Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart"

Transkript

1 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende: 1. Referencedokumenter 1.1 EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement, ESARR 3 Use of Safety Management Systems by ATM Service Providers, seneste udgave. 1.2 European Air Traffic Management Programme, EATMP Safety Policy, seneste udgave. 1.3 European Air Traffic Management Programme, EATMP Safety Policy, Implementation Guidance Material, seneste udgave. 1.4 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. 1.5 BL 7-25, Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring, seneste udgave. De dokumenter, der er nævnt i pkt , kan købes i engelsk udgave ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, 2450 København SV. 2. Definitioner Se BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. I denne BL gælder følgende supplerende definitioner: Alvorsgrad (Degree of severity): Graduering fra 1 (som den mest alvorlige) til 5 (som den mindst alvorlige), der udtrykker omfanget af en fares indvirkning på flyvningers udførelse. ATM (Air traffic management): Se lufttrafikstyring. ATM-tjeneste (ATM service): Se lufttrafikstyringstjeneste. ATM-udøver (ATM service provider): En virksomhed, som er ansvarlig for og har tilladelse til at udøve lufttrafikstyring. Eksterne tjenester (External services): Alle materielle og ikke-materielle forsyninger og tjenester, som leveres af enhver virksom BL 7-26 / Udg. 1 / / 1

2 hed, som ikke er omfattet af ATM-udøverens flyvesikkerhedsstyringssystem. Fare (Hazard): Ethvert forhold, begivenhed eller omstændighed, som kan forårsage en ulykke, eller være medvirkende årsag til at en ulykke sker. Flyvesikkerhed (Safety): Friholdt for uacceptable risici. Flyvesikkerhedsfremmende foranstaltninger (Safety promotion): Specificerede fremgangsmåder for formidling af flyvesikkerhedsrelaterede emner med henblik på at sikre en flyvesikkerhedskultur omkring sikre arbejdsmetoder i virksomheden. Flyvesikkerhedsundersøgelse (Safety survey): En systematisk gennemgang med henblik på at foreslå forbedringer, hvor dette måtte være nødvendigt, at fastslå det aktuelle flyvesikkerhedsniveau og at bekræfte efterlevelse af relevante dele af flyvesikkerhedsstyringssystemet. Flyvesikkerhedsmæssige hændelser (Safety incidents): Flyvehavarier, alvorlige flyvehændelser og flyvehændelser samt andre mangler eller funktionsfejl ved et luftfartøj, dets udstyr og enhver del af lufttrafiktjenestesystemet, som benyttes eller agtes benyttet til formålet eller i forbindelse med luftfartøjets anvendelse eller med udøvelse af lufttrafikstyring eller et luftfartøjs navigationshjælpemiddel. Flyvesikkerhedsniveau (TLS) (Target level of safety): Et niveau for den sikkerhed, der skal tilstræbes i en given sammenhæng vurderet under henvisning til en accepteret risiko. Flyvesikkerhedsovervågning (Safety monitoring): En systematisk handling udført med henblik på at opdage ændringer, som berører ATM systemet, med det særlige mål at identificere at der kan opnås et acceptabelt eller tolerabelt flyvesikkerhedsniveau. Flyvesikkerhedspolitik (Safety policy): En virksomheds erklæring om dens grundlæggende fremgangsmåde for at opnå et acceptabelt eller tolerabelt flyvesikkerhedsniveau. Flyvesikkerhedsregistreringer (Safety records): Informationer vedrørende hændelser eller serier af hændelser, som vedligeholdes som et grundlag for at sikre flyvesikkerhed og for at påvise en effektiv drift af flyvesikkerhedsstyringssystemet. Flyvesikkerhedsstyring (Safety management): Styring af aktiviteter med det formål at sikre et højt flyvesikkerhedsniveau, der mindst opfylder de fastsatte luftfartsmyndighedskrav. Flyvesikkerhedsstyringsfunktion (Safety management function): En ledelsesfunktion med organisatorisk ansvar for udvikling og vedligeholdelse af et effektivt flyvesikkerhedsstyringssystem. Flyvesikkerhedsstyringssystem (SMS) (Safety management system (SMS)): En systematisk og entydig fremgangsmåde, som angiver de aktiviteter inden for flyvesikkerhedsstyring, som varetages af en virksomhed, og som anvendes for at opnå et acceptabelt eller tolerabelt flyvesikkerhedsniveau. Kvantitative flyvesikkerhedsniveauer (Quantitative safety levels): Numerisk udtryksform, der gør det muligt at definere flyvesikkerhedsniveauer. Lufttrafikstyring (Air traffic management) ATM: De samlede jord-baserede (bestående af henholdsvis lufttrafiktjeneste (ATS), luftrumsregulering (ASM) og lufttrafikregulering (ATFM)) og luftbårne funktioner, som er påbudt med henblik på at fremme og regulere lufttrafik under alle relevante faser af flyvningen. Lufttrafikstyringstjeneste (ATM-tjeneste) (ATM Service): En tjeneste til udøvelse af lufttrafikstyring. BL 7-26 / Udg. 1 / / 2

3 Opnåelse af flyvesikkerhed (Safety achievement): Resultatet af processer og/eller anvendte metoder med henblik på at opnå et acceptabelt eller tolerabelt flyvesikkerhedsniveau. Reduktion eller Risikoreduktion (Mitigation or Risk mitigation): Trufne foranstaltninger med henblik på at kontrollere en fare eller forhindre en fare i at forårsage skade samt at reducere risici til et tolerabelt eller acceptabelt niveau. Risiko (Risk): Kombinationen af den overordnede sandsynlighed for eller hyppighed af en skadelig virkning, forårsaget af en fare og styrken af en sådan virkning. Risikoreduktion (Risk mitigation): Se reduktion. Risikovurdering (Risk assessment): En vurdering med henblik på at fastslå, at den opnåede eller opfattede risiko er acceptabel eller tilladelig. Sikring af flyvesikkerhed (Safety assurance): Alle planlagte og systematisk udførte handlinger, som er nødvendige for at skabe tilstrækkelig tillid til, at et produkt, en tjeneste, en virksomhed eller et system opnår et acceptabelt eller tolerabelt flyvesikkerhedsniveau. SMS: Se Flyvesikkerhedsstyringssystem. SMS dokumentation (SMS documentation): En organisations samlede dokumenter om dens flyvesikkerhedspolitik, som er krævet for at udvikle og dokumentere flyvesikkerhedsstyringssystemet med henblik på at opnå de fastlagte mål for flyvesikkerhed. System (System): En kombination af fysiske komponenter, procedurer og menneskelige ressourcer organiseret med henblik på at udgøre en funktion. Understøttende tjenester (Supporting services): Systemer, foranstaltninger og tjenester, inklusive kommunikations-, navigations- og overvågningstjenester, som støtter udøvelsen af en ATM-tjeneste. Vurdering (Assessment): En vurdering baseret på teknisk/operationelt skøn og/eller analysemetoder. 3. Anvendelsesområde 3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for en ATM-udøvers flyvesikkerhedsstyringssystemer med det formål at opnå et acceptabelt og højt flyvesikkerhedsniveau for lufttrafikstyringssystemet ved at sikre, at alle flyvesikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med udøvelsen af ATM-tjeneste behandles på en tilfredsstillende måde og med en tilfredsstillende konklusion Flyvesikkerhedsstyring er den funktion i tjenesteudøvelse, som sikrer, at flyvesikkerhedsrisici bliver identificeret, vurderet og reduceret til et tilfredsstillende niveau. En formel og systematisk anvendelse af flyvesikkerhedsstyring vil maksimere de flyvesikkerhedsmæssige fordele på en synlig og påviselig måde. 3.2 Denne BL gælder for ATM-udøvere, der udøver lufttrafikstyring inden for dansk område, og hvis hovedforretningssted er beliggende i dansk område. Anm.: Militære ATM-udøvere, som udøver lufttrafikstyring til civile luftfartøjer eller til militære luftfartøjer, som flyver i luftrum, hvor der forekommer både militær og civil flyvning, efterlever tilsvarende bestemmelser. 4. Ansvar 4.1 ATM-udøveren er ansvarlig for, at et flyvesikkerhedsstyringssystem etableres og anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL. Anm.: Det er en naturlig del af et ledelsesansvar at sikre et højt flyvesikkerhedsniveau og at sikre, at alle relevante flyvesikkerhedsemner har været undersøgt på en tilfredsstillende måde, og at dokumentation herfor foreligger. BL 7-26 / Udg. 1 / / 3

4 5. Omfang 5.1 Generelle krav En ATM-udøver skal etablere og anvende et flyvesikkerhedsstyringssystem som en integreret ledelsesdel af lufttrafikstyringstjenesten Flyvesikkerhedsstyringssystem Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal a. sikre en formaliseret, entydig og proaktiv fremgangsmåde til opnåelse af systematisk flyvesikkerhedsstyring ved opfyldelse af ATM-udøverens flyvesikkerhedsmæssige ansvar i forbindelse med udøvelsen af lufttrafikstyring, b. omfatte hele ATM-systemet og dets understøttende tjenester, som er under ATM-udøverens ledelsesmæssige kontrol, og c. som sit grundlag indeholde en flyvesikkerhedspolitisk erklæring, som angiver virksomhedens grundlæggende fremgangsmåde med henblik på styring af flyvesikkerheden Flyvesikkerhedsmæssigt ansvar Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal sikre a. at alle, der er involveret i de flyvesikkerhedsmæssige aspekter i ATMudøvelse, har et individuelt ansvar for egne handlinger, og b. at ledere er ansvarlige for deres egen organisations flyvesikkerhedsmæssige ydeevne Flyvesikkerhedsprioritering Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal sikre, at opnåelse af et tilfredsstillende flyvesikkerhedsniveau i lufttrafikstyring prioriteres højere end kommercielle, operationelle, miljømæssige og sociale hensyn Lufttrafikstyringstjenestens flyvesikkerhedsmål Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal sikre, at det væsentligste flyvesikkerhedsmål, under udøvelse af lufttrafikstyringstjeneste, er at minimere risikoen for at ATM bidrager til et flyvehavari, i så stor udstrækning som det er rimeligt mulig. 5.2 Opnåelse af flyvesikkerhed Personalekvalifikationer ATM-udøveren skal sikre, at personale, som udøver flyvesikkerhedsstyring, er tilstrækkeligt uddannet, motiveret og kvalificeret til at bestride arbejdet Flyvesikkerhedsstyringsansvar ATM-udøveren skal sikre, a. at der er udpeget en flyvesikkerhedsstyringsfunktion med organisatorisk ansvar for flyvesikkerhedsstyringssystemets udvikling og vedligeholdelse, b. at den funktion, der er nævnt under a., hvor muligt er uafhængig af det normale ledelseshieraki og ansvarlig direkte i forhold til det højeste organisatoriske niveau, c. at tiltag til sikring af flyvesikkerhed i små virksomheder, hvor ansvarsdelingen kan forhindre tilstrækkelig uafhængighed, suppleres med yderligere uafhængighedstiltag, og d. at ATM-udøverens højeste ledelsesniveau tager direkte del i sikring af flyvesikkerhedsstyring. BL 7-26 / Udg. 1 / / 4

5 5.2.3 Kvantitative flyvesikkerhedsniveauer ATM-udøveren skal, hvor det er praktisk gennemførligt, sikre, at kvantitative flyvesikkerhedsniveauer fastlægges og vedligeholdes for alle systemer Risikovurdering og risikoreduktion ATM-udøveren skal sikre, at risikovurdering og risikoreduktion udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 7-25, Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring, herunder a. at ændringer til ATM-systemet vurderes ud fra deres flyvesikkerhedsmæssige betydning, og at ATMsystemfunktioner klassificeres i forhold til deres flyvesikkerhedsmæssige alvorsgrad, og b. at risici reduceres tilstrækkeligt, hvor det efter en vurdering er fundet nødvendigt af hensyn til ændringens flyvesikkerhedsmæssige betydning SMS dokumentation ATM-udøveren skal sikre, at flyvesikkerhedsstyringssystemet (SMS) dokumenteres systematisk og på en måde, der giver en klar sammenkædning til virksomhedens flyvesikkerhedspolitik Eksterne tjenester ATM-udøveren skal sikre, at sikkerheden af de eksternt ydede tjenester er tilstrækkelig og tilfredsstillende i forhold til deres flyvesikkerhedsmæssige betydning i udøvelsen af lufttrafikstyring Flyvesikkerhedsmæssige hændelser ATM-udøveren skal sikre, at operationelle eller tekniske ATM-hændelser, som vurderes at indeholde væsentlige sikkerhedsmæssige aspekter, undersøges øjeblikkelig, og at nødvendige forebyggende foranstaltninger foretages. 5.3 Sikring af flyvesikkerhed Flyvesikkerhedsundersøgelser ATM-udøveren skal sikre, at der regelmæssigt udføres flyvesikkerhedsundersøgelser med henblik på a. at foreslå nødvendige forbedringer, b. at give ledelsen vished for flyvesikkerheden inden for deres respektive ansvarsområder og c. at bekræfte, at de respektive dele af deres flyvesikkerhedsstyringssystem overholdes Flyvesikkerhedsovervågning ATM-udøveren skal sikre, at der eksisterer metoder til at identificere ændringer i systemer eller funktioner, som kunne indikere, at et givet element er ved at nå til et punkt, hvor accepterede sikkerhedsstandarder ikke længere opfyldes, og at der vil blive truffet foranstaltninger til afhjælpning Flyvesikkerhedsregistreringer. ATM-udøveren skal sikre, at flyvesikkerhedsregistreringer til stadighed vedligeholdes som bevis for sikring af flyvesikkerhed til alle, som har tilknytning til, eller er ansvarlige for eller er afhængige af de ydede tjenester samt til Statens Luftfartsvæsen Dokumentation vedrørende risikovurdering og -reduktion ATM-udøveren skal sikre, at resultaterne og konklusionerne fra risikovurderings- og risikoreduktionsprocessen ved indførelse af et nyt eller ændret flyvesikkerhedsmæssig betydningsfuldt system dokumenteres særskilt, og at denne dokumentation vedligeholdes gennem hele systemets levetid. BL 7-26 / Udg. 1 / / 5

6 5.4 Flyvesikkerhedsfremmende foranstaltninger Udbredelse af erfaringer ATM-udøveren skal sikre, at viden, som udspringer af analyser af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder og andre flyvesikkerhedsmæssige aktiviteter, gøres bredt tilgængeligt inden for virksomheden på ledelses- og operationelt niveau Forbedring af flyvesikkerheden. ATM-udøveren skal sikre, a. at alle medarbejdere aktivt opfordres til at fremkomme med løsningsforslag til identificerede farer, og b. at ændringer foretages, hvor det synes nødvendigt. 6. Dispensation Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser. 7. Straf 7.1 Den ATM-udøver der overtræder bestemmelserne i afsnit 5 i denne BL, straffes med bøde. 7.2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens 149, stk Ikrafttræden Denne BL træder i kraft den 17. juli Statens Luftfartsvæsen, den 17. juni 2003 Kurt Lykstoft Larsen /Karsten Theil BL 7-26 / Udg. 1 / / 6

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version 1.0 13/12/2010 Versionsstyring

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Udgave 1, 2. juli 2012 I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Faldskærms Bestemmelser

Faldskærms Bestemmelser Faldskærms Bestemmelser Dansk Faldskærms Union MArts 2014 DFU Indholdsfortegnelse 5. udg. APR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FB-ÆNDRINGER DFU s VEDTÆGTER BL 9-1 INDHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRATIVE

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT

1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN DER KONSOLIDERER DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Bemyndigelse og organisation 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 7.

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Udgave 2, 12. december 2008 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere