Asfaltindustriens udvikling, -produktion, -miljøforhold og -miljøregulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asfaltindustriens udvikling, -produktion, -miljøforhold og -miljøregulering"

Transkript

1 Asfaltindustriens udvikling, -produktion, -miljøforhold og -miljøregulering SPECIALE AF: Svend Mertz RAPPORTSERIEN NR. 71 OKT Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social Studies

2 Målet med rapporten er: 1. At analysere om Miljøstyrelsens brancheorientering for asfaltindustrien, er et tilstrækkeligt grundlag for regulering af asfaltfabrikker. 2. At analysere hvilken indflydelse orienteringen har haft på de meddelte vilkår vedrørende emissioner til luft. Konklusionen er at orienteringen på flere områder er utilstrækkelig som grundlag for miljøregulering af asfaltfabrikker, samt at vejledende emissionsgrænser tillægges stor betydning i miljøsagsbehandlingen. Hverken før eller efter udgivelsen af brancheorienteringen indeholder alle miljøgodkendelser vilkår til CO emissionen. Det anbefales, at amterne reviderer de godkendelser som ikke indeholder vilkår til CO emissionen. Rapporten omhandler: Hvordan udvikling i konkurrenceforholdene indvirker på produktionen. Denne undersøgelse udføres med udgangspunkt i Michael E. Porter's arbejder om konkurrencestrategier. Hvilke produktionsprocesser der anvendes på danske asfaltfabrikker. Hvilke miljøbelastninger som forekommer ved asfaltproduktion. Sammenfatning af resultater fra et stort antal luftforureningsmålinger, og statistiske tests på sammenhængen mellem en række parametre. Muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi. Amternes og Miljøstyrelsens regulering af asfaltindustrien. Rapporten henvender sig til medarbejdere hos miljømyndighederne og andre som interesserer sig for asfaltindustriens miljøforhold. TEK - SAM FORLAGET ISBN \ Roskilde University P.O. Box 260 DK Roskilde Denmark Phone (+45) Fax (+45)

3 Forord Denne rapport er skrevet som et led i det afsluttende speciale ved den Teknologiske Samfundsvidenskabelige Planlæggeruddannelse på Roskilde Universitetscenter. Jeg vil benytte lejligheden til at takke nogle af dem som har hjulpet mig i mit arbejde med asfaltindustriens miljøforhold og med specialet. Jeg vil begynde med at takke Niels Schrøder og Erling Bondesen fra Roskilde Universitetscenter, fordi de engang opmuntrede mig til at studere hydrogeologi. Det var lærerigt og via hydrogeologien kom jeg i kontakt med Arne Villumsen, Danmarks Tekniske Universitet, som jeg vil takke fordi han opfordrede mig til at undersøge risikoen for udvaskning fra opbrudt asfalt og faktisk startede mit arbejde med asfaltindustriens miljøforhold. En særlig stor tak rettes til Susanne Gerdes, Lars Holm og Christian Tønnesen fra Fyns Amt. Vores samarbejde og diskussioner om asfaltindustriens miljøforhold har været en uvurderlig hjælp. Jeg vil videre sige tak til de mange medarbejdere i de øvrige amter, som alle har bidraget med informationer, især tak til Karen Tamstorf fra Århus Amt. En række unavngivne personer fra Vejdirektoratet, fra virksomheder i asfaltindustrien og fra leverandører til industrien, skal takkes for at have bidraget med oplysninger. Uden deres medvirken havde det ikke været muligt at lave denne undersøgelse. Ole Hjelmar, VKI, takkes for altid venligt og interesseret at have svaret på mine spørgsmål om udvaskning fra affald. Søren Mertz, Tele Danmark og Flemming Madsen, Hvidovre Hospital, takkes for at have vejledt i regressionsanalyse. Mine vejledere på projektet, Bente Kjærgård og Niels Schrøder fra Roskilde Universitetscenter, takkes for deres gode råd og konstruktive kritik. Jeg vil endvidere takke alle på mit arbejde, V.S. Larsen koncernen, især Klaus Bonde Larsen, for de gode arbejdsbetingelser som har hjulpet mig i arbejdet med specialet. Endelig vil jeg takke min familie og venner for deres hjælp og store tålmodighed. Svend Mertz Frederiksberg, september 1997

4 Indholdsfortegnelse 0 Resume 1 1 Indledning Baggrund Problemformulering Formål Rapportens opbygning Metodeovervejelser 6 2 Introduktion til asfaltproduktion Brug af asfaltprodukter inden for vejbygning Varmblandede asfalttyper Fremstilling og udlægning af varmblandet asfalt Andre asfalttyper Asfaltindustriens fremkomst 25 3 Udviklingen i asfaltindustrien Mulige nye konkurrenter Konkurrencen i asfaltindustrien Efterspørgselen efter asfalt Virksomhederne i asfaltindustrien Konkurrenceparameterne Omkostningsstruktur Substitutter for varmblandet asfalt Overfladebehandling Genbrug på vejen Koldasfalt Emulsionsasfalt Beton Sammensatte vejbelægninger Kundeforhold Leverandørforhold Andre interessenter Sammenfatning om udviklingen i asfaltindustrien 59 4 Produktionen på asfaltfabrikker Procesforløb på batch anlæg Batch anlæg med genbrug "Kold" genbrug "Varm" genbrug Kombinationsanlæg 69

5 4.3 Tromleblandere Transportable asfaltanlæg Andre aktiviteter på asfaltfabrikker Sprøjteplads Vaskeplads Værksted Vejlaboratorie Knuse og sorteringsanlæg Bituminerede skærver Oplag af hjælpestoffer til udlægning Anden produktion Råvarer og hjælpestoffer Energiforbrug Sammenfatning om produktionen i asfaltindustrien 78 5 Miljøforhold so 5.1 Emissioner til luft Processen i tørretromlen Kuldioxid, CO Svovldioxid, SO Kvælstofilter, NO X Kulmonoxid, CO Total Organisk Kulstof, TOC Polycykliske Aromatiske Kulbrinter, PAH Mutagen aktivitet Lugt Luftoverskud og luftforurening Beregning og kontinuerlig måling af luftoverskud Støv Emission fra blanderen Diffus lugt Tromleblandere Støj Spildevand Udvaskning fra opbrudt og nedknust asfalt Udvaskning fra elektroovnsslagge Jord og grundvand Affald Driftsforstyrrelser og uheld Energiforbrug Sammenfatning om miljøforhold Oversigt over processer, miljøbelastning, forureningsbegrænsning og renere teknologi Miljøregulering af asfaltfabrikker Udviklingen i grundlaget for miljøsagsbehandlingen Cirkulæreskrivelse om opbrudt asfalt Asfaltundersøgelsen Luftvejledningen 122

6 6.1.4 FATCh rapport om udvaskning fra asfaltoplag Indkaldelsesbekendtgørelsen Amternes egne initiativer Afgørelser i ankesager Godkendelsespligt ved kold genbrug Oplagring af elektroovnsslagge ved Svogerslev Oplagring af elektroovnsslagge ved Fjeldsted Regulering før indkaldelsesbekendtgørelsen Brancheorientering for asfaltindustrien Om udarbejdelsen af brancheorienteringen Udviklingen i industrien Produktionen i industrien Miljøbelastninger Muligheder for forureningsbegrænsning Muligheder for renere teknologi Sammenfatning om brancheorienteringen Et forbedrings perspektiv Miljøgodkendelse af asfaltfabrikker Vilkår til støvemission og forbrændingskvalitet Krav til lugtbidrag Krav angående energiforbrug Sammenfatning om emissionskrav Fremme af miljøstyring og -rapportering i asfaltbranchen Sammenfatning om miljøregulering af asfaltfabrikker Diskussion af undersøgelsesmetoder 16o 8 Konklusion Referencer i65 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 4 Bilag 5 Bitumen Vilkår til luftemission i miljøgodkendelser Sammenfatning af emissionsmålinger Lineær regressionsanalyse Definition af total PAH ved emissionsmålinger på danske asfaltfabrikker. Formler og enheder anvendt ved emissions- og energiberegning

7 O Resume I denne rapport undersøges det om Orientering fra Miljøstyrelsen, nr.4, 1995, Brancheorientering for asfaltindustrien, er et tilstrækkeligt grundlag for regulering af asfaltfabrikker og det undersøges hvilken indflydelse orienteringen har haft på vilkår til luftforurening i de meddelte miljøgodkendelser. Det er undersøgt om orienteringen omfatter de teknologier, miljøbelastninger og muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi som findes i asfaltindustrien. Der er påvist en række fejl og mangler og konklusionen er at orienteringen på flere område er utilstrækkelig som grundlag for miljøregulering af asfaltfabrikker. De meddelte vilkår vedrørende emissioner til luft, og til styring af forbrændingskvaliteten, er kortlagt. Konklusionen er at vejledende emissionsgrænser tillægges stor betydning i miljøsagsbehandlingen. Vilkårene afviger sjældent fra vejledende værdier i Luftvejledningen og brancheorienteringen. Indflydelsen fra orienteringen undersøges imidlertid på et smalt område, eftersom den eneste nye anbefaling i orienteringen, i forhold til Miljøstyrelsens tidligere materiale om luftforurening fra asfaltfabrikker, handler om CO emissionen. Hverken før eller efter udgivelsen af brancheorienteringen indeholder alle miljøgodkendelser vilkår til CO emissionen. Det anbefales at amterne reviderer de godkendelser som ikke indeholder vilkår til CO emissionen. Som udgangspunkt for analysen af brancheorienteringen er der foretaget følgende undersøgelser, (i) hvordan udviklingen i asfaltindustriens konkurrenceforhold indvirker på produktionen i industrien; (ii) hvilke teknologier som anvendes ved fremstilling af varmblandet asfalt; og (iii) hvilke miljøbelastninger og muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi som findes i asfaltindustrien. Undersøgelsen af udviklingen i industriens konkurrenceforhold er foretaget med inspiration i Michael E. Porter's arbejder om konkurrencestrategier. Der er tale om en "modificeret Porter undersøgelse", hvor formålet er ændret fra at handle om formulering af konkurrencestrategier og til at handle om miljømæssige konsekvenser. Det har derfor været nødvendigt at foretage en supplerende fortolkning, så der fokuseres på konkurrenceforhold med miljømæssige konsekvenser. Undersøgelsen påpeger tendenser i den teknologiske udvikling som er miljømæssigt relevante og den fastslår at det offentlige, som dominerende kunde, har gode muligheder for at påvirke asfaltindustrien via grønne indkøb. En vigtig del af undersøgelsen af asfaltindustriens miljøbelastninger har været at sammenfatte emissionsmålinger udført på danske asfaltfabrikker. På baggrund af de samlede data konkluderes: At lugtmåling er dårlig egnet til at vurdere røggassens indhold af kulbrinter; at måling af luftoverskud er utilstrækkeligt som styreparameter for forbrændingskvaliteten; og at der er god sammenhæng mellem emission af CO og Total Organisk Kulstof. Måling af CO emissionen er derfor en god indikator for forbrændingskvaliteten og ved at holde CO emissionen så lav som mulig, så mindskes belastningen af miljøet med kulbrinter.

8 2

9 1 Indledning 1.1 Baggrund I første halvdel af 1990'erne er der kommet en række nye regler som vedrører virksomheder der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, de såkaldte listevirksomheder. Med revisionen af miljøbeskyttelsesloven, som trådte i kraft den 1. januar 1992, skete der omfattende ændringer i lovgivningen om listevirksomheder. En vigtig ændring var, at princippet om renere teknologi blev indført som det bærende element i miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriet, 1991a). Reglerne om miljøgodkendelse af listevirksomheder har eksisteret siden 1974, hvor den første udgave af miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft. Men mange virksomheder er bestående listevirksomheder, dvs. de er etableret før loven trådte i kraft. Bestående listevirksomheder var i mange år kun godkendelsespligtige i forbindelse med nyanlæg eller ændringer, som medførte øget forurening. Det blev ændret med indkaldelsesbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 1992), som sætter tidsfrister for hvornår bestående listevirksomheder skal indsende ansøgning om miljøgodkendelse. I ansøgningen skal virksomhederne redegøre for anvendelse af den mindst forurenende teknologi og miljømyndighederne skal vurdere virksomhedernes materiale. Asfaltindustrien er en af de brancher som er omfattet af de ændrede regler. Asfaltfabrikker har været omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 siden loven trådte i kraft, men de fleste fabrikker er bestående listevirksomheder. Som følge af indkaldelsesbekendtgørelsen skulle asfaltvirksomheder søge om miljøgodkendelse, senest den 1. januar 1995, hvis ikke alle aktiviteter allerede var omfattet af en godkendelse. For at hjælpe virksomheder og miljømyndigheder i godkendelsesarbejdet, er der udarbejdet en såkaldt brancheorientering for asfaltindustrien. Den udkom i maj måned 1995 (Miljøstyrelsen, 1995). Brancheorienteringen erstatter ikke de generelle vejledninger, men supplerer disse ved at pege på løsningsmuligheder for miljøproblemer, der er typiske for asfaltindustrien. Brancheorienteringen er udarbejdet i et samarbejde med repræsentanter fra Asfaltindustrien, Amtsrådsforeningen og Miljøstyrelsen og er resultatet af forhandlinger mellem parterne og en høring i en begrænset kreds. I en sådan situation er det næppe alle forhold der kan opnås enighed om. Det er derfor relevant at undersøge om brancheorienteringen omfatter asfaltindustriens teknologi, miljøbelastning og muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi. Alle danske asfaltproducenter er medlem af brancheforeningen Asfaltindustrien, AI, der udformede den første fælles miljøpolitik i Branchens miljøpolitik blev i foråret 1992 udvidet med en tilslutning til det miljøcharter, som det internationale handelskammer, ICC, har offentliggjort (ICC, 1991). Som noget enestående i dansk industri, har alle virksomheder i asfaltindustrien et certificeret kvalitetsstyringssystem. Fordi der er mange fællestræk mellem standarder for kvalitetsstyring og miljøstyring, er det nærliggende at forvente at tilslutningen til ICC's miljøcharter følges op, ved at asfaltvirksomhederne indfører miljøstyringssystemer. En af virksomhederne i asfaltindustrien, Colas Danmark A/S, har

10 oplyst at den arbejder på at få et certificeret miljøstyringssystem (Krog, 1995). Indholdet af brancheorienteringen er også relevant i denne sammenhæng fordi den formentlig, på nogle områder, danner norm for de krav et certificeringsorgan vil stille til en asfaltvirksomheds miljøstyringssystem. 1.2 Problemformulering På baggrund af den beskrevne udvikling i miljømyndighedernes reguleringsgrundlag, skal projektet besvare følgende problemformulering: Er Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1995, Brancheorientering for asfaltindustrien, et tilstrækkeligt grundlag for regulering af asfaltfabrikker, og hvilken indflydelse har orienteringen haft på de meddelte vilkår til emissioner til luft. 1.3 Formål I tilknytning til problemformuleringen er der formuleret følgende formål med projektet: At undersøge asfaltindustriens konkurrenceforhold, teknologi, miljøbelastninger og muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi. At sammenligne brancheorienteringen med ovennævnte undersøgelse for at vurdere om den omfatter de teknologier, miljøbelastninger, samt muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi, som findes i forbindelse med produktion af varmblandet asfalt. At undersøge udviklingen i de meddelte vilkår vedrørende emissioner til luft, styring af tørreprocessen og minimering af energiforbrug, for at vurdere indvirkningen fra brancheorienteringen. Projektets målgruppe er medarbejdere hos miljømyndighederne, og andre som arbejder med asfaltindustriens miljøforhold.

11 1.4 Rapportens opbygning Den efterfølgende del af rapporten er opbygget således: Afsnit 1.5 indeholder en beskrivelse af de metodiske overvejelser, som er gjort i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen. Kapitel 2 er en kort introduktion til brugen af varme og kolde asfaltmaterialer inden for vejbygning og til hvordan de fremstilles. Dette kapitel kan springes over, hvis man allerede har kendskab til asfaltproduktion. Kapitel 3 er en undersøgelse af udviklingen i asfaltindustriens konkurrenceforhold. Undersøgelse foretages med udgangspunkt i Michael E. Porter's arbejder om konkurrencestrategier og er opbygget efter de fem konkurrencekræfter som ifølge Porter har afgørende indflydelse på konkurrencen i en branche. Undersøgelsen er modificeret, idet den ikke handler om hvordan konkurrenceforholdene kan indvirke på efterspørgsel og mulighed for fortjeneste, men om hvordan de kan få betydning for asfaltindustriens teknologi og dermed dens miljøbelastning. Det undersøges desuden hvordan andre interessenter, såsom naboer og miljømyndigheder, påvirker produktionen i asfaltindustrien. Kapitel 4 er en undersøgelse af produktionen på asfaltfabrikker. Udgangspunktet er de krav som stilles til en miljøteknisk beskrivelse, dvs. en kortlægning af procesforløb og de anvendte rå- og hjælpestoffer. Yderligere undersøges energiforbruget ved produktion af varmblandet asfalt. Kapitel 5 indeholder en undersøgelse af miljøbelastninger og muligheder for rensningsforanstaltninger og renere teknologi på asfaltfabrikker. Undersøgelsen af miljøbelastninger tager udgangspunkt i de krav der stilles til en miljøteknisk beskrivelse, dvs. den omfatter, art og mængde af emissioner til jord, vand og luft og dannelse af affald. Konklusioner om luftforurening fra asfaltfabrikker er hidtil foretaget på et spinkelt statistisk grundlag. Derfor består en væsentlig del af undersøgelsen i sammenfatning af emissionsmålinger, og på baggrund af det øgede datagrundlag, konkluderes om luftforureningen fra asfaltfabrikker. Kapitel 6 indeholder en undersøgelse af reguleringen af asfaltindustriens belastning af det ydre miljø. Undersøgelsen består af tre overordnede dele. I første del gennemgås udviklingen i grundlaget for amternes miljøsagsbehandling vedrørende asfaltindustrien, i form af vejledninger, rapporter m.m. som specifikt vedrører asfaltindustrien. I anden del vurderes om brancheorienteringen er et tilstrækkeligt grundlag for miljøregulering af asfaltfabrikker, kriterierne er om orienteringen omfatter de teknologier, miljøbelastninger og muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi, som findes i asfaltindustrien. I tredje del undersøges udviklingen i de meddelte vilkår vedrørende emissioner til luft, styring af tørreprocessen og minimering af energiforbrug. Kapitel 7 er en diskussion af undersøgelsesmetoder. Kapitel 8 indeholder konklusionen på undersøgelsen. Kapitel 9 indeholder referencer.

12

13 Virksomheden og omverdenen En virksomhed betragtes her i projektet som et åbent system, der påvirker og påvirkes af omverdenen. Sammenhængen mellem omverden, virksomhed og miljøbelastning kan illustreres med en simpel model, hvor der er in-put fra omverdenen til virksomheden og out-put fra den i form af økonomiske mål, produkter, påvirkning af ydre miljø og arbejdsmiljø m.m. Virksomhedens overlevelse er på lang sigt afhængig af dens evne til at opfatte og reagere på forholdene i dens omverden. I mange tilfælde er der tale om indirekte påvirkning fra omverdenen, idet signalerne først skal opfattes af nogen i virksomheden, og der skal reageres på dem. I enkelte tilfælde kan der ske direkte indgriben fra omverdenen, fx. et krav fra Told & Skat eller et påbud fra miljømyndighederne. Set fra en reguleringsmæssig synsvinkel er kendskab til processerne i en virksomhed derfor særligt relevant, når det drejer sig om brug af indirekte styringsmidler. Bemærk i øvrigt, at årsagskæden ikke kun går fra omverden, over virksomhed og til resultater, men at virksomheder kan påvirke deres omverden. Inden for miljøområdet er det ligefrem sat i system, idet forslag til love og vejledninger sendes til høring hos erhvervsorganisationerne. Når virksomheden betragtes som et åbent system, er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i interessentmodellen, jf. (Busch et al., 1993). I følge interessentmodellen kan flere forskellige interessenter, eller interessegrupper, deltage i og påvirke en organisation. Nogle vigtige interessenter er offentlige myndigheder, ejere, ansatte, kunder, leverandører og banker. Som figur 1.2 illustrerer står virksomheden midt i en sværm af krav fra interne og eksterne interessenter, som både kan have modstridende interesser og fælles interesser. I praksis sker påvirkningen af virksomheden i et netværk af relationer mellem virksomhed og interessenter (Hedaa, 1993). Modellen skelner ikke mellem personer/grupper indenfor og udenfor organisationen. De interessenter som påvirker organisationens formulering af mål, valg af løsninger m.m. er ikke kun dem inde i organisationen. Långivere, en dominerende kunde eller fagforeninger kan have stor indflydelse. Indflydelsen kan i tidens løb skifte fra én interessegruppe til en anden, fx. styrkes aktionærernes og långivernes indflydelse i en virksomhed som har dårlig økonomisk udvikling. I konflikt situationer ser man ofte virksomheder argumentere mod krav fra én gruppe, med henvisning til krav fra en anden gruppe. Der henvises for eksempel til begrænsninger i konkurrenceevnen dvs. kundernes interesse, enten for at dæmpe udviklingen i lønomkostninger dvs. ansattes interesse, eller for at dæmpe udviklingen i miljøomkostninger dvs. miljømyndighedernes interesse. Interessenterne har et bidrags-belønningsforhold til virksomheden. Et eksempel er de ansatte der bidrager med arbejdskraft og kvalifikationer til virksomheden og modtager løn, m.m. Et andet eksempel er det offentlige der bidrager med grunde, afløb, uddannelse m.m. og modtager arbejdspladser og skatter/afgifter. Virksomhedens eksistens afhænger af om interessenterne anser belønningerne så værdifulde, at de fortsat vil yde et bidrag. Det er en vigtig ledelsesopgave at fastholde de forskellige interessenters bidrag. For at varetage interessenternes behov, bliver der i større organisationer eventuelt opbygget afdelinger, eller ansat personer, med ansvar for at holde kontakt med bestemte interessegrupper.

14

15

16 Substitutter, dvs. i hvilken grad udvikling i aftagernes præferencer eller teknologi udvikling kan medføre, at industriens marked falder på en måde, som er uden for industriens indflydelse. Aftagernes forhandlingsstyrke, der påvirkes af om der er mange eller få aftagere af industriens produkter, og i hvilken grad de er i stand til samlet at lægge pres på industrien, for at accepterer givne vilkår angående pris, kvalitet, miljøforhold m.m. Leverandørernes forhandlingsstyrke, der påvirkes af om der er mange eller få leverandører til industrien, og i hvilken grad de er i stand til samlet at lægge pres på industrien, for at acceptere givne vilkår vedrørende pris, kvalitet, miljøegenskaber m.m., og i hvilken grad dette vil slå igennem på industriens konkurrenceforhold og indtjening. Alle fem konkurrencekræfter kan påvirkes af de offentlige myndigheder/institutioner, der kan optræde som både aftager og leverandør. Det offentlige kan også påvirke konkurrencen via støtteordninger, afgifter m.m. I følge Porter bør en analyse af industri strukturen derfor indeholde en vurdering af hvordan den nuværende og fremtidige, offentlige politik vil påvirke de fem konkurrencekræfter. Porter forsvarer i de to første arbejder det synspunkt, at det er mest givtigt at undersøge hvordan det offentlige påvirker konkurrencen gennem de fem konkurrencekræfter, og ikke betragte det offentlige som en selvstændig konkurrencekraft. Det skal her indskydes at det offentlige kan påvirke virksomheder på anden vis end gennem de fem konkurrence kræfter, nemlig gennem de såkaldte faktorbetingelser, se omtalen på side af Porter's tredje store arbejde "The Competetive Advantage of Nations". Konkurrencekræfterne udgør en række muligheder og begrænsninger for virksomhederne i en industri. For den enkelte virksomhed handler det om vælge en strategi, som positionerer virksomheden i forhold til konkurrenterne i industrien, for derved at opnå en konkurrencemæssig fordel. Der er to måder at opnå konkurrencemæssige fordele på. Ved omkostningsledelse, hvor man tilstræber at mindske omkostningerne for at være billigst, det kendes fx. fra mange fødevarer og stålproduktion. Den anden måde er differentiering, hvor man tilstræber at adskille sig fra konkurrenterne på fx. produktlevetid, service, leveringstid, driftsomkostninger, miljøegenskaber, lokaliseringen nær ved markedet m.m. Her er kun nævnt nogle af de konkurrenceparametre som kan komme på tale. Et kendt eksempel på differentiering er Bang & Olufsen der adskiller sig fra konkurrenterne ved sit design. En anden variabel er bredden af konkurrenceområdet, der kan være smalt eller bredt. Et smalt konkurrence område indebærer at der fokuseres på en afgrænset kundegruppe, et geografisk område, en produkttype eller anden form for afgrænsning, hvor der så konkurreres på enten prisen eller ved at differentiere sig fra konkurrenterne. På den måde ender man op med ialt 4 grundlæggende konkurrencestrategier, se figur 1.4. Sagt på almindeligt dansk, handler konkurrencestrategien om hvordan virksomheden vil konkurrere og hvilke markeder den vil betjene. 10

17

18

19

20

21 Endelig siger modellen, at tilfældigheder, fx. en oliekrise, også kan spille en rolle, ved at påvirke de fire determinanter. De tilfældige begivenheder har ikke noget at gøre med forholdene i regionen/nationen, og de er uden for virksomhedernes indflydelse, men de kan imidlertid bevirke fordele for industrier i visse regioner/nationer, men ikke i andre. Ovenstående er redegjort for nogle af hovedpointerne i Michael E. Porter's arbejder. Porter bygger på erfaringer fra 1970'erne og 80'erne, dvs. en periode, hvor hverken det offentlige eller andre interessenter, lagde samme vægt på miljøforhold som i dag. Det vurderes ikke at være en begrænsning for brug af modellerne, idet det antages, at øgede miljøkrav vil afspejler sig i modellerne. Det er dog ikke uden problemer at bruge Michael E. Porter's modeller. De bygger i vid udstrækning på erfaringer fra store amerikanske virksomheder og det kan give vanskeligheder, og behov for supplerende fortolkning, når modellerne og de skitserede sammenhænge, skal overføres til danske forhold. Tænk for eksempel på at bruge værdikæden på en typisk underleverandør med 10 ansatte. Det som er væsentligt i forbindelse med besvarelse af dette projekts problemformulering, er forhold i omverdenen som er fælles for virksomhederne i asfaltindustrien, og som kan få indflydelse på deres udvikling, og dermed på deres miljøbelastning. Som udgangspunkt er derfor valgt Porter's fem konkurrencekræfter. Men der er tale om en "modificeret Porter undersøgelse". Den handler ikke om formulering af konkurrence strategier. Formålet er at opstille en forventet fremtidig industri struktur, med vægt på forhold som kan få betydning for industriens miljøbelastning. Undersøgelsen går ikke i dybden med de enkelte virksomheders konkurrence strategier og den omhandler ikke industriens internationale konkurrenceevne. Det kræver en supplerende fortolkning af de fem konkurrencekræfters indflydelse, når undersøgelse ændres fra indvirkning på efterspørgsel og fortjeneste, og til at omhandle indvirkning på miljøbelastningen. Nedenfor gives tre korte eksempler. Det første eksempel er lokalisering. Ved formulering af konkurrencestrategier kan lokalisering være en konkurrenceparameter, fordi den kan være kilde til konkurrencemæssige fordele, ved enten omkostningsminimering, eller ved differentiering på grund af nærhed til markedet. Når det handler om miljøet er lokaliseringen relevant for belastningen af for eksempel grundvandsressourcer og mennesker. Det andet eksempel er substitutter. Ved formulering af konkurrencestrategier er substitutter vigtige, fordi de kan true fortjeneste og efterspørgsel på et produkt, og overvejelserne drejer det sig enten om hvordan man forsvarer sig mod substitution, eller om hvordan man fremmer substitution. Når det handler om miljøet er substitutter relevante, fordi de kan have både positive og negative konsekvenser for belastningen af miljøet. Det skal straks indskydes, at netop miljøegenskaber kan være en begrundelse for eller imod substituering. Det tredje eksempel er mulige nye konkurrenter i industrien. Ved formulering af konkurrencestrategier drejer det sig enten om at omgå eller hæve indgangsbarriererne. Når det handler om miljø kan man tage udgangspunkt i de to yderpunkter, en industri med høje indgangsbarrierer, hvor nye virksomheder sjældent etablerer sig, og en industri med lave indgangsbarrierer, hvor der er gennemtræk af virksomheder. De to yderpunkter illustrerer at miljømyndighedernes arbejde med en industri, i forskellig grad skal være indrettet til at miljøgodkende og føre tilsyn med nye eller eksisterende virksomheder. 15

22 Et forhold man skal være opmærksom på er, at der kan være interessenter som ikke er relevante, eller perifere, når det handler om konkurrence strategier, og derfor ikke er med i Porter's modeller. De samme interessenter kan imidlertid være drivkræfter i processen der bestemmer hvordan en virksomhed håndterer sin miljøbelastning. Et eksempel på en sådan interessent er naboer. Naboer er næppe relevant i forbindelse med konkurrence strategier, men de kan påvirke adfærden på miljøområdet, enten som følge af konflikter, eller ved at virksomheden bliver selvregulerende for at undgå konflikter. Derfor undersøges også hvordan interessenter som ikke er blandt de fem konkurrencekræfter, har påvirket, eller forventes at kunne påvirke asfaltindustrien udvikling, når det drejer sig om adfærden på miljøområdet. Den "modificerede" Porter undersøgelse af asfaltindustrien foretages i kapitel 3 og udføres på baggrund af skriftlige kilder og interviews med medarbejdere i Vejdirektoratet og virksomheder i asfaltindustrien. Dataindsamlingen er foretaget i perioden januar til maj Undersøgelsen er opbygget, så den følger de fem konkurrencekræfter, som ifølge Porter er bestemmende for konkurrencen i en industri. Virksomheden og dens produktion Til en overordnet beskrivelse af det indre af en virksomhed, er det valgt at tage udgangspunkt i Leawitts organisationsmodel, som er vist i figur 1.8. Modellen opdeler en organisation (her en virksomhed) i fire bestanddele: Opgaver, der omfatter de aktiviteter virksomheden udfører, hvilke produkter/ydelser den leverer til verdenen uden for, Struktur, dvs. hvordan arbejdsopgaverne fordeles og koordineres, Teknologi, dvs. den måde produktionsprocessen udføres på rent teknisk ved hjælp af maskiner og materialer samt fremgangsmåden ved anvendelse af maskinerne m.m. og endelig Aktører, dvs. menneskene som er ansat i virksomheden og som er karakteristiske ved have forskellige kvalifikationer, holdninger, motivation og interesser. Fordelen ved Leawitts model er, at den giver en enkel ramme til at beskrive en virksomhed, nemlig ved hjælp af fire bestanddele, og den viser desuden at de fire bestanddele hænger sammen. Forandres en af bestanddelene så kan det, på en og eller anden måde, påvirke de andre bestanddele. En anden fordel ved modellen er, at den indeholder en indirekte kobling til omverdenen, fordi det må formodes, at der ved formulering af virksomhedens strategi (opgaver/mål) tages hensyn til omverdensforholdene. Undersøgelsen af produktionen på asfaltfabrikker foretages med udgangspunkt i kravene til en miljøteknisk beskrivelse, det vil sige en kortlægning af procesforløb og af de anvendte rå- og hjælpestoffer, jf. (Miljøministeriet, 1991b og 1992) og (Miljøstyrelsen, 1993). Endvidere undersøges energiforbruget ved produktion af varmblandet asfalt. Undersøgelsen foretages i kapitel 4 på baggrund af litteraturstudier, herunder sagsakter fra amterne, virksomhedsbesøg, og en spørgeskema og interviewundersøgelse blandt amterne. Dataindsamlingen er foretaget i perioden juni 1996 til januar

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Miljø J.K. Stranddorf

Miljø J.K. Stranddorf KAPITEL 15 J.K. Stranddorf J. Fenger P. Wilhardt H.J. Styhr Petersen 280 styring Fra teknisk disciplin til ledelse styring - eller miljøledelse - diskuteres i dag flittigt som middel til at styrke og udvikle

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen. Vejledere Inger Stauning Jesper Holm

Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen. Vejledere Inger Stauning Jesper Holm Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen Vejledere Inger Stauning Jesper Holm Institut for Miljø, Teknologi og Samfund Roskilde Universitetscenter 2004 Resumé

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Miljøøkonomistyring i danske virksomheder. Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers

Miljøøkonomistyring i danske virksomheder. Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Miljøøkonomistyring i danske virksomheder Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov inden for det ydre miljø - Projektrapport Udført af: Svend Jensen ERA i samarbejde med Solvej Sigaard Knoth fra Industriens Uddannelsessekretariat

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand

Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand Håndtering af miljøhensyn i dansk byggeri Kapacitetsopbygning gennem eksperimenterende byggeri RUC TekSam Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedskultur på sygehuse

Sikkerhedskultur på sygehuse Risø-R-1471(DA) Sikkerhedskultur på sygehuse -resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Frederiksborg amt Hovedrapport Marlene Dyrløv Madsen, ph.d.-stud. Forskningscenter Risø, Afd. for Systemanalyse

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen

Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen F-studienævnet Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7 G4 DK-9220 Aalborg Ø Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen Tema:

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? En analyse baseret på en undersøgelse af 20 små og mellemstore virksomheder Februar 2001 Arbejdsliv Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere