MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K (Hjørnestuen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL. 19.30 21.30 (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K (Hjørnestuen)"

Transkript

1 Den 11/ Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE TORSDAG D. 8. NOVEMBER 2012 KL MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K (Hjørnestuen) Fremmødte repræsentantskabsmedlemmer: Julie Birgitte Damlund, Hans Melgaard, Peter Højgaard Pedersen, Jan Albrecht, Bente Biering- Sørensen, Thomas Trøster, Poul Busk Sørensen, Lisbeth Hansen, Anne-Marie Sejer, Bjarne Hindsgavl, Arne Højlund, Birgitte Feiring Afbud: Jan Nielsen, Bent I. Andrup, Erik Hernvig Jørgensen, Oscar Svendsen, Karen Inger Thorsen, Anne Birgitte Spies, Asger Sørensen, Lars Udsholt, Ralf Skovgaard, Henrik Murmann, Fraværende uden afbud: Troels B. Pedersen, Ida Binderup, Johan Finsteen Gjødvad, Peter Elleby, Søren Vincent Svendsen, Hans Chr. Mathiasen, Henrik Buemann, Henning B. Frederiksen Fremmødte fra Fælleskassen: Lars Frederiksen, Niels Solholt Christensen, Steen Pedersen, Lone Vendelhaven, Ann Christensen, Kirsten Bodholdt, Corinna Fleury, Michael Kofoed-Hansen, Torben Pedersen Repræsentantskabsmedlemmer fremmødt ca. fra kl. 19:00- Ida Binderup, Henning Bech Frederiksen, Erik Hernvig Jørgensen, Søren Vincent Svendsen. Dagsorden: 1. Velkomst og valg af mødeleder Repræsentantskabet formand Julie Damlund bød velkommen og omtalte kort den aktuelle og kedelige sag vedr. Tønder Bank. Da, der desværre ikke var mødt så mange repræsentantskabsmedlemmer, konstaterede formanden også, at der skulle være 15 medlemmer tilstede, for at repræsentantskabet kunne træffe gyldige beslutninger. Det blev dog besluttet at gennemføre mødet alligevel, da der mest var orienteringssager på dagsordenen. Bente Biering-Sørensen blev valgt som mødeleder. 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 13. september Tidligere udsendt på mail Dagsordenen blev godkendt. Rettelse til referatet fra d. 13/9-12: Ændring af regler for repræsentantskabet blev besluttet d. 13/9-12 (og ikke d. 14/9-12). Dette rettes i referatet. 3. Kort orientering fra bestyrelse og direktion Direktør Lars Frederiksen takkede for opmærksomheden ved sin 60-års fødselsdag.

2 Orientering fra direktør Lars Frederiksen: Vedr. Tønder Bank: Sagen har principiel betydning for alle pengeinstitutter, - især små pengeinstitutter. Direktion/bestyrelse har åbenbart lavet fejlvurderinger, og blanke revisionspåtegninger kan undre. Finanstilsynet har sidst været på besøg for ca. 3 år siden. Kan vi så stole på Fælleskassen? - Lars Frederiksen omdelte notat, som dags dato endvidere er gengivet på Fælleskassens hjemmeside. Generelt går en sådan historie ud over troværdigheden til alle pengeinstitutter. I notatet er beskrevet Fælleskassens forsigtighedsprincipper, som bl.a. omfatter høj solvensgrad og en whistleblower ordning, hvor personalet uden om direktionen/bestyrelsen evt. kan henvende sig direkte til finanstilsynet, hvis de finder betænkelige forhold i Fælleskassen. Repræsentantskabet fandt notatet med tanker om sikkerhed og underbygning af troværdigheden godt og fyldestgørende og alle udtrykte, at de fortsat havde tillid til Fælleskassen. Kan vi rekvirere Finanstilsynet til at foretage snarligt tilsyn for at få en ny blåstempling? Nej, Finanstilsynet kommer alene på regulere, varslede besøg eller hvis de har mistanke om, at der er uregelmæssigheder i driften eller at pengeinstituttet er på vej mod ikke at kunne opfylde solvenskravet e.l. I Lars tid har der været tilsyn fra Finanstilsynet 3 gange: 2001, 2004, 2008 det seneste tilsyn udløste en pæn rapport fra Finanstilsynet. Vi må forvente at der kommer nyt tilsyn i løbet af 1 års tid. Spørgsmålet vedr. revisionens rolle, er igen blevet aktualiseret af sagen om Tønder Bank. Det er vigtigt for et pengeinstitut ikke være forlovet med revisionen, men hellere skifte revisionsselskab med jævne mellemrum. Fælleskassen har senest skiftet revisionsselskab for få år siden. Tønder Bank-sagen viser igen, at det er svært at være i den finansielle sektor. Finanstilsynets nye strategiplan 2013 omfatter mere revision og kontrol! Hvordan kan vi lave selvkontrol eller få andre til at kikke på os i Fælleskassen/vores strategiplan? Vi- en andelskasse skal varetage andelshavernes interesser. Finanstilsynet laver ikke servicetjek! Hvis Fælleskassen anmeldes for mistillid til direktionen/bestyrelsen, så tjekker de naturligvis. Der blev spurgt til hvordan vores udlånsmasse er sammensat? Har vi mange små eller få store udlån? Og er udlånene flettet sammen, så de derved udgør en sikkerhedsrisiko for Fælleskassen? Dette er beskrevet i Fælleskassens årsrapport, men kan evt. være et fokuspunkt til nærmere beskrivelse på næste repræsentantskabsmøde. Skift bank-kampagnen plus flere fjernsynsreportager har givet henvendelser fra en del nye kunder. Heraf ender 1/3 med at blive andelshavere (der sorteres kraftigt!). Udviklingstallene pr. oktober 2012 blev omdelt. Resultat før skat udviser nu et pænt overskud på t. kr.

3 Politianmeldelsen, som blev omtalt på sidste repræsentantskabsmøde, er nu sendt til statsadvokaten for økonomisk kriminalitet og offentliggjort. Vi havde besøg af TV2 i den anledning, hvor Lars Frederiksen var i ilden som en slags repræsentant for de mange politianmeldelser. Efterfølgende har Lars fået positive mails og ca negative mails fra Fælleskassens andelshavere. Fælleskassen var igen på TV og fik god reklame i TV2 med omtalen af Danske Banks kundeflugt til mindre pengeinstitutter, hvor Fællesklassen blev vist som et eksempel på, hvor kunderne går hen. (Danske Bank har mistet omkring kunder det seneste år.) Orientering fra formand, Peter Højgaard Pedersen: Bestyrelsen har afleveret selvevaluering til Finanstilsynet i oktober (dette er blevet lovpligtigt). Selvevalueringen er udført både som samlet evaluering for hele bestyrelsen samt individuel selvevaluering. Bestyrelsen har haft besøg af SparInvest, som gav bestyrelsen et oplæg (/uddannelse) på ca. 1½ time. Markedsføringsstrategien har igen været debatteret i bestyrelsen og direktionen. Og bestyrelsen har fornyet vores direktørkontrakt med Lars Frederiksen. Der arbejdes pt. især med markedsføringsstrategien og bl.a. med forbedringer af hjemmesiden. Det er et stort og dyrt arbejde, som pågår. Forhåbentlig er den ændrede hjemmeside klar i Husk at skrive til Lone eller Torben med jeres gode idéer til facebook, hjemmeside osv. Ønsker til fokuspunkt til næste repræsentantskabsmøde: Markedsføringsstrategien, - hvordan og hvor vi skal placere os? 4. Forslag til vedtægtsændringer. Bilag er eftersendt på mail. Vedtægtsudvalget v/php ønskede at høre repræsentantskabets bemærkninger til det udsendte udkast. Mødelederen gennemgik det udsendte forslag. 8.5: OK 8.6: OK 9.2: OK 13.2: Ændres sprogligt, med vilje frihed for repræsentantskabet til valg af 7. bestyrelsesmedlem blandt andelshavere/uden for andelshaverkredsen. 12.8: Der kan ydes honorar til repræsentantskabets formand/næstformand. Her var der ikke fuld enighed. Flere fandt det rimeligt i takt med det stigende ansvar, der påhviler repræsentantskabet. (Når der ydes honorar, kan der også stilles krav om en arbejdsindsats.). Andre fandt, at det fortsat skulle være poster, der alene var styret af idealisme, ikke honorering. 14.1: OK 15.1: OK 15.2: OK 15.6: OK 20.3: Lille sproglig ændring- minus dog. PHP takkede for de anførte bemærkninger. Repræsentantskabet drøfter ændringsforslagene én gang til inden GF. 5. Valg af barselsvikar for Julie Damlund

4 Der var forslag om, at Jan Albrecht overtog posten som repræsentantskabets formand under Julies barselsorlov. Der var ikke andre forslag. Jan Albrecht blev herefter eenstemmigt valgt som konstitueret formand for repræsentantskabet. Da repræsentantskabet ikke var fuldt beslutningsdygtigt på mødet, skal valget godkendes endeligt på næste ordinære repræsentantskabsmøde. ** - Se dog notat under evt. Jan Albrecht takkede for valget og gennemgik listen over tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer, der er på valg til repræsentantskabet ved næste ordinære generalforsamling, og udbad sig tilsagn om hvorvidt de enkelte medlemmer ønsker at genopstille til valg. 6. Eventuelt. Der var stor undren over de mange afbud til repræsentantskabsmødet. Skyldes dette evt., at mødet afholdes kl. 17? Der blev opfordret til, at Fælleskassen kontakter de fraværende samt repræsentantskabsmedlemmer, der havde meldt afbud for at høre om tidspunktet for mødets afholdelser havde været en forhindring for deres fremmøde. Det vil herefter blive overvejet om starttidspunkt for repræsentantskabsmøderne fremover skal ændres til kl. 19:00 igen. Repræsentantskabsmødet blev afsluttet kl. 18:47. Bente takkede for god ro og orden! TILFØJELSE vedr. valg af ny formand for repræsentantskabet under Julies barselsorlov: Da flere repræsentantskabsmedlemmer først mødte til Fælleskassens Temamøde, godkendte de med lidt forsinkelse valget af Jan Albrecht som barselsvikar for Julie. Følgende stemte for: Ida Binderup, Henning Bech Frederiksen, Erik H. Jørgensen og Søren V. Svendsen. Hermed er Jan Albrecht valgt som formand for repræsentantskabet i Julies barselsorlov. Vartov, den 8/ : Referent: Anne-Marie Sejer Tlf.: TEMAMØDE: Andelstanken - muligheder og udfordringer Oplægsholder: Professor Christen Sørensen, Syddansk Universitet, forhenværende vismand. Temamødet forventes afsluttet kl Der blev ikke skrevet referat af temamødet.

5 Kommende repræsentantskabsmøder: Repræsentantskabsmøde Generalforsamling

Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Fremmødt: Afbud: Ikke mødt: Jan Albrecht, Camilla Bang Lilleør, Bent Andrup, Thomas Trøster, Peter

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K København, 16. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Jan Albrecht (JA), fungerende formand for repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet)

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Fremmødte: 43 andelshavere af 161, heraf 1 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Anders Boelskifte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT Den 5. oktober 2005 Tidspunkt : Fredag den 16. september kl. 13.00 18.00 Sted : Radisson SAS Scandinavia Hotel Tilstede : Axel Bendtsen, Britta Daugaard, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl. 10.00 Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen:

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere