Til læreren. drøftelser i klassen, ved hjemme at notere egne overvejelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til læreren. drøftelser i klassen, ved hjemme at notere egne overvejelser."

Transkript

1 Til læreren De nye diktater 8. klasse er et prøveforberedende undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning frem mod afgangsprøven. Diktaterne er udarbejdet efter retningslinjerne i de nye retstavningsprøver, således som det kan udledes af Undervisningsministeriets eksempelsæt Justeret retstavningsprøve. Kopimappen består at 10 tematisk opbyggede diktatsæt. Hvert diktatsæt består af: 2 forøvelsesark 1 oplæsnings- og dikteringsark 4 diktatark (2 sider med indsætningsdiktat og en mindre tekstdiktat samt 2 sider selvstændige opgaver med flere mindre prøvedele) 1 retteark til diktaten Desuden er der et opsamlingsark, Stavefejl og overblik, som anvendes efter hver diktat. Kopimappens opbygning tilgodeser en undervisning, hvor lærer og elever har behov for at anvende diktaten i en mere traditionel prøvelignende undervisningssituation, idet de fire diktatsider naturligvis kan anvendes for sig selv. Bagest i mappen er indsat 2 sider med rettevejledning og omsætningstabel til brug ved en prøvelignende undervisningssituation. Materialets indhold og opbygning lægger imidlertid også op til en undervisning, der inddrager diktatarbejdet i den daglige undervisning, idet der ud over selve diktaterne er mulighed for at forberede og efterbehandle diktaten på særlige øvelsesark. Forøvelsesarkene På hvert ark er der trykt en ordliste, som hovedsageligt rummer ord fra diktatens første del, men også andre ord og problemstillinger af generel stavemæssig interesse kan være repræsenteret her. Forøvelsesarkene indeholder små opgaver med ord og problemområder, som eleven vil møde i den efterfølgende diktat. På denne måde forbereder øvelsesarkene eleven til diktaten, og samtidigt styrkes elevens arbejde med stavning generelt. Ordlisterne er af praktiske grunde ens på forøvelsesark A og B i hvert diktatsæt. Eleven bliver således fri for at blade, hver gang der skal søges efter givne ord i ordlisten. Forøvelsesarkene er primært udformet med henblik på den enkelte elevs stavearbejde, men der lægges også op til sproglig iagttagelse, vurdering og drøftelse i gruppen eller i klassen ud fra elevens egne forudsætninger. Det siger sig selv, at arbejdet med forøvelsesarkene også kan planlægges, så det indgår i elevens hjemmarbejde. Ikke mindst de mere lukkede opgavetyper, der oftest er udarbejdet i tilknytning til ordlisten på arket, er egnet til individuel forberedelse hjemme, men eleven vil dog også kunne forberede de øvrige opgaver, der fx kræver drøftelser i klassen, ved hjemme at notere egne overvejelser. De mere åbent formulerede opgavetyper inddrager fx arbejde med ordbogen i selve staveprocessen, således at eleven ikke udelukkende henter ord fra sidens ordliste. I de åbne opgaver findes fx også opgaver, der lægger op til drøftelser sammen med en kammerat med henblik på at vurdere en sproglig problemstilling, som de vil støde på i diktaten. Der kan også her være tale om opgaver, hvor eleven bliver nødt til at betjene sig af retskrivningsordbogens særlige afsnit om retskrivningsregler for at løse en stillet staveopgave. Eksempler på opgavetyper af en mere lukket karakter: Vokaler og udtale Find og skriv ord fra ordlisten, der staves med et k, som udtales som g eller nærmest som g. Stumme bogstaver Find og skriv ord fra ordlisten, hvor der er stumt d. Eksempler på opgavetype af en mere åben karakter: Find ud af... Hedder det indkassere eller inkassere? Undersøg, hvad ordbogen siger om dette sproglige problem. Find ud af... Hvad er forskellen på betydningen af forestille og forstille? Og hvad er forskellen på betydningen af foreslået og forslået? Hvad siger ordbogen om disse to sproglige problemer? Arbejdet med sproglig iagttagelse, vurdering og drøftelse i gruppen eller i klassen findes bl.a. i opgaver af denne type: Ord og fælder Arbejd sammen to og to. Kig ordlisten igennem. Vurdér, om der er ord med stumme bogstaver dobbelt konsonant bogstaver, man kan forveksle som I skal være særlig opmærksom på. Lumske ord og huskeregler Arbejd sammen to og to. Kig ordlisten igennem. Find ordlistens 10 mest lumske ord, og sæt i første omgang X ud for dem. Vurdér for hvert ord, hvori det lumske består. Find på gode huskeregler, så I kan stave ordene rigtigt. De nye diktater 8. klasse, Forlag Graff Til læreren - side 1 af 5

2 Prøv nu at indsnævre ordlisten til de 5 allermest lumske ord. Sæt streg under det vanskelige i ordene. Disse faglige drøftelser og vurderinger er værdifulde for elevens staveudvikling, ikke mindst med henblik på udvikling af egne stavestrategier. Sættes eleverne i gang med at løse opgaverne på de 2 forøvelsesark individuelt, vil mange af dem være færdige inden for ca. en halv time. Men arbejdet med de 2 forøvelsesark varierer naturligvis fra elev til elev og fra klasse til klasse. Dygtige elever vil i løbet af kort tid skaffe sig overblik over problemstillingerne på begge ark og derfor løse opgaverne inden for relativt få minutter. Andre elever vil have behov for en hel lektion til begge ark, medens atter andre elever vil have behov for meget længere tid og måske endda have behov for at arbejde videre med opgaverne hjemme. Ordbogen I arbejdet med retstavning er retskrivningsordbogen et vigtigt værktøj. I dette materiale kommer ordbogen dels ind i arbejdet med forøvelsesarkene, dels i den aktuelle skrivesituation, hvis eleven er usikker på stavningen af et ord. Ordbogen kommer naturligvis også ind i rettefasen. Måske retter eleven selv for bagefter at drøfte det videre forløb med læreren, eller måske er det læreren, der retter og følger op på det opnåede resultat sammen med eleven. Også i forbindelse med opsamlingsarket Overblik og stavefejl har ordbogen sin naturlige plads. Forøvelsesarkene er ikke udarbejdet med facit eller løsningsangivelse. Aktiviteten optælling af fejl er her nedtonet til fordel for en retteprocedure, hvor eleven eller elevgruppen er ansvarlig for arbejdet ved hjælp af ordbogen og ved hjælp af hinanden i det omfang, det kan lade sig gøre. Først, når eleven eller elevgruppen selv har evalueret, kommer læreren ind i billedet. Herefter evaluerer lærer og elev/elever arbejdet med forøvelsesarkene og laver aftaler for den videre undervisning. Ideen er her, at det er bedre at arbejde sig frem til indsigt og at få mulighed for at reflektere over egne iagttagelser end blot at tælle fejl. Diktatsiderne De 4 diktatark indeholder 2 sider indsætningsdiktat (diktatens første del) og 2 sider selvstændige opgaver (diktatens anden del). Diktatens første del dikteres for eleverne, hvorimod anden del kræver, at eleverne selv sætter sig ind i opgaverne. I anden del er der forskellige opgavetyper, der behandler ortografiske problemstillinger som at af- og omskrive til korrekt form at oversætte fra svensk/norsk til dansk at indsætte korrekte bøjningsformer at anvende lille/stort begyndelsesbogstav korrekt at forkorte ord og udtryk korrekt at omskrive fra ental til flertal at beherske dobbeltformer at danne sammensatte ord korrekt at skrive talord korrekt at skrive stednavne korrekt at beherske almindelige forkortelser at omsætte fra gammel til ny stavemåde at dele ord rigtigt ved linjeskift at beherske ét eller to ord at udpege forkert stavede ord at danne ord ud fra eksempler og stave dem korrekt at foretage stavekontrol Rækkefølgen af indsætningsdiktat og tekstdiktat varierer fra diktatsæt til diktatsæt, og antallet af ord varierer i de forskellige diktatsæt. Der er ikke stræbt efter en stigende sværhedsgrad i diktatmappens opbygning. Der forekommer lette ord og dagligdagsord, ord med særlige bøjningsformer og specielle ord, der ikke findes i ordbogen, fx skillingsvisekonge. Her kræves et sprogligt overskud for at kunne stave dette specielle ord fra en svunden tid. Udvikling af opgavetyper I diktatmappen er der eksempler på nye opgavetyper i forhold til det, som Undervisningsministeriets udsendte eksempelsæt viser. Citat fra Undervisningsministeriets eksempelsæt: Disse eksempler fra de to opgaver i dette hæfte må ikke opfattes som udtømmende. Nye opgavetyper vil kunne se dagens lys.... Det har ved udviklingen af nye opgavetyper i denne kopimappe været afgørende, at diktatopgavens problemstilling er entydig med hensyn til hvilket ord, eleven skal skrive. Det ses fx i følgende opgaver: nederste opgave side 6 i diktatsæt 1, øverste opgave side 7 i diktatsæt 3, opgaven øverst side 6 i diktatsæt 7 og nederste opgave side 6 i diktatsæt 10. I diktatsættenes anden del findes også opgaver med norsk og svensk i beskedent omfang. Der er tale om lette oversættelsesopgaver af isolerede ord i en kort tekst og direkte ordoversættelse af temaord. Rettearkene På rettearkene er alle ord, der skal skrives i diktaten, ordnet opgavevis i den rækkefølge, de forekommer. Rettearkene er udarbejdet med en differentieret undervisning for øje, således at hver elev eller elevgruppe kan arbejde på egen hånd. Eleverne retter og noterer selv på rettearkene, idet der er gjort plads til egne noter. Der lægges op til egen efterbehandling og refleksion, inden arbejdet afrundes på opsamlingsarket Stavefejl og overblik. I notatfeltet nederst på rettearkene noterer eleven, hvad der overraskede ham/hende i diktatens ord. Den enkelte elev får herved mulighed for at komme videre med egne staveproblemer, og eleven bliver selv medansvarlig for det videre stavearbejde. De nye diktater 8. klasse, Forlag Graff Til læreren - side 2 af 5

3 I tilfælde, hvor de udvalgte diktatord kan skrives korrekt på mere end én måde, er alle korrekte staveformer oplistet på rettearket. Opsamlingsarket Stavefejl og overblik Dette ark er beregnet til efterbehandling af alle mappens diktater og findes i ét eksemplar. Ideen er her, at eleven skal øve sig i at systematisere egne stavefejl. På arket er foreslået, at eleven arbejder med op til 10 udvalgte fejltyper. Lærer og elev må naturligvis i fællesskab finde ud af, hvilke ord det i den givne situation er relevant for eleven at arbejde videre med. Læreren må især i begyndelsen af arbejdet med at rubricere stavefejl følge de enkelte elever meget tæt, indtil de bliver fortrolige med arbejdsformen og ubesværet kan arbejde med opsamlingsarket. Det har vist sig at være en hjælp for mange elever, hvis klassen i fællesskab har drøftet eksempler og fejltyper. Det er også af betydning, at eleven er klar over, at en fejl ikke altid lader sig rubricere entydigt, hvorfor der tit må accepteres flere muligheder for rubricering. Når eleven er færdig med opsamlingsarket, kan dette danne grundlag for en samtale mellem lærer og elev med henblik på planlægningen af det videre stavearbejde. Se evt. afsnittet Ideer til organisering af stavearbejdet. Diktatsættene i brug Et forløb kan se sådan ud: Eleverne forbereder sig på øvelsesark A og B. Enten hjemme eller i klassen. Eleverne retter, drøfter og vurderer egne besvarelser bl.a. ved hjælp af ordbog. Lærer og elever drøfter resultatet. Oplæsning af diktatens første del i sin helhed. Dernæst dikteres i småbidder, sådan som det er markeret med skråstreger på oplæsningsarket. Jf. Ministeriets vejledning herom. Diktatens anden del overlades til elevens selvstændige opgaveløsning og arbejde med ordbogen. Diktaten rettes af elev eller lærer. Eleven efterbehandler vha. opsamlingsarket Stavefejl og overblik. Eleven forpligtes til selv at følge op på problemordene i det fortsatte arbejde med stavning. Eleven noterer på rettearket stavemæssige forhold, som han/hun er blevet opmærksom på og måske overrasket over i diktaten. I diktatsættene er der til brug ved en prøvelignende undervisningssituation udarbejdet rettevejledning og omsætningstabel til karakterbedømmelse. Hvor der ikke er tale om en decideret prøvelignende undervis-ning, er det imidlertid læreren, som afgør, hvilke ord der skal indgår i bedømmelsen af elevens besvarelse og derfor underkastes særlig opmærksomhed. Denne vurdering af diktatord kan evt. foregå i samarbejde med eleverne. Den enkelte elev kan således selv under-strege de ord, som han/hun ønsker skal tælle med i be-dømmelsen af besvarelsen. Varigheden af arbejdet med hele diktatsættet (8 sider) vil naturligvis afhænge af, hvorledes arbejdet organiseres. Se evt. afsnittet Ideer til organisering af stavearbejdet. Arbejdet med de 4 diktatsider i en prøvelignende undervisningssituation afvikles inden for 6o minutter som ved afgangsprøven. Proceduren er beskrevet herunder. Til den der skal diktere: Når alle eleverne har fået deres elevark, begynder prøven med at følgende oplæses for eleverne: Prøven består af to dele: Første del, der går fra ark 1 til ark 2, består af en indsætningsdiktat/tekstdiktat (afsnit a) (varierer fra diktat til diktat) og en tekstdiktat/indsætningsdiktat (afsnit b) (varierer fra diktat til diktat). Anden del, der går fra ark 3 til ark 4, består af fire opgaver (antallet varierer fra diktat til diktat), som I selv skal læse og løse. Når jeg er færdig med at diktere første del, så får I lov til at bruge ordbog. I må ikke skrive med blyant. Og I må ikke bruge rettelak eller lignende. Hvis I vil rette et ord, skal I strege hele det ord over, som I vil rette. Bagefter skal I så skrive hele det nye ord oven over det ord, som I har streget ud. Først læser jeg indsætningsdiktaten og tekstdiktaten (rækkefølgen af diktattyperne varierer fra diktat til diktat) én gang, og bagefter dikterer jeg dem i små bidder. Vent med at skrive til jeg begynder at diktere. Nu læser jeg første del. Nu læses opgavens første del op i sammenhæng - med talesprogets udtale og uden tegn. Derefter læses følgende for eleverne: Om lidt dikterer jeg første del. Jeg dikterer hver bid af teksten to gange. I afsnit a skal I kun skrive de ord, der mangler på arket, og jeg dikterer ingen tegn (gælder diktater, hvor indsættelsesdiktaten er først). I afsnit b skal I skrive alle de ord og tegn jeg dikterer (gælder diktater, hvor tekstdiktaten står sidst). Nu dikterer jeg så første del. De enkelte dele mellem skråstregerne dikteres to gange - med talesprogets udtale. Der dikteres ingen tegn i afsnit a (eller b, varierer fra diktat til diktat). I snit b (eller a, varierer fra diktat til diktat) dikteres alle tegn. Når første del er færdigdikteret, læses følgende op for eleverne: De nye diktater 8. klasse, Forlag Graff Til læreren - side 3 af 5

4 Det var så første del. På ark 3 begynder anden del. Den består af fire opgaver (antallet af opgaver kan variere fra diktat til diktat), som I selv skal læse og løse, og hvor jeg altså ikke dikterer noget. Ved hver opgave står der, hvad I skal gøre. I må bruge ordbog i resten af tiden, og I har nu mindst 30 minutter til at lave resten af opgaverne og til at gennemarbejde alle fire sider. Husk at I skal rette ord ved at strege hele det ord over, som I vil rette, og skrive hele det nye ord oven over det ord som I har streget ud. I øvrigt skal alle rettelser være tydelige og lette at forstå. Værsgo at gå i gang. Diktatsættene og det videre arbejde i klassen Alle elever skal ikke nødvendigvis arbejde med begge forøvelsesark. Nogle elever vil måske i stedet være bedst tjent med fx udelukkende at arbejde med ordlisten. Her kan de fx finde ord, der tilhører en bestemt ordklasse. Denne søgning efter ordklasseord kan være grundlag for en intensiv træning af fx bøjning af navneord. Ved diktatskrivningen må lærer og elev aftale, hvorvidt eleven skal skrive alle ordklasseord, der er trænet specielt med. Skal eleven kun skrive nogle af ordklasseordene, kan de øvrige ord i forvejen skrives af elev eller lærer på de rigtige pladser i diktaten efter oplæsningsarkets anvisninger. Det vil som regel være relevant, at eleven foruden de trænede ordklasseord også skal skrive visse andre lette ord i diktaten, selvom disse ikke er trænet specielt. Vedrørende bøjning af ordklasser kan det for en stor gruppe elever være en hjælp at tage udgangspunkt i fast indarbejdede eksempler. Nedenstående kan danne arbejdsmønstre og visualisere problemområder for den enkelte elev. Ordklasser og bøjningsmønstre et eksempel Huskeregel: Mange navneord bøjes ligesom dag, uge, måned, år. en dag en uge dag-en uge-n dag-e uge-r dag-ene uge-rne en måned måned-en måned-er måned-erne et år år-et år år-ene Udgangspunktet i ovenstående bøjningsmønster er ordets faste grundform, der bibeholdes uanset bøjning. Der findes naturligvis også andre bøjningsformer med fx vokal- eller konsonantændringer: mand mænd, middel midler, and ænder. Det kan også være en god træning at arbejde specifikt med afledninger. Mange elever har ikke sikre staverutiner i faste forstavelser og endelser. Eksempel på fremgangsmåde ved arbejde med afledninger: Læreren oplæser en række ord, som eleverne skal dele op i bestanddele. Øvelsen kan selvfølgelig også udformes som en skriftlig opgave. Læreren skriver en liste med ord, som eleverne skal opdele i ordenes bestanddele: Forstavelse, stamme, afledningsendelse og bøjningsendelse. I en sådan fremgangsmåde kan der også indgå træning i bøjningsendelser. Eksempler: Begravelsen forstavelse: be stamme: grav afledningsendelse: else bøjningsendelse: n Hurtighed stamme: hurtig afledningsendelse: hed Det kan være en hjælp for mange elever at få indarbejdet afledningsendelser og forstavelser som faste arbejdsmønstre, der kan hentes frem i en given stavesituation. Faste forstavelser er: und-; in-; an-; van-; be- Faste afledningsendelser: -ing; -ning; -else; -hed; -ig; - lig; -agtig; -skab; -mæssig; -eri Fejltyper en oversigt Vejledning af eleverne kræver overblik over elevernes typiske stavefejl. Selvom vi som lærere kender disse fejltyper fra det daglige arbejde i klassen, kan det alligevel være hensigtsmæssigt evt. sammen med eleverne at opliste fejltyperne i forbindelse med gennemgang af opsamlingsarket Stavefejl og overblik. En sådan oversigt vil kunne anvendes som klassens fælles faglige værktøj i arbejdet med retstavning. Oversigten herunder supplerer fejltyperne på opsamlingsarket Stavefejl og overblik. 1. Eleven er usikker i de almindelige staveregler. Har ikke et fast ordbillede at korrigere sin stavning efter. Skriver fx k som g: tasge / taske. 2. Usikker med hensyn til udtale og skrift: situasjon / situation De nye diktater 8. klasse, Forlag Graff Til læreren - side 4 af 5

5 3. Vælger at stave et ord i en form, der ikke er rigtig, men måske alligevel fornuftig, da elevens stavemåde egentlig ikke strider mod nogen sprogregler: omvenne / omvende 4. Staver som i fejlagtigt dagligsprog : idyllerisk / idyllisk ; farveller / farvel 5. Staver ordet forkert på grund af manglende kendskab til ordet: afklimatisere / aklimatisere 6. Hyperkorrekthed overdreven brug af stumme bogstaver: udsædvanlig / usædvanlig 7. Eleven overser en sammenhæng: bisk / bidsk (bide) 8. Fejl på grund af misforstået sammenhæng: skibber / skipper (skib) 9. Eleven har manglende grammatisk viden: kørene / kørende 10. Usikkerhed med hensyn til fremmedord: indvasion / invation / invasion Staveguider Klassens elever deles op i grupper (staveguider), der på skift er ansvarlige for klassens forberedelse af næste diktatsæt. De får til opgave at sætte sig ind i diktatsættet med den hensigt at undersøge, hvilke faglige problemer der er, og hvad man især skal tage sig i agt for. Når gruppen har været igennem diktatsættet og har undersøgt det nærmere, forbereder de en frem-læggelse. Her informeres om, hvilke problemområder diktatsættet indeholder, samt hvilke fejlmuligheder m.m. de andre i klassen skal være opmærksom på. Staveguiderne sendes således i forvejen for at bane vejen for resten af klassen, før klassen skal i gang med diktatsættet. God arbejdslyst! Ideer til organisering af stavearbejdet i klassen Sproglige fremlæggelser I en periode aftales det, at eleverne på skift medbringer 5 lumske ord. Ordene skrives på tavlen, og eleverne redegør for, hvorfor de netop har valgt disse ord. En elev har måske undret sig over ordene dyrlæge/dyrehospital (brug af bindebogstav) og slowmotion/motion (udtalen) og redegør for det over for klassen. Desuden redegøres for, hvilke fejlmuligheder der er i de forskellige ord, ligesom fx forhold vedrørende ordklasser kan indgå i sådanne små sproglige fremlæggelser. Når perioden er færdig, indgår alle ordene i en kort orddiktat. Udgangspunktet for disse diktatord er således de ord, som eleverne selv har fundet interessante i stavemæssig henseende. Et bedre grundlag for stavearbejdet i en periode kan næppe tænkes. Dagens korrekturopgave Eleverne kan i en periode være ansvarlig for på skift at medbringe en kort tekst, som han/hun selv har skrevet, indeholdende 10 skjulte fejl. Teksten skal være kopieret og klar til uddeling ved timens begyndelse. Elevteksten danner nu grundlag for klassens arbejde med stavning. Herved tilgodeses både ordbogsarbejdet, og elevernes egne erfaringer, der således indgår funktionelt i klassens stavearbejde. Der bygges på denne måde videre på den enkelte elevs stavekompetence. På opdagelse i retskrivningsordbogen Elever får til opgave to og to på skift at udforske retskrivningsordbogens afsnit om retskrivningsregler. Eleverne vælger selv en paragraf eller et problemfelt ud og fordyber sig i det. Efter udforskningen fremlægger de deres resultater og ordeksempler for klassen, og fremlæggelsen afsluttes med en opgave, de i forvej-en har lavet til uddeling i klassen. På de følgende sider findes rettevejledning og omsætningstabel til brug ved en prøvelignende undervisningssituation. De nye diktater 8. klasse, Forlag Graff Til læreren - side 5 af 5

Til læreren. forøvelsesark A og B i hvert diktatsæt. Eleven bliver således fri for at blade, hver gang der skal søges efter givne ord i ordlisten.

Til læreren. forøvelsesark A og B i hvert diktatsæt. Eleven bliver således fri for at blade, hver gang der skal søges efter givne ord i ordlisten. De nye diktater 7. klasse er et prøveforberedende undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning frem mod afgangsprøven. Folkeskolens Afgangsprøve i retstavning (dansk sprog

Læs mere

Til læreren. I eksemplet herunder ses differentieringen i såvel opgaveinstruktion

Til læreren. I eksemplet herunder ses differentieringen i såvel opgaveinstruktion Til læreren De nye diktater 6. klasse er et undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning. Materialet er udarbejdet efter principper for differentieret undervisning og rummer

Læs mere

Til læreren. Differentieringen omfatter således både opgaveinstruktion og opgaveindhold.

Til læreren. Differentieringen omfatter således både opgaveinstruktion og opgaveindhold. Til læreren De nye diktater 3. klasse er et undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning. Materialet er udarbejdet efter principper for differentieret undervisning og rummer

Læs mere

Til læreren. Differentieringen omfatter således både opgaveinstruktion og opgaveindhold.

Til læreren. Differentieringen omfatter således både opgaveinstruktion og opgaveindhold. Til læreren De nye diktater 4. klasse er et undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning. Materialet er udarbejdet efter principper for differentieret undervisning og rummer

Læs mere

Til læreren. De nye diktater 9. klasse er et prøveforberedende undervisningsmateriale, med retstavning frem mod afgangsprøven.

Til læreren. De nye diktater 9. klasse er et prøveforberedende undervisningsmateriale, med retstavning frem mod afgangsprøven. De nye diktater 9. klasse er et prøveforberedende undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning frem mod afgangsprøven. Prøven i retstavning (dansk sprog og sprogbrug) og læsning

Læs mere

Til læreren. Kopimappen består at otte tematisk opbyggede diktatsæt, der hver findes i tre udgaver tre niveauer. Hvert diktatsæt består af:

Til læreren. Kopimappen består at otte tematisk opbyggede diktatsæt, der hver findes i tre udgaver tre niveauer. Hvert diktatsæt består af: Til læreren De nye diktater 5. klasse er et undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning. Materialet er udarbejdet efter principper for differentieret undervisning og rummer

Læs mere

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Registrering af klasse og lærer 4 Registrering af elever 7 Overflytning af klasser 8 Programmet åbnes 10 Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Stavevejen 7 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Ordlister 8 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 10 Retskrivningsprøver 12 De enkelte træningsprogrammer

Læs mere

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 - indhold 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte træningsprogrammer 16 Kryds

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Disposition for morfologi - den 26. januar 2009

Disposition for morfologi - den 26. januar 2009 Disposition for morfologi - den 26. januar 2009 Morfologi Morfologisk opmærksomhed Det morfematiske princip Morfologisk træning 19-01-2009 Marianne Thorsen 1 Morfologi Definitioner Morfologi: Læren om

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse Karakterbeskrivelse for matematiske færdigheder. Der prøves i tal og algebra geometriske begreber og fremgangsmåder

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dansktræning 3 I Dansktræning 2 er hovedvægten lagt på, at få en vis mængde ord at arbejde med.

Læs mere

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen.

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen. Indledning - hurtigt overblik Grammatik ét skridt ad gangen 3.-4. klassetrin er et differentieret grammatikmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med grammatik. Materialet indeholder øveark med

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Forord. Et undervisningsprogram og et prøveprogram. Målgruppe. Ministeriets prøve i retstavning PEU 99. Diktatværkstedet Niveau 2

Forord. Et undervisningsprogram og et prøveprogram. Målgruppe. Ministeriets prøve i retstavning PEU 99. Diktatværkstedet Niveau 2 Forord Et undervisningsprogram og et prøveprogram Diktatværkstedet er både et undervisningsprogram og et prøveprogram, og man kan vælge mellem diktat med tale, med læs-dæk-metoden eller begge dele. Målgruppe

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Foreløbig version - må ikke videredistribueres

Foreløbig version - må ikke videredistribueres Side for side-vejledning Lydret eller ikkelydret? Lang eller kort vokal? SIDE 2 Læringsmålene for kapitlet er, at eleverne lærer: hvordan man kan afgøre, om stammen er lydret eller ikkelydret. at afgøre,

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Afsluttende prøver i grønlandsk

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning ~ Uden for tema En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning Af Jørgen Schack, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og medlem af Opgavekommissionen for Dansk - Læsning og Retskrivning.

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Til læreren. Indledning - hurtigt overblik

Til læreren. Indledning - hurtigt overblik Indledning - hurtigt overblik Fælles Mål Mappens opbygning - kort oversigt Testarkene Test dig selv Dialogside - lærer-elev Ekstraark Forskellige læringsbehov Undervisningsdifferentiering Grammatik ét

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer

Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer Normalt skriver Mikro Værkstedets medarbejdere ikke navne på deres artikler,

Læs mere

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Af Katja Dollerup Schmidt Poulsen Børnene der modtager dansk-undevisning på den Skandinaviske Skole i Maputo er spredt

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole Meementor & Mentorer Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 MeeMentor og Mentorer Indledning: Mentorer, MeeMentor og Meebook hænger sammen og er alt sammen nye tiltag ved Birkerød

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj juni 2010 Ved fagkonsulent Keld Nørgaard Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evaluering Indhold Indledning 3 Formålet

Læs mere

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Emne: Folk og røvere i Kardemommeby Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Forberedelse Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen måder til at skabe

Læs mere

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt Oplæg og modeller til afprøvning i Idrætsundervisningen Pia Paustian Udviklingskonsulent, SKUD Adjunktvikar, CVU Sønderjylland Er det elevmedbestemmelse,

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Supplerende aktiviteter med CD-ORD eller IntoWords til inspirationsmaterialet Ordblindhed i grundskolen

Supplerende aktiviteter med CD-ORD eller IntoWords til inspirationsmaterialet Ordblindhed i grundskolen Supplerende aktiviteter med eller IntoWords til inspirationsmaterialet Ordblindhed i Sproglige forudsætninger for læsning s. 106 i inspirationsmaterialet Undervisning i bogstavernes navne og bogstavernes

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse. Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse. 1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Aflæggelse af prøverne i dansk... 4 Læsning og retskrivning

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia

Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia Wordshop i Gentofte kommune Den 8. august 2013 Annemette Kristensen og Marianne Boesen Program: Læsning Ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia -Læsekurser

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

DOBBELTKONSONANTER. A. Lyt til vokalen - er den lang eller kort? Sæt X ved det rigtige.

DOBBELTKONSONANTER. A. Lyt til vokalen - er den lang eller kort? Sæt X ved det rigtige. 1 DOBBELTKONSONANTER VOKALERNE Mange ord staves med dobbeltkonsonant - altså to ens konsonanter lige efter hinanden. Lyt til vokalen lige før konsonanten: Lang vokal som i mase staves med én konsonant

Læs mere

Årsplan for dansk 2. årgang

Årsplan for dansk 2. årgang Årsplan for dansk 2. årgang 2015 2016 Uge 33-34: 2.A Tværfagligt forløb i dansk med udgangspunkt i Cyklistforbundets skolekampagne Alle børn cykler Materialer: Undervisningsmateriale fra ABC hverdagssituationer.

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Fokuspunkter i 1. klasse: Hovedvægten lægges på arbejdet med læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 1

Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver )

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver ) Hvordan kan islændingene komme til at lyde mere danske? - praktiske forslag til øvelser og arbejdsformer med afsæt i danskundervisningen for indvandrere i Danmark - Af Peter Raagaard, udsendt dansk lektor

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere