Det Digitale Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Nordjylland"

Transkript

1

2 November 1999 Bag dette projekt står en række af interessenter i Nordjylland. Projektets styregruppe Amtsborgmester Orla Hav Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Borgmester Bent Brown, Hjørring Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet Svend Erik Lang, LO/RAR Direktør Richard Byrdal, DA Direktør Esben Kold, DI Projektets redaktionsgruppe Amtsdirektør Per Okkels Universitetsdirektør Peter Plenge Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen, Aalborg Det Digitale Nordjylland

3 I forbindelse med Aalborg Universitets 25 års jubilæum i efteråret 1999 opfordrede forskningsminister Birthe Weiss Nordjylland til at blive et IT fyrtårn. Vi har med glæde taget handsken op og har udarbejdet dette oplæg til, hvordan Nordjylland kan indgå i et fremtidigt dansk informationssamfund. Vi mener, grundlaget for at gennemføre IT-udviklingsprojekter er til stede i Nordjylland, eftersom såvel de erhvervs- og uddannelsespolitiske som de forskningsmæssige forudsætninger er til stede. I Nordjylland vil vi bruge det potentiale, vi allerede har, til at komme videre. Med udgangspunkt i Dybkjær/Lindegaard udvalgsrapporten om Det Digitale Danmark er det vores håb, at vores region bliver et IT-fyrtårn. Styregruppen

4 Det Digitale Nordjylland 1. IT- i dag og i morgen...1 C Informationsteknologien og de ny vilkår for en regional udviklingsstrategi...2 C Den offentlige sektor - IT som fornyer af demokrati og service...5 C Borgeren som bruger af informationsteknologi Status...10 Den offentlige sektor i Nordjylland...11 S IT i de nordjyske kommuner S IT i Nordjyllands Amt C Uddannelsesområdet...16 S Folkeskolen S Ungdomsuddannelser S Voksenuddannelser S Øvrige tilbud S Aalborg Universitet C IT-forskning på Aalborg Universitet...22 C Det nordjyske erhvervsliv...24 S Den nordjyske erhvervsstruktur S IT og erhvervslivet S Spydspidsvirksomheder/industrier S Erhvervslivet og universitetet samarbejder om IT - forskningsformidling S Øvrige samarbejdsstrukturer i regionen S Projekter gennemført via Strukturfonde S Medieområdet C Fritidsliv i Nordjylland...33 C E-handel Den nordjyske vision Nordjylland som netværkssamfund Organisering af arbejdet...47

5 IT - i dag og i morgen

6 Informationsteknologien og de ny vilkår for en regional udviklingsstrategi Evnen til omstilling og læring Informationsteknologien - IT - giver helt nye muligheder for virksomhederne og udfordrer deres evne til at holde sig ajour, omstille sig og udvikle og forny teknikker, servicetjenester, produkter og processer. I den offentlige sektor giver anvendelsen af IT mulighed for større fleksibilitet, overblik og gennemskuelighed og dermed for fortsat at øge produktiviteten og effektiviteten i sektoren. Disse ændringer i den lokale hverdag afspejler i et vist omfang ændringer i den globale økonomi og verdensomspændende politiske tendenser. Liberaliseringen af verdensøkonomien og større vægt på privatøkonomiske perspektiver på, hvad der foregår i den offentlige sektor, er noget, som påvirker alle vesteuropæiske lande i samme retning. Nye konkurrenter fra Syd- og Østasien træder ind på verdensmarkedet og konkurrerer med de vesteuropæiske lande, ikke mindst hvad angår produkter som bygger på anvendelse af informationsteknologi. Østeuropa begynder at udgøre en attraktiv lokalisering for virksomheder fra Vesteuropa. Tilsammen er disse ændringer med til at skrue omstillingstempoet op, og det er noget, der kan mærkes på alle samfundslivets områder. Den internationale konkurrence har størst direkte betydning for den private sektor. Derfor er indførelsen af og omstilling til ny teknik, organisation og markedsføring hjørnestenen i en strategi, der giver virksomheder de bedste og nødvendige forudsætninger for stadigt at forbedre deres position i den internationale konkurrence. Omstillings- og fornyelsesevne er ligeledes nøglebegreber, der giver mulighed for regional udvikling. Man kan sammenfatte mange af disse ændringer i begrebet den lærende økonomi. I denne type økonomi er det evnen til at lære, som afgør, hvordan individer, organisationer og regioner klarer sig. Tilegnelse af ny viden er således af central betydning i bestræbelserne på at udvikle og forbedre sine muligheder internationalt. Udvikling af nye kompetencer Set i et regionalt perspektiv er det vigtigt, at borgerne har både viljen og evnen til at tilegne sig nye færdigheder, at virksomhederne er indstillet på at organisere sig sådan, at de tilegner sig nye kompetencer og endelig, at skoler og universitet er åbne for at understøtte vidensopbygningen i regionen. Hvis man kan opnå dette samt skabe et arbejdsmarked, som kombinerer mobilitet med tryghed, er man nået langt i retning af at etablere sig som lærende region. Informations- teknologien optræder både som en faktor, der driver denne udvikling fremad med endnu større hast og som en faktor, der giver nye muligheder for at hamle op med den accelererende omstilling på det regionale niveau. lnformationsteknologien gør således indsamlingen, behandlingen og spredningen af information til en uendeligt meget hurtigere proces. Indenfor en del 2

7 områder - fx afprøvning af nye kemiske præparater - bruges den direkte til at afkorte den tid, det tager at udvikle nye produkter. Informations- og kommunikationsteknologien er måske den vigtigste af de faktorer, der driver de store forandringer, som opleves i den lokale hverdag. Aldrig tidligere har en teknisk ændring været med til at forandre hele samfundet så hurtigt. På arbejdspladsen er computeren blevet til hverdag for mange, stadig flere husholdninger gør brug af den - ikke kun som legetøj, men også som praktisk arbejdsredskab. Den offentlige sektor ville se helt anderledes ud i dag, hvis den ikke var intensiv bruger af IT. Endnu mere afgørende for de forandringer vi oplever end de enkeltstående computere, er de nye netværksteknologier, hvor internettet indtager en helt central rolle, og hvor de nye udviklinger indenfor multi-media åbner vidtgående nye muligheder. Samtidig har det vist sig, at produktivitetsgevinsterne ved at bruge informationsteknologi har været skuffende - dette går under betegnelsen Solow-paradokset (Nobelpristager i økonomi, Robert Solow: Vi kan se sporene af computere allevegne med undtagelse af i produktivitetsstatistikken ). En årsag er, at information ikke er det samme som kundskab eller kompetence. Når informationsstrømmene vokser, og når man indfører nye, mere komplekse teknikker, stilles der nye krav til kompetencer, som har at gøre med at sortere, anvende og udbrede information, og disse kompetencer kommer ikke af sig selv, men skal tilegnes. Undersøgelser udført af økonomer ved Aalborg Universitet har vist, at hvis man ikke kombinerer computeranvendelsen med kompetenceopbygning og inddragelse af brugerne, bliver resultatet faktisk en negativ effekt på produktiviteten. Derfor er det afgørende, at dette initiativ, som går ud på at stimulere en udvidet anvendelse og udvikling af informations- og kommunikationsteknologi, sætter fokus på kompetenceudvikling og læring. IT-anvendelse må ses som et middel til at virkeliggøre regionale målsætninger og ikke som et mål i sig selv. Formålet med dette projekt skal være at udnytte informations- og kommunikationsteknologi som løftestang for udvikling af Nordjylland som en lærende region. De forskellige delprojekter bør således også vurderes ud fra i hvilket omfang, de kan forventes at få en varig effekt i form af, at der skabes kompetence, som styrker demokratiet, giver en bedre offentlig service, giver større livskvalitet, fremmer en socialt og økologisk set holdbar udvikling samt fremmer de regionale virksomheders konkurrenceevne. Her foreligger mange perspektivrige anvendelser såvel økonomisk og politisk som socialt og kulturelt. Vækstpotentialer og faldgruber Helt nye industrier, som grupperer sig omkring anvendelsen af nye multimediateknologier og vidensproduktion, og som sigter mod markeder for uddannelse, rådgivning og underholdning (infotainment), er et meget perspektivrigt område med stort vækstpotentiale. Nye anvendelser af netværksteknologier og nye transaktionsformer i eksisterende industrier såsom turisme, finansielle tjenester og handel kan bidrage til en radikal fornyelse af disse industrier. l arbejdslivet giver forsøget muligheder for at finde frem til former for hjemmearbejdspladser, som fungerer rimeligt set både fra den ansattes og fra arbejdsgiverens synsvinkel. Man vil også kunne forenkle administrative procedurer i samspillet mellem 3

8 virksomhederne og det offentlige ved hjælp af nye netværksopkoblinger og systematiske afrapporteringer. Den enkelte borger vil også kunne lettes for administrative byrder ved en mere automatiseret og systematisk afrapportering til det offentlige. Set i forhold til miljø- og energiforbrug vil dette kunne kombineres med gensidig information og med incitamenter, som gør borgere og virksomheder mere miljøbevidste i deres praktiske handlen. Generelt giver nye netværksforbindelser muligheder for en mere aktiv inddragelse af borgerne i lokale, politiske processer. Et hovedproblem ved den forcerede omstilling i samfundet er, at alle ikke kan følge med i det hæsblæsende tempo. Dette afspejler sig i, at man i samtlige OECD-lande i løbet af det seneste tiår kan se en voksende polarisering på arbejdsmarkedet mellem de lærenemme og de øvrige. En udvidet anvendelse må forholde sig til dette problem. Særlige anstrengelser for at give pc-kørekort til de svage på arbejdsmarkedet og for at udvikle IT-baserede undervisningsprogrammer, som passer til disse grupper, må kombineres med at skabe mindre krævende og mere stabile jobs for dem blandt de ældre, som ikke har lyst til at gå ind i en sådan omskoling. Generelt ligger der store muligheder i at bruge IT i forbindelse med undervisning, forskning og kultur. Den ny teknologi giver helt nye muligheder for at kommunikere med kollegaer på den anden side af kloden. Udviklingen af forskellige media for kommunikation og ikke mindst af multimedia åbner op for radikalt nye muligheder i denne retning. Men uanset om vi taler om økonomi, politik, sociale forhold eller kultur er det afgørende, at de menneskelige ressourcer kan følge med. På alle områder vil der være brug for uddannelse og oplæring. Der vil også være brug for at gennemtænke de organisatoriske rammer for de forskellige forsøg, sådan at man konsekvent bruger IT-anvendelsen som instrument til at finde frem til tidssvarende organisationsformer. Målsætningen med hele forsøget må i al sin enkelhed være at give indsigt i, hvordan en anvendelse af IT kan bidrage til et bedre samfund og til at skabe en økonomi, hvor så mange som muligt blandt aktørerne er gode til at lære påny, når de bliver mødt af nye problemstillinger og udfordringer. 4

9 Den offentlige sektor - IT som fornyer af demokrati og service IT er et redskab til forbedring af den offentlige service i bred forstand og til en (gen)demokratisering af den politiske debat. Den offentlige sektor står overfor borgernes krav om bedre service uafhængig af tid og sted samt om mere gennemsigtighed i forvaltningen. Sammenholdt med en stramme re økonomi og vanskeligere rekrutteringsforhold har den offentlig sektor behov for at finde nye metoder til at strække ressourcerne yderligere. Øjebliksbilledet viser desuden, at interessen for det politiske arbejde er faldende, hvilket betyder, at den traditionelle lokale og regionale politiske debat langsomt devalueres. Den offentlige sektors rammebetingelser De grundlæggende rammebetingelser for den offentlige sektor i dag må antages for givne. En voldsom forøgelse af den offentlige sektors størrelse eller udvidelse af den offentlige sektors muligheder gennem markant øget skatteudskrivning er næppe realistisk. Det betyder, at en fortsat udvikling og forbedring af den offentlige sektor først og fremmest skal ske ved nytænkning med hensyn til indretning, servicetilbud til borgere og virksomheder, udnyttelse og omplacering af ressourcer. Der er i den offentlige sektor fra brugerne en stigende efterspørgsel og forventning om bedre og mere individuelt tilpassede ydelser. Sammenholdt med de grundlæggende rammebetingelser, betyder det, at den offentlige sektor til stadighed må være opmærksom på, om ressourceudnyttelsen kunne være bedre. Den demografiske udvikling med et markant stigende antal ældre og et stigende antal børn og unge om 10 år giver formentlig de største udfordringer med hensyn til anvendelse af ressourcer. De ældre vil til den tid - som resten af befolkningen - være kritiske forbrugere af den offentlige service og sammenligne og vælge ydelser på tværs af amts- og kommunegrænser. Det vil medføre en konkurrencesituation mellem de offentlige organisationer, ligesom det relativt lave antal borgere i den erhvervsaktive alder vil betyde kamp om arbejdskraften med deraf stigende krav til jobs med mening og gode betingelser for trivsel og udvikling. Fortsætter de nuværende tendenser for arbejds-, fritids- og familieliv vil der desuden fremover være krav fra borgerne - som borger - om anvendelse af den offentlige sektor, når det passer ham eller hende, og fra borgeren - som medarbejder ved det offentlige - om fleksible arbejdsvilkår, der i et vist omfang giver mulighed for at indpasse også arbejdslivet efter den enkeltes behov, afhængig af familie, bopæl osv. IT kan anvendes som et redskab til bedre udnyttelse af arbejdskraftressourcen gennem rationalisering af produktionen og omlægning af arbejdsgangene i den offentlige sektor. IT kan desuden anv endes som et redskab i bestræbelserne for at tiltrække arbejdskraften ved at give mulighed for at arbejde på andre tidspunkter end de traditionelle og andre steder end ved skrivebordet på arbejdspladsen. Den fleksible arbejdsplads kan ligeledes medvirke til, at de geografiske 5

10 barrierer for, hvor man kan bo i forhold til sit arbejde, til en vis grad kan elimineres. Derudover kan IT gennem oprettelsen af virtuelle samarbejder/organisa-tioner give muligheder for langt større interaktion mellem fysisk adskilte enheder. Særligt indenfor uddannelses-, sundheds- og det administrative område af den offentlige sektor bør IT kunne udnyttes til en imødegåelse af de strukturelle vanskeligheder, der vil være sektorens udfordring de kommende år. Den virtuelle demokratiske debat Jo mere nærværende og væsentligt borgerne oplever det demokratiske niveau, jo større valgdeltagelse. Mest markant var det ved den seneste afstemning til EU-parlamentet, hvor stemmeprocenten var på 50,5 på landsplan. Sammenligner man med seneste folketingsvalg lå stemmeprocenten her på 85,95. Stemmeprocenten ved amtskommunalvalget i 1997 lå på 71,4, men i Nordjylland var den helt nede på 68,4 som det laveste af amterne. Det lokale/regionale demokratiske niveau kan trænge til en saltvandsindsprøjtning - en fornyelse af de demokratiske rum - for igen at blive nærværende og væsentlig hos borgerne. Betragter man borgernes medieforbrug, viser det, at jo mere lokale nyhederne er, jo flere læsere, lyttere, seere. Mediebilledet i dag er dog - i hvert fald udenfor valgkampene - præget af enkelt-historier fremfor generelle debatter, så trods interessen for de nære nyheder, kan medierne ikke løfte opgaven med at levendegøre det lokale/regionale demokrati. Den demokratiske debat, der tidligere foregik i partiorganisationerne, fagbevægelsen og andre bredere foreninger og institutioner er på retur i takt med faldet i engagementet i disse bevægelser. I stedet ses græsrodsbevægelser eller foreninger, der meget stærkt involverer sig i enkeltsager. Der mangler i det nuværende samfund et mere kontinuerligt og generelt rum for den demokratiske debat. De digitale medier kan, når en tilstrækkelig mængde af borgere benytter dem intensivt som informations- og kommunikationsmedier, blive det nye mødested for borgere og politikere - et virtuelt forsamlingshus, hvor de politiske debatter kan finde sted, og hvor politikerne altid kan nås via e-post og chatfunktioner. En åben, tilgængelig og gennemskuelig sektor Åbenhed er et nøgleord for den offentlige sektor. I to betydninger: dels i form af tilgængelighed, dels i form af gennemskuelighed. De digitale medier kan med én samlet indgang til alle offentlige serviceydelser tilbyde de informationer, den kritiske forbruger behøver. Den digitale forvaltning giver desuden mulighed for adgang til personlige oplysninger og selvbetjening - uafhængigt af tid og sted. Selvbetjeningen giver mulighed for servicedifferentiering, idet de borgere, der betjener sig selv, frigør ressourcer, som kan målrettes mod de borgere, der har behov for en anden form for betjening. Den digitale borger skal til gengæld 6

11 have en række andre fordele som fx umiddelbar og udførlig information, hurtighed i ekspeditionerne og indberetning ét sted til alle offentlige instanser. Det digitale informationstilbud, hvor borgeren kan sammenligne ydelser, få indblik i det politiske og administrative arbejde samt egne sager og oplysninger, vil være med til at fjerne borgerens usikkerhed om det offentliges beslutningsgrundlag og skabe realistiske forventninger til tilbuddene. Den åbne, gennemskuelige og tilgængelige offentlige sektor vil desuden give den kritiske forbruger og samfundsborger indsigt i anvendelsen af det offentliges ressourcer og dermed fastholde og styrke den offentlige sektors troværdighed. Det vil give mulighed for en øget og mere kvalificeret debat og dialog om de politiske prioriteringer, men formentlig også øget forståelse for kompleksiteten heri. IT skal altså ses som et hjælpemiddel for den offentlige sektor - et middel til bedre ressourceudnyttelse, differentiering af servicetilbud, mere fleksible arbejdsformer samt en fornyelse af de demokratiske rum - tiltag der kan medvirke til en fortsat opbakning omkring velfærdssamfundet. 7

12 Borgeren som bruger af informationsteknologi Et projekt om bred, udvidet og kreativ anvendelse af informationsteknologien må have borgersynsvinklen centralt placeret. Det vil sige, at fokus skal være på udvikling af borgernes adgang til teknologi, barrierer herfor samt udvikling og tilgængelighed af offentlige og private tjenester, der er relevante for borgerne. Et særligt aspekt af dette er bestræbelsen på at knytte teknologiens udbredelse sammen med politiske/demokratiske projekter: IT som medie for den offentlige debat, som kilde til viden om den offentlige forvaltning i almindelighed og til forhold af stor relevans for borgeren selv osv. Borgernes brug af IT De seneste år er der sket en markant udvikling i borgernes brug af IT. Det gælder både for udbredelsen af pc er i de danske familier samt for familiernes adgang til internettet. Udbredelsen af pc er i de danske familier er på to år steget fra 48% i 1997 til 61% i 1999, mens der er sket en firedobling af andelen af familier, der har adgang til internet, fra 8% til 33%. Desuden er andelen af familier, der ikke har planer om at anskaffe sig pc, faldet markant. Figur 1. Udviklingen i familiernes besiddelse af pc og adgang til internettet i perioden Kilde: Danmarks Statistik, Pc ere og adgang til internettet. Der er store aldersforskelle, når man ser på hvilke borgere, der har adgang til pc og internet. Ifølge Danmarks Statistik har omkring 85% af personer under 56 år adgang til pc i hjemmet, på arbejdspladsen eller på uddannelsesstedet. Blandt de årige har 58% adgang til pc. Det skyldes bl.a., at en mindre andel af denne gruppe er i beskæftigelse. Med hensyn til borgernes adgang til 8

13 internettet ses det samme aldersmæssige mønster. På trods af, at over halvdelen af de årige har adgang til internettet, er det begrænset hvor stor en andel, der privat har bestilt varer via internettet. Ifølge Danske IT-billeder, Det Digitale Danmark er det kun tilfældet for 1,6% af befolkningen. Hvis man i stedet undersøger, hvor stor en andel af de personer, der har adgang til internettet, der har bestilt varer via dette medie, viser det sig, at hver femte har prøvet at bestille varer via internet. På nuværende tidspunkt findes der ikke regionale sammenligninger af borgernes brug af IT. Det er derfor uvist, om udviklingen i Nordjyllands Amt med hensyn til udbredelse af pc er i familierne og adgang til internettet har haft samme forløb som i hele landet. A- og B-hold I statusrapporten Danske IT-billeder, Det Digitale Danmark diskuteres problemet med A- og B-hold i forbindelse med IT. Problemet med A- og B-hold er baseret på frygten for, at ny teknologi kan gøre skellene i samfundet større. A-holdet bliver fortrolig med informationsteknologien via arbejde eller fritidsinteresse og bliver på den måde i stand til at udnytte dens muligheder. B-holdet vil derimod ikke få greb om teknologien og vil vige uden om den. Det vil bl.a. betyde, at B-holdets jobmuligheder indsnævres mere og mere. Danske IT-billeder, Det Digitale Danmark belyser sammenhængen mellem alder, indkomstforhold, uddannelsesniveau og anvendelsen af internettet. Resultaterne viser, at der kan være en tendens til, at befolkningen opdeles i et informationsteknologisk A- og B-hold. Lavindkomstgrupperne, gruppen af ældre samt personer uden uddannelse eller med en kortere uddannelse har markant lavere internetbrug sammenlignet med de øvrige grupper. A- og B-holdsproblematikken er således stadig aktuel, hvorfor det er vigtigt løbende at følge de forskellige samfundsgruppers anvendelse af IT. Desuden er det vigtigt, at der tages særlige hensyn til B-holdets muligheder for elektronisk kommunikation, så B-holdet i videst muligt omfang integreres og ikke isoleres i informationssamfundet. Det kan fx være tiltag, der modvirker, at handicappede bliver isolerede, fordi de som følge af deres handicap er afskåret fra at anvende teknologien. Eller tiltag, der giver flygtninge og indvandrere et bedre og mere målrettet informationsmateriale og yder en service, som understøtter princippet om hjælp til selvhjælp, aktivering og integrering i samfundet. 9

14 Status 10

15 Den offentlige sektor i Nordjylland Den offentlige sektor i Nordjylland er klart på omgangshøjde set i en landssammenhæng. Der er tale om en bred, varieret og dækkende buket af servicetilbud til borgere og erhvervsliv. Ydelserne bliver produceret og leveret med øje for potentielle samarbejdsmuligheder, såvel inden for den offentlige sektor som mellem offentlige og private virksomheder. IT i de nordjyske kommuner De nordjyske kommuner har stort set alle de grundlæggede forudsætninger for at sætte yderligere fokus på videreudvikling af demokrati, service, kommunikation og administration med brug af nye IT-muligheder. Kommunerne har visionerne for udstrakt udnyttelse af fx internet, intranet og elektronisk sagsstyring. Naturligvis er der tale om flere forskellige ambitionsniveauer, men der er generelt stor vilje og parathed til at sætte IT på den politiske og ledelsesmæssige dagsorden med nye initiativer og projekter. Stort set alle administrative medarbejdere har adgang til en pc med standard kontorværktøjer og relevante fagsystemer - og andre medarbejdergrupper har eller er på vej til at få adgang. Alle kommuner har gennemført eller er i gang med at planlægge sammenkobling af rådhus, institutioner, skoler og biblioteker. I flere kommuner har alle medarbejdere internetadgang, og flere skoler og biblioteker tilbyder internetadgang. En lang række kommuner har hjemmeside, mange er på vej, og nogle har grundige overvejelser om at gå på nettet. Kommunerne samarbejder med erhve rvslivet om fx bynet, og der er flere eksempler på samarbejde mellem kommunerne om nye tiltag på IT-området. Administration og kommunikation På det administrative område er der tale om en dækning med pc-arbejdspladser på tæt ved 100%. Medarbejderne har typisk adgang til standard kontorværktøjer, heraf mange med mulighed for elektronisk journalisering og ekstern mailkommunikation. Som en integreret del af dagligdagen benytter medarbejderne relevante fag-systemer. Flere og flere medarbejdere får direkte adgang til internettet, og i mange kommuner arbejdes der på at indarbejde mulighederne for informationssøgning på nettet. De fleste kommuner har overvejelser om at bruge et internt internet - et intranet - fx til personalehåndbøger og interne referater, men kun få har endnu for alvor indført intranet. Geografiske informationssystemer (GIS) samt elektronisk sags- og dokumentstyring, incl. indscanning af dokumenter, er desuden i støbeskeen hos en lang række kommuner, men også på disse områder har kun et mindre antal implementeret egentlige løsninger. På institutioner og skoler er der en fortsat udvikling i at udbrede pc-arbejdspladser. Adskillige biblioteker tilbyder borgerne adgang til internettet, ligesom der på flere skoler er adgang til internet. Der skelnes i flere kommuner klart mellem det administrative net med højsikkerhed - og net med adgang for 11

16 skoleelever, biblioteksbrugere m.v. En sammenhængende elektronisk infrastruktur er et vigtigt punkt på kommunernes IT-dagsorden. På rådhusene hænger pc-arbejdspladserne sammen i netværk og i mange kommuner er rådhus, institutioner, skoler og biblioteker koblet sammen med netforbindelser. En række kommuner er netop nu i gang med at planlægge eller færdiggøre opkoblingsprojekter. Elektronisk borger- og virksomhedsservice - internet De fleste kommuner har eller er lige på trapperne med en internet-hjemme side rettet imod borgere og erhvervsliv. I første omgang hovedsageligt med generel serviceinformation, men også med byrådsdagsordener/referater og enkelte med fx åbne postlister. Kommunerne gør sig mange strategiske overvejelser i forhold til internet - for de flestes vedkommende med helt klare visioner om at udvikle hjemmesiden til at rumme en bred vifte af funktioner til selvbetjening. Flere nævner økonomi, medarbejderudvikling og lovmæssige forhold (digital signatur) som de vigtigste forudsætninger for at udvikle dette område. I det strategiske arbejde med at udvikle muligheder - og leve op til efterspørgslen - på internetområdet er der en del kommuner, som arbejder i retning af at etablere egentlige bynet i tæt samarbejde med kommunens erhvervsliv og turistforeninger. Tanken om, at borgere og virksomheder skal kunne hente information om kommunen ud fra én byportal, er udbredt i de nordjyske kommuner. Hjemmearbejdspladser og politikerarbejdspladser De fleste kommuner har overvejelser om at indføre enkelte eller flere hjemmearbejdspladser. De kommuner, som er i gang på dette område, har typisk fået de første erfaringer med hjemmearbejdspladser til politikere, chefgrupper og ITmedarbejdere. Favorable hjemme-pc ordninger nævnes også af flere kommuner - i de fleste tilfælde kombineret med, at medarbejderne forpligter sig til at tage pc-kørekort. Erfaringerne med hjemmearbejdspladser er hovedsageligt gode. Initiativer og samarbejde På IT-området er der et veludviklet samarbejde på tværs af de nordjyske kommuner. Flere kommuner har fx været i fælles EU-udbud - der er løbende erfaringsudveksling og samarbejdsideer på tværs af kommunegrænserne. Enkelte kommuner har deltaget i Forskningsministeriets forsøg og initiativer (fx spydspids og forsøg med åbne postlister), og flere kommuner deltager i fælles IT-forsøg på ældreområdet. Flere skoler deltager i pædagogiske forsøg med ITaspekter, og datastuer for borgerne har også været på flere kommune rs dagsorden. Et par kommuner deltager i forsøgsprojekt om digital kommuneplan, og i det hele taget er der opmærksomhed på den virtuelle kommune - tværgående forsøgs- og samarbejdsmuligheder fx i forhold til at nyttiggøre de nyeste IT-muligheder. Flere steder har kommune, erhvervsliv, antenneforeninger og kabel-tv-leverandører samarbejdet om graveprojekter i forbindelse med etablering af høj- 12

17 hastighedsnet i kommunen til gavn for virksomheder, kommunen og borgerne. Generelt er der fokus på et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Organisation og ledelse Der er generelt parathed, såvel politisk som administrativt, til at sætte en ledelsesmæssig dagsorden, der retter opmærksomheden mod at udnytte ITmulighederne optimalt - ud fra både økonomiske og servicemæssige betragtninger. Et stort antal af kommunerne har et IT-koordinerende forum, som behandler ITrelaterede spørgsmål i kommunen - lige fra erfarings- og ideudveksling til udarbejdelse af strategier, planer og indstillinger. I forbindelse med indførelsen af kontorpakkerne er der investeret i brugeruddannelse, ofte i samarbejde med den lokale handelsskole. Stort set alle har, i større eller mindre målestok, egen IT-organisation med IT-koordinatorer, supportere mv. IT i Nordjyllands Amt Nordjyllands Amt har med stor succes gennemført en række store IT-projekter de seneste år, og har dermed fået standardiseret og ensartet IT-verdenen internt. Der er stort set implementeret standard kontorpakker på alle amtets administrative maskiner. De største institutioner i amtet har siden 1997 haft adgang til internet og amtets intranet, mens de mindre institutioner blev tilkoblet i løbet af Amtsgården er driftscentrum for hele amtet for al datakommunikation til internettet. Standardsystemer som økonomi- og lønsystem, elektronisk post og journalsystem bruger også Amtsgårdens faciliteter som centrum. Sygehusene har imidlertid en række systemer, som drives af sygehusene selv. Disse systemer anvender amtsnettet som motorvej og er omtalt nedenfor. Amtet har i godt fire år givet politikerne adgang til elektroniske services på Amtsgården, og fra medio 1997 fik alle adgang til internet. Nordjyllands Amts intra- og internet blev etableret samme år. Begge net tilbyder i dag store mængder af information - på internettet information til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere - på intranettet information, som medarbejderne kan benytte i deres daglige arbejde. Både inter- og intranet tilbyder desuden interaktive muligheder. Amtets internetsider giver mulighed for on-line debat mellem borgere og politikere, bestilling af materiale, deltagelse i et naturovervågningsprojekt m.m. Intranettet giver bl.a. medarbejderne adgang til debatsider og on-line handelsplads. IT-på sundhedsområdet Det væsentligste IT-projekt på sundhedsområdet er etablering af den elektroniske patientjournal, hvilket som minimum skal forstås som et medie, der gør alle relevante data tilgængelige for personalet på en integreret og præsentabel form. 13

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland

Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland 1 Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent

Læs mere

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14 Bilag A De 4 hovedtemaer Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1 Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3 Bilag A-2 IT-erhvervsudvikling, e-handel og ITrammebetingelser for erhvervslivet side 10 Bilag A-3 Kompetence

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

IT - en marginaliseringstrussel?

IT - en marginaliseringstrussel? IT - en marginaliseringstrussel? - Resultater fra en undersøgelse af hvem der ikke bruger IT og hvorfor Februar 2001 Arbejdsliv IT - en marginaliseringstrussel? 1.udgave 2001 Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed KVIS-programmet 2005 og 2006 Ole Hansen KVIS-programmet 2007 Version 25. marts 2007 Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Copyright: Ole Hansen

Læs mere

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Undervisningsministeriet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Omslag: Sangill Grafisk Produktion

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE AALBORG KOMMUNE 23 Indhold Forord... 3 Plan- & Bæredygtighedsstrategiens rolle... 4 Et stærkt og ansvarligt Aalborg... 5 Vækst og forandring i erhvervslivet... 12 Byen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Rapport. Analyse af danskernes IKT færdigheder

Rapport. Analyse af danskernes IKT færdigheder Rapport Analyse af danskernes IKT færdigheder Teknologisk Institut Kompetence og IT August 2005 Indhold INTRODUKTION... 3 SEKTION 1: FORANALYSE OG UDVIKLING AF MODEL FOR UNDERSØGELSEN... 5 VIDENSAMFUNDET...

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere