%<<%"*",=%<%"* E**F$=+*$%,?.#/ ()*+#,%?.#/+*<"?C),*%*," name="description"> %<<%"*",=%<%"* E**F$=+*$%,?.#/ ()*+#,%?.#/+*<"?C),*%*,">

012345!1673!!!"#$%&'()*+#,)'-.#/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "012345!1673!!!"#$%&'()*+#,)'-.#/"

Transkript

1 012345!1673!!!"#$%&()*+#,)-.#/

2

3 0!849 :.,,#;*$ -.#/+*<*.=* >%<<%"*",=%<%"* E**F$=+*$%,?.#/ ()*+#,%?.#/+*<"?C),*%*, NOK(8(8478E30 5$C),*%*, 9>4Q1EA67!1(K7: E4RNE4N SS6 >E!!E(KE4A60N N.*$J"#<)*%*, UV UV UV UV UV UV UW UW UX UX UX UX UY UY UY UZ UZ [U [U [\ [\ [] [] [] [] [X [Y [Y \U \[ \\ \V \V \W \] \Z \Z 0!1R961(G948E3!E6(E ^

4 0!849 :.,,#;*$!"#$%&(!"))*&+(,-.(%($+(/+&+/0+(12(3.("4#+5+0(+&(-6($+(/07./0+( 589/0.-0+.(%(:-&)-.9(9*#)%&+.+&$+()+$(93.%&+&(/")(:-&)-.9/( 589/0+&(+.D(E"$(+".-F/9(C+#%+&,+$B(+&(5+#*$CG+0(%&6.-H /0.*90*.B(+&()-&+3.%("()3#.+00+0(+.,5+.5//-0/&%&(6.-(!"#$%&(!"))*&+B(9"&/0-&0(6"9*/(43(%58.9/800+.%("("$+(5%#93.(6".( &G/0-.0+$+(5%.9/"),+$+.(/-)0(+0(/08.90("(+&-+.+0(+9/%/0+.+&$+( +.,5+.5/#%5>(!"))*&+&/(+.,5+.5/*$5%9#%&("(%&$/-0/+&(6".(-0(58.+( +0( %50(%&5+/0+.%&/").3$+B("($+.)+$(0%#0.899+($-&/9+("( *$+&#-&$/9+(5%.9/"),+$+.(0%#(").3$+0B( /(%($-(,"5+$/-H +#%0(-6(A*/%&+//(!"#$%&B($+.("/3(+.(*$5%9#%&/".-&%/-0%"&(6".(!"#$%&(I.,5+.5/.3$B(J-&$+#/.3$("(K*.%/06".+&%&> L3#+0()+$(A*/%&+//(!"#$%&/(%&$/-0/(+.(-0(*$&G00+(!"#$%&/(6".<+.( /")(+0(+&+/03+&$+(%&6.-/0.*90*.+#0(+.,5+.5/H("(%&&"5-0%"&/9&*$+H 4*&90(0%#(-0(*$CG+(4"/%0%"&+&(/")(:-&)-.9/(;89/0<+&0+.(=.>1( H(0%#(-5&(6".(,+#+($+&(/G$$-&/9+(.+%"&>(MG&+.%(+.(&7#+".$+0(%( A*/%&+//(!"#$%&/(-.C+N$+(%(9.G$/6+#0+0()+##+)(9"))*&+B()G&$%H,+$+.B(5%.9/"),+$+.("()+$#+)/".-&%/-0%"&+.>(I&(-&$+&(6".<+( +.($+(/08.9+(+.,5+.5/9"))*&+.B(/")(")%5+.(!"#$%&B("(/")(+.( -67.+&$+(%&0+.+//+&0+.("()+$/4%##+.+(%(+0-C#+.%&+&(-6(*$5%9#%&/H 4-.9+&>(!"#$%&(!"))*&+("(.+%"&+&(/9-#(%(/07..+(*$/0.89&%&B(+&$($+0( +.(0%#68#$+0(%($-B(0%#0.899+(,7N4."$*90%5+(5%$+&5%.9/"),+$+.>(:+.6".( +0-C#+.+/(+&(4-.9B(,5".(5%$+&C-/+.+0(+.,5+.5B(6"./9&%&("(*$$-&H &+#/+(9-&(*$5%9#+(/%(/G&+.%/9(%(+0(%&0+.&-0%"&-#0("(&-0*./97&0( )%#N7>(I&(4-.9B(%&$+&(6".(,5%#9+&(5%.9/"),+$+.B()+&&+/9+.("(&-0*H.+&(%(/G&+.%(5"9/+.(,*.0%+.+B(+&$($+0(+.(0%#68#$+0(*$+&(6".(4-.9+&>( O-.9+&(+0-C#+.+/(43(+0(1P22(,+90-.(/0".0(-.+-#()+##+)(!"#$%&B( Q*&$+./9"5("(;-)$.*4(%(/-)/4%#()+$(5%$+&C-/+.+$+(5%.9/"),+H $+.(6.-(,+#+(5+.$+&>(I0(<+&0.*)(6".(C8.+$G0%(589/0(%(:-&)-.9(%( -#)%&$+#%,+$("(%($+&(/G$$-&/9+(.+%"&(%(/8.$+#+/,+$> -.#/+*<*.=* O-.9+&/(&-5&(C#%5+.(!"#$%&()*+#,)-.#/_(:+.6".(5%#(4-.9+&(%($+0( #+&$+(H("(%(6.+)0%$%B($-#%(")0-#+(H(C#%5+(C+&85&0(!"#$%&()%*$#("(%99+(/")(,%$0%#(!"#$%&$()*+,%->(./,"$0(%&$.-))+.(4-.9+&/(6G/%/9+(4#-<+.%&("(/%&-#+.+.(/-)0%$%( 95-#%0+0("(-*0+&<%0+0(%(6".,"#$(0%#(+&(")5+.$+&B($+.(0.-$%0%"&+#0(6".H C%&$+.(&".$%/9($+/%&B(9*#0*.B()-$("/5>()+$(+&(,7N(/0-&$-.$>(=".$%<( /0-$68/0+.( $+/*$+&( 4-.9+&( /")( )-&+H 0+&(6".(%&/4%.-0%"&("(C8.+$G0%(589/0> 12-,(2(+.($+0(<+&0.-#+(C+.+C(%(4-.9+&B(,5".( /G&+.%+.( )+##+)( 5%.9/"),+$+.B( 6"./9&%&/H("(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.B( )+&&+/9+.("(&-0*.(%(4-.9+&(5%#(6.%7.+( +0(,%$0%#( */+0( 4"0+&0%-#+( 6".( C8.+$G0%( 589/0>( A3$+( 5%.9/"),+$+.B( *$$-&&+#H /+.B( )+&&+/9+.( "( &-0*.B( /")( +.( %( 4-.H 9+&B(5%#(5"9/+(,*.0%+.+("(/ B(+&$(,5%/($+(5-.(*$+&6".>(MG&+.%+.()+##+)($+( 6"./9+##%+(C.-&<,+.B(/")(5%#(58.+(.+4.8/+&H 0+.+0(%(4-.9+&B(5%#(#%+#+$+/(58.+(+&(+//+&0%+#( $+#(-6(4-.9+&/(C.-&$>(:+(#"C-#+(&+058.9B(/")( "4/03.(%(4-.9+&(%(9.-60(-6(.+4.8/+&0-0%"&(-6(%&0+.&-H 0%"&-#+(5%.9/"),+$+.B(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.("(/-)-.H C+N$/4-.0&+.+(5%#(C%$.-+(-67.+&$+(0%#(/G&+.%+.&+("(0%#(589/0+&(6".( 5%.9/"),+$+.B(&+058.9("()+&&+/9+.(%(4-.9+&>(( 3+,%(/%&-#+.+.B(-0($+.(+.(0-#+(")(+0(/0".0(").3$+("(/9-#($+/*$+&( 6"./03/(C"/0-5+#%0B(%$+0(&-0*.+&(H($+.(5%#(58.+($+#5%/0()+&&+/9+0%#H 4-//+0(H(/4%##+.(+&(-67.+&$+("($")%&+.+&$+(."##+(%(+0-C#+.%&+&("( C.-&$%&+&(-6(=".$%<(MG&+.G(O-.9> O-.9+&(/9-#(58.+(%&0+.&-0%"&-#0(9+&$0(/")(+0(-6($+()+/0(/*<<+/6*#$+( *$5%9#%&/").3$+.(%(I*."4->(:+.5+$(/9-C+/(+&(%&&"5-0%5 6"./9&%&/H("(*$5%9#%&/4"/%0%"&(%(+0(-6(:-&)-.9/(67.+&$+(589/0H <+&0.+>(J+.(+.(+&(-6(%&%0%-0%50-+.&+(0%#(4-.9+&B(M<%"&(:KRB(+&(5%0%( /4%##+.(%(%&$$.-+#/+&(-6(6"./9&%&("(%&&"5-0%"&(/")(+&($+#(-6( 4-.9+&/(6*&$-)+&0>(S&5+&$0(6"./9&%&("(%&&"5-0%"&(/9-#($+/*$+&( C.%&+/(%&$(5%-(.+%"&-#0(+0-C#+.+$+(6"./9&%&/H("(*$$-&&+#/+/%&H /0%0*0%"&+.(/")(:+/%&/9"#+&(!"#$%&("(MG$$-&/9(R&%5+./%0+0>(S##+( -90%5%0+0+.(/9-#(58.+(C-/+.+0(43(+0(C8.+$G0%0(.*&$#-> T&/4%.-0%"&+&(0%#(MG&+.%4-.9+&(+.(,"5+$/-+#%0(,+&0+0(%(I*."4-/( /07./0+(*$5%9#%&/4-.9B(M"4,%-(S&0%4"#%/B($+.(C+0+&+/(/")(I*."4-/( UM%#%<"&(;-##+GU>(M"4,%-(S&0%4"#%/(+.(-&#-0(%(+0(&-0*./97&0(").3$+( )+##+)(=%<+("(V-&&+/(%(MG$6.-&9.%B(,5".()-&(,-.(6".)3+0(-0( C+5-.+(").3$+0(/")(+&(.7&("-/+()+$(/9"5("(4-.9+.(%(<->(?WX(-6( 4-.9+&>( I&(-&$+&(9%#$+(0%#(%&/4%.-0%"&(+.(:-&)-.9/(/07./0+(6"./ B( M<%"&(:KRB($+.(,-.(#"9-0%"&+.(%(J7./,"#)B(QG&CG("(!7C+&,-5&>( M<%"&(:KR(,-.(P2(3./(+.6-.%&(%(-0($.%5+(6"./ ("(/+.5%<+.+( 6"./9&%&/H("(5%$+&C-/+.+$+(5%.9/"),+$+.>(:+/*$+&(,-.(M<%"&( :KR(+0(080(#%&9(0%#(6."&05%$+&(+&&+)(/%&(+N+.(:-&)-.9/(K+9&%/9+( R&%5+./%0+0>(M<%"&(:KRY/(/+.5%<+0%#C*$(")6-00+.(+&(.899+(G$+#/+.(%&H $+&(6".(6"./9&%&/6-<%#%0+0+.B(/+.5%<+B(&+058.9("(.3$%5&%&(,+.*&H $+.(/++$HF&-&/%+.%&(6.-(/7/0+./+#/9-C+0(:KR(MG)C%"&(T&&"5-0%"&W MII:(V-4%0-#> E**F$=+*$%,?.#/ "#$$%&()*+,%!-.+!/(01#+!2)*#0($#34 56.(0+3!3*7.3*%!6&8#9$#,)30+.9: Z+%"&+&B(:-&)-.9("(I*."4-(,-.(C.*(6".(6".0/-0(*$5%9#%&("( 589/0>(:+0(8#$+.(%99+()%&$/0(").3$+0()%#N7("(+&+.%B(,5".(.+$*9H 0%"&(-6(V[? H*$#+$&%&+&("(C+.8&/&%&(-6(6".*.+&%&(+.(+0(.++#0( 4."C#+)(%(I*."4->(:+00+(+.(/-)0%$%(+0(").3$+B(,5".(5%(+&&+)( 5".+/(0+9&"#"%6"./4.%&(9-&(/9-C+(C+0G$+#%+(+9/4".0%&$080+.> V

5 [ Y \ ^ W V ] X Z [ \ ;<$9%&+$8%= >+)9%&+$38%= EVW EVW b)/+ic,.*,c#" 8#.a/=+D!$$+,-.%,/+0)#/+*)1 R)I/+$.I+* 2$#,%34 T(:-&)-.9("(I*."4-(+&+.+#0(+.(#7&&%5+-*+0(,7N0(/+0(%(6".,"#$(0%#( )-&+(-&$.+(").3$+.(%(5+.$+&>(:+.(+.($+.6".(C+,"5(6".(-0(/9-C+( "40%)-#+(C+0%&+#/+.(6".(6.+)0%$/.+00+$+(-.C+N$/4#-$/+.>( =".$%<(MG&+.G(O-.9(0-+.(*$6".$.%&+&("4("(/9-C+.("40%)-#+(.-))+.("(/G&+.%+.(6".()+&&+/9+.B(&-0*.("(5%.9/"),+$+.B(/")( 6"9*/+.+.(43(6.+)0%$/.+00+$+(-.C+N$/4#-$/+.B(/")(%99+(*$+&(5%$+.+( 9-&(+./0-00+/(-6()-/9%&+.(+##+.(+9/4".0+.+/>(\"9*/(+.(").3$+.&+( +&+.%W)%#N7B(/*&$,+$("($+/%&>(J+.(F&$+/(%(6".5+N+&(*&%99+(9")H 4+0+&<+.(%(").3$+0("(%($+0(=".$#%+(I*."4-> =".$%<(MG&+.G(O-.9(.+4.8/+&0+.+.(+&(,+#0(&G(6".)(6".(+.,5+.5/H *$5%9#%&B(/")(/9-C+.(589/0(6".($+(&85&0+(0G4+.(-6(5%.9/"),+$+.B( )+&&+/9+.("(&-0*.>(:+00+(/9+.(5+$(-0(/9-C+(.-))+.&+(6".(589/0>( \".(5%.9/"),+$+.(+.($+0(C#>->(*$5%9#%&/6-<%#%0+0+.B(&+058.9B(#"C-#+( 9"&0-90+.(0%#(*&%5+./%0+0+.("(6"./9&%&/%&/0%0*0%"&+.>(L+$-.C+NH $+.&+(63.()*#%,+$(6".(-0(/+&$+($+.+/(C7.&(%(%&0+.&-0%"&-#(/9"#+( "(%&0+.&-0%"&-#+(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.(-6(,7N(9#-//+>(=-0*.B( 9*#0*."4#+5+#/+.B(%&$97CB(/4".0("(+0(/48&$+&$+(%&0+.&-0%"&-#0()%#N7( 63.()+$-.C+N$+.&+(/+#5("($+.+/(6-)#%+.(0%#(-0(5"9/+()+&&+/9+#%0( "(6-#%0>(=-0*.+&(+.(%(<+&0.*)(%(4-.9+&B("($+.(-&#8+/(#7C+H("( <G9+#/0%+.B(/3()+$-.C+N$+.&+B($+.+/(6-)%#%+.("(4-.9+&/(8/0+.(9-&( "4#+5+(&-0*.+&("($+&(*&%99+(/-))+&,8&(0%#(+.,5+.5/#%5+0> T$+.*&$#-+0(6".(=".$%<(MG&+.G(O-.9(+.(9*#)%&-0%"&+&(43(+&(4."H <+/B(/")(,-.(/0.-90(/%("5+.(F.+(3.>(O."<+//+&(C+G&$0+($+&-&( %(M"4,%-(S&0%4"#%/B(,5".(M"4,%-(S&0%4"#%/(=".$%<(Q%&9(4.8/+&0+.+$+( %$]+&(")(+&(*$5%9#%&/4-.9(%(:-&)-.9(6".(+&(;QH.*44+(6.-(!"#H $%&>(;QH.*44+&(/9-C0+(9"&0-90(0%#(A*/%&+//(!"#$%&B(,5".(%$]+&( 4-//+$+(%&$(/")(+&(&-0*.#%($+#(-6(/0.-0+%+&(6".(-0("46G#$+(5%/%"&+&( 93.+0(/")(:-&)-.9/(;89/0<+&0+.(&.>(1B("(MG&+.%4-.9+&(/9-#( 58.+($+&(58/+&0#%/0+()"0".(%(-)C%0%"&+&(")(-0(6-/0,"#$+($+&&+( 4"/%0%"&>(A*/%&+//(!"#$%&(4.8/+&0+.+$+(4#-&+.&+(")(+&(*$5%9H #%&/4-.9(6".(!"#$%&(!"))*&+B(/")("/3(43(+0(0%$#%0(0%$/4*&90(/3( 4+./4+90%5+.&+(%(4#-&+.&+> \".(-0(.+-#%/+.+(4#-&+.&+(9.85+/(4-.0&+.+(%(5+.$+&/9#-//+>(A*/%H &+//(!"#$%&(-.C+N$+.(-##+.+$+(/-))+&()+$(]0(-6(I*."4-/(67.+H &$+(A*/%&+//(R&%5+./%0+0+.B(T=MIS:B("($-(%$]+&(")(4-.9+&(C#+5( #-&<+.+0((%(:-C#-$+0(A7./+&(,+&5+&$0+(M<%"&(:KR(/%(0%#(!"#$%&>( :+0(/0"$(,*.0%0(9#-.0B(-0(M<%"&(:KR(,-.(+&(#-&(.899+(-6($+(&7$H 5+&$%+(9")4+0+&<+.(6".(*$5%9#%&("($.%60(-6(4-.9+&(%(!"#$%&>!"#$%&(!"))*&+(+.(C3$+(43(4"#%0%/9("(-$)%&%/0.-0%50(&%5+-*(3+0( /08.90(%&$(%(4."N+90+0("(C-99+.(9.-60%0("4(")($+0(%(6".,"#$(0%#(.+%"H &-#+("(&-0%"&-#+()G&$%,+$+.>(O#-&+.&+(+.(, (C#+5+0(4.8H /+&0+.+0(6".(Z+%"&(MG$$-&)-.9B(,5".(#+$+#/+.&+(%(C3$+(Z+%"&/.3H $+0("(%($%.+90%"&+&(-.C+N$+.(9.-60%0(6".(MG&+.%4-.9+&/(0%#C#%5+#/+> :+(&85&0+(4-.0+.(+.(-##+(%&$3+0(%(/0G.+.*44+&(C-(*$5%9#%&+&( -6(%$].*&$#-+0>(J5+.(-6(4-.0+.&+()+$(+&(-90%5(."##+>(A*/%&+//(!"#$%&(/")($+&($.%5+&$+B(#"9-#+(9.-60(C-(4."N+90+0>(!"#$%&(9")H )*&+(/")(4#-&)G&$%,+$("()+$*$5%9#+.>(M"4,%-(S&0%4"#%/(/")( +&(/08.9(#"C-#(& &+.("(M<%"&(:KRB($+.()+$(+0(/08.90( 9&"^H,"^(")(*$5%9#%&("($.%60(-6(MG&+.%4-.9+&("/3(5%#(58.+(+&( <+&0.-#(/4%##+.(%(.+-#%/+.%&+&(-6(4."N+90+0>(I&$+#%(+.(.+%"&+&/()"H.-#/9+("(79"&")%/9+(/0700+(+&(9#-.(6".*$/80&%&(6".(+&(4.%".%0+.%&( -6(4."N+90+0(.+%"&-#0(%(6".,"#$(0%#($+(75.%+(9"))*&+.("(&-0%"&-#0(%( 6".,"#$(0%#(/0-0/#%+(%&0+.+//+.>( 0!849 W

6 0!849 I?2 I_P!"#$%& Q*&$+./9"5 51N0K60!3(9>4Q1E /9+)&%.60 E()3#$& ;=+.60 I_P ;-)$.*4 ]

7 (d!e430a:o4e1d3803re1 UMG&+.%(+.($+&(/-)#+$+(5%.9&%&(-6(6>+9/>(%&$/-0/+.>U(`9%#$+D(6.+)H )+$".$>$9a(UMG&+.%(+.(/-)5%.9+0()+##+)(0"(+##+.(b+.+(0%#0-W B( /")(%5+.(+&(/07..+(+66+90(+&$(C#"0(/*))+&(-6($+(+&9+#0+(0%#0-W (%5+.(,5+.(6".(/%U(`9%#$+D(c%9%4+$%-a>(:+00+(+.(+//+&/+&(%( =".$%<(MG&+.G(O-.9>(T(=".$%<(MG&+.G(O-.9(/9-#(/G&+.%+.("4/03( "(&*./+/(%(/-)/4%#()+##+)(+.,5+.5B(*$$-&&+#/+.B(6"./9&%&B()+&H &+/9+.("(&-0*.B()+##+)(C.-&<,+.B(9*#0*.+.("(&-0%"&-#%0+0+.B()+##+)( -.C+N$+("(6.%0%$>(MG&+.%(+.(6*&$+.+0(%(/35+#(MG&+.%4-.9+&/(&-5&( /")(%()%//%"&+&(H(-#0/3(%(/+#5+(+9/%/0+&/.*&$#-+0(6".(4-.9+&>( :+00+(6".$.+.(/+#5/-0B(-0()-&(%(/35+#(+0-C#+.%&(/")($.%60(-6(4-.9+&(,-.(9"&/0-&0(6"9*/(43(-0(/9-C+("40%)-#+(C+0%&+#/+.(6".B(-0($%//+( /G&+.%+.("4/03.B(0.%5+/("(*$5%9#+.(/%> ()*+#,%?.#/+*<"?C),*%*, 9B#e$+`(\*&$-)+&0+0(6".("4CG&%&+&(-6(MG&+.%4-.9+&(+.(/+#5+( $+0(6G/%/9+(").3$+>(O-.9+&(5%#(&-0*.#%5%/(%&$+,"#$+(-##+($+(C-/-#+( ").3$+)8//%+(6".,"#$(/3/")( %5+(+.,5+.5/-.+-#+.("(+&( *$CG+0(%&6.-/0.*90*.B()+&($+.*$"5+.(/9-#(4-.9+&(58.+(9+&$0(6".( /%&(4#-<+.%&(%(+0(H($+#5%/0()+&&+/9+0%#4-//+0(H(&-0*./97&0(").3$+( )+$(#-5(C+CG+#/+/4."<+&0> M3#+$+/(/9-#(/-)/4%##+0()+##+)(&-0*.+&("(CG&%&+&/( ( 7.+B(-0($+0(C#%5+.( %50(6".(5%.9/"),+$+.&+("($+.+/()+$-.H C+N$+.+(-0(4#-<+.+(/%(,+.B(/-)0%$%()+$(-0(-&$.+(H(+9/+)4+#5%/(!"#$%&(!"))*&+/(C".+.+(H(9"))+.(,+.(6".(-0(3B(#7C+B(<G9#+("( &G$+(")%5+#/+.&+>(O-.9+&(C#%5+.(+0(9.+-0%50("( %50(3&$+,*#> C+/7+&$+> I&(<+&0+.CG&%&(/9-#($-&&+(4-.9+&/(<+&0.*)B(,5".(-##+(C+/7H +&$+(-&9"))+.B(-##+(9"&6+.+&<+.(-6,"#$+/("(,5".(-&$.+(( 68##+/6-<%#%0+0+.("(H6*&90%"&+.(*$CG$+/>(AG&%&+&(/9-#(58.+()+$( 0%#(-0(/9-C+($+(.-))+.B(,5".($+&()+.+(*6".)+##+(9"&0-90("(&+0H ^".9%&(9-&(6".+3> I0(5%0%0(-/4+90(-6(4-.9+&/(0%#0.89&%&/9.-60(+.(-$-&+&(0%#(/0".( 5%$+&("(9")4+0+&0+()+$-.C+N$+.+B("(C3$+(9.+-0%5+B()+.9-&0%#+( "(0+9&%/9+(5%$+&/H("(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.(+.(0%#9&G00+0(4-.9+&> T("(")9.%&(4-.9+&(/9-#($+.("/3(58.+(+&(.899+(6.%0%$/0%#C*$( /3/")(/4".0/6-<%#%0+0+.B(.+/0-*.-&0+.B(,-&$+#/#%5("(9*#0*.+##+(0%#C*$B( /")(9-&(/%9.+B(-0(5%.9/"),+$+.&+/()+$-.C+N$+.+(0.%5+/>(J+.(+.( /-)/4%##+0()+$(!"#$%&/("($+(75.%+(CG+./(+9/%/0+.+&$+(6-<%#%0+0+.( "(0%#C*$(&-0*.#%5%/(+&(5%0%(6-90".> :#.*&M+#`(I&(#-&(.899+(5%.9/"),+$+.("(C.-&<,+.(,-.()*#%H,+$(6".(-0(+0-C#+.+(/%(%(MG&+.%4-.9+&>(:+0(+.($"(5%0%0B(-0($+.+/( -90%5%0+0+.(*$/4.%&+.(-6(5%$+&B("(-0(*$5%9#%&/&%5+-*+0(%(5%.9/"),+H $+.&+(+.(,7N0> :+0(9"&/0-&0+(6"9*/(43(C8.+$G0%,+$(5%#(&-0*.#%0(7.+(").3$+0(-0H 0.-90%50(6".(<#+-&(0+<,H5%.9/"),+$+.B($+.(-.C+N$+.()+$(5+$5-.+&$+( +&+.%B(+&+.%+66+90%5%/+.%&(+>#>(:+.(0-+/(#%+#+$+/(*$-&/4*&90(%(.+%"&+&/(+9/%/0+.+&$+(6".<+.("(9")4+0+&<+.(%&$+&(6".(+9/+)4+#H 5%/(67$+5-.+.B(/03#("($+/%&> :+/*$+&(5%#(+&(#-&(.899+(/+.5%<+H("(4-.0&+.5%.9/"),+$+.(/3/")( -$5"9-0+.B(.+5%/".+.B(.+/0-*.-&0+.B(,"0+##+.()>)>(9*&&+(4#-<+.+/(%( 4-.9+&(0%#(/*44".0(6".($+(4.%)8.+(5%.9/"),+$+./(-90%5%0+0+.> :+.(/9-#(/3#+$+/(/%9.+/(+0(/08.90(/-)/4%#(H(/G&+.%(H(%&0+.&0()+#H #+)(4-.9+&/( B()+&("/3(%(6".,"#$(0%#(-&$.+(.+#+5-&0+(4-.0+.B( +9/+)4+#5%/(6"./9&%&/H("(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.&+> :+.(+.($+/*$+&(+0-C#+.+0(9"&0-90+.(0%#(+&(#-&(.899+(%&0+.&-0%"&-#+( B(/")(9-&(%5+($+(5%.9/"),+$+.B($+.(+0-C#+.+.(/%(%(MG&+.%H 4-.9+&B()*#%,+$(6".(/-)-.C+N$/.+#-0%"&+.(%(+&(#-&(.899+(#-&$+> O3(-##+(&%5+-*+.(/9-#($+.(58.+(6"9*/(43(6".,"#$("(G$+#/+.B(/")(+.(,,5>(C-/-#+B($%66+.+&0%+.+&$+("(*&%99+B("(/")(9-&(7.+B(-0(").3H $+0(+.("40%)-#0("(*$5%9#+&$+(%(6".,"#$(0%#(0%#0.89&%&(-6(5%.9/"),+$+.( /-)0( %50(6".(-&/-00+("(C+/7+&$+> I60+.(*$-.C+N$+#/+("(4.8/+&0-0%"&(-6(%$].*&$#-+0(6".(MG&+.%4-.H 9+&(*$-.C+N$+/(]&(+##+.(b+.+(#"9-#4#-&+.(6".(").3$+0> Q"9-#4#-&+.&+(/9-#(/%9.+($+&(6.+)0%$%+(-&5+&$+#/+("($+(6.+)0%H $%+(6".,"#$(43($+(+&9+#0+(#"9-#4#-&+./(").3$+.>(J+.(9-&("4$+#+/(%( 6"./9+##%(-&5+&$+#/+B(C+CG+#/+(">/>5> :+0(+.(-6(/07./0+(5%0%,+$(6".(4."N+90+0/(+&&+)67.+#/+B(-0($+.( /%9.+/(+&(-&/9+(&7N+("(/0.-)(/0G.%&(-6(*$5%9#%&+&(C3$+(%&$H #+$&%&/5%/0("(43($+&(#-&+(C-&+>(:+.6".(+0-C#+.+/(]&(<+&0.-#( 9"&/0.*90%"&B($+.(/9-#(6*&+.+(/")($.%60/H("(*$5%9#%&//+#/9-C(6".( MG&+.%4-.9+&("(/%9.+(+&(+&0G$%()-.9+$/67.%&(-6(H("(0%#0.89&%&( 0%#(H(4-.9+&> \".(-0(=".$%<(MG&+.G(O-.9(9-&(5+$C#%5+()+$(-0(58.+(+&(-6(I*."4-/( 67.+&$+B(C8.+$G0%+(+.,5+.5/H("(*$5%9#%&/4-.9+.("(+&()-&+0(6".( %&/4%.-0%"&("(C8.+$G0%(589/0B(+.($+0(G$+./0(5%0%0B(-0($+.(#7C+&$+(C#%5+.( "4/-)#+0(+.6-.%&+.B("(-0($%//+(C#%5+.(-&5+&$0(%(+&(95-#%0+0/*$5%9#%&(-6( &G+($+#").3$+.("(C+CG+#/+.>(:+00+(9-&(,+&/%0/)8//%0(/9+(%(6".)( -0(+0(95-#%0+0/4.".-)B(/")(#7C+&$+("4$-0+.+/>(!5-#%0+0/4.".-))+0( 6-/0#8+.($+(-.9%0+90"&%/9+B(#-&$/9-C+#%+B(0+9&"#"%/9+B(6"./G&%&/H )8//%+("(0.-&/4".0)8//%+(-)C%0%"&+.(%(6".)(-6(9.-5(0%#(CG,+..+.("( %&5+/0".+.> UI&(C8.+$G0%(*$5%9#%&(+.(+&(*$5%9#%&B(/")("46G#$+.($+(&*58.+&H $+(C+,"5B(*$+&(-0(C.%&+(6.+)0%$%+(+&+.-0%"&+./()*#%,+$+.(6".(-0( =".$%<(MG&+.G(O-.9(/9-#(58.+(67.+&$+(%&$+&(6".(C8.+$G0%( *$5%9#%&>(:+00+(8#$+.(%99+(C#"0(6".(-.9%0+90*.("(%&6.-/0.*90*.B()+&( "/3(%(+&(,+#,+$/08&9&%&B($+.(+.(+&&+)3+&$+B(*-&/+0(")()-&( 08&9+.(6G/%/9(C8.+$G0%,+$(%(6".)(-6(CG&%&/)-//+B(6"./G&%&B( 0.-&/4".0B(&-0*.(+0<>g(/"<%-#(C8.+$G0%,+$(+##+.(79"&")%/9(C8.+H $G0%,+$> 0!849 X

8 9>4Q1E 9>4Q1E93:9603 9>4Q1E8934E356E40!3 9>NE41E!9>K40!3-74KE! 9>NE41E!9>K40!3-74KE! 10NE4(08E80G694793G75!7 (7>(-06>E1 >E!!E(KE493 N04K(9>RE1E4 G7b0608E8E40-74KE! G7b0608E8E40-74KE! (d!e430e4 >E66E>N04K(9>RE1E4 369:76E!E8NO4K!E8NO4K :5(0!E(( -E9-6E!7854E ASMTM((((((:T\\IZI=KTIZT=E(((((R=T! ASMTM((((((:T\\IZI=KTIZT=E(((((R=T! ASMTM((((((:T\\IZI=KTIZT=E(((((R=T! =".$%<(MG&+.G(O-.9(/9-C+.(589/0(6".(5%.9/"),+$+.B()+&&+/9+.( "(&-0*.(+&&+)(/G&+.%+.>(:+0(/9+.(+&&+)(/G&+.%+.()+##+)( 5%.9/"),+$+.("(C.-&<,+.B()+##+)()+&&+/9+.("(%(&-0*.+&(/-)0(%( /-)/4%##+0()+##+)($%//+(+#+)+&0+.> ;89/0(6".(5%.9/"),+$+.&+(%(4-.9+&(/%9.+/(5+$(-0(/9-C+("40%)-#+( C+0%&+#/+.(6".($+(+&9+#0+(5%.9/"),+$+./(589/0>(;%.9/"),+$+.&+( %&$+&(6".(4-.9+&(/9-#(5"9/+(,*.0%+.+(+&$(5%.9/"),+$+.&+(*$+&( 6".(4-.9+&>(T(4-.9+&(+.($+.()")+&0*)(6".(5%.9/"),+$+.&+B(,5%#9+0( %67#+(6" &(0%#(C"+&(UK,+(L")+&0*)(I66+<0UB(h+-&HV#-*$+( Q-..]<,](5%#(/%+D(U>>>(<"&$%0%"&/(0,-0(#+-$(0"(+i<+40%"&-#(".-&%<(."^0,(H(^,%<,(6++$/("&(%0/+#6B(<"&0%&*-##G(-<<+#+.-0%&(0,+(C*/%&+//( 6".^-.$>U(T(+&()")+&0*)H/%0*-0%"&(5%#(5%.9/"),+$+.&+(9*&&+(5"9/+( &8/0+&(-6(/%(/+#5> ()*+#,%+#B+II+B=%#/<"BM+$+#>(Q+$+#/+&(-6(4-.9+&(5%#(6-<%#%0+.+( "(/9-C+(.+#+5-&0+(9"&0-90+.()+##+)($+(6"./9+##%+(5%.9/"),+$+.(0%#( -5&(6".(*$5%9#%&/4."N+90+.("()*#%,+$+.(6".("66+&0#%+("(4.%5-0+( /0700+".$&%&+.>(Q+$+#/+&(5%#(/G&#%7.+(9")4+0+&<+.(6.-($+(6"./9+#H #%+(5%.9/"),+$+.B(/3()-&(#+0(9-&(/7+(,N8#4(6.-(5%.9/"),+$+.(%&H $+&(6".(/-))+(+##+.(-&$+&(C.-&<,+>(:+.(5%#(C#%5+(" (.+#+5-&0+( 9#G&+.("(4-.9+&(5%#(0.899+(43(%&0+.&-0%"&-#+(9")4+0+&<+.> MG&+.%+.()+##+)(5%.9/"),+$+.(/9-C+/(+&$5%$+.+(+&&+)(9#G&+6-<%H #%0+.%&>(J5%#9+(9#G&+.B($+.(9"&9.+0(5%#("4/03(%(4-.9+&B(9-&(%99+(6".*$/%H +/B()+&(0.+(9#G&+.(+.(%(6"9*/(5+$(MG&+.%4-.9+&/(+0-C#+.%&D 1>(E*+#,%",B%IDF_(J+.(08&9+/(5+$5-.+&$+(+&+.%(`C#>->(5%&$aB( +&+.%"40%)+.%&("(HC+/4-.+#/+>?>(1+<%,*C.+$0(6"./03+0(/")(C#>->(9"&<+40*$5%9%&B(9*&$+6"./03H +#/+("(%&&"5-0%"&> X>((;*$M+$%(C.+$(6"./0-&$(%&$+,"#$+&$+(67$+5-.+.B(4."$*90%"&/H *$/0G.(0%#(67$+5-.+%&$*/0.%+&B(6".+CG+#/+B(C+,-&$#%&("(5+#68.$/H 0+9&"#"%(0%#(/*&$,+$//+90".+&>!#G&+6-<%#%0+.%&(+&&+)(68##+/(3C&+(*$5%9#%&/H("(0+/0<+&0.+( /-)0()-.9+$//0*$%+.B(/")(08&9+/($+#5%/0("66+&0#%0(F&-&/%+.+$+B( 5%#()+$5%.9+(0%#(/4.+$&%&("($+#%&(-6(5%$+&()+##+)($+(6"./9+##%+( 5%.9/"),+$+./()+$-.C+N$+.+>( :+.(5%#(C#%5+(-..-&+.+0(68##+/(9"&6+.+&<+.("()-.9+$/6.+)/07$("( /9-C0(#"9-#+B(&-0%"&-#+("(%&0+.&-0%"&-#+(&+058.9(-6(.+#+5-&/>(M-)H -.C+N$+()+$(*&%5+./%0+0+.B(6"./9&%&/<+&0.+("(5%$+&/%&/0%0*0%"&+.( 5%#(C#%5+(/9-C0(%(6".,"#$(0%#($+(.+#+5-&0+(9#G&+.(%(4-.9+&>!"&<+&0.-0%"&+&(-6(5%$+&("()+$-.C+N$+.+(%&$+&6".(9#G&+.&+(5%#( /9-C+(+&(9"&9*..+&<+)8//%(6".$+#>(:+&(0800+(#8.%&()+##+)( 5%.9/"),+$+.&+(4#-<+.+0(%(").3$+0(5%#("/3(/9-C+(589/0B(/+#5")( 5%.9/"),+$+.&+(+.(9"&9*..+&0+.>(J3.$(9"&9*..+&<+(#"9-#0(5%#(-#0( -&$+0(#%+(/%9.+(+&(/ (4"/%0%"&(#"C-#0> -6(4-.9+&/(#"C-#+(9"&0-90&+0("(%&0+.&-0%"&-#+(-)C-//-$7.9".4/( 0%#(C.*(6".(C#>->(/9-C+#/+(-6(6"..+0&%&/6".C%&$+#/+.B(6"./9&%&W*$5%9H #%&("(+0-C#+.%&(43(&G+()-.9+$+.>(:+0(#"C-#+(&+058.9(/9-#("/3( C+&G00+($+(+9/%/0+.+&$+(9-&-#+.(6.-(-&$.+(0%#8&+#%+(&+058.9B(/3( 4-.9+&/(#"C-#+(&+058.9(/-)#+0(/+0(C#%5+.($+0(/08.9+/0+> =+058.9(+.(-#0-67.+&$+(6".(-0(/9-C+(6"..+0&%&>(J-.()-&(9"&0-90(0%#( ")5+.$+&+&(#"9-#0B(.+%"&-#0B(&-0%"&-#0("(%&0+.&-0%"&-#0(9-&()3(63( 9"&0-90+.("(5%$+&(0%#(C#>-> 1>((((O."$*90H("(4."<+/*$5%9#%&?>((((M-#("()-.9+$/67.%& X>((((M"*.<%& :+0(+.(-67.+&$+B(-0(5%.9/"),+$+.&+(%(4-.9+&(+&&+)($+&(68##+/( <+&0+.6*&90%"&(9-&(63(-$-&(0%#($+(C+$/0+(9*&$+.B(#+5+.-&$7.+.("( 5%$+&/%&/0%0*0%"&+.> V+&0+.6*&90%"&+&(9-&(/9-C+($%//+(9"&0-90+.(+&&+)(+&+(&+0H 58.9B()+&("/3(5+$(-0(6-<%#%0+.+(&+058.9/$+#%&(%(6".,"#$(0%#(5%.9H /"),+$+.&+/(&+058.9(d(/8.#%0(%&$+&6".(9#G&+.&+B(/")($+.(+.( 6"9*/(43(%(4-.9+&> NOK(8(8478E30 Y

9 KTQZIKKIK(I\KIZ(Lj:I(LI: EZ[(JSZQIL(AZR=:KQS=: AkZI:lEKTEJI: fk9!9>0 gn04k(9>re1e4h >06if g!7854h (9b0768 g>e!!e(ke4h M9-#(5%.9/"),+$+.&+(#+5+.+(.+/*#0-0+.(%(5+.$+&/9#-//+B(/3(/9-#( =".$%<(MG&+.G(O-.9(58.+(%(/0-&$(0%#(-0(F&$+(6.+)(0%#($+0(C+$/0+( &+058.9("(4-.0&+.+> /48&$+&$+("(5-.%+.+0(&-0*.(43(/0%+.(0%#(3+&$+("(<G9#+&$+>(:+00+(,8&+.(080(/-))+&()+$(589/0/0.-0+%+&(6".(&-0*.+&>([).3$+0(5%#( 58.+( %50(6".(0*.%/0+.("(/")( %50(").3$+(6".(C+6"#9&%&H +&(%(MG$$-&)-.9>(T&6.-/0.*90*.+&(5%#(58.+(0%#.+00+#-0(%(6"./9+##%+( 0.-<]+.(0%#4-//+0(6"./9+##%+(,-/0%,+$+.>(:+.(/-0/+/(%(5%$+/0()*#%0( ")6-&(43(C8.+$G0%(0.-&/4".0(*$+&(#"9-#(6".*.+&%&> 9B=+#$+*"B/#%*,()*+#,%?.#/+*>(Z+#+5-&0+(/+.5%<+6-<%#%0+0+.B( /")(%99+(+.(+&($+#(-6(MG&+.%4-.9+&B(/9-#(F&$+/(%(")5+.$+&+&(")H 9.%&(4-.9+&>(:+0($.+N+.(/%(C#>->(")(*$$-&&+#/+(d(/8.#%0(%&0+.&-H 0%"&-#(C7.&+,-5+B(/9"#+B(G)&-/%*)("(5%$+.+3+&$+(*$$-&&+#/+.>( AG)%#N7+0(/9-#(*$5%9#+/("(0%#4-//+/(5%.9/"),+$+.("()+$-.C+N$+.+( 6.-(MG&+.%4-.9+&>(:+0(/-))+(8#$+.(9*#0*.H("(6.%0%$/6-<%#%0+0+.>(T&H /0%0*0%"&+.("("66+&0#%+()G&$%,+$+.(/9-#(9*&&+(,3&$0+.+(5%.9/")H,+$+.&+(,*.0%0("(4."6+//%"&+#0>([)5+.$+&+&(")9.%&(4-.9+&(/9-#( #7C+&$+(*$5%9#+/("(0%#4-//+/(&G+(C+,"5>(T&/0%0*0%"&+.B(6-<%#%0+0+.B( *$$-&&+#/+.("(CG)%#N7()3(#7C+&$+(0%#4-//+/("(&G+("4.+00+/> 58.+(%&5"#5+.+0(%>(:+0(+.(5%0%0B(-0($+.(+.(6-<%#%0+0+.B(/")(+.(.+#+5-&0+( C3$+(%("(*$+&(6".(-.C+N$/0%$+&>(:+.(/9-#(58.+(.+/0-*.-&0+.B(<-6]+.("(,"0+##+.(/")(<+&0.-#+()7$+/0+$+.(%(-.C+N$/0%$+&("(*$+&6".>(\-<%#%0+H 0+.(/")()"0%"&/<+&0+.B(0+&&%/("(+50>("#6(/9-#(9*&&+(-&5+&$+/(%("( *$+&(6".(-.C+N$/0%$+&B(#%+/")(8/0+.(/9-#(9*&&+(C+&G00+(/%(-6($%//+>( J"5+$9"&0".+0(6".(4-.9+&(/9-#(58.+(-6(+&(,7N(-.9%0+90"&%/9(9#-//+B( /3(5%.9/"),+$+.&+(63.(#G/0(0%#(-0(5%/+($+0(6.+)(6".(8/0+.(%(/0+$+0(6".(-0( C#%5+(%($+(+&9+#0+(5%.9/"),+$+.>(J"5+$9"&0".+0(/9-#(%&$+,"#$+(/+.5%<+H( "(.3$%5&%&/6-<%#%0+0+.(6".(5%.9/"),+$+.&+("($+.+/()+$-.C+N$+.+> 9B#e$+",C"I%,>(M")(&85&0("5+&6".(+.(").3$+0(*$#-0(&-0*./97&0( "( %50B(/3(&-0*.+&(C#%5+.(+0(<+&0.-#0(+#+)+&0(%("4#+5+#/+&(6".( )+&&+/9+.&+(%(4-.9+&>(M0%/G/0+)+.&+(7.($+0()*#%0(-0(&G$+(&-0*.+&( "(68.$+/(/%99+.0>(A"#%+.&+(/9-#(0%#4-//+0(%&$%5%$*+##+(C+,"5B()+&(68#H #+/(6".(-##+(C"#%+.(5%#(58.+B(-0()-&(/9-#(C+0-#+(0%#($+(68##+/6-<%#%0+0+.("( -..-&+)+&0+.B(/")(+.(&+058.9//9-C+&$+("(*$5%9#+&$+(6".($+B(/")( C".(%(4-.9+&>(I0(%&0+.&-0%"&-#0B(3C+&0("(/08.9(5%$+&/-)6*&$(/9-#(58.+( C8.+&$+(6".(/-))+&,"#$+0(%(4-.9+&> 9B=+#$+*"B/#%*,()*+#,%?.#/+*>(\-<%#%0+0+.(/")(%&0+.&-0%"&-#+( *$$-&&+#/+.B(&+058.9(6".(%&0+.&-0%"&-#+()+$-.C+N$+.+("("40%)-#+( %&0+.-0%"&/)*#%,+$+.(/9-#(+&0+&(58.+(+#+)+&0+.(%(4-.9+&(+#H #+.(*$+&6".>(M48&$+&$+(9*#0*.0%#C*$B(6.%0%$/-90%5%0+0+.B(%&$97C("( "4#+5+#/+.(/9-#(#%+#+$+/(58.+(0%#8&+#%+(%(+##+.(*$+&(6".(4-.9+&>( :+&(&7N-0%+(6".$+#%&(-6(-90%5%0+0+.(%&$+&(6".("(*$+&(6".(4-.9+&( 5%#(C#%5+(*$5%9#+0(#7C+&$+>( #+.+0(+&(#-&(.899+(68##+/6-<%#%0+0+.(%(4-.9+&B($+.(/%9.+.(+0(/08.90( /-))+&,"#$B(5%$+&$+#%&("(3C+&,+$>(;+.$+&(%&5%0+.+/(%&$+&6".("( )+&&+/9+.(5%#(63(+&(#-&(/07..+(%&/4%.-0%"&("(4+./"&#%(589/0(5+$( -0("4,"#$+(/%(%(4-.9+&>(\-<%#%0+0+.&+(/9-#(+0-C#+.+/(5%-(C3$+(4.%5-0( 058./(-6,8&%(-6(%&0+.+//+.>(Q8.%&(/9+.(%(+0(%&0+.&-0%"&-#0B(3C+&0( "(/08.90(5%$+&/-)6*&$B("()3#/80&%&+&(+.B(-0()-&(%(4-.9+&(9-&( F&$+(%&/4%.-0%"&(6.-(-&$.+(9*#0*.+.("(5%$+&(43(+0(&%5+-*B(/")(9*&( F&$+/(%($+(/08.9+/0+()%#N7+.(%(5+.$+&B(+9/+)4+#5%/(M%#%<"&(;-##+GB( M"4,%-(S&0%"4"#%/B(T&/+-$B(LTK(">#%&>(T&/4%.-0%"&("(5%$+&(9-&(%99+( 9*&(0%#+&+/(-6()+$-.C+N$+.+(%(4-.9+&B()+&("/3(-6($+.+/(6-)%#%+.>( L3#+0(+.()+&&+/9+#%(%&/4%.-0%"&("(C8.+$G0%(589/0(43(,7N+/0+( &%5+-*> &-0*.+&(/9-#(*$5%9#+/B("()+&&+/9+.(/9-#(,-5+(-$-&(0%#($+&&+>( T(,+#+(%$].*&$#-+0(+.(&-0*.+&(/-0(%(<+&0.*)>(AG+.%(/9-#(/9+(%(,-.)"&%()+$(&-0*.+&("(%&$4-//+/(%($+&&+B(/3($+.(/9-C+/(/48&H $+&$+(-.9%0+90*.(%(/-)/4%#()+$(&-0*.+&>(:+00+(5%#(C#%5+(.+*#+.+0(%( 4-.9+&B(/3(/48&$+&$+(CG+.%(9")C%&+.+/()+$(/48&$+&$+(#-&$H /9-C>(:+.(9-&(-&#8+/(&G+(/7+.B(C-99+.("(,7N$+$.-> "(6-*&->(T&6".)-0%"&(")(b".-("(6-*&-(9-&(%&$3(/")(/48&$+&$+( #8.%&("(&-0*."4#+5+#/+.(%(4-.9+&>(A8.+$G0%0(N".$C.*(5%#("/3( 9*&&+(%&$3(%(4-.9+&> (.B<?%IB+$B+**+</+#",=%#/<"BM+$+#>(=3.($+0-%#4#-&+.&+( 6".(4-.9+&(*$-.C+N$+/(/9-#($+0(5*.$+.+/B(,5".$-&()+&&+/9+.("( 5%.9/"),+$+.(/-))+&(/9-C+.(C8.+$G0%(589/0>(\".*$/80&%&+&( 6".(C8.+$G0%(589/0(+.(&-0*.)8//%B()+&&+/9+#%("(79"&")%/9( 589/0>( 5$C),*%*, O."N+90").3$+0(5%#(C#%5+(*$5%9#+0("5+.(+&(#8&+.+( ("(5%#( $+.6".(/9*##+(4#-&#8+/B(/3(,5+.(+0-4+W$+#").3$+(68.$%*$CG+/(,*.0%/0()*#%0(/")(+&(/+#5/08&$%B(-6/#*00+0(+&,+$>(:+0(+.($+.6".( +&(6".*$/80&%&B(-0(,5+.(+&,+$(/9-#(9*&&+(6*&+.+("$0()+$(6".H /G&%&B(%&6.-/0.*90*.B(/+.5%<+B(*$CG&%&(-6(/0%/G/0+)+.(0%#(&8.)+/0+( CGB(#-&$/9-C+#%+("( %5+(95-#%0+0+.>(J5+.(+&,+$(+.(b+9/%C+#( "(%&$+,"#$+.(+0()%9/(-6(6"./9+##%+(CG6*&90%"&+.>( \7./0+(+0-4+(-6(4-.9+&(+0-C#+.+/(%(7/0(`/+(%##*/0.-0%"&+&(43(/%$+(Pa>( :+00+(").3$+(+.(%(75.%0(-##+.+$+(")6-00+0(-6(!"))*&+4#-&+&("( -6.8&/&%&+&(+.(-69#-.+0()+$(L%#N7<+&0.+0(),0>(/0-0/#%+(%&0+.+/H /+.>(M%$+#7C+&$+()+$(+0-C#+.%&(-6(67./0+(+0-4+(%(7/0(/9+.(+&(9#G&H +*$5%9#%&(43(5%&$+&+.%H").3$+0(%(5+/0>(T("$(0%$(6".*$(6".(CGH +)"$&%&("(C+CG+#/+(/9-#($+.(*$67.+/(4%"&+.4#-&0&%&+.("( +0-C#+.%&(-6(&G(&-0*.(6".(-0(*$5%9#+(").3$+.&+/(,+.#%,+$/58.$%+.>( :+00+(7+.(C3$+( %"&("(.*&$58.$%(C+0.-0+#%0>(:+(#-&/%H 0+$+(4+./4+90%5").3$+.(9-&(%&$$.-+/("(-&5+&$+/(#7C+&$+B(,5%/( $+.()+$(0%$+&("4/03.(C+,"5(6".($+0> NOK(8(8478E30 Z

10 9>4Q1EA67!1(K7: k 9B#e$+",I.*$</.C MG&+.%4-.9+&(/9-#(58.+(/08.90($")%&+.+0(-6(#-&$/9-C+0>([5+.-#0( /9-#()-&(58.+(080(43( %5+(&-0*.-.+-#+.B(/")(*$7.(,+.#%H,+$/58.$%+.("(-90%5%0+0/)*#%,+$+.B("(/")(%&$3.(%(").3$+0/( C8.+$G0%,+$/9"&<+40> Q8&/0()"$(7/0("(#8&/0()"$(/G$(F&$+/(%($-(F&+(#-&$/9-C/")H.3$+.()+$()++0(9*4+.+0(0+..8&B(5-&$#7C("(53$").3$+.B(/9"5")H.3$+.("(#+5+&$+(,+&>(:%//+(95-#%0+0+.(/9-#(5%$+.+*$5%9#+/> :+(75.%+($+#+(-6(").3$+0B(/")(+.(")6-00+0(-6($+00+(%$].*&$#-B(+.( 6-00%+(43(#-&$/9-C+#%+(95-#%0+0+.>(J+.(+.($+0(&7$5+&$%0(-0(/9-C+( ")6-00+&$+(&G+(&-0*.").3$+.()+$(6"./9+##%-.0+$+(C%"0"4+.("( /4.+$&%&/9"..%$".+.B(/9"5").3$+.("(-&$.+(C+4#-&0&%&+.B(/7+.("( 53$").3$+.> L+$($+00+(*$-&/4*&90($+/%&+/(+&(/0G.+&$+(#-&$/9-C//0.*90*.B( /")(+&+.+.+/(43(67#+&$+()3$+D 6.*$</.C<C%*$%*,+#`(I9/%/0+.+&$+(/9"5+("(/9"5CG+#%&N+.( /*44#+.+/()+$(-##+.+$+(4#-&#-0(/9"5.+N/&%&("(-##+.+$+(4#-&#-0( [U k

11 k &G(&-0*.>(J+.0%#(9"))+.(+&(.899+(58.$%6*#$+(#-&$/9-C/0.89B(/")( (/8.#%(C+/9G00+#/+>(I&(.899+(#-5C*&$/").3$+.(/-)0(C+H /9G00+$+(5-&$#7C("(/7").3$+.(#8+/(0%#>(:+00+(*$7.($+(/-)#+$+( #-&$/9-C/C%&$%&+.B(/")(/9-#(.+/ /> )+&,8&+&$+("(F&)-/9+0>(J+.6".(%&$67N+/(+&(m%4(`+&(#G&#3/a(-6( &G(&-0*.B(/")(/9-C+.( %"&B(&8.,+$B(6".C%&$+#/+.("(*0-##%+( %5+(-90%5%0+0/)*#%,+$+.>(I0(&G0B(.7&0(&+058.9("4/03.> "47.+/(%(0+..8&HB(.7&&+H("(C#3(4"0+&0%-#+.>(Q8+/($%//+(/-)H )+&B("4/03.(+&("5+.".$&+0(/0.*90*.B(/")(/9-#(5%$+.+*$5%9#+/> E*/I.=+#`(nC&%&+.&+(%($+0(.7&&+(&+058.9(%5+.(4#-$/(6".(CG*$5%9H #%&B("4$+#0(%(5+#$+F&+.+$+(+&9#-5+.>( 9>4Q1EA67!1(K7: E*/I.=+# [[

12 5,%39(88%= 6;*$+#</"= J5+.(+&9#-5+(*$7.(+&(-6/#*00+0(+&,+$(C+/03+&$+(-6(6"./9+##%-.H 0+$+(C+CG+#/+.B(CG6*&90%"&+.("(&-0*.-.+-#+.>(I&9#-5+.&+(+.(5+#H $+F&+.+$+(%($+.+/(*$/0.89&%&B()+&(9-&(%&0+.&0($%/4"&+.+/()++0( 6"./9+##%0(%(0-90()+$(C+,"5("(+60+./47./+#> ) %=% 9%8 [)9.%&(+&9#-5+.&+(*$6".)+/(&G+(&-0*.-.+-#+.("(+9/0+&/%5+( #-&$C.*/-.+-#+.()+$(+0(/0".0(%&$,"#$(-6(/7+.B(5-&$#7C("(6"./9+#H #%-.0+$+(C+4#-&0&%&+.>(J+.(-&#8+/(+&(C.+$(5%60+(-6( %5+( 6-<%#%0+0+.> J#. I&9#-5+.&+(,-.(]0(+##+.(b+.+(<+&0.+()+$( ("(,7N+.+(C+CGH +#/+>(J+.(#"9-#%/+.+/(C#>->(*$-$5+&$0+(6*&90%"&+.B(68##+/6-<%#%0+0+.( "(/+.5%<+(/-)0($+&(9"##+90%5+(0.-F9C+0N+&%&>(T(").3$+0/(7/0#%+( $+#B(&8.()"0".5+N+&B(4#-<+.+/(4-.9+&/(,"5+$ >(T99+(+&+H.+&$+(4."$*90%"&/H("(0+/06-<%#%0+0+.(/-)0(+&+.%-&#8(%&$4-//+/( 6"./9+##%+(/0+$+.(+60+.(C+,"5>(J+.(9-&(58.+(0-#+(")(CG&%&/-&H #8B(*$+&$7./(-&#8("(6"./9+##%+(-.+-#+.(43(0+..8&> 6>m%*$?"n+# K%#/+C) I&9#-5+.&+(6".C%&$+/(-6(+0(,7N95-#%0+0/(9"##+90%50(0.-F9/G/0+)>(I0( 5+#*$CG+0(/0%&+0(%5+.("40%)-#+(%&0+.&+("(+9/0+.&+(6".C%&$+#/+.B( C#>->(5%-(+&(&G(/0%C."("5+.()"0".5+N+&(0%#(!"#$%&(CG>(A%#0.-&/4".0( 0%#"$+/+/(5+$(,N8#4(-0(+0(%&0+.&0(5+N&+0(0%#/#*00+0($+(+9/%/0+.+&$+B( "5+.".$&+$+(5+N+>( (/.*$+#;? ;+$()"0".5+N/0%#/#*0&%&+&(!"#$%&(MG$(+0-C#+.+/(+0(0+.)%&-#-&#8B(,5".()-&(9-&( ("(6".0/800+(%&$(%(MG&+.%4-.9+&()+$(<G9+#B( C*/(+##+.(-&$+&(6".)(6".(9"##+90%5(0.-&/4".0> (/"I+ 08%= ;=+.6 %.39( 88%= S.+-#-&5+&$+#/+&(+.(+&+.+#0()+$(C#-&$+$+(CG6*&90%"&+.B()+&( )+$(+&(5%/(6"./9+##%,+$(6.-(/0+$(0%#(/0+$>(:+(7/0#%+(+&9#-5+.(+.( +&&+)3+&$+()+$()++0(C#-&$+$+(6*&90%"&+.B($"()+$(+&(.+#-H 0%50(#-5(-&$+#(-6(C"#%+.>(I&9#-5+.&+()+##+)(M9-&$+.*4("(JN-.*4(+.( )+$(+&(.+#-0%50(/0".(-&$+#(-6(C"#%+.>(:+(5+/0#%/0+(+&9#-5+.(C+/03.( 4.%)8.0(-6(+.,5+.5()+$(*$-&/4*&90(%(QL(c%&$4"^+./(+9/%/0+H.+&$+(C+CG+#/+> F6)& T&$+&(6".($+(+&9+#0+(+&9#-5+.(CG+/($+.(080(6".(-0(/9-C+(#%5B(*&$+.H #-(6".(6-<%#%0+0+.("(0.-&/4".0>(I0-+-&0-##+0(5-.%+.+.>(KG4%/9(")9.%&( _(+0-+.> [\

13 >7)&%.8%= K"I$%*, EVW! 5"-2"*$067)#&1%8 R)I/+$.I+* $8%= + 9%& ;<$ 9)#/)%, 9)#/)%, K.-F90+.)%&-# = % >+)9%&+$38 9)#/)%, EVW %=,8 $&#) J( RD.#;? WUUB [^

14 E\U 6;*$+#</"= i+#*c.*+ $$%8%= 6>m%*$?"n+# J#.9%8%=%) i+#*c.*+ K%#/+C) $$%8%= = 5,%39(88%!$$+,-.%,/+0)#/+*)1 08%= (/"I+ ;=+.6 F6 )& %. 39 (8 8% = (/.*$+#;? K"I$%*, /9+) &%.60!F+)& %8%= ;<$9%&+$8%= EVW.2452%-&67+(8,/ J($&#),8%= R)I/+$.I+* J($&#),8%= >+)9%&+$38%= RD.#;?

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Erhvervsmarkedet i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Erhvervsmarkedet i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Erhvervsmarkedet i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

DFM Portefølje formiddag 23. september 2008

DFM Portefølje formiddag 23. september 2008 DFM Portefølje formiddag 23. september 2008 1 Pejlemærker Målet med en porteføljestrategi er at sætte pejlemærker op. Hvis der navigeres inden for disse pejlemærker holdes fri af skær og lavvande og man

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere