(0 c(n. (0 (n0 (1) (I)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(0 c(n. (0 (n0 (1) (I)"

Transkript

1 c (0 c(n ol z () c (1) 0 Qo 0 0 (0 (n0 0 ø (D

2 årgang og SE-værdi på måske og højst men hvor hæsten Eller 2 DANSK VEJTDSSKRFT NR Dansk Vejtidsskrift SSN Nummer 8J95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening. Meddelelsesbiad for Amtskommunemes vejvæsener, Vejdirektoratet, Trafikministeriet, Dansk Vejhistorisk Selskab. Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv.) Bygaden 48, 9(100 Aalborg sg (aften). Fax Redaktionelle medarbejdere: Akademiingeniør, Carl Johan Hansrn, Vejdirektoratet. Direktør Per Nystntp. Pankas. aibliotekar, Lillian Olling, Vejdirektaratet. Civ. ing. 0. Christiansen, Dansk Vejhistorisk Selskab, Professor, civ. ing. H. H. Ravn. Afdelingsleder Hans Fanmp, Århus amt. Pmfessor aent Thagesen, DtU. Lokalredaktører i amterne: Roskilde Jørgen Tharsgaard Storstrøm Hans Chr. Pleidmp Ribe Mogens Fischer Viborg Søren Kølster Pedersen Bomholm Hardy Pedersen Århus Gen Disen Sønderjylland Bent Johnsen Fyn Helge ti. Jørgensen Frederiksberg FiTtn A. Olsen Ringkøbing Flemmhtg Wennike Nordjylland Svend Tøfting Vejle Jens Erik B, Pedersen Vestsjælland Frank Hagemp København Lars Egeblad Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Design, Nørregade 8, 9640 Farsø Telf Fax nge Rasmussen: regnskab/abonnement. Annette Nielsen: annonrer. Abonnementspris: Kr. 300,- + moms. om året for numre. Kr, 375,- udland. Løssalg: Kr. 30,- + moms. Medlem af: tfå$esse JJMK Oplag: 1138 eksemplarer iflg. Fagpressens Medie Kontrol for perioden 1juli joni ndlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens op fattelse. NDHOLD: Månedens synspunkt: Råstnfmangel til Vensysselske motnrveje 2 nvisteringer i mindre anlæg på hovedlandevejene 3 Vejdirektoratets motorvejspmgram 6 Kvalitetsstyringsprogram i entreprenørafdeling 9 Er støjen oo undersøgt godt nok 9 13 Motnrvejsbyggeri ved Hjørring 14 nlemational konference om asfaltbefæstelser 16 Ministerielle afgørelser 16 Trafik og miljø i større byer 20 Nyt fra vejsektorens leverandører 21 AVF årsmøde 1995 i Skanderborg 23 Nye tralikanlæg far 4,4 mia. kr. ved Ørenund 26 Skilte har det udseende skilte skal ha 28 Nyt fra Vejdirektoratet 29 Ston dobbelt brolubilarum 31 Uheldsmodel for kryds i byområder 32 Kalenderen.34 Leverandørregister.39 Dansk Vejhistorisk Selskab 40 Jobilæer i AVF 40 Focusartiklerne er fremhævet Forsidefoto: Anlæg af motorvej syd for Frederikshavn Foto: Ove Søborg Jensen MÅNEDENS SYNSPUNKT: Råstofmangel til Vensysselske motorveje Af Afdelingsingeniør Erik Sørensen, NOVEJEA AS udbudet til de Vendsysselske motorveje står der eo pasus i betingelser og tilbudsliste som: Ændringspris for udførelse afbundsikring leveret som sømateriale. Det er endda sådan at et tilbud vil blive foretrukket, såfremt en eventuel mndringspris er et beskedent beløb større. Dette fik os til ved tilbudsfasen, at forvente at der var ssstyr på tingenes. Således det kun var en op ringning til de forskellige myndigheder, så var leve ringsmuligheden af ea m5 bundsikring på plads. Der var også en pris på mar kedet ude fra, på disse materialer, ved tilbudsfasen. Disse sømaterialer, der her er tale om, er oppumpe de sandmaterialer ved Hirtshals Havn. Men så let blev det ikke Materialerne kunne ikke komme på land - grundet manglende tilladelser og sstovtrtnkkeriss mellem for skellige myndigheder. Efter en del avisskriveri i majjuni 1994, kom der klare signaler fra miljøminister Svend Auken, om at disse forekomster skulle udnyt tes - at alle myndighedsfaser skulle bringes i or den. Vi kan her ijuli 1995 sige, at vi til de to nuværen de jordarbejder omkring Hjørring, har modtaget ca m3 bundsikringssand - dette er den ende lige mængde. Denne mængde har vi købt af et privat konsortium, der for tiden byggerny ydermole i Hirts hals Havn. De større mængder sand, som der i 1994 var tale om, tror vi aldrig, vil komme de Nordjyske motor veje til gode - grund af uransagelige politiske og myndighedsmæssige grunde, selv om de stadig er til stede ved Hirtshals Havn. Mens der fortsat så ud til at være mulighed for at anvende dette indpumpede/opgravede sand, blev der fra mange sider ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer. Men det er vor opfattelse at myndigheder ne i denne periode - ikke afviste - ud bredte den opfattelse at der var bundsikring nok til de igangværende arbejder fra Hirtshals Havn. Dette standsede mange ansøgere om evt, undersøgelse og gravetilladelse i deres videre forløb. øjeblikket køres der bundsik.ring til motorvejen fra 4 forskellige lokaliteter, hvoraf de 2-3 er tømte ved disse arbejders afslutning. ngen grus i Vendsyssel Kvalitetskrav til bundsikring er DS 401, som er no minel max. komstørrelse 90 mm - 9% <0,075 mm sigte Når disse krav skal opfyldes er det specielt kravet højst 9% <0,075 mm, som er meget vanskelig at op fylde. Der findes meget sand i Vendsyssel, men det har ofte større gennemfald på 0,074 mm sigte end de 9%. Stenforekomster i opgravningsområderne er som at finde rav ved kysten - ingen. Et typisk boreprofil af et område med evt, anven delige forekomster er 4-5 m overjord, som ofte be står af moræneler - morænesand/leret. Herefter sand/siltet - sand/mellemsvagt gruset. Men der er ofte mellemlag i disse sand/mellemsvagt gruset, som indeholder meget siltede lag. Således at sortering for at opfylde kravet højst 9% <0,075 mm er totalt umuligt. Da det bedst anvendelige sand i et boreprofil ofte ligger på et gennemfald på 4-5 % på 0,074 mm sig ten, skal der meget små mængder af disse meget sil tede mellemlag, hvor gennemfald ofte er på 15-30% på 0,074 mm sigten til at ødelægge en komkurve, som kan anvendes som bundsikringsmateriale. Man må i bedste fald gennemgrave meget store områder for at frembringe en mængde, som er mulig at anvende. Da der ikke findes sten/gros til anden forarbejdning i disse forekomster, er grusgravsdrift meget kostbart. Man skal fjeme en stor mængde overjord- og mel lemlag for at finde kun et produkt nemlig bund- sik ring. Tykkelsen af overjord-mellemlag er ofte af en størrelse, således at det ikke står i forhold til den mængde bundsikring, som kan findes under disse. Alle disse forhold afholder ofte grusgravsentre prenører fra at opstarte, da man må opgrave meget store arealer, ofte under meget kostbare opgrav nings- og retableringsudgifter på en forholdsvis lille mængde som kan anvendes. Det er tillige svært at erhverve så store arealer til grusgravsformål. Dyrere motorveje? Vi må sige, at i Vendsyssel har vi en meget ssrodet<s geologisk undergrund - der befinder sig rimeli ge mængder af meget finkomet sand, som absolut ik ke er anvendelig til bundsikring. Man må frygte at med kravet på højst 9% <0,075 mm sigten, skal bundsikringen hentes i store afstan de fra de Vendsysselske motorveje. - man må gå i en virkelig dialog mellem bruger- og myndig heder om at løse denne situation, således at bundsik ring til det videre forløb af motorvejsarbejder i Vend syssel ikke løber ind i alt for store problemer.

3 er at DANSK VEJTDSSKRJFT NR nvesteringer i 111 incire Af Afdelingsingeniør Per Simonsen Vejofdelingen, Vejdirektoratet anlæg på hovedlandevejene Med beskæftigelsespakkens vedtagelse i 1993 blev der afsat flere penge til investeringer i mindre anlæg på det eksisterende hovedlandevejsnet. Bevæggrunden herfor var - ud over at gavne beskæftigelsen - forbedre trafiksikkerheden og reducere miljøbelastn ingen på vejenes omgivelser, Vejdirektoratet administrerer Vejafdelingen anlæg af cykelstier, bygennemkørsler, sortplefter, støjskærme samt udskiftningen af kabelautoværn. En så kraftig stigning i aktivitetsniveau et, som der blev lagt op til i beskæftigel sespakken i 1993, er ikke uproblematisk. modsætning til traditionelle drift- og vedligeholdelsesopgaver kræver de min dre anlægsarbejder længere tids forbere delse, inden projekterne kan gå i gang i marken, og det betyder, at større ændrin ger på finansloven i sidste øjeblik inden dens vedtagelse kan være vanskelige at efterleve i praksis. Da projekterne endvi dere i visse tilfælde også bliver forsinket bl.a. pga. indvendinger og klager til tra fikministeren fra borgerne, må der for at nå at bruge bevillingen arbejdes med en vis overbudgettering og med skuffepro jekter. Risikoen er selvfølgelig, at skuf feprojektet ikke kommer til udførelse eller er blevet forældet, hvorved pengene til projektering er spildt. Eksempelvis er der på finanslovsforslaget for 1996 kun afsat 5 mio. kr. til støjskærme mod finans lovens 30 mio. kr. i 1995, hvor finans lovsforslaget for 1995 var på 5 mio. kr. Da perioden fra planlægningsfase til støj skærmens færdiggørelse kan være op til 16 mdr., må der således ligge projekter på lager. Da der i regeringens trafikplan - Trafik påpeger, at sikkerhed og miljø er vigtige mål og satsnings områder, må det også forventes, at der fremover vil blive afsat rimelige midler til disse akti viteter. tages i år en 36 km lang rekreativ cykelsti mellem Herning og Viborg anlagt på et gammelt nedlagt jembanespor. Langs stien vil der blive opsat borde og bænke for de trætte cyklister, og stien vil blive navngivet»alhedestien«. På Bornholm gennemføres et noget anderledes cykelstiprojekt på ca. 22 km, også forhåbentlig til glæde for cyklister ne, men hvor tracéen ikke er givet på forhånd. det naturskønne landskab på Bornholms nordkyst mellem Tejn og Svaneke anlægges cykelstien som 2 meter brede asfalterede enkeltrettede cykelstier langs begge vejsider. Etableringen af separate cykelstier på strækningen fra Gudhjem til Kobbeåen pågår i øjeblikket og fortsætter på de øvrige strækninger inden for de nærme ste år. Cykelstierne følger den bornholm ske nordøstkyst og går gennem meget kuperede naturskønne områder med sær egne bornholmske landskaber, klippepar tier og naturfølsomme områder. Med baggrund i dette er anlægsarbej derne derfor meget krævende og kompli cerede, og der er mange interesseorgani sationer og enkeltpersoner, der tages med på råd, så cyklisterne kan få en mere sikker cykeltur og en endnu større naturoplevelse. Bygennemkørsler Med vedtagelsen i 1993 af regeringens beskæftigelsespakke blev der for alvor taget fat på at gøre noget ved de mere end 200 bygennemkørsler. hvor det ikke kan svare sig at opføre en ny hovedlan devej forbi byen. Der viii 9 byer i 1995 blive brugt ca. 65 mio. kr. på at forbedre trafiksikkerheden og vejmiljoet. Gennemfaristrafikken forår sager mange trafikulykker og giver utryg hed blandt fodgængere og cyklister i byer ne. Disse problemer kan reduceres ved at dæmpe bilemes hastighed, ombygge vej kryds og ved at etablere sikre krydsnings steder for fodgængere og cyklister. Det mest benyttede virkemiddel er midterheller, der tvinger bilisterne til at Cykelstier anvendes Ca. 50 mio. kr. til etab lering af cykelstier på hovedlandevejs nettet i Danmark. Beløbet har i de sene ste år været nogenlunde konstant, og de cykelstiprojekter, der ved cykelstipriori teringen i 80 erne blev programsat, vil være udført inden for de næste par år. Vejdirektoratet agter således inden for den nærmeste tid at iværksætte en ny landsdækkende prioritering af cykelstier. De nye cykelstier vil ofte være til stor glæde for cykelturisterne. Således ibrug Den 36 km lange»alhedesti anlagt på nedlagt jernhanespor mellem Herning og Viborg.

4 kunne 4 DANSK VEJTJDSSKRFT NR skifte retning og dermed reducere farten. Endvidere er der etableret en række små rundkørsler samt bedre stiforhold for cykl isterne. Vejdirektoratet tilstræber at gøre vejmiljoet smukkere og mere har monisk ved beplantning, pæne belægnin ger mm. Ombygningerne er planlagt i tæt samarbejde mellem vejmyndigheder ne, politiet og lokale repræsentanter fra skoler, borgerforeninger, handelsstands foreninger m.v. Vejdirektoratet vil i den kommende tid undersøge, om ombygningerne har den forventede effekt. Bilisternes hastighed vil blive målt og sammenlignet med målinger fra før trafiksaneringerne. Des uden vil eventuelle trafikulykker blive nøje undersøgt. Smukkere byer Ornbygningerne af bygennekørslerne er gennemført med varierende ambitionsni veau. Som en del af Vejdirektoratets»Smukke By«-projekt blev hovedlande vejen igennem Skagen åbnet i juni i år efter at være blevet totalt ombygget med stor vægt på funktion og æstetik. Et flot og dyrt projekt, som repræsenterer den ene yderlighed. andre byer har man søgt med få og billige virkemidler at etablere trafiksikkerhedsfremmende og tryghedsskabende foranstaltninger. Erfaringerne har indtil nu været, at når fqrst der tages fat på en by, skal den gøres færdig både m.h.t. belægninger. belys ning. beplantning og sikkerheds- og tryg hedsskabende foranstaltninger. Vejfor løbet gennem byen skal ses i en helhed, ellers vil modstanden mod projektet fra lokal side også være stor. nddragelsen af de lokale i projektforløbet har også stor betydning for, om projektet bliver en suc ces. Men man vil efterfølgende ofte kon statere, at disse projekter på kort sigt vil gå ud over nogle enkelte borgere - ofte handlende, som skaber en vis opmærk somhed i lokalpressen med deres kritik. rundkørsler. Dette problem vil for hålentlig være løst, når den vejregelfor beredende gruppe vedr. rundkørsler ud sender deres rapport efter sommerferien. Der rejses af og til ønske fra lokalt hold om udsmykning af nye rundkørsler med f.eks. skibsskruer. legoklodser, kastemaskiner eller skulpturer, udført af aner kendte kunstnere. Vejdirektoratet er i den forbindelse principielt positiv over for sådanne initiativer. Der skal dog i hvert enkelt tilfælde ske en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige forhold - bili stens opmærksomhed, skulpturen skal være afskærmet af hensyn til påkørsel - og det mere æstetiske. En stor del af de alvorlige uheld sker ved påkørsel af faste genstande langs med vejene. En mulig foran staltning vil derfor være at fjerne, afskærme eller gøre de faste genstande påkørselsven lige. Ved gennemgang af nogle aktuelle strækninger er det blevet vurderet, at det giver en endog særdeleshøj forrentning at sanere strækningerne for faste gen stande. Der gennemføres således som et forsøg i 1995»faste genstande sanering«på et par vejstrækninger, og det vil - hvis resultatet bliver positivt - blive en fremtidig sortplet-aktivitet. Støjskærme Der har i de seneste r hvert år været opført for ca. 25 mio. 1cr. støjskærme. Hvor en støjskærm tidligere blot var en jordvold med eller uden beplantning eller en bræddebeklædt Rockwoolmåtte, har kreativitet m.h.t. udformning af nye støjskærme været betydelig. Ved de første licitationer for støjskærme oply stes i udbuds materialet, at bygherren gerne modtog alternativer til det udbudte projekt. Dette betød, at vi fik opsat og afprøvet en række helt forskellige støj- Sortpletter Stort set alle anlægsprojekter vil have et element af trafiksikkerhed i sig, hvad enten der er tale om en ny motorvej eller en buslomme, og det vil sige, at der af Vejdirektoratets budget investeres flere penge i trafiksikkerhed end de ca. 65 mio. kr., der i 1995 anvendes til bekæm pelse af sortpletter på hovedlandevejene. Flest penge investeres i nye rundkørs ler, hvor det største problem ofte har været at få fastlagt rundkørslens diame ter. Jo mindre diameter, jo mindre fart og dermed større sikkerhed. En større dia meter. jo bedre fremkommelighed. Altså to konfliktende ønsker. Specielt har større vogntog og specialtransporter haft problemer med at komme igennem visse Rundkørsel i Frederikshavn udsmvkket med skihsskrue.

5 amter og DANSK VEJTDSSKRFT NR Autoværn Efter den megen opmærksomhed i 1994 omkring kabelautoværnene på motorveje er Vejdirektoratet nu gået i gang med udskiftningen af de i alt 430 km kabelau toværn. Udskiftningen, der er påbegyndt ved Korsør, forventes at blive gennemført over en 8-årig periode, idet stræk ninger med smal midterrabat og største kabelhøjde (75 cm) er prioriteret først. Om overgangen fra kabelautoværn til stålautoværn vil være et æstetisk frem skridt, skal jeg ikke kommentere. Slutbemærkning Det, der i 1993 startede med en beskæfti gelsespakke, er nu endt i en situation, hvor Finansministeriet skal godkende Stø/skærm af glas opsat pa Lvngbyrnotori ejen led Gentofte Sø. skærme, i materialer spændende fra glas, træ, metal og til beton af helt forskellig udformning. Det er imidlertid af væsentlig betyd ning for vejbrugernes opfattelse af vejanlæggets kvalitet, at et så stort indgreb i vejbilledet, som en støjskærm jo er, bli ver tilpasset vejen og dens omgivelser på en harmonisk måde. Derfor vil der ved alle væsentlige støjskærmsprojekter bli ve inddraget landskabsarkitekter for at sikre den vejæstetiske side af sagen. Et vellykket eksempel herpå er støjskærmene på motorvejen ved Nyborg, som er udført i træ i 2 naturfarver og med varierende højde. udbud af alle projekter over 10 mio. kr. -»overophedningscirkulæret«- god kende prisstigninger på mere end 10%. Betyder dette nu, at ovennævnte aktivite ter i de nærmeste år vil gå i stå? Sandsynlig vis ikke, idet der iflg.»trafik 2005 x netop skal satses på miljø og sik kerhed. Det vil så være af stor betydning, at alle kommende forbedringer af det eksi sterende vejnet kommer til at foregå med skyldig hensyntagen til vejens samlede kvalitet. Det skal være slut med grimme veje. For god ordens skyld skal jeg til sidst nævne, at alle de nævnte mindre anlæg gennemføres i et tæt og fortrinligt samar bejde mellem Vejdirektoratet og de be rørte samarbejdspartnere - og kom muner samt rådgivere og entreprenører. 3M PRODUKTER SES OVERALT 3M er markedsførende inden for trafiksikker hedsprodukter - gennemtestede produkter, der anvendes overalt verden. 3M Trafiksikkerhed ScotchlaneTM Midlertidig vejafstribning StamarkTM Permanent vejafstribning 3M Færdselssøm 3M Vejtavler ScotchliteTM Refleksfolie til alle vejtavler 3M GVER PROFESSONEL VEJLEDNNG Skal en afmærkningsopgave løses professionelt, så kontakt 3M. Vores konsulenter og teknikere er klar til at rykke ud, rådgive og præsentere produkterne, feks. i form af en mørkedemon stration, som er den korrekte måde at demon strere produkternes refleksegenskaber på. 3M Køretøjsafmærkning ScotchliteTM Refleksplanker Reflekstrekanter Lastvognsafmærkning (Vehicle Conspicuity) 3M Personlig Sikkerhed ScotchliteTv Tekstilrefleks til beklædning 3M Sikkerhed til Søs ScotchliteTM Til redningsudstyr Til farvandsafmærkning 3M Dekoration ScotchliteTM Til firmaskilte & facadedekorationer 3M als Afd. for Trafiksikkerhedsprodukter Fabriksparken 15, 2600 Glostrup M

6 Holsted Kolding Frederikshavn Skads Vejen Bjergby Syvsten Brønderslev Hjorring 6 DANSK VEJTDSSKRFT NR Vejd irektoratets motorvejsprogram Af Anlægschef Niels Chr. Skov Nielsen Vejdirektoratet 1994 var året hvor Vejdirektoratet kunne åbne den sidste strækning af det store motorvejs-h, men dermed er anlæg at motorveje i Danmark ikke slut, Der skal således frem til år 2000 investeres oa. 4,5 mia, kr i motorvejene og andre store overordnede veje. Vejdirektoratet arbejder nu med projek tering og anlæg af de motorveje og andre overordnede veje der fører trafikken ind på det store H. samt med at udvide de mest belastede eksisterende motorveje fra 4 til 6 spor. Det samlede program er som vist på fig. hovedsageligt placeret i Jylland, bortset fra udvidelsen af Helsingørmotorvejen og Amagermotorvejen fra 4 til 6 spor, samt Tværvej der anlægges som rnotortrafikvej fra Høje Tåstrup til Holbækmotorvejen. Programmet er som følger: Fomdsætningerne for at ovennævnte pro gram kan gennemføres er, at de nødven dige bevillinger via de årlige finanslove er til stede. dette tilfælde er der taget udgangspunkt i finansloven for 1995 samt de efterfølgende budgetoverslagsår, sup pleret med anlægsloven fra maj måned 1995 vedr. Hovedstadsregionen. Vendsyssel Anlægsloven for Vendsyssel er fra 1990, og forudsætter at begge strækninger fra Vodskov til Frederikshavn og fra Nr. Sundby til Hirtshals kan være færdige senest i år 2000, idet de første etaper kan åbnes i Dette er indtil videre opfyldt idet de mellemliggende etaper dog er for skudt i h.t. anlægslovens forudsætninger. Dette skyldes hoved sageligt mange pro-, Strækning Åbning Pris Længde Vendsyssel Vodskov - Jyske As okt mio. kr. 15 km Jyske As - okt mio. kr. 18 km Syvsten - okt mio. kr. 10km Nr.Sundby - okt mio. kr. 21 km Brønderslev - okt mio. kr. 21 km - Hjørring okt mio. kr. 12 km Bjergby - Hirtshals okt mio. kr. 11 km Esbjerg - Kolding Esbjerg - jun mio. kr. 11 km Skads - jun mio. kr. 18 km Holsted - jun mio. kr. 19 km Vejen - okt mio. kr. 20 km Figur 2. Oversigtskort. blemer med fastlæggelse af linieføringer ne på strækningeme fra Vodskov til Jyske As, fra Nr. Sundby til Brønderslev og fra Brønderslev til Hjørring. Dette har betydet udsættelser på disse strækninger på 1-2 år, og samtidig medført at anlægsprogrammet for de strækninger der endnu ikke er igangsat er yderst presset i perioden fra 1997 til år De enkelte strækninger fremgår af fig. 3 Herning - Århus Herning: Bording okt mio. kr. 21 km Låsby - Arhus okt mio. kr. 17 km Rute 26, Århus - Hanstholm Rodkærsbro motortrafikvej jun mio. kr. 10 km Skive Fordelingsvej okt mio. kr. 8 km Viborg Syd okt mio. kr. 2 km Hovedstadsregionen Helsingørmotorvejen okt mio. kr. 7 km Amagermotorvejen okt mio. kr. 6 km Tværvej, motortrafikvej jun mio. kr. 3 km Figur]. nvesteringer i motorvejsanlæg og større overordnede veje frem til år 2000 Figur 3. Vendsyssel-motorvejene.

7 DANSK VEJTDSSKRFT NR Varbro Å ved Bjergby, nord foto: Lene Storm. Gadholt Buebro ved Frederihshavn. foto: Ove Søborg Jensen. Anlæg af rundkørsel hen over motorve jen Esbjerg-Kolding ved Esbjerg. Foto: Lene Storm. Figur 4. Motorvejski-yds ved Kolding. dt, 1 - Figur 5. Passage af Skive Ådal. 44$

8 Kolding Kolding 8 DANSK VEJTDSSKRFT NR. 8. i995 På strækningerne er der et par interes sante bygværker og strækninger. Passa gen af Jyske As på etapen fra Jyske As til Syvsten er et af stederne. Her kommer motorvejen til at løbe parallelt med den eksisterende hovedlandevej vest for den ne. Desuden bliver der udført en overført faunapassage midt i Jyske As over motorvejen. Af interessante bygværker kan nævnes faunapassagen ved Varbro A ved Bjerg by, der er vist på fotoet, samt Gadholt buebro, der ligeledes er vist på fotoet. Faunapassagen ved Varbro A er et dob belt bygværk, der udover faunapassage ligeledes benyttes til en dobbeltrettet cyklesti. Gadholt buebro er udført med hojstyrkebeton, og bliver»porten< til Frederikshavn. Esbjerg - Kolding Anlægsloven for denne motorvejsstræk ning er vedtaget i Folketinget i 1989, med forventet åbning af delstrækninger i perioden 1996 til 98. Dette vil blive fuldt ud opfyldt, idet strækningen fra Holsted til Esbjerg enddog er fremrykket fra 1998 til Også på denne strækning er der en del interessante strækninger. Bl.a. udføres to frakørsler som rundkørsler hen over motorvejen. På strækningen ved Esbjerg kommer der er jordoverskud på ca. mio. kbm. jord, som vil blive placeret tæt ved motorvejen i en stor»jordskulp tur«. Ved Forbindelsen mellem motorvejen Esbjerg - og motorvejen Græn sen - bliver etableret som et fuldt motorvejskryds i form af et 3/4 klø verblad. Retningen fra Esbjerg - Kolding mod nord er ført over (under) i en direk te rampe, idet denne rampe sammen med den modsatrettede fra nord mod Esbjerg udgør de to mest trafikerede retninger. Se figur 4. er vedtaget. Det mest interessante rent anlægsmæssigt ved disse strækninger er uden tvivl daibroen over Skive Adal, som vist på fig. 5. Broen er 440 m lang (og er dermed Danmarks længste dalbro over land), 15 m bred og mellem 8 og 10 m høj. Den bliver udfort i beton og koster i alt ca. 50 mio. kr. 1juli måned indviede vi en udstillingsplatform såle des at der er mulighed for at følge byggeriet, der udføres fra nu og frem til efteråret Hovedstadsregionen Med vedtagelsen af anlægsloven i Folke tinget i maj måned i år er der atter kom met anlægsaktiviteter på hovedlande vejsnettet i Hovedstadsregionen. Det dre jer sig om udvidelse fra 4 til 6 spor af Amagermotorvejen fra G. Køge Lande vej til øresundsmotorvejen og af Helsing ørmotorvejen fra Klampenborgvej til øverødvej. Derudover anlægges en 2 sporet motortrafikvej fra høje Tåstrup til Holbækmotorvejen. Udfordringen ved de to førstnævnte strækningers udvidelse er, at udvidelsen foregår samtidig med at trafikken skal kunne afvikles på et rimeligt nveau. Amagermotorvejens udvidelse foregår dels i midterrabatten (over Avedøre Hol me) og dels i yderrabatterne (på Ama gersiden). På broerne inddrages en del af nødsporet. Dette arbejde igangsættes i begyndelsen af august måned i år og for ventes færdigt medio oktober På Helsingørmotorvejen foregår udvi delsen som en sideudvidelse i begge sider på hele strækningen. Samtidig med udvidelsen foretages en længe tiltrængt renovering af belægningerne og broerne på strækningen. Dette arbejde forventes igangsat ca. 1. april 1996 med færdig gørelse til efteråret hele anlægs perioden forventes opretholdt 2 smalle spor i hver retning. Endvidere forventes etableret en række trafikinformatik-for anstaltninger (f.eks. køvarsling), der kan medvirke til en smidigere og mere trafiksikker trafikafvikling. Stabiliserer Forstærker Herning - Århus Der er vedtaget anlægslov for de to strækninger fra hhv. Herning til Bording og fra Låsby til Arhus, medens der end nu ikke er kommet nogen afklaring af forholdene på strækningen fra Bording til Låsby (passage af Silkeborg). Projek teringen af de to strækninger pågår plan mæssigt. og i 1996 forventes at kunne opstarte enkelte af broarbejderne. Rute 26, Århus - Hanstholm januar måned i år kunne omfartsvejen ved Thisted tages i brug og i vinteren er endvidere broerne ved Rødkærsbro igang sat, således at der nu arbejdes i marken både her og ved Skive. Endvidere indgik anlæg af Viborg Syd i anlægsloven for Hovedstadsregionen, således at denne nu Større sikkerhed med Fibertex tilasfaltrenovering Forlæng vejens levetid og opnå en økonomisk renta hel løsning ved at anvende Fibertex AM2 ved renove ring af beton- og asfaltveje: Færre gennemslags revner ngen udvaskning af bærelagene Bortledning af vand fra vejkassen Kontakt os for yderligere information eller rådgivning om din konkrete opgave. Byggros als har fuldt program af geotextiler, geonet, ero sionsprodukter, membraner, græsarmeringsblokke mm.

9 - Ansvar - Dokumentation - Dokumentation - ansvar - de - afregning - Varsling, - Hyppighed, - Materiel DANSK VEJTDSSKRFT NR Kva itetsstyringsprøgram i entreprenøratdeling Souschef i EntreP KVT (JR JJFis:NrJJ,.pR,S,. For at tilgodese bygherrens krav til kvalitetsstyring i forbindelse med indgåelse at kontrakt om drift og vedligeholdelse at hovedvejsnettet i Nordjyllands Amt har Entreprenørafdelingen udarbejdet en vedligeholdelseshånd bog. ;&,ss, O,» JNE;, 11N Vil til, *1 [(11 (,ri VV EN, lrr,,, 1t NORflJV N), ni i vinteren 1994 udbød Amtsvejvæsenet driftsentreprise 101, omfattende græs slåning, afvandingselementer samt renhold på hovedlandsvejsnettet for perio den i offentlig licitation. Amtets Entreprenørafdeling vandt licitationen, og skulle efter kontraktindgåelse i gang med at opbygge et kvalitetsstyringssystem, der kunne honorerer de krav, som var givet i udbudsmaterialet. Krav til system udbudsmaterialet var der stillet krav til et kvalitetstyringssystem indeholdende følgende: og opgavefordeling f.eks. i en organisationspian - Rutiner for indkøb, lagering og doku mentation af materialer af materiel af arbejder - Egenkontrol i form af proces- og slutkontrol deen med vedligeholdeseshåndbog og de tilhørende værktøjer, har foruden at tilgodese ovennævnte krav, været at frembringe et internt styringsinstrumen tet for entreprenørafdelings administrati ve personale samt instruerer folkene i marken om arbejdets udførelse samt den nødvendige papirgang. Opbygning af håndbog Håndbogen er inddelt i 3 hovedafsnit. 1. ndledende afsnit omfattende beskri velse af - organisation, og bemyndigelse, generelle principper for rekvi sition, - dagrapporter, - egenkontrol, og - byggemøder. 2. Skemalagt vedligeholdelse, hvor arbej det udføres af entreprenøren uden varsling fra bygherren, men efter en beskreven hyppighed varierende over året. Det drejer sig om driftsaktivite terne, græsslåning, renhold af grønne arealer (affaldsopsamling), renhold af toiletter samt renovation. 3. Varslet vedligeholdelse, hvor arbejdet udføres efter varsling fra bygherren, med fastlagte tidsfrister for påbegyn delse og færdiggørelse. Det drejer sig om driftsaktiviteterne, grøfteoprens ning, rabatprofilering, oprensning af brønde, fortovsarbejder, fejning, renhold af kantpæle samt maling af bor de og bænke. Beskrivelsen af de enkelte driftsakti viteter er i afsnit 2 og 3 opbygget som følgende: kun for varslet vedligehol delse - Arbejdsbeskrivelse kun for skemalagt vedli geholdelse og materialer - Dagrapport - Afregning - - : Organisation indledningen beskrives som udgangs punkt Entreprenørafdelingens organisati on, der for driftsentreprisen er som vist i figur 1. Med hensyn til arbejdet i marken har Entreprenørafdelingen organiseret hoved parten af arbejdet i kolonnedrift fordelt på bygherrens 3 ingeniørdistrikter. Til hver distrikt er desuden tilknyttet et maskinhold og et ambulancehold. Kolonneme, der består af 1 kolonnefører samt 1 medhjælper, udstyret med kolonnevogn samt diverse materiel samt Afdelin sleder Souschef Entrepr seleder Omr deleder Områdeleder Omr deleder distrikt Sæb distrikt Pandrup distrikt Klaru Kolonne Kolonne Kolonne Maskln- Arnbulan Kolonne Kolonne Kolonne Maskln. Ambulance- Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne Maa)dn- Ambulance nr. 1.1 nr. 1.2 nr. 1.3 hold hold nr.2.1 nr. 2.2 nr. 2.3 hold hold nr, 3,1 nr.3.2 nr. 3.3 nr. 3.4 hold hold Figur]. Organisationspian for driftsentreprise JO].

10 Rekvirering 10 DANSK VEJTDSSKRFT NR Nordjyllands amt Amtsveivæsenet Rekvisition nr. af arbejde pvaherre: Nordjyllands amt. Amtsveivæsenet. Drifts- oa anlæasafdelinaen Entreprenør: Nordjyllands amt, Amtsvejvæsenet, Entreprenørafdelingen dentifikation Driftsentreprisenr.: lnaeniørdistnkt Sæby Vej nr. Fra km: Titel: Til km: NORDJYLLANDS AMi EN TR BP B END BA BO ELNGEN Leca! er KONTROLSKEMA FOR DRFTSENTREPRSE 101 i 9 B,. D,iBsektisjtet X Nr. loriftsaktisitet 2_6 Dtmss 3.r.ng 82 Fe!meg 6 Grofteeprensn:ng 8 3 Renhotd al gronrte arealer 62 Rabarprotder.eg 84 Reehold al ciletrer 63 Brande 8 5 Renhold al kanrpæ;, 64 Fc,nicvn 8 6 Renovetiee 8 7 Borde og broeke Keo al Sen 158 kl veinr Fra km 17.1 knt larfleidetudrertaf Arbe;det Lorden eemrorkr-rrr-e Beskrivelse at arbejde: Kontrol trifont el Dem / 189 kl Vejer Leka tel Fra kro l!!l i Arbe. i e... 1der cdfort at [lder Lorden kke lorden Tidsplan aanasætnina: Fædiaaørelse Afreaninqsform Tilbudslistens enhedsriser: Tillægsarbejde efter tilbudslistens enhedspriser: Regningsarbejde efter tilbudtslistens enhedspriser: Anden afrenina: Bemærkninger: Dato / 199 ko rro m,dlr taf Den / 199 k Ven Fr4 kro 138 kro Arbejder r.d orl al Arbejdet orde, kke iordr,n Lakeirrot Rernerrk,lnoer gerrrrol Lrrreo art flor, / 155 kr Vejrrr Fra kro Di kro Loka;;tel Anbe 1dei dion al 1o_._._.c Arbojdet orderr kke firden For ntreprenor For Bygherre Underskrift Figur 2. Udjàrrnning afrekvisitionsblok. materialer, udføre alt skemalagt vedlige holdelse samt dele af den varslede vedli geholdelse. Maskinholdene. der består af lastbiler, rendegravere, traktorer med diverse red skaber samt viberationsmateriel. det hele incl, fører udfører græsslåning, grøfteop rensning, rabatprofilering samt renhold af kantpæle. Ambulanceholdene, der består af min. 2 mænd med kolonnevogn og diverse småmateriel. udforer fortovsarbejder. Ansvar og bemyndigelse håndbogens afsnit om ansvar og be myndigelse er bla, beskrevet hvorledes den udførende del af organisationen er givet bemyndigelse til at udføre arbejdet efter udbudsmaterialets arbejdsbeskrivel ser. tidsfrister og hyppigheder. Områdelederen, som er organiseret med en i hver af Amtsvejvæsenets 3 ingeniqrdistrikter, har den daglige kon takt med folkene i marken samt bygher ren, når denne rekvirerer arbejde. Områ delederne planlægger de enkelte arbejder samtidig med at de indsamler dokumen tation for udført arbejde samt føre pro ces- og s]utkontrol. Entrepriselederen har ansvar for ind køb og distribution af materiel og materialer samt indgår i ledelsen når der skal træffes aftaler med bygherren om større ændringer i arbejdet. Rekvirering af arbejde Som værktøj for aftaler mellem bygherre og entreprenør er der udviklet et rekvisi tionssystem, hvor aftaleformularen er gengivet som figur 2. For alt varslet vedligeholdelse skal rekvisition udfyldes. hvor der foruden beskrivelse af arbejdet træffes aftale om tidsplan og afregningsform. Dagrapporler Figur 3. Kontrolskema for egenkon tro!. Som dokumentation for udført arbejde bliver der for alle dele af driftsentrepri sen udfyldt dagrapporter. Rapporterne udfyldes af folkene i marken med angi velse af udførte mængder opdelt på sam me niveau som poster i udbudsmateria lets tilbudsliste. Dagrapporteme indsamles af områdelederen og danner grundlag for afregning af entreprisen. Desuden anvendes rapporteme som kontrol enten ved at de medsendes når der foretages afregning eller ved at kopi, som opbevares af folkene i marken, fremvises for områdeleder som egen kontrol eller for bygherrens tilsyn. Egenkontrol Den i vedligeholdelseshåndbogen be skrevne egenkontrol foretages visuelt og med en frekvens afstemt efter hyppighed for arbejdets udfqrelse over året. Foruden egenkontrol ved check af dagrapporter udfyldelse kontrolskema som vist i figur 3. Kontrollen udføres som hovedregel af områdelederne. Afregning Der er i udbudsmaterialet for driftsentre prisen ikke stillet krav til hvilket system eller princip, der skal afregnes efter. Efter aftale mellem bygherre og entre prenør er der udarbejdet et acontosystem i det Windows-baseret regnearkssystem Quatro Pro, hvor udførte mængder for delt på tilbudslistens poster løbende opgøres hver måned. Acontobegæringer fremsendes til hver af bygherrens 3 ingeniørdistrikter. Foruden at fungere som afregningssy tern er acontobegæringerne et glimrende styringsværktøj for Økonomien samt plan lægningsredskab til brug ved vurdering af behov for mandskab og materiel. Byggemøder Efter aftale er der i håndbogen indbygget en pasus om afboldelse af min. 4 årlige

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå November 1996 den danske vejsektor 1971-96 Nr.11 -Focuspå ISSN (Xli (-6548 Nummer 11)96 - årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr, 10279. Medlemsblad for Dansk Amisvejingeniørforening. Meddelelsesbiad

Læs mere

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering z I -I, 0 c(i) Qo 0 (0 c 1 DANSK VEJTTDSSKRIFT NR. 3 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 3/96 årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening.

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica»

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica» ,q. I z (7 I -I, 0 c(ø, Qo z 0 acd nordisk årgang Broer Planlægning Kørelojers Drift Datateknologi et DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.5 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN (1)1 1-6548 Nummer 5,96-73 Udgivet af Dansk

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet = i I -k Ç (D-h mm CD tekniske udføres - og INDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Efteruddannelse - en livsopgave Af Ivar Sehacke, international chef i Vejdirektoratet og formand for VEJ-EU 2 FOCUS ARTIKLER: Uheld

Læs mere

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet orter - skrevet Dansk sorter Veje & Trafik af teknikere til teknikere - - fra Lars Jørgen ARTIKLER Januar 01 Månedens synspunkt: 3 Status og fremtid for Vejsektoren AfSvendTøfting, Nordjyllands Amt, ansv,

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3 Focus: DanskVejtidsskrifl MINISTERIELLE AFGØRELSER: længere sigt. Stabilitetsprøvning af Jysmaster Af Lars Haslund, DAN-INTRA El-Teknik AIS 4 Når teknologi

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Støjen. Af Hans Fårup, Arhus Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Støjen. Af Hans Fårup, Arhus Amt 0 c 0- ol z I -I, 0 0c(j Qo B 0 cl) (D - årgang helt meget 7 DANSK VEJTIDSSKRIFTNR. 1. 1995 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 1/95-72 Udeivet af Dansk Wjtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen t ê 4 status årgang INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt 3 Veje 2020 Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen 8 En amtsvejingenior takker at 14 Vejdirektoratet og amtsvejvæsnerne

Læs mere

Vejd irektoratet justerer kursen

Vejd irektoratet justerer kursen = I s I S I S.. I både et til NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejdirektoratet justerer kursen Af sejdirektør Henning Christiansen 2 FOCUS ARTIKLER: GPS styret entreprenørarbejder ved øresundsbyggeriet Af landinspektør

Læs mere

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet -

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - - -, -- Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - Dansk se side 272. November 1989 Vejtidsskrift 11/89 årgang 66 Dem der tror det er bladud givere og messearrangører. at klippe hinanden! Danskerne kan ikke

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejbelysning. nogle udråbt som verdens bedste.

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejbelysning. nogle udråbt som verdens bedste. I:, CD (I) CD 0 CD - 0 c7 ø 0 0. z. I ) 0 c Cl) 0 CD CD Cl) 5. (0 igang Fax. - af en for svarene et hvad også DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 12 1993 Dansk Vejfidsskrift )SSN 0011.6548 Nummer 12/93-70 Udgivet

Læs mere

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt - hvad - Præsentation,forlob - Det ARTIKLER Marts 2003 rorside: Skanderborgmotorvejen i retning mod syd roro. Hans Faarup Februar 2003 Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup,

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen i Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Ministeriet for offentlige arbejder Dansk

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

ARTIKLER. August 2003

ARTIKLER. August 2003 ç - sji &E ø--i ti 2 I IV 1 S) 4 VI 4 Forside: Bus-og Foto: HUR Vejteknisk Institut af byudviklingsprojekter 25 Transportpolitik for Vestsjællands Amt 33 Traflksimulering som ny metode til trafikale konsekvensvurderinger

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN.

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. ansk A fejtidsskrift / MAJ 1982 / DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. Alle problemerne med at»hakke< fliser til, er nu forbi. UK 10 er et Ulefos kvalitetsprodukt, der passer til 9 forskellige

Læs mere

KOLOFON 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 SEPTEMBER INDHOLD NO. 9 2008. Digital forvaltning og borgerservice. Klima og trafik.

KOLOFON 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 SEPTEMBER INDHOLD NO. 9 2008. Digital forvaltning og borgerservice. Klima og trafik. - Hundige - ophængning offentlig Et årgang INDHOLD NO. 9 2008 Månedens synspunkt 3 Digital famaltnng og borgerserrice KOLOFON ISSN 0011-6548 Nemmer 9 2008-85 Udgivet at Dansk Veitiduakrift ApS, reg. nr.

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Transportplanlægning Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Per Homann Jespersen, RUC

Transportplanlægning Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Per Homann Jespersen, RUC = at 0 r :: 4nÅm r Tuse Telf. INDHOLD 8 2006 Månedens synspunkt 3 Hvorfor sylter regeringen forskning i transport Forskning og efteruddannelse Jens E. Pedersen, VEJ-EU, Anker Lohmann Hansen, Aalborg Universitet

Læs mere

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg I... = I.- i ARTIKLER August 2001 Månedens synspunkt: 3 Nye perspektiver i vej- og transportplanlægning AfTrafik- & transportchefknud Erik Andersen, Vejdirektoratet Kolofon: ISSN 0011-6548 Nummer 8/2001

Læs mere