Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden..."

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde følger Birthe Petersen, Bjarke Klein, Hanne Pedersen, Helle Wagner Holm, Ida Husby, Jette Benn, Jørgen Kay, Rikke Kristensen, Thorbjørn Thorbjørnsen, Ulla Maria Mortensen, Vivi Frydendahl Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) Ane Kruse Dagsordenspunkter 1. Referat fra trepartsmøde Velkomst og godkendelse af dagsorden Indhold og profil Kvalitet Relevans og regional uddannelsesdækning Meddelelser Næste møde Eventuelt /14

2 1. Referat fra trepartsmøde Velkomst Uddannelseschef Ida Husby byder velkommen. Præsentation af deltagerne ved mødet. Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Referat Dagsorden godkendes. Mikala Hansbøl fra Forsknings- og Innovationsafdelingen i UCSJ spurgte, om hun måtte deltage i mødet, da hun i projektet VIOL arbejder med innovation. De fremmødte accepterede, at mødet blev lydoptaget, og at Mikala Hansbøl deltog i mødet. 2. Professionsspecifikke overvejelser, forventninger og behov for kompetenceudvikling i forhold til fremtidens krav om tværprofessionelt samarbejde, om innovation, om udvikling af velfærdsteknologi samt i forhold til inklusionsagendaen 2.1 Sagsfremstilling På baggrund af formiddagens diskussion sætter vi nu fokus på de tre temaer i relation vores profession. 2.2 Indstilling Drøftelserne danner baggrund for evt. anbefalinger til uddannelsen. Beslutningsreferat 2.3 Beslutningsreferat Velfærdsteknologi & Innovation Thorbjørn Thorbjørnsen tager ordet og fremhæver, hvordan han har tolket oplægget af Kathrine Eriksen om velfærdsteknologi. Han ser på, hvordan vores studerende skal stå rustet i forhold til dette, så de på SOSU området ville overveje at ansætte PBES. Han fremhæver de teknologiske kompetencer både som færdighed fra studiet men også som mulighed for aktiviteter i forhold til efter- og videreuddannelse. Som underviser på SOSU skal man forberede eleverne til kontakten til borgerne. Thorbjørn vil gerne udfordre, at vi ikke bare tror, at alle kan, og pointerer, at de studerende har stærke digitale kompetencer, når det handler om sociale medier, men ikke nødvendigvis som et værktøj. Ulla Maria Mortensen - den digitale færdighed som væsentlig kompetence. Ulla Maria foreslår, at der evt. kunne være et virksomhedsbesøg fra uddannelsen hos fx SOSU for at se, hvad der kunne evt. kunne mangle som kompetence hos PBES. Dette kunne danne grundlag for evt. efter- og videreuddannelsesaktiviteter. UMM fremhæver også vigtigheden af at arbejde med mod, nysgerrighed og beredvillighed. Helle Wagner Holm og Birthe Petersen ser ikke dette som en stor udfordring. De fremhæver IT som en kompetence de studerende besidder overordnet set, men hvorvidt det rummer velfærdsteknologisk forståelse, kan der stilles spørgsmål til. Ida Husby forklarer, at velfærdsteknologi inden for fødevare området må tolkes som innovation i bredere forstand. Vi skal her uddanne de studerende til at være kreative, se løsninger, tænke på tværs og samarbejde. 2/14

3 Bjarke Klein (studerende) fortæller om et BA-projekt, som omhandler nudging, og hvorledes det velfærdteknologiske kan implementeres, så der eksempelvis skabes mere fysisk aktivitet i hverdagen. Tværprofessionalitet Ulla Maria fremhæver, at det er et vilkår, at vi altid i vores profession har skullet arbejde tværprofessionelt, også fordret af, at vi har 3 studieretninger. Vi har det allerede i vores uddannelse, og derfor er det ikke nyt, men vi kan bidrage til at udvikle det tværprofessionelle felt, og hvordan dette kan gribes an. I det tværprofessionelle arbejde skal man kunne håndtere forstyrrelser. Videre fremhævede Ulla Maria, at det er en barriere, at praktik har så forskellige vilkår i PB-uddannelser. Nogle uddannelser har lønnet praktik, ligesom nogle uddanner til et lovbehæftet område. Dette kan vanskeliggøre at gennemføre samtidige praktikforløb. Hanne Pedersen bemærkede, at modul med tværfaglighed (modul 5) måske skulle ligge senere i uddannelsen. Mødet fandt det positivt at arbejde med eksempelvis tværprofessionelle praktikforløb, hvor studerende fra flere uddannelser arbejder sammen under deres praktikforløb. Inklusionstemaet I relation til dette tema drøftede vi det at være omsorgsgiver, og hvordan studerende kan inkludere borgere eksempelvis med empowerment-strategier. Mødet anbefalede uddannelsen at arbejde videre med, hvordan studerende/dimittender kan bistå, støtte, styrke borgerne. Velfærdssygdomme så skal der være en tidlig indsats. For skolerne kunne det fx være skolemad som er i fokus. Her kommer vores studerende i spil. Ved mødet blev det fremhævet, at de studerende agerer på baggrund af deres teoretiske viden, og at den i høj grad er koblet til praksis. Hvis man er stærkt faglig funderet kan dette lede til et bedre overblik i forhold til menneskelig forståelse. Det betyder dermed, at de kan møde det hele menneske med menneskelighed koblet til faglighed og ikke kun med faglig praksis. Det har dog vist sig, at studerendes overblik ikke altid og automatisk giver stærke personlige kompetencer, der kan bruges positivt i den professionelle relation med fx en borger. Det er også en personlig udviklingsproces, hvor træning i samtale er en nødvendighed. 3. Optag, beskæftigelse og dimittendanalyse 3.1 Sagsfremstilling Under dette punkt vil der være tre meget korte præsentationer. Ida Husby vil præsentere tal vedr. optag til uddannelsen, dernæst vil formand for uddannelsesudvalget Ulla Maria Mortensen præsenter data vedrørende beskæftigelse og sidst vil Ida præsentere hovedtal fra den nyeste dimittendanalyse. Vi vil gerne lægge op til, hvad vi med udgangspunkt i de korte præsentationer kan gøre bedre. Dimittendanalysen er fra dimittender i hele UCSJ, dimission 2011 og spurgt Der var få deltagere,. 3.2 Indstilling 3/14

4 Til drøftelse og på baggrund heraf kommer deltagerne med anbefalinger til uddannelsen. 3.3 Beslutningsreferat Ida Husby præsenterer vores optagelsesstatistik. Det ser ud til, at vores studerende kommer ind på uddannelsen med lavere karakterer (end de andre udbydere af ernærings- og sundhedsuddannelsen), og at vores karaktergennemsnit er højere end landsgennemsnittet på BA-projekterne. Ulla Maria fremhæver generelt, at vi har en spændende og vedkommende uddannelse, og vi skal blive ved med at fremhæve netop denne kvalitet. Det har længe været vanskeligt at få valide tal i forhold til beskæftigelse fra a-kasserne og henviste til bilaget med tal på beskæftigelsen fra UNI-C s databank, der viser at beskæftigelsen for ernærings- og sundhedsuddannede er problematisk. Ulla Maria arbejder fortsat på at efterspørge bedre tal hos bl.a. Lærernes a-kasse og FTF-A. Ifølge a-kasserne er dimittenderne ny-arbejdsløse, men mange finder jobs. Man kan stille spørgsmål ved, om det er de jobs, som man er uddannet til, men erfaringen er, at fx jobs i daginstitutioner kan lede til andre meget relevante jobs. Dimittenderne har ry for at være super gode til at finde nicher, hvor de alligevel kan bruge deres uddannelse. Der er dog en skjult arbejdsløshed, hvor de er i job, men i job som ikke umiddelbart ligger i forlængelse af uddannelsen. Dimittendundersøgelsen har en meget lav svarprocent, hvilket gør det svært at bruge data. Deltagerne ved mødet ser frem til, at der kommer bedre data fremover. Ulla Maria anbefaler, at UCSJ tager sig tiden og forholder sig konstruktivt til de tal. Det kunne danne basis for et projekt, hvor man gik det mere efter i sømmene, hvad der bliver af dem, og hvordan vi kan støtte dem. Ulla Maria foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe i uddannelsesudvalget, som ser på det. 3.4 Bilag Bilag 3.1. Hovedpunkter fra dimittendanalysen, gennemført Tak for i dag. 4/14

5 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2.1 Sagsfremstilling Formanden byder velkommen. Det er første gang, vi har en samlet dag med aftagerdag, trepartsdrøftelser og sidst uddannelsesudvalgsmøde. Vi håber, at denne model med et aftagermøde først bidrager til en tæt og konstruktiv dialog med aftagere, og at den efterfølgende trepartsdrøftelse. Formålet med trepartsdrøftelser er, at aftagere, studerende og undervisere i fællesskab drøfter forhold vedrørende uddannelsen. Der drøftes evalueringer og datamateriale om f.eks. frafald, undervisningsforløb, internationalisering og praktik med repræsentanter fra studerende, undervisere, aftagere og evt. andre interessenter. Drøftelsen skal bidrage til prioritering af indsatsområder for kommende år med henblik på interne og eksterne fordringer til uddannelsens kvalitet med fokus på uddannelsens bekendtgørelse, studieordning samt akkreditering Endelig har vi her det ordinære uddannelsesudvalgsmøde med efterfølgende dagsorden. Ulla Maria Mortensen orienterede kort om en mailveksling med UCSJ, da den samlede dag giver kort tid til det ordinære uddannelsesudvalgsmøde, men det er dagsordenen til udvalgsmødet indrettet efter. 2.2 Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 2.3 Beslutningsreferat Punkt 5 udgår på baggrund af den forudgående aftagerdag. Derpå godkendes dagsordenen. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag 2.4 Sagsfremstilling Formiddagens møde har omhandlet aftagerenes ønsker til uddannelser og efterfølgende en drøftelse om professionsspecifikke overvejelser, forventninger og kompetenceudviklingsbehov. Under dette punkt ønsker vi en diskussion af, om der på baggrund af formiddagen er særlige anbefalinger til uddannelsen og som uddannelsesudvalget kan arbejde videre med. 2.5 Indstilling Uddannelsesudvalget drøfter efter behov indholdet af den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet, men nu ud fra et professionsfagligt perspektiv ud fra de tre studieretninger. Uddannelsesudvalget kommer på baggrund heraf med anbefalinger til selve uddannelsen og til UCSJ. 5/14

6 2.6 Beslutningsreferat Drøftelserne er taget til efterretning fra dagens aktiviteter, og uddannelsesudvalget har givet deres indstilling på det foregående møde (se referat ) fra trepartsmødet). Udvalget værdsatte deltagelsen udefra fra Sorø Kommune. Rigtig interessant, at denne aftagergruppe deltog. Fik drøftet begreber som det pædagogiske, modenhed og robusthed i forhold til vores studerende i dette aftagerfelt. Yderligere tilføjes en anbefaling om fælles BA projekt med andre uddannelser for at støtte tværprofessionalitet. 6/14

7 3. Indhold og profil 3.1 Sagsfremstilling Vi er nu nået til et oplæg om studieretningen Ledelse, fødevarer og service (LFS) ud fra et professionsfeltperspektiv. Rikke Kristensen fra Kost & Ernæringsforbundet vil med et kort oplæg lægge op til debat om jobs og krav og forventninger (ca. 20 min). Dernæst vil Karen Leth også fra Kost & Ernæringsforbundet præsentere rapporten Mestre i mad & sundhed (bilag 3.1), som giver et øjebliksbillede af kompetencer og faglig profil. På baggrund af præsentationen diskuterer vi, hvordan rapporten kan inspirere uddannelsen, og hvordan vi kan identificere andre kompetencebehov (ca. 35 min). Derefter vil lektor Birthe Petersen lægge op til debat om undervisning og arbejde med videnskabsteori og metode i uddannelsen (ca. 15 min). 3.2 Indstilling Til drøftelse og på baggrund heraf kommer uddannelsesudvalget med anbefalinger til uddannelsen. Rikke Kristensen (RK) fra Kost & Ernæringsforbundet holdt et oplæg om krav og forventninger. Forklarer først om, hvordan hun opfatter vores uddannelse, og hvordan hun ser den sammensat af teori/praksis. RK nævnte, at det er vigtigt, at de studerende støttes i valg af praktiksted, da det kan betyde meget fremadrettet for den studerende. Udfordring i første job Nævner hvordan de kan blive udfordret i deres jobmuligheder (fx madmor i en børnehave men ender i stedet som produktionsmedarbejder), nogle har dog formidling indover eller vejledning af forældre. Så begynder det at passe med fagligheden, og de har et rigtig godt job. Ofte kan de selv skabe det, hvis ikke vil de søge videre. De studerende arbejder også med mennesker i forandringsproces, udvikling og implementering af fødevareproduktion, sundhedsservice mm. Case: produktionsleder i et storkøkken (drømmejob). Opgaver som ikke var behovsafstemt fra starten af jobbet, og dermed ikke stod helt klart skulle løses. Det gjorde det til en vanskelig udfordring. Dette kan hurtigt bringe den nyansatte i et spændingsfelt, da mange opgaver skal laves mellem forskellige ledelsesniveauer, og faggrupper. Dermed kan det være en voldsom oplevelse at komme ud i den virkelige verden. Hvordan kan vi tage højde for dette? Hvordan kan der arbejdes med dette på studiet, så det bliver en integreret del af uddannelsen med afstemte behov mellem de studerende/nyuddannede og arbejdspladserne? Karen Leth (KL) fra Kost & Ernæringsforbundet (K&E) orienterede om rapporten Mestre i mad & sundhed. KL fremhævede: Alle møder os mindst en gang i livet derfor spiller PB-erne i Ernæring og sundhed en meget vigtig rolle for den danske velfærd. 7/14

8 KL forklarede materialet således: Kost & Ernæringsforbundet har defineret to klare roller: ekspert i ernæring og professionelle omsorgsgivere i forhold til kost og ernæring (varetager omsorg for andre mennesker på baggrund af ens viden om målgrupper). Bruger sin faglighed til at bidrage med sin viden til det enkelte menneske eller gruppe. Empowerment-tanken er vigtig i denne praksis, og den bør indgå i studiet.. KL forklarer, hvordan hun netop ser, at PB er i ernæring og sundhed kan være koblingen mellem de forskellige identificerede områder jf. rapporten. Birthe Petersen om videnskabsteori og metode på PBES uddannelsen De arbejdes med videnskabsteori og undersøgelsesmetoder (VTM), både kvantitativt og kvalitativt, og dette sættes direkte i relation til studieretningen. Derfor undervises ikke i generel videnskabsteori, men i stedet i anvendelsesorienteret videnskabsteori, der knytter sig til de tre studieretninger. Derfor differentieres undervisningen for hver studieretning. De studerende skal på modul 7 om videnskabsteori og metode kunne foretage enkle kvalitative og kvantitative undersøgelser. Vi uddanner dem mod en profession, og derfor er det vigtigt, at de kan forholde sig til den seneste viden og kunne dechifrere undersøgelser samt statistik. Herudover skal de kunne forholde sig kritisk. De skal blive i stand til at træffe velbegrundede beslutninger. VTM er ikke kun afgrænset til dette modul, men er nærværende på resten af uddannelse, og der følges bl.a. op på valgfaget, inden den studerende går i gang med det afsluttende BA-projekt. 3.3 Beslutningsreferat Kost & Ernæringsforbundet havde flere opfordringer og anbefalinger til uddannelsen/ucsj og de studerende, f.eks.: Fokus på praktikken, så den giver studerende mulighed for at forberede sig til arbejdsmarkedet Afstemning af behovene mellem den studerende/nyuddannede og arbejdspladsen, så jobstarten bliver god. Det er vigtigt, at forventningsafstemning bliver en integreret del af uddannelsen Empowerment-tanken bør indgå i studiet: Hvor meget og på hvilken måde skal et menneske hjælpes? Hvordan vurderer professionsudøveren spørgsmålene ud fra behovet for hjælp? Professionens medlemmer er de bedste ambassadører. Brug titlerne fra uddannelsen aktivt. De uddannede bør holde sig opdateret på den nyeste viden og undersøgelser samt efter- og videreuddanne sig. Uddannelsen må have fokus på kernekompetencerne, da professionsforståelsen er med til at opbygge en professionsidentitet, hvor implementeringen af de identificerede kernekompetencer er vigtig. Tværfaglige moduler på uddannelsen er godt, men det er nødvendigt med et fokus på kernefagligheden (monofagligheden), så de uddannede forstår deres egen professionalisme i konkrete situationer. 3.4 Bilag Bilag 3.1. Professionsrapport samt folder fra Kost & Ernæringsforbundet. 8/14

9 eb.pdf es/pdf/pixi_til_web.pdf Bilag 3.2. I den nationale studieordning er modul 7 beskrevet på siderne 12, 20 og pdf Bilag 3.3. Eksempel på lokal beskrivelse af modul 7, Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling. 9/14

10 4. Kvalitet 4.1 Sagsfremstilling Fra sidste møde i uddannelsesudvalget er punktet karakterniveau og censorrapport. 4.2 Indstilling Til drøftelse og på baggrund heraf kommer uddannelsesudvalget med anbefalinger til uddannelsen 4.3 Beslutningsreferat Ulla Maria Mortensen (UMM) opfordrer Jette Benn til at sige et par ord om censorrapporten. Censorkorpset er blevet væsentligt udvidet. Fremover vil det praktiske arbejde med at allokere censorer ske fra UC-ernes centrale censorallokeringssekretariat i Haderslev. Målet med en central allokering er bl.a. at sikre, at der ikke sker gensidig ensidig censur, og at alle regler i forhold til censur overholdes. Udvalget spørger ind til, hvordan vi gør på Ankerhus i forhold at klæde censorerne godt på? Ida Husby forklarer, at de får relevant studiemateriale tilsendt, så de kan forholde sig konstruktivt til eksamen. Ankerhus har værdsat den måde, som allokeringen hidtil har foregået. Vi har gjort meget ud af at finde censorer, der passer til den enkelte eksamen. Fx er der skrevet et internationalt BA projekt, findes en censor som har kendskab til dette felt. Disse muligheder falder nu væk, og det er interessant, hvordan dette skal foregå fremover, og hvorledes censorerne dermed matcher de enkelte eksamener. Centralt allokering af censorer sker første gang til sommer. Grundlæggende skal det siges, at vi er glade for vores censorer på Ankerhus. Ida Husby orienterer om eksamensgennemsnit BA eksamener ligger over gennemsnittet, og det ser pænt ud. Det siger noget om det som drøftedes tidligere i dag, at der sker et rigtig stort løft gennem de år, de går på uddannelsen. 4.4 Bilag Bilag 4.1. Eksamensgennemsnit, Bilag 4.2. Årsrapport fra censorformandsskabet, (var også vedhæftet sidste mødes dagsorden) 10/14

11 5. Relevans og regional uddannelsesdækning 5.1 Sagsfremstilling Dette punkt udgår, da der er drøftet optagelsesstatistik, beskæftigelse og dimittendanalyse umiddelbart inden dette ordinære møde i uddannelsesudvalget. 5.2 Indstilling 5.3 Beslutningsreferat 11/14

12 6. Meddelelser 6.1 Sagsfremstilling Der udsendes med dagsorden en række meddelelser på skrift. Udvalget er velkommen til at stille spørgsmål og kommentere. 6.2 Indstilling Til efterretning 6.3 Beslutningsreferat Rikke Kristensen fortalte, at der havde været valg til bestyrelsen i K&E-forbundet. Her er både nyuddannede PB i ernæring og sundhed og ernæringselever med, og de repræsenterer de unge inden for faget. Godt at de gerne vil deltage og biddrage. Vivi Frydenlund orienterede om, at valgfag på modul 13 åbnes op for udefrakommende deltagere, som derfor kan deltage som efter- og videreuddannelse sammen med de studerende på grunduddannelsen. Det er vi rigtig glade for. Orienterede om de problemer lockouten giver for vores PB ere i ernæring og sundhed, og om den usikkerhed den skaber. Ida Husby nævner, at det giver problemer på grunduddannelsen og den pædagogiske praktik. Ida Husby orienterer herefter om hverdagen på Ankerhus se bilag Bilag Bilag 6.1. Kort om hverdagen på Ankerhus, herunder om arbejdet med at kvalificere praktik. Bilag 6.2. FTF-notat om institutionsakkreditering af professionshøjskoler. Ulla Maria Mortensen orienterede om en henvendelse fra Foreningen af Kliniske Diætister (FAKD), som gerne vil have en plads i vores uddannelsesudvalg. Anmodningen vil blive behandlet. Vi skal være opmærksomme på, at en sådan forespørgsel skal forbi Uddannelsesministeriet, grundet vedtægter for uddannelsesudvalg på professionshøjskoler. Bilag 6.3. UC Viden, professionshøjskolernes fælles videnportal blev åbnet i februar https://www.ucviden.dk/portal/ Bilag 6.4. Høringssvar fra UCSJ vedr. ny bacheloruddannelse i ernæring og fysisk aktivitet. Bilag 6.5. Meritmuligheder for dimittender med en fødevareteknologiuddannelse mm. fra erhvervsakademier. 12/14

13 7. Næste møde 7.1 Sagsfremstilling Ved næste møde samler vi op på punkter, som vi tidligere har udskudt. Medlemmer af uddannelsesudvalget må gerne overveje emner, som de finder vigtige at få behandlet. 7.2 Indstilling Til orientering 7.3 Beslutningsreferat UMM kan ikke den 31. oktober Det gælder flere udvalgsmedlemmer. Der var enighed om, at datoen forsøges flyttet om end det ikke matcher den fælles dag for alle uddannelser i UCSJ. 13/14

14 8. Eventuelt 8.1 Sagsfremstilling 8.2 Indstilling 8.3 Referat Evaluering af fælles aftagerdag. Udvalget synes, at det har været en spændende dag med gode oplæg. Fokus på mulighed i tværfagligt networking var godt. Flere synes, at der havde været en god form, og dagen generelt var vel tilrettelagt med spændende information. Det kunne dog det være godt, hvis workshopsene blev afholdt i tilstødende lokaler da der var meget uro i det store rum. Dog savnes der noget konkret for vores felt det samme måske for andre deltagere. Det handlede meget om sundhedssystemet, og ikke om eksempelvis det private område. 14/14

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard,

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard, Mødeforum: Uddannelsesudvalget Socialrådgiveruddannelsen Dato: 30. september 2009 Tid: Kl. 12.00 15.30 Sted: Lokale 1484/232 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Torben Rugholm Trine Quist, Søren Jul

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Referat 2. oktober 2013

Referat 2. oktober 2013 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Dato: 30. september 2013 Tid: 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Formand Lars Bundgaard (De kirkelige organisationer

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 8. januar Kl. 13.: Det fælles udvalgsmøde; kl. 1: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16: Mødested:

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere