Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina."

Transkript

1 Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud: Michael Christensen, Pia Westhoff, Kent Sandholt Program: Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Kl : Punkt 1-8 Kl : Pause med frokost Kl : Punkt 8-17 Forklaring af forkortelser: (D) = Drøftelse (O) = Orientering (B) = Beslutning Regionsbestyrelsesmøde Programmet er denne gang todelt, med først et præsentationsseminar og dernæst et almindeligt regionsbestyrelsesmøde. Seminar: Introduktion. 1) Hvem er vi? (D), 15 min Under dette punkt, er det målet at regionsbestyrelsen præsenterer sig for hinanden med følgende punkter som forslag til præsentation. a. Arbejde b. Interesser, fritid. c. Motivation/mål for at deltage i bestyrelsen

2 Den nye bestyrelse fremlagde hver især lidt omkring hvad deres motivation for deltagelse i arbejdet er, deres arbejde, interesser og familiebaggrund. 2) Forretningsorden (D), 10 min. Regionsbestyrelsens dagsorden indstilles til godkendelse. Bilag 1: Forretningsorden Det blev diskuteret, hvornår på dagen møderne bør ligge og det aftaltes, at møderne skal ligge Derudover opfordredes der til, at der bør foretages en kvalitetsvurdering ift. hvorvidt bestyrelsesmøderne skal afholdes. Dette tages til efterretning. Forretningsordenen vedtages. 3) Ordstyrer-funktionen (B), 5 min. Det foreslås, at regionsbestyrelsen skiftes til at være ordstyrer på møderne. Rækkefølgen går efter medlemslisten. Ovenstående vedtages og Ditte blev således valgt til ordstyrer. Hvad vil regionsbestyrelsen arbejde med? 4) Opgaveintroduktion (B), 20 min. Tina introducerer regionsbestyrelsen til opgaverne i bestyrelsen. Bilag 2: Administrative retningslinjer for regionerne, januar 2011 Tina gjorde opmærksom på at der er en vakant tillidsrepræsentantplads i bestyrelsen. Opgaven skal løses i TR regi. Kirsten Æ og Tina tager sagen om mangel af TR med til TR møde. De studerende bør få en suppleant fra Århus. Ida tager kontakt til Århus-skolen. Dialogmøde (mellem sektorerne): hvordan giver dette mening? Dialogmødet kan være en idé at tale om på todages mødet i oktober. Tina gennemgår bestyrelsens bundne opgaver. 2 /11

3 Der taltes om, hvilke værdier for arbejdet, som beskrives i retningslinjerne og hvordan bestyrelsen opfattede dem: Politisk handlekraft: - det er positivt at fastholde politiske kandidater på sager, der vedrører Danske Fysioterapeuter og vigtigt at skabe kontakt til politikerne. Samtidig skal vi have en koordinering af deltagelse i valgmøder (når den tid kommer). - Hvordan forholder vi os til fagpolitik vs. partipolitik? Hvor er der lydhørhed? Det aftales, at fokus er på at henvende sig bredt politisk til sundhedsordførerne, fra alle partier. - Opgaveglidning og forebyggelsesopgaven gør, at samarbejde med politikerne er vigtigt. Der skal være styring ovenfra. Hvordan løfter vi opgaverne i fællesskab? Netværk: - Regionsbestyrelsen skal stå sammen om krav til politikerne inden for regionen. Netværkene blandt fysioterapeuter eksisterer rundt omkring - men næste skridt er at komme ud til politikerne. Det er vigtigt at bidrage med viden til udvalg. Medlemsengagerende: - der er brug for en samarbejdsånd mellem de to sektorer (privat og KL). Derfor kan der være brug for øget dialog mellem sektorerne. Mere politisk engagement. Faget og foreningen: opdeling af ekstern og intern kommunikation? Ved medlemmerne hvad regionsbestyrelsen laver? 5) Generalforsamlings-opsamling (D), 30 min. Flere emner blev drøftet på generalforsamlingen: flere jobs, krav om faglighed vs. ændrede økonomiske vilkår, rehabilitering og rekruttering/fastholdelse af medlemmer. Disse emner diskuteres med henblik på at omforme punkterne til arbejdsopgaver for regionsbestyrelsen. Følgende punkter blev foreslået som vigtige af medlemmerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen diskuterede deres tanker omkring dette: Øget faglighed vs. ændrede økonomiske vilkår: - der er en oplevelse af, at man presses på budgetterne og skal kunne yde mere eller det samme. Kortere tid med patienten (bl.a. til 3 /11

4 vejledning). Mærkes også på hospitalerne producere mere inden for samme ressourcer. Flere jobs: - der er oprettet 600 nye jobs i den offentlige sektor over en toårig periode. o Vigtigt, men svært at gribe ind! Hvordan spiller vi sammen med jobcentrene? (skal vi overhovedet det?) Handler det mere om at skabe væksten? (segmentering). Måske handler det mere om at påvirke markedsmekanismerne. o Vise at fysioterapeuterne skal engagere sig i kampen for flere jobs. Foreningen kan spille en central rolle i det vi har hånd om arbejdsmarkedets parter. Sammenhold. Rekruttering/fastholdelse af medlemmer: - dette bruges der mange kræfter på fra centralt hold. Skal der være segmentering eller andre strategier? Passe på ikke kun at se på studerende og nyuddannede, men også fastholdelse af nuværende medlemmer. o Ide: at der er en nyuddannet på 7. semesterbesøgene giver en nærhed mellem foreningen og de studerende. o Synlighed for studerende: ikke synlig. Det skal være en forening, som man oftere støder på i hverdagen. o Skærpe profilen: hvad er kerneydelserne? o TR: at tale om medlemskab. Hvordan kan TR få folk tilbage i foreningen? Ønsker input. Overblik over de medlemmer, der fravælger foreningen? Hvad skyldes det? At foreningen ikke kan tegne en overenskomst for alle medlemmer? At sætte barrierer for udefrakommende med kode på eksempelvis hjemmesiden er det en god idé? Rehabilitering: - hvad betyder det for os? Rehabilitering frem for passiv pleje. o Fredericia -modellen: længst muligt i eget liv. Meget udbredt efterhånden. Mere træning, mindre kniv. o Evidens for rehabilitering? Vil RB lægge krudt i dette? o Kobling mellem rehabilitering og jobskabelse? At rehabilitering og træning er en fysioterapeutisk opgave så det hele ikke bliver skubbet over i plejen. Sikre fagligheden. Sektorkamp (hvor ligger fagligheden). Hvem har hovedopgaven ift. rehabiliteringen? Er det vigtigt at stille mure op over for de andre faggrupper? Skal vi tage førertrøjen på? Fysioterapeuterne skal vise hvad vi kan. Videreuddannelserne skal også give genklang nedad. Arbejde, beskæftigelse, fysioterepeutrollen. Opsamling: senere på dagen på punkt 9. 4 /11

5 6) Walk and talk (D), 45 min. Dette punkt går ud på, at regionsbestyrelsen snakker om frivillighed under en gåtur. Herunder snakkes om arbejdsformer, guf -opgaver (introduktion af motivationsprofilen). Bilag 5: Postkort med de 12 råd Bilag 6 Få flere med - Pixibogen Tina og Dorthe bruger postkortene i planlægningen af møderne, således der opstår en systematik omkring opgaverne. Motivationsprofilerne samles. 7) Overvågning (D), 10 min. Danske Fysioterapeuter er interesserede i at vide, hvad, der rør sig blandt medlemmerne. For at få et billede af hvilke emner, der drøftes og hvilke beslutninger, der påvirker medlemmerne i kommunerne, foretager regionsbestyrelsen overvågning af kommunerne, som der gensidigt orienteres om på kommende regionsbestyrelsesmøder. Overvågningen består i at ringe til tillidsrepræsentanter i kommunerne og spørge ind til de nævnte forhold. Forud for dette møde er der ikke foretaget overvågning, men der vil orienteres om ordningen. Derudover skal der ske en fordeling på mødet, af hvem der overvåger hvilke kommuner. Bilag 3: Regionsbestyrelsens overvågningsområder Bilag 4: Vejledning til kontakt til TR Tina ringer til Kent og Michael og spørger om de vil deltage i overvågningen. Resten af Regionsbestyrelsen skriver sig på seddel om hvem der overvåger hvem. 8) Arrangementer (B), 20 min. Sagsfremstilling: med udgangspunkt i vedlagte bilag, vil regionsbestyrelsen finde ud af hvilke initiativer, der skal sættes i gang og fordele opgaverne. Herunder skal råderummet og økonomien fastslås. Derudover har Ergoterapeutforeningen i regionen udbudt to kurser omkring Mindfulness i Holstebro og Århus. Disse er dog pga. stor 5 /11

6 efterspørgsel allerede overtegnede. Regionsbestyrelsen drøfter derfor hvorvidt der bør arrangeres endnu et lignende arrangement i efteråret af fysioterapeuterne. Bilag 7: oversigt over arrangementer. - Gentage mindfulness? o Ja, også fordi det er vigtigt ift. arbejdsmiljødebatten. Dette skal ske efter sommerferien. - Susanne Bygholm? o Kan man støtte op om at være på iværksætter på en anden måde? Udtænke nye ideer. o Sætte Nina, Stefan, Michael og Henrik på mail-liste omkring dette emne. Måske kan der trækkes på projekt, som Stefan er en del af? Punkt til næste møde. - Arbejdsmiljø? o Stresssignaler, der skal registreres inden man er for langt ude. Dette arbejder mindfulness også med. o Pres på arbejdspladsen pga. omstruktureringer/presset økonomi hvordan tackler man fyring/mulig fyring/uro? Sammenholde med jobcenter og A-kasse. o DRO/FTF: i gang med at forberede møder om fusioner. Tina undersøger dette. o Møde med DSA på TR mødet næste gang. Invitere arbejdsmiljørepræsentanter sende invitation ud. Regionsbestyrelsen er også velkommen. - Studerendebesøg: o Penge til arrangement på Holstebro-skolen prioriteres. o Fokus på hvorfor man egentlig er medlem? Fang de studerende på faglighed. Husk derfor også Århus. 9) Opsamling af formiddagen (B), 45 min. Hvilke opgaver skal prioriteres? Hvem gør hvad? Hvordan kan arbejdet i regionsbestyrelsen tilrettelægges bedst muligt? regionsbestyrelsens prioriterede opgaver, arbejdsformer/ønsker til det frivillige arbejde. Opsamling med baggrund i tavlen med oversigt: 6 /11

7 Der udarbejdes et notat omkring arbejdsopgaver og interessefelter for regionsbestyrelsen. Dette vedlægges som bilag. Dagsorden: 10) Evaluering af afholdte arrangementer (D), 20 min. Sagsfremstilling: Hvordan er det gået med de afholdte arrangementer og hvad kan vi gøre bedre til næste gang? Under dette punkt vil vi med udgangspunkt i de vedlagte evalueringer af tre arrangementer diskutere hvordan vi kan bruge svarene. a. Kritisk litteraturlæsning: på baggrund af vedlagte notat evalueres kritisk litteraturlæsning. b. IT-redskaber: brugen af IT-redskaber og hjemmesider i fysioterapeut-undersøgelser. 7 /11

8 c. Generalforsamling: på baggrund af vedlagte notat evaluerer regionsbestyrelsen medlemmernes holdninger til generalforsamlingen. Bilag 8: Kritisk litteraturlæsning Bilag 9: IT-redskaber og hjemmesider Bilag 10: Evaluering af generalformsaling Vigtigt at forklare hvad et arrangement handler om. - Evalueringsskemaet: god evalueringsform. - Generalformsamlingen: generel god evaluering. Man kunne lave et fagligt samlingspunkt, som er vedkommende for alle. Vil man inspirere eller forsøge at samle? - Det er vigtigt at oplægsholderne er interessante at lytte på. 11) Besparelser og ledighed (D), 20 min. Sagsfremstilling: Hvad er status for besparelserne i Region Midtjylland og hvordan rammer det fysioterapien? Det aftaltes på sidste møde at ledigheden skal følges på hvert møde. Derfor tales der ud fra bilaget om hvordan ledighedstallene ser ud i region Midtjylland. Spørgsmålet er, om der skal tages kontakt til DSA angående et medlemsarrangement om ledighed? Bilag 11: Ledighed i regionen - Procenten er på 1,41 ift. ledigheden. Det er en halv procent højere end for et år siden. Så på trods af strukturelle ændringer har vi lav ledighed. - Tina undersøger hvad ledighedstallene dækker over. Herunder for eksempe fysioterapeuter, som har taget andre ikke-fysioterapeutiske jobs, cand. scient. san, - Region Midtjylland og Beskæftigelsesregionen (skal hjælpe jobcentre) laver drejebog for disse slags ordninger. Sendes ud på jobcentre. - Vikariat versus løntilskudsjob. Misbruges ordningen omkring løntilskud? - Det er en løbende vurdering af afgøre, hvornår man går i gang med konkrete initiativer. 12) Minifagfestival (O), 15. min. 8 /11

9 Sagsfremstilling: gruppen orienterer om hvordan det står til med planlægningen af minifagfestivalen. Herunder ift. t-shirts og budgettet. Bilag 12: Budgetmodel. Det er p.t. uklart hvad oplægsholderne vil komme til at koste, så det er sat en smule højt. Workshops skal være konkrete, så redskaberne kan bruges i det daglige arbejde. Der laves workshop formiddag og eftermiddag, således man kan høre 2 ud af 5. Dagen skal slutte med fællesoplæg kl.17. Det drøftes om der skal være et minimum-deltagerantal. Maksimunkapacitet er 200 personer Regionsbestyrelsen ønsker at studerende skal betale mindre i deltagergebyr. Arbejdsgruppen fremlægger forslag til minimumantal og deltagerbetaling på næste møde. 13) Suppleant i FTF (D), 10. min. Sagsfremstilling: Der skal udpeges en suppleant for Tina i FTF bestyrelsen. Tina sidder i bestyrelsen, men der mangler en suppleant, fordi Kirsten Petersen, der er udtrådt, var det før. Inden mødet vil det være godt, hvis regionsbestyrelsesmedlemmerne overvejer om de har interesser i organisatorisk arbejde og samarbejde med andre organisationer, herunder hovedorganisationen. Det er muligt at læse mere om arbejdet på dette link: Agnes bliver valgt som suppleant. 14) Orientering fra formanden (O), 5 min. Sagsfremstilling: Besparelser: dialog med ledende fysioterapeut i Silkeborg om fusion. Har ønsker om struktur. Tina snakker med Lars Dahl, som er ny hospitalsdirektør. Det bliver efter sommerferien. Regionsterapeut-rådet har et møde med Ole Thomsen, Sundhedsdirektør. Tina beder om at deltage i mødet. 15) Orientering fra bestyrelsen (O), 5 min. 9 /11

10 Sagsfremstilling: - 1. maj koordineringsmøde (Agnes): professionstelt på Tangkrogen. 16) Eventuelt, 5. min. Sagsfremstilling: Nina: Regionskonferencen - Opfordring til at melde sig til workshops på regionskonferencen hurtigst muligt. 17) Formidling (B), 5. min. Sagsfremstilling: Beslutning om, hvad der skal orienteres om på hjemmeside, i medier, til medlemmer eller andre. Det skal aftales, hvem der er ansvarlige for dette. - Der laves et skriv af tavle-tegningen til hjemmesiden - Annoncere minifagfestival på hjemmesiden - Dorthe bestiller vandrehjemmet i Silkeborg d oktober 18) Evaluering af mødet God veksling mellem at sidde om bordet og at sidde ved tavlen og walk and talk var også godt. Godt med tid til dybde. Punkter til kommende møder a) Pia ønsker et punkt om massivt arbejdspres i kommunerne. Ydermere bør der tales om ændringer i arbejdsmiljø som følge af nedskæringer og omstruktureringer. Pia laver en sagsfremstilling til næste møde. b) Besøg på sundhedscenter, Center of Exellence c) Henriks punkt fra generalforsamlingen d) Anerkendelse af bestyrelsesarbejdet. Pia laver en sagsfremstilling til næste møde. e) Fokusgruppe om nye ideer ift. iværksættere i fysioterapien f) Ledighed i regionen g) Minifagfestival: Ditte fremlægger pris for studerende 10/11

11 11/11

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere