Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning"

Transkript

1 Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger om støtte til arktiske forskningsaktiviteter som begynder i Der er på finanslovsforslaget for afsat midler til arktisk forskning, hvoraf en pulje på 2,9 mio. kr. uddeles af Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter indstilling fra KVUG. KVUG støtter arktisk forskning, herunder forskningssamarbejde mellem Danmark og Grønland, inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. KVUG lægger vægt på, at projekterne bidrager til overførsel af viden mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner, til opbygning af viden om Arktis i danske og grønlandske forskningsinstitutioner, og at projekterne fremmer formidling af forskningen. Ansøgningsfrist KVUG s ansøgningsfrist til dette opslag er onsdag den 23. februar 2011 kl Slut med papiransøgninger Ansøgere kan nu udelukkende søge om midler fra KVUG ved at indsende en e-ansøgning (en udfyldt e- ansøgningsblanket med tilhørende bilag i pdf-format) via Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside Du kan læse mere om e-ansøgningssystemet og om hvordan du skal bruge det nedenfor, i bilag B. På kan du desuden læse om, hvordan du opretter dig som bruger af systemet. Hvem kan søge støtte KVUG kan støtte forskere indenfor alle videnskabelige hovedområder. Du skal have erhvervet en kandidatgrad for at kunne søge om støtte. Der stilles ikke krav til ansøgeres og øvrige deltageres statsborgerskab eller forskningsinstitutionernes hjemsted. Det er dog et krav, at de støttede forskningsaktiviteter fremmer dansk eller grønlandsk forskning. Hvad kan der søges støtte til?

2 Der kan søges støtte til: projekter som styrker forskningssamarbejdet mellem Danmark og Grønland. KVUG yder bl.a. støtte til forskernetværk, forskeruddannelse, feltrejser og anden rejseaktivitet. projekter, der bidrager til at løse samfundsmæssige problemer i Grønland, herunder problemer som følge af klimaforandringer. projekter, som bidrager til at opbygge forskningskompetence i Grønland eller til at styrke grønlandske forskningsmiljøer. Der kan søges støtte til tidsbegrænsede forskningsaktiviteter. Der kan ikke søges støtte til aktiviteter, der allerede har fundet sted på det tidspunkt, hvor KVUG uddeler midlerne. KVUG s vurderingskriterier Ved vurderingen af ansøgninger lægger KVUG vægt på, at de for aktiviteten relevante problemstillinger er imødekommet i så vid udstrækning som muligt. Der vil være tale om en konkret helhedsvurdering, hvor forskellige kriterier kan være opfyldt i større eller mindre grad. Ved bedømmelsen af en ansøgning indgår følgende vurderingskriterier: Projektets formål og aktivitetens forskningsfaglige kvalitet, herunder det teoretiske grundlag, metodevalget og potentialet for videnskabeligt fremskridt Aktivitetens bidrag til kompetenceopbygning i Grønland Aktivitetens bidrag til udvikling af forskningsmiljøer i Grønland Ansøgerens videnskabelige kvalifikationer Projektets gennemførlighed, herunder en vurdering af tidsplan, bemanding og finansiering Krav til ansøgningen Ansøgninger vil blive behandlet af KVUG på det foreliggende grundlag. Det betyder, at KVUG efter ansøgningsfristen og under sagens behandling ikke indhenter yderligere oplysninger hos ansøger, heller ikke i tilfælde af, at ansøgningen ikke er komplet i henhold til de krav, som er listet i dette opslag. E-ansøgningsblanketten skal udfyldes og vedhæftes følgende bilag i pdf-format: Projektbeskrivelse CV og publikationsliste for ansøger og øvrige deltagere, der ønskes aflønnet af bevillingen Detaljeret budget Vær opmærksom på, at pdf-filerne ikke må have dokumentbegrænsninger slået til (se nærmere i bilag B). Ansøgninger, som ikke opfylder ovenstående formkrav ved indsendelsen, kan blive afvist uden forudgående realitetsbehandling, jf. 4. stk. 2 i bekendtgørelse nr. 864 af 27/08/2008 om delegation af kompetence, fondsfunktionen m.v. under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd, som du finder på Ansøgningen kan endvidere blive afvist uden realitetsbehandling, hvis den er indsendt efter ansøgningsfristens udløb, eller hvis den ikke er indsendt på den korrekte e-ansøgningsblanket. Projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen skal indeholde problemformulering, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser, tidsplan, samt videnskabeligt og eventuelt samfundsmæssigt perspektiv og relevans. Den må højst fylde 5 sider á 3200 karakterer inkl. mellemrum.

3 KVUG ser i sin vurdering af projektet bort fra den del af en projektbeskrivelse, der eventuelt måtte strække sig ud over det angivne omfang. CV og publikationsliste Der skal vedlægges CV for VIP, der skal aflønnes af en eventuel bevilling. CV skal begrænses til 1-2 sider og indeholde oplysninger om uddannelse, nuværende og seneste ansættelser, samt forskningserfaring. Publikationslister skal indeholde publikationer fra indeværende år og de foregående 5 år opdelt på peerreviewed publikationer og øvrige publikationer. Der anføres forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted eller tidsskrift, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sideantal. Detaljeret budget Ansøgningen skal vedlægges et detaljeret budget, som specificerer 1) lønudgifter, 2) driftsudgifter og 3) udgifter til rejser og feltarbejde, samt 4) overhead. De samlede beløb overføres til de relevante felter i ansøgningsblankettens sektion 7. Du kan søge om støtte til at dække de udgifter, der direkte kan henføres til projektet, og som er relevante og nødvendige for at gennemføre projektet. Projektbudgettet skal være realistisk og skal dække hele projektperioden. Det står ansøgerens institution frit for at medfinansiere de ansøgte aktiviteter, men KVUG vil ikke bruge medfinansieringsgraden som et vurderingskriterium i sin ansøgningsbehandling. Overhead/administrationsbidrag Forsknings- og Innovationsstyrelsen har fælles retningslinjer for beregning af overhead. KVUG giver overhead/administrationsbidrag til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre projektet, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt. Det kan fx være fællesudgifter til husleje, lokaler, administration mv. Overhead/administrationsbidrag bliver beregnet som en fast procentdel af bevillingen til projektets direkte udgifter, dvs. udgifter, som direkte kan henføres til projektet. Overhead/administrationsbidrag er differentieret efter de deltagende institutioners retlige status. Danske statslige institutioner, herunder danske universiteter 44 % Grønlandske og færøske forskningsinstitutioner 20% Danske regionale og kommunale institutioner, herunder sygehuse 3,1 % Godkendte Teknologiske Serviceinstittuter 20 % Private organisationer og virksomheder 0 % Alle udenlandske institutioner, herunder universiteter i udlandet 0 % Dækningsbidrag til øvrige forskningsudførende institutioner vil kunne ydes efter en konkret vurdering. For at komme i betragtning til dette, skal ansøgningen indeholde et begrundet forslag. Særlige forhold for private virksomheder Forskere ansat ved private virksomheder kan i begrænset omfang modtage støtte gennem bevillinger fra KVUG, hvis det er i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Der vil blive krævet en betydelig medfinansiering fra virksomhedernes side. Virksomhedsstøtte kan gives i henhold til den generelle

4 gruppefritagelsesforordning, se og EU s de minimis-regel, se KVUGs behandling og procedurer Du vil inden for et døgn efter indsendelsen af din ansøgning modtage en , hvori du får bekræftet, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen har modtaget din ansøgning. KVUG tager stilling til ansøgningerne i midten af marts 2011, og du vil på en få besked om KVUG s afgørelse i løbet af en måned herefter, enten i form af et bevillingsbrev eller et afslag. Afslag indeholder en kort begrundelse for KVUG s beslutning. Bevillinger offentliggøres i april 2011 på jfv. Bilag A. KVUG s adresse og sekretariat Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Tlf.: Fax: Website: Kontaktperson Specialkonsulent Kirsten Caning tlf

5 Bilag A: Betingelser og vilkår for anvendelse af e-ansøgningssystemet Opbevaring af oplysningerne: Når du anvender e-ansøgningssystemet, vil systemet automatisk registrere bestemte oplysninger. Når du opretter dig som bruger, registreres din identitet, din IP-adresse og det tidspunkt, du har oprettet eller redigeret siden. Data opbevares i systemet i op til 5 år. Ansøgers ansvar Det er ansøgers ansvar, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, at de nødvendige bilag er vedhæftet ansøgningen, at indholdet i bilagene er korrekt, og at ansøgningen er sendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen inden udløbet af den frist, der er angivet i det opslag, som der søges i henhold til. Teknisk ansvarsfraskrivelse Forsknings- og Innovationsstyrelsen har pligt til at informere om eventuelle fejl, som gør, at e- ansøgningssystemet er utilgængeligt, så det påvirker ansøgers mulighed for at indsende ansøgninger indenfor eventuelle ansøgningsfrister. Sådanne utilgængeligheder vil fremgå af Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside. I særligt alvorlige tilfælde kan Forsknings- og Innovationsstyrelsen udvide ansøgningsfristen for alle ansøgere. Dette vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. FI hæfter ikke for fejlinformation som følge af fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og lignende fejl, ligesom Forsknings- og Innovationsstyrelsen ikke hæfter for eventuelle erstatningskrav som følge af forkert brug af e-ansøgningssystemet. Persondatalov Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver dig en række rettigheder, når oplysninger, der vedrører dig, behandles elektronisk. Du skal derfor være opmærksom på, at du efter anmodning har ret til indsigt i og eventuel berigtigelse af personoplysninger, når oplysningerne behandles elektronisk. Der er ikke mulighed for at berigtige indholdet af ansøgningen ud over berigtigelse af personoplysninger, efter at ansøgningen er indsendt. Korrekt udfyldelse Det er vigtigt, at du er opmærksom på at vælge den korrekte ansøgningsblanket og at udfylde ansøgningen korrekt. I opslagene er der anført, hvilke formelle mangler ved ansøgningen der medfører, at ansøgningen bliver administrativt afvist fra behandling. Det er således vigtigt, at du er opmærksom på at opfylde de i opslaget anførte formkrav, så din ansøgning kan blive realitetsbehandlet i KVUG. Myndighedernes indhentelse af andre oplysninger KVUG forbeholder sig ret til at indhente oplysninger vedrørende dine eventuelle tidligere og foreliggende ansøgninger til Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer, Rådet for Teknologi og Innovation og/eller Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Disse oplysninger vil kunne indgå i behandlingen af ansøgningen. Hvis der er søgt eller vil blive søgt om midler til projektet andetsteds, forbeholder KVUG sig ret til at indhente oplysning om, hvorvidt beløbet er bevilget.

6 Offentliggørelse Hvis din ansøgning imødekommes helt eller delvist, vil oplysning om dit og eventuelle projektdeltageres navne, sted for projektets udførelse, projektets titel og varighed, eventuelle nøgletal for bevillingen, herunder bevillingens størrelse blive offentliggjort på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside (www.fi.dk). Endvidere kan den populærvidenskabelige beskrivelse af projektet blive offentliggjort samme sted. Navne og projekttitler på ansøgere, der ikke har modtaget bevilling, offentliggøres ikke, men der kan ifølge offentlighedsloven søges om aktindsigt i f. eks. lister over samtlige ansøgeres navne og projekttitler. Ansøger skal derfor være opmærksom på, at projekttitlen ikke bør indeholde oplysninger om projektet, som ønskes hemmeligholdt. Bilag B: Ansøgningsprocedure Når du skal udfylde og indsende din ansøgning ser forløbet sådan ud: 1. Opret dig som bruger på FI s hjemmeside og log ind 2. Vælg det opslag, du vil søge i henhold til 3. Udfyld ansøgningsblanketten 4. Vedhæft relevante bilag i den ønskede rækkefølge 5. Indsend din ansøgning 6. Afvent kvittering Ad 1. Opret dig som bruger Første gang du skal bruge e-ansøgningssystemet, skal du oprette dig som bruger. Det gør du ved at gå til adressen Klik på Opret dig som bruger. I Typiske spørgsmål og svar på kan du få svar på en række gængse spørgsmål i forbindelse med oprettelsen. Bemærk, at det kan tage op til 24 timer før du modtager dit password. Dit brugernavn bliver den adresse, du angiver ved oprettelsen. Log ind Det er nødvendigt, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen entydigt kan identificere dig som ansøger. Du skal til det formål benytte dit brugernavn (din adresse) og det password, du fik tilsendt ved oprettelsen af dig som bruger af e-ansøgningssystemet. Passwordet består af en vilkårlig kombination af bogstaver og tegn, som det kan være svært at gengive korrekt. Den bedste løsning er derfor at kopiere passwordet fra den modtagne og indsætte den i log-ind sidens passwordfelt (benyt fx Words kopier og sæt ind funktion). Hvis du oplever fejl, kan det skyldes, at du er kommet til også at kopiere et evt. mellemrum før eller efter passwordet, hvilket betyder at du ikke kan logge på. Passwordet kan senere ændres. Se mere på Ad 2. Vælg opslag Du finder det relevante opslag med tilhørende ansøgningsblanket ved at gå ind på Forsknings- og Innovationsstyrelsen hjemmeside hvorfra du kan vælge, hvilket opslag du vil søge i henhold til, arbejde videre på en allerede oprettet ansøgning samt finde yderligere vejledning i brugen af e-ansøgningssystemet. Når du vælger opslag, vil den relevante ansøgningsblanket automatisk

7 blive genereret af systemet. Du skal ved oprettelse af en ny ansøgning klikke på Opret ny ansøgning (opslagets ansøgningsblanket). Ad 3. Udfyld ansøgningsblanketten E-ansøgningssystemet giver dig mulighed for at samle arbejdet med en ansøgning ét sted. Du kan oprette en ansøgning og påbegynde arbejdet med at udfylde ansøgningsblanketten og vedhæfte bilag. Du kan herefter logge af for så at fortsætte med udfyldelsen på et senere tidspunkt. Det er dog vigtigt, at du, for ikke at miste data, anvender Gem-funktionen i selve ansøgningsblanketten, inden du logger af. Gem desuden regelmæssigt for at sikre dine indtastninger, hvis du skulle blive logget af. Gem-knapper er placeret i hver sektion og gemmer hele ansøgningen. Det er således ikke nødvendigt at trykke på alle Gem-knapperne i ansøgningsblanketten for at gemme hele ansøgningen. Er du allerede begyndt at udfylde en ansøgningsblanket, som du senere ønsker at arbejde videre med, kan du finde den under Mine ansøgninger, som du kommer til, efter du har logget på. Mine ansøgninger viser en liste over alle de ansøgninger, du har indsendt eller har under udarbejdelse. Hvis du derimod klikker på linket Ny ansøgning, opretter du en ny ansøgning Ansøgningsblanketten indeholder hjælpetekster. Teksterne guider dig igennem ansøgningsblankettens forskellige sektioner. Bemærk, at nummereringen af de enkelte sektioner i ansøgningsblanketten springer i rækkefølge. Dette er tilsigtet og skyldes, at den samme blanket er tænkt benyttet på tværs af alle opslag i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Ikke alle sektioner er relevante for alle opslag, og sektioner bliver derfor automatisk fjernet fra en ansøgningsblanket, hvor sektionen ikke er relevant. Nummeret for en given sektion vil dog altid være den samme i alle ansøgninger. Ad 4. Vedhæft relevante bilag I opslaget står der, hvilke bilag du skal vedhæfte i pdf-format til din ansøgning. Du kan vedhæfte bilag under hele forløbet med at udfylde ansøgningsblanketten. Det gøres i sektion 15. Du kan også fjerne og ændre rækkefølgen af de vedhæftede bilag. Det gør du ved at klikke på Upload bilag i sektion 15 og dernæst bruge knapperne Move up og Move down. Det er en god idé at gemme efter upload af et bilag. Bemærk, at det kan tage flere minutter at vedhæfte store filer. Bemærk, at dine bilag i pdf-format ikke må være skrivebeskyttede, beskyttet mod udskrivning eller på anden vis have dokumentbegrænsninger slået til. Se i Acrobat Reader under Dokument => Sikkerhed => Sikkerhedsegenskaber for en oversigt over evt. dokumentbegrænsninger i din pdf-fil. Hvis dine bilag har dokumentbegrænsninger slået til, vil Forsknings- og Innovationsstyrelsens modtagelse af din ansøgning blive besværliggjort og evt. kritisk forsinket. Kontakt evt. din IT-administrator for yderligere information om fjernelse af dokumentbegrænsninger i pdf-filer. Ad 5. Indsend ansøgningen Når ansøgningsblanketten er udfyldt, og alle de krævede bilag er vedhæftet, kan du sende din ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Som ansøger vil du modtage en kort efter indsendelsen, hvor du får bekræftet, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen har modtaget din ansøgning. Hvis en grundet tekniske problemer lader vente på sig, kan du under Mine ansøgninger få bekræftet, at din ansøgning er indsendt ved at konstatere, at der i kolonnen Status står indsendt ud for den relevante ansøgning.

8 Bemærk venligst, at: Du skal vedhæfte alle dine bilag i pdf-format Du kan vedhæfte op til 10 bilag til hver ansøgning Har din ansøgning mere end 10 bilag, skal du samle de enkelte pdf-filer således, at du har 10 eller færre bilag Der er afsat i alt 25 Mb til bilagene i en ansøgning. Det er ikke tilrådeligt, at samle alle sine bilag i ét stort dokument Forsknings- og Innovationsstyrelsen foretrækker, at du så vidt muligt genererer pdf-filerne direkte på din computer og ikke ved at scanne evt. papirudgaver af bilagene. Dette gælder især for projektbeskrivelsen. Scannede dokumenter kan være utydelige og giver ikke umiddelbart mulighed for tekstsøgninger Papirdokumenter med underskrifter, stempler og lign. kan dog scannes. Der er i ansøgningsblanketten angivet et maksimum antal karakterer inkl. mellemrum for hvert felt. Overskrides denne grænse vil der ved forsøg på at gemme eller indsende optræde en rød markering rundt om det pågældende tekstfelt med besked om, at teksten er for lang. E-ansøgningssystemet afkorter automatisk din tekst, men du skal selv afkorte teksten yderligere, før du kommer under det angivne antal karakterer, og systemet accepterer tekstfeltet. Denne funktionalitet sikrer, at ansøger aktivt har taget stilling til afkortningen af en tekst. Når din ansøgning er indsendt, kan du ikke længere redigere i den eller tilføje eller slette bilag. Hvis du inden ansøgningsfristen opdager en mangel i din allerede indsendte ansøgning, skal du indsende den fulde ansøgning en gang til tilføjet den manglende information. Det er ikke muligt at kopiere en allerede indsendt ansøgning. Du skal derfor kopiere informationerne fra den allerede indsendte ansøgning over i den nye. Du kan samtidig lade rådets sekretariat vide, at du har indsendt en ny ansøgning som erstatning for en allerede indsendt. Er ansøgningsfristen overskredet, kan du ikke indsende en ny opdateret ansøgning, og din allerede indsendte ansøgning blive vurderet på det foreliggende grundlag. Såfremt du benytter dig af Internetbrowseren Mozilla Firefox, vil du kun have mulighed for at udskrive første side af din ansøgning. For at printe hele blanketten kan en anden browser med fordel benyttes (fx Internet Explorer, Google Chrome, Safari eller Opera). Ad 6. Afvent kvittering Når din ansøgninger er modtaget i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, får du tilsendt en automatisk e- mail med kvittering. Inden for 24 timer vil du endvidere få en mail med en pdf-fil af hele din ansøgning. Teknisk hjælp Har du spørgsmål til brugen af e-ansøgningssystemet eller tekniske spørgsmål om indsendelsen, kan disse sendes til e-ansøgningssystemets helpdesk på Derudover er der på mulighed for at finde svar på en række typiske spørgsmål om e- ansøgningssystemet (FAQ, ofte stillede spørgsmål). Endelig vil KVUGs sekretariat stå til rådighed inden for almindelig arbejdstid, se kontaktinformation i opslaget.

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Ansøgningsfrist Ansøgninger Formål og prioriterede områder Vurderingskriterier

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Notat Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Ansøgningsfrist mandag den 30. september 2013, kl. 12.00 Styrelsen for forskning og innovation har fået et elektronisk ansøgningssystem, (eansøgning)

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS Dato: NOS-HS Sekretariatet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 DK-1260 København K Danmark 1. Hovedansøgers navn (ansvarlig over for NOS-HS) 2. Stilling

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Ph.d.-stipendier uden for universiteterne. Det Frie Forskningsråd

Ph.d.-stipendier uden for universiteterne. Det Frie Forskningsråd Ph.d.-stipendier uden for universiteterne Det Frie Forskningsråd 1 Ph.d.-stipendier uden for universiteterne Det Frie Forskningsråd Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Interdisciplinary Synergy Programme 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Dette dokument blev opdateret den 15. januar 2015 Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier til forskning i udlandet 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje 6. marts 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Hermed indkaldes ansøgninger

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet udfyldes. Start: dag md. år. Slut: dag md. år

HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet udfyldes. Start: dag md. år. Slut: dag md. år SKEMA 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Ansøgning om støtte fra råd/program: (anfør navn) Dato: HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9 INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 3 1.1 Væsentlige ændringer i 2011-2012 4 1.2 Ansøgningsfrister 5 1.3 Starttidspunkt for bevilling 5 1.4 Internationalisering 5 2. HVORDAN SKAL OPSLAGET

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Information og vejledning til ansøgere Projektstøtte til kunsthistorisk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Revideret den 28. november 204 Du kan få en introduktion til Byg og Miljø (nr på billedet) Start dit projekt på én af

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø Marts 2012 Side 1 Klaus Rosenfeldt Jakobsen, krja@fi.dk Sekretariatet for Det Strategiske Forskningsråd Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø Informationsmøde 21. marts 2012 Aarhus Universitet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: FoU-program: Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i implementering af eud-reform

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE...

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Bedre til ord, tal og IT

Ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Bedre til ord, tal og IT Ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Bedre til ord, tal og IT Screeningsansøgning... 2 Trin 1: Ansøger... 3 Trin 2: Arbejdsplads... 5 Trin 3: Faglig organisation... 6 Trin 4: Arbejdsområde/sektor...

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vedr.: Vejledning til efond. Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem efond?

Vedr.: Vejledning til efond. Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem efond? D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T Vedr.: Vejledning til efond Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere