Vilkår for Driftstabsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Driftstabsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Driftstabsforsikring Juni 2011

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse Driftstab og meromkostninger Hvilke tab og meromkostninger bliver erstattet? Maksimumerstatning Hvilke tab og meromkostninger bliver ikke erstattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Dækningsperiode Skadeopgørelse Pligt til oplysning Pligt til at begrænse skade Erstatning ved manglende tyverisikring mv Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Driftstab Hvilke tab bliver erstattet? Maksimumerstatning Hvilke tab bliver ikke erstattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger? Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? Dækningsperiode Skadeopgørelse Pligt til oplysning Pligt til at begrænse skade Erstatning ved manglende tyverisikring mv Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Meromkostninger Hvilke meromkostninger bliver erstattet? Hvilke meromkostninger bliver ikke erstattet? Maksimumerstatning Hvordan fastsættes forsikringssummen? Dækningsperiode Skadeopgørelse Leverandør/aftager Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Hvordan erstatter vi? Svigt af energiforsyning Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Forsikringssum Hvordan erstatter vi? Svigt af vandforsyning Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Forsikringssum Hvordan erstatter vi? Side 3

4 45600 Skadedyr (driftstab) Hvilke tab bliver erstattet? Forsikringssum Hvilke betingelser gælder? Maskindriftstab Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Karenstid Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? Dækningsperiode Særlig oplysningspligt Skadeopgørelse Erstatningsberegning Pligt til oplysning Pligt til begrænsning af skade Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Side 4

5 45100 Driftstab og meromkostninger Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab og meromkostninger bliver erstattet? Forsikringen dækker på forsikringsstedet og i dækningsperioden* forsikringstagerens driftstab* og rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger som følge af: at det forsikrede på det forsikringssted, der er nævnt med adresse i forsikringsaftalen bliver ramt af en begivenhed, som er dækket af erhvervsløsøreforsikringen med undtagelse af Nøgler tilhørende andre, Jordskade, Skadedyr, Udvidelse for beboelsesejendom og Kasko for motorkøretøjer at de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, bliver ramt af en begivenhed, som er dækket af en oprettet bygningsbrandforsikring, dog ikke skade som følge af kortslutning som er dækket af en oprettet tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring på en sædvanlig bygningsforsikring som er dækket på Ejendomsforsikring med undtagelse af Stikledning, Jordskade, Udvidelse for beboelsesejendom og Ny-, til- og/ eller ombygning Specielt for lejere Er forsikringstageren lejer i de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, og sker der alene skade på bygningen*, gælder disse udvidelser: Selvom bygningens* ejer ikke har oprettet bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring, dækker forsikringen i henhold til og , som om disse forsikringer var oprettet Forsikringen dækker tillige et øget driftstab*, og rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der skyldes, at bygningens* ejer udnytter restværdidækningen i forbindelse med en dækningsberettiget skade på en bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring Maksimumerstatning Forsikringstageren kan højst få erstattet det faktisk lidte tab og faktisk afholdte meromkostninger, der er dækket af driftstabsforsikringen, og højst den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Midlertidige foranstaltninger, der rækker ud over dækningsperioden*, bliver erstattet forholdsmæssigt Hvilke tab og meromkostninger bliver ikke erstattet? Driftstab* og meromkostninger eller forøgelse af driftstab*, som følge af: Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer, udvidelser eller lignende Offentlige påbud bortset fra udgifter til oprydning* og forurening* Meromkostninger, der opstår efter dækningsperiodens* udløb Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvis følgerne af en skade varer længere end 30 dage fra den dag skaden bliver konstateret, dækker vi også tab som følge af hel eller delvis standsning af forsikringstagerens virksomhed det første arbejdsdøgn efter, at skaden er konstateret. 5

6 45150 Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger? Driftstab som følge af brand-, tyveri- og vandskade, se 40100, 40400, og erstatter vi indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. (2010), når skaden sker under transport i Danmark eller udlandet. Ophold i forbindelse med transporten er en del af denne Er der aftalt Transportforsikring i denne forsikringsaftale, erstatter vi driftstab* med 15% af forsikringssummen, højst kr. (2010), når skaden sker i henhold til vilkårene for transportforsikringen. Driftstab* efter brand-, tyveri- og vandskade bliver udelukkende erstattet af Driftstabserstatningen for den aftalte transportforsikring og løsøreforsikring kan ikke overstige det faktiske driftstab* Er der aftalt Ejendomsforsikring i Topdanmark, og er forsikringen udvidet med lovliggørelses- og/eller restværdidækning, dækker vi inden for dækningsperioden* som følger: Lovliggørelse Driftstabsforsikringen dækker i højst 3 måneder ved dækningsperiode* på 6-12 måneder eller 6 måneder ved dækningsperiode* på måneder, det driftstab, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse som følge af krav fra offentlige myndigheder, i forbindelse med en dækningsberettiget skade under ejendomsforsikringen Restværdi* Forsikringen dækker det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af, at en restværdidækning under ejendomsforsikringen anvendes til at betale erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning* Hvordan fastsættes forsikringssummen? Forsikringssummen* bliver fastsat af forsikringstageren med udgangspunkt i forsikringsinteressen* og i de meromkostninger, der skønnes nødvendige i dækningsperioden*, og som overstiger de omkostninger, som forsikringstageren normalt ville have haft i den samme periode, hvis tabet eller skaden ikke var sket Hvis dækningsperioden* er 6-12 måneder, skal forsikringsinteressen* fastsættes som virksomhedens samlede forventede omsætning* i 12 måneder efter dækningsperiodens* start med fradrag af det forventede forbrug i samme periode, af: Indkøbte handelsvarer til videresalg Råvarer og andre varer til viderefremstilling Samme fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver brugt, hvis dækningsperioden* er måneder, men ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 24 måneder, eller - hvis dækningsperioden* er måneder - ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 36 måneder Ved fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver der taget hensyn til den valgte dækningsperiode*, og til muligheden for en eventuel udskydning af dækningsperiodens* start Dækningsperiode Dækningsperioden* er 12 måneder, hvis der ikke er nævnt andet i forsikringsaftalen. Dækningsperioden* begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed bliver konstateret, medmindre retten til udskydelse bliver benyttet (se 45172) og ophører det antal måneder senere, som er nævnt i forsikringsaftalen og på samme tidspunkt på døgnet, som begyndelsestidspunktet. 6

7 45172 Er dækningsperioden* på 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens* start udskudt i indtil 6 måneder efter skadetidspunktet (se ) Skadeopgørelse Hvornår bliver erstatningen opgjort? Hvis dækningsperioden* ønskes udskudt se skal forsikringstageren inden 14 dage efter, at skaden er konstateret, give Topdanmark meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens* start, hvis ikke anden aftale træffes med Topdanmark i forbindelse med skadebehandlingen. Tidspunktet for dækningsperiodens* start kan herefter ikke ændres Skadeopgørelsen begynder senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb Hvordan bliver erstatningen fastsat? Driftstabs- og meromkostningsforsikringen erstatter på basis af førsterisiko* med indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Driftstabserstatningen bliver opgjort som forskellen mellem den forventede omsætning* og den, pga. skaden, konstaterede omsætning* i dækningsperioden* fratrukket forventede og konstaterede udgifter, nævnt i og Derudover bliver rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger til opretholdelse af virksomhedens drift erstattet Hvis omsætning* kommer fra produkter med varierende lønsomhed *, tages der ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Hvis der bliver sparet omkostninger under dækningsperioden*, bliver erstatningen sat tilsvarende ned Erstatningsbeløbet bliver tillagt rimelige og nødvendige omkostninger til forsikringstagerens sædvanligt anvendte revisor i forbindelse med opgørelse af en skade, der er dækket af forsikringen. Omfanget af revisors assistance ved opgørelsen skal på forhånd aftales mellem forsikringstageren og dennes revisor og godkendes af Topdanmark. Omkostninger i forbindelse med en evt. voldgiftssag eller retssag er ikke dækket. Erstatningen udgør indtil 5% af erstatningsbeløbet, højst kr. (2010) Inden for forsikringssummen erstatter vi forsikringstagerens dokumenterede lønudgifter, der er afholdt til egne ansatte, der ikke har været brug for på grund af skaden og de tilhørende dokumenterede lønafhængige omkostninger * Efter aftale med Topdanmark vil en del af driftstabssummen kunne anvendes til omskoling mv. af medarbejdere, hvis der er behov herfor på grund af ændringer af produktionsapparat eller produktionsmetoder efter et dækningsberettiget driftstab*. Vi betaler erstatning inden for driftstabssummen med 5% af denne, højst kr. (2010) Hvis der pga. fareforøgelse, urigtige risikooplysninger, særlige vilkår eller lignende sker reduktion i erstatningen fra erhvervsløsøreforsikringen for den skade, der er årsag til driftstabet*/meromkostningerne, vil erstatningen fra driftstabs- og meromkostningsforsikringen blive reduceret tilsvarende Pligt til oplysning Forsikringstageren har pligt til at give Topdanmark alle oplysninger, herunder alle regnskabsmæssige oplysninger, til brug for fastsættelse og udregning af erstatning. Sker det ikke, kan Topdanmark fastsætte erstatningen efter skøn. 7

8 45191 Pligt til at begrænse skade Forsikringstageren er i samarbejde med Topdanmark forpligtet til, i videst muligt omfang, at afværge og begrænse en skades virkninger, herunder forsøge at opretholde omsætning* af varer og tjenesteydelser Erstatning ved manglende tyverisikring mv Hvis betingelser/krav til varegruppe og/eller tyverisikring/sikringsniveau ikke er overholdt, vil erstatningen blive opgjort som nævnt i og (40/60-reglen) Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget/fortsætter med samme forsikringstager, bliver driftstabet* udregnet for perioden, indtil virksomheden kunne være i normal drift igen Af det udregnede driftstab* erstatter vi, inden for dækningsperioden*, den del, som svarer til uundgåelige faste omkostninger, som forsikringstageren kan dokumentere er afholdt Hvis virksomheden ikke bliver genoptaget som følge af årsager, forsikringstageren ikke har indflydelse på, erstattes uden hensyn til

9 45300 Driftstab Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Forsikringen dækker på forsikringsstedet og i dækningsperioden* forsikringstagerens driftstab* som følge af, at det forsikrede bliver ramt af en begivenhed, som er dækket af Erhvervsløsøreforsikringen med undtagelse af Nøgler tilhørende andre, Jordskade, Skadedyr, Udvidelse for beboelsesejendom og Kasko for motorkøretøjer at de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, bliver ramt af en begivenhed, som er dækket af en oprettet bygningsbrandforsikring, dog ikke skade som følge af kortslutning som er dækket af en oprettet tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring på en sædvanlig bygningsforsikring som er dækket på Ejendomsforsikring med undtagelse af Stikledning, Jordskade, Udvidelse for beboelsesejendom og Ny-, til- og/ eller ombygning Specielt for lejere Er forsikringstageren lejer i de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, og sker der alene skade på bygningen*, gælder disse udvidelser: Selvom bygningens* ejer ikke har oprettet bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring, dækker forsikringen i henhold til og , som om disse forsikringer var oprettet. På samme måde dækker forsikringen meromkostninger, se 45400, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning Forsikringen dækker tillige et øget driftstab, og, hvis dækning Meromkostninger er oprettet, rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der skyldes, at bygningens* ejer udnytter restværdidækningen i forbindelse med en dækningsberettiget skade på en bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vandeller stormskadeforsikring Maksimumerstatning Forsikringstageren kan højst få erstattet det faktisk lidte tab, der er dækket af driftstabsforsikringen, og højst den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Hvilke tab bliver ikke erstattet? Driftstab* eller forøgelse af driftstab*, som følge af: Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer, udvidelser eller lignende Offentlige påbud bortset fra udgifter til oprydning* og forurening* Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvis følgerne af en skade varer længere end 30 dage, fra den dag skaden bliver konstateret, dækker vi også tab som følge af hel eller delvis standsning af forsikringstagerens virksomhed det første arbejdsdøgn efter, at skaden er konstateret Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger? Driftstab* som følge af brand-, tyveri- og vandskade, se 40100, 40400, og erstatter vi med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. (2010), når skaden sker under transport i Danmark eller udlandet. Ophold i forbindelse med transporten er en del af denne. 9

10 45352 Er der aftalt Transportforsikring i denne forsikringsaftale, erstatter vi driftstab* med 15% af forsikringssummen, højst kr. (2010), når skaden sker i henhold til vilkårene for transportforsikringen. Driftstab* efter brand-, tyveri- og vandskade bliver udelukkende erstattet af Driftstabserstatningen for den aftalte transportforsikring og løsøreforsikring kan ikke overstige det faktiske driftstab* Er der aftalt Ejendomsforsikring i Topdanmark, og er forsikringen udvidet med lovliggørelses- og/eller restværdidækning, dækker vi inden for dækningsperioden* som følger: Lovliggørelse Driftstabsforsikringen dækker i højst 3 måneder ved dækningsperiode* på 6-12 måneder eller 6 måneder ved dækningsperiode* på måneder det driftstab, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse som følge af krav fra offentlige myndigheder, i forbindelse med en dækningsberettiget skade under ejendomsforsikringen Restværdi* Forsikringen dækker det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af, at en restværdidækning under ejendomsforsikringen anvendes til at betale erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning* Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? Forsikringssummen* skal svare til forsikringsinteressen* Hvis dækningsperioden* er 6-12 måneder, skal forsikringsinteressen* fastsættes som virksomhedens samlede forventede omsætning* i 12 måneder efter dækningsperiodens* start med fradrag af det forventede forbrug i samme periode, af: Indkøbte handelsvarer til videresalg Råvarer og andre varer til viderefremstilling Samme fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver brugt, hvis dækningsperioden* er måneder, men ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 24 måneder, eller - hvis dækningsperioden* er måneder - ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 36 måneder Ved fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver der taget hensyn til den valgte dækningsperiode* og til muligheden for en eventuel udskydning af dækningsperiodens* start Dækningsperiode Dækningsperioden* er 12 måneder, hvis der ikke er nævnt andet i forsikringsaftalen. Dækningsperioden* begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed bliver konstateret, medmindre retten til udskydelse bliver benyttet (se 45372) og ophører det antal måneder senere, som er nævnt i forsikringsaftalen og på samme tidspunkt på døgnet, som begyndelsestidspunktet Er dækningsperioden* 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens* start udskudt i indtil 6 måneder efter skadetidspunktet (se ). 10

11 45380 Skadeopgørelse Hvornår bliver erstatningen opgjort? I skadetilfælde bliver forsikringsinteressen* opgjort. Den indgår i erstatningsberegningen, hvis den er mindre end forsikringssummen*. Ellers bruges forsikringssummen*. Det beløb, der indgår i erstatningsberegningen kaldes erstatningsgrundlaget Hvis dækningsperioden* ønskes udskudt se skal forsikringstageren inden 14 dage efter, at skaden er konstateret, give Topdanmark meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens* start, hvis ikke anden aftale træffes med Topdanmark i forbindelse med skadebehandlingen. Tidspunktet for dækningsperiodens* start kan herefter ikke ændres Skadeopgørelsen begynder senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb Hvordan bliver erstatningen fastsat? Er forsikringssummen* mindre end forsikringsinteressen*, er der underforsikring* Driftstabserstatningen bliver opgjort som forskellen mellem den forventede omsætning* og den, pga. skaden, konstaterede omsætning* i dækningsperioden* fratrukket forventede og konstaterede udgifter, nævnt i og Hvis omsætning* kommer fra produkter med varierende lønsomhed *, tages der ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Hvis der bliver sparet omkostninger under dækningsperioden*, bliver erstatningen sat tilsvarende ned Omkostninger, der efter aftale med Topdanmark bruges til at begrænse driftstabet*, bliver erstattet. Den samlede erstatning kan ikke blive større, end hvis omkostningerne ikke var afholdt. Er der underforsikring*, bliver omkostningerne fratrukket forholdsmæssigt Erstatningsbeløbet bliver tillagt rimelige og nødvendige omkostninger til forsikringstagerens sædvanligt anvendte revisor i forbindelse med opgørelse af en skade, der er dækket af forsikringen. Omfanget af revisors assistance ved opgørelsen skal på forhånd aftales mellem forsikringstageren og dennes revisor og godkendes af Topdanmark. Omkostninger i forbindelse med en evt. voldgiftssag eller retssag er ikke dækket. Erstatningen udgør indtil 5% af erstatningsbeløbet, højst kr. (2010). Er der underforsikring*, bliver tillægget begrænset forholdsmæssigt Inden for erstatningsgrundlaget, se , erstatter vi forsikringstagerens dokumenterede lønudgifter, der er afholdt til egne ansatte, der ikke har været brug for på grund af skaden samt de tilhørende dokumenterede lønafhængige omkostninger * Efter aftale med Topdanmark vil en del af driftstabssummen kunne anvendes til omskoling mv. af medarbejdere, hvis der er behov herfor på grund af ændringer af produktionsapparat eller produktionsmetoder efter et dækningsberettiget driftstab*. Vi betaler erstatning inden for driftstabssummen med 5% af denne, højst kr. (2010) Hvis der pga. fareforøgelse, urigtige risikooplysninger, særlige vilkår eller lignende sker reduktion i erstatningen fra erhvervsløsøreforsikringen for den skade, der er årsag til driftstabet*, vil erstatningen for driftstabet* blive reduceret tilsvarende. 11

12 45390 Pligt til oplysning Forsikringstageren har pligt til at give Topdanmark alle oplysninger, herunder alle regnskabsmæssige oplysninger, til brug for fastsættelse og udregning af erstatning. Sker det ikke, kan Topdanmark fastsætte erstatningen efter skøn Pligt til at begrænse skade Forsikringstageren er i samarbejde med Topdanmark forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse en skades virkninger, herunder forsøge at opretholde omsætning* af varer og tjenesteydelser Erstatning ved manglende tyverisikring mv Hvis betingelser/krav til varegruppe og/eller tyverisikring/sikringsniveau ikke er overholdt, vil erstatningen blive opgjort som nævnt i og (40/60-reglen) Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget/fortsætter med samme forsikringstager, bliver driftstabet* udregnet for perioden, indtil virksomheden kunne være i normal drift igen Af det udregnede driftstab* erstatter vi inden for dækningsperioden* den del, som svarer til uundgåelige faste omkostninger, som forsikringstageren kan dokumentere er afholdt Hvis virksomheden ikke bliver genoptaget som følge af årsager, forsikringstageren ikke har indflydelse på, erstattes uden hensyn til

13 45400 Meromkostninger Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke meromkostninger bliver erstattet? Forsikringen dækker i dækningsperioden* rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger, som følge af at det forsikrede eller de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, bliver ramt af en begivenhed, som er dækningsberettiget, (se ) Hvilke meromkostninger bliver ikke erstattet? Meromkostninger, der opstår efter dækningsperiodens* udløb Meromkostninger som følge af: Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer, udvidelser eller lignende Offentlige påbud bortset fra udgifter til oprydning* og forurening* Maksimumerstatning Forsikringstageren kan højst opnå erstatning svarende til faktisk afholdte meromkostninger Midlertidige foranstaltninger, der rækker ud over dækningsperioden*, bliver erstattet forholdsmæssigt Topdanmarks erstatningspligt kan ikke overstige forsikringssummen* Hvordan fastsættes forsikringssummen? Forsikringssummen* bliver fastsat af forsikringstageren med udgangspunkt i de meromkostninger, der skønnes nødvendige i dækningsperioden, og som overstiger de omkostninger, som forsikringstageren normalt ville have haft i den samme periode, hvis tabet eller skaden ikke var sket Dækningsperiode Dækningsperioden* begynder på det tidspunkt, hvor tabet eller skaden bliver konstateret eller ved karenstidens udløb, og ophører det antal måneder senere som fremgår af forsikringsaftalen Skadeopgørelse Skadeopgørelsen begynder, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt, dog senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb Meromkostningsforsikringen erstatter på basis af førsterisiko* med indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Hvis der pga. fareforøgelse, urigtige risikooplysninger, særlige vilkår eller lignende sker reduktion i erstatningen fra erhvervsløsøreforsikringen for den skade, der er årsag til meromkostningerne, vil erstatningen for meromkostningerne blive reduceret tilsvarende. 13

14 45500 Leverandør/aftager Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Inden for forsikringssummen* for Leverandør/aftager dækker forsikringen det driftstab*, som forsikringstageren måtte få som følge af en brand-, tyveri- eller vandskade, som sker på løsøre hos forsikringstagerens leverandør og/eller aftager af varer Forsikringen dækker på basis af førsterisiko* Hvilke betingelser gælder for dækning? Det er en betingelse, at skaden vil kunne blive dækket af en sædvanlig brand-, tyverieller vandskadeforsikring for løsøre Det er en betingelse, at forsikringstageren oplyser navn, adresse, forsikringssted og aktivitet på leverandøren/aftageren, hvis denne ikke er nævnt i forsikringsaftalen Hvilke tab bliver ikke erstattet? Forsikringen dækker ikke: Svigt i leverancer fra el-, gas-, vand- eller varmeværk samt anvendelse af post, telefon eller internet/datanet Driftstab* som følge af skader sket under transport uden for de forsikringssteder, der er nævnt i forsikringsaftalen Driftstab* som følge af andre skader end de skader, som er nævnt i Driftstab*, som leverandør- og/eller aftagervirksomheden måtte få som følge af en skade Driftstab* som følge af skade hos en virksomhed, hvor der er fremstilling, bearbejdning eller lager af fyrværkeri, stearinlys, ammunition, sprængstoffer eller lignende letantændeligt materiale Driftstab* som følge af terror* begået i USA og Storbritannien Hvordan erstatter vi? Forsikringen erstatter driftstabet efter erstatningsreglerne i Driftstab og meromkostninger eller Driftstab. 14

15 45525 Svigt af energiforsyning Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Inden for dækningsperioden* er forsikringen udvidet til at dække det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved, at virksomhedens el-forsyning helt eller delvis bliver afbrudt som følge af, at el-distributør eller el-producent bliver ude af stand til at levere den fornødne elektricitet. Driftstabet skal skyldes en skade, der vil kunne blive dækket af en sædvanlig brandforsikring, dog ikke skade som følge af kortslutning Hvilke tab bliver ikke erstattet? Driftstab* som følge af terror* Forsikringssum Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen, dog højst den sum, der er gældende for Driftstab og meromkostninger eller Driftstab Hvordan erstatter vi? Forsikringen erstatter driftstabet efter erstatningsreglerne i Driftstab og meromkostninger eller Driftstab. 15

16 45550 Svigt af vandforsyning Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Inden for dækningsperioden er forsikringen udvidet til at dække det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved, at virksomhedens vandforsyning helt eller delvis bliver afbrudt som følge af, at det forsynende vandværk på grund af en dækningsberettiget skade på en sædvanlig brandforsikring - dog ikke skade som følge af kortslutning* - bliver ude af stand til at levere den fornødne mængde vand som følge af et påbud/forbud givet af sundhedsmyndighederne til det forsynende vandværk pga. en konstateret forurening i vandværkets vandforsyningssystem Desuden dækker forsikringen det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved, at det forsynende vandværk, efter et påbud/forbud givet af sundhedsmyndighederne i forbindelse med en konstateret forurening i vandværkets vandforsyningssystem, ikke er i stand til at levere vand til virksomhedens produktion i en kvalitet, der er acceptabel for sundhedsmyndighederne Hvilke tab bliver ikke erstattet? Driftstab* som følge af terror* Forsikringssum Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen, dog højst den sum, der er gældende for Driftstab og meromkostninger eller Driftstab Hvordan erstatter vi? Forsikringen erstatter driftstabet efter erstatningsreglerne i Driftstab og meromkostninger eller Driftstab. 16

17 45600 Skadedyr (driftstab) Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Forsikringen dækker inden for en periode på indtil 3 måneder driftstab*/meromkostninger, som er en direkte følge af de skader, der er nævnt i og Forsikringssum Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen, dog højst den sum, der er gældende for Driftstab og meromkostninger eller Driftstab Hvilke betingelser gælder? For driftstabsforsikringen gælder også de betingelser, der er nævnt i Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Dækning ydes bortset fra dækningsperiodens længde - i henhold til eller

18 45700 Maskindriftstab Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Forsikringen erstatter forsikringstagerens driftstab* som følge af erstatningsberettigede skader på Maskinforsikring. Forsikringen dækker på forsikringsstedet i dækningsperioden* Hvilke tab bliver ikke erstattet? Driftstab* eller forøgelse af driftstab*, som følge af skade på andre genstande, fx materialer, varer og andre maskiner end nævnt i forsikringsaftalen Forøgelse af driftstab* der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af kapitalmangel, forbedring, udvidelse, offentlige påbud eller lignende Karenstid Forsikringen erstatter ikke det driftstab*, som skyldes standsning helt eller delvis af forsikringstagerens virksomhed i karenstiden, som begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. Se mere om karenstiden i forsikringsaftalen Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? Forsikringssummen* skal svare til forsikringsinteressen* Er forsikringssummen* mindre end forsikringsinteressen*, er der underforsikring* og kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen* udgør af forsikringsinteressen*, bliver dækket For forsikring med en dækningsperiode* på indtil 12 måneder er forsikringsinteressen* forsikringstagerens forventede samlede omsætning* af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens* begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: Indkøbte handelsvarer til videresalg Råvarer og andre varer til viderefremstilling Dækningsperiode Dækningsperioden* er det tidsrum, som er nævnt i forsikringsaftalen Dækningsperioden* begynder ved karenstidens udløb Dækningsperioden* ophører det antal måneder senere, som er nævnt i forsikringsaftalen og på samme tidspunkt på døgnet, som begyndelsestidspunktet Særlig oplysningspligt Forsikringstageren skal straks meddele Topdanmark, hvis der opstår ændring i den enkelte maskines betydning for den samlede omsætning* i forhold til de oplysninger, som blev givet ved oprettelsen af forsikringen, se Skadeopgørelse Skadeopgørelsen begynder senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb I skadetilfælde bliver der udarbejdet en opgørelse af forsikringsinteressen, se

19 45771 Erstatningsberegning Erstatningen kan ikke overstige det faktisk lidte tab, der kan blive dækket af forsikringen Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem den forventede omsætning* og den pga. skaden konstaterede omsætning* i dækningsperioden* fratrukket forventede og konstaterede udgifter, nævnt i og Hvis omsætningen* stammer fra produkter med varierende lønsomhed *, bliver der taget hensyn til det ved erstatningsberegningen Hvis der bliver sparet omkostninger under dækningsperioden*, bliver erstatningen sat tilsvarende ned Efter aftale erstatter Topdanmark rimelige omkostninger til afværgelse og begrænsning af skade, se Omkostningerne bliver kun dækket i det omfang, de har virkning i dækningsperioden*. Topdanmarks samlede ydelse kan dog ikke blive større, end hvis omkostningerne ikke var afholdt Hvis der er underforsikring*, bliver erstatningen reduceret forholdsmæssigt Topdanmark erstatter forsikringstagerens omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 1 o/oo af forsikringssummen, dog højst kr. (2010). Forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingsforretning bliver ikke erstattet Hvis der er underforsikring*, bliver erstatningen reduceret forholdsmæssigt Pligt til oplysning Forsikringstager har pligt til at give Topdanmark alle oplysninger, herunder alle regnskabsmæssige oplysninger, til brug for fastsættelse og udregning af erstatning. Sker det ikke, kan Topdanmark fastsætte erstatningen efter skøn Pligt til begrænsning af skade Forsikringstager er i samarbejde med Topdanmark forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse en skades virkninger, herunder søge at opretholde omsætning* af varer og tjenesteydelser Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget/fortsætter med samme forsikringstager, bliver driftstabet udregnet for perioden, indtil virksomheden kunne være i normal drift igen Af det udregnede driftstab* erstatter vi inden for dækningsperioden* den del, som svarer til uundgåelige faste omkostninger, som forsikringstageren kan dokumentere er afholdt Hvis virksomheden ikke bliver genoptaget som følge af årsager, forsikringstageren ikke har indflydelse på, erstattes uden hensyn til

20 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 9904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 40-1. Gældende fra 1.oktober 1993

Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 40-1. Gældende fra 1.oktober 1993 Erhvervsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 40-1 Gældende fra 1.oktober 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Vilkår for Bådforsikring

Vilkår for Bådforsikring Vilkår for Bådforsikring 5826-4 Maj 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

9909-1 Marts 2015. vilkår for transportforsikring

9909-1 Marts 2015. vilkår for transportforsikring 9909-1 Marts 2015 vilkår for transportforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring 9909-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det

Læs mere

Vilkår for Tophjælp Landbrug

Vilkår for Tophjælp Landbrug Vilkår for Tophjælp Landbrug 6488-2 Marts 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed 6666-2 Juni 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere