LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013"

Transkript

1 LERGRAVSVEJ Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 19. juni 2013 vedtaget forslag til lokalplan Lergravsvej med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

2 Indhold Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget...3 Lokalplanen og kommuneplantillæggets baggrund og formål... 3 Lokalplanområdet og kvarteret...4 Byggeønsker... 5 Lokalplanens indhold... 7 Udbygningsaftale...8 Miljøforhold...9 MPP, Lov om miljøvurdering af planer og programmer...9 Miljømæssige gener fra virksomheder...9 Kystnærhed...9 Skyggediagrammer Komfortzonediagram...11 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Kommuneplantillæg Boligpolitik Varmeplanlægning Ledningsforhold Trafikstøj Bydelsplan Lokalplaner i kvarteret Miljø i byggeri og anlæg Regnvand Lavenergi Tilladelse efter anden lovgivning Affald...17 Rottesikring...17 Jord og grundvand...17 Generelt vedrørende jord og grundvand Museumsloven Lokalplan Lergravsvej Formål Område Anvendelse Bane-, vej-, sti- og pladsforhold samt byggelinjer Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Byrum og ubebyggede arealer Parkering Ledningsforhold og tekniske anlæg Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed og regnvand Matrikulære forhold Retsvirkninger Ophævelse af lokalplaner er af gennerel karakter Tegning nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning Tegning nr. 2 Bebyggelsesplan Tegning nr. 3 Vejforhold, friarealer og stier Tegning nr. 4 Parkeringsarealer og pladser Tillæg til plan Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg?...34 Lokalplan Lokalplanforslagets retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Kommuneplantillæg Praktiske oplysninger... Bagsiden Andre tilladelser i henhold til anden lovgivning Sikring af metroarealer Indflyvningszone til Københavns Lufthavn VVM i forbindelse med P-hus Forsideillustration: Luftfoto af området set mod nordvest det aktuelle lokalplanområde er indrammet med hvidt. (JW Luftfoto, juli 2012)

3 Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Luftfoto af området (JW Luftfoto, juli 2012). Lokalplanen og kommuneplantillæggets baggrund og formål Gennemførelse af den foreslåede bebyggelse forudsætter en ny lokalplan med kommuneplantillæg.planerne giver mulighed for boliger og erhverv på de tidligere erhvervsarealer. Planerne giver endvidere en højere bebyggelsesprocent/-tæthed og en ny struktur med vægt på byliv og lysforhold for bebyggelsen. Skanska har derfor anmodet om at udarbejde en ny lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2011 med henblik på at opføre en bolig- og erhvervsbebyggelse på i alt ca m² svarende til en bebyggelsesprocent på 130 på sigt for deres ejendomme under ét. Ejeren af ejendommen Strandlodsvej 61, Rodox Huset I/S, har i anledning af den aktuelle planlægning, og den hidtidige manglende udlejning af en del af den eksisterende Skanska ønsker at videreudvikle arealer på Østamager omkring Metroarealerne nord for Øresundsvej. Henning Larsen Architects og Tredje Natur har derfor, for Skanska, udarbejdet en helhedsplan for arealerne Øresundsvej 145 og Strandlodsvej 67 til opførelse af en overvejende boligbebyggelse med mulighed for indretning af arealer til butiks- og erhvervsvirksomhed. Herudover har Skanska ladet tegnestue Gottlieb Paludan Arkitekter udarbejde et projekt på arealet Øresundsvej med butikker i stueetagen og parkeringshus i de øvrige etager. Skanska ønsker at opføre en bebyggelse med ca. 400 boliger, med mulighed for op til m² serviceerhverv og opførelse af et parkeringshus med ca. 270 pladser og m² butikker. Lokalplanområdet udgør ca m 2 (Illustration 1). 3

4 bebyggelse, ønsker om at udvide muligheden for at bebygge ejendommen. I den anledning har Holscher Arkitekter A/S fremsendt skitseprojekt for en mulig bebyggelse med et etageareal på i alt ca m² på ejendommen. Den gældende lokalplan 346 fastlægger området til blandet boliger og serviceerhverv i bebyggelser i op til 6 etager. Der er udpeget arealer til offentlige formål til fx institutioner m.v. samt en hovedcykelsti på Amagerbanens tidligere areal. Bebyggelsesprocenten i lokalplanen er på 90 for Skanskas arealer. I Kommuneplan 2011 er området opdelt i fem forskellige rammeområder. Med kommuneplantillægget vil rammeområderne blive samlet, og byggemulighederne udvides. Ligesom i Kommuneplan 2011 er der særbestemmelser i det foreslåede kommuneplantillæg, så området kan ses under et. Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet er afgrænset af den østlige side af Amagerbanens tidligere areal, Øresundsvej, Strandlodsvej og Lergravsvej, som vist på illustration nr. 1 over lokalområdet. Lokalplanområdet gennemskæres af banegraven til metroen, der fører hen til Øresund Station. På Skanskas areal lige nord for metroarealet er der et nyere stianlæg mellem Strandlodsvej og Øresundsvej. Mod øst ligger det tidligere areal til Amagerbanen overvejende med grusarealer. Der er ubebyggede grunde nord og syd for metroarealet. På Skanskas arealer nærmest Strandlodsvej er en tidligere erhvervsbebyggelse midlertidigt indrettet for indendørs skateboard-aktiviteter for unge. På arealerne KMS, Eksisterende veje og stier i og omkring lokalplanområdet. (Illustration 2) ved hjørnet af Strandlodsvej og Øresundsvej ligger en halbebyggelse samt børneinstitutioner. Lokalplanområdet ligger i det tidligere industriområde på Østamager. Området er under omdannelse fra industri til overvejende boliger og serviceerhverv. De eksisterende bebyggelser i det tidligere erhvervsområde har varierede højder, som det ses på luftfoto af området. Mod vest ligger et bolig- og parkområde Lergravsparken. Lokalplanområdet ligger tæt på Amager Strand, sejlklubber og kolonihaveområder samt mod nordøst et erhvervsområde. Der vil være adgang gennem bebyggelsen via et omfattende stisystem, der sikrer bedre forbindelser for bløde trafikanter. 2,5 m 3,5 m Principsnit fællessti, kaldt Amagerruten. Lokalplanområde Helhedsplan for nyt cykelstianlæg på Amagerbanens tracé langs lokalplanområdets østlige grænse. Københavns Kommune er bygherre. Arealet til cylelstien er magelagt/byttet med et tilsvarende areal hos Skanska. Skitserne er udarbejdet af tegnestuen Schønherr A/S og ingeniørvirksomheden Moe og Brødsgaard for. (Illustration 3) 4

5 Butiksindgang Kommunen er i færd med at planlægge et afsnit af cykelruten på Amagerbanens tidligere tracé. Se illustration 3. GRØNT AREAL Lokalplanområdet rummer ingen bevaringsværdige bygninger eller træer. Byggeønsker Den ny bebyggelse foreslås opført i varierede højder med en særlig markering i form af to markant højere bygninger længst mod nord/vest og længst mod syd/øst. Bygningerne overskrider kommuneplanen maksimale højde, derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør den ekstra højde. Bebyggelsen med markeringen er vist på de efterfølgende illustrationer På illustration 11 vises idéoplæg til, hvordan rum mellem bygningerne kan tage sig ud. Boligbebyggelsen udføres med altaner og med tagboliger, der rykkes ind og ud i forhold til facaden. Udkast til bygningernes facader og materialer er vist som illustration 12. Parkeringsnormen er 1 p-plads pr. 150 m² etageareal. Der etableres derfor mindst 281 parkeringspladser og cykel parkeringspladser til boligbebyggelsen. DAGINSTITUTION ØRESUNDSVEJ BANEGRAV Trappe/elevatoradgang til parkering Broforbindelse Varetransport BOLIGOMRÅDE Trappe/elevatoradgang til parkering Forplads med cykelparkering BUSSTOP BOLIGOMRÅDE ØRESUND METROSTATION P-husets placering ved Øresundsvej. Skitsen er udarbejdet af tegnestuen Gotlieb Paludan for Skanska A/S.(Illustration 5) Forslag 2 7 etg Udover bolig- og erhvervsbebyggelsen muliggøres på arealet Øresundsvej et parkeringshus, med butikker i stueetagen. Parkeringshuset skal dels fungere som parkering til butikkerne, ca. 25 pladser, og dels fungere som parkering for boligbebyggelsen øst for lokalplanområdet. Parkeringshuset vil kunne rumme i størrelsesordenen 270 parkeringspladser og være på ca m² i grundplan. Idé til ud formning af parkeringshuset kan ses som illustration 5, og placeringen kan ses på illustration 4 og 5. 5 etg 2 etg 14 m Eksempel på hjørnegrunden Strandlodsvej 61. Model er udarbejdet af Holscher Arkitekter for ejendommens ejer. (Illustration 6) 4 etg 14 m Eksempel på projekt: P-hus set fra vest, Øresundsvej. Skitsen er udarbejdet af tegnestuen Gotlieb Paludan for Skanska A/S (Illustration 4) 5

6 Skanskas projekt i område II. Projekt, illustrationer fra Henning Larsen Architects og Tredje Natur. Idéoplæg. Den ansøgte høje bygning bliver 37 m høj, svarende til højden på bygningen nord for Lergravsvej som vist på Illustration 12. (Illustration 7) Eksempel på fremtid bebyggelse. Idéoplæg. (Illustration 8) Eksempel på byrum i den fremtidige bebyggelse. (Illustration 10) På hjørnegrunden Strandlodsvej 61 er der vist eksempel på en fremtidig bebyggelse med et samlet etageareal på op til ca m². Ifølge Holscher Arkitekter A/S er der mulighed for at bygge ovenpå dele af den eksisterende bebyggelse. (Illustration 6) Bebyggelsens uderum varierer fra det helt private til det helt offentlige. Her imellem ligger zoner af semi-privat og semi-offentlig karakter. Dette sikres ved at opføre en bebyggelse med rummelige gårdrum, der er åbne for offentligheden. Bebyggelsesplan for hele lokalplanområdet. Der er tre grønne passager gennem området. Stiforholdet omkring Metroarealets sti gennem gård og porte samt den nordligste adgangssti. Parkeringshuset er placeret langs metrograven efter godkendelse fra Metroselskabet. (Illustration 9) 6

7 Eksempel på snit gennem området fra Strandlodsvej til Amagerbanens tidligere tracé. Henning Larsen Architects og Tredje Natur. Eksempel på snit mellem bebyggelser. Eksempel på snit ved metrograv og cykel-/gangsti. Skitserne er udarbejdet af tegnestuen Henning Larsen Architects og Tredje Natur for Skanska A/S. (Illustration 11) Private haver ligger på syd- og vestsiden af bebyggelserne. Et terrænspring på ca. 1 meter, samt bearbejdning af kanten, skaber overgang mellem de private haver og fællesarealerne. Samtidigt defineres en offentlig gang-/ cykelforbindelse langs metrotracéet, således at det primære menneskeflow vil være her, mens gårdrummene får en mere stille og semi-privat karakter. En række af de sydvendte pladser mod metrotracéet skaber mulighed for ophold. Der skabes mulighed for at se metroen køre. og den interne øst-vestgående adgangsvej, der udgør den grønne åbne forbindelse mellem Lergravsparken og Amager Strand. Bebyggelsesplanen er en fortætning af området med en bebyggelsesprocent, der øges fra 90 til 140 for området under et. Bebyggelsesplanen er bygget op, således at der er mest mulig sol til de enkelte lejligheder og byrum. Der er passagemuligheder i øst-/ vestlig retning langs metro terrænet samt gennem de grønne byrum. Kantzonerne mellem bygninger og friarealer tænkes som både mødesteder mellem det private og det offentlige. Kantzonerne tilpasses infrastruktur, bygningens funktioner og solorientering. Mod Strandlodsvej etableres en befæstet plads med mulighed for anlæggelse af skateranlæg eller anden aktivitetsplads. Mod syd, overfor metrostationen, planlægges ligeledes en befæstet plads omsluttet af de to gang/ cykelruter. En del af boligernes friareal placeres på dele af tagfladerne, der anlægges fællesarealer/terrasser med adgang for beboere. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal erstatte den vestlige del af den nuværende lokalplan 346, der fastlægger en vifteformet åben parkbebyggelse med gavle i retning mod Amager Strandvej. I det nye planforslag er det arealerne langs metroen Luftfoto set fra nordvest viser lokalplanområdets nordvestlige hjørne og ny bebyggelse nord herfor. Den højeste bygning er 37 m høj og og ligger lige nord for Lergravs vej nr.61. Foto er stillet til rådighed af bygherren. (Illustration 12) 7

8 snit. facadelinie Tagboliger 1-2 etager. Omfang og placering af tagboliger fremgår af diagram over etageantal. Boliger i 1 eller 2 etager. Facademateriale mørkt. frem / Udføres med fremspring / tilbagerykning tilbagerykning. I forhold til facadelinie. (maks. 0,5 m) Lejligheder min. 2 etager. Boliger i en etage. Facademateriale lyst. Altaner forskudt over hinanden. Altandybde 1,5 m. altandybde max. 1,5 m. værn 7-8 m. snit. terræn FACADE Bygningskrop lys som tegl eller puds. Facade ved tagboliger og familieboliger mørkt aluminium eller andet plademateriale i farve som vinduesrammer. Vinduer fx mørkt aluminium. Familieboliger stue + 1.sal Alle boliger i 2 etager. Facademateriale: murpiller lyse. imellem murpiller mørkt og tilbagetrukket i forhold til lys facade. Hegn imellem haver højde max. 1.8 meter. Kan begrønnes. Der må ikke udføres værn ved havernes åbne side mod gårdrum. Haver hæves 1 meter over det omgivende terræn. tilbagerykning 5 m. værn have terræn parkering SNIT Udkast til bygningernes materialer og facader. Materialer generelt. Udarbejdet af Henning Larsen Architects. Bygningskrop lys som tegl eller puds. Facade ved tagboliger og familieboliger mørkt aluminium eller andet plademateriale i farve som vinduesrammer. Vinduer mørke aluminium. Værn ved altaner / imellem haver udføres med mørke ståldele. Facader geometri og design. (Illustration 13) Aktive og udadvendte stueetager er stueetager med krav om særligt udadvendte og publikumsorienterede funktioner. Aktive stueetager henvender sig i særlig grad til den brede offentlighed og medvirker til et levende og varieret bymiljø med oplevelsesrige facader og direkte publikumsadgang. Stueetagerne indeholder publikumsorienterede serviceerhverv samt kulturelle og fritidsprægede funktioner. For at understøtte det ønskede byliv, stilles der særlige krav til udformningen og detaljeringen af aktive stueetager. Det er et vigtigt element i planen, at friarealerne bliver bedst mulige og inviterer til ophold, og at de offentlige stiforbindelser sikres. Der er udarbejdet et komfortzonediagram, der viser kvaliteten af udearealerne. Udearealer der er egnet til længerevarende ophold, fx ophold på terrasse eller på gadecafe, er markeret med gult. Ophold egnet til kortere ophold, fx kortvarigt ophold på legeplads eller park, er markeret med grønt og aktivt ophold, fx gang eller indkøb, er markeret med blåt. Komfortzonediagrammet er vist som illustration 14. Lokalplanen skal herudover sikre, at der skabes en by- mæssig sammenhæng mellem Amagers tætbefolkede brokvarterer og Amager Strandpark. Det tilstræbes, at der etableres større boliger med henblik på at tiltrække børnefamilier, samtidig med at der ønskes en bedre fordeling mellem små og store boliger i bydelen. Udbygningsaftale Planlovens 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. har modtaget en opfordring fra Skanska til at indgå frivillig udbygningsaftale, og parternes dialog har udmøntet sig i et udkast til en aftale om forbedring af den østlige side af vejanlægget Strandlodsvej I udbygningsaftalen forpligter Skanska sig til at etablere nærmere beskrevne infrastrukturanlæg bestående af etablering af cykelsti og opgradering af vejareal og fortov for den østlige side af Strandlodsvej på strækningen mellem Lergravsvej og Øresundsvej. 8

9 Miljøforhold Der er ikke anlæg eller projekter indenfor lokalplanområdet, der vurderes at være til skade for miljøet, og de anses dermed ikke at være omfattet af VVM-bestemmelserne (bek. nr af 15. december 2010). Imidlertid skønnes det planlagte parkeringshus at være af et omfang, hvor bygherren skal formidle gennemført en VVM- screening af det konkrete projekt inden det udføres. MPP, Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanen og kommuneplantillægget vurderes ikke at medføre, at der skal foretages en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 936 af 24. september 2009). Afgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene. Miljømæssige gener fra virksomheder Eventuelle støjgener fra autovirksomhederne på ejendommen Lergravsvej er imødegået med de forudsatte afstande til de omliggende boliger. Se 15 A i planloven. Kystnærhed Området ligger i en afstand af ca. ½-1 km fra kysten ved Amager Strand m.v. og dermed indenfor den kystnære byzone. På grund af denne afstand samt de mellemliggende bebyggelser og anlæg opfattes området imidlertid ikke som en del af kysten. En visualisering i forhold hertil vurderes derfor ikke påkrævet. 9

10 Skyggediagrammer juni Skyggediagrammet er udarbejdet af tegnestuen Henning Larsen Architects. Skyggediagrammer september 21. JUNI KL SEPTEMBER KL JUNI KL SEPTEMPER KL JUNI KL Skyggediagrammer Projektets bebyggelsesplan er udformet med mest mulig hensyntagen til vindpåvirkning i området, gode lysforhold i boligerne og på friarealerne. Ved placering af opholdsarealer og indretningen af arealerne op til bygningerne er søgt planlagt velfungerende adgangs- og opholdsmuligheder samt placering af cykler m.m. 22. SEPTEMBER KL Skyggediagrammerne viser skyggevirkningen i og omkring bebyggelsen. Der er valgt syv tidspunkter tre i juni og tre i september for at vise skyggevirkningerne hen over året. Det vurderes ud fra diagrammerne, at der generelt er gode solforhold i bygningerne og på udearealerne. 10

11 Komfortzonediagram Ændret bebyggelsesplan se skyggediagram A B C Ophold af længere varighed; rolig position; siddende eller liggende; Terasse; gadecafé eller restaurant; pool; amfiteater mv. Ophold af kort varighed; stående/siddende i kortvarig periode; offentlige parker; legepladser; indkøbsstrøg mv. Aktiv ophold; magelig og normal gang; slentre; spadsere; Gangsti; indgangs parti; indkøbsgade mv. Kortet angiver udearealer vurderet i forhold til kvaliteten af udeforhold. Kortet er udarbejdet på baggrund af vindanalyse og skyggediagrammer for bebyggelsen og dens nærmeste naboarealer. Oversigten er udarbejdet af tegnestuen Henning Larsen Architects. (Illustration 14) 11

12 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Kommuneplan 2011 I Kommuneplan 2011 er lokalplanområdet opdelt i fem rammeområder, et C1*-område til blandet bolig- og erhvervsformål, to B3*-områder til boligformål, et O1- område til offentlige formål og et T1-område til tekniske anlæg. Bebyggelsesprocenten for de to B3*-områder til boligformål kan beregnes under et for disse områder sammen med et tilstødende B3*-området uden for lokalplanområdet. En del af lokalplanområdet er udpeget til detailhandel som del af Bydelscenteret Øresund Station. Der kan placeres dagligvarebutikker op til m² og udvalgsvarebutikker op til m². Hele området er stationsnært. Udsnit af rammeområder i Kommuneplan 2011 i og omkring lokalplanområdet. Kommuneplanen udpeger forløbet af en grøn cykelrute langs den østlige side af lokalplanområdet i O1-området. For at tilvejebringe en planlægning for en bebyggelse på tværs af den gældende opdeling i rammeområder med forskellige krav, udarbejdes der et tillæg til Kommuneplan 2011, der samler rammeområderne og udvider byggemulighederne. Kommuneplantillæg Med tillægget til Kommuneplan 2011 forenkles rammebestemmelserne for lokalplanområdet, idet en række mindre rammeområder slås sammen til et samlet om- O1 C1* B3* B3* B3* Eksisterende rammer i Kommuneplan O1 B4* B3 Lokalplanområde Forslag til ændrede kommuneplanrammer

13 råde. T1-område til tekniske anlæg (metro) ændres ikke, ligesom bestemmelserne for detailhandel bibeholdes uændrede. Da området ligger stationsnært, bibeholdes muligheden for en andel af erhverv, samtidig med at der grundet beliggenheden helt tæt på en metrostation åbnes for en øget bebyggelsestæthed. Der åbnes for, at der i lokalplanen kan tillades enkelte bygninger med en større højde, svarende til den gældende maksimale bygningshøjde i det tilstødende rammeområde på den anden side af Lergravsvej/ nord for lokaplanområdet. Kommuneplantillægget slår C1*-området, de to B3*- områder og en del af O1-området sammen til et nyt B4*- område. Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent for området på 140, som kan beregnes for området under et og friarealprocenten for boliger er 45. Der tillades en andel af serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk, på op til 40 %. Erhverv kan placeres over bebyggelsens stueetage. Der kan i lokalplan fastlægges bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 42 meter. Detailhandelsrammer i Kommuneplan Lokalplanområdet Bydelscenter Øresund Station Detailhandel Den resterende del af O1-området bibeholdes. For et tilstødende B3*-området uden for lokalplanområdet udgår den særlige bestemmelse om, at bebyggelsesprocenten kan beregnes for flere B3*-områder under et. Området bliver derfor til et B3-område uden særlige bestemmelser. Boligpolitik København vokser med nye indbyggere frem mod 2020 i følge de seneste prognoser. Det forudsætter en balanceret boligpolitik, der både skaber plads til mange nye borgere og fastholder København som en mangfoldig by. København skal vedblive at være en socialt bæredygtig by, hvor der også er boliger til mennesker med almindelige indkomster. København skal udvikle sig til en energirigtig by, hvor boligmassen bliver mere klimavenlig og energioptimerende. Grønne områder skal allerede i planlægningen tænkes ind. København skal vedblive at være en tryg by, hvor man kan færdes overalt på alle tidspunkter af døgnet. Byrum skal have høj kvalitet, med plads til aktiv udfoldelse. Varmeplanlægning Nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med kravene til lavest gældende energiklasse, jf. gældende bygningsreglement og planlovens 21a. Ledningsforhold Der er i området kloak- og andre forsyningsledninger, som kræver omlægninger eller hensynstagen under anlægsarbejderne. 13

14 Trafikstøj Trafikstøjniveauet langs Strandlodsvej ligger på db i 1½ meters højde og på db i 4 meters højde. På Øresundsvej ligger trafikstøjniveauet på db i både 1½ og 4 meters højde. Det vil således være nødvendigt med støjdæmpende tiltag i disponering og udformning af bebyggelser af hensyn til boliger og udendørs opholdsarealer. Støj og vibrationer fra metroen giver ingen gener for de kommende bebyggelser. Bydelsplan Amager Øst Lokaludvalg har i samarbejde med borgerne og forvaltningerne udarbejdet en bydelsplan, der også omfatter lokalplanområdet. Amager Øst Lokaludvalg foreslår, at der arbejdes for at etablere stikkanaler ved Kløverparken, Prøvestensbroen og Lergravsvej. Kanalerne skal vise vejen til vandet og skabe mulighed for nye aktiviteter i byrummet. Der hvor Lergravsvej ligger i dag lå i gamle dage en kanal. Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at den gamle kanal genetableres for at gøre strækningen mere attraktiv og synlig som tværgående forbindelse i bydelen. Kanalforbindelsen vil gøre det muligt for små både og kajakker at sejle ind i hjertet af Amager Øst. Trafikstøj i 2012 ifølge miljøgis. V ejstøj, Lden, 1,5 m over terræn. I forbindelse med planlægning af Skankas projekt af Øresund Strandpark omkring metrotracéet øst for Strandlodsvej og nord for øresundsvej, er der af Gade & Mortensen Akustik A/S udført beregninger af støjpåvirkningen på bebeyggelsen fra vejtrafikken. beregningerne er foretaget på bebyggelsesplanen fra startredegørelsen. 14

15 4536 Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 346 Amager Øst II : Formålet med lokalplanen er at ændre det hidtidige erhvervsområde til et område til blandet boliger og serviceerhverv i bebyggelser i op til 6 etager. Der er udpeget arealer til offentlige formål fx med institutioner m.v. samt hovedcykelsti på Amagerbanens tracé. Lokalplan nr. 425 Krimsvej : Formålet med lokalplanen er at ændre det hidtidige erhvervsområde til blandet et område til boliger og serviceerhverv i bebyggelser i op til 21 etager Den udpeger arealer til centerformål ved Øresundsvej. Lokalplan nr. 449 Strandlodsvej : Formålet med lokalplanen er at ændre det hidtidige erhvervsområde til et område til blandet boliger og serviceerhverv i bebyggelser i op til 12 etager. Den udpeger arealer til centerformål. En udbygningsplan omfatter anlæg af den østlige side af Strandlodsvej med cykelsti og vejtræer samt anlæg af cykelsti og parkering på midterarealet af Lergravsvej. Lokalplan nr. 360 Østamagerbanen : Formålet med lokalplanen er at fastlægge arealer til Østamagerbanen, herunder en station syd for Øresundsvej. Der kan ifølge planen etableres en gangbro på tværs af metroen i området nord for Øresundsvej. Lokalplanerne kan ses på og byggeri Miljø i byggeri og anlæg har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg, Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energi og CO2, materialer og kemikalier, vand og afløb, byens rum, liv og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg 2010 oplyser i øvrigt om love, regulativer og publikationer om emnet, samt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Miljø i byggeri og anlæg 2010 kan hentes på Regnvand Ifølge s Spildevandsplan skal regnvand håndteres lokalt (Lokal Afledning af Regnvand, LAR) for at imødegå klimaændringer og det øgede pres på kloakkerne. Lokal håndtering vil sige indenfor egen matrikel, i et lokalområde omfattende flere matrikler og eventuelt ved afledning til en nærliggende recipient. (se side 11). Amager Strandvej Lergravsvej Strandlodsvej Lergravsvej Øresund Parkvej j Ved Amagerbanen Amager Strandvej Sundparken Sundby Strandlodsvej b Øresundsvej Sundparken Øresundsvej Øresundsvej Korsikavej Milanovej Palermovej Engvej Lokalplaner i kvarteret Lokalplanforslag Kort med angivelse af lokalplanområdet med rød markering. Området ligger i et område ud til Øresund. Afgrænsning af den eksisterende lokalplan nr. 346 Østamager III. 15

16 Regnvandet kan opsamles, genanvendes, forsinkes, fordampes, nedsives og/eller afledes til eksisterende vandområde. Ved genanvendelse kan regnvand eksempelvis bruges til vanding, springvand, vaskeri, bilvask eller toiletskyl. Regnvand til toiletskyl kan dog ikke tillades i daginstitutioner, skoler, plejehjem, sportshaller, cafeteriaer og andre bygninger, hvor der er offentlig adgang. har udgivet en håndbog, der beskriver en række metoder og løsninger. Denne kan hentes på Er det ikke muligt at håndtere regnvandet lokalt, skal bygherre dokumentere dette, hvilket skal vurderes og godkendes af. Endelig giver planloven hjemmel til, at der kan stilles krav om brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask i maskine. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er større problemer forbundet hermed. Hvis der i en konkret sag kan dokumenteres andre løsninger med samme effekt, vil der være mulighed for at søge dispensation. I forbindelse med det konkrete projekt skal det vurderes om området kan indgå i den overordnede skybrudssikring på Amager. Lavenergi Nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med kravene til laveste lavenergiklasse, jf. bygningsreglementet og planlovens 21a.. 16

17 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Der skal afsættes plads til opsamling af kildesorteret affald i henhold til s Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Til kildesortering af husholdningers affald skal der afsættes plads til papir, pap, plast, metal, elektronik, batterier og storskrald foruden dagrenovation, samt evt. glas. Til kildesortering af erhvervsaffald er der typisk behov for plads til papir, pap, glas, plast, elektronik foruden restaffald. Erhverv skal som hovedregel indgå aftale med private affaldsindsamlere. Affaldet kan placeres på ejendommen enten i affaldsrum eller i gården. I ejendomme, hvor erhverv og boliger bor sammen, skal det tydeligt fremgå, hvilke beholdere, der er erhvervets og hvilke, der er beboernes, hvis der er forskellige affaldsindsamlere. Større mængder madaffald fra for eksempel restauranter, supermarkeder, caféer og kantiner skal frasorteres til bioforgasning. Beholderantal og placering for boligerne skal aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø, der desuden kan give rådgivning om indretning af gårdmiljøstationer, nærgenbrugsstationer mm. Rottesikring Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger, således at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt, jf. Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, kap Især ved etablering af grønne facader og lignende, vil det være nødvendigt at tænke på rottesikring for at forhindre rotteangreb på bygninger. Tagfladeafvanding som udledes til recipient, som for eksempel havnen, skal sikres, så rotter ikke kan trænge ind i afløbssystemet. Jord og grundvand Center for Miljø har følgende konkrete kendskab til forurening i lokalområdet: Strandlodsvej 71/Øresundsvej 129, matr. nr Sundbyøster, København. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 jf. Jordforureningsloven. Baggrunden for kortlægningen er, at der i forbindelse med etablering af en børneinstitution i er udført orienterende undersøgelser og bortgravning af jord. Grunden viste sig at være forurenet, primært med tungmetaller. I følge rapporten er der på en del af grunden gravet til 0,8 m.u.t i byggefeltet og til 0,4 m.u.t på den resterende del af grunden. Prøver af de intakte jordlag viser ikke indhold af miljøfremmede stoffer over jordkvalitetskriterierne. Der er desuden udtaget en vandprøve 4 m.u.t, der viser indhold af 1,1 trichlorethan og trichlorethylen på hhv. 3,8 og 2,6 µg/l, hvilket overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier for chlorerede opløsningsmidler, der er på 1 µg/l. Det fremgår ikke, om al forurenet overfladejord er bortgravet. Øresundsvej 145, matr. nr Sundbyøster, København. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2. Arealet har i forskellige perioder rummet snedker-, tømmer- og maler værksteder. Endvidere har der på arealet været et cementstøberi og et blysmelteri samt garager. Ved forureningsundersøgelser på Øresundsvej 145, matr. nr Sundbyøster er fundet jordforurening med tungmetaller. Øresundsvej 141, matr. nr Sundbyøster, København. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2. Arealet som i dag er ubenyttet blev i perioden 1937 til 1967 anvendt som farve- og lakfabrik. Der blev i 1993 udført en indledende undersøgelse på grunden, hvor der blev påvist en kraftig jordforurening med petroleum, dieselolie samt grundvandsforurening med kulbrinte Ifølge Jordforureningslovens 50 a er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Det vil sige, at overfladejorden formodes at være lettere forurenet. Områdeklassificering af et areal udløser pligt til anmeldelse Generelt vedrørende jord og grundvand Bortskaffelse af og håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til Jordregulativ for 1. januar Dette kan hentes på Center for Miljøs hjemmeside eller rekvireres på tlf Jorden kan også anmeldes via Ifølge Jordforureningslovens 50 a er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede, det vil sige, at 17

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Godthåbsvej Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 23.maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Godthåbsvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Jenagade. Forslag til lokalplan. Offentlig høringsperiode fra den 27. marts til den 27. maj 2012

Jenagade. Forslag til lokalplan. Offentlig høringsperiode fra den 27. marts til den 27. maj 2012 Jenagade Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 8. marts 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Jenagade'. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst Offentlig høringsperiode fra den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Sundbyøster Skole. Offentlig høringsperiode fra den 4. september til den 30. oktober 2015. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Sundbyøster Skole. Offentlig høringsperiode fra den 4. september til den 30. oktober 2015. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. Sundbyøster skole Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole Borgerrepræsentationen har den 20. august 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere