SMS - begrænsningens kreativitet Kvalitativ undersøgelse af 302 SMS-beskeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMS - begrænsningens kreativitet Kvalitativ undersøgelse af 302 SMS-beskeder"

Transkript

1 SMS - begrænsningens kreativitet Kvalitativ undersøgelse af 302 SMS-beskeder BA-projekt Andreas Hagerman Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab Københavns Universitet Vejleder: Elisabeth Engberg-Pedersen

2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 SMS-forskningen i dag.5 Hvad er SMS?..5 Hvad bruges SMS til?.5 SMS-forskningen indtil nu..6 CMC (Computer Mediated Communication) 8 Skrift eller tale? Crystals teori om netspeak. 8 Normbegrebet og sociolingvistikken.10 Normbegrebet SMS-ortografi i forhold til normal dansk ortografi...11 Metode..12 Indsamling af data og rekruttering af undersøgelsespersoner 12 Problemer ved den anvendte indsamlingsmetode 13 Bearbejdning af datamaterialet 14 Resultater og analyse af empirisk materiale..15 Gennemsnitslængde..15 Hyppighedsliste...16 Mediespecifikke faktorer 17 Syntaktiske reduktioner 17 Leksikalske reduktioner...17 Forkortelser..17 Vokal-elision.18 Tegnsætning 19 Udeladelse af mellemrum..20 Særskrivning af sammensatte ord...20 Kreativ sprogbrug 20 Afvigende stavning...20 Talesprogsnær stavning Engelske ord...21 Ekspressiv udnyttelse af ortografiske tegn...22 Store eller små bogstaver.. 22 Rebusskrift 22 Regibemærkninger, akronymer og smileys.23 Sammenfatning, resultater.24 Diskussion 25 Stavefejl, forkortelse eller kreativ normafvigelse eller alle tre?..25 Kreativ normafvigelse 26 Forholdet mellem SMS og tale 27 Konklusion 28

3 Perspektivering 29 Litteratur..29 Bilag.32 Alfabetisk liste over forkortelser i SMS-korpuset 32 Rekrutteringsbrev 33 Profiltekst på Boogies hjemmeside..34 Standardsvar til respondenter 34

4 Indledning Den informationsteknologiske tidsalder er over os, og elektroniske kommunikationsmidler som internet og mobiltelefoner har vundet stor udbredelse. Dette bachelorprojekt i lingvistik handler om den lille del af den elektroniske kommunikation, som kaldes SMS-beskeder - korte tekstmeddelelser sendt mellem mobiltelefoner. Mobiltelefoni og SMS-kommunikation er eksploderet inden for de senere år og har efterhånden udviklet sig til en central kommunikationsform. Især hos unge mennesker er teknologien slået igennem, og sociologiske undersøgelser (f.eks. Jessen 2002) peger på, at mobiltelefonen for mange unge fungerer som en livline til et socialt netværk. Samtidig er massemedierne fulde af notitser og artikler om sprogbrugen i SMS, men endnu er emnet underrepræsenteret inden for den videnskabelige forskning. Da jeg personlig havde lyst til at arbejde praktisk med noget aktuelt, så jeg det derfor som en udfordring at tage emnet op i et bachelorprojekt. En opgave om SMS kan gribes an på mange måder. Denne opgave bygger på et datasæt af 302 indsamlede SMS-beskeder, som analyseres kvalitativt. Det er ikke formålet at foretage en form for repræsentativ undersøgelse, men at belyse, hvad der karakteriserer udtrykssiden af sprogbrugen i et overskueligt korpus af SMS-beskeder. Den potentielle konflikt mellem SMS-mediets begrænsninger (bl.a. den øvre pladsmæssige begrænsning på 160 tegn og den motoriske/tekniske anstrengelse ved at skrive på det lille tastatur) og dets potentialer med hensyn til identitet i sprogbrug belyses gennem en analyse af form. Nærmere bestemt sætter jeg sociolingivistikkens teorier om norm og om identitet i sprogbrug op imod Crystals netspeak-teori og SMS-mediets specifikke karakteristika. Det er således en klassisk problemstilling mennesket over for maskinen som præger fremstillingen. Undervejs i opgaven undersøger jeg, hvad der karakteriserer SMS i forhold til normal skrift, særligt om der er et andet forhold mellem tale og ortografi i SMS end i normal skrift. Opgaven er på traditionel vis delt op i fire hoveddele; indledningsvis beskriver jeg, hvad SMS egentlig er og præsenterer noget af den nyeste forskning inden for området samt anlægger min egen vinkel på emnet. Dernæst følger et metodeafsnit, som følges af et kombineret resultat- og analyseafsnit, og afslutningsvis bringes en sammenfattende diskussion samt en konklusion.

5 En stor tak går til de mennesker, som var så venlige at stille deres private SMSbeskeder til min rådighed. SMS-forskningen i dag Hvad er SMS? SMS er en forkortelse for det engelske Short Message Service og vedrører tekstbeskeder på op til 160 tegn inklusive mellemrum sendt over GSM-nettet til og fra mobiltelefoner. Det er gratis at modtage en SMS-besked, mens det typisk koster mellem 25 og 50 øre at sende en besked, afhængig af abonnement og mobiltelefonudbyder. Den første SMS-besked blev sendt i England i 1992, og siden da er kommunikationsformen vokset eksplosivt. I andet havlår af 2002 blev der således i Danmark alene afsendt 906 mio. SMS-beskeder, mens antallet af mobiltelefonabonnementer pr. 100 indbygere var 77,3 mod 72,7 fastnetabonnementer (Itog Telestyrelsen 2003). Hvad bruges SMS til? SMS bruges i overvejende grad som privat kommunikationsmiddel mellem mennesker, som kender hinanden godt (f.eks. Thurlow 2003). Inden for denne anvendelse opstiller Thurlow i sit studie af 159 ældre teenagere hele 9 forskellige kategorier af beskeder, alt efter hvilken kommunikativ funktion de udfylder. Høj grad af intimitet og relationel orientering er karakteristisk for indholdet af SMS-beskeder. Visse avancerede mobiltelefoner kan sende gruppebeskeder til op til seks mobiltelefoner/personer ad gangen, men derudover er hovedparten af SMS-kommunikationen dialogisk og foregår altså overvejende mellem to personer ad gangen. SMS kan imidlertid også bruges til mange andre formål, f.eks. betaling af parkeringsafgift eller kontrol af bankkonti, og mange direkte fjernsynsudsendelser gør brug af SMS-afstemninger, men disse former for anvendelse er ikke så sprogligt interessante, da de ofte blot vil indeholde en enkelt eller ganske få forudbestemte karakterer. På de fleste mobiltelefoner er der afsat ni taster til at dække alle alfabetets bogstaver samt diverse tegn. Således dækker en enkelt tast altså over adskillige symboler, hvilket medvirker til at gøre udformningen af en meddelelse ret omstændelig. F.eks. vil

6 produktionen af beskeden Hej Silas kræve op til 33 tryk på mobiltelefonens tastatur (afhængig af mobiltelefonmærkets software). Visse mobiltelefoner har indbygget en såkaldt intelligent ordbog, som ved hjælp af et ordgenkendelsessystem løbende foreslår de mest almindelige ord, som begynder med det bogstav, forfatteren har indtastet. En sådan funktion kan lette skrivearbejdet, men har også nogle uheldige stavemæssige konsekvenser, som jeg kommer ind på senere. Rent teknologisk er der tale om såkaldt lavbåndbreddebeskeder, hvilket indebærer, at der ikke er mulighed for at skrive med anderledes skrifttyper, eksempelvis kursiv eller fed, eller for at tilføje multimedieindslag. SMS er en asynkron kommunikationsform, hvilket medfører, at kommunikation fra og til den enkelte mobiltelefon ikke kan ske samtidigt, og at modtageren ikke kan se beskeden, mens den udformes. Dette medfører yderligere, at der ikke er noget tidspres under produktionen af en meddelelse, som der f.eks er det ved almindelig samtale, telefonsamtale eller i de elektroniske kommunikationsformer chat og instant messaging, og SMS kan derfor også kaldes ikke-spontan. Det, der især er blevet undersøgt i akademiske projekter, er konsekvenserne af sådanne forhold, sprogligt såvel som sociologisk. SMS-forskningen indtil nu I kraft af at den første SMS-besked blev sendt i 1992, er det begrænset, hvad der er blevet skrevet om og forsket i emnet, hvorfor det kan være vanskeligt at finde relevant publiceret litteratur. Der er foretaget mange empiriske undersøgelser, men mere teoretisk stof er svært at opdrive. Akademiske undersøgelser af SMS har typisk lagt sig inden for den kommunikationsteoretiske retning kaldet CMC, dvs. Computer Mediated Communication, hvor imidlertid andre elektroniske kommunikationsformer som f.eks. chat og e-post har nydt langt større opmærksomhed end SMS. Det skal være usagt, hvad der er årsagen til denne vægtning af interesse, men det kan have at gøre med, at SMS adskiller sig fra de traditionelle elektroniske kommunikationsformer ved ikke at være egentlig computermedieret, hvilket besværliggør en eventuel dataindsamling. Inden for den mere lingvistisk rettede del af CMC undersøges det typisk, hvorledes mediespecifikke variabler som f.eks. synkroni (hvorvidt kommunikationen er synkron som online chat over for asynkron kommunikation som e-post), skærmstørrelse, øvre grænse for tekstlængde (f.eks. de 160

7 tegn i SMS) og mulighed for anvendelse af multimedie-indslag (f.eks. avanceret grafik, video og lyd) påvirker sproget i den respektive elektroniske kommunikationsform. Nedenfor opridser jeg nogle af de senest publicerede forskningsresultater, som fokuserer på sproget i SMS-beskeder, og som jeg selv har anvendt i mit research-arbejde på denne opgave. Ling (2003) har siden midten af halvfemserne gennemført adskillige undersøgelser omkring mobiltelefoni og unge i Norge, primært med et sociologisk udgangspunkt, ligesom Kasesniemi og Rautiainen (Kasesniemi m.fl. 2002) i Finland siden 1997 har undersøgt de unges mobiltelefonkultur. Både Ling og Kasesniemi og Rautiainen finder, at mobiltelefonen spiller en vigtig rolle for unges selvforståelse og deres integrering socialt. Disse resultater går fint i tråd med Jessen (2002), som ligeledes konkluderer, at mobiltelefonen fungerer som livline til et socialt netværk hos unge. Disse undersøgelser har ikke fokus på sproget i SMS, men viser, at identitetsdannelse og mobiltelefoni/sms står i en særlig forbindelse, hvilket også skal komme frem i min opgave. Mere lingvistiske undersøgelser er repræsenteret ved Thurlow (2003) fra Wales, Hård af Segerstad (2002) fra Sverige, Döring (2002) og Schlobinski m.fl. (2001) fra Tyskland, som alle er interessante ved ud over at være udført af lingvister - at præsentere resultater, der i varierende grad er sammenlignelige med resultaterne i mit projekt. Ved hjælp af en undersøgelse, der bruger sociolingvistiske metoder, argumenterer Thurlow (2003) imod tidens populære antagelser uden empirisk fundament om unges specialiserede sprog i SMS og finder i stedet, at det mest interessante ved SMS er, at det bruges som en ny måde til at opretholde sociale relationer på. Det mest opsigtsvækkende ved Thurlows arbejde er imidlertid hans antagelse, at sproget i SMS drives af tre sociolingvistiske maksimer; 1) korthed og hurtighed, 2) paralingvistisk erstatning (f.eks. kompensation for prosodiske effekter) og 3) fonologisk tilnærmelse. Umiddelbart er det måske svært at forbinde ovennævnte punkter med sociolingvistik, men det er Thurlows egne ord. Hård af Segerstad (2002) undersøger, hvorledes svensk bruges i fire forskellige elektroniske kommunikationsformer (heriblandt SMS). Hun undersøger, hvilke tale- og skriftsprogstræk der kan spores i hver enkelt kommunikationsform. Desuden opstiller hun en teori med et hierarki af faktorer (situation, udtryksmåde og synkronicitet), som er afgørende for, hvordan mennesket tilpasser sprogbrugen det enkelte elektroniske medie.

8 Schlobinski m.fl. (2001) undersøger i deres pilotprojekt, hvordan 160-tegnsformatet påvirker den sproglige variation, idet de lægger særlig vægt på typografien i SMS. Döring (2002) undersøger SMS-sprogets forkortede former og diskuterer, hvad der genererer det specielle sprog i SMS om det er de mediespecifikke karakteristika, eller der også er tale om en form for indentitetsfunktion, som spiller en rolle, når man f.eks. skriver ru2cnmel8r ( are you two seeing me later? ). Jeg vender tilbage til disse fire publikationer i min egen analyse og diskussion. CMC (Computer-Mediated Communication) Skrift eller tale? Crystals teori om netspeak I Crystals populærvidenskabelige bog om elektronisk kommunikation, Language and the Internet, beskriver han, hvorledes Netspeak, som er et generelt ord for elektronisk medieret sprog, i dets forskellige afskygninger kan gøre nogle tradtitionelle sproglige aktiviteter lettere, men har svært ved at håndtere andre. Kernen i denne sag synes at være forholdet mellem talt og skrevet sprog. Mange forfattere har kaldt sproget i e-post og SMS for written speech (f.eks. Shortis 2001), mens Crystal selv går så langt som til at kalde netspeak noget helt nyt; The kind of language which is on the Internet in its different situations, though displaying some similarities with other forms of communication, is fundamentally different from them For Netspeak is something completely new. It is neither spoken writing nor written speech. (Crystal 2001, s. 238). Crystal skriver om sprogets forskellige manifestationer i urtiden som tale- og tegnsprog, siden ledsaget af skriften og nu endnu en version: det, han kalder netspeak, som er en selvstændig form for sprog, der ud over at gøre brug af træk, som hører til på begge sider af skellet mellem tale og skrift, også har helt egne elektronisk medierede træk. Crystal opstiller syv punkter, hvor skrift og tale sammenlignes. Ganske kort er tale typisk time-bound, spontaneous, face-to-face, socially interactive, loosely structured, immediately revisable, and prosodically rich (Crystal 2001, s ), mens skrift derimod

9 typisk er space-bound, contrived, visually decontextualized, factually communicative, elaborately structured, repeatedly revisable, and graphically rich. (Crystal 2001, s. 28). Situationerne, som den elektroniske kommunikation udføres i, er ifølge Crystal tidsbundne, flygtige (i og med at en besked kan slettes), og de kræver eller forventer et umiddelbart svar og udviser meget af den samme energi og påtrængende nødvendighed som ansigt-til-ansigt-konversation. Ud over at have flere grundlæggende træk fra talesprog adskilles netspeak til gengæld fundamentalt fra tale ved at mangle løbende feedback fra modtageren når man skriver en SMS-besked (eller et e-brev) til en person, indtaster man bogstav efter bogstav, men disse bogstaver indløber ikke løbende på vedkommendes skærm, da beskeden først kan sendes, når den er skrevet helt færdigt. Afsender kan således ikke få løbende feedback, som man får i almindelige samtaler i form af øjenkontakt, nik med hovedet eller andre tilkendegivelser. Desuden er rytmen i en eventuel interaktion betydeligt langsommere, påpeger Crystal af forskellige årsager kan et svar tage fra få sekunder til flere dage om at ankomme, f.eks. kan modtageren være uden for mobilnettets dækningsområde, mobiltelefonen kan være slukket, og en helt tredje mulighed er, at modtageren vælger slet ikke at svare. Ydermere er alle former for computer-medieret kommunikation langsommere end almindelig tale det er ganske enkelt ikke muligt at taste lige så hurtigt, som man taler. Crystal behandler alle former for elektronisk kommunikation under et og fokuserer på lighederne mellem de forskellige versioner af netspeak, og denne reduktionistiske tilgang står i skarp kontrast til de fleste andre CMC-forskere, der snarere fokuserer på forskellene mellem de forskellige former for elektronisk kommunikation. Af de forskere, som nævnes her i opgaven, har Crystal den mest opsigtsvækkende vinkel på elektronisk kommunikation han mener ganske enkelt, at vi befinder os på kanten af den største sproglige revolution nogensinde. Normbegrebet og sociolingvistikken I lighed med en lang række andre humanistiske discipliner antager sociolingvisterne, at identitet i vid udstrækning udtrykkes og præsenteres gennem sprogbrug - således vurderes sproglig adfærd som acts of identity (Hudson 1996, s. 12) og det er i lyset af disse generelle teoretiske betragtninger, at analysen i denne opgave udføres. Mere

10 generelt skriver Mæhlum, at Identiteten utkrystalliseres i møtet mellom jeget og de andre (Mæhlum m.fl. 2003, s. 109). Ens person bliver hele tiden vurderet af andre gennem sproget. Gennem en såkaldt ekstern vurdering får sprogbrugeren tillagt en identitet af andre, og her kan der skelnes mellem ønsket identitet og uønsket identitet. Sidstnævnte kan opstå, når den eksterne vurdering ikke harmonerer med den interne vurdering, det vil sige den vurdering, man har af sig selv. Overfører man SMS-mediets karakteristika og terminologi til denne tankegang, fås nogle interessante iagttagelser. Det asynkrone element ved SMS, som fjerner tidspresset ved produktionen af en besked, gør kommunikationen ikke-spontan, hvilket er en væsentlig forskel fra normal tale, som oftest har udgjort fokus for sociolingvistiske undersøgelser. Især det manglende tidspres giver SMS-brugeren mulighed for nøje at overveje tekstens udformning, og det betyder således, at sproget i SMS primært kan ses som repræsenterende ønsket identitet i kraft af greater face management, som Thurlow kalder det med en reference til Goffman (Thurlow 2003, s. 14). Er man først enig i, at sproget er en afspejlning af identitet, at sproget er mere end blot et middel til at forstå og blive forstået, indebærer en sprogbrugers integrative indstilling her (Mæhlum m.fl. 2003), at han eller hun gennem at tage en sproglig kode i brug ønsker at signalere medlemskab af den sociale gruppe, som bruger det sprog. Normbegrebet Ifølge Mæhlum m.fl. (2003) er normbegrebet centralt, idet det er afgjørende for hvordan vi skal forstå menneskelige handlinger (Mæhlum m.fl. 2003, s. 101). Det er nødvendigt hele tiden at operere med to slags normer, de gruppebaserede normer og de individbaserede normer. På den ene side kan normen betragtes som de sociale og kollektive kræfter, som skaber konsensus og konformitet indadtil i en social gruppering. På den anden side har vi de individuelle og subjektivt baserede mekanismer, som resulterer i variation og heterogenitet inden for gruppen. De gruppebaserede normer har altså at gøre med at forsøge at indordne sig, at konvergere og signalere medlemskab, mens de individbaserede normer har at gøre med at skille sig ud, at divergere. Begge normtyper er til stede samtidigt og påvirker de valg, sprogrugeren hele tiden må træffe i forhold til at skabe nærhed til nogle og afstand til andre.

11 Med hensyn til skriftlig kommunikation er ortografi normalt præget af de gruppebaserede normer, hvor det handler om at indordne sig, således at individuel kreativitet holdes ned på et minimum. Hvor de gruppebaserede normer er i overtal, gives der ikke lejlighed til at afvige fra normen på det ortografiske plan, og her vil man altså se en vis udviskning af identitet. Jeg skal i det følgende se nærmere på de principper, som normal dansk ortografi hviler på. SMS-ortografi i forhold til normal dansk ortografi Når man læser en SMS-besked, er det ofte slående, at der er noget ortografisk interessant på spil. I dette afsnit vil jeg tage udgangspunkt i Hansens (1981) overvejelser omkring det danske sprog og skrift. Det undersøgte datamateriale er på dansk, dansk skrift, og i forbindelse med at undersøge, hvorledes SMS adskiller sig fra almindelig dansk ortografi, er en sammenligning naturligvis oplagt. Hansen nævner tre principper, som en ortografi kan bygge på. Det grundlæggende princip kaldes det fonematiske princip, som tilstræber en overensstemmelse mellem ortografisk form og talesprog, og kort fortalt er hovedideen, at til hvert bogstav svarer ét fonem. Det morfematiske princip, som også kaldes tegnkonstansprincippet, bygger derimod på morfemer, altså mindstetegn, og sikrer en vis kontans ved at samme morfem staves ens uanset allomorfisk variation (f.eks. som følge af tryk eller sammensætninger, f.eks. staves morfemet bag ens i bag! og bagværk). Endelig går traditionsprincippet ud på at beholde traditionelle stavemåder på trods af lydudviklinger, der har ført til forandring i udtalen. Stavemåder, som gør brug af traditionsprincippet, ses oftest i højfrekvente ord, som på grund af hyppigheden ikke volder staveproblemer hos sprogbrugerne. I et ideelt ortografisk system kan man slutte sig til udtale ud fra skriften og omvendt. Oprindelig er stavning afledt af udtalen, men da dansk er et gammelt skriftsprog, og da skriften udvikler sig langsommere end udtalen, er der efterhånden opstået en stor afstand mellem dansk skrift og udtale, hvilket Hansen (1981) ser som en stor årsag til stavefejl. Noget andet er, at det er blevet vedtaget at anvende det latinske alfabet, som ikke nødvendigvis passer lige godt i alle henseender til dansk, hvilket alt andet lige må påvirke stavningen. I opgavens analysedel ser jeg nærmere på de principper, som ortografien i SMS bygger på.

12 Metode Indamling af data og rekruttering af undersøgelsesdeltagere At indsamle autentiske SMS-beskeder kan være besværligt, og det faktum, at der selv i SMS-korpuset til Hård af Segerstads ph.d.-afhandling figurerer beskeder fra forfatterens venner og familie, giver et praj om vanskelighederne forbundet med indsamling af data. Med hensyn til indsamling af empirisk datamateriale er det nemlig ikke muligt at få adgang til SMS-beskeder på samme måde, som man eksempelvis kan gå ind i et chat-rum på Internettet og udprinte en session af vilkårlig varighed. Man kunne forvente sig at finde det mest veludviklede SMS- sprog blandt mobiltelefonbrugere, der har et stort SMS-forbrug og som er velbevandrede inden for mediet. Blandt andre Döring (2001) nævner, at unge og unge voksne sender flest SMSbeskeder. Jeg valgte derfor at kontakte et antal seere af ungdomsprogrammet Boogie, som henvender sig til unge i alderen år. Da SMS tillige er en væsentlig del af programmets koncept (i hver udsendelse tages et emne op til debat pr. SMS, og diverse konkurrencer gennemføres pr. SMS), var det oplagt at rekruttere undersøgelsesdeltagere fra den hjemmeside, som er tilknyttet programmet. På denne hjemmeside har brugerne oprettet profiler med brugernavn, alder og køn. 200 brugere i alderen år fik i dagene 21-28/ tilsendt et rekrutteringsbrev (vedlagt som bilag), hvori de blev spurgt, om de ville deltage i et projekt om SMS-sprog. Igennem en uge skulle de skrive alle deres afsendte SMS-beskeder ned og til sidst sende dem til mig i et e-brev. Det viste sig dog hurtigt, at det var for tidskrævende at medvirke i projektet i en hel uge, og rekrutteringsbrevet blev derfor omformuleret, således at man ved at deltage kun skulle bidrage med 10 (eller flere) afsendte SMS-beskeder. For at kunne se brugernes profiler og skrive til dem, var jeg nødt til selv at oprette en profil (se bilag) på Boogies hjemmeside, hvor jeg indsatte en kort tekst om mig selv og projektet. Med det ofte intime indhold i SMS-beskeder taget i betragtning lagde jeg i brevet vægt på, at det var anonymt at deltage, og hvis der figurerede eventuelle navne i beskederne, var respondenterne velkomne til at skrive XXX i stedet for f.eks. Ole. Af videnskabsetiske hensyn var det ikke muligt også at anvende personers modtagne beskeder, da det ville

13 blive for besværligt at indhente tilladelse til at bruge beskederne fra potentielt mange flere forskellige forfattere. Hvis folk svarede positivt til at medvirke, sendte jeg dem endnu et brev, hvori jeg forklarede, at de skulle gemme deres afsendte SMS-beskeder i deres mobiltelefoner og så til sidst kopiere dem ordret til e-post, som skulle sendes til mig. Jeg understregede vigtigheden af, at beskederne blev overført korrekt til e-post, således at f.eks. tryk- og stavefejl bevaredes, hvilket kan have afskrækket svage stavere. Af de 200 adspurgte svarede 22 personer fordelt på 17 piger og 5 drenge positivt på henvendelsen, men kun 12 personer, 9 piger (1 på 14, 1 på 15, 2 på 16, 3 på 17 og 2 på 20 år) og 3 drenge (på henholdsvis 15, 17 og 22 år), valgte rent faktisk at deltage, da det kom til stykket. De 12 unge bidrog med i alt 152 SMS-beskeder. For at få et større SMS-korpus valget jeg at udbygge datagrundlaget med 150 SMSbeskeder vist i bunden af fjernsynsskærmen under nogle af Boogie-udsendelserne. I starten af marts 2003 blev 5 udsendelser optaget på video, og de viste beskeder blev efterfølgende indtastet på pc. Problemer ved den anvendte indsamlingmetode Fordelen ved at bruge SMS-beskeder vist i TV som data-materiale er, at forfatterne af beskederne ikke ved, at beskederne bliver brugt i et projekt. Da beskederne vises offentligt, vil de sandsynligvis adskille sig fra almindelige SMS-beskeder på det indholdsmæssige plan eksempelvis kunne man forestille sig, at beskeder af intim og selvudleverende karakter var i mindretal men da formen snarere end indholdet er denne opgaves fokus, er det af mindre betydning. Den anvendte indsamlingsmetode giver heller ikke mulighed for at sammenstykke egentlige SMS-dialoger, og det er ikke muligt at se, om den enkelte besked f.eks. er sendt som et svar eller er en del af et længere dialogforløb med mange beskeder involveret. Da det ikke er turtagning, som undersøges her i opgaven, er dette heldigvis ikke et problem, men dermed ikke sagt, at udtrykssiden ikke påvirkes af beskedens placering i en kommunikation. Problemet ved denne internet-baserede indsamlingsmetode er, at mødet med undersøgelsesdeltagerne kun finder sted på nettet, og teoretisk set behøver hverken deres personlige data eller SMS-beskederne, de har bidraget med, at være i overensstemmelse med virkeligheden.

14 Mere specifikt for netop Boogies hjemmeside er det, at brugerprofilerne ofte har præg af en form for kontaktannonce, og hjemmesiden lægger op til at blive brugt til at finde venner, eksempelvis har hver profil en gæstebog og en tilføj-som-ven-funktion. Brugerne skriver typisk, hvilken slags musik de bedst kan lide, hvordan de ser ud og hvad de laver i deres fritid. Det var derfor vigtigt for mig at anlægge en sober tone i rekrutteringsbrevene og i min egen profiltekst, så der ikke kunne opstå tvivl om mine hensigter ved at kontakte de unge mennesker. En af informanterne, en 14-årig pige, måtte da også først sikre sig, at projektet ikke involverede noget med at vi skulle mødes, inden hun indvilgede i at deltage. Således er datasættet, som ligger til grund for undersøgelsen, en kombination af to forskellige slags SMS-beskeder, herefter refereret til som henholdsvis de private beskeder og Boogie-beskederne. Dette er ikke optimalt, men man må nok se i øjnene, at sådan er vilkårene for empirisk dataindsamling. Bearbejdning af datamaterialet Efter nogle få indledende sammenligninger af de to datasæt, som viste, at de ikke adskilte sig nævneværdigt med hensyn til ord- eller beskedlængde, sammenførtes alle 302 beskeder i ét elektronisk dokument med henblik på at udføre nogle simple kvantitative udregninger ved hjælp af de forskellige ordoptællingsfunktioner, som Microsoft Word stiller til rådighed. Dette program har den brist, at det ikke er i stand til at skelne mellem leksikalske enheder, som ikke adskilles af et mellemrum, som det ikke er ualmindeligt at se i SMS-beskeder, f.eks. angives nedenstående besked til at indeholde 26 ord i stedet for det korrekte 32: [Hej ven!festen var helt ok..det var sjovt at slå katten af tønden igen.vi sumper også til lovesongs hernede.hvordan går det ellrs med jer?ka du undvære ham?knus] Hver enkelt besked blev siden analyseret kvalitativt i forhold til typografi og form. I analysen af de enkelte beskeder opstod der løbende problemer og tvivlstilfælde når en undersøgelsesdeltager f.eks. skriver sån, er det så et udtryk for personens normale måde at stave til sådan på, eller er det kun i SMS, at vedkommende staver sådan? Her har jeg på egen hånd været nødt til at foretage nogle skønsmæssige vurderinger.

15 Under arbejdet med opgavens analysedel har jeg som en ivrig bruger af mobiltelefoni og SMS været heldig at kunne trække på min egen praktiske viden og erfaring på området, hvilket har været en forudsætning for at kunne gennemskue de praktiske anstrengelser, der ligger bag udformningen af mange SMS-beskeder. Resultater og analyse af empirisk materiale Jeg har valgt ikke at vedhæfte datamaterialet som bilag, da det fylder for mange sider. I stedet ledsages mange af underafsnittene i denne del af opgaven af illustrerende eksempler på beskeder, hvorved mine pointer forhåbentlig fremstår tydeligere. Gennemsnitslængde Gennemsnitslængden pr. besked er på 101,8 tegn (inklusive mellemrum), og beskederne indeholder i gennemsnit 19,5 ord. Beskedernes længde varierer dog lige fra et enkelt tegn (f.eks.? ) til at udnytte alle de 160 tegn. Disse resultater kan sammenlignes med Hård af Segerstad (2002) og Thurlow (2003), som finder en gennemsnitslængde på henholdsvis 64 og 65 tegn og kun 14 og 14,8 ord pr. besked. Umiddelbart kunne man mistænke, at min undersøgelses uensartede datamateriale data inkluderede SMSbeskeder fra TV - kunne være årsagen til, at beskederne generelt er så meget længere end i de to andre undersøgelser, men dette er ikke tilfældet, da selv de private beskeder har en gennemsnitslængde, der er væsentlig længere end Thurlows og Hård af Segerstads. Gennemsnitslængden i de private beskeder er således på 96,7 tegn, mens Boogie-beskederne har en gennemsnitslængde på 107 tegn. Ud over at de to andre undersøgelser er på engelsk og svensk, skal forklaringen snarere findes i respondenternes alder i de respektive undersøgelser. Den svenske undersøgelse har således anvendt personer i slutningen af tyverne, mens de engelske undersøgelsesdeltagere ikke var under 18 år, hvilket skal ses i forhold til en gennemsnitsalder på 17,2 år i denne undersøgelse. Det er rimeligt at tro, at mere etablerede og voksne mennesker bruger SMS til mere praktiske beskeder med en mere kort og præcis form.

16 Hyppigst forekommende ord og tegn. 584 forekomster der 59! 245 vi 57 jeg 189 ikke 55, 188 ) 52 det 145 mig 49 og 138 d 45? 116 skal 42 en 108 men 42 i 93 kan 40 du 89 dig 36 at 86 : 33 ska 76 j 31 til 74 knus 31 har 67 r 31

17 I hyppighedslister medtages normalt kun ord, men her har jeg valgt også at medtage alle tegn, da jeg føler, at disse tegns vigtige funktioner i SMS-beskederne retfærdiggør en plads i listen. Et hurtigt blik på listen viser da også, at korpuset ud over almindelige ord og bogstaver indeholder mange andre tegn, hvoraf flere optræder hyppigt. Mest iøjefaldende er det, at punktum og udråbstegn indtager de to første pladser, mens komma, spørgsmålstegn og sågar en afsluttende parentes også er med blandt de 18 hyppigste poster. Deres placering i selve listen er dog ikke så interessant som antallet af forekomster for hver enkelt tegn, som kommenteres nedenfor. Mediespecifikke faktorer De forskellige mediespecifikke karakteristika omtalt i afsnittet Hvad er SMS? kan være årsagen til, at beskederne i datamaterialet helt generelt er gennemsyret af forskellige former for reduktioner. I det følgende vil jeg præsentere disse forskellige former for reduktioner. Eksempler på beskeder gengives mellem kantede parenteser, og eventuelle kursiveringer i beskederne er mine. Syntaktiske reduktioner Subjektudeladelse Subjektudeladelse forekommer i alt 44 gange i korpuset. I overvejende grad drejer det sig om udeladelse af det personlige pronomen i første person: [Torsdag er fin med mig! Har nemlig ikke særlig mange lektier for tiden så det er rart! Glæder mig allerede! c",) knus] Leksikalske reduktioner Forkortelser Forskellige former for leksikalske reduktioner er meget hyppige, og forkortelser er en af datamaterialets mest almindelige former for reduktioner. Jeg har i denne forbindelse dog valgt at kalde alle former for leksikalske reduktioner forkortelser, da det er svært at definere en forkortelse præcist, hvis ikke man udelukkende taler om konventionelle forkortelser (f.eks. alm.). Korpuset indeholder i alt 59 types (se bilag); 7 konventionelle forkortelser (f.eks. alm)

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

20101025 Projekt (Modul 4) Sarah Celine Elving

20101025 Projekt (Modul 4) Sarah Celine Elving Indhold Indhold... 1 Indledning... 1 Forskningsspørgsmål... 1 Afgrænsning... 2 Begrebsafklaring... 2 Cyberhus... 2 Respondenter/Brugere... 2 Asynkron/synkron kommunikation... 2 Hvad er en chat?... 2 Emoticons...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1. Introduktion 1 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 2 Oversættelser vi elsker at hade 3 2.1 De professionelle tekstere 3 2.1.2 Ud med sproget (konsekvens

Læs mere

Sociale medier i virksomhedskommunikation. Speciale i kommunikation: Af: Sara Louise Barnholdt. Cand.ling.merc i engelsk og kommunikation.

Sociale medier i virksomhedskommunikation. Speciale i kommunikation: Af: Sara Louise Barnholdt. Cand.ling.merc i engelsk og kommunikation. Speciale i kommunikation: Sociale medier i virksomhedskommunikation Af: Sara Louise Barnholdt Cand.ling.merc i engelsk og kommunikation Vejleder: Henrik Køhler Simonsen Copenhagen Business School Juli

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Sms-litteratur findes det?... 2 1.2 Problemformulering... 3 1.3 Begrebsafklaring... 3 1.4 Afgrænsning... 4 2 Teori... 4 2.1 Analysemetode... 4 2.1.1 Genrebegrebet...

Læs mere

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen Maj 2013 Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen R o s k i l d e U n i v e r s i t e t M a s t e r i P

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed 26.03.2014 Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen

Læs mere