PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2"

Transkript

1 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2

2 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Lidt om småfugle i agerlanet 4 Dr. Johannes Erritzoe 80 år 6 Status Stor Skallesluger 7 Irmelins ugler 7 Turen gik til Extremadura 8 Overtro om gøgen 10 Fredningen af Kær Vestermark 11 Fuglenes ankomst i Sønderjylland 12 Stor klippedag Søgård mose 14 Ved Per Janfelts død 15 Formandens kikkert 16 Set og hørt siden sidst 18 Fugleture 19 Forsidebilledet: Gøg Foto: Svend Ove Jensen Bagsidebilledet: Ung grågås, en sikker ynglefund til ATLAS III Foto: Frederick Skovby Jørgensen Stærekasser, flyvehul 50 mm Mejsekasser, flyvehul 35 mm Mejsekasser, flyvehul 28 mm Pris: 25.- kr. pr stk. Natugle, Allike, Tårnfalk Pris kr. pr stk. Fuglekasser, fremstillet af vandfast krydsfiner, enkle og ubehandlede. Så billige, at Du kan fylde haven, gavlen eller masten. Hans E Lock Avbækvigvej 2, Avbæk 6200 Aabenraa Tlf Mobil Andre kassetyper efter aftale. Alle priser er afhentet på værkstedet. Vi sender for fragtprisen. Hjemmeside:

3 DETTE NUMMER AF PANURUS Den 5te varmeste vinter i 25 år blev afløst af den næst varmeste forår, delt med foråret 1990, siden målingerne begyndte i På forunderlig vis har vejret i år været varmt og solrigt på omtrent alle forårets helligdage. På grund af det varme vejr, ankom en del af vores trækfugle meget tidligt i år. Det har ansporet fuglene til at synge vedvarende og kraftigt, hvilket har givet fuglefolket ekstra gode muligheder for at nyde deres udfoldelser fra morgen til sen aften. ATLAS deltagerne har AF GERD BONNESEN ligeledes haft gode muligheder for at lytte sig frem til hvor vores sangfugle måtte gemme sig, hvilket har gjort det lettere at kunne registrere dem som sikkert ynglende. Det er blot et par uger siden at de sidste afrikatrækkere er ankommet, men samtidig er en række af vores hjemmehørende sangfugle er i allerede på vej mod 3die kuld. Sommerferien er for en del af os endnu ikke startet, og derfor kommer det hvert år bag på os, at de første vadefugle allerede er begyndt på returtrækket fra det høje nord og inden længe atter kan ses ved vores kyster. Dette sommernummer af Panurus byder bl.a. på oplevelser med fuglene, tips til fugleregistrering og en rejseberetning. Gøgen pynter både forsiden og fortælles om på side 10. Samtidigt har Karin Jensen fra Skærbæk filmet en gøgeunge som bliver fodret af en hvid vipstjert. Prøv og se filmen på youtu.be/9 Pvjqg0f2 Bs. Ynglende Stormmåge, Sønderborg Foto: Gerd Bonnesen Nummeret, I holder i hånden, har taget længere end sædvanligt og udover det gode vejr, som ikke ligefrem inviterer til at sidde indendørs og bag computeren har ITproblemer yderlige bidraget til forinkelsen. Vi beklager! Panurus læsere ønskes en rigtig god sommer med masser af interessante og sjove oplevelser med fuglene. Del gerne sommerens erfaringer, viden og oplevelser med Panurus læsere. PANURUS NR SIDE 3

4 LIDT OM SMÅFUGLE I AGERLANDET Generelt er der kun få oplysninger om vore ynglefugle i det helt almindelige agerland, især i det midtsønderjyske. Mange fuglekiggere kan nikke genkendende til, at det er et område de bare kører igennem, og de færreste står ud af bilen for at se og høre hvad disse landskaber rummer af f.eks. småfugle. I forbindelse med mit arbejde som natur- og landskabskonsulent skulle jeg i sommeren 2013 undersøge 9 økologiske kvægbrug for naturværdier, og heri indgik registreringer af fuglearter, dog ikke i helt konkrete antal. Alligevel giver disse observationer et indtryk af arternes forekomst og relative fordeling på forskellige jordtyper og driftsformer. Denne lille artikel skal således på ingen måde forsøge at forestille en halvvidenskabelig undersøgelse, blot gøre opmærksom på nogle karakteristiske ting omkring småfuglenes forekomst i det sandede agerland. Noget, som forhåbentlig også kan bruges som baggrundsviden i forbindelse med de kommende ATLASundersøgelser. Naturindhold og landskab på kvægbrugene Af de 9 ejendomme ligger de 7 mere eller mindre i det vi kalder for midtlandet, mens én ligger på Broagerland og én i Sneum-marsken ved Tjæreborg. De to sidste falder landskabsmæssigt udenfor, og indgår derfor ikke i det følgende. De 7 ejendomme har jorder ved Bevtoft, Klovtoft, Bedsted, Øster Højst, Uge, Vennemose og Jejsing. Størrelsesmæssigt ligger de mellem 90 og 260 ha. Fællesnævneren for ejendommene er, at de alle er økologiske malkekvægsbedrifter. Det betyder bl.a. en del for insektrigdommen, som er basis for småfuglenes føde. Der er meget græs til afgræsning og til slet. Selvom det slås ofte, kan der i perioden i mellem, især mellem 1. og 2. slet (ult. maj til ca. 1. juli), nå at komme en del blomster frem, som tiltrækker insekter. Græsmarkerne er nemlig ofte fyldt med rød- og hvidkløver, lucerne, cikorie, og meget, herunder en del mere eksotiske arter. Men dertil kommer, at man jo ikke sprøjter mod ukrudt på de AF JESPER TOFFT SIDE 4 PANURUS NR økologiske ejendomme, hvilket betyder store mængder af almindeligt markukrudt som kamille, tusindfryd, haremad, alm. kongepen og mange flere ude i selve markerne. Langs hegn og grøfter finder vi ligeledes en blomstrende flora med arter som mjødurt, agertidsel, røllike, rejnfan, kællingetand osv. Blandt afgrøderne finder vi udover græs bl.a. havre, byg, hvede, lupin, ærter og majs, ofte blandet til grovfoder. Dertil kommer så den store udbredelse af artsrige levende hegn, ofte plantet af Hededanmark (tidligere Hedeselskabet) gennem de sidste 40 år. Oftest 3-rækkede hegn med mange blomstrende arter. Det var ved undersøgelsen tydeligt at se, at de fleste småfugle, nok bortset fra sanglærke, havde deres reder i hegn og grøfter, mens de fløj ind i markerne efter føde. Disse landskaber er oftest gennemdrænede, så overalt finder man systemer af ret dybe grøfter, langt de fleste okkerpåvirkede.. Alt i alt et relativt godt spisekammer for småfuglene i ynglesæsonen. Småfugle i midtlandet Ejendomme ved Vennemose og ved Bevtoft ligger på bakkeøer, de øvrige undersøgte områder på den flade, sandede hedeslette. Området ved Vennemose skilte sig lidt ud fra de øvrige. Landskabet er her ikke bare sandjord, men ligger på Tønder Bakkeø, og flere steder er jordbunden leret, og dermed mere frodig. Jeg fandt her som det eneste sted gul vipstjert som ynglefugl 3 par, alle omkring vandhuller på afgræssede marker af engpræg. Samme sted var rørspurven langt mere talrig end andre steder, idet den sås ved alle grøfter, selv ganske smalle mellem dyrkede marker, dvs. steder, hvor jeg slet ikke forventede at finde denne art. De øvrige steder var der kun rørspurve ved egentlige enge eller vådområder. Omkring gårdene sås alle steder gråspurv, skovspurv, hvid vipstjert og landsvale. Bysvale ynglede ved halvdelen af gårdene og i haverne sang rødstjerten ofte. De mest talrige arter, i gennemsnit mindst 5 syngende pr. ejendom: sanglærke, gulspurv,

5 bogfinke, bomlærke, tornsanger, skovpiber, solsort, landsvale, skov/gråspurv, kærsanger. Udbredte, men knap så talrige: gransanger, havesanger, sangdrossel, gulbug, gærdesmutte, musvit, ringdue, krage, stær Fåtallige, men fundet på næsten hver ejendom med mindst et par: tornirisk, grønirisk, stillits, bynkefugl, blåmejse, rødstjert Kun få steder: misteldrossel, dompap, nattergal, husskade, rødrygget tornskade, gråsisken, fyrremejse, engpiber, løvsanger, gøg. To steder var der skov på eller op til ejendommen, og her kunne yderligere findes arter som jernspurv, rødhals, skovskade, stor flagspætte og topmejse. Sortmejse og fuglekonge blev slet ikke set, skønt flere små plantager blev besøgt. For hulrugerne gælder, at de mest findes hvor der er opsat redekasser. Således var der nogle steder opsat mange stærekasser, og på en ejendom ved Bedsted var der ca. 60 par stære. Andre steder var der måske ikke opsat en eneste kasse, og så var der kun få stære, der kunne finde et redested i taget eller lignende steder. Hen på sommeren var der dog overalt masser af stæreflokke, men de kan jo komme langvejs fra. De mange marker med kort vegetation og mange insekter lokker generelt stære til. Tanken bag de store mængder af kasser nogle steder er bekæmpelse af stankelbenslarver i græsmarkene. Generelt var der kun ret få mejser, næsten kun musvit og blåmejse som kunne finde redesteder i ældre hegn, krat og i haverne. Udover småfugle var det også vigtigt at se hvad der forekom af hønsefugle. Fasanen sås kun spredt. Vagtel blev hørt på 6 af de 7 ejendomme, mens agerhøne kun blev fundet to steder. Da undersøgelsen først begyndte medio maj, var det dog ikke den bedste tid til at registrere agerhøns. Der er dog ingen tvivl om, at der mange steder er langt mellem disse. Blandt de forsigtige konklusioner er: Agerhøne, en af de fåtællige arter i det danske agerland. Foto: Per Berthing Sanglærke, bomlærke, bogfinke, guldspurv, tornsanger og kærsanger er vidt udbredte og talrige i disse områder, og tælles sikkert i tusinder. En art som bynkefugl findes kun langs grøfter med en vis brakbræmme og på åbne enge langs vandløb. Undgår det dyrkede land. Mens rørspurven findes langs de fleste åer og ved en del grøfter, ses der kun meget få engpibere, og da typisk ved vedvarende græsenge langs åer (her Arnå). Finkefugle som grønirisk, tornirisk og stillits har en meget lavere tæthed på hedesletten end i det østsønderjyske landskab. De undersøgte kvæggårde er hjemsted for store mængder af landsvaler og, hvor der er opsat stærekasser, kan stære også være meget talrige. Den ret let registrérbare vagtel kan høres næsten overalt, mens agerhønen sandsynligvis kun findes pletvist. Alt i alt viser det sig, at der faktisk kan findes en hel del fuglearter i landbrugsområderne i det sønderjyske midtland. Sorterer vi de egentlige skovfuglearter fra, er artsmængden eller artsudvalget stort set det samme som i det østsønderjyske moræneland, dog undtaget bynkefugl, fyrremejse og bomlærke, som mest forekommer på magre jorder, og således kun meget begrænset i øst. Vandfugle skal man dog lede ret længe efter i midtlandet, hvor der kun er meget få vådområder. Viber findes på markerne, og gråanden, som jo er meget tilpasningsdygtig, kan findes i åer og grøfter. Andre vade- og svømmefugle finder man faktisk kun i de egentlige moser. PANURUS NR SIDE 5

6 DR. JOHANNES ERRITZOE 80 ÅR AF HANS HARRESTRUP ANDERSEN Ville du købe en brugt struds af den mand? Johs er født d. 4. april 1934 i Faaborg. Han er uddannet konservator på Zoologisk Museum i København, og hans forretning i hovedstaden var en gang Danmarks største i branchen. Johs brænder for videnskaben, hvilket kan være svært at samkøre med arbejdet som konservator. Johs har på genial vis løst problemet. Han er gift med Helga, som han har uddannet, Helga har siden været en af vore dygtigste og hurtigste konservatorer. Parret bor i Taps gamle præstegård uden for Christiansfeld, hvor der også er plads til Johs enorme samling af fugleskind og til Helgas kaktusvæksthuse. I deres store have har de anlagt et naturreservat, der besøges af bl.a. isfugl. Johs energi er legendarisk, og han er uændret en meget produktiv videnskabsmand med over 60 publikationer og tre fantastiske bøger, Cuckoos of the World, der valgtes til Birdbook of the Year af tidsskriftet Birdwatch i 2012, sammen med Helga The Birds of Cites om klodens truede arter samt, også med Helga, Pittas of the World. Naturligvis blev Johs valgt til at skrive afsnittet i bind 8 om pittaer (juveldrosler) i bibelen Handbook of The Birds of the World. Johs havde en periode et par pittaer i sit arbejdsværelse, men har aldrig set en pitta i naturen. Johs er ikke nogen hitjæger eller feltbisse, han er teoretiker og systematiker i verdensklasse med talrige kontakter til andre forskere rundt om i verden. Hans foretrukne samarbejdspartner er professor Anders Pape Møller, med hvem han bl.a. demonstrerede, at katte navnlig fanger de fugle, der har svækket immunsystem. Johs har også tegnet sig for en ny art for Danmark, en havesyvsover, der i 1999 blev fanget i en fælde i nærheden af Taps. En anden af de små charmerende gnavere blev taget af en kat, også i Sønderjylland, nogle år senere. Svækket immunsystem? Johs har været medstifter af og næstformand i Dansk Zoologisk Konservatorforening, medlem af bestyrelsen i DOF s lokalafdeling for Sønderjylland, medlem af redaktionen i Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift. Han er æresdoktor ved Fairbank s University i Alaska. I øjeblikket er Johs ved at følge op på sin interesse for ornitologiens historie. Mange af os ser frem til bogen. Johs bibliotek er imponerende, navnlig p.g.a. de mange sjældne udgivelser af de store systematikeres værker. Johs database omfatter over artikler og notater om fugle. Et eksemplar af databasen har Johs selvfølgelig doneret til DOF. Et besøg hos Helga og Johs i Taps er som at komme 50 år tilbage i tiden. Der hviler en ro og en hygge over det store hus, selvom de begge er travlt beskæftiget med deres hobbyer. Johs har altid adskillige artikler under udarbejdelse, som vi lige skal rundt om via computeren i arbejdsværelset, der fremstår som et velorganiseret kaos fyldt med tidsskrifter, fotokopier, bøger, mikroskop, præparater og instrumenter. Tag ikke fejl, Johs har styr på alle detaljer. Man er vel ikke systematiker for ingen ting. Det kan forekomme utroligt, at en mand på 80 kan overkomme så meget og på et så højt niveau. Jeg forlader altid præstegården med et stik af dårlig samvittighed. Det er dog ikke alene Johs skyld. For resten turde jeg godt købe en struds af den mand. PANURUS NR SIDE 6

7 Det går strygende med vores skalleslugere (den store) af Kaj Abildgaard En uge inde i maj drog vi, Anker Hansen, Orla Jessen og jeg, ud for at tjekke vores kasser. Trods de 2 voldsomme forgangne storme var der heldigvis kun faldet 3 kasser ned. I alt 75 kasser havde vi at undersøge, og vi gik trøstigt i gang med vores kamera på den lange teleskopstang. I 26 kasser fandt vi enten en rugende fugl eller æg. I forhold til de 21, vi fandt sidste år, var det en pæn stigning. Derudover var der 8 kasser med ugler. Vi ser jo aldrig unger i kasserne. Så snart de er udrugede, er det bare ud af kassen. Det første, som venter dem, er så et styrt på 5-6 m, inden de af moderen bliver ledt ud på vandet. IRMELIN MÜLLERS FORTÆLLING OM SINE UGLER Jeg har ugleunger i min redekasse i Fiskerhytten. Ungerne fløj fra kassen i går, de søgte ly for regnen under min bil. Både uglemor og Sif var balstyrige da jeg skulle køre til Egetofte, jeg ænsede noget var galt og fik jaget ungerne væk fra Skodaen. Jeg fortalte historien på Egetofte, hvorefter Jens sir der sidder en ugleunge under din bil. Guderne må vide hvordan ugleungen overlevede kørerturen fra Fiskerhytten til Egetofte?? SIDE 7 PANURUS NR Men efter førstehjælp fra Naturvejleder Jens, blev natuglen bragt tilbage til dens residens i Fiskerhytten. Og det er ganske vist.

8 TUREN GIK TIL EXTREMADURA Efter år med familieferier eller rejser alene, hvor magen blev hjemme og sørgede for ungerne, blev det i år muligt at prøve en ny ferieform sammen. Valget var ikke svært: fugletur, yes! De fuglekyndige havde udset sig Extremadura i Spanien sidst i april, og der var plads til 8 personer. Orla og Vera Jessen, Kaj Abildgaard, Hans Jørgen Leth Hansen, Lars Peter Hansen, Peter Kjer Hansen, samt gemalen Per Berthing og Fårhejre undertegnede. Med minibus til Hamborg, fly via Düsseldorf til Madrids smukke lufthavn og videre der fra i lejet minibus. Flyet havde ikke sat hjulene, før der blev kommenteret de første observationer: duer, husskade, vipstjert..det blev en tur i fuglekiggeriets tegn, - ikke megen spildtid eller overflødige ærinder; ude med kikkert fra morgen til aften i hele 8 dage, hvor heldig kan man være. Fra Madrid gik turen mod Trujillo, ca 270 km. Undervejs tog vi en afstikker fra den monotone landevej og blev helt høje af at observere slangeørn, biæder, nattergal, hvid stork, rød og sort glente. I Trujillo lå vores lille charmerende hotel midt på torvet omgivet af storkereder, tårnfalke og ensfarvede stære. Tænk at man kan sove over sig, når der er trapper i udsigt. Heldigvis boede vi 3 Ellekrage nætter på hotellet, så Orla AF LENE BERTHING FOTOS: PER BERTHING SIDE 8 PANURUS NR tilbød en ekstra morgentur, hvor vi så dværgtappe og en del stortrapper. I omegnen af Trujillo så vi blandt andet nathejre, kohejre, sultanhøne, sandterne, gråsejler, hærfugl, rødhovedet tornskade, kalanderlærke og rødrygget svale. Trapperne så vi på store græssletter i et meget øde område, hvor vi mødte et par biler og en minibus: til vores overraskelse alle danskere, der kunne give tips om ørne, reder med sort stork og stor hornugle, hvilket vi senere fik held med at se. Langs en vej var der sat redekasser op på mange elpæle, og selvom redekasserne trængte til sider eller var meget faldefærdige, var de populære blandt ellekragerne og en enkelt kirkeugle. Om aftenen spiste vi på de lokale restauranter på torvet og et sted mestrede tjeneren at servere, snakke og varte op, samtidig med at han fulgte med i, at Real Madrid vandt over Bayern München i fodbold. Maden var god, betjeningen og stemningen ligeså. Vi provianterede selv til frokost og spiste ude i felten, mens gribbene hang over os. Ind imellem skinke, ost og brød blev kikkerten taget i

9 brug, når der var spændende fugle i nærheden. Et sted havde jeg nærmest for sjov bestilt en frokostlokalitet med pirol, og minsandten om ikke chaufføren fandt en lund med blåskade og pirolkoncert. Efter Trujillo overnattede vi i Esparragosa de Lares en enkelt nat og ved borgen så vi blådrossel, sørgestenpikker og alpekrage. Kirkeugle I Monfrague overnattede vi 4 nætter på et stort hotel, hvor spansk kejserørn ivrigt blev observeret fra balkonen straks efter ankomsten til hotellet. Af rovfugle så vi også lille tårnfalk, dværgørn, munkegrib og gåsegrib. Hotellets gæster var ornitologer og ved alle borde i restauranten blev dagens lister opsummeret og nye planer lagt. Efter aftenmenuen drog vi afsted for at lytte efter natravn, dog uden held. Naturen var fascinerende med store vidtstrakte områder og spredt beboelse. Der var særdeles god plads på vejene, undtagen i de smalle landsbystræder, hvor begge vore chauffører, Orla og Lars Peter, havde gode øjne og rolige hænder. Der var rent og ryddeligt rundt omkring i naturen, og kun et enkelt sted så vi affald smidt i naturen. Om natten var himlen dækket af stjerner i mørket uden lysforurening fra elektriske lys, og om dagen var himlen fyldt med gribbe eller sorte glenter. Blandt turens hyppigste art var hvid stork; et sted var der nok reder i et par store træer. Vi så også flyvende triel og en meget smuk rødvinget braksvale. De mange opdæmmede søer bød på forbavsende få fugle, og vi gik helt amok over at observere en and! En meget tvivlsom and, der blev fotograferet til senere dokumentation og i forum blev bedømt til at være knarand. Ruten og lokaliteterne var nøje udset og planlagt hjemmefra af Orla og Vera, men vi havde også tid til at stoppe spontant, når noget spændende dukkede op, fx en rødhøne, 3 hedehøge eller gribbe på en fjern mark. Vi brugte tid på at lytte efter sangere og fandt blandt andet cistussanger, provencesanger, mestersanger, hvidskægget sanger og sorthovedet sanger. Det var en fremragende tur i godt selskab, gode fugleoplevelser og meget lærerig. Både fugleturen og ferieformen var alle tiders, og Extremadura kan varmt anbefales; man får anderledes og særlige fugleoplevelser med i erindringsbagagen - i hvert tilfælde er jeg ikke i tvivl, næste gang jeg ser en sort glente, for nu sidder den på nethinden. Stylteløbere PANURUS NR SIDE 9

10 OVERTRO OM GØGEN AF GERD BONNESEN De fleste af os har vel set frem til, at gøgen lader sin hemmelighedsfulde kukken lyde i moser og kær, da den er indbegrebet af sommer, sol og lange lyse nætter. Gøgen var i 1700 tallet omgivet af megen overtro, på grund af dens uforklarlige adfærd. Den dukkede pludselig op når bøgen blev grøn, hvor dens kukken lød fra nær og fjern. Den lagde æg i andre fugles reder, og efter St. Foto: Svend Ove Jensen Hans tav den lige så pludselig og forsvandt. Over det meste af Danmark var det i 1700 tallet almindelig overtro, at hvis man hørte årets første gøg om morgenen på fastende hjerte, kunne man blive gækket (narret eller forført) af gøgen, Konsekvenserne for pigerne kunne være, at de blev forførte af karlene og blev gravide, smørlykken kunne vende og lertøj kunne gå itu. Karlene kunne komme ud for mange uheld og få ødelagt redskaber og værktøj. Andre konsekvenser kunne være, at man blev befængt med utøj, at man blev hæs eller ville dø inden året var omme. Man huskede derfor hinanden på at spise noget brød inden solopgang. Det blev kaldt gækkebrød, kukbrød eller kukmandsbrød. En mand her i byen [Nørbeg ved Randers], der hed Lars, tog altid et stykke brød med i sengen om aftenen i den tid gøgen kukkede, for at han ikke skulle blive gækket. Et år havde nemlig kukken gækket hans mor, og det år havde de et farligt uheld der i gården. Først faldt der en væg ned og slog et får ihjel, så blev kvien ovsen [brunstig] og blev ikke holdt til tyr, så blev konens ost mulne, så gik hendes bror på den slemme kvinde i Rejstrup [han lokkede en pige], og endelig blæste deres byg af. Den kuk fik han da respekt for og tog siden altid en bid brød med i sengen. (Uddrag fra Th. Alving: Fugle ved menneskers huse, 1944, s. ) Kilde: V. J. Brøndegaard: Folk og Fæ, bind 2 SIDE 10 PANURUS NR

11 FREDNINGEN AF KÆR VESTERMARK Et år efter at jeg sidst skrev om sagen, er det vist på tide at fortælle om situationen nu. Som tidligere nævnt har Sønderborgs afdeling af Danmarks Naturfredningsforening ønsket, at det tidligere militære område blev fredet herunder skovparcellen Mosen. Samtidigt har ejeren af Kær Vig ønsket sit område med under fredningen, forudsat at han kunne beholde sin jagt, og at søområdet ikke blev offentligt tilgængeligt. Formålet med fredningen var at bibeholde området i sin nuværende stand med de aktiviteter, der hidtil har været der og især at undgå udstykning af grunde med efterfølgende bebyggelse. Omkring marts inddrog DNs lokale afdeling deres hovedafdeling i sagsbehandlingen. Man begyndte herefter at udarbejde et udkast til fredningsforslag. I midten af marts måned taltes der om, at spejderne skulle afholde en landslejr i Sønderborg Kommune meldte ud, at byen var interesseret som vært, og spejderne fandt lokaliteterne og de økonomiske forhold så gode, at de slog til. Kommunen glemte at orientere spejderne om, at en fredningssag var i gang. DN havde på det tidspunkt ingen orientering fået om betingelserne for lejrens afholdelse. Fra DNs fredningsafdelingen var der blevet udarbejdet et budgetoverslag, som viste, at det kun ville koste ca kr. at gennemføre fredningen. Dette budgetoverslag blev sendt til kommunen. Fremsendelsen har den juridiske betydning, at fredningssagen nu er sat i gang, AF KAJ ABILDGAARD og der kan herefter ikke ske ændringer i området, før fredningssagen er afgjort, hvilket kan tage et par år. Dette ville også omfatte spejderlejren. Kommunen indkaldte derfor DNs lokale folk i hast til en samtale. Herunder blev spejdernes planer fremlagt. DN er i princippet meget spejdervenlig, men var ret betænkelig ved en lejr med ca spejdere besøgende dagligt. Især anlæggelse af midlertidige veje, som skulle kunne bære ret tunge køretøjer. Yderligere skal der nedgraves ret mange ledninger. Efter at have set planerne er DN gået med til at lejren gennemføres på visse betingelser. Rent juridisk sker det ved en bemærkning i fredningsforslaget. Nogle af betingelserne er, at området tilbageføres/afleveres i samme stand. Det kan dog tænkes, at nogle af de nedgravede ledninger får lov at blive, mod at de afblændes efter brug. En anden betingelse er, at 1 eller 2 særlig sårbare områder, botanisk eller fuglemæssigt, friholdes for trafik. Og endeligt at lejren ikke danner præcedens for andre arrangementer. De planlagte veje skal slettes igen, med mindre man bliver enige om, at de med fordel kan bibeholdes som stier i formindsket udgave. Selve fredningsforslaget ventes afleveret til fredningsmyndighederne inden sommerferien. Kommunen har meldt ud, at de vil være medstiller af fredningsforslaget. Endvidere har de for en månedstid siden købt arealet. PANURUS NR SIDE 11

12 SIDE 12 PANURUS NR

13 PANURUS NR SIDE 13

14 En eftermiddag til gavn for fugle og natur i Søgård Mose Vi inviterer jer til at bruge nogle timer i mosen på rydning af opvækst og samtidig opleve hyggelig samvær med andre fuglefolk i en meningsfyldt sammenhæng. Arrangementet skal foregå: lørdag den 06. sept Vi starter dagen kl og slutter igen senest kl Mødested: P-pladsen i Søgård Mose. Tilkørsel: Skiltning fra landevej 170 ved Søgård Hus syd for Aabenraa. Påklædning: Iført arbejdstøj, vandtætte fodtøj og bevæbnet med et ørnenæb. Tag selv en kande kaffe med. Vi vil sørge for, at der er kage til. Det vil også være rart, om nogle kan hjælpe os med nogle siddepladser og borde. Meddel venligst dette i forbindelse med tilmeldingen. Hvis du synes, at dagen i naturen på Fugleværnsfondens reservat er noget, som du kan tænke dig at være med til, så vil vi meget gerne have din tilmelding. Det er nødvendigt med tilmelding af hensyn til indkøb og planlægning. Tilmelding skal ske til reservatets tilsynsførende meget gerne i form af en mail senest fredag den 5. sept. 2014: Egon Iversen, Blåmose 27, Høruphav, 6470 Sydals. Telefon Du kan læse mere om Fugleværnsfonden og Søgård Mose i linkene herunder: SIDE 14 PANURUS NR

15 VED PER JANFELTS DØD I starten af februar døde Per Janfelt efter længere tids kræftsygdom. Per har gennem hele sit liv haft en meget stor interesse for naturen og i særdeleshed for fuglene, og har gennem mange år ydet en stor indsats i foreningssamarbejdet. I DOF-Sønderjylland lærte vi første gang Per at kende ved generalforsamlingen i Per udviste her så stor kyndighed, at han uden i forvejen at være kendt i lokalafdelingen, blev valgt som den ene af DOF-Sønderjyllands repræsentanter til hovedforeningens repræsentantskab. Kort efter indtrådte Per også i bestyrelsesarbejdet, hvor han virkede hele vejen til det sidste. Som forhenværende byretsdommer var han en vigtig person for DOF både lokalt og centralt. Han havde med sin viden og erfaring stor indsigt i retslige sager. Især efter han stoppede sin dommergerning, brugte han mange kræfter på at føre fuglenes og naturens sag. Han førte over 100 klagesager, især landbrugssager, hvor han vandt alle på nær én, og var med disse med til at vise mangler i kommunernes sagsbehandling. Han vandt ligeledes en vigtig sag ved FN 's komite i Geneve omkring gebyr på klager. Denne fine indsats bragte ham DOFs hæderspris, som han modtog med stolthed. I felten var Per bestemt ikke nogen hit-jæger. Han hørte med undren på fortællinger om ornitologer, der kørte langt for at se en vildfaren fugl. Pers fugleinteresse var mere bredt orienteret, og han holdt meget af på egen hånd at besøge forskellige naturtyper rundt i landet for at nyde fuglelivet. Per foretog også en del rejser til udlandet sammen med sin kone hvor fuglene også var en væsentlig del af rejseindholdet. Jeg havde selv fornøjelse af at lære Per at kende, i bestyrelsesarbejdet og især ved vore rejser rundt i landet til repræsentantskabsmøderne. Jeg lærte her Per at kende som et rart, ivrigt og venligt menneske, der altid havde stor glæde af diskussioner omkring fuglepolitik og samfundspolitik i det hele taget. Vi vil i DOF fremover savne Pers store engagement for fuglesagen. Gert Fahlberg Formand DOF-Sønderjylland PANURUS NR SIDE 15

16 FORMANDENS KIKKERT AF GERT FAHLBERG Medlemsfremgang I en lang periode med økonomisk stagnation i samfundet er det glædeligt at Dansk Ornitologisk Forening har kunnet konstatere en medlemsfremgang. Foreningen har nu det højeste medlemstal nogensinde med over medlemmer. Også her i DOF- Sønderjylland har vi gennem de seneste år hvert år kunnet konstatere en medlemsfremgang, så vi nu er 437 medlemmer i lokalafdelingen. Vi ser dette som en opbakning til foreningens arbejde, både som advokater for fuglenes sag i naturpolitiske sager, samt til arbejdet omkring at arrangere medlemsaktiviteter som fugleture, møder, kurser og andre arrangementer som Ørnens Dag og Tårnenes Dag mm. Bestyrelsen Som omtalt andet steds i bladet døde Per Janfelt desværre tidligere på året. Da Per varetog en del poster i DOF- Sønderjylland har det medført nogle ændringer i bestyrelsen. Jesper Leegaard som var 1. suppleant til bestyrelsen er indtrådt i bestyrelsen, og hermed rykker Martin Liebermann ind som 1. suppleant. Den ledige post i hovedforeningens repræsentantskab varetages nu af Gerd Bonnesen, der var 1. suppleant, og Bjarne Nielsen er herefter 1. suppleant til repræsentantskabet. Endvidere træder Karl Schlichter nu ind på pladsen som repræsentant i Aabenraa Kommunes Grønne Råd. Fuglene i landskabet Vibe (med brækket og ophelet ben) Foto: Bent Hylsebeck Netop nu er fuglene i fuld gang med ynglesæsonen. Og netop i år er der meget fokus SIDE 16 PANURUS NR på ynglefuglene i forbindelse med ATLASprojektet. Dette giver også stof til eftertanke med hensyn til fuglenes trivsel. Jeg var for et par uger siden på nabo-hygge-tur i Tønder-marsken, og en af mine naboer udbrød begejstret at her er da virkelig plads til nogle Storke, mens han skuede ud over de store vidder. Og lidt havde han ret. Plads var der nok af men hvor var storkene? Og her måtte ornitologen så komme med et mindre foredrag om den naturmæssige tilbagegang i landbrugslandet og også i marsken som er foregået i de seneste årtier, og deltagerne kunne da også tænke tilbage på barndomslandets rigdom af Viber og Bekkasiner i det almindelige landbrugslandskab. Viberne er der nu blevet langt imellem, og Bekkasinerne er i store områder helt forsvundet som ynglefugl. Og flere eksempler kunne nævnes som for eksempel Brushøne, Almindelig Ryle og Stor Kobbersneppe. ATLAS-projektet vil nok desværre tydeliggøre, at det er vigtigt at tage hånd om udviklingen i landbrugslandet, hvis udviklingen skal vendes i mere gunstig retning. Heldigvis er der jo også lyspunkter, som utvivlsomt også vil kunne ses i ATLAS-projektet. Mange fugle har haft fremgang. De mange genoprettede naturområder har været plastre på såret og har bragt oaser i landskabet, hvor masser af fugle trives. Hindemade, Slivsøen, Oldenor, Mjels Sø, Tinglev Mose, Bremsbøl Sø, Nørresø ved Tønder, Sølsted Mose og mange andre er eksemler på sådanne områder, og der er flere på vej som Bundsø og Birkepøl på Als og måske et projekt på den nordlige del af Årø.

17 Dette har gavnet masser af vandfugle, og vil også være værdifulde områder fremover. Man bør dog i ly af dette ikke glemme den almindelige natur, som jo fylder langt den største del af vores land. Også her bør naturindholdet og diversiteten hele tiden medtænkes i lovgivningen. Også store vingefang som Havørn, Rød Glente og Tranen har haft fremgang. Her Bramgæs skyldes fremgangen snarere en tilpasning til at kunne leve sammen med mennesker. De nye generationer af rovfugle har heldigvis ingen (eller kun få?) erfaringer med straks at blive skudt efter, når de kommer tæt på mennesker. Og så er der en enkelt gruppe, der nyder godt af forandringerne i landbruget: Gæssene. De vintergrønne marker giver god føde hele året rundt og har medført at gæssene stortrives. Foto: Svend Ove Jensen Også dette vil sandsynligvis kunne aflæses af ATLAS-projektet. Så der er masser af grunde til at komme ud med kikkerten i netop dit lokalområde og se hvad der findes af ynglefugle også lokalt i markhegnet, ved vandhullet og i den lille skov i nærheden, hvor du aldrig har været endnu. God sommer! Stære Foto: Christine Raschou Nielsen PANURUS NR SIDE 17

18 SET OG HØRT: FEBRUAR - APRIL 2014 Oplysningerne til oversigten er taget fra DOFbasen, hvor det hovedsageligt er de bemærkelsesværdige fugleobservationer, som danner grundlag. Det skal derfor samtidigt være en opfordring til alle, at man indtaster sine observationer i DOF-basen. Visse arter kan være markeret med (SU), og derfor skal observationen først forbi Sjældenhedsudvalget, før en endelig godkendelse accepterer observationen. Februar måned har slet ikke haft observationer på DOF-basen, som er værd at skrive om på denne side, marts måned er lidt bedre og april måned er rigtig god med 4 SU-arter. Efter oplistningen af de gode observationer, som er sket i de 3 måneder februar 2014 til og med april 2014, er der en status fra Sjældenhedsudvalget på de arter, som er blevet set i Sønderjylland, og som skal forelægges Sjældenhedsudvalget. FEBRUAR 2014 Ingen bemærkelsesværdige observationer. MARTS 2014 Rødhalset gås - er set flere gange i Margretheskog, Frederikskog og i Rickelsbüller kog. Hvidvinget korsnæb - er set 23.3 i Lindet Skov Rødhovedet and - er set 10.3 i Gammel Frederikskog APRIL 2014 Mellemflagspætte (SU) - er hørt den 5.4 i Gram Slotspark AF KARL SCHLICHTER Sort ibis (SU) - er set 16.4 på Årø Stylteløber (SU) - er set i Kongens Mose Silkehejre - er set 25.4 og måneden ud ved Avbæk og Dyrhave (Åbenrå) Blå Glente (SU) - er set 22.4 på Als (2 steder) Steppehøg - er set 28.4 i Kongens Mose Steppehøg Foto: Klaus Malling Olsen Derudover er der set/hørt Savisanger, Rødhalset gås og Hvidvinget måge i landsdelen. Status fra Sjældenhedsudvalget den Nogen undrer sig måske over fugleobservationer, som er nævnt under status fra Sjældenhedsudvalget, og som ikke er blevet nævnt som observationer i DOF-basen eller tidligere her i Set og Hørt. Det kan godt forekomme, hvis observationen ikke er meldt ind til DOF-Basen eller måske først lang tid senere. Godkendte observationer Rødvinget/sortvinget braksvale (jun. 2011) Juvre Amerikansk hjejle (jul. 2013) Astrup Engsø Silkehejre fra Avnbæk Foto: Egon Iversen Under behandling Dværgværling (okt. 2013) Rømø Hvidvinget Måge - Kumlieni (feb. 2012) Åbenrå Havn Sort ibis (apr. 2014) Årø Hvid pelikan (dec. 2013) Kalvø, Diernæs m.m. Blå Glente (apr. 2014) Sydals Sibirisk Hjejle (okt. 2012) Ballum Enge SIDE 18 PANURUS NR. NR SIDE 18

19 FUGLETURE I SØNDERJYLLAND OAS/DOF SØNDERJYLLAND Margrethe-Søen, Gråsten Onsdag d. 6. august kl. 9:00 11:30. Vi kikker på skovens og søens fugleliv. Mødested: P-pladsen ved skovkanten nær "Margrethe-Søen". Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i Gråsten. Turleder: Lars P. Hansen og Anker Hansen. Tlf. hhv / Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om samkørsel. Aftentur til Trillen Tirsdag d. 12. august kl. 19:00 21:00. Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs med mere. Skægmejsen er hørt tidligere år, men er nok forsvundet pga. af strenge vintre? Mødested: P-pladsen lige før Høruphav. Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf Ring evt. om samkørsel. Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland Tårnenes Dag Søndag den 17. august, kl. 06:00 12:00. Tårnet ved Hindemade, Hammelev Igen i år stiller lokalgruppen i Haderslev op i den landsdækkende konkurrence om at observere flest arter fra et tårn. Vi starter allerede klokken 6 måske vil du være med til skrive de første arter på listen? I løbet af morgenen og formiddagen ringer vores tårn flere gange sammen med tårne fra DOF Vestjylland, som er vores nærmeste konkurrenter. Det er altid spændende at høre, hvordan vi klarer os lokalt. Kom og vær med, kortere eller længere tid. Tag Skestorke gerne familie og venner med, ALLE er velkomne til at kigge forbi og få en snak om fugle og kigge i teleskoperne. Det er en uhøjtidelig og hyggelig konkurrence, hvor der også er tid til at hygge og have det sjovt. Kontaktperson: Elisabeth Bech, tlf , Arr.: DOF-Sønderjylland, Haderslev lokalgruppe Vidåslusen ved det fremskudte dige Lørdag den 23. august kl. 14:00-17:00 Der er højvande ved 13-tiden, og vi starter med at se på fugle ved stigende vand og ser hvilke vadefugle, der kommer ind ude fra Vadehavet. Desuden er der ænder, terner, småfugle og rovfugle. Mødested: P-pladsen ved Det Fremskudte Dige i Margrethekogen. Turleder: Inger Sønnichsen, tlf Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe Formiddagstur til Trillen Fredag d. 5. sept. kl. 9:00 11:30. Vi ser på forskellige ænder og evt. vadefugle. Mødested: P-pladsen lige før Høruphav. Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf Ring evt. om samkørsel. Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland Foto: Bent Hylsebeck PANURUS NR SIDE 19

20 Havørn Foto: hans Hagge Det tyske vadehav ved Schlüttsiel og Beltringerharder Koog Lørdag den 6. september kl. 09:00-14:00 Vi vil bl.a. se flere hundrede skestorke samt ænder, vadere, gæs og rovfugle. Mødested: P-pladsen ved Tønder Svømmehal, Sønderlandevej 4. Der er samkørsel. Husk pas og madpakke. Turleder: Inger Sønnichsen, tlf Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe Oldenor Lørdag d. 27. september kl. 9:00 11:30. Vi har før haft sølvhejre, hav- og fiskeørn + en masse ænder mm Mødested: P-pladsen på sydsiden i østlige ende. Turleder: Gabor Graehn og Hans J. Leth Hansen. Tlf. hhv og Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om samkørsel. Kegnæs Lørdag d. 25. okt. kl.10:00-12:30. Vi ser på, hvad der er ved Hjortholm enge og Hartsø samt havet syd for Kegnæs. Mødested: P-pladsen ved nordenden af Drejet. Turleder: Vera Jessen og Hans Jørgen Leth Hansen. SIDE 20 PANURUS NR Tlf. hhv og Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om samkørsel. MØDE OG KURSUS Klaus Malling Olsen i DOF Sønderjylland Torsdag d. 21. august, kl. 19:00-21:30 Mødested: Månen, Haderslev Glæd dig til august. Da får du nemlig mulighed for at opleve en af de helt store feltornitologer, idet det er lykkedes os at få Klaus Malling Olsen til Sønderjylland. Klaus Malling Olsen

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Landbrugsjorden udgør 63 % af Danmarks areal -58 % under plov Danmark er det mest intensivt

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Efterår Fugle i naturen

Efterår Fugle i naturen Efterår Fugle i naturen 24.09.17 30.09.17 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger og få en flyvende start på efteråret.

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Program November 2015 April 2016

Program November 2015 April 2016 Program November 2015 April 2016 "Formanden har ordet..." Kære naturven, du står nu med foreningens program for vintersæsonen i hånden. Og selv om det er vinter med ikke mange planter i naturen, så går

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn.

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. Optimisten Nr. 2 - apr. 2017 www.kggo.nu KGGO Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. 1 Tur med KGGO Sensommervejret er akkurat som ønsket til en god udflugt. Kl. 11 køres samlet fra Ahlmannsparken

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 49. ÅRGANG NR.2

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 49. ÅRGANG NR.2 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 49. ÅRGANG 2015 NR.2 Inholdsfortegnelse Nu får vi kornmarkerne tilbage 3 Kort nyt 4 En Odyssee på 2000 km 6 De drilske sortspætter 9 Nyt

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke Rumænien Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni Politiken Plus rejse med John Frikke Scanbird ApS www.scanbird.com Donau ja bare ordet leder straks tanker hen mod Johan Strauss vidunderlige

Læs mere

Sanglærke. Vibe. Stær

Sanglærke. Vibe. Stær Sanglærke Sanglærken noteres, når den høres synge første gang. Det sker helt sikkert i luften, for den stiger til vejrs under jublende og langvarig sang. Den er stadig en af vores almindeligste fugle i

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere