PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2"

Transkript

1 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2

2 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Lidt om småfugle i agerlanet 4 Dr. Johannes Erritzoe 80 år 6 Status Stor Skallesluger 7 Irmelins ugler 7 Turen gik til Extremadura 8 Overtro om gøgen 10 Fredningen af Kær Vestermark 11 Fuglenes ankomst i Sønderjylland 12 Stor klippedag Søgård mose 14 Ved Per Janfelts død 15 Formandens kikkert 16 Set og hørt siden sidst 18 Fugleture 19 Forsidebilledet: Gøg Foto: Svend Ove Jensen Bagsidebilledet: Ung grågås, en sikker ynglefund til ATLAS III Foto: Frederick Skovby Jørgensen Stærekasser, flyvehul 50 mm Mejsekasser, flyvehul 35 mm Mejsekasser, flyvehul 28 mm Pris: 25.- kr. pr stk. Natugle, Allike, Tårnfalk Pris kr. pr stk. Fuglekasser, fremstillet af vandfast krydsfiner, enkle og ubehandlede. Så billige, at Du kan fylde haven, gavlen eller masten. Hans E Lock Avbækvigvej 2, Avbæk 6200 Aabenraa Tlf Mobil Andre kassetyper efter aftale. Alle priser er afhentet på værkstedet. Vi sender for fragtprisen. Hjemmeside:

3 DETTE NUMMER AF PANURUS Den 5te varmeste vinter i 25 år blev afløst af den næst varmeste forår, delt med foråret 1990, siden målingerne begyndte i På forunderlig vis har vejret i år været varmt og solrigt på omtrent alle forårets helligdage. På grund af det varme vejr, ankom en del af vores trækfugle meget tidligt i år. Det har ansporet fuglene til at synge vedvarende og kraftigt, hvilket har givet fuglefolket ekstra gode muligheder for at nyde deres udfoldelser fra morgen til sen aften. ATLAS deltagerne har AF GERD BONNESEN ligeledes haft gode muligheder for at lytte sig frem til hvor vores sangfugle måtte gemme sig, hvilket har gjort det lettere at kunne registrere dem som sikkert ynglende. Det er blot et par uger siden at de sidste afrikatrækkere er ankommet, men samtidig er en række af vores hjemmehørende sangfugle er i allerede på vej mod 3die kuld. Sommerferien er for en del af os endnu ikke startet, og derfor kommer det hvert år bag på os, at de første vadefugle allerede er begyndt på returtrækket fra det høje nord og inden længe atter kan ses ved vores kyster. Dette sommernummer af Panurus byder bl.a. på oplevelser med fuglene, tips til fugleregistrering og en rejseberetning. Gøgen pynter både forsiden og fortælles om på side 10. Samtidigt har Karin Jensen fra Skærbæk filmet en gøgeunge som bliver fodret af en hvid vipstjert. Prøv og se filmen på youtu.be/9 Pvjqg0f2 Bs. Ynglende Stormmåge, Sønderborg Foto: Gerd Bonnesen Nummeret, I holder i hånden, har taget længere end sædvanligt og udover det gode vejr, som ikke ligefrem inviterer til at sidde indendørs og bag computeren har ITproblemer yderlige bidraget til forinkelsen. Vi beklager! Panurus læsere ønskes en rigtig god sommer med masser af interessante og sjove oplevelser med fuglene. Del gerne sommerens erfaringer, viden og oplevelser med Panurus læsere. PANURUS NR SIDE 3

4 LIDT OM SMÅFUGLE I AGERLANDET Generelt er der kun få oplysninger om vore ynglefugle i det helt almindelige agerland, især i det midtsønderjyske. Mange fuglekiggere kan nikke genkendende til, at det er et område de bare kører igennem, og de færreste står ud af bilen for at se og høre hvad disse landskaber rummer af f.eks. småfugle. I forbindelse med mit arbejde som natur- og landskabskonsulent skulle jeg i sommeren 2013 undersøge 9 økologiske kvægbrug for naturværdier, og heri indgik registreringer af fuglearter, dog ikke i helt konkrete antal. Alligevel giver disse observationer et indtryk af arternes forekomst og relative fordeling på forskellige jordtyper og driftsformer. Denne lille artikel skal således på ingen måde forsøge at forestille en halvvidenskabelig undersøgelse, blot gøre opmærksom på nogle karakteristiske ting omkring småfuglenes forekomst i det sandede agerland. Noget, som forhåbentlig også kan bruges som baggrundsviden i forbindelse med de kommende ATLASundersøgelser. Naturindhold og landskab på kvægbrugene Af de 9 ejendomme ligger de 7 mere eller mindre i det vi kalder for midtlandet, mens én ligger på Broagerland og én i Sneum-marsken ved Tjæreborg. De to sidste falder landskabsmæssigt udenfor, og indgår derfor ikke i det følgende. De 7 ejendomme har jorder ved Bevtoft, Klovtoft, Bedsted, Øster Højst, Uge, Vennemose og Jejsing. Størrelsesmæssigt ligger de mellem 90 og 260 ha. Fællesnævneren for ejendommene er, at de alle er økologiske malkekvægsbedrifter. Det betyder bl.a. en del for insektrigdommen, som er basis for småfuglenes føde. Der er meget græs til afgræsning og til slet. Selvom det slås ofte, kan der i perioden i mellem, især mellem 1. og 2. slet (ult. maj til ca. 1. juli), nå at komme en del blomster frem, som tiltrækker insekter. Græsmarkerne er nemlig ofte fyldt med rød- og hvidkløver, lucerne, cikorie, og meget, herunder en del mere eksotiske arter. Men dertil kommer, at man jo ikke sprøjter mod ukrudt på de AF JESPER TOFFT SIDE 4 PANURUS NR økologiske ejendomme, hvilket betyder store mængder af almindeligt markukrudt som kamille, tusindfryd, haremad, alm. kongepen og mange flere ude i selve markerne. Langs hegn og grøfter finder vi ligeledes en blomstrende flora med arter som mjødurt, agertidsel, røllike, rejnfan, kællingetand osv. Blandt afgrøderne finder vi udover græs bl.a. havre, byg, hvede, lupin, ærter og majs, ofte blandet til grovfoder. Dertil kommer så den store udbredelse af artsrige levende hegn, ofte plantet af Hededanmark (tidligere Hedeselskabet) gennem de sidste 40 år. Oftest 3-rækkede hegn med mange blomstrende arter. Det var ved undersøgelsen tydeligt at se, at de fleste småfugle, nok bortset fra sanglærke, havde deres reder i hegn og grøfter, mens de fløj ind i markerne efter føde. Disse landskaber er oftest gennemdrænede, så overalt finder man systemer af ret dybe grøfter, langt de fleste okkerpåvirkede.. Alt i alt et relativt godt spisekammer for småfuglene i ynglesæsonen. Småfugle i midtlandet Ejendomme ved Vennemose og ved Bevtoft ligger på bakkeøer, de øvrige undersøgte områder på den flade, sandede hedeslette. Området ved Vennemose skilte sig lidt ud fra de øvrige. Landskabet er her ikke bare sandjord, men ligger på Tønder Bakkeø, og flere steder er jordbunden leret, og dermed mere frodig. Jeg fandt her som det eneste sted gul vipstjert som ynglefugl 3 par, alle omkring vandhuller på afgræssede marker af engpræg. Samme sted var rørspurven langt mere talrig end andre steder, idet den sås ved alle grøfter, selv ganske smalle mellem dyrkede marker, dvs. steder, hvor jeg slet ikke forventede at finde denne art. De øvrige steder var der kun rørspurve ved egentlige enge eller vådområder. Omkring gårdene sås alle steder gråspurv, skovspurv, hvid vipstjert og landsvale. Bysvale ynglede ved halvdelen af gårdene og i haverne sang rødstjerten ofte. De mest talrige arter, i gennemsnit mindst 5 syngende pr. ejendom: sanglærke, gulspurv,

5 bogfinke, bomlærke, tornsanger, skovpiber, solsort, landsvale, skov/gråspurv, kærsanger. Udbredte, men knap så talrige: gransanger, havesanger, sangdrossel, gulbug, gærdesmutte, musvit, ringdue, krage, stær Fåtallige, men fundet på næsten hver ejendom med mindst et par: tornirisk, grønirisk, stillits, bynkefugl, blåmejse, rødstjert Kun få steder: misteldrossel, dompap, nattergal, husskade, rødrygget tornskade, gråsisken, fyrremejse, engpiber, løvsanger, gøg. To steder var der skov på eller op til ejendommen, og her kunne yderligere findes arter som jernspurv, rødhals, skovskade, stor flagspætte og topmejse. Sortmejse og fuglekonge blev slet ikke set, skønt flere små plantager blev besøgt. For hulrugerne gælder, at de mest findes hvor der er opsat redekasser. Således var der nogle steder opsat mange stærekasser, og på en ejendom ved Bedsted var der ca. 60 par stære. Andre steder var der måske ikke opsat en eneste kasse, og så var der kun få stære, der kunne finde et redested i taget eller lignende steder. Hen på sommeren var der dog overalt masser af stæreflokke, men de kan jo komme langvejs fra. De mange marker med kort vegetation og mange insekter lokker generelt stære til. Tanken bag de store mængder af kasser nogle steder er bekæmpelse af stankelbenslarver i græsmarkene. Generelt var der kun ret få mejser, næsten kun musvit og blåmejse som kunne finde redesteder i ældre hegn, krat og i haverne. Udover småfugle var det også vigtigt at se hvad der forekom af hønsefugle. Fasanen sås kun spredt. Vagtel blev hørt på 6 af de 7 ejendomme, mens agerhøne kun blev fundet to steder. Da undersøgelsen først begyndte medio maj, var det dog ikke den bedste tid til at registrere agerhøns. Der er dog ingen tvivl om, at der mange steder er langt mellem disse. Blandt de forsigtige konklusioner er: Agerhøne, en af de fåtællige arter i det danske agerland. Foto: Per Berthing Sanglærke, bomlærke, bogfinke, guldspurv, tornsanger og kærsanger er vidt udbredte og talrige i disse områder, og tælles sikkert i tusinder. En art som bynkefugl findes kun langs grøfter med en vis brakbræmme og på åbne enge langs vandløb. Undgår det dyrkede land. Mens rørspurven findes langs de fleste åer og ved en del grøfter, ses der kun meget få engpibere, og da typisk ved vedvarende græsenge langs åer (her Arnå). Finkefugle som grønirisk, tornirisk og stillits har en meget lavere tæthed på hedesletten end i det østsønderjyske landskab. De undersøgte kvæggårde er hjemsted for store mængder af landsvaler og, hvor der er opsat stærekasser, kan stære også være meget talrige. Den ret let registrérbare vagtel kan høres næsten overalt, mens agerhønen sandsynligvis kun findes pletvist. Alt i alt viser det sig, at der faktisk kan findes en hel del fuglearter i landbrugsområderne i det sønderjyske midtland. Sorterer vi de egentlige skovfuglearter fra, er artsmængden eller artsudvalget stort set det samme som i det østsønderjyske moræneland, dog undtaget bynkefugl, fyrremejse og bomlærke, som mest forekommer på magre jorder, og således kun meget begrænset i øst. Vandfugle skal man dog lede ret længe efter i midtlandet, hvor der kun er meget få vådområder. Viber findes på markerne, og gråanden, som jo er meget tilpasningsdygtig, kan findes i åer og grøfter. Andre vade- og svømmefugle finder man faktisk kun i de egentlige moser. PANURUS NR SIDE 5

6 DR. JOHANNES ERRITZOE 80 ÅR AF HANS HARRESTRUP ANDERSEN Ville du købe en brugt struds af den mand? Johs er født d. 4. april 1934 i Faaborg. Han er uddannet konservator på Zoologisk Museum i København, og hans forretning i hovedstaden var en gang Danmarks største i branchen. Johs brænder for videnskaben, hvilket kan være svært at samkøre med arbejdet som konservator. Johs har på genial vis løst problemet. Han er gift med Helga, som han har uddannet, Helga har siden været en af vore dygtigste og hurtigste konservatorer. Parret bor i Taps gamle præstegård uden for Christiansfeld, hvor der også er plads til Johs enorme samling af fugleskind og til Helgas kaktusvæksthuse. I deres store have har de anlagt et naturreservat, der besøges af bl.a. isfugl. Johs energi er legendarisk, og han er uændret en meget produktiv videnskabsmand med over 60 publikationer og tre fantastiske bøger, Cuckoos of the World, der valgtes til Birdbook of the Year af tidsskriftet Birdwatch i 2012, sammen med Helga The Birds of Cites om klodens truede arter samt, også med Helga, Pittas of the World. Naturligvis blev Johs valgt til at skrive afsnittet i bind 8 om pittaer (juveldrosler) i bibelen Handbook of The Birds of the World. Johs havde en periode et par pittaer i sit arbejdsværelse, men har aldrig set en pitta i naturen. Johs er ikke nogen hitjæger eller feltbisse, han er teoretiker og systematiker i verdensklasse med talrige kontakter til andre forskere rundt om i verden. Hans foretrukne samarbejdspartner er professor Anders Pape Møller, med hvem han bl.a. demonstrerede, at katte navnlig fanger de fugle, der har svækket immunsystem. Johs har også tegnet sig for en ny art for Danmark, en havesyvsover, der i 1999 blev fanget i en fælde i nærheden af Taps. En anden af de små charmerende gnavere blev taget af en kat, også i Sønderjylland, nogle år senere. Svækket immunsystem? Johs har været medstifter af og næstformand i Dansk Zoologisk Konservatorforening, medlem af bestyrelsen i DOF s lokalafdeling for Sønderjylland, medlem af redaktionen i Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift. Han er æresdoktor ved Fairbank s University i Alaska. I øjeblikket er Johs ved at følge op på sin interesse for ornitologiens historie. Mange af os ser frem til bogen. Johs bibliotek er imponerende, navnlig p.g.a. de mange sjældne udgivelser af de store systematikeres værker. Johs database omfatter over artikler og notater om fugle. Et eksemplar af databasen har Johs selvfølgelig doneret til DOF. Et besøg hos Helga og Johs i Taps er som at komme 50 år tilbage i tiden. Der hviler en ro og en hygge over det store hus, selvom de begge er travlt beskæftiget med deres hobbyer. Johs har altid adskillige artikler under udarbejdelse, som vi lige skal rundt om via computeren i arbejdsværelset, der fremstår som et velorganiseret kaos fyldt med tidsskrifter, fotokopier, bøger, mikroskop, præparater og instrumenter. Tag ikke fejl, Johs har styr på alle detaljer. Man er vel ikke systematiker for ingen ting. Det kan forekomme utroligt, at en mand på 80 kan overkomme så meget og på et så højt niveau. Jeg forlader altid præstegården med et stik af dårlig samvittighed. Det er dog ikke alene Johs skyld. For resten turde jeg godt købe en struds af den mand. PANURUS NR SIDE 6

7 Det går strygende med vores skalleslugere (den store) af Kaj Abildgaard En uge inde i maj drog vi, Anker Hansen, Orla Jessen og jeg, ud for at tjekke vores kasser. Trods de 2 voldsomme forgangne storme var der heldigvis kun faldet 3 kasser ned. I alt 75 kasser havde vi at undersøge, og vi gik trøstigt i gang med vores kamera på den lange teleskopstang. I 26 kasser fandt vi enten en rugende fugl eller æg. I forhold til de 21, vi fandt sidste år, var det en pæn stigning. Derudover var der 8 kasser med ugler. Vi ser jo aldrig unger i kasserne. Så snart de er udrugede, er det bare ud af kassen. Det første, som venter dem, er så et styrt på 5-6 m, inden de af moderen bliver ledt ud på vandet. IRMELIN MÜLLERS FORTÆLLING OM SINE UGLER Jeg har ugleunger i min redekasse i Fiskerhytten. Ungerne fløj fra kassen i går, de søgte ly for regnen under min bil. Både uglemor og Sif var balstyrige da jeg skulle køre til Egetofte, jeg ænsede noget var galt og fik jaget ungerne væk fra Skodaen. Jeg fortalte historien på Egetofte, hvorefter Jens sir der sidder en ugleunge under din bil. Guderne må vide hvordan ugleungen overlevede kørerturen fra Fiskerhytten til Egetofte?? SIDE 7 PANURUS NR Men efter førstehjælp fra Naturvejleder Jens, blev natuglen bragt tilbage til dens residens i Fiskerhytten. Og det er ganske vist.

8 TUREN GIK TIL EXTREMADURA Efter år med familieferier eller rejser alene, hvor magen blev hjemme og sørgede for ungerne, blev det i år muligt at prøve en ny ferieform sammen. Valget var ikke svært: fugletur, yes! De fuglekyndige havde udset sig Extremadura i Spanien sidst i april, og der var plads til 8 personer. Orla og Vera Jessen, Kaj Abildgaard, Hans Jørgen Leth Hansen, Lars Peter Hansen, Peter Kjer Hansen, samt gemalen Per Berthing og Fårhejre undertegnede. Med minibus til Hamborg, fly via Düsseldorf til Madrids smukke lufthavn og videre der fra i lejet minibus. Flyet havde ikke sat hjulene, før der blev kommenteret de første observationer: duer, husskade, vipstjert..det blev en tur i fuglekiggeriets tegn, - ikke megen spildtid eller overflødige ærinder; ude med kikkert fra morgen til aften i hele 8 dage, hvor heldig kan man være. Fra Madrid gik turen mod Trujillo, ca 270 km. Undervejs tog vi en afstikker fra den monotone landevej og blev helt høje af at observere slangeørn, biæder, nattergal, hvid stork, rød og sort glente. I Trujillo lå vores lille charmerende hotel midt på torvet omgivet af storkereder, tårnfalke og ensfarvede stære. Tænk at man kan sove over sig, når der er trapper i udsigt. Heldigvis boede vi 3 Ellekrage nætter på hotellet, så Orla AF LENE BERTHING FOTOS: PER BERTHING SIDE 8 PANURUS NR tilbød en ekstra morgentur, hvor vi så dværgtappe og en del stortrapper. I omegnen af Trujillo så vi blandt andet nathejre, kohejre, sultanhøne, sandterne, gråsejler, hærfugl, rødhovedet tornskade, kalanderlærke og rødrygget svale. Trapperne så vi på store græssletter i et meget øde område, hvor vi mødte et par biler og en minibus: til vores overraskelse alle danskere, der kunne give tips om ørne, reder med sort stork og stor hornugle, hvilket vi senere fik held med at se. Langs en vej var der sat redekasser op på mange elpæle, og selvom redekasserne trængte til sider eller var meget faldefærdige, var de populære blandt ellekragerne og en enkelt kirkeugle. Om aftenen spiste vi på de lokale restauranter på torvet og et sted mestrede tjeneren at servere, snakke og varte op, samtidig med at han fulgte med i, at Real Madrid vandt over Bayern München i fodbold. Maden var god, betjeningen og stemningen ligeså. Vi provianterede selv til frokost og spiste ude i felten, mens gribbene hang over os. Ind imellem skinke, ost og brød blev kikkerten taget i

9 brug, når der var spændende fugle i nærheden. Et sted havde jeg nærmest for sjov bestilt en frokostlokalitet med pirol, og minsandten om ikke chaufføren fandt en lund med blåskade og pirolkoncert. Efter Trujillo overnattede vi i Esparragosa de Lares en enkelt nat og ved borgen så vi blådrossel, sørgestenpikker og alpekrage. Kirkeugle I Monfrague overnattede vi 4 nætter på et stort hotel, hvor spansk kejserørn ivrigt blev observeret fra balkonen straks efter ankomsten til hotellet. Af rovfugle så vi også lille tårnfalk, dværgørn, munkegrib og gåsegrib. Hotellets gæster var ornitologer og ved alle borde i restauranten blev dagens lister opsummeret og nye planer lagt. Efter aftenmenuen drog vi afsted for at lytte efter natravn, dog uden held. Naturen var fascinerende med store vidtstrakte områder og spredt beboelse. Der var særdeles god plads på vejene, undtagen i de smalle landsbystræder, hvor begge vore chauffører, Orla og Lars Peter, havde gode øjne og rolige hænder. Der var rent og ryddeligt rundt omkring i naturen, og kun et enkelt sted så vi affald smidt i naturen. Om natten var himlen dækket af stjerner i mørket uden lysforurening fra elektriske lys, og om dagen var himlen fyldt med gribbe eller sorte glenter. Blandt turens hyppigste art var hvid stork; et sted var der nok reder i et par store træer. Vi så også flyvende triel og en meget smuk rødvinget braksvale. De mange opdæmmede søer bød på forbavsende få fugle, og vi gik helt amok over at observere en and! En meget tvivlsom and, der blev fotograferet til senere dokumentation og i forum blev bedømt til at være knarand. Ruten og lokaliteterne var nøje udset og planlagt hjemmefra af Orla og Vera, men vi havde også tid til at stoppe spontant, når noget spændende dukkede op, fx en rødhøne, 3 hedehøge eller gribbe på en fjern mark. Vi brugte tid på at lytte efter sangere og fandt blandt andet cistussanger, provencesanger, mestersanger, hvidskægget sanger og sorthovedet sanger. Det var en fremragende tur i godt selskab, gode fugleoplevelser og meget lærerig. Både fugleturen og ferieformen var alle tiders, og Extremadura kan varmt anbefales; man får anderledes og særlige fugleoplevelser med i erindringsbagagen - i hvert tilfælde er jeg ikke i tvivl, næste gang jeg ser en sort glente, for nu sidder den på nethinden. Stylteløbere PANURUS NR SIDE 9

10 OVERTRO OM GØGEN AF GERD BONNESEN De fleste af os har vel set frem til, at gøgen lader sin hemmelighedsfulde kukken lyde i moser og kær, da den er indbegrebet af sommer, sol og lange lyse nætter. Gøgen var i 1700 tallet omgivet af megen overtro, på grund af dens uforklarlige adfærd. Den dukkede pludselig op når bøgen blev grøn, hvor dens kukken lød fra nær og fjern. Den lagde æg i andre fugles reder, og efter St. Foto: Svend Ove Jensen Hans tav den lige så pludselig og forsvandt. Over det meste af Danmark var det i 1700 tallet almindelig overtro, at hvis man hørte årets første gøg om morgenen på fastende hjerte, kunne man blive gækket (narret eller forført) af gøgen, Konsekvenserne for pigerne kunne være, at de blev forførte af karlene og blev gravide, smørlykken kunne vende og lertøj kunne gå itu. Karlene kunne komme ud for mange uheld og få ødelagt redskaber og værktøj. Andre konsekvenser kunne være, at man blev befængt med utøj, at man blev hæs eller ville dø inden året var omme. Man huskede derfor hinanden på at spise noget brød inden solopgang. Det blev kaldt gækkebrød, kukbrød eller kukmandsbrød. En mand her i byen [Nørbeg ved Randers], der hed Lars, tog altid et stykke brød med i sengen om aftenen i den tid gøgen kukkede, for at han ikke skulle blive gækket. Et år havde nemlig kukken gækket hans mor, og det år havde de et farligt uheld der i gården. Først faldt der en væg ned og slog et får ihjel, så blev kvien ovsen [brunstig] og blev ikke holdt til tyr, så blev konens ost mulne, så gik hendes bror på den slemme kvinde i Rejstrup [han lokkede en pige], og endelig blæste deres byg af. Den kuk fik han da respekt for og tog siden altid en bid brød med i sengen. (Uddrag fra Th. Alving: Fugle ved menneskers huse, 1944, s. ) Kilde: V. J. Brøndegaard: Folk og Fæ, bind 2 SIDE 10 PANURUS NR

11 FREDNINGEN AF KÆR VESTERMARK Et år efter at jeg sidst skrev om sagen, er det vist på tide at fortælle om situationen nu. Som tidligere nævnt har Sønderborgs afdeling af Danmarks Naturfredningsforening ønsket, at det tidligere militære område blev fredet herunder skovparcellen Mosen. Samtidigt har ejeren af Kær Vig ønsket sit område med under fredningen, forudsat at han kunne beholde sin jagt, og at søområdet ikke blev offentligt tilgængeligt. Formålet med fredningen var at bibeholde området i sin nuværende stand med de aktiviteter, der hidtil har været der og især at undgå udstykning af grunde med efterfølgende bebyggelse. Omkring marts inddrog DNs lokale afdeling deres hovedafdeling i sagsbehandlingen. Man begyndte herefter at udarbejde et udkast til fredningsforslag. I midten af marts måned taltes der om, at spejderne skulle afholde en landslejr i Sønderborg Kommune meldte ud, at byen var interesseret som vært, og spejderne fandt lokaliteterne og de økonomiske forhold så gode, at de slog til. Kommunen glemte at orientere spejderne om, at en fredningssag var i gang. DN havde på det tidspunkt ingen orientering fået om betingelserne for lejrens afholdelse. Fra DNs fredningsafdelingen var der blevet udarbejdet et budgetoverslag, som viste, at det kun ville koste ca kr. at gennemføre fredningen. Dette budgetoverslag blev sendt til kommunen. Fremsendelsen har den juridiske betydning, at fredningssagen nu er sat i gang, AF KAJ ABILDGAARD og der kan herefter ikke ske ændringer i området, før fredningssagen er afgjort, hvilket kan tage et par år. Dette ville også omfatte spejderlejren. Kommunen indkaldte derfor DNs lokale folk i hast til en samtale. Herunder blev spejdernes planer fremlagt. DN er i princippet meget spejdervenlig, men var ret betænkelig ved en lejr med ca spejdere besøgende dagligt. Især anlæggelse af midlertidige veje, som skulle kunne bære ret tunge køretøjer. Yderligere skal der nedgraves ret mange ledninger. Efter at have set planerne er DN gået med til at lejren gennemføres på visse betingelser. Rent juridisk sker det ved en bemærkning i fredningsforslaget. Nogle af betingelserne er, at området tilbageføres/afleveres i samme stand. Det kan dog tænkes, at nogle af de nedgravede ledninger får lov at blive, mod at de afblændes efter brug. En anden betingelse er, at 1 eller 2 særlig sårbare områder, botanisk eller fuglemæssigt, friholdes for trafik. Og endeligt at lejren ikke danner præcedens for andre arrangementer. De planlagte veje skal slettes igen, med mindre man bliver enige om, at de med fordel kan bibeholdes som stier i formindsket udgave. Selve fredningsforslaget ventes afleveret til fredningsmyndighederne inden sommerferien. Kommunen har meldt ud, at de vil være medstiller af fredningsforslaget. Endvidere har de for en månedstid siden købt arealet. PANURUS NR SIDE 11

12 SIDE 12 PANURUS NR

13 PANURUS NR SIDE 13

14 En eftermiddag til gavn for fugle og natur i Søgård Mose Vi inviterer jer til at bruge nogle timer i mosen på rydning af opvækst og samtidig opleve hyggelig samvær med andre fuglefolk i en meningsfyldt sammenhæng. Arrangementet skal foregå: lørdag den 06. sept Vi starter dagen kl og slutter igen senest kl Mødested: P-pladsen i Søgård Mose. Tilkørsel: Skiltning fra landevej 170 ved Søgård Hus syd for Aabenraa. Påklædning: Iført arbejdstøj, vandtætte fodtøj og bevæbnet med et ørnenæb. Tag selv en kande kaffe med. Vi vil sørge for, at der er kage til. Det vil også være rart, om nogle kan hjælpe os med nogle siddepladser og borde. Meddel venligst dette i forbindelse med tilmeldingen. Hvis du synes, at dagen i naturen på Fugleværnsfondens reservat er noget, som du kan tænke dig at være med til, så vil vi meget gerne have din tilmelding. Det er nødvendigt med tilmelding af hensyn til indkøb og planlægning. Tilmelding skal ske til reservatets tilsynsførende meget gerne i form af en mail senest fredag den 5. sept. 2014: Egon Iversen, Blåmose 27, Høruphav, 6470 Sydals. Telefon Du kan læse mere om Fugleværnsfonden og Søgård Mose i linkene herunder: SIDE 14 PANURUS NR

15 VED PER JANFELTS DØD I starten af februar døde Per Janfelt efter længere tids kræftsygdom. Per har gennem hele sit liv haft en meget stor interesse for naturen og i særdeleshed for fuglene, og har gennem mange år ydet en stor indsats i foreningssamarbejdet. I DOF-Sønderjylland lærte vi første gang Per at kende ved generalforsamlingen i Per udviste her så stor kyndighed, at han uden i forvejen at være kendt i lokalafdelingen, blev valgt som den ene af DOF-Sønderjyllands repræsentanter til hovedforeningens repræsentantskab. Kort efter indtrådte Per også i bestyrelsesarbejdet, hvor han virkede hele vejen til det sidste. Som forhenværende byretsdommer var han en vigtig person for DOF både lokalt og centralt. Han havde med sin viden og erfaring stor indsigt i retslige sager. Især efter han stoppede sin dommergerning, brugte han mange kræfter på at føre fuglenes og naturens sag. Han førte over 100 klagesager, især landbrugssager, hvor han vandt alle på nær én, og var med disse med til at vise mangler i kommunernes sagsbehandling. Han vandt ligeledes en vigtig sag ved FN 's komite i Geneve omkring gebyr på klager. Denne fine indsats bragte ham DOFs hæderspris, som han modtog med stolthed. I felten var Per bestemt ikke nogen hit-jæger. Han hørte med undren på fortællinger om ornitologer, der kørte langt for at se en vildfaren fugl. Pers fugleinteresse var mere bredt orienteret, og han holdt meget af på egen hånd at besøge forskellige naturtyper rundt i landet for at nyde fuglelivet. Per foretog også en del rejser til udlandet sammen med sin kone hvor fuglene også var en væsentlig del af rejseindholdet. Jeg havde selv fornøjelse af at lære Per at kende, i bestyrelsesarbejdet og især ved vore rejser rundt i landet til repræsentantskabsmøderne. Jeg lærte her Per at kende som et rart, ivrigt og venligt menneske, der altid havde stor glæde af diskussioner omkring fuglepolitik og samfundspolitik i det hele taget. Vi vil i DOF fremover savne Pers store engagement for fuglesagen. Gert Fahlberg Formand DOF-Sønderjylland PANURUS NR SIDE 15

16 FORMANDENS KIKKERT AF GERT FAHLBERG Medlemsfremgang I en lang periode med økonomisk stagnation i samfundet er det glædeligt at Dansk Ornitologisk Forening har kunnet konstatere en medlemsfremgang. Foreningen har nu det højeste medlemstal nogensinde med over medlemmer. Også her i DOF- Sønderjylland har vi gennem de seneste år hvert år kunnet konstatere en medlemsfremgang, så vi nu er 437 medlemmer i lokalafdelingen. Vi ser dette som en opbakning til foreningens arbejde, både som advokater for fuglenes sag i naturpolitiske sager, samt til arbejdet omkring at arrangere medlemsaktiviteter som fugleture, møder, kurser og andre arrangementer som Ørnens Dag og Tårnenes Dag mm. Bestyrelsen Som omtalt andet steds i bladet døde Per Janfelt desværre tidligere på året. Da Per varetog en del poster i DOF- Sønderjylland har det medført nogle ændringer i bestyrelsen. Jesper Leegaard som var 1. suppleant til bestyrelsen er indtrådt i bestyrelsen, og hermed rykker Martin Liebermann ind som 1. suppleant. Den ledige post i hovedforeningens repræsentantskab varetages nu af Gerd Bonnesen, der var 1. suppleant, og Bjarne Nielsen er herefter 1. suppleant til repræsentantskabet. Endvidere træder Karl Schlichter nu ind på pladsen som repræsentant i Aabenraa Kommunes Grønne Råd. Fuglene i landskabet Vibe (med brækket og ophelet ben) Foto: Bent Hylsebeck Netop nu er fuglene i fuld gang med ynglesæsonen. Og netop i år er der meget fokus SIDE 16 PANURUS NR på ynglefuglene i forbindelse med ATLASprojektet. Dette giver også stof til eftertanke med hensyn til fuglenes trivsel. Jeg var for et par uger siden på nabo-hygge-tur i Tønder-marsken, og en af mine naboer udbrød begejstret at her er da virkelig plads til nogle Storke, mens han skuede ud over de store vidder. Og lidt havde han ret. Plads var der nok af men hvor var storkene? Og her måtte ornitologen så komme med et mindre foredrag om den naturmæssige tilbagegang i landbrugslandet og også i marsken som er foregået i de seneste årtier, og deltagerne kunne da også tænke tilbage på barndomslandets rigdom af Viber og Bekkasiner i det almindelige landbrugslandskab. Viberne er der nu blevet langt imellem, og Bekkasinerne er i store områder helt forsvundet som ynglefugl. Og flere eksempler kunne nævnes som for eksempel Brushøne, Almindelig Ryle og Stor Kobbersneppe. ATLAS-projektet vil nok desværre tydeliggøre, at det er vigtigt at tage hånd om udviklingen i landbrugslandet, hvis udviklingen skal vendes i mere gunstig retning. Heldigvis er der jo også lyspunkter, som utvivlsomt også vil kunne ses i ATLAS-projektet. Mange fugle har haft fremgang. De mange genoprettede naturområder har været plastre på såret og har bragt oaser i landskabet, hvor masser af fugle trives. Hindemade, Slivsøen, Oldenor, Mjels Sø, Tinglev Mose, Bremsbøl Sø, Nørresø ved Tønder, Sølsted Mose og mange andre er eksemler på sådanne områder, og der er flere på vej som Bundsø og Birkepøl på Als og måske et projekt på den nordlige del af Årø.

17 Dette har gavnet masser af vandfugle, og vil også være værdifulde områder fremover. Man bør dog i ly af dette ikke glemme den almindelige natur, som jo fylder langt den største del af vores land. Også her bør naturindholdet og diversiteten hele tiden medtænkes i lovgivningen. Også store vingefang som Havørn, Rød Glente og Tranen har haft fremgang. Her Bramgæs skyldes fremgangen snarere en tilpasning til at kunne leve sammen med mennesker. De nye generationer af rovfugle har heldigvis ingen (eller kun få?) erfaringer med straks at blive skudt efter, når de kommer tæt på mennesker. Og så er der en enkelt gruppe, der nyder godt af forandringerne i landbruget: Gæssene. De vintergrønne marker giver god føde hele året rundt og har medført at gæssene stortrives. Foto: Svend Ove Jensen Også dette vil sandsynligvis kunne aflæses af ATLAS-projektet. Så der er masser af grunde til at komme ud med kikkerten i netop dit lokalområde og se hvad der findes af ynglefugle også lokalt i markhegnet, ved vandhullet og i den lille skov i nærheden, hvor du aldrig har været endnu. God sommer! Stære Foto: Christine Raschou Nielsen PANURUS NR SIDE 17

18 SET OG HØRT: FEBRUAR - APRIL 2014 Oplysningerne til oversigten er taget fra DOFbasen, hvor det hovedsageligt er de bemærkelsesværdige fugleobservationer, som danner grundlag. Det skal derfor samtidigt være en opfordring til alle, at man indtaster sine observationer i DOF-basen. Visse arter kan være markeret med (SU), og derfor skal observationen først forbi Sjældenhedsudvalget, før en endelig godkendelse accepterer observationen. Februar måned har slet ikke haft observationer på DOF-basen, som er værd at skrive om på denne side, marts måned er lidt bedre og april måned er rigtig god med 4 SU-arter. Efter oplistningen af de gode observationer, som er sket i de 3 måneder februar 2014 til og med april 2014, er der en status fra Sjældenhedsudvalget på de arter, som er blevet set i Sønderjylland, og som skal forelægges Sjældenhedsudvalget. FEBRUAR 2014 Ingen bemærkelsesværdige observationer. MARTS 2014 Rødhalset gås - er set flere gange i Margretheskog, Frederikskog og i Rickelsbüller kog. Hvidvinget korsnæb - er set 23.3 i Lindet Skov Rødhovedet and - er set 10.3 i Gammel Frederikskog APRIL 2014 Mellemflagspætte (SU) - er hørt den 5.4 i Gram Slotspark AF KARL SCHLICHTER Sort ibis (SU) - er set 16.4 på Årø Stylteløber (SU) - er set i Kongens Mose Silkehejre - er set 25.4 og måneden ud ved Avbæk og Dyrhave (Åbenrå) Blå Glente (SU) - er set 22.4 på Als (2 steder) Steppehøg - er set 28.4 i Kongens Mose Steppehøg Foto: Klaus Malling Olsen Derudover er der set/hørt Savisanger, Rødhalset gås og Hvidvinget måge i landsdelen. Status fra Sjældenhedsudvalget den Nogen undrer sig måske over fugleobservationer, som er nævnt under status fra Sjældenhedsudvalget, og som ikke er blevet nævnt som observationer i DOF-basen eller tidligere her i Set og Hørt. Det kan godt forekomme, hvis observationen ikke er meldt ind til DOF-Basen eller måske først lang tid senere. Godkendte observationer Rødvinget/sortvinget braksvale (jun. 2011) Juvre Amerikansk hjejle (jul. 2013) Astrup Engsø Silkehejre fra Avnbæk Foto: Egon Iversen Under behandling Dværgværling (okt. 2013) Rømø Hvidvinget Måge - Kumlieni (feb. 2012) Åbenrå Havn Sort ibis (apr. 2014) Årø Hvid pelikan (dec. 2013) Kalvø, Diernæs m.m. Blå Glente (apr. 2014) Sydals Sibirisk Hjejle (okt. 2012) Ballum Enge SIDE 18 PANURUS NR. NR SIDE 18

19 FUGLETURE I SØNDERJYLLAND OAS/DOF SØNDERJYLLAND Margrethe-Søen, Gråsten Onsdag d. 6. august kl. 9:00 11:30. Vi kikker på skovens og søens fugleliv. Mødested: P-pladsen ved skovkanten nær "Margrethe-Søen". Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i Gråsten. Turleder: Lars P. Hansen og Anker Hansen. Tlf. hhv / Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om samkørsel. Aftentur til Trillen Tirsdag d. 12. august kl. 19:00 21:00. Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs med mere. Skægmejsen er hørt tidligere år, men er nok forsvundet pga. af strenge vintre? Mødested: P-pladsen lige før Høruphav. Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf Ring evt. om samkørsel. Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland Tårnenes Dag Søndag den 17. august, kl. 06:00 12:00. Tårnet ved Hindemade, Hammelev Igen i år stiller lokalgruppen i Haderslev op i den landsdækkende konkurrence om at observere flest arter fra et tårn. Vi starter allerede klokken 6 måske vil du være med til skrive de første arter på listen? I løbet af morgenen og formiddagen ringer vores tårn flere gange sammen med tårne fra DOF Vestjylland, som er vores nærmeste konkurrenter. Det er altid spændende at høre, hvordan vi klarer os lokalt. Kom og vær med, kortere eller længere tid. Tag Skestorke gerne familie og venner med, ALLE er velkomne til at kigge forbi og få en snak om fugle og kigge i teleskoperne. Det er en uhøjtidelig og hyggelig konkurrence, hvor der også er tid til at hygge og have det sjovt. Kontaktperson: Elisabeth Bech, tlf , Arr.: DOF-Sønderjylland, Haderslev lokalgruppe Vidåslusen ved det fremskudte dige Lørdag den 23. august kl. 14:00-17:00 Der er højvande ved 13-tiden, og vi starter med at se på fugle ved stigende vand og ser hvilke vadefugle, der kommer ind ude fra Vadehavet. Desuden er der ænder, terner, småfugle og rovfugle. Mødested: P-pladsen ved Det Fremskudte Dige i Margrethekogen. Turleder: Inger Sønnichsen, tlf Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe Formiddagstur til Trillen Fredag d. 5. sept. kl. 9:00 11:30. Vi ser på forskellige ænder og evt. vadefugle. Mødested: P-pladsen lige før Høruphav. Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf Ring evt. om samkørsel. Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland Foto: Bent Hylsebeck PANURUS NR SIDE 19

20 Havørn Foto: hans Hagge Det tyske vadehav ved Schlüttsiel og Beltringerharder Koog Lørdag den 6. september kl. 09:00-14:00 Vi vil bl.a. se flere hundrede skestorke samt ænder, vadere, gæs og rovfugle. Mødested: P-pladsen ved Tønder Svømmehal, Sønderlandevej 4. Der er samkørsel. Husk pas og madpakke. Turleder: Inger Sønnichsen, tlf Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe Oldenor Lørdag d. 27. september kl. 9:00 11:30. Vi har før haft sølvhejre, hav- og fiskeørn + en masse ænder mm Mødested: P-pladsen på sydsiden i østlige ende. Turleder: Gabor Graehn og Hans J. Leth Hansen. Tlf. hhv og Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om samkørsel. Kegnæs Lørdag d. 25. okt. kl.10:00-12:30. Vi ser på, hvad der er ved Hjortholm enge og Hartsø samt havet syd for Kegnæs. Mødested: P-pladsen ved nordenden af Drejet. Turleder: Vera Jessen og Hans Jørgen Leth Hansen. SIDE 20 PANURUS NR Tlf. hhv og Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om samkørsel. MØDE OG KURSUS Klaus Malling Olsen i DOF Sønderjylland Torsdag d. 21. august, kl. 19:00-21:30 Mødested: Månen, Haderslev Glæd dig til august. Da får du nemlig mulighed for at opleve en af de helt store feltornitologer, idet det er lykkedes os at få Klaus Malling Olsen til Sønderjylland. Klaus Malling Olsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Portugal. Scanbird ApS www.scanbird.com. 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur. med Stig Jensen

Portugal. Scanbird ApS www.scanbird.com. 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur. med Stig Jensen Portugal 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur med Stig Jensen Scanbird ApS www.scanbird.com Portugal bliver af mange glemt som iberisk rejsemål grundet storebror Spaniens størrelse og mange

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND

FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 45. ÅRGANG 2011 NR. 4 Søges : Personer til Panurus redaktion og som dof-sj.dk s webmaster Da Martin Jessen og undertegnede nedlægger sine

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Extremadura 8 dage 28. april 5. maj Fugle, Kultur og Natur

Extremadura 8 dage 28. april 5. maj Fugle, Kultur og Natur Extremadura 8 dage 28. april 5. maj Fugle, Kultur og Natur Guide: Det er med stor glæde, at Scanbird igen i 2016 kan tilbyde en rejse til Spaniens baghave Extremadura, et område som naturelskere i årevis

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.2 Indholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus Fra ilden til asken Poms'er, hedehøg og sort glente Turen gik til Ungarn

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Lav selv fuglekasser en vejledning

Lav selv fuglekasser en vejledning Lav selv fuglekasser en vejledning Det er svært at være fugl Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Fugletur til Hovvig. Rovfugletur i det vestsjællandske

Fugletur til Hovvig. Rovfugletur i det vestsjællandske Fugletur til Hovvig Lørdag den 12. oktober 2013, kl. 09.00 13.00 Hovvig er et naturreservat som ligger i Odsherred Kommune på Sjælland. Området er et menneskeskabt vådområde med et rigt fugleliv. Det blev

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Yoga-retreat. goa marts 2016

Yoga-retreat. goa marts 2016 Yoga-retreat goa marts 2016 Mandag d. 21/3 til onsdag d. 30/3 2016 I midten af marts 2016 og henover påsken afholder Prana Yoga Shala sin første yogaferie i smukke Goa i Indien. I ni dage står den på varme,

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Program november 2011 april 2012

Program november 2011 april 2012 Program november 2011 april 2012 Onsdag den 9. november, kl. 19.00 22.00 GMO: "Kan gensplejsning redde verden? foredrag Aftenens foredragsholder, Inga Christensen Bach fra Institut for plantebiologi og

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere