LETBANE TIL LUFTHAVNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LETBANE TIL LUFTHAVNEN"

Transkript

1 APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO 15. april 2013 UDARBEJDET MIRI KONTROLLERET PV GODKENDT PV

4

5 SCREENINGSRAPPORT 5 INDHOLD 1 Sammenfatning og konklusioner 7 2 Baggrund og formål 10 3 Forudsætninger Beregningsår Trafikale forudsætninger Befolkning og arbejdspladser Andre forudsætninger 13 4 Linjeføringer Screenede linjeføringer De udvalgte 6 linjeføringer 17 5 Konsekvensvurderinger af forslagene Letbanens passagertal Direkte rejsemuligheder Ændret rejsetid Sammenhæng med anden kollektiv trafik Anlægsmæssige udfordringer Anlægsøkonomi Drifts- og vedligehold 45 6 Anbefalinger til linjeføringer 47 BILAGSFORTEGNELSE (separat bind) Bilag 1 Screening af letbanestrækninger Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til Lufthavnen Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold Bilag 4 Trafikmodelberegninger

6

7 SCREENINGSRAPPORT 7 Formål Metode 1 Sammenfatning og konklusioner Denne screeningsrapport omhandler en screening af linjeføringer for en letbane mellem Glostrup (letbanen på Ring 3) og Lufthavnen (Kastrup). Der er screenet linjeføringer i en sydlig korridor via Avedøre Holme (og Hvidovre Hospital i nogle løsninger), Kalvebodbroen og Ørestad st., og en nordlig korridor via Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg st. og Sjællandsbroen. Formålet med screeningsanalysen er at undersøge, hvordan der kan etableres en direkte letbaneforbindelse til lufthavnen, og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem den planlagte letbane langs Ring 3 og det øvrige banenet. I screeningen vurderes linjeføringerne i forhold til den øvrige kollektive trafik, store rejsemål langs linjeføringen, byudviklingsmuligheder, direkte rejsemuligheder, linjeføringens fysiske udfordringer og passagerpotentialerne. Ud fra disse parametre er udvalgt seks linjeføringer, som er blevet kvantitativt sammenlignet ved at skønne antallet af passagerer, anlægsudgifterne og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. De seks udvalgte linjeføringer er: Brøndby Strand-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Avedøre Havnevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Hvidovrevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Hvidovrevej, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Løjtegårdsvej-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st., Løjtegårdsvej og Lufthavnen) Vejlands Allé-løsningen (Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg, Bella Centret, Tårnbyvej og Lufthavnen) Ny Ellebjerg-løsningen (Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg st.) Både passagertal og økonomi er meget overordnet skønnet. Bl.a. er der ikke gennemført en bustilpasning til letbaneløsningerne, hvorfor passagertallene sandsynligvis reelt vil blive lidt større end de beregnede. I anlægsøkonomien er dels anvendt gennemsnitlige priser pr. km beregnet i COWIs rapport om etape 2 i letbane i Ring 3, 2012 vedr. strækningen Brøndby-Avedøre Holme og dels tillagt skønnede udgifter for særlige anlæg som f.eks. ny letbanebro over Kalvebod (Sorte Rende)

8 8 SCREENINGSRAPPORT Resultater samt ombygninger og udvidelser af eksisterende broer. De skønnede anlægsudgifter er tillagt 50 % usikkerhedstillæg (korrektionsreserve) i henhold til Transportministeriets retningslinjer (Ny anlægsbudgettering). Tabel 1.1 viser en sammenligning af de seks linjeføringer for letbanerne. De fire løsninger i den sydlige korridor koster 2,6-2,8 mia. kr. og skønnes at have et passagertal på på en hverdag. I den nordlige korridor, hvor Ny Ellebjergløsningen er en afkortet udgave af Vejlands Allé-løsningen, har førstnævnte langt det største passagertal med skønsmæssigt passagerer pr. hverdagsdøgn og koster knap 2,3 mia. kr. Denne løsning har også den største selvfinansieringsgrad med 55 % af drifts-og vedligeholdelsesudgifterne. Vejlands Allé-løsningen betjener bl.a. Hvidovre Hospital, knudepunktet Ny Ellebjerg, Sydhavnen og Bella Centret, se Figur 1.1. Facts om strækning Tabel 1.1 Sammenligning af nøgletal for de seks screenede letbaneforslag. Letbaneforslag Brøndby Strand Avedøre Havnevej Hvidovrevej Løjtegårdsvej Vejlands Allé Ny Ellebjerg* Længde (km) 22,4 22,3 24,3 24,8 20,9 10,7 Antal stationer Stationsafstand (km) 1,6 1,6 1,6 1,5 1,2 1,3 Køretid (min) Hastighed (km/t)** 36,8 37,4 36,5 35,8 31,9 33,5 Vurdering Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik *** Rejsemål *** Direkte rejsemuligheder og rejsetidsforbedringer *** Fysiske udfordringer 0 + +*** Passagerer Påstigertal (påst./hverdag) Nye rejsende med kollektiv trafik (påst./hverdag) Økonomi (mio. kr. pr. år) Anlægsudgifter Ekskl. 50 % korrektionsreserve Anlægsudgifter Inkl. 50 % korrektionsreserve Drift- og vedligehold Forrentning og afskrivning af tog og depot Driftsudgifter Skøn over passagerindtægter Selvfinansiering ift. udgifter 33 % 36 % 33 % 31 % 55 % 41 % til drift og vedligehold *: (kun til Ny Ellebjerg st., og dermed ikke til lufthavnen som de fem andre letbaneforslag) **: Der er længere mellem stationerne sammenlignet med Ring 3-letbanen (30 km/t), hvor der er 1 km mellem stationerne. Det kan også bemærkes at metroen i gennemsnit kører med 40 km/t. ***: Det skal bemærkes at der for Ny Ellebjerg-løsningen kun vurderes for den korte strækning, dvs. hvilke muligheder linjeføringen har for f.eks. at kunne få forbindelse til anden kollektiv trafik eller betjene andre rejsemål undervejs. Dermed "straffes" linjen ikke i vurderingen for at den ikke betjener Lufthavnen eller Ørestad st.

9 SCREENINGSRAPPORT 9 Anbefaling I forbindelse med screeningsanalysen har der været afholdt en workshop med deltagelse af embedsmænd fra de berørte kommuner samt eksperter fra Movia og Metroselskabet. Det er både projektgruppens og workshopdeltagernes vurdering, at der i næste fase bør arbejdes videre med hhv. en sydlig forbindelse over Sorte Rende og en nordlig forbindelse over Sjællandsbroen. Løjtegårdsvej-løsningen giver flest nye rejsende med kollektiv trafik af de sydlige forbindelser, og de fysiske udfordringer er få. Derfor anbefales det at denne løsning indgår i en detaljeringsfase, hvor byudviklingsmuligheder langs Løjtegårdsvej og en bedre forbindelse til Ørestad st. bør undersøges nærmere. Vejlands Allé-løsningen vurderes at være den bedste af de screenede letbaneløsninger i forhold til både antal passagerer, nye rejsende med kollektiv trafik og økonomi. Derefter følger Ny Ellebjerg-løsningen, men denne har ikke forbindelse til Lufthavnen, og er en kort variant af Vejlands Allé-løsningen. Derfor anbefales det at Vejlands Allé-løsningen indgår i en detaljeringsfase, hvor det kan overvejes at lade en kortere variant (Ny Ellebjerg-løsningen) være en første etape og videreførelsen af letbanen over Sjællandsbroen til Lufthavnen en anden etape. På baggrund af screeningen af de seks letbaneløsninger og den afholdte workshop, anbefales det, at der arbejdes videre med (se Figur 1.1): Løjtegårdsvej-løsningen som sydlig anbefaling Vejlands Allé-løsningen som nordlig anbefaling Ny Ellebjerg-løsningen (etape 1) Vejlands Allé-løsningen (etape 2) De to anbefalede letbaneløsninger er illustreret på Figur 1.1, og med grønt kan anes de øvrige screenede delstrækninger. Med blåt er vist Løjtegårdsvej-løsningen og med rødt Vejlands Allé-løsningen. Med sort er illustreret fællesstrækning for de to anbefalede letbaneløsninger, hvor den vestligste del er en del af letbanen på Ring 3. Figur 1.1 Illustration af de to anbefalede letbaneløsninger mellem letbanen på Ring 3 og Lufthavnen.

10 10 SCREENINGSRAPPORT Baggrund Formål Proces 2 Baggrund og formål Regionsrådet har ønsket at få gennemført en undersøgelse af mulige linjeføringer mellem den planlagte letbane på Ring 3 ved Glostrup via Ørestad st. til lufthavnen i Kastrup. Opgaven er delt i to faser, dels en fase 1, der omfatter en screening af en række mulige linjeføringer og dels en efterfølgende fase 2, der undersøger op til to valgte linjeføringer fra fase 1, analyseret på samme detaljeringsniveau som letbanens etape 1 på Ring 3 og etape 2. Denne rapport omhandler fase 1 med en screening af linjeføringer mellem Glostrup, Avedøre Holme, Ørestad st. og lufthavnen. Den første del mellem Glostrup og Avedøre Holme har været analyseret som etape 2 til letbanen på Ring 3 i nedennævnte rapport. I forbindelse med screeningen er der også medtaget linjeføringer syd om Ørestad, gennem Tårnby Kommune og frem til lufthavnen, ligesom linjeføringer med udgangspunkt i Ring 3 videre til Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg st. og til Kastrup lufthavn også indgår. Formålet med analysen er at undersøge, hvordan letbaner kan bidrage til at øge tilgængeligheden rundt i regionen med kollektiv trafik, og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem den planlagte letbane langs Ring 3 og de øvrige banenet. Denne screening vil også indgå i Region Hovedstadens indspil til Trængselskommissionen, som i foråret 2013 skal arbejde med strategier, som skal fremlægges i august. Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående af: Birgit E. Petersen, Region Hovedstaden Sigurbjörn Hallsson, Region Hovedstaden Marianne Bendixen, Ringbysamarbejdet Preben Vilhof, COWI Michael Goth-Rindal, COWI Tetraplan har gennemført trafikmodelkørslerne. Projektgruppen har inddraget øvrige parter i forbindelse med afholdelsen af en afsluttende workshop om de screenede letbanestrækninger. Deltagerne i workshoppen var foruden projektgruppen fra Metroselskabet, Movia, Brøndby Kommune,

11 SCREENINGSRAPPORT 11 Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune, mens DSB, KKR Hovedstaden og Omegnssamarbejdet var inviteret, men forhindret i at deltage. Der har været tale om en kort screeningsfase (9 kalenderuger), hvor der det udførte arbejde har været parallelt løbende. Dermed har der ikke været tid til "iterative processer" undervejs i forløbet. Tidligere undersøgelse Af relevans for denne undersøgelse kan vi nævne den rapport, der i 2010 dannede det principielle beslutningsgrundlag for etape 1 af letbanen på Ring 3: "Ring 3 - Letbane eller BRT", juli 2010 for Transportministeriet (herefter kaldt 2010-rapport) I 2012 blev der udarbejdet en tilsvarende vurdering af en eventuel etape 2 til letbanen på Ring 3: "Letbanens 2. etape Brøndby-Avedøre Holme", oktober 2012 for Ringbysamarbejdet (herefter kaldet etape 2-rapporten 2012). Sidstnævnte rapport danner baggrund for de anlægsmæssige og driftsøkonomiske priser, der indgår i nærværende screeningsrapport. Etape 2 indgår som en del af det screenede forslag 1 og forslag 4, idet linjeføringen er videreført til lufthavnen. I forhold til etape 2-rapporten 2012 er der i nærværende screeningsrapport ikke arbejdet med en pendullinje, da denne ikke indgår som en del af "Udredningen af letbane på Ring 3". Derfor er der ikke regnet anlægsøkonomi mellem Glostrup st. og Ring 3/Park Allé. Derimod er der regnet driftsøkonomi for hele strækningen mellem Glostrup st. og Lufthavnen.

12 12 SCREENINGSRAPPORT 3 Forudsætninger 3.1 Beregningsår Med en forventet åbning af etape 1 Lundtofte-Lyngby-Gladsaxe-Glostrup-Ishøj i 2020 er det besluttet, at alle beregninger for etape 2 sker i Trafikale forudsætninger De væsentligste trafikale forudsætninger i infrastrukturen og den kollektive trafikbetjening frem til 2025 er følgende: Letbane langs Ring 3: Lundtofte-Lyngby-Gladsaxe-Glostrup st.-ishøj st. Cityringen er åbnet (M3) Nordhavnsmetroen er åbnet (M4) Den nye bane København-Køge-Ringsted er åbnet Alle regionaltog standser i Glostrup med skiftemuligheder til den nye letbane 3 gange i timen er der direkte regionaltogsforbindelse: Roskilde-Glostrup-Ny Ellebjerg-Lufthavnen Nordhavnsvejen til det ydre Nordhavn er udbygget fra Helsingørmotorvejen. Busnettet er af Movia og Metroselskabet i forbindelse med tidligere projekter tilpasset til at tage hensyn til Cityringen og letbanens 1. etape og samtidig sikre gode skiftemuligheder mellem bus og letbane. Dette sikrer at der undgås parallelkørsel med f.eks. letbanen på Ring 3. Der er ikke foretaget en tilpasning af busnettet til de screenede letbanestrækninger mellem Ring 3 og lufthavnen i trafikmodelkørslerne. Det vil blive gjort i den mere detaljerede fase 2 for udvalgte forslag. Tilsvarende er Sydhavnsmetroen ikke medtaget i trafikmodelberegningerne af løsningsforslagene i screeningsanalysen, da denne ikke er besluttet endnu. Det bør overvejes at medtage denne i næste fase, afhængigt af hvor langt parterne er med Sydhavnsmetroen.

13 SCREENINGSRAPPORT Befolkning og arbejdspladser I projektet er der anvendt samme befolknings- og arbejdspladsprognoser for 2025 som i KIK-analyseprojektet for Københavns Kommune i 2012 (Tetraplan: Udbygning af den kollektive trafik i København - Analysefasen, 2012). Prognoserne afbalancerer de forventede udbygningsplaner i hele regionen, når Cityringen, Nordhavnsmetroen samt letbanens etape 1 er gennemført. For at tage højde for en ny byudvikling i Brøndby eller Hvidovre Kommuner muliggjort af letbanens etape 2, er der i forhold til byplanforudsætningerne i KIKprojektet indlagt yderligere arbejdspladser på Avedøre Holmes nordlige del (og arbejdspladser yderligere i perioden ). Tilsvarende er der omkring Brøndby Stadion og Priorparken placeret ekstra arbejdspladser (og yderligere arbejdspladser i perioden ). Anlægsudgifter 3.4 Andre forudsætninger I denne screeningsanalyse er som anlægspris anvendt km-prisen, som beregnet i etape 2-rapporten Denne pris er beregnet som et fase 1-projekt i henhold til Transportministeriets "Ny anlægsbudgettering", dvs. en anlægspris for de enkelte poster tillagt 25 % til projekterings- og projektledelsesudgifter, samt 50 % som tillæg oven på dette. Dette tal udgør projektets ankerbudget. Til km-prisen på 111 mio. kr. er tillagt overslag over særlige konstruktioner, som nye eller udvidede broer o.lign. Også disse overslag er tillagt hhv. 25 % og 50 %. Prisniveauet er Drift og vedligehold Tilsvarende er for drift og vedligehold anvendt de samme enhedspriser som i rapporten og etape 2-rapporten Prisniveauet er Billetindtægten er groft skønnet som en gennemsnitspris pr. påstiger på de enkelte forslag. Der er ikke regnet med eventuelle ændrede billetindtægter på bus, metro og DSB-tog, da dette alene er en screeningsanalyse. Der er anvendt indtægter pr. påstiger fra 2010-rapporten tillagt 5 % til en 2012-pris (9,30 kr. pr. påstiger). Materiel Der anvendes de samme letbanetog som forudsat i både 2010-rapporten og etape 2- rapporten 2012, det vil sige ca m lange togsæt med en bredde på 2,65 m. Drivkraften til letbanen er el fra luftledninger. Tracé Den teoretiske kapacitet af letbanetogene er på ca. 90 siddepladser og 200 ståpladser, men som praktisk kapacitet regnes med, at toget er fyldt, når alle siddepladser samt 60 % af ståpladserne er besat, så den samlede kapacitet regnes til 210 passagerer. Tracébredden er valgt som i Aarhus-projektet med et tværsnit på 7,65 m. Denne er vist på Figur 3.1

14 14 SCREENINGSRAPPORT Figur 3.1 Illustration af principielt tværsnit for letbanen. Letbanen kan køre i blandet trafik, men ligesom i 2010-rapporten og etape 2- rapporten bruges det kun i få tilfælde, hvor der med trafiksignaler sikres prioritet for letbanen.

15 SCREENINGSRAPPORT 15 4 Linjeføringer 4.1 Screenede linjeføringer Alle de screenede letbanelinjeføringer tager udgangspunkt i letbanestationen ved Glostrup st. og kører herefter ad Sdr. Ringvej til stationen ved Sdr. Ringvej/Park Allé, hvorfra der ved begge er skiftemulighed til letbanen på Ring 3 (etape 1). Alle de screenede letbanelinjeføringer har endepunkt ved Københavns Lufthavn (mellem Terminal 2 og 3). Dog er der valgt at lave en kortere linjeføring for et scenarie, der kun kører mellem Glostrup st. og Ny Ellebjerg st. Imellem letbanen på Ring 3 og Københavns Lufthavn er der mulighed for at betjene enten Avedøre Holme eller Ny Ellebjerg st., og i betjeningen af Avedøre Holme kan der være betjening af enten Hvidovre Hospital eller Brøndby Stadion. Der er screenet i alt 10 forslag til linjeføringer for letbanen. Disse er: Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad - Løjtegårdsvej - Lufthavnen Glostrup - Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital) - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Hvidovre Hospital - Hvidovrevej - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Brøndby Stadion - Kettevej - Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital) - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg (kort alternativ) Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad - Slusevej - Lufthavnen Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Bella Centret - Tårnbyvej - Lufthavnen

16 16 SCREENINGSRAPPORT Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Bella Centret - Amagerbrogade - Lufthavnen Det har været overvejet at medtage en løsning, der kører ad Øresundskysten (Amager Strandvej), hvor den nyåbnede Blå Planet forventer årlige besøgende. Derudover er der store byudviklingsmuligheder i Øresundsparken, der kan få op til nye lejligheder, og op til nye etage-m 2 bl.a. til hotel og konferenceformål. Det er dog fravalgt i screeningsfasen at screene en linjeføring til Øresundskysten, da et sådant alternativ vil betyde at letbanen skal køre "baglæns" ind til Lufthavnen, hvormed rejsetiden fra Sjælland til Lufthavnen øges, især for passagerer til Indenrigsterminalen. Tilsvarende er der ikke screenet forslag, der kører ad Ørestads Boulevard, for ikke at køre parallelt med metroen i Ørestaden. Endvidere er det fravalgt at køre på tværs af Amager Fælled mellem Sluseholmen og Ørestad st. af både tekniske (passage af to motorvej og en jernbane) og miljømæssige årsager. De 10 screenede linjeføringer er illustreret på Figur 4.1. Figur 4.1 Illustration af de 10 screenede letbaneløsninger mellem Ring 3 og Lufthavnen. Linjeføringerne er overordnet vurderet ud fra parametre som: Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik Store rejsemål langs linjeføringen

17 SCREENINGSRAPPORT 17 Byudvikling Direkte rejsemuligheder Fysiske udfordringer. Tabel 4.1 Der er i vurderingen af letbaneforslagene givet plusser og minusser til hvert af forslagene, hvor der kan gives ++, +, 0, og, jf. Tabel 4.1. Vurdering af letbaneforslagene. Letbaneløsning Sammenhæng med anden kollektiv trafik Store rejsemål langs linjeføringen Direkte rejsemuligheder Fysiske udfordringer Byudviklingsmuligheder Brøndby Strand Avedøre Havnevej Ny Ellebjerg Alternativer Hvidovrevej ++ ++? Kettevej?? +? Løjtegårdsvej + + 0? Slusevej + ++? Tårnbyvej ? Amagerbrogade ? Ny Ellebjerg - kort alt : Betjener hele Avedøre Holme. 2: Betjener kun den vestlige side af Hvidovre Hospital. 3: Betjener ikke Ørestaden omkring Fields. Projektgruppen besluttede, at der arbejdes videre med de tre hovedforslag: Brøndby Strand-løsningen, Avedøre Havnevej-løsningen og Ny Ellebjerg-løsningen (kort alternativ). Derudover anbefales det, at både alternativet ad Hvidovrevej og Avedøre Havnevej analyseres. Endvidere anbefales det at alternativet på Amager, hvor letbanen føres ad Løjtegårdsvej analyseres, sammen med Ny Ellebjerg-alternativet ad Vejlands Allé, Englandsvej og Tårnbyvej. Disse seks letbane-strækninger er udvalgt på baggrund af de parametre, som alternativerne er vurderet på, hvor især udfordringerne på Stavnsbjergvej (og Vestvolden er fredet), Slusevej, Kanadavej, Knarreborg, det østlige Vejlands Allé og krydsningen af Amager- og Øresundsmotorvejen, har frasorteret disse. 4.2 De udvalgte 6 linjeføringer Dermed er der seks letbaneløsninger, der skal nærmere analyseres i screeningsfasen: Brøndby Strand-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Avedøre Havnevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen)

18 18 SCREENINGSRAPPORT Hvidovrevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Hvidovrevej, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Løjtegårdsvej-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st., Løjtegårdsvej og Lufthavnen) Vejlands Allé-løsningen (Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg, Bella Centret, Tårnbyvej og Lufthavnen) Ny Ellebjerg-løsningen (Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg st.) Dermed er der et alternativ til hvert af hovedforslagene. Alle seks letbaneløsninger er illustreret på Figur 4.2: Figur 4.2 Illustration af de seks udvalgte letbaneløsninger mellem Ring 3 og Lufthavnen. Frekvens Indpasningen af letbanen I beregninger foreslås, at alle seks forslag får en frekvens på 12 afgange pr. time i myldretiden og mellem myldretiderne (inkl. lørdag kl ) og 6 afgange pr. time om aftenen, søndage og helligdage. Dette er det samme som i etape 1 i rapporten og etape 2 i etape-2 rapporten I indpasningen af letbanen opretholdes generelt de nuværende antal kørespor for biltrafikken, cykelstier og fortov. Det vil betyde, at vejudlægget flere steder overskrides, hvilket kan betyde inddragelse af eventuelle midterrabatter, parkering for biler og ekspropriation af "forhaver" og i enkelte tilfælde af parcel- og kolonihavehuse.

19 SCREENINGSRAPPORT 19 Køretider Krydsene skal ombygges og letbanen skal gives prioritet gennem de regulerede kryds. I nogle kryds vil der kunne komme restriktioner for bilernes svingbevægelser. I uregulerede kryds vil bilerne og cyklisterne kun kunne køre "højre ind og højre ud", så letbanen ikke kan passeres. Til at vurdere køretiderne for letbaneløsningerne er opstillet en køretidsmodel, der benytter principper for planlægning af letbaner, herunder køretid. Principperne tager udgangspunkt i publikationen "Guidelines for Selecting and Planning a New Light Rail System" fra 2004, som er en vejledning i planlægning af letbaner og er udgivet af UITP 1. Publikationen beskriver bl.a. beregning af rejsetid for letbaner, som køretidsmodellen er baseret på. Køretidsmodellen er opbygget omkring de væsentligste elementer, der påvirker rejsetid, såsom strækningslængde, standsningstid ved stoppesteder, skiltet hastighed og letbanekøretøjernes acceleration og deceleration ved stoppesteder, og så er til sidst tillagt en korrektionsfaktor baseret på erfaringer fra andre køretidsmodeller på 10 %. Metoden tager ikke højde for hastighedsnedsættelser ved kurver og gradienter. COWIs erfaringer med modellen har vist at den på et overordnet niveau stemmer godt overens med detaljerede køreplanlægningsmodeller som Open Track og andre tilsvarende køreplanlægningsmodeller. 1 UITP er en international organisation for kollektiv trafik (L Union Internationale des Transports Publics), der tæller både trafikselskaber, operatører, beslutningstagere, videnskabelige uddannelsesinstitutter mv. Organisationen er en platform for udvikling og deling af viden om mobilitet i byer og kollektiv trafik.

20 20 SCREENINGSRAPPORT Linjeføring Brøndby Strand-løsningen Linjeføringen for en letbane over Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad kunne være som vist på Figur 4.3. Linjeføringen er 22,4 km lang med 15 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup: Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Brøndby Vester Boulevard, Gammel Køge Landevej, Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.3. Figur 4.3 Oversigt over letbanestrækning via Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad. Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er forbindelse til: Glostrup st. (S-tog og Re-tog) Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej) Brøndby Strand st. (S-tog) Ørestad st. (Metro og Øresundstog) Tårnby st. (Øresundstog) Kastrup st. (Metro og Øresundstog) De største rejsemål langs linjeføringen er: Brøndby Rådhus og Brøndby Stadion (især når der er kampe) Avedøre Holme (arbejdspladser) Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser) Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer) Køretider Køretiderne for Brøndby Strand-løsningen er vist i Tabel 4.2.

21 SCREENINGSRAPPORT 21 Tabel 4.2 Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Brøndby Strand-løsningen. Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.) ved Brøndby Stadion ved Brøndby Strand st. Stamholmen/Avedøre Havnevej ved Ørestad st. ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 Samlet køretid Køretid inkl. stop (min) 7 min. 11 min. 18 min. 27 min. 36 min. 36 min. Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 5 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed på 36,8 km/t., hvor især strækningerne mellem Brøndby Station og Albjergparken samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje 500S er køretiderne meget passende mellem Glostrup, Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad. Udfordringer De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.4. Figur 4.4 Udfordringer for Brøndby Strand-løsningen. Det drejer sig især om: Etablering af nye broer langs motorvejen over Kalvebod Brygge (blå) Krydsning af broer ved Ørestaden kræver ombygning af eksisterende broer (grøn) Ændrede skråninger langs motorvejen så letbanen kan køre på i niveau med krydsende broer og bebyggelse i eget tracé (gul) Etablering af bomanlæg på Amager Fælled ved krydsning af stier (lilla) Ekspropriation af huse og kolonihavehuse (rød) Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard (pink)

22 22 SCREENINGSRAPPORT Linjeføring Avedøre Havnevej-løsningen Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad kunne være som vist på Figur 4.5. Linjeføringen er 22,3 km lang med 15 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.: Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital), Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.5. Figur 4.5 Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad. Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er forbindelse til: Glostrup st. (S-tog og Re-tog) Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej) Hvidovre Hospital (A-bus) Ørestad st. (Metro og Øresundstog) Tårnby st. (Øresundstog) Kastrup st. (Metro og Øresundstog) De største rejsemål langs linjeføringen er: Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende) Avedøre Holme (arbejdspladser) Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser) Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer) Køretider Køretiderne for Avedøre Havnevej-løsningen er vist i Tabel 4.3.

23 SCREENINGSRAPPORT 23 Tabel 4.3 Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Avedøre Havnevej-løsningen. Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.) ved Brøndby Rådhus ved Hvidovre Hospital (Avedøre Havnevej) Stamholmen/Avedøre Havnevej ved Ørestad st. ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 Samlet køretid Køretid inkl. stop (min) 5 min. 11 min. 17 min. 26 min. 36 min. 36 min. Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 5 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed på 37,4 km/t., hvor især strækningerne mellem Kettegårds Allé (Hvidovre Hospital) og Avedøre Holme (center syd) samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje 1A, 200S og 500S er køretiderne meget passende mellem Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad. Udfordringer De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.6. Figur 4.6 Udfordringer for Avedøre Havnevej-løsningen. Det drejer sig især om: Etablering af nye broer langs motorvejen over Kalvebod Brygge (blå) Etablering af fodgængerbro på Avedøre Havnevej (orange) Krydsning af broer ved Ørestaden kræver ombygning af eksisterende broer (grøn) Ændrede skråninger langs motorvejen så letbanen kan køre på i niveau med krydsende broer og bebyggelse (gul) Etablering af bomanlæg på Amager Fælled ved krydsning af stier (lilla) Ekspropriation af huse og kolonihavehuse (rød) Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard (pink)

24 24 SCREENINGSRAPPORT Linjeføring Hvidovrevej-løsningen Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad kunne være som vist på Figur 4.7. Linjeføringen er 24,3 km lang med 16 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.: Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegård Allé, Arnold Nielsens Boulevard, Hvidovrevej, Gammel Køge Landevej, Avedøre Havnevej, Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.7. Figur 4.7 Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad. Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er forbindelse til: Glostrup st. (S-tog og Re-tog) Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej) Hvidovre Hospital (A-bus) Friheden st. (S-tog) Ørestad st. (Metro og Øresundstog) Tårnby st. (Øresundstog) Kastrup st. (Metro og Øresundstog) De største rejsemål langs linjeføringen er: Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende) Hvidovre Rådhus Avedøre Holme (arbejdspladser) Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser) Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer) Køretider Køretiderne for Hvidovrevej-løsningen er vist i Tabel 4.4.

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Regionaludvalget - mødesager

Regionaludvalget - mødesager KONKLUSIONER Regionaludvalget - mødesager Mødetidspunkt 25-04-2013, kl. 17.00 Mødested Regionsgården Deltagere: Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Niels Borre Per Roswall

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus - Vision for kollektiv trafikbetjening Maj 2006 SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus Vision for kollektiv trafikbetjening Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Flere letbaner i hovedstadsområdet

Flere letbaner i hovedstadsområdet Analyse Marts 2013 Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Evt. afdeling Flere letbaner i hovedstadsområdet Flere letbaner i hovedstadsområdet Forord I mange europæiske storbyer

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Rapport Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Transportministeriet Rapport Juli 2010 Dokumentnr

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur Bilag 1 - Side -1 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Bilag 1 - Side -2 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Dato: 26.09.2014 Notatnummer: 2084251.01 Rev: 4 Udarbejdet

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest METROAFGRENING NORD - VEST Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2008 2 Metroafgrening Nord - Vest Udgivet af Københavns Kommune Økonomiforvaltning Februar 2008 Udarbejdet

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

letbaneløsning langs Ring 3

letbaneløsning langs Ring 3 Fremtidsholdbar og vækstfremmende letbanerådgivning Vi er førende inden for letbanerådgivning i Danmark og skaber fremtidsholdbare, innovative og bæredygtige tekniske løsninger, som fremmer miljøvenlig

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

BRT i danske storbyer

BRT i danske storbyer BRT i danske storbyer Mathias Sdun, COWI 1 Højklasset kollektiv transport Kundernes behov Høj rejsehastighed Høj pålidelighed Høj kapacitet Høj service Høj sikkerhed og tryghed Hovedelementer Køreveje

Læs mere

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS50400-00023 Dato

Læs mere

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 2 indhold 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3 Et løft for trafikken i Odense 4 Sådan ser letbanen ud 5 Hvad

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

+Way. Abstrakt. Indledning

+Way. Abstrakt. Indledning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

E L L E B J E R G H U S

E L L E B J E R G H U S ELLEBJERGHUS ELLEBJERGHUS NYE, EFFEKTIVE ER I UD- VIKLINGSOMRÅDE TÆT PÅ BY OG TRANSPORT Ellebjerghus opfylder alle nye og strengere krav til kontorbyggeri og tilbyder arealeffektive og energiøkonomiske

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER

AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER DECEMBER 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER MODELDOKUMENTATION I FORBINDELSE MED FASE 2 UDREDNINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere