LETBANE TIL LUFTHAVNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LETBANE TIL LUFTHAVNEN"

Transkript

1 APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO 15. april 2013 UDARBEJDET MIRI KONTROLLERET PV GODKENDT PV

4

5 SCREENINGSRAPPORT 5 INDHOLD 1 Sammenfatning og konklusioner 7 2 Baggrund og formål 10 3 Forudsætninger Beregningsår Trafikale forudsætninger Befolkning og arbejdspladser Andre forudsætninger 13 4 Linjeføringer Screenede linjeføringer De udvalgte 6 linjeføringer 17 5 Konsekvensvurderinger af forslagene Letbanens passagertal Direkte rejsemuligheder Ændret rejsetid Sammenhæng med anden kollektiv trafik Anlægsmæssige udfordringer Anlægsøkonomi Drifts- og vedligehold 45 6 Anbefalinger til linjeføringer 47 BILAGSFORTEGNELSE (separat bind) Bilag 1 Screening af letbanestrækninger Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til Lufthavnen Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold Bilag 4 Trafikmodelberegninger

6

7 SCREENINGSRAPPORT 7 Formål Metode 1 Sammenfatning og konklusioner Denne screeningsrapport omhandler en screening af linjeføringer for en letbane mellem Glostrup (letbanen på Ring 3) og Lufthavnen (Kastrup). Der er screenet linjeføringer i en sydlig korridor via Avedøre Holme (og Hvidovre Hospital i nogle løsninger), Kalvebodbroen og Ørestad st., og en nordlig korridor via Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg st. og Sjællandsbroen. Formålet med screeningsanalysen er at undersøge, hvordan der kan etableres en direkte letbaneforbindelse til lufthavnen, og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem den planlagte letbane langs Ring 3 og det øvrige banenet. I screeningen vurderes linjeføringerne i forhold til den øvrige kollektive trafik, store rejsemål langs linjeføringen, byudviklingsmuligheder, direkte rejsemuligheder, linjeføringens fysiske udfordringer og passagerpotentialerne. Ud fra disse parametre er udvalgt seks linjeføringer, som er blevet kvantitativt sammenlignet ved at skønne antallet af passagerer, anlægsudgifterne og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. De seks udvalgte linjeføringer er: Brøndby Strand-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Avedøre Havnevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Hvidovrevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Hvidovrevej, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Løjtegårdsvej-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st., Løjtegårdsvej og Lufthavnen) Vejlands Allé-løsningen (Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg, Bella Centret, Tårnbyvej og Lufthavnen) Ny Ellebjerg-løsningen (Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg st.) Både passagertal og økonomi er meget overordnet skønnet. Bl.a. er der ikke gennemført en bustilpasning til letbaneløsningerne, hvorfor passagertallene sandsynligvis reelt vil blive lidt større end de beregnede. I anlægsøkonomien er dels anvendt gennemsnitlige priser pr. km beregnet i COWIs rapport om etape 2 i letbane i Ring 3, 2012 vedr. strækningen Brøndby-Avedøre Holme og dels tillagt skønnede udgifter for særlige anlæg som f.eks. ny letbanebro over Kalvebod (Sorte Rende)

8 8 SCREENINGSRAPPORT Resultater samt ombygninger og udvidelser af eksisterende broer. De skønnede anlægsudgifter er tillagt 50 % usikkerhedstillæg (korrektionsreserve) i henhold til Transportministeriets retningslinjer (Ny anlægsbudgettering). Tabel 1.1 viser en sammenligning af de seks linjeføringer for letbanerne. De fire løsninger i den sydlige korridor koster 2,6-2,8 mia. kr. og skønnes at have et passagertal på på en hverdag. I den nordlige korridor, hvor Ny Ellebjergløsningen er en afkortet udgave af Vejlands Allé-løsningen, har førstnævnte langt det største passagertal med skønsmæssigt passagerer pr. hverdagsdøgn og koster knap 2,3 mia. kr. Denne løsning har også den største selvfinansieringsgrad med 55 % af drifts-og vedligeholdelsesudgifterne. Vejlands Allé-løsningen betjener bl.a. Hvidovre Hospital, knudepunktet Ny Ellebjerg, Sydhavnen og Bella Centret, se Figur 1.1. Facts om strækning Tabel 1.1 Sammenligning af nøgletal for de seks screenede letbaneforslag. Letbaneforslag Brøndby Strand Avedøre Havnevej Hvidovrevej Løjtegårdsvej Vejlands Allé Ny Ellebjerg* Længde (km) 22,4 22,3 24,3 24,8 20,9 10,7 Antal stationer Stationsafstand (km) 1,6 1,6 1,6 1,5 1,2 1,3 Køretid (min) Hastighed (km/t)** 36,8 37,4 36,5 35,8 31,9 33,5 Vurdering Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik *** Rejsemål *** Direkte rejsemuligheder og rejsetidsforbedringer *** Fysiske udfordringer 0 + +*** Passagerer Påstigertal (påst./hverdag) Nye rejsende med kollektiv trafik (påst./hverdag) Økonomi (mio. kr. pr. år) Anlægsudgifter Ekskl. 50 % korrektionsreserve Anlægsudgifter Inkl. 50 % korrektionsreserve Drift- og vedligehold Forrentning og afskrivning af tog og depot Driftsudgifter Skøn over passagerindtægter Selvfinansiering ift. udgifter 33 % 36 % 33 % 31 % 55 % 41 % til drift og vedligehold *: (kun til Ny Ellebjerg st., og dermed ikke til lufthavnen som de fem andre letbaneforslag) **: Der er længere mellem stationerne sammenlignet med Ring 3-letbanen (30 km/t), hvor der er 1 km mellem stationerne. Det kan også bemærkes at metroen i gennemsnit kører med 40 km/t. ***: Det skal bemærkes at der for Ny Ellebjerg-løsningen kun vurderes for den korte strækning, dvs. hvilke muligheder linjeføringen har for f.eks. at kunne få forbindelse til anden kollektiv trafik eller betjene andre rejsemål undervejs. Dermed "straffes" linjen ikke i vurderingen for at den ikke betjener Lufthavnen eller Ørestad st.

9 SCREENINGSRAPPORT 9 Anbefaling I forbindelse med screeningsanalysen har der været afholdt en workshop med deltagelse af embedsmænd fra de berørte kommuner samt eksperter fra Movia og Metroselskabet. Det er både projektgruppens og workshopdeltagernes vurdering, at der i næste fase bør arbejdes videre med hhv. en sydlig forbindelse over Sorte Rende og en nordlig forbindelse over Sjællandsbroen. Løjtegårdsvej-løsningen giver flest nye rejsende med kollektiv trafik af de sydlige forbindelser, og de fysiske udfordringer er få. Derfor anbefales det at denne løsning indgår i en detaljeringsfase, hvor byudviklingsmuligheder langs Løjtegårdsvej og en bedre forbindelse til Ørestad st. bør undersøges nærmere. Vejlands Allé-løsningen vurderes at være den bedste af de screenede letbaneløsninger i forhold til både antal passagerer, nye rejsende med kollektiv trafik og økonomi. Derefter følger Ny Ellebjerg-løsningen, men denne har ikke forbindelse til Lufthavnen, og er en kort variant af Vejlands Allé-løsningen. Derfor anbefales det at Vejlands Allé-løsningen indgår i en detaljeringsfase, hvor det kan overvejes at lade en kortere variant (Ny Ellebjerg-løsningen) være en første etape og videreførelsen af letbanen over Sjællandsbroen til Lufthavnen en anden etape. På baggrund af screeningen af de seks letbaneløsninger og den afholdte workshop, anbefales det, at der arbejdes videre med (se Figur 1.1): Løjtegårdsvej-løsningen som sydlig anbefaling Vejlands Allé-løsningen som nordlig anbefaling Ny Ellebjerg-løsningen (etape 1) Vejlands Allé-løsningen (etape 2) De to anbefalede letbaneløsninger er illustreret på Figur 1.1, og med grønt kan anes de øvrige screenede delstrækninger. Med blåt er vist Løjtegårdsvej-løsningen og med rødt Vejlands Allé-løsningen. Med sort er illustreret fællesstrækning for de to anbefalede letbaneløsninger, hvor den vestligste del er en del af letbanen på Ring 3. Figur 1.1 Illustration af de to anbefalede letbaneløsninger mellem letbanen på Ring 3 og Lufthavnen.

10 10 SCREENINGSRAPPORT Baggrund Formål Proces 2 Baggrund og formål Regionsrådet har ønsket at få gennemført en undersøgelse af mulige linjeføringer mellem den planlagte letbane på Ring 3 ved Glostrup via Ørestad st. til lufthavnen i Kastrup. Opgaven er delt i to faser, dels en fase 1, der omfatter en screening af en række mulige linjeføringer og dels en efterfølgende fase 2, der undersøger op til to valgte linjeføringer fra fase 1, analyseret på samme detaljeringsniveau som letbanens etape 1 på Ring 3 og etape 2. Denne rapport omhandler fase 1 med en screening af linjeføringer mellem Glostrup, Avedøre Holme, Ørestad st. og lufthavnen. Den første del mellem Glostrup og Avedøre Holme har været analyseret som etape 2 til letbanen på Ring 3 i nedennævnte rapport. I forbindelse med screeningen er der også medtaget linjeføringer syd om Ørestad, gennem Tårnby Kommune og frem til lufthavnen, ligesom linjeføringer med udgangspunkt i Ring 3 videre til Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg st. og til Kastrup lufthavn også indgår. Formålet med analysen er at undersøge, hvordan letbaner kan bidrage til at øge tilgængeligheden rundt i regionen med kollektiv trafik, og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem den planlagte letbane langs Ring 3 og de øvrige banenet. Denne screening vil også indgå i Region Hovedstadens indspil til Trængselskommissionen, som i foråret 2013 skal arbejde med strategier, som skal fremlægges i august. Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående af: Birgit E. Petersen, Region Hovedstaden Sigurbjörn Hallsson, Region Hovedstaden Marianne Bendixen, Ringbysamarbejdet Preben Vilhof, COWI Michael Goth-Rindal, COWI Tetraplan har gennemført trafikmodelkørslerne. Projektgruppen har inddraget øvrige parter i forbindelse med afholdelsen af en afsluttende workshop om de screenede letbanestrækninger. Deltagerne i workshoppen var foruden projektgruppen fra Metroselskabet, Movia, Brøndby Kommune,

11 SCREENINGSRAPPORT 11 Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune, mens DSB, KKR Hovedstaden og Omegnssamarbejdet var inviteret, men forhindret i at deltage. Der har været tale om en kort screeningsfase (9 kalenderuger), hvor der det udførte arbejde har været parallelt løbende. Dermed har der ikke været tid til "iterative processer" undervejs i forløbet. Tidligere undersøgelse Af relevans for denne undersøgelse kan vi nævne den rapport, der i 2010 dannede det principielle beslutningsgrundlag for etape 1 af letbanen på Ring 3: "Ring 3 - Letbane eller BRT", juli 2010 for Transportministeriet (herefter kaldt 2010-rapport) I 2012 blev der udarbejdet en tilsvarende vurdering af en eventuel etape 2 til letbanen på Ring 3: "Letbanens 2. etape Brøndby-Avedøre Holme", oktober 2012 for Ringbysamarbejdet (herefter kaldet etape 2-rapporten 2012). Sidstnævnte rapport danner baggrund for de anlægsmæssige og driftsøkonomiske priser, der indgår i nærværende screeningsrapport. Etape 2 indgår som en del af det screenede forslag 1 og forslag 4, idet linjeføringen er videreført til lufthavnen. I forhold til etape 2-rapporten 2012 er der i nærværende screeningsrapport ikke arbejdet med en pendullinje, da denne ikke indgår som en del af "Udredningen af letbane på Ring 3". Derfor er der ikke regnet anlægsøkonomi mellem Glostrup st. og Ring 3/Park Allé. Derimod er der regnet driftsøkonomi for hele strækningen mellem Glostrup st. og Lufthavnen.

12 12 SCREENINGSRAPPORT 3 Forudsætninger 3.1 Beregningsår Med en forventet åbning af etape 1 Lundtofte-Lyngby-Gladsaxe-Glostrup-Ishøj i 2020 er det besluttet, at alle beregninger for etape 2 sker i Trafikale forudsætninger De væsentligste trafikale forudsætninger i infrastrukturen og den kollektive trafikbetjening frem til 2025 er følgende: Letbane langs Ring 3: Lundtofte-Lyngby-Gladsaxe-Glostrup st.-ishøj st. Cityringen er åbnet (M3) Nordhavnsmetroen er åbnet (M4) Den nye bane København-Køge-Ringsted er åbnet Alle regionaltog standser i Glostrup med skiftemuligheder til den nye letbane 3 gange i timen er der direkte regionaltogsforbindelse: Roskilde-Glostrup-Ny Ellebjerg-Lufthavnen Nordhavnsvejen til det ydre Nordhavn er udbygget fra Helsingørmotorvejen. Busnettet er af Movia og Metroselskabet i forbindelse med tidligere projekter tilpasset til at tage hensyn til Cityringen og letbanens 1. etape og samtidig sikre gode skiftemuligheder mellem bus og letbane. Dette sikrer at der undgås parallelkørsel med f.eks. letbanen på Ring 3. Der er ikke foretaget en tilpasning af busnettet til de screenede letbanestrækninger mellem Ring 3 og lufthavnen i trafikmodelkørslerne. Det vil blive gjort i den mere detaljerede fase 2 for udvalgte forslag. Tilsvarende er Sydhavnsmetroen ikke medtaget i trafikmodelberegningerne af løsningsforslagene i screeningsanalysen, da denne ikke er besluttet endnu. Det bør overvejes at medtage denne i næste fase, afhængigt af hvor langt parterne er med Sydhavnsmetroen.

13 SCREENINGSRAPPORT Befolkning og arbejdspladser I projektet er der anvendt samme befolknings- og arbejdspladsprognoser for 2025 som i KIK-analyseprojektet for Københavns Kommune i 2012 (Tetraplan: Udbygning af den kollektive trafik i København - Analysefasen, 2012). Prognoserne afbalancerer de forventede udbygningsplaner i hele regionen, når Cityringen, Nordhavnsmetroen samt letbanens etape 1 er gennemført. For at tage højde for en ny byudvikling i Brøndby eller Hvidovre Kommuner muliggjort af letbanens etape 2, er der i forhold til byplanforudsætningerne i KIKprojektet indlagt yderligere arbejdspladser på Avedøre Holmes nordlige del (og arbejdspladser yderligere i perioden ). Tilsvarende er der omkring Brøndby Stadion og Priorparken placeret ekstra arbejdspladser (og yderligere arbejdspladser i perioden ). Anlægsudgifter 3.4 Andre forudsætninger I denne screeningsanalyse er som anlægspris anvendt km-prisen, som beregnet i etape 2-rapporten Denne pris er beregnet som et fase 1-projekt i henhold til Transportministeriets "Ny anlægsbudgettering", dvs. en anlægspris for de enkelte poster tillagt 25 % til projekterings- og projektledelsesudgifter, samt 50 % som tillæg oven på dette. Dette tal udgør projektets ankerbudget. Til km-prisen på 111 mio. kr. er tillagt overslag over særlige konstruktioner, som nye eller udvidede broer o.lign. Også disse overslag er tillagt hhv. 25 % og 50 %. Prisniveauet er Drift og vedligehold Tilsvarende er for drift og vedligehold anvendt de samme enhedspriser som i rapporten og etape 2-rapporten Prisniveauet er Billetindtægten er groft skønnet som en gennemsnitspris pr. påstiger på de enkelte forslag. Der er ikke regnet med eventuelle ændrede billetindtægter på bus, metro og DSB-tog, da dette alene er en screeningsanalyse. Der er anvendt indtægter pr. påstiger fra 2010-rapporten tillagt 5 % til en 2012-pris (9,30 kr. pr. påstiger). Materiel Der anvendes de samme letbanetog som forudsat i både 2010-rapporten og etape 2- rapporten 2012, det vil sige ca m lange togsæt med en bredde på 2,65 m. Drivkraften til letbanen er el fra luftledninger. Tracé Den teoretiske kapacitet af letbanetogene er på ca. 90 siddepladser og 200 ståpladser, men som praktisk kapacitet regnes med, at toget er fyldt, når alle siddepladser samt 60 % af ståpladserne er besat, så den samlede kapacitet regnes til 210 passagerer. Tracébredden er valgt som i Aarhus-projektet med et tværsnit på 7,65 m. Denne er vist på Figur 3.1

14 14 SCREENINGSRAPPORT Figur 3.1 Illustration af principielt tværsnit for letbanen. Letbanen kan køre i blandet trafik, men ligesom i 2010-rapporten og etape 2- rapporten bruges det kun i få tilfælde, hvor der med trafiksignaler sikres prioritet for letbanen.

15 SCREENINGSRAPPORT 15 4 Linjeføringer 4.1 Screenede linjeføringer Alle de screenede letbanelinjeføringer tager udgangspunkt i letbanestationen ved Glostrup st. og kører herefter ad Sdr. Ringvej til stationen ved Sdr. Ringvej/Park Allé, hvorfra der ved begge er skiftemulighed til letbanen på Ring 3 (etape 1). Alle de screenede letbanelinjeføringer har endepunkt ved Københavns Lufthavn (mellem Terminal 2 og 3). Dog er der valgt at lave en kortere linjeføring for et scenarie, der kun kører mellem Glostrup st. og Ny Ellebjerg st. Imellem letbanen på Ring 3 og Københavns Lufthavn er der mulighed for at betjene enten Avedøre Holme eller Ny Ellebjerg st., og i betjeningen af Avedøre Holme kan der være betjening af enten Hvidovre Hospital eller Brøndby Stadion. Der er screenet i alt 10 forslag til linjeføringer for letbanen. Disse er: Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad - Løjtegårdsvej - Lufthavnen Glostrup - Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital) - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Hvidovre Hospital - Hvidovrevej - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Brøndby Stadion - Kettevej - Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital) - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Ørestad - Lufthavnen Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg (kort alternativ) Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad - Slusevej - Lufthavnen Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Bella Centret - Tårnbyvej - Lufthavnen

16 16 SCREENINGSRAPPORT Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Bella Centret - Amagerbrogade - Lufthavnen Det har været overvejet at medtage en løsning, der kører ad Øresundskysten (Amager Strandvej), hvor den nyåbnede Blå Planet forventer årlige besøgende. Derudover er der store byudviklingsmuligheder i Øresundsparken, der kan få op til nye lejligheder, og op til nye etage-m 2 bl.a. til hotel og konferenceformål. Det er dog fravalgt i screeningsfasen at screene en linjeføring til Øresundskysten, da et sådant alternativ vil betyde at letbanen skal køre "baglæns" ind til Lufthavnen, hvormed rejsetiden fra Sjælland til Lufthavnen øges, især for passagerer til Indenrigsterminalen. Tilsvarende er der ikke screenet forslag, der kører ad Ørestads Boulevard, for ikke at køre parallelt med metroen i Ørestaden. Endvidere er det fravalgt at køre på tværs af Amager Fælled mellem Sluseholmen og Ørestad st. af både tekniske (passage af to motorvej og en jernbane) og miljømæssige årsager. De 10 screenede linjeføringer er illustreret på Figur 4.1. Figur 4.1 Illustration af de 10 screenede letbaneløsninger mellem Ring 3 og Lufthavnen. Linjeføringerne er overordnet vurderet ud fra parametre som: Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik Store rejsemål langs linjeføringen

17 SCREENINGSRAPPORT 17 Byudvikling Direkte rejsemuligheder Fysiske udfordringer. Tabel 4.1 Der er i vurderingen af letbaneforslagene givet plusser og minusser til hvert af forslagene, hvor der kan gives ++, +, 0, og, jf. Tabel 4.1. Vurdering af letbaneforslagene. Letbaneløsning Sammenhæng med anden kollektiv trafik Store rejsemål langs linjeføringen Direkte rejsemuligheder Fysiske udfordringer Byudviklingsmuligheder Brøndby Strand Avedøre Havnevej Ny Ellebjerg Alternativer Hvidovrevej ++ ++? Kettevej?? +? Løjtegårdsvej + + 0? Slusevej + ++? Tårnbyvej ? Amagerbrogade ? Ny Ellebjerg - kort alt : Betjener hele Avedøre Holme. 2: Betjener kun den vestlige side af Hvidovre Hospital. 3: Betjener ikke Ørestaden omkring Fields. Projektgruppen besluttede, at der arbejdes videre med de tre hovedforslag: Brøndby Strand-løsningen, Avedøre Havnevej-løsningen og Ny Ellebjerg-løsningen (kort alternativ). Derudover anbefales det, at både alternativet ad Hvidovrevej og Avedøre Havnevej analyseres. Endvidere anbefales det at alternativet på Amager, hvor letbanen føres ad Løjtegårdsvej analyseres, sammen med Ny Ellebjerg-alternativet ad Vejlands Allé, Englandsvej og Tårnbyvej. Disse seks letbane-strækninger er udvalgt på baggrund af de parametre, som alternativerne er vurderet på, hvor især udfordringerne på Stavnsbjergvej (og Vestvolden er fredet), Slusevej, Kanadavej, Knarreborg, det østlige Vejlands Allé og krydsningen af Amager- og Øresundsmotorvejen, har frasorteret disse. 4.2 De udvalgte 6 linjeføringer Dermed er der seks letbaneløsninger, der skal nærmere analyseres i screeningsfasen: Brøndby Strand-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Avedøre Havnevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen)

18 18 SCREENINGSRAPPORT Hvidovrevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Hvidovrevej, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen) Løjtegårdsvej-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st., Løjtegårdsvej og Lufthavnen) Vejlands Allé-løsningen (Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg, Bella Centret, Tårnbyvej og Lufthavnen) Ny Ellebjerg-løsningen (Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg st.) Dermed er der et alternativ til hvert af hovedforslagene. Alle seks letbaneløsninger er illustreret på Figur 4.2: Figur 4.2 Illustration af de seks udvalgte letbaneløsninger mellem Ring 3 og Lufthavnen. Frekvens Indpasningen af letbanen I beregninger foreslås, at alle seks forslag får en frekvens på 12 afgange pr. time i myldretiden og mellem myldretiderne (inkl. lørdag kl ) og 6 afgange pr. time om aftenen, søndage og helligdage. Dette er det samme som i etape 1 i rapporten og etape 2 i etape-2 rapporten I indpasningen af letbanen opretholdes generelt de nuværende antal kørespor for biltrafikken, cykelstier og fortov. Det vil betyde, at vejudlægget flere steder overskrides, hvilket kan betyde inddragelse af eventuelle midterrabatter, parkering for biler og ekspropriation af "forhaver" og i enkelte tilfælde af parcel- og kolonihavehuse.

19 SCREENINGSRAPPORT 19 Køretider Krydsene skal ombygges og letbanen skal gives prioritet gennem de regulerede kryds. I nogle kryds vil der kunne komme restriktioner for bilernes svingbevægelser. I uregulerede kryds vil bilerne og cyklisterne kun kunne køre "højre ind og højre ud", så letbanen ikke kan passeres. Til at vurdere køretiderne for letbaneløsningerne er opstillet en køretidsmodel, der benytter principper for planlægning af letbaner, herunder køretid. Principperne tager udgangspunkt i publikationen "Guidelines for Selecting and Planning a New Light Rail System" fra 2004, som er en vejledning i planlægning af letbaner og er udgivet af UITP 1. Publikationen beskriver bl.a. beregning af rejsetid for letbaner, som køretidsmodellen er baseret på. Køretidsmodellen er opbygget omkring de væsentligste elementer, der påvirker rejsetid, såsom strækningslængde, standsningstid ved stoppesteder, skiltet hastighed og letbanekøretøjernes acceleration og deceleration ved stoppesteder, og så er til sidst tillagt en korrektionsfaktor baseret på erfaringer fra andre køretidsmodeller på 10 %. Metoden tager ikke højde for hastighedsnedsættelser ved kurver og gradienter. COWIs erfaringer med modellen har vist at den på et overordnet niveau stemmer godt overens med detaljerede køreplanlægningsmodeller som Open Track og andre tilsvarende køreplanlægningsmodeller. 1 UITP er en international organisation for kollektiv trafik (L Union Internationale des Transports Publics), der tæller både trafikselskaber, operatører, beslutningstagere, videnskabelige uddannelsesinstitutter mv. Organisationen er en platform for udvikling og deling af viden om mobilitet i byer og kollektiv trafik.

20 20 SCREENINGSRAPPORT Linjeføring Brøndby Strand-løsningen Linjeføringen for en letbane over Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad kunne være som vist på Figur 4.3. Linjeføringen er 22,4 km lang med 15 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup: Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Brøndby Vester Boulevard, Gammel Køge Landevej, Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.3. Figur 4.3 Oversigt over letbanestrækning via Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad. Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er forbindelse til: Glostrup st. (S-tog og Re-tog) Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej) Brøndby Strand st. (S-tog) Ørestad st. (Metro og Øresundstog) Tårnby st. (Øresundstog) Kastrup st. (Metro og Øresundstog) De største rejsemål langs linjeføringen er: Brøndby Rådhus og Brøndby Stadion (især når der er kampe) Avedøre Holme (arbejdspladser) Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser) Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer) Køretider Køretiderne for Brøndby Strand-løsningen er vist i Tabel 4.2.

21 SCREENINGSRAPPORT 21 Tabel 4.2 Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Brøndby Strand-løsningen. Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.) ved Brøndby Stadion ved Brøndby Strand st. Stamholmen/Avedøre Havnevej ved Ørestad st. ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 Samlet køretid Køretid inkl. stop (min) 7 min. 11 min. 18 min. 27 min. 36 min. 36 min. Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 5 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed på 36,8 km/t., hvor især strækningerne mellem Brøndby Station og Albjergparken samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje 500S er køretiderne meget passende mellem Glostrup, Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad. Udfordringer De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.4. Figur 4.4 Udfordringer for Brøndby Strand-løsningen. Det drejer sig især om: Etablering af nye broer langs motorvejen over Kalvebod Brygge (blå) Krydsning af broer ved Ørestaden kræver ombygning af eksisterende broer (grøn) Ændrede skråninger langs motorvejen så letbanen kan køre på i niveau med krydsende broer og bebyggelse i eget tracé (gul) Etablering af bomanlæg på Amager Fælled ved krydsning af stier (lilla) Ekspropriation af huse og kolonihavehuse (rød) Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard (pink)

22 22 SCREENINGSRAPPORT Linjeføring Avedøre Havnevej-løsningen Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad kunne være som vist på Figur 4.5. Linjeføringen er 22,3 km lang med 15 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.: Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital), Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.5. Figur 4.5 Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad. Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er forbindelse til: Glostrup st. (S-tog og Re-tog) Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej) Hvidovre Hospital (A-bus) Ørestad st. (Metro og Øresundstog) Tårnby st. (Øresundstog) Kastrup st. (Metro og Øresundstog) De største rejsemål langs linjeføringen er: Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende) Avedøre Holme (arbejdspladser) Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser) Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer) Køretider Køretiderne for Avedøre Havnevej-løsningen er vist i Tabel 4.3.

23 SCREENINGSRAPPORT 23 Tabel 4.3 Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Avedøre Havnevej-løsningen. Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.) ved Brøndby Rådhus ved Hvidovre Hospital (Avedøre Havnevej) Stamholmen/Avedøre Havnevej ved Ørestad st. ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 Samlet køretid Køretid inkl. stop (min) 5 min. 11 min. 17 min. 26 min. 36 min. 36 min. Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 5 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed på 37,4 km/t., hvor især strækningerne mellem Kettegårds Allé (Hvidovre Hospital) og Avedøre Holme (center syd) samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje 1A, 200S og 500S er køretiderne meget passende mellem Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad. Udfordringer De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.6. Figur 4.6 Udfordringer for Avedøre Havnevej-løsningen. Det drejer sig især om: Etablering af nye broer langs motorvejen over Kalvebod Brygge (blå) Etablering af fodgængerbro på Avedøre Havnevej (orange) Krydsning af broer ved Ørestaden kræver ombygning af eksisterende broer (grøn) Ændrede skråninger langs motorvejen så letbanen kan køre på i niveau med krydsende broer og bebyggelse (gul) Etablering af bomanlæg på Amager Fælled ved krydsning af stier (lilla) Ekspropriation af huse og kolonihavehuse (rød) Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard (pink)

24 24 SCREENINGSRAPPORT Linjeføring Hvidovrevej-løsningen Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad kunne være som vist på Figur 4.7. Linjeføringen er 24,3 km lang med 16 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.: Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegård Allé, Arnold Nielsens Boulevard, Hvidovrevej, Gammel Køge Landevej, Avedøre Havnevej, Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.7. Figur 4.7 Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad. Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er forbindelse til: Glostrup st. (S-tog og Re-tog) Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej) Hvidovre Hospital (A-bus) Friheden st. (S-tog) Ørestad st. (Metro og Øresundstog) Tårnby st. (Øresundstog) Kastrup st. (Metro og Øresundstog) De største rejsemål langs linjeføringen er: Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende) Hvidovre Rådhus Avedøre Holme (arbejdspladser) Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser) Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer) Køretider Køretiderne for Hvidovrevej-løsningen er vist i Tabel 4.4.

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen 1 Brøndby Strand-løsningen 1 1.362 50 0 0 1.135 114 114 00:01:54 00:01:54 00:02:06 42,9 36,5 33,2 Park Allé/Ring 3 1.362 50 20 00:02:06 33,2 4 716 50 0 0 489 68 68 00:01:08 00:06:21 00:06:59 38,0 29,3

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

LETBANENS 2. ETAPE BRØNDBY-AVEDØRE HOLME

LETBANENS 2. ETAPE BRØNDBY-AVEDØRE HOLME OKTOBER 2012 RINGBYSAMARBEJDET LETBANENS 2. ETAPE BRØNDBY-AVEDØRE HOLME RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Regionaludvalget - mødesager

Regionaludvalget - mødesager KONKLUSIONER Regionaludvalget - mødesager Mødetidspunkt 25-04-2013, kl. 17.00 Mødested Regionsgården Deltagere: Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Niels Borre Per Roswall

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11 LETBANESEKRETARIATET OPDATERING AF DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Ændringer

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

The Danish Short Story!

The Danish Short Story! The Danish Short Story! Det er ikke fordi vi ingen sporvogne har i Danmark Men disse fire historier har intet med museer at gøre Hvis der var nogen der var i tvivl Aalborg Letbane/BRT Drivere for projektet

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Sammenfatning af analysefasens resultater

Sammenfatning af analysefasens resultater KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 7-05-2012 Sagsnr. 2012-42159 BILAG 1 Sammenfatning af analysefasens resultater Dokumentnr.

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-04-2011 Sagsnr. 2011-25451 Dokumentnr. 2011-133559 Sagsbehandler Søren Elle UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN Sammenfatning

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Metro eller letbane Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Hvad er det for en Metro København har i dag? Etape 1 og 2 er ibrugtaget 2002 og 2003 Etape 3 er under anlæg Metroens linieføring

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2015 november 2015. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere