 % Godkendte Teknologiske Serviceinstittuter 20 % Private organisationer og virksomheder 0 % Alle udenlandske institutioner, herunder universiteter i udlandet 0 % Dækningsbidrag til øvrige forskningsudførende institutioner vil kunne ydes efter en konkret vurdering. For at komme i betragtning til dette, skal ansøgningen indeholde et begrundet forslag. Særlige forhold for private virksomheder Forskere ansat ved private virksomheder kan i begrænset omfang modtage støtte gennem bevillinger fra KVUG, hvis det er i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Der vil blive krævet en betydelig medfinansiering fra virksomhedernes side. Virksomhedsstøtte kan gives i henhold til den generelle

4 gruppefritagelsesforordning, se og EU s de minimis-regel, se KVUGs behandling og procedurer Du vil inden for et døgn efter indsendelsen af din ansøgning modtage en , hvori du får bekræftet, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen har modtaget din ansøgning. KVUG tager stilling til ansøgningerne i midten af marts 2011, og du vil på en få besked om KVUG s afgørelse i løbet af en måned herefter, enten i form af et bevillingsbrev eller et afslag. Afslag indeholder en kort begrundelse for KVUG s beslutning. Bevillinger offentliggøres i april 2011 på jfv. Bilag A. KVUG s adresse og sekretariat Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Tlf.: Fax: Website: Kontaktperson Specialkonsulent Kirsten Caning tlf

5 Bilag A: Betingelser og vilkår for anvendelse af e-ansøgningssystemet Opbevaring af oplysningerne: Når du anvender e-ansøgningssystemet, vil systemet automatisk registrere bestemte oplysninger. Når du opretter dig som bruger, registreres din identitet, din IP-adresse og det tidspunkt, du har oprettet eller redigeret siden. Data opbevares i systemet i op til 5 år. Ansøgers ansvar Det er ansøgers ansvar, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, at de nødvendige bilag er vedhæftet ansøgningen, at indholdet i bilagene er korrekt, og at ansøgningen er sendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen inden udløbet af den frist, der er angivet i det opslag, som der søges i henhold til. Teknisk ansvarsfraskrivelse Forsknings- og Innovationsstyrelsen har pligt til at informere om eventuelle fejl, som gør, at e- ansøgningssystemet er utilgængeligt, så det påvirker ansøgers mulighed for at indsende ansøgninger indenfor eventuelle ansøgningsfrister. Sådanne utilgængeligheder vil fremgå af Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside. I særligt alvorlige tilfælde kan Forsknings- og Innovationsstyrelsen udvide ansøgningsfristen for alle ansøgere. Dette vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. FI hæfter ikke for fejlinformation som følge af fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og lignende fejl, ligesom Forsknings- og Innovationsstyrelsen ikke hæfter for eventuelle erstatningskrav som følge af forkert brug af e-ansøgningssystemet. Persondatalov Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver dig en række rettigheder, når oplysninger, der vedrører dig, behandles elektronisk. Du skal derfor være opmærksom på, at du efter anmodning har ret til indsigt i og eventuel berigtigelse af personoplysninger, når oplysningerne behandles elektronisk. Der er ikke mulighed for at berigtige indholdet af ansøgningen ud over berigtigelse af personoplysninger, efter at ansøgningen er indsendt. Korrekt udfyldelse Det er vigtigt, at du er opmærksom på at vælge den korrekte ansøgningsblanket og at udfylde ansøgningen korrekt. I opslagene er der anført, hvilke formelle mangler ved ansøgningen der medfører, at ansøgningen bliver administrativt afvist fra behandling. Det er således vigtigt, at du er opmærksom på at opfylde de i opslaget anførte formkrav, så din ansøgning kan blive realitetsbehandlet i KVUG. Myndighedernes indhentelse af andre oplysninger KVUG forbeholder sig ret til at indhente oplysninger vedrørende dine eventuelle tidligere og foreliggende ansøgninger til Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer, Rådet for Teknologi og Innovation og/eller Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Disse oplysninger vil kunne indgå i behandlingen af ansøgningen. Hvis der er søgt eller vil blive søgt om midler til projektet andetsteds, forbeholder KVUG sig ret til at indhente oplysning om, hvorvidt beløbet er bevilget.

6 Offentliggørelse Hvis din ansøgning imødekommes helt eller delvist, vil oplysning om dit og eventuelle projektdeltageres navne, sted for projektets udførelse, projektets titel og varighed, eventuelle nøgletal for bevillingen, herunder bevillingens størrelse blive offentliggjort på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside (www.fi.dk). Endvidere kan den populærvidenskabelige beskrivelse af projektet blive offentliggjort samme sted. Navne og projekttitler på ansøgere, der ikke har modtaget bevilling, offentliggøres ikke, men der kan ifølge offentlighedsloven søges om aktindsigt i f. eks. lister over samtlige ansøgeres navne og projekttitler. Ansøger skal derfor være opmærksom på, at projekttitlen ikke bør indeholde oplysninger om projektet, som ønskes hemmeligholdt. Bilag B: Ansøgningsprocedure Når du skal udfylde og indsende din ansøgning ser forløbet sådan ud: 1. Opret dig som bruger på FI s hjemmeside og log ind 2. Vælg det opslag, du vil søge i henhold til 3. Udfyld ansøgningsblanketten 4. Vedhæft relevante bilag i den ønskede rækkefølge 5. Indsend din ansøgning 6. Afvent kvittering Ad 1. Opret dig som bruger Første gang du skal bruge e-ansøgningssystemet, skal du oprette dig som bruger. Det gør du ved at gå til adressen Klik på Opret dig som bruger. I Typiske spørgsmål og svar på kan du få svar på en række gængse spørgsmål i forbindelse med oprettelsen. Bemærk, at det kan tage op til 24 timer før du modtager dit password. Dit brugernavn bliver den adresse, du angiver ved oprettelsen. Log ind Det er nødvendigt, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen entydigt kan identificere dig som ansøger. Du skal til det formål benytte dit brugernavn (din adresse) og det password, du fik tilsendt ved oprettelsen af dig som bruger af e-ansøgningssystemet. Passwordet består af en vilkårlig kombination af bogstaver og tegn, som det kan være svært at gengive korrekt. Den bedste løsning er derfor at kopiere passwordet fra den modtagne og indsætte den i log-ind sidens passwordfelt (benyt fx Words kopier og sæt ind funktion). Hvis du oplever fejl, kan det skyldes, at du er kommet til også at kopiere et evt. mellemrum før eller efter passwordet, hvilket betyder at du ikke kan logge på. Passwordet kan senere ændres. Se mere på Ad 2. Vælg opslag Du finder det relevante opslag med tilhørende ansøgningsblanket ved at gå ind på Forsknings- og Innovationsstyrelsen hjemmeside hvorfra du kan vælge, hvilket opslag du vil søge i henhold til, arbejde videre på en allerede oprettet ansøgning samt finde yderligere vejledning i brugen af e-ansøgningssystemet. Når du vælger opslag, vil den relevante ansøgningsblanket automatisk

7 blive genereret af systemet. Du skal ved oprettelse af en ny ansøgning klikke på Opret ny ansøgning (opslagets ansøgningsblanket). Ad 3. Udfyld ansøgningsblanketten E-ansøgningssystemet giver dig mulighed for at samle arbejdet med en ansøgning ét sted. Du kan oprette en ansøgning og påbegynde arbejdet med at udfylde ansøgningsblanketten og vedhæfte bilag. Du kan herefter logge af for så at fortsætte med udfyldelsen på et senere tidspunkt. Det er dog vigtigt, at du, for ikke at miste data, anvender Gem-funktionen i selve ansøgningsblanketten, inden du logger af. Gem desuden regelmæssigt for at sikre dine indtastninger, hvis du skulle blive logget af. Gem-knapper er placeret i hver sektion og gemmer hele ansøgningen. Det er således ikke nødvendigt at trykke på alle Gem-knapperne i ansøgningsblanketten for at gemme hele ansøgningen. Er du allerede begyndt at udfylde en ansøgningsblanket, som du senere ønsker at arbejde videre med, kan du finde den under Mine ansøgninger, som du kommer til, efter du har logget på. Mine ansøgninger viser en liste over alle de ansøgninger, du har indsendt eller har under udarbejdelse. Hvis du derimod klikker på linket Ny ansøgning, opretter du en ny ansøgning Ansøgningsblanketten indeholder hjælpetekster. Teksterne guider dig igennem ansøgningsblankettens forskellige sektioner. Bemærk, at nummereringen af de enkelte sektioner i ansøgningsblanketten springer i rækkefølge. Dette er tilsigtet og skyldes, at den samme blanket er tænkt benyttet på tværs af alle opslag i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Ikke alle sektioner er relevante for alle opslag, og sektioner bliver derfor automatisk fjernet fra en ansøgningsblanket, hvor sektionen ikke er relevant. Nummeret for en given sektion vil dog altid være den samme i alle ansøgninger. Ad 4. Vedhæft relevante bilag I opslaget står der, hvilke bilag du skal vedhæfte i pdf-format til din ansøgning. Du kan vedhæfte bilag under hele forløbet med at udfylde ansøgningsblanketten. Det gøres i sektion 15. Du kan også fjerne og ændre rækkefølgen af de vedhæftede bilag. Det gør du ved at klikke på Upload bilag i sektion 15 og dernæst bruge knapperne Move up og Move down. Det er en god idé at gemme efter upload af et bilag. Bemærk, at det kan tage flere minutter at vedhæfte store filer. Bemærk, at dine bilag i pdf-format ikke må være skrivebeskyttede, beskyttet mod udskrivning eller på anden vis have dokumentbegrænsninger slået til. Se i Acrobat Reader under Dokument => Sikkerhed => Sikkerhedsegenskaber for en oversigt over evt. dokumentbegrænsninger i din pdf-fil. Hvis dine bilag har dokumentbegrænsninger slået til, vil Forsknings- og Innovationsstyrelsens modtagelse af din ansøgning blive besværliggjort og evt. kritisk forsinket. Kontakt evt. din IT-administrator for yderligere information om fjernelse af dokumentbegrænsninger i pdf-filer. Ad 5. Indsend ansøgningen Når ansøgningsblanketten er udfyldt, og alle de krævede bilag er vedhæftet, kan du sende din ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Som ansøger vil du modtage en kort efter indsendelsen, hvor du får bekræftet, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen har modtaget din ansøgning. Hvis en grundet tekniske problemer lader vente på sig, kan du under Mine ansøgninger få bekræftet, at din ansøgning er indsendt ved at konstatere, at der i kolonnen Status står indsendt ud for den relevante ansøgning.

8 Bemærk venligst, at: Du skal vedhæfte alle dine bilag i pdf-format Du kan vedhæfte op til 10 bilag til hver ansøgning Har din ansøgning mere end 10 bilag, skal du samle de enkelte pdf-filer således, at du har 10 eller færre bilag Der er afsat i alt 25 Mb til bilagene i en ansøgning. Det er ikke tilrådeligt, at samle alle sine bilag i ét stort dokument Forsknings- og Innovationsstyrelsen foretrækker, at du så vidt muligt genererer pdf-filerne direkte på din computer og ikke ved at scanne evt. papirudgaver af bilagene. Dette gælder især for projektbeskrivelsen. Scannede dokumenter kan være utydelige og giver ikke umiddelbart mulighed for tekstsøgninger Papirdokumenter med underskrifter, stempler og lign. kan dog scannes. Der er i ansøgningsblanketten angivet et maksimum antal karakterer inkl. mellemrum for hvert felt. Overskrides denne grænse vil der ved forsøg på at gemme eller indsende optræde en rød markering rundt om det pågældende tekstfelt med besked om, at teksten er for lang. E-ansøgningssystemet afkorter automatisk din tekst, men du skal selv afkorte teksten yderligere, før du kommer under det angivne antal karakterer, og systemet accepterer tekstfeltet. Denne funktionalitet sikrer, at ansøger aktivt har taget stilling til afkortningen af en tekst. Når din ansøgning er indsendt, kan du ikke længere redigere i den eller tilføje eller slette bilag. Hvis du inden ansøgningsfristen opdager en mangel i din allerede indsendte ansøgning, skal du indsende den fulde ansøgning en gang til tilføjet den manglende information. Det er ikke muligt at kopiere en allerede indsendt ansøgning. Du skal derfor kopiere informationerne fra den allerede indsendte ansøgning over i den nye. Du kan samtidig lade rådets sekretariat vide, at du har indsendt en ny ansøgning som erstatning for en allerede indsendt. Er ansøgningsfristen overskredet, kan du ikke indsende en ny opdateret ansøgning, og din allerede indsendte ansøgning blive vurderet på det foreliggende grundlag. Såfremt du benytter dig af Internetbrowseren Mozilla Firefox, vil du kun have mulighed for at udskrive første side af din ansøgning. For at printe hele blanketten kan en anden browser med fordel benyttes (fx Internet Explorer, Google Chrome, Safari eller Opera). Ad 6. Afvent kvittering Når din ansøgninger er modtaget i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, får du tilsendt en automatisk e- mail med kvittering. Inden for 24 timer vil du endvidere få en mail med en pdf-fil af hele din ansøgning. Teknisk hjælp Har du spørgsmål til brugen af e-ansøgningssystemet eller tekniske spørgsmål om indsendelsen, kan disse sendes til e-ansøgningssystemets helpdesk på Derudover er der på mulighed for at finde svar på en række typiske spørgsmål om e- ansøgningssystemet (FAQ, ofte stillede spørgsmål). Endelig vil KVUGs sekretariat stå til rådighed inden for almindelig arbejdstid, se kontaktinformation i opslaget.

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Dette dokument blev opdateret den 15. januar 2015 Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier til forskning i udlandet 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 Vejledning til e-grant Ansøgninger om store projekter - fase 2-2015 Indhold 1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 1.1 Adgang til e-grant... 1 1.2 Brugeroprettelse... 2 1.3 Velkomstsiden (Home) Find

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design x danmarks medie- og journalisthøjskole campus københavn Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Du skal designe tre

Læs mere

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning?

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Når du skal logge på ansøgningssystemet for at tjekke dine beskeder, ansøgningens status eller eventuelt acceptere et tilbud om optagelse,

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017

Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017 Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017 Indledning 13.marts 2015 Studieaktivitetsmodellen er iværksat som UC sektorens svar på et politisk krav om at styrke de studerendes

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere