DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21601 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Vilhelm Borg, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), , som oprindeligt blev indsamlet af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21601). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-21601: Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), Primærundersøger: Vilhelm Borg. DDA-21601, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen). Dansk Data Arkiv datafil (808 respondenter, 330 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (217 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Data og de nødvendige beskrivende dokumenter blev af leveret til DDA i marts 2008 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21601: Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt og scannet i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Oktober 2008 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): sundhed og trivsel. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejdspladsens krav; Arbejdspladsforhold (mellem ledelse og medarbejdere); Arbejdstid; Ferie; Fritidsforhold; Fuldtidsarbejde; Helbredstilstand; Hjemmearbejdsplads; Indflydelse på arbejde; Jobsikkerhed; Ledelse; Medbestemmelse; Overarbejde; Stillingskategori; Søvn; Uddannelse; Underordnede; Velbefindende. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21601: Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), Primærundersøger: Seniorforsker Vilhelm Borg; DDA-21601, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (808 respondenter, 330 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (217 pp.). Donor (afleverende instans): NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Vilhelm Borg. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Dataindsamler: Vilhelm Borg. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen havde til formål at afdække danske IT-virksomheders psykosociale arbejdsmiljø ud fra nogle specifikke temaer, som forskergruppen har fundet frem til dels gennem forundersøgelsen i 6 virksomheder, dels gennem en Iøbende dialog med undersagelsens to følgegrupper. Mere specifikt har forskergruppen arbejdet på at opfylde følgende formål med undersøgelsen: 1. at karakterisere IT-branchen ud fra relevante psykosociale arbejdsmiljø fakforer og 2. at analysere sammenhænge mellem psykiske arbejdsmiljøfaktorer og frivsels og helbredsindikatorer. Fokus er på medarbejdere, der udfører vidensintensivt arbejde, og som under udøarelsen af sit arbejde ikke alene betjener sig af /T, men også udvikler det under en specifik deadline. Der kan være tale om konsulentabejde, udviklingsarbejde eller salgsarbejde, der kombinerer ovenstående. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

8 Datasættets størrelse: 808 respondenter; 330 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 60 spørgeskemaspørgsmål/tests; Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS; STATA. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: Adgangstilladelse indhentes hos: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, 5000 ODENSE C. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: køn; civilstand. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fra seniorforsker Vilhelm Borg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkalle 105, 2100 Kbh Ø, modtog DDA en datafil i SPSS med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens

9 DDA-nummer (21601) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V10 er filtreret af V9, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V9. Følgende variable er hel eller delvis udokumenterede: V23, V50, V91 og V305-V330. Kodebogens opbygning Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. KODEBOG Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3 Identifikationsnummer V4 Virksomheds alias V5-V114 Bagrundsspørgsmål V115-V132 Spørgsmål om krav og indflydelse V133-V159 Spørgsmål om mening, medbestemmelse og information V160-V174 Spørgsmål om nærmeste ledelse på arbejdspladsen V175-V177 Spørgsmål om øverste ledelse på arbejdspladsen V178-V188 Spørgsmål om hjælp og støtte fra arbejdspladsen V189-V221 Spørgsmål om måden arbejdet er organiseret på V222-V226 Spørgsmål om job-usikkerhed V227-V239 Spørgsmål om arbejde og fritid hænger sammen V240-V262 Spørgsmål om søvn V263-V304 Spørgsmål om tilstand de sidste 4 uger V305-V330 Konstrueret variabel Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet.

10 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer. Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 3 DDA's fortløbende nummerering af respondenterne. Variablen er kodet i intervallet 1 til 808. V0003 LØBENUMMER start 9, bredde 3 NFA's løbenummer. Variablen er kodet i intervallet 1 til 808. V0004 VIRKSOMHEDS ALIAS start 12, bredde 5, tekstfelt Virksomhedsalias Variablen indeholder: AritA (386 tilfælde) AritB (37 tilfælde) AritC (322 tilfælde) AritD (47 tilfælde) AritE (14 tilfælde) AritF (2 tilfælde) V0005 KØN start 17, manglende data: = 9 Spm. 1: Er du? Kvinde Mand Uoplyst

11 svarprocent: 100 V0006 ALDER start 18, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvad er din alder? Variablen er kodet i intervallet 21 til = Uoplyst (6 tilfælde) V0007 ER DU GIFT/SAMLEVENDE? start 20 Spm. 3: Er du gift/samlevende? % antal kode Ja Nej (Gå til spørgsmål 4 (V9)) V0008 PARTNERS BESKÆF STATUS start 21, manglende data: = 9 eller >=10 FLTER: V7 Spm. 3.1: Er din partner? Fuldstidansat med overarbejde Fuldtidsansat På nedsat tid (30-36 timer) Deltidsansat (mindre end 30 timer) Hjemmegående Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0009 HAR DU HJEMMEBOENDE BØRN start 23 Spm. 4: Har du hjemmeboende børn? % antal kode Ja Nej (Gå til spørgsmål 5 (V11))

12 V0010 ANTAL HJ BOENDE BØRN start 24, manglende data: >=10 FILTER: V9 Spm. 4.1: Hvor mange hjemmeboende børn har du? barn børn børn børn børn børn Irrelevant svarprocent: 53 V0011 HELBREDET ALT I ALT? start 26 Spm. 5: Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? % antal kode Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt V0012 FOLKESK AFGANGSEKSAMEN start 27, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Folkeskolens afgangseksamen Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100

13 V0013 HF/STUDENTEREKSAMEN/ start 28, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? HF / studentereksamen / HTX / HHX / FUU Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0014 KORT IT-UDDANNELSE start 29, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Kort videregående IT-uddannelse Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0015 ANDEN KORT UDDANNELSE start 30, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Anden kort videregående uddannelse Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100

14 V0016 MELLEMLANG IT-UDDANNELSE start 31, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Mellemlang videregående IT-uddannelse Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0017 ANDEN MELLEMLANG UDD start 32, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Anden mellemlang videregående uddannelse Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0018 LANG IT-UDDANNELSE start 33, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Lang videregående IT-uddannelse Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0019 ANDEN LANG UDDANNELSE

15 start 34, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Anden lang videregående uddannelse Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0020 UNDER UDDANNELSE start 35, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Under uddannelse Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0021 UNDER UDDANNELSE TEXT start 36, bredde 123, tekstfelt Spm. 6: Hvilken uddannelse har du? Under uddannelse, andet: Variablen lister andre uddannelser Blank = Uoplyst/Ikke nævnt (779 tilfælde) V0022 HVOR ARBEJDER DU? start 159, bredde 36, tekstfelt Spm. 7: Hvilken arbejdsplads arbejder du på? Skriv navnet på arbejdspladsen. Variablen lister forskellige arbejdspladser. Blank = Uoplyst (24 tilfælde)

16 V0023 PRIMÆR JOBFUNK start 195, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvad er din afdelings primære funktion? Design Drift Marketing Overvågning Print Salg Systemudvikling Andet Udokumenteret Uoplyst svarprocent: 99 V0024 ARTDIRECTOR start 197 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Artdirector (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0025 DATABASEADMINISTRATOR start 198 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Databaseadministrator (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0026 DRIFTSPLANLÆGGER

17 start 199 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Driftsplanlægger (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0027 DRIFTSOPERATØR start 200 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Driftsoperatør (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0028 DRIFTSASSISTENT start 201 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Driftsassistent (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0029 HCI-BRUGERTESTER start 202 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion?

18 HCI-brugertester (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0030 IT-ADMINISTRATOR start 203 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? IT-administrator (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0031 KAMPAGNELEDER start 204 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Kampagneleder (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0032 KONSULENT start 205 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Konsulent (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode

19 Ikke nævnt Nævnt V0033 LEDER start 206 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Leder (Gå til spørgsmål 9.1 (V51)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0034 MARKEDSANALYTIKER start 207 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Markedsanalytiker (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0035 NETVÆRKSSPECIALIST start 208 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Netværksspecialist (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt

20 V0036 NETVÆRKSSUPPORTER start 209 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Netværkssupporter (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0037 NETVÆRKSTEKNIKER start 210 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Netværkstekniker (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0038 PROGRAMMØR start 211 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Programmør (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0039 PROJEKTLEDER start 212

21 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Projektleder (Gå til spørgsmål 9.3 (V62)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0040 SUPPORTMEDARBEJDER start 213 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Supportmedarbrejder (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0041 SYSTEMPLANLÆGGER start 214 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Systemplanlægger (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0042 SYSTEMPROGRAMMØR start 215 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Systemprogammør (Gå til spørgsmål 10 (V63))

22 Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0043 SYSTEMUDVIKLER start 216 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Systemudvikler (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0044 SÆLGER start 217 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Sælger (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0045 TEAMSUPPORTER start 218 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Teamsupporter (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt

23 Nævnt V0046 TEKSTFORFATTER start 219 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Tekstforfatter (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0047 WEBDESIGNER start 220 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Webdesigner (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0048 ANDEN ARBEJDSFUNKTION start 221 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Andet (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser % antal kode Ikke nævnt Nævnt

24 V0049 ANDEN ARBEJDSFUNKTION 1 start 222, bredde 61, tekstfelt Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Andet (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Variablen lister andre arbejdsfunktioner Blank = Ikke nævnt/uoplyst (759 tilfælde) V0050 ADMINISTRATION start 283 Spm. 9: Hvad er din arbejdsfunktion? Administration (Gå til spørgsmål 10 (V63)) Sæt gerne flere krydser Variablen er udokumenteret % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0051 ANTAL UNDERORDNEDE? start 284, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V33 Spm. 9.1: Hvor mange underordnede har du? Variablen er kodet i intervallet 0 til = Irrelevant (745 tilfælde) V0052 OPGAVER, IKKE ER LED OPG start 288, manglende data: >=10 FILTER: V33 Spm. 9.2: Udfører du opgaver, der ikke er ledelsesopgaver? Ja (Gå til spørgsmål (V53)) Nej (Gå til spørgsmål 10 (V64)) Irrelevant svarprocent: 8

25 V0053 DESIGNOPGAVER start 290, manglende data: >=10 FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver? Designopgaver Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0054 DRIFT start 292, manglende data: >=10 FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver? Drift Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0055 KONSULENTOPGAVER start 294, manglende data: >=10 FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver? Konsulentopgaver Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant

26 svarprocent: 6 V0056 OVERVÅGNING start 296, manglende data: >=10 FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver? Overvågning Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0057 PROJEKTOPGAVER start 298, manglende data: >=10 FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver? Projektopgaver Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0058 SALG OG MARKETING start 300, manglende data: >=10 FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver? Salg og marketing

27 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0059 SYSTEMUDVIKLING start 302, manglende data: >=10 FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver? Systemudvikling Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0060 ANDRE OPGAVER start 304, manglende data: >=10 FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver? Andet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0061 ANDRE OPGAVER_TEXT_ start 306, bredde 16, tekstfelt FILTER: V33, V52 Spm : Hvilke opgaver udfører du, som ikke er ledelses opgaver?

28 Andet Variablen lister andre opgaver Blank = Uoplyst/Irrelevant (802 tilfælde) V0062 DELTAGER I PROJEKTARB start 322, manglende data: >=10 FILTER: V39 Spm. 9.3: Deltager du i projektarbejdet? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 16 V0063 ANTAL ÅR PÅ NUV ARBE PL start 324, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 10: Hvor mange år har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Skriv antal hele år. Variablen er kodet i internallet 0 til = Uoplyst (6 tilfælde) V0064 AFTALT FLEKSTIDSORDNING start 326, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du en aftalt flekstidsordning? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0065 FAST UGENTLIG ARBEJDSTID start 327 Spm. 12: Er du ansat med en fast ugentlig arbejdstid? % antal kode

29 Ja Nej (Gå til spørgsmål 13 (V67)) V0066 ANTAL TIMER I ARB start 328, bredde 6, tekstfelt FILTER V65 Spm. 12.1: Hvor mange timer om ugen er du ansat til at arbejde? Skriv antal hele timer. Variablen er kodet i intervallet 15 til 40. Blank = Irrelevant (197 tilfælde) V0067 ANTAL TIMER ARB I GEN start 334, bredde 2 Spm. 13: Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen i dit hovedjob? Her tænker vi både på arbejde på arbejdspladsen og arbejde hjemme for arbejdspladsen. Variablen er kodet i intervallet 22 til = Uoplyst (5 tilfælde) V0068 ANTAL TIMER I BIJOB start 336, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 14: Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen i dit bijob? Skriv 0, hvis du intet bijob har. Variablen er kodet i intervallet 0 til = Uoplyst (45 tilfælde) V0069 FAST HJEMMEARBEJDSDAG start 338 Spm. 15: Hvor ofte arbejder du hjemmefra? En fast dag om ugen Sæt gerne flere krydser

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20 DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere