%<<%"*",=%<%"* E**F$=+*$%,?.#/ ()*+#,%?.#/+*<"?C),*%*," name="description"> %<<%"*",=%<%"* E**F$=+*$%,?.#/ ()*+#,%?.#/+*<"?C),*%*,">

012345!1673!!!"#$%&'()*+#,)'-.#/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "012345!1673!!!"#$%&'()*+#,)'-.#/"

Transkript

1 012345!1673!!!"#$%&()*+#,)-.#/

2

3 0!849 :.,,#;*$ -.#/+*<*.=* >%<<%"*",=%<%"* E**F$=+*$%,?.#/ ()*+#,%?.#/+*<"?C),*%*, NOK(8(8478E30 5$C),*%*, 9>4Q1EA67!1(K7: E4RNE4N SS6 >E!!E(KE4A60N N.*$J"#<)*%*, UV UV UV UV UV UV UW UW UX UX UX UX UY UY UY UZ UZ [U [U [\ [\ [] [] [] [] [X [Y [Y \U \[ \\ \V \V \W \] \Z \Z 0!1R961(G948E3!E6(E ^

4 0!849 :.,,#;*$!"#$%&(!"))*&+(,-.(%($+(/+&+/0+(12(3.("4#+5+0(+&(-6($+(/07./0+( 589/0.-0+.(%(:-&)-.9(9*#)%&+.+&$+()+$(93.%&+&(/")(:-&)-.9/( 589/0+&(+.D(E"$(+".-F/9(C+#%+&,+$B(+&(5+#*$CG+0(%&6.-H /0.*90*.B(+&()-&+3.%("()3#.+00+0(+.,5+.5//-0/&%&(6.-(!"#$%&(!"))*&+B(9"&/0-&0(6"9*/(43(%58.9/800+.%("("$+(5%#93.(6".( &G/0-.0+$+(5%.9/"),+$+.(/-)0(+0(/08.90("(+&-+.+0(+9/%/0+.+&$+( +.,5+.5/#%5>(!"))*&+&/(+.,5+.5/*$5%9#%&("(%&$/-0/+&(6".(-0(58.+( +0( %50(%&5+/0+.%&/").3$+B("($+.)+$(0%#0.899+($-&/9+("( *$+&#-&$/9+(5%.9/"),+$+.(0%#(").3$+0B( /(%($-(,"5+$/-H +#%0(-6(A*/%&+//(!"#$%&B($+.("/3(+.(*$5%9#%&/".-&%/-0%"&(6".(!"#$%&(I.,5+.5/.3$B(J-&$+#/.3$("(K*.%/06".+&%&> L3#+0()+$(A*/%&+//(!"#$%&/(%&$/-0/(+.(-0(*$&G00+(!"#$%&/(6".<+.( /")(+0(+&+/03+&$+(%&6.-/0.*90*.+#0(+.,5+.5/H("(%&&"5-0%"&/9&*$+H 4*&90(0%#(-0(*$CG+(4"/%0%"&+&(/")(:-&)-.9/(;89/0<+&0+.(=.>1( H(0%#(-5&(6".(,+#+($+&(/G$$-&/9+(.+%"&>(MG&+.%(+.(&7#+".$+0(%( A*/%&+//(!"#$%&/(-.C+N$+(%(9.G$/6+#0+0()+##+)(9"))*&+B()G&$%H,+$+.B(5%.9/"),+$+.("()+$#+)/".-&%/-0%"&+.>(I&(-&$+&(6".<+( +.($+(/08.9+(+.,5+.5/9"))*&+.B(/")(")%5+.(!"#$%&B("(/")(+.( -67.+&$+(%&0+.+//+&0+.("()+$/4%##+.+(%(+0-C#+.%&+&(-6(*$5%9#%&/H 4-.9+&>(!"#$%&(!"))*&+("(.+%"&+&(/9-#(%(/07..+(*$/0.89&%&B(+&$($+0( +.(0%#68#$+0(%($-B(0%#0.899+(,7N4."$*90%5+(5%$+&5%.9/"),+$+.>(:+.6".( +0-C#+.+/(+&(4-.9B(,5".(5%$+&C-/+.+0(+.,5+.5B(6"./9&%&("(*$$-&H &+#/+(9-&(*$5%9#+(/%(/G&+.%/9(%(+0(%&0+.&-0%"&-#0("(&-0*./97&0( )%#N7>(I&(4-.9B(%&$+&(6".(,5%#9+&(5%.9/"),+$+.B()+&&+/9+.("(&-0*H.+&(%(/G&+.%(5"9/+.(,*.0%+.+B(+&$($+0(+.(0%#68#$+0(*$+&(6".(4-.9+&>( O-.9+&(+0-C#+.+/(43(+0(1P22(,+90-.(/0".0(-.+-#()+##+)(!"#$%&B( Q*&$+./9"5("(;-)$.*4(%(/-)/4%#()+$(5%$+&C-/+.+$+(5%.9/"),+H $+.(6.-(,+#+(5+.$+&>(I0(<+&0.*)(6".(C8.+$G0%(589/0(%(:-&)-.9(%( -#)%&$+#%,+$("(%($+&(/G$$-&/9+(.+%"&(%(/8.$+#+/,+$> -.#/+*<*.=* O-.9+&/(&-5&(C#%5+.(!"#$%&()*+#,)-.#/_(:+.6".(5%#(4-.9+&(%($+0( #+&$+(H("(%(6.+)0%$%B($-#%(")0-#+(H(C#%5+(C+&85&0(!"#$%&()%*$#("(%99+(/")(,%$0%#(!"#$%&$()*+,%->(./,"$0(%&$.-))+.(4-.9+&/(6G/%/9+(4#-<+.%&("(/%&-#+.+.(/-)0%$%( 95-#%0+0("(-*0+&<%0+0(%(6".,"#$(0%#(+&(")5+.$+&B($+.(0.-$%0%"&+#0(6".H C%&$+.(&".$%/9($+/%&B(9*#0*.B()-$("/5>()+$(+&(,7N(/0-&$-.$>(=".$%<( /0-$68/0+.( $+/*$+&( 4-.9+&( /")( )-&+H 0+&(6".(%&/4%.-0%"&("(C8.+$G0%(589/0> 12-,(2(+.($+0(<+&0.-#+(C+.+C(%(4-.9+&B(,5".( /G&+.%+.( )+##+)( 5%.9/"),+$+.B( 6"./9&%&/H("(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.B( )+&&+/9+.("(&-0*.(%(4-.9+&(5%#(6.%7.+( +0(,%$0%#( */+0( 4"0+&0%-#+( 6".( C8.+$G0%( 589/0>( A3$+( 5%.9/"),+$+.B( *$$-&&+#H /+.B( )+&&+/9+.( "( &-0*.B( /")( +.( %( 4-.H 9+&B(5%#(5"9/+(,*.0%+.+("(/ B(+&$(,5%/($+(5-.(*$+&6".>(MG&+.%+.()+##+)($+( 6"./9+##%+(C.-&<,+.B(/")(5%#(58.+(.+4.8/+&H 0+.+0(%(4-.9+&B(5%#(#%+#+$+/(58.+(+&(+//+&0%+#( $+#(-6(4-.9+&/(C.-&$>(:+(#"C-#+(&+058.9B(/")( "4/03.(%(4-.9+&(%(9.-60(-6(.+4.8/+&0-0%"&(-6(%&0+.&-H 0%"&-#+(5%.9/"),+$+.B(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.("(/-)-.H C+N$/4-.0&+.+(5%#(C%$.-+(-67.+&$+(0%#(/G&+.%+.&+("(0%#(589/0+&(6".( 5%.9/"),+$+.B(&+058.9("()+&&+/9+.(%(4-.9+&>(( 3+,%(/%&-#+.+.B(-0($+.(+.(0-#+(")(+0(/0".0(").3$+("(/9-#($+/*$+&( 6"./03/(C"/0-5+#%0B(%$+0(&-0*.+&(H($+.(5%#(58.+($+#5%/0()+&&+/9+0%#H 4-//+0(H(/4%##+.(+&(-67.+&$+("($")%&+.+&$+(."##+(%(+0-C#+.%&+&("( C.-&$%&+&(-6(=".$%<(MG&+.G(O-.9> O-.9+&(/9-#(58.+(%&0+.&-0%"&-#0(9+&$0(/")(+0(-6($+()+/0(/*<<+/6*#$+( *$5%9#%&/").3$+.(%(I*."4->(:+.5+$(/9-C+/(+&(%&&"5-0%5 6"./9&%&/H("(*$5%9#%&/4"/%0%"&(%(+0(-6(:-&)-.9/(67.+&$+(589/0H <+&0.+>(J+.(+.(+&(-6(%&%0%-0%50-+.&+(0%#(4-.9+&B(M<%"&(:KRB(+&(5%0%( /4%##+.(%(%&$$.-+#/+&(-6(6"./9&%&("(%&&"5-0%"&(/")(+&($+#(-6( 4-.9+&/(6*&$-)+&0>(S&5+&$0(6"./9&%&("(%&&"5-0%"&(/9-#($+/*$+&( C.%&+/(%&$(5%-(.+%"&-#0(+0-C#+.+$+(6"./9&%&/H("(*$$-&&+#/+/%&H /0%0*0%"&+.(/")(:+/%&/9"#+&(!"#$%&("(MG$$-&/9(R&%5+./%0+0>(S##+( -90%5%0+0+.(/9-#(58.+(C-/+.+0(43(+0(C8.+$G0%0(.*&$#-> T&/4%.-0%"&+&(0%#(MG&+.%4-.9+&(+.(,"5+$/-+#%0(,+&0+0(%(I*."4-/( /07./0+(*$5%9#%&/4-.9B(M"4,%-(S&0%4"#%/B($+.(C+0+&+/(/")(I*."4-/( UM%#%<"&(;-##+GU>(M"4,%-(S&0%4"#%/(+.(-&#-0(%(+0(&-0*./97&0(").3$+( )+##+)(=%<+("(V-&&+/(%(MG$6.-&9.%B(,5".()-&(,-.(6".)3+0(-0( C+5-.+(").3$+0(/")(+&(.7&("-/+()+$(/9"5("(4-.9+.(%(<->(?WX(-6( 4-.9+&>( I&(-&$+&(9%#$+(0%#(%&/4%.-0%"&(+.(:-&)-.9/(/07./0+(6"./ B( M<%"&(:KRB($+.(,-.(#"9-0%"&+.(%(J7./,"#)B(QG&CG("(!7C+&,-5&>( M<%"&(:KR(,-.(P2(3./(+.6-.%&(%(-0($.%5+(6"./ ("(/+.5%<+.+( 6"./9&%&/H("(5%$+&C-/+.+$+(5%.9/"),+$+.>(:+/*$+&(,-.(M<%"&( :KR(+0(080(#%&9(0%#(6."&05%$+&(+&&+)(/%&(+N+.(:-&)-.9/(K+9&%/9+( R&%5+./%0+0>(M<%"&(:KRY/(/+.5%<+0%#C*$(")6-00+.(+&(.899+(G$+#/+.(%&H $+&(6".(6"./9&%&/6-<%#%0+0+.B(/+.5%<+B(&+058.9("(.3$%5&%&(,+.*&H $+.(/++$HF&-&/%+.%&(6.-(/7/0+./+#/9-C+0(:KR(MG)C%"&(T&&"5-0%"&W MII:(V-4%0-#> E**F$=+*$%,?.#/ "#$$%&()*+,%!-.+!/(01#+!2)*#0($#34 56.(0+3!3*7.3*%!6&8#9$#,)30+.9: Z+%"&+&B(:-&)-.9("(I*."4-(,-.(C.*(6".(6".0/-0(*$5%9#%&("( 589/0>(:+0(8#$+.(%99+()%&$/0(").3$+0()%#N7("(+&+.%B(,5".(.+$*9H 0%"&(-6(V[? H*$#+$&%&+&("(C+.8&/&%&(-6(6".*.+&%&(+.(+0(.++#0( 4."C#+)(%(I*."4->(:+00+(+.(/-)0%$%(+0(").3$+B(,5".(5%(+&&+)( 5".+/(0+9&"#"%6"./4.%&(9-&(/9-C+(C+0G$+#%+(+9/4".0%&$080+.> V

5 [ Y \ ^ W V ] X Z [ \ ;<$9%&+$8%= >+)9%&+$38%= EVW EVW b)/+ic,.*,c#" 8#.a/=+D!$$+,-.%,/+0)#/+*)1 R)I/+$.I+* 2$#,%34 T(:-&)-.9("(I*."4-(+&+.+#0(+.(#7&&%5+-*+0(,7N0(/+0(%(6".,"#$(0%#( )-&+(-&$.+(").3$+.(%(5+.$+&>(:+.(+.($+.6".(C+,"5(6".(-0(/9-C+( "40%)-#+(C+0%&+#/+.(6".(6.+)0%$/.+00+$+(-.C+N$/4#-$/+.>( =".$%<(MG&+.G(O-.9(0-+.(*$6".$.%&+&("4("(/9-C+.("40%)-#+(.-))+.("(/G&+.%+.(6".()+&&+/9+.B(&-0*.("(5%.9/"),+$+.B(/")( 6"9*/+.+.(43(6.+)0%$/.+00+$+(-.C+N$/4#-$/+.B(/")(%99+(*$+&(5%$+.+( 9-&(+./0-00+/(-6()-/9%&+.(+##+.(+9/4".0+.+/>(\"9*/(+.(").3$+.&+( +&+.%W)%#N7B(/*&$,+$("($+/%&>(J+.(F&$+/(%(6".5+N+&(*&%99+(9")H 4+0+&<+.(%(").3$+0("(%($+0(=".$#%+(I*."4-> =".$%<(MG&+.G(O-.9(.+4.8/+&0+.+.(+&(,+#0(&G(6".)(6".(+.,5+.5/H *$5%9#%&B(/")(/9-C+.(589/0(6".($+(&85&0+(0G4+.(-6(5%.9/"),+$+.B( )+&&+/9+.("(&-0*.>(:+00+(/9+.(5+$(-0(/9-C+(.-))+.&+(6".(589/0>( \".(5%.9/"),+$+.(+.($+0(C#>->(*$5%9#%&/6-<%#%0+0+.B(&+058.9B(#"C-#+( 9"&0-90+.(0%#(*&%5+./%0+0+.("(6"./9&%&/%&/0%0*0%"&+.>(L+$-.C+NH $+.&+(63.()*#%,+$(6".(-0(/+&$+($+.+/(C7.&(%(%&0+.&-0%"&-#(/9"#+( "(%&0+.&-0%"&-#+(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.(-6(,7N(9#-//+>(=-0*.B( 9*#0*."4#+5+#/+.B(%&$97CB(/4".0("(+0(/48&$+&$+(%&0+.&-0%"&-#0()%#N7( 63.()+$-.C+N$+.&+(/+#5("($+.+/(6-)#%+.(0%#(-0(5"9/+()+&&+/9+#%0( "(6-#%0>(=-0*.+&(+.(%(<+&0.*)(%(4-.9+&B("($+.(-&#8+/(#7C+H("( <G9+#/0%+.B(/3()+$-.C+N$+.&+B($+.+/(6-)%#%+.("(4-.9+&/(8/0+.(9-&( "4#+5+(&-0*.+&("($+&(*&%99+(/-))+&,8&(0%#(+.,5+.5/#%5+0> T$+.*&$#-+0(6".(=".$%<(MG&+.G(O-.9(+.(9*#)%&-0%"&+&(43(+&(4."H <+/B(/")(,-.(/0.-90(/%("5+.(F.+(3.>(O."<+//+&(C+G&$0+($+&-&( %(M"4,%-(S&0%4"#%/B(,5".(M"4,%-(S&0%4"#%/(=".$%<(Q%&9(4.8/+&0+.+$+( %$]+&(")(+&(*$5%9#%&/4-.9(%(:-&)-.9(6".(+&(;QH.*44+(6.-(!"#H $%&>(;QH.*44+&(/9-C0+(9"&0-90(0%#(A*/%&+//(!"#$%&B(,5".(%$]+&( 4-//+$+(%&$(/")(+&(&-0*.#%($+#(-6(/0.-0+%+&(6".(-0("46G#$+(5%/%"&+&( 93.+0(/")(:-&)-.9/(;89/0<+&0+.(&.>(1B("(MG&+.%4-.9+&(/9-#( 58.+($+&(58/+&0#%/0+()"0".(%(-)C%0%"&+&(")(-0(6-/0,"#$+($+&&+( 4"/%0%"&>(A*/%&+//(!"#$%&(4.8/+&0+.+$+(4#-&+.&+(")(+&(*$5%9H #%&/4-.9(6".(!"#$%&(!"))*&+B(/")("/3(43(+0(0%$#%0(0%$/4*&90(/3( 4+./4+90%5+.&+(%(4#-&+.&+> \".(-0(.+-#%/+.+(4#-&+.&+(9.85+/(4-.0&+.+(%(5+.$+&/9#-//+>(A*/%H &+//(!"#$%&(-.C+N$+.(-##+.+$+(/-))+&()+$(]0(-6(I*."4-/(67.+H &$+(A*/%&+//(R&%5+./%0+0+.B(T=MIS:B("($-(%$]+&(")(4-.9+&(C#+5( #-&<+.+0((%(:-C#-$+0(A7./+&(,+&5+&$0+(M<%"&(:KR(/%(0%#(!"#$%&>( :+0(/0"$(,*.0%0(9#-.0B(-0(M<%"&(:KR(,-.(+&(#-&(.899+(-6($+(&7$H 5+&$%+(9")4+0+&<+.(6".(*$5%9#%&("($.%60(-6(4-.9+&(%(!"#$%&>!"#$%&(!"))*&+(+.(C3$+(43(4"#%0%/9("(-$)%&%/0.-0%50(&%5+-*(3+0( /08.90(%&$(%(4."N+90+0("(C-99+.(9.-60%0("4(")($+0(%(6".,"#$(0%#(.+%"H &-#+("(&-0%"&-#+()G&$%,+$+.>(O#-&+.&+(+.(, (C#+5+0(4.8H /+&0+.+0(6".(Z+%"&(MG$$-&)-.9B(,5".(#+$+#/+.&+(%(C3$+(Z+%"&/.3H $+0("(%($%.+90%"&+&(-.C+N$+.(9.-60%0(6".(MG&+.%4-.9+&/(0%#C#%5+#/+> :+(&85&0+(4-.0+.(+.(-##+(%&$3+0(%(/0G.+.*44+&(C-(*$5%9#%&+&( -6(%$].*&$#-+0>(J5+.(-6(4-.0+.&+()+$(+&(-90%5(."##+>(A*/%&+//(!"#$%&(/")($+&($.%5+&$+B(#"9-#+(9.-60(C-(4."N+90+0>(!"#$%&(9")H )*&+(/")(4#-&)G&$%,+$("()+$*$5%9#+.>(M"4,%-(S&0%4"#%/(/")( +&(/08.9(#"C-#(& &+.("(M<%"&(:KRB($+.()+$(+0(/08.90( 9&"^H,"^(")(*$5%9#%&("($.%60(-6(MG&+.%4-.9+&("/3(5%#(58.+(+&( <+&0.-#(/4%##+.(%(.+-#%/+.%&+&(-6(4."N+90+0>(I&$+#%(+.(.+%"&+&/()"H.-#/9+("(79"&")%/9+(/0700+(+&(9#-.(6".*$/80&%&(6".(+&(4.%".%0+.%&( -6(4."N+90+0(.+%"&-#0(%(6".,"#$(0%#($+(75.%+(9"))*&+.("(&-0%"&-#0(%( 6".,"#$(0%#(/0-0/#%+(%&0+.+//+.>( 0!849 W

6 0!849 I?2 I_P!"#$%& Q*&$+./9"5 51N0K60!3(9>4Q1E /9+)&%.60 E()3#$& ;=+.60 I_P ;-)$.*4 ]

7 (d!e430a:o4e1d3803re1 UMG&+.%(+.($+&(/-)#+$+(5%.9&%&(-6(6>+9/>(%&$/-0/+.>U(`9%#$+D(6.+)H )+$".$>$9a(UMG&+.%(+.(/-)5%.9+0()+##+)(0"(+##+.(b+.+(0%#0-W B( /")(%5+.(+&(/07..+(+66+90(+&$(C#"0(/*))+&(-6($+(+&9+#0+(0%#0-W (%5+.(,5+.(6".(/%U(`9%#$+D(c%9%4+$%-a>(:+00+(+.(+//+&/+&(%( =".$%<(MG&+.G(O-.9>(T(=".$%<(MG&+.G(O-.9(/9-#(/G&+.%+.("4/03( "(&*./+/(%(/-)/4%#()+##+)(+.,5+.5B(*$$-&&+#/+.B(6"./9&%&B()+&H &+/9+.("(&-0*.B()+##+)(C.-&<,+.B(9*#0*.+.("(&-0%"&-#%0+0+.B()+##+)( -.C+N$+("(6.%0%$>(MG&+.%(+.(6*&$+.+0(%(/35+#(MG&+.%4-.9+&/(&-5&( /")(%()%//%"&+&(H(-#0/3(%(/+#5+(+9/%/0+&/.*&$#-+0(6".(4-.9+&>( :+00+(6".$.+.(/+#5/-0B(-0()-&(%(/35+#(+0-C#+.%&(/")($.%60(-6(4-.9+&(,-.(9"&/0-&0(6"9*/(43(-0(/9-C+("40%)-#+(C+0%&+#/+.(6".B(-0($%//+( /G&+.%+.("4/03.B(0.%5+/("(*$5%9#+.(/%> ()*+#,%?.#/+*<"?C),*%*, 9B#e$+`(\*&$-)+&0+0(6".("4CG&%&+&(-6(MG&+.%4-.9+&(+.(/+#5+( $+0(6G/%/9+(").3$+>(O-.9+&(5%#(&-0*.#%5%/(%&$+,"#$+(-##+($+(C-/-#+( ").3$+)8//%+(6".,"#$(/3/")( %5+(+.,5+.5/-.+-#+.("(+&( *$CG+0(%&6.-/0.*90*.B()+&($+.*$"5+.(/9-#(4-.9+&(58.+(9+&$0(6".( /%&(4#-<+.%&(%(+0(H($+#5%/0()+&&+/9+0%#4-//+0(H(&-0*./97&0(").3$+( )+$(#-5(C+CG+#/+/4."<+&0> M3#+$+/(/9-#(/-)/4%##+0()+##+)(&-0*.+&("(CG&%&+&/( ( 7.+B(-0($+0(C#%5+.( %50(6".(5%.9/"),+$+.&+("($+.+/()+$-.H C+N$+.+(-0(4#-<+.+(/%(,+.B(/-)0%$%()+$(-0(-&$.+(H(+9/+)4+#5%/(!"#$%&(!"))*&+/(C".+.+(H(9"))+.(,+.(6".(-0(3B(#7C+B(<G9#+("( &G$+(")%5+#/+.&+>(O-.9+&(C#%5+.(+0(9.+-0%50("( %50(3&$+,*#> C+/7+&$+> I&(<+&0+.CG&%&(/9-#($-&&+(4-.9+&/(<+&0.*)B(,5".(-##+(C+/7H +&$+(-&9"))+.B(-##+(9"&6+.+&<+.(-6,"#$+/("(,5".(-&$.+(( 68##+/6-<%#%0+0+.("(H6*&90%"&+.(*$CG$+/>(AG&%&+&(/9-#(58.+()+$( 0%#(-0(/9-C+($+(.-))+.B(,5".($+&()+.+(*6".)+##+(9"&0-90("(&+0H ^".9%&(9-&(6".+3> I0(5%0%0(-/4+90(-6(4-.9+&/(0%#0.89&%&/9.-60(+.(-$-&+&(0%#(/0".( 5%$+&("(9")4+0+&0+()+$-.C+N$+.+B("(C3$+(9.+-0%5+B()+.9-&0%#+( "(0+9&%/9+(5%$+&/H("(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.(+.(0%#9&G00+0(4-.9+&> T("(")9.%&(4-.9+&(/9-#($+.("/3(58.+(+&(.899+(6.%0%$/0%#C*$( /3/")(/4".0/6-<%#%0+0+.B(.+/0-*.-&0+.B(,-&$+#/#%5("(9*#0*.+##+(0%#C*$B( /")(9-&(/%9.+B(-0(5%.9/"),+$+.&+/()+$-.C+N$+.+(0.%5+/>(J+.(+.( /-)/4%##+0()+$(!"#$%&/("($+(75.%+(CG+./(+9/%/0+.+&$+(6-<%#%0+0+.( "(0%#C*$(&-0*.#%5%/(+&(5%0%(6-90".> :#.*&M+#`(I&(#-&(.899+(5%.9/"),+$+.("(C.-&<,+.(,-.()*#%H,+$(6".(-0(+0-C#+.+(/%(%(MG&+.%4-.9+&>(:+0(+.($"(5%0%0B(-0($+.+/( -90%5%0+0+.(*$/4.%&+.(-6(5%$+&B("(-0(*$5%9#%&/&%5+-*+0(%(5%.9/"),+H $+.&+(+.(,7N0> :+0(9"&/0-&0+(6"9*/(43(C8.+$G0%,+$(5%#(&-0*.#%0(7.+(").3$+0(-0H 0.-90%50(6".(<#+-&(0+<,H5%.9/"),+$+.B($+.(-.C+N$+.()+$(5+$5-.+&$+( +&+.%B(+&+.%+66+90%5%/+.%&(+>#>(:+.(0-+/(#%+#+$+/(*$-&/4*&90(%(.+%"&+&/(+9/%/0+.+&$+(6".<+.("(9")4+0+&<+.(%&$+&(6".(+9/+)4+#H 5%/(67$+5-.+.B(/03#("($+/%&> :+/*$+&(5%#(+&(#-&(.899+(/+.5%<+H("(4-.0&+.5%.9/"),+$+.(/3/")( -$5"9-0+.B(.+5%/".+.B(.+/0-*.-&0+.B(,"0+##+.()>)>(9*&&+(4#-<+.+/(%( 4-.9+&(0%#(/*44".0(6".($+(4.%)8.+(5%.9/"),+$+./(-90%5%0+0+.> :+.(/9-#(/3#+$+/(/%9.+/(+0(/08.90(/-)/4%#(H(/G&+.%(H(%&0+.&0()+#H #+)(4-.9+&/( B()+&("/3(%(6".,"#$(0%#(-&$.+(.+#+5-&0+(4-.0+.B( +9/+)4+#5%/(6"./9&%&/H("(*$$-&&+#/+/%&/0%0*0%"&+.&+> :+.(+.($+/*$+&(+0-C#+.+0(9"&0-90+.(0%#(+&(#-&(.899+(%&0+.&-0%"&-#+( B(/")(9-&(%5+($+(5%.9/"),+$+.B($+.(+0-C#+.+.(/%(%(MG&+.%H 4-.9+&B()*#%,+$(6".(/-)-.C+N$/.+#-0%"&+.(%(+&(#-&(.899+(#-&$+> O3(-##+(&%5+-*+.(/9-#($+.(58.+(6"9*/(43(6".,"#$("(G$+#/+.B(/")(+.(,,5>(C-/-#+B($%66+.+&0%+.+&$+("(*&%99+B("(/")(9-&(7.+B(-0(").3H $+0(+.("40%)-#0("(*$5%9#+&$+(%(6".,"#$(0%#(0%#0.89&%&(-6(5%.9/"),+$+.( /-)0( %50(6".(-&/-00+("(C+/7+&$+> I60+.(*$-.C+N$+#/+("(4.8/+&0-0%"&(-6(%$].*&$#-+0(6".(MG&+.%4-.H 9+&(*$-.C+N$+/(]&(+##+.(b+.+(#"9-#4#-&+.(6".(").3$+0> Q"9-#4#-&+.&+(/9-#(/%9.+($+&(6.+)0%$%+(-&5+&$+#/+("($+(6.+)0%H $%+(6".,"#$(43($+(+&9+#0+(#"9-#4#-&+./(").3$+.>(J+.(9-&("4$+#+/(%( 6"./9+##%(-&5+&$+#/+B(C+CG+#/+(">/>5> :+0(+.(-6(/07./0+(5%0%,+$(6".(4."N+90+0/(+&&+)67.+#/+B(-0($+.( /%9.+/(+&(-&/9+(&7N+("(/0.-)(/0G.%&(-6(*$5%9#%&+&(C3$+(%&$H #+$&%&/5%/0("(43($+&(#-&+(C-&+>(:+.6".(+0-C#+.+/(]&(<+&0.-#( 9"&/0.*90%"&B($+.(/9-#(6*&+.+(/")($.%60/H("(*$5%9#%&//+#/9-C(6".( MG&+.%4-.9+&("(/%9.+(+&(+&0G$%()-.9+$/67.%&(-6(H("(0%#0.89&%&( 0%#(H(4-.9+&> \".(-0(=".$%<(MG&+.G(O-.9(9-&(5+$C#%5+()+$(-0(58.+(+&(-6(I*."4-/( 67.+&$+B(C8.+$G0%+(+.,5+.5/H("(*$5%9#%&/4-.9+.("(+&()-&+0(6".( %&/4%.-0%"&("(C8.+$G0%(589/0B(+.($+0(G$+./0(5%0%0B(-0($+.(#7C+&$+(C#%5+.( "4/-)#+0(+.6-.%&+.B("(-0($%//+(C#%5+.(-&5+&$0(%(+&(95-#%0+0/*$5%9#%&(-6( &G+($+#").3$+.("(C+CG+#/+.>(:+00+(9-&(,+&/%0/)8//%0(/9+(%(6".)( -0(+0(95-#%0+0/4.".-)B(/")(#7C+&$+("4$-0+.+/>(!5-#%0+0/4.".-))+0( 6-/0#8+.($+(-.9%0+90"&%/9+B(#-&$/9-C+#%+B(0+9&"#"%/9+B(6"./G&%&/H )8//%+("(0.-&/4".0)8//%+(-)C%0%"&+.(%(6".)(-6(9.-5(0%#(CG,+..+.("( %&5+/0".+.> UI&(C8.+$G0%(*$5%9#%&(+.(+&(*$5%9#%&B(/")("46G#$+.($+(&*58.+&H $+(C+,"5B(*$+&(-0(C.%&+(6.+)0%$%+(+&+.-0%"&+./()*#%,+$+.(6".(-0( =".$%<(MG&+.G(O-.9(/9-#(58.+(67.+&$+(%&$+&(6".(C8.+$G0%( *$5%9#%&>(:+00+(8#$+.(%99+(C#"0(6".(-.9%0+90*.("(%&6.-/0.*90*.B()+&( "/3(%(+&(,+#,+$/08&9&%&B($+.(+.(+&&+)3+&$+B(*-&/+0(")()-&( 08&9+.(6G/%/9(C8.+$G0%,+$(%(6".)(-6(CG&%&/)-//+B(6"./G&%&B( 0.-&/4".0B(&-0*.(+0<>g(/"<%-#(C8.+$G0%,+$(+##+.(79"&")%/9(C8.+H $G0%,+$> 0!849 X

8 9>4Q1E 9>4Q1E93:9603 9>4Q1E8934E356E40!3 9>NE41E!9>K40!3-74KE! 9>NE41E!9>K40!3-74KE! 10NE4(08E80G694793G75!7 (7>(-06>E1 >E!!E(KE493 N04K(9>RE1E4 G7b0608E8E40-74KE! G7b0608E8E40-74KE! (d!e430e4 >E66E>N04K(9>RE1E4 369:76E!E8NO4K!E8NO4K :5(0!E(( -E9-6E!7854E ASMTM((((((:T\\IZI=KTIZT=E(((((R=T! ASMTM((((((:T\\IZI=KTIZT=E(((((R=T! ASMTM((((((:T\\IZI=KTIZT=E(((((R=T! =".$%<(MG&+.G(O-.9(/9-C+.(589/0(6".(5%.9/"),+$+.B()+&&+/9+.( "(&-0*.(+&&+)(/G&+.%+.>(:+0(/9+.(+&&+)(/G&+.%+.()+##+)( 5%.9/"),+$+.("(C.-&<,+.B()+##+)()+&&+/9+.("(%(&-0*.+&(/-)0(%( /-)/4%##+0()+##+)($%//+(+#+)+&0+.> ;89/0(6".(5%.9/"),+$+.&+(%(4-.9+&(/%9.+/(5+$(-0(/9-C+("40%)-#+( C+0%&+#/+.(6".($+(+&9+#0+(5%.9/"),+$+./(589/0>(;%.9/"),+$+.&+( %&$+&(6".(4-.9+&(/9-#(5"9/+(,*.0%+.+(+&$(5%.9/"),+$+.&+(*$+&( 6".(4-.9+&>(T(4-.9+&(+.($+.()")+&0*)(6".(5%.9/"),+$+.&+B(,5%#9+0( %67#+(6" &(0%#(C"+&(UK,+(L")+&0*)(I66+<0UB(h+-&HV#-*$+( Q-..]<,](5%#(/%+D(U>>>(<"&$%0%"&/(0,-0(#+-$(0"(+i<+40%"&-#(".-&%<(."^0,(H(^,%<,(6++$/("&(%0/+#6B(<"&0%&*-##G(-<<+#+.-0%&(0,+(C*/%&+//( 6".^-.$>U(T(+&()")+&0*)H/%0*-0%"&(5%#(5%.9/"),+$+.&+(9*&&+(5"9/+( &8/0+&(-6(/%(/+#5> ()*+#,%+#B+II+B=%#/<"BM+$+#>(Q+$+#/+&(-6(4-.9+&(5%#(6-<%#%0+.+( "(/9-C+(.+#+5-&0+(9"&0-90+.()+##+)($+(6"./9+##%+(5%.9/"),+$+.(0%#( -5&(6".(*$5%9#%&/4."N+90+.("()*#%,+$+.(6".("66+&0#%+("(4.%5-0+( /0700+".$&%&+.>(Q+$+#/+&(5%#(/G&#%7.+(9")4+0+&<+.(6.-($+(6"./9+#H #%+(5%.9/"),+$+.B(/3()-&(#+0(9-&(/7+(,N8#4(6.-(5%.9/"),+$+.(%&H $+&(6".(/-))+(+##+.(-&$+&(C.-&<,+>(:+.(5%#(C#%5+(" (.+#+5-&0+( 9#G&+.("(4-.9+&(5%#(0.899+(43(%&0+.&-0%"&-#+(9")4+0+&<+.> MG&+.%+.()+##+)(5%.9/"),+$+.(/9-C+/(+&$5%$+.+(+&&+)(9#G&+6-<%H #%0+.%&>(J5%#9+(9#G&+.B($+.(9"&9.+0(5%#("4/03(%(4-.9+&B(9-&(%99+(6".*$/%H +/B()+&(0.+(9#G&+.(+.(%(6"9*/(5+$(MG&+.%4-.9+&/(+0-C#+.%&D 1>(E*+#,%",B%IDF_(J+.(08&9+/(5+$5-.+&$+(+&+.%(`C#>->(5%&$aB( +&+.%"40%)+.%&("(HC+/4-.+#/+>?>(1+<%,*C.+$0(6"./03+0(/")(C#>->(9"&<+40*$5%9%&B(9*&$+6"./03H +#/+("(%&&"5-0%"&> X>((;*$M+$%(C.+$(6"./0-&$(%&$+,"#$+&$+(67$+5-.+.B(4."$*90%"&/H *$/0G.(0%#(67$+5-.+%&$*/0.%+&B(6".+CG+#/+B(C+,-&$#%&("(5+#68.$/H 0+9&"#"%(0%#(/*&$,+$//+90".+&>!#G&+6-<%#%0+.%&(+&&+)(68##+/(3C&+(*$5%9#%&/H("(0+/0<+&0.+( /-)0()-.9+$//0*$%+.B(/")(08&9+/($+#5%/0("66+&0#%0(F&-&/%+.+$+B( 5%#()+$5%.9+(0%#(/4.+$&%&("($+#%&(-6(5%$+&()+##+)($+(6"./9+##%+( 5%.9/"),+$+./()+$-.C+N$+.+>( :+.(5%#(C#%5+(-..-&+.+0(68##+/(9"&6+.+&<+.("()-.9+$/6.+)/07$("( /9-C0(#"9-#+B(&-0%"&-#+("(%&0+.&-0%"&-#+(&+058.9(-6(.+#+5-&/>(M-)H -.C+N$+()+$(*&%5+./%0+0+.B(6"./9&%&/<+&0.+("(5%$+&/%&/0%0*0%"&+.( 5%#(C#%5+(/9-C0(%(6".,"#$(0%#($+(.+#+5-&0+(9#G&+.(%(4-.9+&>!"&<+&0.-0%"&+&(-6(5%$+&("()+$-.C+N$+.+(%&$+&6".(9#G&+.&+(5%#( /9-C+(+&(9"&9*..+&<+)8//%(6".$+#>(:+&(0800+(#8.%&()+##+)( 5%.9/"),+$+.&+(4#-<+.+0(%(").3$+0(5%#("/3(/9-C+(589/0B(/+#5")( 5%.9/"),+$+.&+(+.(9"&9*..+&0+.>(J3.$(9"&9*..+&<+(#"9-#0(5%#(-#0( -&$+0(#%+(/%9.+(+&(/ (4"/%0%"&(#"C-#0> -6(4-.9+&/(#"C-#+(9"&0-90&+0("(%&0+.&-0%"&-#+(-)C-//-$7.9".4/( 0%#(C.*(6".(C#>->(/9-C+#/+(-6(6"..+0&%&/6".C%&$+#/+.B(6"./9&%&W*$5%9H #%&("(+0-C#+.%&(43(&G+()-.9+$+.>(:+0(#"C-#+(&+058.9(/9-#("/3( C+&G00+($+(+9/%/0+.+&$+(9-&-#+.(6.-(-&$.+(0%#8&+#%+(&+058.9B(/3( 4-.9+&/(#"C-#+(&+058.9(/-)#+0(/+0(C#%5+.($+0(/08.9+/0+> =+058.9(+.(-#0-67.+&$+(6".(-0(/9-C+(6"..+0&%&>(J-.()-&(9"&0-90(0%#( ")5+.$+&+&(#"9-#0B(.+%"&-#0B(&-0%"&-#0("(%&0+.&-0%"&-#0(9-&()3(63( 9"&0-90+.("(5%$+&(0%#(C#>-> 1>((((O."$*90H("(4."<+/*$5%9#%&?>((((M-#("()-.9+$/67.%& X>((((M"*.<%& :+0(+.(-67.+&$+B(-0(5%.9/"),+$+.&+(%(4-.9+&(+&&+)($+&(68##+/( <+&0+.6*&90%"&(9-&(63(-$-&(0%#($+(C+$/0+(9*&$+.B(#+5+.-&$7.+.("( 5%$+&/%&/0%0*0%"&+.> V+&0+.6*&90%"&+&(9-&(/9-C+($%//+(9"&0-90+.(+&&+)(+&+(&+0H 58.9B()+&("/3(5+$(-0(6-<%#%0+.+(&+058.9/$+#%&(%(6".,"#$(0%#(5%.9H /"),+$+.&+/(&+058.9(d(/8.#%0(%&$+&6".(9#G&+.&+B(/")($+.(+.( 6"9*/(43(%(4-.9+&> NOK(8(8478E30 Y

9 KTQZIKKIK(I\KIZ(Lj:I(LI: EZ[(JSZQIL(AZR=:KQS=: AkZI:lEKTEJI: fk9!9>0 gn04k(9>re1e4h >06if g!7854h (9b0768 g>e!!e(ke4h M9-#(5%.9/"),+$+.&+(#+5+.+(.+/*#0-0+.(%(5+.$+&/9#-//+B(/3(/9-#( =".$%<(MG&+.G(O-.9(58.+(%(/0-&$(0%#(-0(F&$+(6.+)(0%#($+0(C+$/0+( &+058.9("(4-.0&+.+> /48&$+&$+("(5-.%+.+0(&-0*.(43(/0%+.(0%#(3+&$+("(<G9#+&$+>(:+00+(,8&+.(080(/-))+&()+$(589/0/0.-0+%+&(6".(&-0*.+&>([).3$+0(5%#( 58.+( %50(6".(0*.%/0+.("(/")( %50(").3$+(6".(C+6"#9&%&H +&(%(MG$$-&)-.9>(T&6.-/0.*90*.+&(5%#(58.+(0%#.+00+#-0(%(6"./9+##%+( 0.-<]+.(0%#4-//+0(6"./9+##%+(,-/0%,+$+.>(:+.(/-0/+/(%(5%$+/0()*#%0( ")6-&(43(C8.+$G0%(0.-&/4".0(*$+&(#"9-#(6".*.+&%&> 9B=+#$+*"B/#%*,()*+#,%?.#/+*>(Z+#+5-&0+(/+.5%<+6-<%#%0+0+.B( /")(%99+(+.(+&($+#(-6(MG&+.%4-.9+&B(/9-#(F&$+/(%(")5+.$+&+&(")H 9.%&(4-.9+&>(:+0($.+N+.(/%(C#>->(")(*$$-&&+#/+(d(/8.#%0(%&0+.&-H 0%"&-#(C7.&+,-5+B(/9"#+B(G)&-/%*)("(5%$+.+3+&$+(*$$-&&+#/+.>( AG)%#N7+0(/9-#(*$5%9#+/("(0%#4-//+/(5%.9/"),+$+.("()+$-.C+N$+.+( 6.-(MG&+.%4-.9+&>(:+0(/-))+(8#$+.(9*#0*.H("(6.%0%$/6-<%#%0+0+.>(T&H /0%0*0%"&+.("("66+&0#%+()G&$%,+$+.(/9-#(9*&&+(,3&$0+.+(5%.9/")H,+$+.&+(,*.0%0("(4."6+//%"&+#0>([)5+.$+&+&(")9.%&(4-.9+&(/9-#( #7C+&$+(*$5%9#+/("(0%#4-//+/(&G+(C+,"5>(T&/0%0*0%"&+.B(6-<%#%0+0+.B( *$$-&&+#/+.("(CG)%#N7()3(#7C+&$+(0%#4-//+/("(&G+("4.+00+/> 58.+(%&5"#5+.+0(%>(:+0(+.(5%0%0B(-0($+.(+.(6-<%#%0+0+.B(/")(+.(.+#+5-&0+( C3$+(%("(*$+&(6".(-.C+N$/0%$+&>(:+.(/9-#(58.+(.+/0-*.-&0+.B(<-6]+.("(,"0+##+.(/")(<+&0.-#+()7$+/0+$+.(%(-.C+N$/0%$+&("(*$+&6".>(\-<%#%0+H 0+.(/")()"0%"&/<+&0+.B(0+&&%/("(+50>("#6(/9-#(9*&&+(-&5+&$+/(%("( *$+&(6".(-.C+N$/0%$+&B(#%+/")(8/0+.(/9-#(9*&&+(C+&G00+(/%(-6($%//+>( J"5+$9"&0".+0(6".(4-.9+&(/9-#(58.+(-6(+&(,7N(-.9%0+90"&%/9(9#-//+B( /3(5%.9/"),+$+.&+(63.(#G/0(0%#(-0(5%/+($+0(6.+)(6".(8/0+.(%(/0+$+0(6".(-0( C#%5+(%($+(+&9+#0+(5%.9/"),+$+.>(J"5+$9"&0".+0(/9-#(%&$+,"#$+(/+.5%<+H( "(.3$%5&%&/6-<%#%0+0+.(6".(5%.9/"),+$+.&+("($+.+/()+$-.C+N$+.+> 9B#e$+",C"I%,>(M")(&85&0("5+&6".(+.(").3$+0(*$#-0(&-0*./97&0( "( %50B(/3(&-0*.+&(C#%5+.(+0(<+&0.-#0(+#+)+&0(%("4#+5+#/+&(6".( )+&&+/9+.&+(%(4-.9+&>(M0%/G/0+)+.&+(7.($+0()*#%0(-0(&G$+(&-0*.+&( "(68.$+/(/%99+.0>(A"#%+.&+(/9-#(0%#4-//+0(%&$%5%$*+##+(C+,"5B()+&(68#H #+/(6".(-##+(C"#%+.(5%#(58.+B(-0()-&(/9-#(C+0-#+(0%#($+(68##+/6-<%#%0+0+.("( -..-&+)+&0+.B(/")(+.(&+058.9//9-C+&$+("(*$5%9#+&$+(6".($+B(/")( C".(%(4-.9+&>(I0(%&0+.&-0%"&-#0B(3C+&0("(/08.9(5%$+&/-)6*&$(/9-#(58.+( C8.+&$+(6".(/-))+&,"#$+0(%(4-.9+&> 9B=+#$+*"B/#%*,()*+#,%?.#/+*>(\-<%#%0+0+.(/")(%&0+.&-0%"&-#+( *$$-&&+#/+.B(&+058.9(6".(%&0+.&-0%"&-#+()+$-.C+N$+.+("("40%)-#+( %&0+.-0%"&/)*#%,+$+.(/9-#(+&0+&(58.+(+#+)+&0+.(%(4-.9+&(+#H #+.(*$+&6".>(M48&$+&$+(9*#0*.0%#C*$B(6.%0%$/-90%5%0+0+.B(%&$97C("( "4#+5+#/+.(/9-#(#%+#+$+/(58.+(0%#8&+#%+(%(+##+.(*$+&(6".(4-.9+&>( :+&(&7N-0%+(6".$+#%&(-6(-90%5%0+0+.(%&$+&(6".("(*$+&(6".(4-.9+&( 5%#(C#%5+(*$5%9#+0(#7C+&$+>( #+.+0(+&(#-&(.899+(68##+/6-<%#%0+0+.(%(4-.9+&B($+.(/%9.+.(+0(/08.90( /-))+&,"#$B(5%$+&$+#%&("(3C+&,+$>(;+.$+&(%&5%0+.+/(%&$+&6".("( )+&&+/9+.(5%#(63(+&(#-&(/07..+(%&/4%.-0%"&("(4+./"&#%(589/0(5+$( -0("4,"#$+(/%(%(4-.9+&>(\-<%#%0+0+.&+(/9-#(+0-C#+.+/(5%-(C3$+(4.%5-0( 058./(-6,8&%(-6(%&0+.+//+.>(Q8.%&(/9+.(%(+0(%&0+.&-0%"&-#0B(3C+&0( "(/08.90(5%$+&/-)6*&$B("()3#/80&%&+&(+.B(-0()-&(%(4-.9+&(9-&( F&$+(%&/4%.-0%"&(6.-(-&$.+(9*#0*.+.("(5%$+&(43(+0(&%5+-*B(/")(9*&( F&$+/(%($+(/08.9+/0+()%#N7+.(%(5+.$+&B(+9/+)4+#5%/(M%#%<"&(;-##+GB( M"4,%-(S&0%"4"#%/B(T&/+-$B(LTK(">#%&>(T&/4%.-0%"&("(5%$+&(9-&(%99+( 9*&(0%#+&+/(-6()+$-.C+N$+.+(%(4-.9+&B()+&("/3(-6($+.+/(6-)%#%+.>( L3#+0(+.()+&&+/9+#%(%&/4%.-0%"&("(C8.+$G0%(589/0(43(,7N+/0+( &%5+-*> &-0*.+&(/9-#(*$5%9#+/B("()+&&+/9+.(/9-#(,-5+(-$-&(0%#($+&&+>( T(,+#+(%$].*&$#-+0(+.(&-0*.+&(/-0(%(<+&0.*)>(AG+.%(/9-#(/9+(%(,-.)"&%()+$(&-0*.+&("(%&$4-//+/(%($+&&+B(/3($+.(/9-C+/(/48&H $+&$+(-.9%0+90*.(%(/-)/4%#()+$(&-0*.+&>(:+00+(5%#(C#%5+(.+*#+.+0(%( 4-.9+&B(/3(/48&$+&$+(CG+.%(9")C%&+.+/()+$(/48&$+&$+(#-&$H /9-C>(:+.(9-&(-&#8+/(&G+(/7+.B(C-99+.("(,7N$+$.-> "(6-*&->(T&6".)-0%"&(")(b".-("(6-*&-(9-&(%&$3(/")(/48&$+&$+( #8.%&("(&-0*."4#+5+#/+.(%(4-.9+&>(A8.+$G0%0(N".$C.*(5%#("/3( 9*&&+(%&$3(%(4-.9+&> (.B<?%IB+$B+**+</+#",=%#/<"BM+$+#>(=3.($+0-%#4#-&+.&+( 6".(4-.9+&(*$-.C+N$+/(/9-#($+0(5*.$+.+/B(,5".$-&()+&&+/9+.("( 5%.9/"),+$+.(/-))+&(/9-C+.(C8.+$G0%(589/0>(\".*$/80&%&+&( 6".(C8.+$G0%(589/0(+.(&-0*.)8//%B()+&&+/9+#%("(79"&")%/9( 589/0>( 5$C),*%*, O."N+90").3$+0(5%#(C#%5+(*$5%9#+0("5+.(+&(#8&+.+( ("(5%#( $+.6".(/9*##+(4#-&#8+/B(/3(,5+.(+0-4+W$+#").3$+(68.$%*$CG+/(,*.0%/0()*#%0(/")(+&(/+#5/08&$%B(-6/#*00+0(+&,+$>(:+0(+.($+.6".( +&(6".*$/80&%&B(-0(,5+.(+&,+$(/9-#(9*&&+(6*&+.+("$0()+$(6".H /G&%&B(%&6.-/0.*90*.B(/+.5%<+B(*$CG&%&(-6(/0%/G/0+)+.(0%#(&8.)+/0+( CGB(#-&$/9-C+#%+("( %5+(95-#%0+0+.>(J5+.(+&,+$(+.(b+9/%C+#( "(%&$+,"#$+.(+0()%9/(-6(6"./9+##%+(CG6*&90%"&+.>( \7./0+(+0-4+(-6(4-.9+&(+0-C#+.+/(%(7/0(`/+(%##*/0.-0%"&+&(43(/%$+(Pa>( :+00+(").3$+(+.(%(75.%0(-##+.+$+(")6-00+0(-6(!"))*&+4#-&+&("( -6.8&/&%&+&(+.(-69#-.+0()+$(L%#N7<+&0.+0(),0>(/0-0/#%+(%&0+.+/H /+.>(M%$+#7C+&$+()+$(+0-C#+.%&(-6(67./0+(+0-4+(%(7/0(/9+.(+&(9#G&H +*$5%9#%&(43(5%&$+&+.%H").3$+0(%(5+/0>(T("$(0%$(6".*$(6".(CGH +)"$&%&("(C+CG+#/+(/9-#($+.(*$67.+/(4%"&+.4#-&0&%&+.("( +0-C#+.%&(-6(&G(&-0*.(6".(-0(*$5%9#+(").3$+.&+/(,+.#%,+$/58.$%+.>( :+00+(7+.(C3$+( %"&("(.*&$58.$%(C+0.-0+#%0>(:+(#-&/%H 0+$+(4+./4+90%5").3$+.(9-&(%&$$.-+/("(-&5+&$+/(#7C+&$+B(,5%/( $+.()+$(0%$+&("4/03.(C+,"5(6".($+0> NOK(8(8478E30 Z

10 9>4Q1EA67!1(K7: k 9B#e$+",I.*$</.C MG&+.%4-.9+&(/9-#(58.+(/08.90($")%&+.+0(-6(#-&$/9-C+0>([5+.-#0( /9-#()-&(58.+(080(43( %5+(&-0*.-.+-#+.B(/")(*$7.(,+.#%H,+$/58.$%+.("(-90%5%0+0/)*#%,+$+.B("(/")(%&$3.(%(").3$+0/( C8.+$G0%,+$/9"&<+40> Q8&/0()"$(7/0("(#8&/0()"$(/G$(F&$+/(%($-(F&+(#-&$/9-C/")H.3$+.()+$()++0(9*4+.+0(0+..8&B(5-&$#7C("(53$").3$+.B(/9"5")H.3$+.("(#+5+&$+(,+&>(:%//+(95-#%0+0+.(/9-#(5%$+.+*$5%9#+/> :+(75.%+($+#+(-6(").3$+0B(/")(+.(")6-00+0(-6($+00+(%$].*&$#-B(+.( 6-00%+(43(#-&$/9-C+#%+(95-#%0+0+.>(J+.(+.($+0(&7$5+&$%0(-0(/9-C+( ")6-00+&$+(&G+(&-0*.").3$+.()+$(6"./9+##%-.0+$+(C%"0"4+.("( /4.+$&%&/9"..%$".+.B(/9"5").3$+.("(-&$.+(C+4#-&0&%&+.B(/7+.("( 53$").3$+.> L+$($+00+(*$-&/4*&90($+/%&+/(+&(/0G.+&$+(#-&$/9-C//0.*90*.B( /")(+&+.+.+/(43(67#+&$+()3$+D 6.*$</.C<C%*$%*,+#`(I9/%/0+.+&$+(/9"5+("(/9"5CG+#%&N+.( /*44#+.+/()+$(-##+.+$+(4#-&#-0(/9"5.+N/&%&("(-##+.+$+(4#-&#-0( [U k

11 k &G(&-0*.>(J+.0%#(9"))+.(+&(.899+(58.$%6*#$+(#-&$/9-C/0.89B(/")( (/8.#%(C+/9G00+#/+>(I&(.899+(#-5C*&$/").3$+.(/-)0(C+H /9G00+$+(5-&$#7C("(/7").3$+.(#8+/(0%#>(:+00+(*$7.($+(/-)#+$+( #-&$/9-C/C%&$%&+.B(/")(/9-#(.+/ /> )+&,8&+&$+("(F&)-/9+0>(J+.6".(%&$67N+/(+&(m%4(`+&(#G&#3/a(-6( &G(&-0*.B(/")(/9-C+.( %"&B(&8.,+$B(6".C%&$+#/+.("(*0-##%+( %5+(-90%5%0+0/)*#%,+$+.>(I0(&G0B(.7&0(&+058.9("4/03.> "47.+/(%(0+..8&HB(.7&&+H("(C#3(4"0+&0%-#+.>(Q8+/($%//+(/-)H )+&B("4/03.(+&("5+.".$&+0(/0.*90*.B(/")(/9-#(5%$+.+*$5%9#+/> E*/I.=+#`(nC&%&+.&+(%($+0(.7&&+(&+058.9(%5+.(4#-$/(6".(CG*$5%9H #%&B("4$+#0(%(5+#$+F&+.+$+(+&9#-5+.>( 9>4Q1EA67!1(K7: E*/I.=+# [[

12 5,%39(88%= 6;*$+#</"= J5+.(+&9#-5+(*$7.(+&(-6/#*00+0(+&,+$(C+/03+&$+(-6(6"./9+##%-.H 0+$+(C+CG+#/+.B(CG6*&90%"&+.("(&-0*.-.+-#+.>(I&9#-5+.&+(+.(5+#H $+F&+.+$+(%($+.+/(*$/0.89&%&B()+&(9-&(%&0+.&0($%/4"&+.+/()++0( 6"./9+##%0(%(0-90()+$(C+,"5("(+60+./47./+#> ) %=% 9%8 [)9.%&(+&9#-5+.&+(*$6".)+/(&G+(&-0*.-.+-#+.("(+9/0+&/%5+( #-&$C.*/-.+-#+.()+$(+0(/0".0(%&$,"#$(-6(/7+.B(5-&$#7C("(6"./9+#H #%-.0+$+(C+4#-&0&%&+.>(J+.(-&#8+/(+&(C.+$(5%60+(-6( %5+( 6-<%#%0+0+.> J#. I&9#-5+.&+(,-.(]0(+##+.(b+.+(<+&0.+()+$( ("(,7N+.+(C+CGH +#/+>(J+.(#"9-#%/+.+/(C#>->(*$-$5+&$0+(6*&90%"&+.B(68##+/6-<%#%0+0+.( "(/+.5%<+(/-)0($+&(9"##+90%5+(0.-F9C+0N+&%&>(T(").3$+0/(7/0#%+( $+#B(&8.()"0".5+N+&B(4#-<+.+/(4-.9+&/(,"5+$ >(T99+(+&+H.+&$+(4."$*90%"&/H("(0+/06-<%#%0+0+.(/-)0(+&+.%-&#8(%&$4-//+/( 6"./9+##%+(/0+$+.(+60+.(C+,"5>(J+.(9-&(58.+(0-#+(")(CG&%&/-&H #8B(*$+&$7./(-&#8("(6"./9+##%+(-.+-#+.(43(0+..8&> 6>m%*$?"n+# K%#/+C) I&9#-5+.&+(6".C%&$+/(-6(+0(,7N95-#%0+0/(9"##+90%50(0.-F9/G/0+)>(I0( 5+#*$CG+0(/0%&+0(%5+.("40%)-#+(%&0+.&+("(+9/0+.&+(6".C%&$+#/+.B( C#>->(5%-(+&(&G(/0%C."("5+.()"0".5+N+&(0%#(!"#$%&(CG>(A%#0.-&/4".0( 0%#"$+/+/(5+$(,N8#4(-0(+0(%&0+.&0(5+N&+0(0%#/#*00+0($+(+9/%/0+.+&$+B( "5+.".$&+$+(5+N+>( (/.*$+#;? ;+$()"0".5+N/0%#/#*0&%&+&(!"#$%&(MG$(+0-C#+.+/(+0(0+.)%&-#-&#8B(,5".()-&(9-&( ("(6".0/800+(%&$(%(MG&+.%4-.9+&()+$(<G9+#B( C*/(+##+.(-&$+&(6".)(6".(9"##+90%5(0.-&/4".0> (/"I+ 08%= ;=+.6 %.39( 88%= S.+-#-&5+&$+#/+&(+.(+&+.+#0()+$(C#-&$+$+(CG6*&90%"&+.B()+&( )+$(+&(5%/(6"./9+##%,+$(6.-(/0+$(0%#(/0+$>(:+(7/0#%+(+&9#-5+.(+.( +&&+)3+&$+()+$()++0(C#-&$+$+(6*&90%"&+.B($"()+$(+&(.+#-H 0%50(#-5(-&$+#(-6(C"#%+.>(I&9#-5+.&+()+##+)(M9-&$+.*4("(JN-.*4(+.( )+$(+&(.+#-0%50(/0".(-&$+#(-6(C"#%+.>(:+(5+/0#%/0+(+&9#-5+.(C+/03.( 4.%)8.0(-6(+.,5+.5()+$(*$-&/4*&90(%(QL(c%&$4"^+./(+9/%/0+H.+&$+(C+CG+#/+> F6)& T&$+&(6".($+(+&9+#0+(+&9#-5+.(CG+/($+.(080(6".(-0(/9-C+(#%5B(*&$+.H #-(6".(6-<%#%0+0+.("(0.-&/4".0>(I0-+-&0-##+0(5-.%+.+.>(KG4%/9(")9.%&( _(+0-+.> [\

13 >7)&%.8%= K"I$%*, EVW! 5"-2"*$067)#&1%8 R)I/+$.I+* $8%= + 9%& ;<$ 9)#/)%, 9)#/)%, K.-F90+.)%&-# = % >+)9%&+$38 9)#/)%, EVW %=,8 $&#) J( RD.#;? WUUB [^

14 E\U 6;*$+#</"= i+#*c.*+ $$%8%= 6>m%*$?"n+# J#.9%8%=%) i+#*c.*+ K%#/+C) $$%8%= = 5,%39(88%!$$+,-.%,/+0)#/+*)1 08%= (/"I+ ;=+.6 F6 )& %. 39 (8 8% = (/.*$+#;? K"I$%*, /9+) &%.60!F+)& %8%= ;<$9%&+$8%= EVW.2452%-&67+(8,/ J($&#),8%= R)I/+$.I+* J($&#),8%= >+)9%&+$38%= RD.#;?

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4 A-Dagpenge Aktuel måling august 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

1. Udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

1. Udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Vogntype 1 Vogntype 2 Vogntype 3 Vogntype 4 Vogntype 5 Vogntype 6 - trappemaskine Antal vogne i vogngruppen i alt: Angiv pris for hverdage (ma-fr 06.00-18.00) / Opstartsgebyr (hverdage): Angiv pris for

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere