Vilkår for Driftstabsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Driftstabsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Driftstabsforsikring Juni 2011

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse Driftstab og meromkostninger Hvilke tab og meromkostninger bliver erstattet? Maksimumerstatning Hvilke tab og meromkostninger bliver ikke erstattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Dækningsperiode Skadeopgørelse Pligt til oplysning Pligt til at begrænse skade Erstatning ved manglende tyverisikring mv Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Driftstab Hvilke tab bliver erstattet? Maksimumerstatning Hvilke tab bliver ikke erstattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger? Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? Dækningsperiode Skadeopgørelse Pligt til oplysning Pligt til at begrænse skade Erstatning ved manglende tyverisikring mv Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Meromkostninger Hvilke meromkostninger bliver erstattet? Hvilke meromkostninger bliver ikke erstattet? Maksimumerstatning Hvordan fastsættes forsikringssummen? Dækningsperiode Skadeopgørelse Leverandør/aftager Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Hvordan erstatter vi? Svigt af energiforsyning Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Forsikringssum Hvordan erstatter vi? Svigt af vandforsyning Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Forsikringssum Hvordan erstatter vi? Side 3

4 45600 Skadedyr (driftstab) Hvilke tab bliver erstattet? Forsikringssum Hvilke betingelser gælder? Maskindriftstab Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Karenstid Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? Dækningsperiode Særlig oplysningspligt Skadeopgørelse Erstatningsberegning Pligt til oplysning Pligt til begrænsning af skade Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Side 4

5 45100 Driftstab og meromkostninger Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab og meromkostninger bliver erstattet? Forsikringen dækker på forsikringsstedet og i dækningsperioden* forsikringstagerens driftstab* og rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger som følge af: at det forsikrede på det forsikringssted, der er nævnt med adresse i forsikringsaftalen bliver ramt af en begivenhed, som er dækket af erhvervsløsøreforsikringen med undtagelse af Nøgler tilhørende andre, Jordskade, Skadedyr, Udvidelse for beboelsesejendom og Kasko for motorkøretøjer at de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, bliver ramt af en begivenhed, som er dækket af en oprettet bygningsbrandforsikring, dog ikke skade som følge af kortslutning som er dækket af en oprettet tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring på en sædvanlig bygningsforsikring som er dækket på Ejendomsforsikring med undtagelse af Stikledning, Jordskade, Udvidelse for beboelsesejendom og Ny-, til- og/ eller ombygning Specielt for lejere Er forsikringstageren lejer i de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, og sker der alene skade på bygningen*, gælder disse udvidelser: Selvom bygningens* ejer ikke har oprettet bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring, dækker forsikringen i henhold til og , som om disse forsikringer var oprettet Forsikringen dækker tillige et øget driftstab*, og rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der skyldes, at bygningens* ejer udnytter restværdidækningen i forbindelse med en dækningsberettiget skade på en bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring Maksimumerstatning Forsikringstageren kan højst få erstattet det faktisk lidte tab og faktisk afholdte meromkostninger, der er dækket af driftstabsforsikringen, og højst den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Midlertidige foranstaltninger, der rækker ud over dækningsperioden*, bliver erstattet forholdsmæssigt Hvilke tab og meromkostninger bliver ikke erstattet? Driftstab* og meromkostninger eller forøgelse af driftstab*, som følge af: Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer, udvidelser eller lignende Offentlige påbud bortset fra udgifter til oprydning* og forurening* Meromkostninger, der opstår efter dækningsperiodens* udløb Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvis følgerne af en skade varer længere end 30 dage fra den dag skaden bliver konstateret, dækker vi også tab som følge af hel eller delvis standsning af forsikringstagerens virksomhed det første arbejdsdøgn efter, at skaden er konstateret. 5

6 45150 Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger? Driftstab som følge af brand-, tyveri- og vandskade, se 40100, 40400, og erstatter vi indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. (2010), når skaden sker under transport i Danmark eller udlandet. Ophold i forbindelse med transporten er en del af denne Er der aftalt Transportforsikring i denne forsikringsaftale, erstatter vi driftstab* med 15% af forsikringssummen, højst kr. (2010), når skaden sker i henhold til vilkårene for transportforsikringen. Driftstab* efter brand-, tyveri- og vandskade bliver udelukkende erstattet af Driftstabserstatningen for den aftalte transportforsikring og løsøreforsikring kan ikke overstige det faktiske driftstab* Er der aftalt Ejendomsforsikring i Topdanmark, og er forsikringen udvidet med lovliggørelses- og/eller restværdidækning, dækker vi inden for dækningsperioden* som følger: Lovliggørelse Driftstabsforsikringen dækker i højst 3 måneder ved dækningsperiode* på 6-12 måneder eller 6 måneder ved dækningsperiode* på måneder, det driftstab, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse som følge af krav fra offentlige myndigheder, i forbindelse med en dækningsberettiget skade under ejendomsforsikringen Restværdi* Forsikringen dækker det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af, at en restværdidækning under ejendomsforsikringen anvendes til at betale erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning* Hvordan fastsættes forsikringssummen? Forsikringssummen* bliver fastsat af forsikringstageren med udgangspunkt i forsikringsinteressen* og i de meromkostninger, der skønnes nødvendige i dækningsperioden*, og som overstiger de omkostninger, som forsikringstageren normalt ville have haft i den samme periode, hvis tabet eller skaden ikke var sket Hvis dækningsperioden* er 6-12 måneder, skal forsikringsinteressen* fastsættes som virksomhedens samlede forventede omsætning* i 12 måneder efter dækningsperiodens* start med fradrag af det forventede forbrug i samme periode, af: Indkøbte handelsvarer til videresalg Råvarer og andre varer til viderefremstilling Samme fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver brugt, hvis dækningsperioden* er måneder, men ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 24 måneder, eller - hvis dækningsperioden* er måneder - ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 36 måneder Ved fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver der taget hensyn til den valgte dækningsperiode*, og til muligheden for en eventuel udskydning af dækningsperiodens* start Dækningsperiode Dækningsperioden* er 12 måneder, hvis der ikke er nævnt andet i forsikringsaftalen. Dækningsperioden* begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed bliver konstateret, medmindre retten til udskydelse bliver benyttet (se 45172) og ophører det antal måneder senere, som er nævnt i forsikringsaftalen og på samme tidspunkt på døgnet, som begyndelsestidspunktet. 6

7 45172 Er dækningsperioden* på 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens* start udskudt i indtil 6 måneder efter skadetidspunktet (se ) Skadeopgørelse Hvornår bliver erstatningen opgjort? Hvis dækningsperioden* ønskes udskudt se skal forsikringstageren inden 14 dage efter, at skaden er konstateret, give Topdanmark meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens* start, hvis ikke anden aftale træffes med Topdanmark i forbindelse med skadebehandlingen. Tidspunktet for dækningsperiodens* start kan herefter ikke ændres Skadeopgørelsen begynder senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb Hvordan bliver erstatningen fastsat? Driftstabs- og meromkostningsforsikringen erstatter på basis af førsterisiko* med indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Driftstabserstatningen bliver opgjort som forskellen mellem den forventede omsætning* og den, pga. skaden, konstaterede omsætning* i dækningsperioden* fratrukket forventede og konstaterede udgifter, nævnt i og Derudover bliver rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger til opretholdelse af virksomhedens drift erstattet Hvis omsætning* kommer fra produkter med varierende lønsomhed *, tages der ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Hvis der bliver sparet omkostninger under dækningsperioden*, bliver erstatningen sat tilsvarende ned Erstatningsbeløbet bliver tillagt rimelige og nødvendige omkostninger til forsikringstagerens sædvanligt anvendte revisor i forbindelse med opgørelse af en skade, der er dækket af forsikringen. Omfanget af revisors assistance ved opgørelsen skal på forhånd aftales mellem forsikringstageren og dennes revisor og godkendes af Topdanmark. Omkostninger i forbindelse med en evt. voldgiftssag eller retssag er ikke dækket. Erstatningen udgør indtil 5% af erstatningsbeløbet, højst kr. (2010) Inden for forsikringssummen erstatter vi forsikringstagerens dokumenterede lønudgifter, der er afholdt til egne ansatte, der ikke har været brug for på grund af skaden og de tilhørende dokumenterede lønafhængige omkostninger * Efter aftale med Topdanmark vil en del af driftstabssummen kunne anvendes til omskoling mv. af medarbejdere, hvis der er behov herfor på grund af ændringer af produktionsapparat eller produktionsmetoder efter et dækningsberettiget driftstab*. Vi betaler erstatning inden for driftstabssummen med 5% af denne, højst kr. (2010) Hvis der pga. fareforøgelse, urigtige risikooplysninger, særlige vilkår eller lignende sker reduktion i erstatningen fra erhvervsløsøreforsikringen for den skade, der er årsag til driftstabet*/meromkostningerne, vil erstatningen fra driftstabs- og meromkostningsforsikringen blive reduceret tilsvarende Pligt til oplysning Forsikringstageren har pligt til at give Topdanmark alle oplysninger, herunder alle regnskabsmæssige oplysninger, til brug for fastsættelse og udregning af erstatning. Sker det ikke, kan Topdanmark fastsætte erstatningen efter skøn. 7

8 45191 Pligt til at begrænse skade Forsikringstageren er i samarbejde med Topdanmark forpligtet til, i videst muligt omfang, at afværge og begrænse en skades virkninger, herunder forsøge at opretholde omsætning* af varer og tjenesteydelser Erstatning ved manglende tyverisikring mv Hvis betingelser/krav til varegruppe og/eller tyverisikring/sikringsniveau ikke er overholdt, vil erstatningen blive opgjort som nævnt i og (40/60-reglen) Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget/fortsætter med samme forsikringstager, bliver driftstabet* udregnet for perioden, indtil virksomheden kunne være i normal drift igen Af det udregnede driftstab* erstatter vi, inden for dækningsperioden*, den del, som svarer til uundgåelige faste omkostninger, som forsikringstageren kan dokumentere er afholdt Hvis virksomheden ikke bliver genoptaget som følge af årsager, forsikringstageren ikke har indflydelse på, erstattes uden hensyn til

9 45300 Driftstab Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Forsikringen dækker på forsikringsstedet og i dækningsperioden* forsikringstagerens driftstab* som følge af, at det forsikrede bliver ramt af en begivenhed, som er dækket af Erhvervsløsøreforsikringen med undtagelse af Nøgler tilhørende andre, Jordskade, Skadedyr, Udvidelse for beboelsesejendom og Kasko for motorkøretøjer at de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, bliver ramt af en begivenhed, som er dækket af en oprettet bygningsbrandforsikring, dog ikke skade som følge af kortslutning som er dækket af en oprettet tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring på en sædvanlig bygningsforsikring som er dækket på Ejendomsforsikring med undtagelse af Stikledning, Jordskade, Udvidelse for beboelsesejendom og Ny-, til- og/ eller ombygning Specielt for lejere Er forsikringstageren lejer i de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, og sker der alene skade på bygningen*, gælder disse udvidelser: Selvom bygningens* ejer ikke har oprettet bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring, dækker forsikringen i henhold til og , som om disse forsikringer var oprettet. På samme måde dækker forsikringen meromkostninger, se 45400, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning Forsikringen dækker tillige et øget driftstab, og, hvis dækning Meromkostninger er oprettet, rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der skyldes, at bygningens* ejer udnytter restværdidækningen i forbindelse med en dækningsberettiget skade på en bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vandeller stormskadeforsikring Maksimumerstatning Forsikringstageren kan højst få erstattet det faktisk lidte tab, der er dækket af driftstabsforsikringen, og højst den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Hvilke tab bliver ikke erstattet? Driftstab* eller forøgelse af driftstab*, som følge af: Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer, udvidelser eller lignende Offentlige påbud bortset fra udgifter til oprydning* og forurening* Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvis følgerne af en skade varer længere end 30 dage, fra den dag skaden bliver konstateret, dækker vi også tab som følge af hel eller delvis standsning af forsikringstagerens virksomhed det første arbejdsdøgn efter, at skaden er konstateret Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger? Driftstab* som følge af brand-, tyveri- og vandskade, se 40100, 40400, og erstatter vi med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. (2010), når skaden sker under transport i Danmark eller udlandet. Ophold i forbindelse med transporten er en del af denne. 9

10 45352 Er der aftalt Transportforsikring i denne forsikringsaftale, erstatter vi driftstab* med 15% af forsikringssummen, højst kr. (2010), når skaden sker i henhold til vilkårene for transportforsikringen. Driftstab* efter brand-, tyveri- og vandskade bliver udelukkende erstattet af Driftstabserstatningen for den aftalte transportforsikring og løsøreforsikring kan ikke overstige det faktiske driftstab* Er der aftalt Ejendomsforsikring i Topdanmark, og er forsikringen udvidet med lovliggørelses- og/eller restværdidækning, dækker vi inden for dækningsperioden* som følger: Lovliggørelse Driftstabsforsikringen dækker i højst 3 måneder ved dækningsperiode* på 6-12 måneder eller 6 måneder ved dækningsperiode* på måneder det driftstab, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse som følge af krav fra offentlige myndigheder, i forbindelse med en dækningsberettiget skade under ejendomsforsikringen Restværdi* Forsikringen dækker det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af, at en restværdidækning under ejendomsforsikringen anvendes til at betale erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning* Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? Forsikringssummen* skal svare til forsikringsinteressen* Hvis dækningsperioden* er 6-12 måneder, skal forsikringsinteressen* fastsættes som virksomhedens samlede forventede omsætning* i 12 måneder efter dækningsperiodens* start med fradrag af det forventede forbrug i samme periode, af: Indkøbte handelsvarer til videresalg Råvarer og andre varer til viderefremstilling Samme fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver brugt, hvis dækningsperioden* er måneder, men ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 24 måneder, eller - hvis dækningsperioden* er måneder - ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 36 måneder Ved fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver der taget hensyn til den valgte dækningsperiode* og til muligheden for en eventuel udskydning af dækningsperiodens* start Dækningsperiode Dækningsperioden* er 12 måneder, hvis der ikke er nævnt andet i forsikringsaftalen. Dækningsperioden* begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed bliver konstateret, medmindre retten til udskydelse bliver benyttet (se 45372) og ophører det antal måneder senere, som er nævnt i forsikringsaftalen og på samme tidspunkt på døgnet, som begyndelsestidspunktet Er dækningsperioden* 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens* start udskudt i indtil 6 måneder efter skadetidspunktet (se ). 10

11 45380 Skadeopgørelse Hvornår bliver erstatningen opgjort? I skadetilfælde bliver forsikringsinteressen* opgjort. Den indgår i erstatningsberegningen, hvis den er mindre end forsikringssummen*. Ellers bruges forsikringssummen*. Det beløb, der indgår i erstatningsberegningen kaldes erstatningsgrundlaget Hvis dækningsperioden* ønskes udskudt se skal forsikringstageren inden 14 dage efter, at skaden er konstateret, give Topdanmark meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens* start, hvis ikke anden aftale træffes med Topdanmark i forbindelse med skadebehandlingen. Tidspunktet for dækningsperiodens* start kan herefter ikke ændres Skadeopgørelsen begynder senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb Hvordan bliver erstatningen fastsat? Er forsikringssummen* mindre end forsikringsinteressen*, er der underforsikring* Driftstabserstatningen bliver opgjort som forskellen mellem den forventede omsætning* og den, pga. skaden, konstaterede omsætning* i dækningsperioden* fratrukket forventede og konstaterede udgifter, nævnt i og Hvis omsætning* kommer fra produkter med varierende lønsomhed *, tages der ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Hvis der bliver sparet omkostninger under dækningsperioden*, bliver erstatningen sat tilsvarende ned Omkostninger, der efter aftale med Topdanmark bruges til at begrænse driftstabet*, bliver erstattet. Den samlede erstatning kan ikke blive større, end hvis omkostningerne ikke var afholdt. Er der underforsikring*, bliver omkostningerne fratrukket forholdsmæssigt Erstatningsbeløbet bliver tillagt rimelige og nødvendige omkostninger til forsikringstagerens sædvanligt anvendte revisor i forbindelse med opgørelse af en skade, der er dækket af forsikringen. Omfanget af revisors assistance ved opgørelsen skal på forhånd aftales mellem forsikringstageren og dennes revisor og godkendes af Topdanmark. Omkostninger i forbindelse med en evt. voldgiftssag eller retssag er ikke dækket. Erstatningen udgør indtil 5% af erstatningsbeløbet, højst kr. (2010). Er der underforsikring*, bliver tillægget begrænset forholdsmæssigt Inden for erstatningsgrundlaget, se , erstatter vi forsikringstagerens dokumenterede lønudgifter, der er afholdt til egne ansatte, der ikke har været brug for på grund af skaden samt de tilhørende dokumenterede lønafhængige omkostninger * Efter aftale med Topdanmark vil en del af driftstabssummen kunne anvendes til omskoling mv. af medarbejdere, hvis der er behov herfor på grund af ændringer af produktionsapparat eller produktionsmetoder efter et dækningsberettiget driftstab*. Vi betaler erstatning inden for driftstabssummen med 5% af denne, højst kr. (2010) Hvis der pga. fareforøgelse, urigtige risikooplysninger, særlige vilkår eller lignende sker reduktion i erstatningen fra erhvervsløsøreforsikringen for den skade, der er årsag til driftstabet*, vil erstatningen for driftstabet* blive reduceret tilsvarende. 11

12 45390 Pligt til oplysning Forsikringstageren har pligt til at give Topdanmark alle oplysninger, herunder alle regnskabsmæssige oplysninger, til brug for fastsættelse og udregning af erstatning. Sker det ikke, kan Topdanmark fastsætte erstatningen efter skøn Pligt til at begrænse skade Forsikringstageren er i samarbejde med Topdanmark forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse en skades virkninger, herunder forsøge at opretholde omsætning* af varer og tjenesteydelser Erstatning ved manglende tyverisikring mv Hvis betingelser/krav til varegruppe og/eller tyverisikring/sikringsniveau ikke er overholdt, vil erstatningen blive opgjort som nævnt i og (40/60-reglen) Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget/fortsætter med samme forsikringstager, bliver driftstabet* udregnet for perioden, indtil virksomheden kunne være i normal drift igen Af det udregnede driftstab* erstatter vi inden for dækningsperioden* den del, som svarer til uundgåelige faste omkostninger, som forsikringstageren kan dokumentere er afholdt Hvis virksomheden ikke bliver genoptaget som følge af årsager, forsikringstageren ikke har indflydelse på, erstattes uden hensyn til

13 45400 Meromkostninger Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke meromkostninger bliver erstattet? Forsikringen dækker i dækningsperioden* rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger, som følge af at det forsikrede eller de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, bliver ramt af en begivenhed, som er dækningsberettiget, (se ) Hvilke meromkostninger bliver ikke erstattet? Meromkostninger, der opstår efter dækningsperiodens* udløb Meromkostninger som følge af: Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer, udvidelser eller lignende Offentlige påbud bortset fra udgifter til oprydning* og forurening* Maksimumerstatning Forsikringstageren kan højst opnå erstatning svarende til faktisk afholdte meromkostninger Midlertidige foranstaltninger, der rækker ud over dækningsperioden*, bliver erstattet forholdsmæssigt Topdanmarks erstatningspligt kan ikke overstige forsikringssummen* Hvordan fastsættes forsikringssummen? Forsikringssummen* bliver fastsat af forsikringstageren med udgangspunkt i de meromkostninger, der skønnes nødvendige i dækningsperioden, og som overstiger de omkostninger, som forsikringstageren normalt ville have haft i den samme periode, hvis tabet eller skaden ikke var sket Dækningsperiode Dækningsperioden* begynder på det tidspunkt, hvor tabet eller skaden bliver konstateret eller ved karenstidens udløb, og ophører det antal måneder senere som fremgår af forsikringsaftalen Skadeopgørelse Skadeopgørelsen begynder, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt, dog senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb Meromkostningsforsikringen erstatter på basis af førsterisiko* med indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Hvis der pga. fareforøgelse, urigtige risikooplysninger, særlige vilkår eller lignende sker reduktion i erstatningen fra erhvervsløsøreforsikringen for den skade, der er årsag til meromkostningerne, vil erstatningen for meromkostningerne blive reduceret tilsvarende. 13

14 45500 Leverandør/aftager Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Inden for forsikringssummen* for Leverandør/aftager dækker forsikringen det driftstab*, som forsikringstageren måtte få som følge af en brand-, tyveri- eller vandskade, som sker på løsøre hos forsikringstagerens leverandør og/eller aftager af varer Forsikringen dækker på basis af førsterisiko* Hvilke betingelser gælder for dækning? Det er en betingelse, at skaden vil kunne blive dækket af en sædvanlig brand-, tyverieller vandskadeforsikring for løsøre Det er en betingelse, at forsikringstageren oplyser navn, adresse, forsikringssted og aktivitet på leverandøren/aftageren, hvis denne ikke er nævnt i forsikringsaftalen Hvilke tab bliver ikke erstattet? Forsikringen dækker ikke: Svigt i leverancer fra el-, gas-, vand- eller varmeværk samt anvendelse af post, telefon eller internet/datanet Driftstab* som følge af skader sket under transport uden for de forsikringssteder, der er nævnt i forsikringsaftalen Driftstab* som følge af andre skader end de skader, som er nævnt i Driftstab*, som leverandør- og/eller aftagervirksomheden måtte få som følge af en skade Driftstab* som følge af skade hos en virksomhed, hvor der er fremstilling, bearbejdning eller lager af fyrværkeri, stearinlys, ammunition, sprængstoffer eller lignende letantændeligt materiale Driftstab* som følge af terror* begået i USA og Storbritannien Hvordan erstatter vi? Forsikringen erstatter driftstabet efter erstatningsreglerne i Driftstab og meromkostninger eller Driftstab. 14

15 45525 Svigt af energiforsyning Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Inden for dækningsperioden* er forsikringen udvidet til at dække det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved, at virksomhedens el-forsyning helt eller delvis bliver afbrudt som følge af, at el-distributør eller el-producent bliver ude af stand til at levere den fornødne elektricitet. Driftstabet skal skyldes en skade, der vil kunne blive dækket af en sædvanlig brandforsikring, dog ikke skade som følge af kortslutning Hvilke tab bliver ikke erstattet? Driftstab* som følge af terror* Forsikringssum Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen, dog højst den sum, der er gældende for Driftstab og meromkostninger eller Driftstab Hvordan erstatter vi? Forsikringen erstatter driftstabet efter erstatningsreglerne i Driftstab og meromkostninger eller Driftstab. 15

16 45550 Svigt af vandforsyning Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Inden for dækningsperioden er forsikringen udvidet til at dække det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved, at virksomhedens vandforsyning helt eller delvis bliver afbrudt som følge af, at det forsynende vandværk på grund af en dækningsberettiget skade på en sædvanlig brandforsikring - dog ikke skade som følge af kortslutning* - bliver ude af stand til at levere den fornødne mængde vand som følge af et påbud/forbud givet af sundhedsmyndighederne til det forsynende vandværk pga. en konstateret forurening i vandværkets vandforsyningssystem Desuden dækker forsikringen det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved, at det forsynende vandværk, efter et påbud/forbud givet af sundhedsmyndighederne i forbindelse med en konstateret forurening i vandværkets vandforsyningssystem, ikke er i stand til at levere vand til virksomhedens produktion i en kvalitet, der er acceptabel for sundhedsmyndighederne Hvilke tab bliver ikke erstattet? Driftstab* som følge af terror* Forsikringssum Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen, dog højst den sum, der er gældende for Driftstab og meromkostninger eller Driftstab Hvordan erstatter vi? Forsikringen erstatter driftstabet efter erstatningsreglerne i Driftstab og meromkostninger eller Driftstab. 16

17 45600 Skadedyr (driftstab) Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Forsikringen dækker inden for en periode på indtil 3 måneder driftstab*/meromkostninger, som er en direkte følge af de skader, der er nævnt i og Forsikringssum Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen, dog højst den sum, der er gældende for Driftstab og meromkostninger eller Driftstab Hvilke betingelser gælder? For driftstabsforsikringen gælder også de betingelser, der er nævnt i Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Dækning ydes bortset fra dækningsperiodens længde - i henhold til eller

18 45700 Maskindriftstab Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke tab bliver erstattet? Forsikringen erstatter forsikringstagerens driftstab* som følge af erstatningsberettigede skader på Maskinforsikring. Forsikringen dækker på forsikringsstedet i dækningsperioden* Hvilke tab bliver ikke erstattet? Driftstab* eller forøgelse af driftstab*, som følge af skade på andre genstande, fx materialer, varer og andre maskiner end nævnt i forsikringsaftalen Forøgelse af driftstab* der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af kapitalmangel, forbedring, udvidelse, offentlige påbud eller lignende Karenstid Forsikringen erstatter ikke det driftstab*, som skyldes standsning helt eller delvis af forsikringstagerens virksomhed i karenstiden, som begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. Se mere om karenstiden i forsikringsaftalen Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? Forsikringssummen* skal svare til forsikringsinteressen* Er forsikringssummen* mindre end forsikringsinteressen*, er der underforsikring* og kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen* udgør af forsikringsinteressen*, bliver dækket For forsikring med en dækningsperiode* på indtil 12 måneder er forsikringsinteressen* forsikringstagerens forventede samlede omsætning* af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens* begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: Indkøbte handelsvarer til videresalg Råvarer og andre varer til viderefremstilling Dækningsperiode Dækningsperioden* er det tidsrum, som er nævnt i forsikringsaftalen Dækningsperioden* begynder ved karenstidens udløb Dækningsperioden* ophører det antal måneder senere, som er nævnt i forsikringsaftalen og på samme tidspunkt på døgnet, som begyndelsestidspunktet Særlig oplysningspligt Forsikringstageren skal straks meddele Topdanmark, hvis der opstår ændring i den enkelte maskines betydning for den samlede omsætning* i forhold til de oplysninger, som blev givet ved oprettelsen af forsikringen, se Skadeopgørelse Skadeopgørelsen begynder senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb I skadetilfælde bliver der udarbejdet en opgørelse af forsikringsinteressen, se

19 45771 Erstatningsberegning Erstatningen kan ikke overstige det faktisk lidte tab, der kan blive dækket af forsikringen Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem den forventede omsætning* og den pga. skaden konstaterede omsætning* i dækningsperioden* fratrukket forventede og konstaterede udgifter, nævnt i og Hvis omsætningen* stammer fra produkter med varierende lønsomhed *, bliver der taget hensyn til det ved erstatningsberegningen Hvis der bliver sparet omkostninger under dækningsperioden*, bliver erstatningen sat tilsvarende ned Efter aftale erstatter Topdanmark rimelige omkostninger til afværgelse og begrænsning af skade, se Omkostningerne bliver kun dækket i det omfang, de har virkning i dækningsperioden*. Topdanmarks samlede ydelse kan dog ikke blive større, end hvis omkostningerne ikke var afholdt Hvis der er underforsikring*, bliver erstatningen reduceret forholdsmæssigt Topdanmark erstatter forsikringstagerens omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 1 o/oo af forsikringssummen, dog højst kr. (2010). Forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingsforretning bliver ikke erstattet Hvis der er underforsikring*, bliver erstatningen reduceret forholdsmæssigt Pligt til oplysning Forsikringstager har pligt til at give Topdanmark alle oplysninger, herunder alle regnskabsmæssige oplysninger, til brug for fastsættelse og udregning af erstatning. Sker det ikke, kan Topdanmark fastsætte erstatningen efter skøn Pligt til begrænsning af skade Forsikringstager er i samarbejde med Topdanmark forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse en skades virkninger, herunder søge at opretholde omsætning* af varer og tjenesteydelser Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade? Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget/fortsætter med samme forsikringstager, bliver driftstabet udregnet for perioden, indtil virksomheden kunne være i normal drift igen Af det udregnede driftstab* erstatter vi inden for dækningsperioden* den del, som svarer til uundgåelige faste omkostninger, som forsikringstageren kan dokumentere er afholdt Hvis virksomheden ikke bliver genoptaget som følge af årsager, forsikringstageren ikke har indflydelse på, erstattes uden hensyn til

20 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 Vilkår for Sygedriftstabsforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Juni Vilkår for Netbankforsikring

Juni Vilkår for Netbankforsikring 9911-1 Juni 2013 Vilkår for Netbankforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Netbankforsikring 9911-1 Juni 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni Maskiner forsikring R Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni Maskiner forsikring R Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Maskiner forsikring Forsikringsbetingelser R325 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 6 Maskinkasko afsnit 16-19 Side 7 Maskindriftstab pos.

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Danske Forsikring. Grundejerforen. Klosterparken V/Lennart Rosenstock Klosterparken Solrød Str

Danske Forsikring. Grundejerforen. Klosterparken V/Lennart Rosenstock Klosterparken Solrød Str Grundejerforen. Klosterparken Dato: 15. januar 2016 Forsikringsnr.: 9419 713 764 Kundenummer: 0446 613 Side: 1 af 1 Det er tid til at aftale ny periode for jeres Erhvervsforsikring Vi sender jer dette

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Maskiner. Forsikringsbetingelser R

Maskiner. Forsikringsbetingelser R Maskiner Forsikringsbetingelser R325 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Maskinkasko afsnit 16-19 Side 7 3. Maskindriftstab pos. 1 afsnit 20-27 Side

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige L»jt Feriecenter I/S Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring 6733-1 September 2015 Vilkår for cyberforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Cyberforsikring 6733-1 September 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikrede...3 2. Dækningsomfang...3 3. Driftstab...3 4.

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance)

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) Driftstabsforsikring Betingelser No. CO-1301 Det bekræftes herved, at Guldsmedeforsikringen er blevet udvidet til at dække Driftstab med indtil det beløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni løsøre forsikring R Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni løsøre forsikring R Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 løsøre forsikring Forsikringsbetingelser R323 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Generelt for forsikringen Afsnit 16-17 Side 7 Brand

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Helårligt forfald: Tegningsperiode: 3-årig tegning med udløb 31. december 2014.

Helårligt forfald: Tegningsperiode: 3-årig tegning med udløb 31. december 2014. NFS Varme A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg POLICE All risks forsikring Policenummer: Forsikringstager: DKEN014905 NFS Varme A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Ikrafttrædelse: Ændret dato: 15.03.2006 01.01.2014

Læs mere

Vilkår for. Edb-,Svagstrøms-, Meromkostnings-, og Databærerforsikring

Vilkår for. Edb-,Svagstrøms-, Meromkostnings-, og Databærerforsikring Vilkår for Edb-,Svagstrøms-, Meromkostnings-, og Databærerforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING Police DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF B Ejerforening af 1976 Remmevej 8 7430 Ikast Side 1 af 1 Ny police til B Ejerforening af 1976 Vi sender her jeres nye police på

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser ENTREPRISEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ENTREPRISEFORSIKRING ENTREPRISEFORSIKRING 0103-11.01.2005 Side nr. 1 Skader der erstattes... A All risks forsikring af arbejdsobjektet 2 Skader der erstattes... 3 Forsikringen dækker ikke... 4 Afhjælpningsperiode... B Brand

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere