Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl Mødested: AquaDjurs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 13.00. Mødested: AquaDjurs."

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015 Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jørgen Vest Rasmussen, JVR (næstformand) - Jytte Schmidt, JS - Inger Kirstine Andersen, IKS - Bjarne Bøhl Pedersen, BBP - Allan Stig Helgren Jensen, ASHJ - Brian Pedersen, BPD Øvrige - Søren Peter Nielsen (revisionsfirmaet EY), pkt Kitsie Lund, KML (adm. chef), pkt Ulrik Christensen (tekn. Chef), pkt Palle Lyngsø Mikkelsen, PLM (direktør) Afbud - Max Varnum Pedersen, MVP - Helle Plougmann, HP Dagorden 02.1 Revisionsprotokollat og årsrapport Strategisk udvikling, servicemål 02.3 Afdrags- og abonnementsordning 02.4 Intern overvågning, årsberetning Orienteringssager til eventuel drøftelse 02.6 Meddelelser fra formanden 02.7 Underskrivelse af referat fra sidste møde Eventuelt. 1

2 02.1 Revisionsprotokollat og årsrapport 2014 I samarbejde med selskabets revisor er der udarbejdet udkast til revisionsprotokollat samt årsrapport for I tilknytning til sagen bemærkes, at revisionen afgiver en påtegning på årsregnskabet uden forbehold samt en udtalelse til ledelsesberetningen uden bemærkninger, idet der i øvrigt henvises til sagens bilag. Gennemgangen suppleres med en kort begrebsforklaring og redegørelse i forhold til over- og underdækning samt beskatningsforhold. Revisionsprotokollat. Årsrapport 2014 (udkast). Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender revisionsprotokollat samt udkast til årsrapport Revisionsprotokollatet skal underskrives af bestyrelsen, mens årsrapporten, i den endelige udgave, bliver fremsat til behandling på generalforsamlingen. Nøgletal offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside. Revisionsprotokollat samt årsrapport 2014 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsen indstiller årsrapporten til godkendelse på generalforsamlingen. Årsrapportens nøgletal offentliggøres på selskabets hjemmeside efter generalforsamlingen Strategisk udvikling, servicemål Den strategiske udvikling er et gennemgående tema for bestyrelsens arbejde. På bestyrelsesmøde nr. 06/2014 blev det konkluderet, at folkesundhed og forsyningssikkerhed har højeste prioritet, mens ambitionerne i forhold til bl.a. parametrene kundetilfredshed og serviceniveau fremadrettet øges. Der er iværksat flere initiativer i forhold til kundetilfredshed og serviceniveau; ændret telefonbetjening og opsætning af eksisterende hjemmeside samt implementering af Envidrift til registrering af driftsrelaterede kundehenvendelser. 2

3 Oplagte muligheder i forhold til ambitionerne omkring kundetilfredshed og serviceniveau kunne være fokus på øget kendskabsgrad, etablering af en SMS service samt indførelse af elektroniske vandmålere. Øget kendskabsgrad Kundeundersøgelse via bl.a. brancheforeningen har vist, at kendskabsgraden til vand- og spildevandsselskaberne er relativt begrænset. Med henblik på at øge kendskabsgraden kan pressedækningen øges med fokus på selskabets aktiviteter, adfærdsregulerende tiltag etc. (tillknyttet journalist). En øget kendskabsgrad vil styrke kundernes bevidsthed og kan dermed være med til at udvikle selskabets fremadrettede servicetiltag. En væsentlig forudsætning herfor er, at kunderne kender selskabet. Som supplement til en en øget og systematisk pressedækning kan der suppleres med en facebook, der typisk rammer andre målgrupper end aviser etc. Facebook er en kommunikationsplatform for korte opdateringer og pleje af relationer. Brugerne af facebook forventer, at få svar på eventuelle spørgsmål, hvorfor der skal afsættes de nødvendige ressourcer hertil. SMS service AquaDjurs forsyner omkring spildevandskunder samt kunder med rent drikkevand spredt over et stort geografisk område. Med henblik på forbedring af kundeservicen vil der kunne indføres en SMS service til brug i forbindelse med servicemeddelelser ved f.eks. beredskabshændelser, ledningsbrud, afbrydelser af vandforsyningen etc. Elektroniske vandmålere AquaDjurs vand har i dag et relativt stort vandtab, hvilket bl.a. hænger sammen med befolkningstætheden samt forbrugssammensætningen med relativt mange sommerhuse til to af vandværkerne (sommerhuse med et et uforholdsvis lille vandforbrug). Registerring af vandforbrug sker i dag via analoge vandmålere, hvilket betyder, at kunderne selv forestår aflæsning og indberetning af vandforbrug til AquaDjurs. En meget stor del af kunderne tjekker ikke løbende deres vandmåler, og bliver derfor i tide ikke opmærksomme på et eventuelt forhøjet vandforbrug forårsaget af brud eller et løbende toilet etc. Med henblik på forbedring af kundeservicen vil der kunne indføres områdesektioneringer af ledningsnettet forsynet med elektronisk overvågning, kombineret med elektroniske vandmålere hos den enkelte kunde. Kunderne vil herved få mulighed for at følge deres eget forbrug lettere, ligesom AquaDjurs får mulighed for at varsko kunder i tilfælde af unormalt forbrugsmønster og opdage lækager. 3

4 Ingen. Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og kommer med forslag til mulige fremadrettede tiltag i forhold til kundetilfredshed og serviceniveau. Såfremt bestyrelsen ønsker at investere yderligere ressourcer heri, bør det ske via et servicemål med henblik på indarbejdelse i selskabets fremadrettede prisloft. Med afsæt i tidligere beslutning om at øge ambitionerne i forhold til kundetilfredshed og serviceniveau besluttede bestyrelsen, at selskabet skal ansøge om tillæg til miljø- og servicemål for prisloft 2016 relateret til de beskrevne aktiviteter. I forhold til temaet øget kendskabsgrad suppleres med en kundeundersøgelse relateret til AquaDjurs Afdrags- og abonnementsordning Folketinget har i januar måned 2015 vedtaget lov om afdragsordninger ved påbud om forbedret spildevandsrensning (afdragsordning) samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering (abonnementsordning). Afdragsordning (skal) Hensigten er, at ejendomme, der ikke selv kan finansiere opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning, skal have hjælp i form af tilbud om etablering og en tilhørende afdragsordning fra områdets spildevandsselskab. Det er kommunalbestyrelsen der træffer afgørelse om retten til tilbud om afdragsordning. I så tilfælde skal spildevandsforsyningsselskabet, efter ejendomsejerens anmodning, fremsende et tilbud om etablering og afdragsordning for betaling. Afdragsordningen gælder dels for det åbne land (ikke ret mange tilbage i Norddjurs) samt dels for nye ejendomme der tilsluttes kloak i henhold til spildevandsplanen (Ring, Søby, Ginnerup), men ikke separatkloakering i eksisterende forsyningsområder. I regi af brancheforeningen Danva er der igangsat udarbejdelse af paradigme materiale til brug for den praktiske håndtering. Abonnementsordning (kan) Spildevandsselskaber vil kunne tilbyde ejendomsejere at stå for drift og vedligeholdelse af ejerens spildevandsanlæg, mod at ejendomsejeren løbende betaler udgifterne hertil. Ordningen er bl.a. mundet på kommuner, der står foran 4

5 store separeringsprojekter, hvor grundejere kan have problemer med at finansiere udgifterne til den interne separering. Ordningen afføder en række juridiske forhold, der aktuelt ikke er afklaret. Ingen. Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og anbefaler at AquaDjurs følger udviklingen. Principper for implementering af afdragsordningen tages op til drøftelse, når den første henvendelse forelægger, mens abonnementsordningen indtil videre ikke tilbydes. Bestyrelsen besluttede, at principper for implementering af afdragsordningen tages op til drøftelse, når den første henvendelse forelægger, mens abonnementsordningen indtil videre ikke tilbydes Intern overvågning, årsberetning 2014 Selskabet skal i henhold til vandsektorloven etablere et program for intern overvågning med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der skal medvirke til at selskabet ved aftaleindgåelse forvalter kundernes / borgernes penge bedst muligt. Overvågningsprogrammet skal sikre, at vandselskabets aftaler indgås på markedsvilkår. Det betyder ikke at alle selskabets aftaler skal udbydes, men at selskaberne skal have undersøgt markedet inden aftaleindgåelse. Med andre ord at indkøb er sat i system og effektiviseret. Som led i den interne overvågning skal selskabet årligt indsende en årsberetning med tilhørende revisorerklæring til Forsyningssekretariatet. Jf. overvågningsprogrammet for AquaDjurs as, sker der en halvårlig afrapportering til bestyrelsen med status for og revurdering af aftaler med længere løbetid. I tilknytning til sagen bemærkes, at revisionen forventes at give en anmærkningsfri revisorerklæring i forhold til den interne overvågning i AquaDjurs. Program for selskabets interne overvågning, ajourført februar Årsberetning 2014 intern overvågning, AquaDjurs. Halvårsrapportering, 2. halvår

6 Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager årsberetning 2014 samt halvårsrapportering, 2. halvår 2014 for den interne overvågning til efterretning. Årsberetningen offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen tog årsberetning 2014 samt halvårsrapporteringen for den interne overvågning til efterretning. Årsberetningen offentliggøres på selskabets hjemmeside Orienteringssager til eventuel drøftelse Vejviseren 2015 Fokuspunkterne for det kommende år fremgår af Vejviseren for 2015, der indgår som bilag til sagen Vandsamarbejde Vest, status Bestyrelsen har på temamøde den besluttet, at fortsætte i Vandsamarbejde Vest og dermed indgå i stiftelse af et fælles selskab. I den mellemliggende periode har vandværkerne i Auning, Vivild, Hevring og Holbæk truffet samme beslutning. Endelig beslutning i Øster Alling forventes truffet den på en ekstraordinær generalforsamling AquaDjurs og aktieselskabsbenævnelse Affødt af en kundehenvendelse er selskabet blevet opmærksom på, at aktieselskabsbetegnelsen i dag ikke anvendes korrekt. Det fremgår af selskabsloven, at aktieselskaber skal benytte betegnelsen aktieselskab eller forkortelsen A/S. Forkortelser som f.eks. as kan ikke anvendes. Ændringerne indarbejdes fremadrettet i selskabets forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser samt på selskabets hjemmeside etc Udvikling i rentemarkedet Affødt af udviklingen i rentemarkedet har der været en forespørgsel til Kommunekredit omkring muligheder for refinansiering af selskabets fastforrentede låneportefølge. Konklusionen er, at en eventuel refinansiering samlet set ikke vil give vil give en økonomisk besparelse. Renteaftalen i forhold til selskabets daglige bankforretninger tager afsæt i et tillæg / fradrag til Nationalbankens Indskudsrentebevis (NIB), der således i praksis er referencerenten. Med afsæt i den aktuelle rentesituation med en negativ NIB, er der indgået en aftale med banken, der betyder, at der lægges en nedre grænse for referencerenten på -0,25 %. 6

7 Anlægsplan vandforsyning, opfølgning Selskabet har modtaget formel henvendelse fra en ny forbruger i Georgsmindeområdet, der skal forsynes i Herudover behandles aktuelt yderligere en henvendelse. Med reference til takststrategien og herunder bestyrelsens tidligere behandling af sagen vedrørende Georgsminde, kan der blive behov for låneoptagning til finansiering. Direktør og bestyrelsesformand bemyndiges til at igangsætte nødvendige tiltag, såfremt der bliver behov herfor Ren besked, arbejdsmiljø i AquaDjurs I AquaDjurs har vi stort fokus på arbejdsmiljø og arbejdshygiejne. Arbejdsopgaverne spænder vidt og de forskelligartede opgaver stiller forskellige krav i forhold til arbejdsmiljø og hygiejne. Som et supplement til personalehåndbogen er der udarbejdet en informationspjece; Ren besked, arbejdsmiljø i AquaDjurs. Pjecen er forankret i arbejdsmiljøorganisationen og sendes nu til høring i respektive teams. Vejviseren Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev i tilknytning til sagen kort orienteret om en igangsat økonomisk analyse relateret til den fremtidige spildevandsstruktur på Djursland. En analyse der gennemføres i et samarbejde mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs Meddelelser fra formanden Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende: Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde. Dialogmøde med Erhvervsudvalget. Jubilæumsudvalg, status. Generalforsamling Ingen. 7

8 Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. Ad. Jubilæumsudvalg, status Arrangementet gennemføres den og det foreløbige indhold tager afsæt i; morgenmøde, skolearrangement (orienteringsløb, fodbold ell. lign.), reception, åbent hus og festaften for medarbejdere og bestyrelse. Budgetgrundlag DKK Der blev stillet forslag om flytning af skoleaktiviteter til et særskilt arrangement Skolernes dag Underskrivelse af referat fra sidste møde Referatet fra dialog- og temamøde afholdt den er fremsendt pr. mail og der er ikke indkomne bemærkninger. Referatet blev underskrevet Eventuelt Sygeorlov Der er indkommet en anmodning om sygeorlov fra et af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesformand og direktør tager kontakt til suppleanten. Kommende møder etc.: - Dialogmøde Vandcenter Djurs (formandsskab og direktør), torsdag den 9. april. Kl (opfølgning på møde november 2014). - Generalforsamling AquaDjurs, mandag den 13. april, kl Bestyrelsesmøde, mandag den 11. maj, kl Strategiseminar, mandag den 15. juni 2015 (dagsarrangement) 8

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere