LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013"

Transkript

1 LERGRAVSVEJ Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 19. juni 2013 vedtaget forslag til lokalplan Lergravsvej med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

2 Indhold Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget...3 Lokalplanen og kommuneplantillæggets baggrund og formål... 3 Lokalplanområdet og kvarteret...4 Byggeønsker... 5 Lokalplanens indhold... 7 Udbygningsaftale...8 Miljøforhold...9 MPP, Lov om miljøvurdering af planer og programmer...9 Miljømæssige gener fra virksomheder...9 Kystnærhed...9 Skyggediagrammer Komfortzonediagram...11 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Kommuneplantillæg Boligpolitik Varmeplanlægning Ledningsforhold Trafikstøj Bydelsplan Lokalplaner i kvarteret Miljø i byggeri og anlæg Regnvand Lavenergi Tilladelse efter anden lovgivning Affald...17 Rottesikring...17 Jord og grundvand...17 Generelt vedrørende jord og grundvand Museumsloven Lokalplan Lergravsvej Formål Område Anvendelse Bane-, vej-, sti- og pladsforhold samt byggelinjer Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Byrum og ubebyggede arealer Parkering Ledningsforhold og tekniske anlæg Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed og regnvand Matrikulære forhold Retsvirkninger Ophævelse af lokalplaner er af gennerel karakter Tegning nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning Tegning nr. 2 Bebyggelsesplan Tegning nr. 3 Vejforhold, friarealer og stier Tegning nr. 4 Parkeringsarealer og pladser Tillæg til plan Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg?...34 Lokalplan Lokalplanforslagets retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Kommuneplantillæg Praktiske oplysninger... Bagsiden Andre tilladelser i henhold til anden lovgivning Sikring af metroarealer Indflyvningszone til Københavns Lufthavn VVM i forbindelse med P-hus Forsideillustration: Luftfoto af området set mod nordvest det aktuelle lokalplanområde er indrammet med hvidt. (JW Luftfoto, juli 2012)

3 Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Luftfoto af området (JW Luftfoto, juli 2012). Lokalplanen og kommuneplantillæggets baggrund og formål Gennemførelse af den foreslåede bebyggelse forudsætter en ny lokalplan med kommuneplantillæg.planerne giver mulighed for boliger og erhverv på de tidligere erhvervsarealer. Planerne giver endvidere en højere bebyggelsesprocent/-tæthed og en ny struktur med vægt på byliv og lysforhold for bebyggelsen. Skanska har derfor anmodet om at udarbejde en ny lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2011 med henblik på at opføre en bolig- og erhvervsbebyggelse på i alt ca m² svarende til en bebyggelsesprocent på 130 på sigt for deres ejendomme under ét. Ejeren af ejendommen Strandlodsvej 61, Rodox Huset I/S, har i anledning af den aktuelle planlægning, og den hidtidige manglende udlejning af en del af den eksisterende Skanska ønsker at videreudvikle arealer på Østamager omkring Metroarealerne nord for Øresundsvej. Henning Larsen Architects og Tredje Natur har derfor, for Skanska, udarbejdet en helhedsplan for arealerne Øresundsvej 145 og Strandlodsvej 67 til opførelse af en overvejende boligbebyggelse med mulighed for indretning af arealer til butiks- og erhvervsvirksomhed. Herudover har Skanska ladet tegnestue Gottlieb Paludan Arkitekter udarbejde et projekt på arealet Øresundsvej med butikker i stueetagen og parkeringshus i de øvrige etager. Skanska ønsker at opføre en bebyggelse med ca. 400 boliger, med mulighed for op til m² serviceerhverv og opførelse af et parkeringshus med ca. 270 pladser og m² butikker. Lokalplanområdet udgør ca m 2 (Illustration 1). 3

4 bebyggelse, ønsker om at udvide muligheden for at bebygge ejendommen. I den anledning har Holscher Arkitekter A/S fremsendt skitseprojekt for en mulig bebyggelse med et etageareal på i alt ca m² på ejendommen. Den gældende lokalplan 346 fastlægger området til blandet boliger og serviceerhverv i bebyggelser i op til 6 etager. Der er udpeget arealer til offentlige formål til fx institutioner m.v. samt en hovedcykelsti på Amagerbanens tidligere areal. Bebyggelsesprocenten i lokalplanen er på 90 for Skanskas arealer. I Kommuneplan 2011 er området opdelt i fem forskellige rammeområder. Med kommuneplantillægget vil rammeområderne blive samlet, og byggemulighederne udvides. Ligesom i Kommuneplan 2011 er der særbestemmelser i det foreslåede kommuneplantillæg, så området kan ses under et. Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet er afgrænset af den østlige side af Amagerbanens tidligere areal, Øresundsvej, Strandlodsvej og Lergravsvej, som vist på illustration nr. 1 over lokalområdet. Lokalplanområdet gennemskæres af banegraven til metroen, der fører hen til Øresund Station. På Skanskas areal lige nord for metroarealet er der et nyere stianlæg mellem Strandlodsvej og Øresundsvej. Mod øst ligger det tidligere areal til Amagerbanen overvejende med grusarealer. Der er ubebyggede grunde nord og syd for metroarealet. På Skanskas arealer nærmest Strandlodsvej er en tidligere erhvervsbebyggelse midlertidigt indrettet for indendørs skateboard-aktiviteter for unge. På arealerne KMS, Eksisterende veje og stier i og omkring lokalplanområdet. (Illustration 2) ved hjørnet af Strandlodsvej og Øresundsvej ligger en halbebyggelse samt børneinstitutioner. Lokalplanområdet ligger i det tidligere industriområde på Østamager. Området er under omdannelse fra industri til overvejende boliger og serviceerhverv. De eksisterende bebyggelser i det tidligere erhvervsområde har varierede højder, som det ses på luftfoto af området. Mod vest ligger et bolig- og parkområde Lergravsparken. Lokalplanområdet ligger tæt på Amager Strand, sejlklubber og kolonihaveområder samt mod nordøst et erhvervsområde. Der vil være adgang gennem bebyggelsen via et omfattende stisystem, der sikrer bedre forbindelser for bløde trafikanter. 2,5 m 3,5 m Principsnit fællessti, kaldt Amagerruten. Lokalplanområde Helhedsplan for nyt cykelstianlæg på Amagerbanens tracé langs lokalplanområdets østlige grænse. Københavns Kommune er bygherre. Arealet til cylelstien er magelagt/byttet med et tilsvarende areal hos Skanska. Skitserne er udarbejdet af tegnestuen Schønherr A/S og ingeniørvirksomheden Moe og Brødsgaard for. (Illustration 3) 4

5 Butiksindgang Kommunen er i færd med at planlægge et afsnit af cykelruten på Amagerbanens tidligere tracé. Se illustration 3. GRØNT AREAL Lokalplanområdet rummer ingen bevaringsværdige bygninger eller træer. Byggeønsker Den ny bebyggelse foreslås opført i varierede højder med en særlig markering i form af to markant højere bygninger længst mod nord/vest og længst mod syd/øst. Bygningerne overskrider kommuneplanen maksimale højde, derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør den ekstra højde. Bebyggelsen med markeringen er vist på de efterfølgende illustrationer På illustration 11 vises idéoplæg til, hvordan rum mellem bygningerne kan tage sig ud. Boligbebyggelsen udføres med altaner og med tagboliger, der rykkes ind og ud i forhold til facaden. Udkast til bygningernes facader og materialer er vist som illustration 12. Parkeringsnormen er 1 p-plads pr. 150 m² etageareal. Der etableres derfor mindst 281 parkeringspladser og cykel parkeringspladser til boligbebyggelsen. DAGINSTITUTION ØRESUNDSVEJ BANEGRAV Trappe/elevatoradgang til parkering Broforbindelse Varetransport BOLIGOMRÅDE Trappe/elevatoradgang til parkering Forplads med cykelparkering BUSSTOP BOLIGOMRÅDE ØRESUND METROSTATION P-husets placering ved Øresundsvej. Skitsen er udarbejdet af tegnestuen Gotlieb Paludan for Skanska A/S.(Illustration 5) Forslag 2 7 etg Udover bolig- og erhvervsbebyggelsen muliggøres på arealet Øresundsvej et parkeringshus, med butikker i stueetagen. Parkeringshuset skal dels fungere som parkering til butikkerne, ca. 25 pladser, og dels fungere som parkering for boligbebyggelsen øst for lokalplanområdet. Parkeringshuset vil kunne rumme i størrelsesordenen 270 parkeringspladser og være på ca m² i grundplan. Idé til ud formning af parkeringshuset kan ses som illustration 5, og placeringen kan ses på illustration 4 og 5. 5 etg 2 etg 14 m Eksempel på hjørnegrunden Strandlodsvej 61. Model er udarbejdet af Holscher Arkitekter for ejendommens ejer. (Illustration 6) 4 etg 14 m Eksempel på projekt: P-hus set fra vest, Øresundsvej. Skitsen er udarbejdet af tegnestuen Gotlieb Paludan for Skanska A/S (Illustration 4) 5

6 Skanskas projekt i område II. Projekt, illustrationer fra Henning Larsen Architects og Tredje Natur. Idéoplæg. Den ansøgte høje bygning bliver 37 m høj, svarende til højden på bygningen nord for Lergravsvej som vist på Illustration 12. (Illustration 7) Eksempel på fremtid bebyggelse. Idéoplæg. (Illustration 8) Eksempel på byrum i den fremtidige bebyggelse. (Illustration 10) På hjørnegrunden Strandlodsvej 61 er der vist eksempel på en fremtidig bebyggelse med et samlet etageareal på op til ca m². Ifølge Holscher Arkitekter A/S er der mulighed for at bygge ovenpå dele af den eksisterende bebyggelse. (Illustration 6) Bebyggelsens uderum varierer fra det helt private til det helt offentlige. Her imellem ligger zoner af semi-privat og semi-offentlig karakter. Dette sikres ved at opføre en bebyggelse med rummelige gårdrum, der er åbne for offentligheden. Bebyggelsesplan for hele lokalplanområdet. Der er tre grønne passager gennem området. Stiforholdet omkring Metroarealets sti gennem gård og porte samt den nordligste adgangssti. Parkeringshuset er placeret langs metrograven efter godkendelse fra Metroselskabet. (Illustration 9) 6

7 Eksempel på snit gennem området fra Strandlodsvej til Amagerbanens tidligere tracé. Henning Larsen Architects og Tredje Natur. Eksempel på snit mellem bebyggelser. Eksempel på snit ved metrograv og cykel-/gangsti. Skitserne er udarbejdet af tegnestuen Henning Larsen Architects og Tredje Natur for Skanska A/S. (Illustration 11) Private haver ligger på syd- og vestsiden af bebyggelserne. Et terrænspring på ca. 1 meter, samt bearbejdning af kanten, skaber overgang mellem de private haver og fællesarealerne. Samtidigt defineres en offentlig gang-/ cykelforbindelse langs metrotracéet, således at det primære menneskeflow vil være her, mens gårdrummene får en mere stille og semi-privat karakter. En række af de sydvendte pladser mod metrotracéet skaber mulighed for ophold. Der skabes mulighed for at se metroen køre. og den interne øst-vestgående adgangsvej, der udgør den grønne åbne forbindelse mellem Lergravsparken og Amager Strand. Bebyggelsesplanen er en fortætning af området med en bebyggelsesprocent, der øges fra 90 til 140 for området under et. Bebyggelsesplanen er bygget op, således at der er mest mulig sol til de enkelte lejligheder og byrum. Der er passagemuligheder i øst-/ vestlig retning langs metro terrænet samt gennem de grønne byrum. Kantzonerne mellem bygninger og friarealer tænkes som både mødesteder mellem det private og det offentlige. Kantzonerne tilpasses infrastruktur, bygningens funktioner og solorientering. Mod Strandlodsvej etableres en befæstet plads med mulighed for anlæggelse af skateranlæg eller anden aktivitetsplads. Mod syd, overfor metrostationen, planlægges ligeledes en befæstet plads omsluttet af de to gang/ cykelruter. En del af boligernes friareal placeres på dele af tagfladerne, der anlægges fællesarealer/terrasser med adgang for beboere. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal erstatte den vestlige del af den nuværende lokalplan 346, der fastlægger en vifteformet åben parkbebyggelse med gavle i retning mod Amager Strandvej. I det nye planforslag er det arealerne langs metroen Luftfoto set fra nordvest viser lokalplanområdets nordvestlige hjørne og ny bebyggelse nord herfor. Den højeste bygning er 37 m høj og og ligger lige nord for Lergravs vej nr.61. Foto er stillet til rådighed af bygherren. (Illustration 12) 7

8 snit. facadelinie Tagboliger 1-2 etager. Omfang og placering af tagboliger fremgår af diagram over etageantal. Boliger i 1 eller 2 etager. Facademateriale mørkt. frem / Udføres med fremspring / tilbagerykning tilbagerykning. I forhold til facadelinie. (maks. 0,5 m) Lejligheder min. 2 etager. Boliger i en etage. Facademateriale lyst. Altaner forskudt over hinanden. Altandybde 1,5 m. altandybde max. 1,5 m. værn 7-8 m. snit. terræn FACADE Bygningskrop lys som tegl eller puds. Facade ved tagboliger og familieboliger mørkt aluminium eller andet plademateriale i farve som vinduesrammer. Vinduer fx mørkt aluminium. Familieboliger stue + 1.sal Alle boliger i 2 etager. Facademateriale: murpiller lyse. imellem murpiller mørkt og tilbagetrukket i forhold til lys facade. Hegn imellem haver højde max. 1.8 meter. Kan begrønnes. Der må ikke udføres værn ved havernes åbne side mod gårdrum. Haver hæves 1 meter over det omgivende terræn. tilbagerykning 5 m. værn have terræn parkering SNIT Udkast til bygningernes materialer og facader. Materialer generelt. Udarbejdet af Henning Larsen Architects. Bygningskrop lys som tegl eller puds. Facade ved tagboliger og familieboliger mørkt aluminium eller andet plademateriale i farve som vinduesrammer. Vinduer mørke aluminium. Værn ved altaner / imellem haver udføres med mørke ståldele. Facader geometri og design. (Illustration 13) Aktive og udadvendte stueetager er stueetager med krav om særligt udadvendte og publikumsorienterede funktioner. Aktive stueetager henvender sig i særlig grad til den brede offentlighed og medvirker til et levende og varieret bymiljø med oplevelsesrige facader og direkte publikumsadgang. Stueetagerne indeholder publikumsorienterede serviceerhverv samt kulturelle og fritidsprægede funktioner. For at understøtte det ønskede byliv, stilles der særlige krav til udformningen og detaljeringen af aktive stueetager. Det er et vigtigt element i planen, at friarealerne bliver bedst mulige og inviterer til ophold, og at de offentlige stiforbindelser sikres. Der er udarbejdet et komfortzonediagram, der viser kvaliteten af udearealerne. Udearealer der er egnet til længerevarende ophold, fx ophold på terrasse eller på gadecafe, er markeret med gult. Ophold egnet til kortere ophold, fx kortvarigt ophold på legeplads eller park, er markeret med grønt og aktivt ophold, fx gang eller indkøb, er markeret med blåt. Komfortzonediagrammet er vist som illustration 14. Lokalplanen skal herudover sikre, at der skabes en by- mæssig sammenhæng mellem Amagers tætbefolkede brokvarterer og Amager Strandpark. Det tilstræbes, at der etableres større boliger med henblik på at tiltrække børnefamilier, samtidig med at der ønskes en bedre fordeling mellem små og store boliger i bydelen. Udbygningsaftale Planlovens 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. har modtaget en opfordring fra Skanska til at indgå frivillig udbygningsaftale, og parternes dialog har udmøntet sig i et udkast til en aftale om forbedring af den østlige side af vejanlægget Strandlodsvej I udbygningsaftalen forpligter Skanska sig til at etablere nærmere beskrevne infrastrukturanlæg bestående af etablering af cykelsti og opgradering af vejareal og fortov for den østlige side af Strandlodsvej på strækningen mellem Lergravsvej og Øresundsvej. 8

9 Miljøforhold Der er ikke anlæg eller projekter indenfor lokalplanområdet, der vurderes at være til skade for miljøet, og de anses dermed ikke at være omfattet af VVM-bestemmelserne (bek. nr af 15. december 2010). Imidlertid skønnes det planlagte parkeringshus at være af et omfang, hvor bygherren skal formidle gennemført en VVM- screening af det konkrete projekt inden det udføres. MPP, Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanen og kommuneplantillægget vurderes ikke at medføre, at der skal foretages en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 936 af 24. september 2009). Afgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene. Miljømæssige gener fra virksomheder Eventuelle støjgener fra autovirksomhederne på ejendommen Lergravsvej er imødegået med de forudsatte afstande til de omliggende boliger. Se 15 A i planloven. Kystnærhed Området ligger i en afstand af ca. ½-1 km fra kysten ved Amager Strand m.v. og dermed indenfor den kystnære byzone. På grund af denne afstand samt de mellemliggende bebyggelser og anlæg opfattes området imidlertid ikke som en del af kysten. En visualisering i forhold hertil vurderes derfor ikke påkrævet. 9

10 Skyggediagrammer juni Skyggediagrammet er udarbejdet af tegnestuen Henning Larsen Architects. Skyggediagrammer september 21. JUNI KL SEPTEMBER KL JUNI KL SEPTEMPER KL JUNI KL Skyggediagrammer Projektets bebyggelsesplan er udformet med mest mulig hensyntagen til vindpåvirkning i området, gode lysforhold i boligerne og på friarealerne. Ved placering af opholdsarealer og indretningen af arealerne op til bygningerne er søgt planlagt velfungerende adgangs- og opholdsmuligheder samt placering af cykler m.m. 22. SEPTEMBER KL Skyggediagrammerne viser skyggevirkningen i og omkring bebyggelsen. Der er valgt syv tidspunkter tre i juni og tre i september for at vise skyggevirkningerne hen over året. Det vurderes ud fra diagrammerne, at der generelt er gode solforhold i bygningerne og på udearealerne. 10

11 Komfortzonediagram Ændret bebyggelsesplan se skyggediagram A B C Ophold af længere varighed; rolig position; siddende eller liggende; Terasse; gadecafé eller restaurant; pool; amfiteater mv. Ophold af kort varighed; stående/siddende i kortvarig periode; offentlige parker; legepladser; indkøbsstrøg mv. Aktiv ophold; magelig og normal gang; slentre; spadsere; Gangsti; indgangs parti; indkøbsgade mv. Kortet angiver udearealer vurderet i forhold til kvaliteten af udeforhold. Kortet er udarbejdet på baggrund af vindanalyse og skyggediagrammer for bebyggelsen og dens nærmeste naboarealer. Oversigten er udarbejdet af tegnestuen Henning Larsen Architects. (Illustration 14) 11

12 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Kommuneplan 2011 I Kommuneplan 2011 er lokalplanområdet opdelt i fem rammeområder, et C1*-område til blandet bolig- og erhvervsformål, to B3*-områder til boligformål, et O1- område til offentlige formål og et T1-område til tekniske anlæg. Bebyggelsesprocenten for de to B3*-områder til boligformål kan beregnes under et for disse områder sammen med et tilstødende B3*-området uden for lokalplanområdet. En del af lokalplanområdet er udpeget til detailhandel som del af Bydelscenteret Øresund Station. Der kan placeres dagligvarebutikker op til m² og udvalgsvarebutikker op til m². Hele området er stationsnært. Udsnit af rammeområder i Kommuneplan 2011 i og omkring lokalplanområdet. Kommuneplanen udpeger forløbet af en grøn cykelrute langs den østlige side af lokalplanområdet i O1-området. For at tilvejebringe en planlægning for en bebyggelse på tværs af den gældende opdeling i rammeområder med forskellige krav, udarbejdes der et tillæg til Kommuneplan 2011, der samler rammeområderne og udvider byggemulighederne. Kommuneplantillæg Med tillægget til Kommuneplan 2011 forenkles rammebestemmelserne for lokalplanområdet, idet en række mindre rammeområder slås sammen til et samlet om- O1 C1* B3* B3* B3* Eksisterende rammer i Kommuneplan O1 B4* B3 Lokalplanområde Forslag til ændrede kommuneplanrammer

13 råde. T1-område til tekniske anlæg (metro) ændres ikke, ligesom bestemmelserne for detailhandel bibeholdes uændrede. Da området ligger stationsnært, bibeholdes muligheden for en andel af erhverv, samtidig med at der grundet beliggenheden helt tæt på en metrostation åbnes for en øget bebyggelsestæthed. Der åbnes for, at der i lokalplanen kan tillades enkelte bygninger med en større højde, svarende til den gældende maksimale bygningshøjde i det tilstødende rammeområde på den anden side af Lergravsvej/ nord for lokaplanområdet. Kommuneplantillægget slår C1*-området, de to B3*- områder og en del af O1-området sammen til et nyt B4*- område. Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent for området på 140, som kan beregnes for området under et og friarealprocenten for boliger er 45. Der tillades en andel af serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk, på op til 40 %. Erhverv kan placeres over bebyggelsens stueetage. Der kan i lokalplan fastlægges bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 42 meter. Detailhandelsrammer i Kommuneplan Lokalplanområdet Bydelscenter Øresund Station Detailhandel Den resterende del af O1-området bibeholdes. For et tilstødende B3*-området uden for lokalplanområdet udgår den særlige bestemmelse om, at bebyggelsesprocenten kan beregnes for flere B3*-områder under et. Området bliver derfor til et B3-område uden særlige bestemmelser. Boligpolitik København vokser med nye indbyggere frem mod 2020 i følge de seneste prognoser. Det forudsætter en balanceret boligpolitik, der både skaber plads til mange nye borgere og fastholder København som en mangfoldig by. København skal vedblive at være en socialt bæredygtig by, hvor der også er boliger til mennesker med almindelige indkomster. København skal udvikle sig til en energirigtig by, hvor boligmassen bliver mere klimavenlig og energioptimerende. Grønne områder skal allerede i planlægningen tænkes ind. København skal vedblive at være en tryg by, hvor man kan færdes overalt på alle tidspunkter af døgnet. Byrum skal have høj kvalitet, med plads til aktiv udfoldelse. Varmeplanlægning Nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med kravene til lavest gældende energiklasse, jf. gældende bygningsreglement og planlovens 21a. Ledningsforhold Der er i området kloak- og andre forsyningsledninger, som kræver omlægninger eller hensynstagen under anlægsarbejderne. 13

14 Trafikstøj Trafikstøjniveauet langs Strandlodsvej ligger på db i 1½ meters højde og på db i 4 meters højde. På Øresundsvej ligger trafikstøjniveauet på db i både 1½ og 4 meters højde. Det vil således være nødvendigt med støjdæmpende tiltag i disponering og udformning af bebyggelser af hensyn til boliger og udendørs opholdsarealer. Støj og vibrationer fra metroen giver ingen gener for de kommende bebyggelser. Bydelsplan Amager Øst Lokaludvalg har i samarbejde med borgerne og forvaltningerne udarbejdet en bydelsplan, der også omfatter lokalplanområdet. Amager Øst Lokaludvalg foreslår, at der arbejdes for at etablere stikkanaler ved Kløverparken, Prøvestensbroen og Lergravsvej. Kanalerne skal vise vejen til vandet og skabe mulighed for nye aktiviteter i byrummet. Der hvor Lergravsvej ligger i dag lå i gamle dage en kanal. Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at den gamle kanal genetableres for at gøre strækningen mere attraktiv og synlig som tværgående forbindelse i bydelen. Kanalforbindelsen vil gøre det muligt for små både og kajakker at sejle ind i hjertet af Amager Øst. Trafikstøj i 2012 ifølge miljøgis. V ejstøj, Lden, 1,5 m over terræn. I forbindelse med planlægning af Skankas projekt af Øresund Strandpark omkring metrotracéet øst for Strandlodsvej og nord for øresundsvej, er der af Gade & Mortensen Akustik A/S udført beregninger af støjpåvirkningen på bebeyggelsen fra vejtrafikken. beregningerne er foretaget på bebyggelsesplanen fra startredegørelsen. 14

15 4536 Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 346 Amager Øst II : Formålet med lokalplanen er at ændre det hidtidige erhvervsområde til et område til blandet boliger og serviceerhverv i bebyggelser i op til 6 etager. Der er udpeget arealer til offentlige formål fx med institutioner m.v. samt hovedcykelsti på Amagerbanens tracé. Lokalplan nr. 425 Krimsvej : Formålet med lokalplanen er at ændre det hidtidige erhvervsområde til blandet et område til boliger og serviceerhverv i bebyggelser i op til 21 etager Den udpeger arealer til centerformål ved Øresundsvej. Lokalplan nr. 449 Strandlodsvej : Formålet med lokalplanen er at ændre det hidtidige erhvervsområde til et område til blandet boliger og serviceerhverv i bebyggelser i op til 12 etager. Den udpeger arealer til centerformål. En udbygningsplan omfatter anlæg af den østlige side af Strandlodsvej med cykelsti og vejtræer samt anlæg af cykelsti og parkering på midterarealet af Lergravsvej. Lokalplan nr. 360 Østamagerbanen : Formålet med lokalplanen er at fastlægge arealer til Østamagerbanen, herunder en station syd for Øresundsvej. Der kan ifølge planen etableres en gangbro på tværs af metroen i området nord for Øresundsvej. Lokalplanerne kan ses på og byggeri Miljø i byggeri og anlæg har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg, Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energi og CO2, materialer og kemikalier, vand og afløb, byens rum, liv og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg 2010 oplyser i øvrigt om love, regulativer og publikationer om emnet, samt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Miljø i byggeri og anlæg 2010 kan hentes på Regnvand Ifølge s Spildevandsplan skal regnvand håndteres lokalt (Lokal Afledning af Regnvand, LAR) for at imødegå klimaændringer og det øgede pres på kloakkerne. Lokal håndtering vil sige indenfor egen matrikel, i et lokalområde omfattende flere matrikler og eventuelt ved afledning til en nærliggende recipient. (se side 11). Amager Strandvej Lergravsvej Strandlodsvej Lergravsvej Øresund Parkvej j Ved Amagerbanen Amager Strandvej Sundparken Sundby Strandlodsvej b Øresundsvej Sundparken Øresundsvej Øresundsvej Korsikavej Milanovej Palermovej Engvej Lokalplaner i kvarteret Lokalplanforslag Kort med angivelse af lokalplanområdet med rød markering. Området ligger i et område ud til Øresund. Afgrænsning af den eksisterende lokalplan nr. 346 Østamager III. 15

16 Regnvandet kan opsamles, genanvendes, forsinkes, fordampes, nedsives og/eller afledes til eksisterende vandområde. Ved genanvendelse kan regnvand eksempelvis bruges til vanding, springvand, vaskeri, bilvask eller toiletskyl. Regnvand til toiletskyl kan dog ikke tillades i daginstitutioner, skoler, plejehjem, sportshaller, cafeteriaer og andre bygninger, hvor der er offentlig adgang. har udgivet en håndbog, der beskriver en række metoder og løsninger. Denne kan hentes på Er det ikke muligt at håndtere regnvandet lokalt, skal bygherre dokumentere dette, hvilket skal vurderes og godkendes af. Endelig giver planloven hjemmel til, at der kan stilles krav om brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask i maskine. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er større problemer forbundet hermed. Hvis der i en konkret sag kan dokumenteres andre løsninger med samme effekt, vil der være mulighed for at søge dispensation. I forbindelse med det konkrete projekt skal det vurderes om området kan indgå i den overordnede skybrudssikring på Amager. Lavenergi Nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med kravene til laveste lavenergiklasse, jf. bygningsreglementet og planlovens 21a.. 16

17 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Der skal afsættes plads til opsamling af kildesorteret affald i henhold til s Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Til kildesortering af husholdningers affald skal der afsættes plads til papir, pap, plast, metal, elektronik, batterier og storskrald foruden dagrenovation, samt evt. glas. Til kildesortering af erhvervsaffald er der typisk behov for plads til papir, pap, glas, plast, elektronik foruden restaffald. Erhverv skal som hovedregel indgå aftale med private affaldsindsamlere. Affaldet kan placeres på ejendommen enten i affaldsrum eller i gården. I ejendomme, hvor erhverv og boliger bor sammen, skal det tydeligt fremgå, hvilke beholdere, der er erhvervets og hvilke, der er beboernes, hvis der er forskellige affaldsindsamlere. Større mængder madaffald fra for eksempel restauranter, supermarkeder, caféer og kantiner skal frasorteres til bioforgasning. Beholderantal og placering for boligerne skal aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø, der desuden kan give rådgivning om indretning af gårdmiljøstationer, nærgenbrugsstationer mm. Rottesikring Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger, således at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt, jf. Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, kap Især ved etablering af grønne facader og lignende, vil det være nødvendigt at tænke på rottesikring for at forhindre rotteangreb på bygninger. Tagfladeafvanding som udledes til recipient, som for eksempel havnen, skal sikres, så rotter ikke kan trænge ind i afløbssystemet. Jord og grundvand Center for Miljø har følgende konkrete kendskab til forurening i lokalområdet: Strandlodsvej 71/Øresundsvej 129, matr. nr Sundbyøster, København. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 jf. Jordforureningsloven. Baggrunden for kortlægningen er, at der i forbindelse med etablering af en børneinstitution i er udført orienterende undersøgelser og bortgravning af jord. Grunden viste sig at være forurenet, primært med tungmetaller. I følge rapporten er der på en del af grunden gravet til 0,8 m.u.t i byggefeltet og til 0,4 m.u.t på den resterende del af grunden. Prøver af de intakte jordlag viser ikke indhold af miljøfremmede stoffer over jordkvalitetskriterierne. Der er desuden udtaget en vandprøve 4 m.u.t, der viser indhold af 1,1 trichlorethan og trichlorethylen på hhv. 3,8 og 2,6 µg/l, hvilket overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier for chlorerede opløsningsmidler, der er på 1 µg/l. Det fremgår ikke, om al forurenet overfladejord er bortgravet. Øresundsvej 145, matr. nr Sundbyøster, København. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2. Arealet har i forskellige perioder rummet snedker-, tømmer- og maler værksteder. Endvidere har der på arealet været et cementstøberi og et blysmelteri samt garager. Ved forureningsundersøgelser på Øresundsvej 145, matr. nr Sundbyøster er fundet jordforurening med tungmetaller. Øresundsvej 141, matr. nr Sundbyøster, København. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2. Arealet som i dag er ubenyttet blev i perioden 1937 til 1967 anvendt som farve- og lakfabrik. Der blev i 1993 udført en indledende undersøgelse på grunden, hvor der blev påvist en kraftig jordforurening med petroleum, dieselolie samt grundvandsforurening med kulbrinte Ifølge Jordforureningslovens 50 a er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Det vil sige, at overfladejorden formodes at være lettere forurenet. Områdeklassificering af et areal udløser pligt til anmeldelse Generelt vedrørende jord og grundvand Bortskaffelse af og håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til Jordregulativ for 1. januar Dette kan hentes på Center for Miljøs hjemmeside eller rekvireres på tlf Jorden kan også anmeldes via Ifølge Jordforureningslovens 50 a er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede, det vil sige, at 17

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LERGRAVSVEJ. Lokalplan nr. 503. Lokalplanen er bekendtgjort den 24. juni 2014

LERGRAVSVEJ. Lokalplan nr. 503. Lokalplanen er bekendtgjort den 24. juni 2014 LERGRAVSVEJ Lokalplan nr. 503 Borgerrepræsentationen har den 22. maj 2014 vedtaget lokalplan nr. 503 Lergravsvej med kommuneplantillæg nr. 27. Lokalplanen er bekendtgjort den 24. juni 2014 Indhold Redegørelse

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261

provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Teknik- og Miljøudvalget har den 23. november 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Provstevej. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014 Forslag til lokalplan i supplerende høring Bilag 2 I denne pjece kan du læse om ændring af det projekt, der ligger til grund for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og om dine muligheder for

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Østerbrogade Kaserne. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx Forslag til lokalplantillæg

Østerbrogade Kaserne. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx Forslag til lokalplantillæg Bilag Østerbrogade Kaserne Forslag til lokalplantillæg Borgerrepræsentationen har den XX.XX vedtaget forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. Østerbrogade Kaserne Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

"landskronagade II" Forslag til lokalplan

landskronagade II Forslag til lokalplan "landskronagade II" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Landskronagade II". Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro. Offentlig høring fra

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Bygherre KPC København har i mail af 24. april 2012 kommenteret indsigelserne.

Bygherre KPC København har i mail af 24. april 2012 kommenteret indsigelserne. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1. Notat om indsigelser Henvendelser i forbindelse med dispensation fra. bestemmelser i lokalplan nr. 425 Krimsvej på ejendommen

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere