Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 3 - Registeranalyse af det aktuelle udbud af arbejdskraft Marts 2009

2 Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 3 - Registeranalyse af det aktuelle udbud af arbejdskraft Marts 2009 Rambøll Danmark A/S Nørregade 7A DK-1165 København K Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Analysens opbygning Sammenfatning 5 2. Demografiske forhold En aldrende befolkning, færre hænder skal forsørge flere 7 3. Registeranalyse Uddannelse Tilgang og fuldførelsesprocent Tilgang på de sundhedsfaglige uddannelser Fuldførelse på de sundhedsfaglige uddannelser Arbejdsstyrkens sammensætning Aldersfordeling Sundhedspersonale fordelt på brancher, sektorer og socioøkonomisk status Ledighed Fravær/orlov Afgangsmønstre på arbejdsmarkedet Metode Datakilder og definitioner Beskæftigede Under uddannelse Forudsætninger for analysen Appendiks Appendiks 1: Totalpopulationen af personer med en relevant faglig eller uddannelsesmæssig baggrund Appendiks 2: Faggrupperne, defineret ud fra arbejdsfunktioner (DISCO-nomenkalturen) Appendiks 3: Uddannelsesnomenklaturen inden for sundhedsområdet Appendiks 4: Tilbagetrækningsmønstre indenfor de enkelte faggrupper Appendiks 5: Aldersfordeling hos det sundhedsfaglige personale 35 Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 3/35

4 1. Indledning Delanalyse 3 afdækker udbudssiden inden for det sundhedsfaglige beskæftigelsesområde på landsplan såvel som i Region Midtjylland, herunder analyser af tilgang og afgang inden for de enkelte faggrupper. Dette gøres primært gennem omfattende registeranalyser på en række forskellige/relevante registre. I tilfælde hvor det er vurderet at være mest hensigtsmæssigt belyses udbudssiden ved hjælp af allerede opgjorte statistikker. Udbudssiden afhænger af en lang række faktorer, herunder demografi, uddannelse samt til - og afgangsmønstre på arbejdsmarkedet. Figur 1 nedenfor illustrerer hvorledes de væsentligste faktorer for udbuddet af arbejdskraft hænger sammen. Som det fremgår, har den samlede befolkningsudvikling (demografien) en overordnet betydning for de tre hovedparametre delanalysen vil belyse arbejdsudbuddet på baggrund af, nemlig uddannelsestilgangen, arbejdsstyrken samt afgangsmønstrene. Rapporten indledes derfor med en kort gennemgang af de demografiske forhold (herunder alderssammensætning) i Danmark og i Region Midtjylland. Efterfølgende kigges nærmere på til- og afgangsmønstre (uddannelse og pension), samt arbejdsstyrkens sammensætning, herunder ledighed. I alle tilfælde vil dette gøres for at belyse, om udbudssituationen i Region Midtjylland har særlige regionale karakteristika eller om tilsvarende tendenser også observeres på landsplan. Figur 1 Befolkningsstrømme på arbejdsmarkedet Den samlede befolkning Under uddannelse Frafald Arbejdsstyrken Beskæftigede Ledige Pension, anden afgang. Tilgang, studerende Syge Afgang Orlov 1.1 Analysens opbygning Delanalyse 3 er inddelt i følgende overskrifter: Demografiske forhold: I dette indledende afsnit tegnes et generelt billede af befolkningen i Region Midtjylland og på landsplan, for så vidt angår køns- og alderssammensætning, uddannelse mv. Dette vil bl.a. belyse det generelle rekrutteringsgrundlag til sundhedsfaglige uddannelser samt forholdet mellem arbejds- Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 4/35

5 styrken og personer udenfor, herunder ikke mindst ældre borgere, der relativt ofte har brug for sundhedsydelser. Uddannelse og tilgangsmønstre på arbejdsmarkedet: I dette underafsnit beskrives antallet af optagne, fuldførelsesprocenter, gennemsnitlige studietider mv. på de relevante sundhedsfaglige uddannelser. Hensigten er at belyse rekrutteringsgrundlaget i de kommende år indenfor de forskellige brancher. Beskæftigede inden for sundhedsvæsenet: I dette afsnit beskrives arbejdsstyrken indenfor de 8 sundhedsfaglige grupper i Region Midtjylland og i hele landet. Arbejdsstyrkens baggrundskarakteristika belyses, herunder fordelingen på brancher, sektorer samt populationens socioøkonomiske status. Hvor mange er beskæftigede inden for disse grupper, og hvordan har udviklingen været de seneste år? Dette er spørgsmål, som her vil blive besvaret. I forlængelse af beskrivelsen af beskæftigelsen inden for de otte udvalgte faggrupper fokuseres efterfølgende på ledigheden. Er der mangel på arbejdskraft inden for de respektive faggrupper i Region Midtjylland såvel som i hele landet, og hvor meget påvirkes arbejdsudbuddet af sygdom og orlov? Afgangsmønstre på arbejdsmarkedet: Afsnittet beskriver afgangsmønstret for de sundhedsfaglige personer, der er beskæftigede i Region Midtjylland. I det følgende afsnit 1.2 vil registeranalysen hovedresultater blive præsenteret kort. I rapportens sektion 2 vil hovedresultaterne blive uddybet. 1.2 Sammenfatning Registeranalysen af udbuddet af arbejdskraft indenfor det sundhedsfaglige beskæftigelsesområde har vist følgende hovedresultater (vist i boks nedenfor): Boks 1: Hovedresultater, registeranalyse Alderssammensætning er udfordringen på det sundhedsfaglige arbejdsmarked. Det eksisterende billede af aldersfordelingen blandt de sundhedsfaglige grupper viser, at store dele af arbejdsstyrken indenfor de sundhedsfaglige fag er på vej på pension. Færre unge står klar til at tage over. Antallet af fuldførte kandidater på sundhedsuddannelserne falder generelt. Bioanalytikere er undtagelsen. Ledigheden indenfor de sundhedsfaglige faggrupper er lav og stadigt faldende Alderssammensætning De demografiske ændringer er en af grundene til, at der bliver risiko for mangel på arbejdskraft i de næste mange år indenfor de sundhedsfaglige grupper. Kombinationen af bl.a. relativt små ungdomsårgange i forhold til seniorer og en længere levetid vil i de kommende år alt andet lige få andelen af personer uden for arbejdsstyrken til Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 5/35

6 at stige. En relativ stor del af den nuværende arbejdsstyrke vil forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension uden at et tilsvarende antal yngre hænder står klar til at tage over. Med relativt flere seniorer i befolkningen må det forventes, at også efterspørgslen efter sundhedsrelaterede ydelser vil stige, herunder også efterspørgslen efter det sundhedsfaglige personale, der skal varetage opgaverne. Omvendt må det generelle rekrutteringsgrundlag være mindre til opslåede stillinger på det sundhedsfaglige område såvel som til de sundhedsfaglige uddannelser. Antallet af fuldførte kandidater er faldende Antallet af fuldførte elever og studerende indenfor de 8 faggrupper i Region Midtjylland er i perioden faldet fra 1466 til 1165 hos social- og sundhedshjælperne, fra 726 til 564 hos social- og sundhedsassistenter, fra 459 til 419 hos sygeplejersker og fysio-/ergoterapeuter er faldet fra 288 til 244. Hos jordemødre, radiografer og i særlig grad hos bioanalytikere er antallet af fuldførte steget. Kigger man på landstallene er tendensen den samme som i Region Midtjylland. Hos fysio-/ergoterapeuterne er antallet af fuldførte på landsplan dog markant stigende i modsætning til den faldende tendens i Region Midtjylland. Ledigheden er lav indenfor for de sundhedsfaglige grupper og stadigt faldende Ledigheden er faldende inden for alle faggrupper. Hos SOSU-assistenterne er ledigheden på under 5 procent, mens ledigheden på de resterende faggrupper er på under 2 procent. Det er den samme tendens som på landsplan, men andelen af ledige i Region Midtjylland ligger en anelse under andelen af ledige på landsplan. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 6/35

7 2. Demografiske forhold I dette afsnit tegnes et aktuelt og generelt billede af befolkningen i Region Midtjylland og på landsplan, for så vidt angår køns- og alderssammensætning, uddannelse mv. Formålet er, at belyse det generelle rekrutteringsgrundlag til sundhedsfaglige uddannelser samt forholdet mellem arbejdsstyrken og personer udenfor, herunder ikke mindst ældre borgere, der relativt ofte har brug for sundhedsydelser. Formålet med afsnittet er kort at understrege de demografiske forholds betydning for arbejdskraftudbuddet indenfor sundhedssektoren. I delanalyse 4 gennemføres en detaljeret vurdering af arbejdsudbuddet i den nærmeste fremtid En aldrende befolkning, færre hænder skal forsørge flere Godt halvdelen af indbyggerne i Region Midtjylland er over 40 år; Et billede, der også tegner sig på landsplan. Heraf udgør aldersgruppen år den største aldersgruppe med knap 8 pct. af befolkningen, jf. figur 2 der viser den procentvise fordeling af indbyggerne i Region Midtjylland fordelt på aldersintervaller og køn. Figur 2 Befolkningspyramide, pr. 1. januar 2008 Region Midtjylland Hele landet 90+ år 90+ år år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år år år år år år år år år år år år år år 0-4 år Pct. Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken) samt egne beregninger. 0-4 år Pct. Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken) samt egne beregninger. Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) udgør ca. 65 pct. af befolkningen. Fjernes personer under uddannelse, pensionister, selvforsørgende, kontanthjælpsmodtagere mv. fra denne gruppe, fås arbejdsstyrken. Danmarks Statistik har opgjort arbejdsstyrken i Region Midtjylland til , svarende til ca. 52 pct. af befolkningen. Groft sat op betyder dette, at den ene halvdel af befolkningen forsørger den anden halvdel, hvilket også gør sig gældende, hvis man ser på hele landet under ét. Kombinationen af bl.a. relativt små ungdomsårgange og en længere levetid vil i de kommende år alt andet lige få andelen af personer uden for arbejdsstyrken til at stige; det til trods for, at gruppen af unge i uddannelsesalderen fra 14 op til 25 år vil stige i de kommende år. En relativ stor del af den nuværende arbejdsstyrke vil forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension uden at et tilsvarende antal yngre hænder står klar til at tage over. Dette understøttes blandt andet af Danmarks Statistiks egne befolkningsfremskrivninger. Ifølge disse prognoser forventes antallet af personer i Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 7/35

8 den erhvervsaktive alder i Region Midtjylland at stige med gennemsnitligt 0,1 pct. pr. år frem til 2012, mens antallet af personer over 64 år samtidig forventes at vokse med 3,5 pct. årligt. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder stiger altså mindre end antallet af personer over 64 år. På nuværende tidspunkt er andelen af personer over 64 år knap 15 pct. i Region Midtjylland; En anelse under landsgennemsnittet på knap 16 pct. Med relativt flere seniorer i befolkningen må det forventes, at også efterspørgslen efter sundhedsrelaterede ydelser vil stige, herunder også efterspørgslen efter det sundhedsfaglige personale, der skal varetage opgaverne. Omvendt må det generelle rekrutteringsgrundlag være mindre, både til opslåede stillinger på det sundhedsfaglige område såvel som til de sundhedsfaglige uddannelser. I delanalyse 4 vil der blive gennemført en nærmere vurdering af arbejdsudbuddet i de kommende år. I indeværende delanalyse fokuseres der udelukkende på det historiske og det aktuelle udbud af arbejdskraft. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 8/35

9 3. Registeranalyse I det følgende afsnit præsenteres de tre hovedelementer af analysen: Uddannelse - tilgang til arbejdsmarkedet Arbejdsstyrkens sammensætning, med særlig fokus på ledighed og sygefravær Afgang fra arbejdsmarkedet Tilgangen til arbejdsmarkedet beskrives ved tal trukket fra Uddannelsesministeriets database for tilgang og fuldførelse på de relevante uddannelser. Tallene for Region Midtjylland angiver de personer, der uddannes på institutioner i regionen. Arbejdsstyrkens sammensætning beskrives ved dataudtræk fra IDA databasen, suppleret med tal fra Danmarks Statistik. Arbejdsstyrken kan defineres med udgangspunkt personers arbejdsfunktion og/eller uddannelse. Personer er tildelt en arbejdsfunktion, der deler populationen op i faggrupper. Arbejdsfunktionerne tildeles til dem, der arbejder inden for faget uden hensyn til personens konkrete uddannelse. Denne opgørelse belyser, hvem der udfører funktionerne under de enkelte fagområder på sundhedsområdet. Hvis faggrupperne alternativt defineres ud fra uddannelse giver det mulighed for at se på hvordan personerne fordeler sig på socioøkonomisk status, ledighed m.v.. Der kan være stor forskel på populationernes størrelse afhængigt af, hvilke definitioner der ligger til grund for populationen. 1 Se metodeafsnitte for nærmere definitioner. 1 Når populationen defineres ud fra arbejdsfunktion indeholder Jordemødre m.v. også ledende oversygeplejersker m.v.. Se Appendiks 2. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 9/35

10 3.1 Uddannelse Tilgang og fuldførelsesprocent I det følgende afsnit beskrives hvor mange unge, der er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse i Region Midtjylland. Tallene sammenholdes med tallene i Danmark som helhed Tilgang på de sundhedsfaglige uddannelser I nedenstående tabeller ses antallet af studerende, som er påbegyndt en uddannelse i perioden fra 2000 til Tabel 1 Uddannelsestilgang Region Midtjylland Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Sygeplejerske Jordemoder Fysio-/ergoterapeut mv Radiografer Bioanalytiker (36) 3 Kilde: Uddannelsesstatistik, Undervisningsministeriet Tabel 2 Uddannelsestilgang Danmark Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Sygeplejerske Jordemoder Fysio-/ergoterapeut mv Radiografer Bioanalytiker Kilde: Uddannelsesstatistik, Undervisningsministeriet Tabel 1 ovenfor viser tilgangen til uddannelsen indenfor de 8 sundhedsfaglige grupper blandt studerende der er bosiddende i Region Midtjylland. Inden for SOSUuddannelserne er det tydeligt, at antallet af nystartede elever er faldet siden Hos social- og sundhedshjælperne er antallet af elever på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland faldet fra 1633 til 1437, mens antallet af elever på social- og sundhedsassistent-uddannelsen er faldet fra 859 i 2000 til 649 i Det samme 2 Uddannelsestallene (tilgang mv.) varierer i visse tilfælde meget fra år til år. Udfordringen i forbindelse med de varierende tal er at finde en plausibel forklaring på sådanne tal. Det er i mange tilfælde ikke lykkes, da undervisningsministeriet og UNI-C ikke umiddelbart har kunnet give uddybende forklaringer på disse spørgsmål. UNI-C bekræfter dog, at der kan være fejl indberetningerne fra uddannelsesinstitutionerne. 3 Indberetningen fra Bioanalytikeruddannelsen i Århus er af uvisse årsager ikke korrekt. Antallet af studerende på bioanalytiker uddannelsen i Region Midtjylland er derfor højere end statistikken fra UNI-C indikerer. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 10/35

11 gør sig gældende på landsplan. Hos bioanalytikerne har tendensen været stigende frem til 2005, men fra 2005 til 2006, faldt tilgangen markant igen, fra 87 studerende til 36 studerende. Den samme tendens gør sig gældende på landsplan, hvor der ligeledes er et markant fald i antallet af nye studerende i Derudover er det bemærkelsesværdigt, at antallet af nye fysio- og ergoteraput-studerende er stigende på landsplan i perioden fra 2000 til 2006, mens der er færre fysio- og ergoterapeut studerende med bopæl i Region Midtjylland. Årsagen til, at fysio- og ergoterapeutuddannelserne er slået sammen i dele af analysen er, at de to uddannelser er slået sammen i uddannelsesstatistikken, UNI-C, som dele af analysen er baseret på. Det skal dog her nævnes, at dette ikke fanger modsatrettede tendenser inden for de to uddannelser. Blandt andet oplyser Danske Fysioterapeuter om en stigende tilgang på fysioterapeutuddannelsen i Region Midtjylland i den analyserede periode Fuldførelse på de sundhedsfaglige uddannelser Fuldførelsesprocent Tabel 3 nedenfor viser den gennemsnitlige fuldførelsesprocent på de forskellige uddannelser. Kigger man på fuldførelsesprocenterne på landsplan viser der sig en forholdsvis varierende tendens på tværs af de forskellige faggrupper. På SOSUuddannelserne er fuldførelsesprocenterne faldende i perioden fra 2000 til 2006, mens andelen af fuldførte studerende er forholdsvis stabil hos sygeplejersker, fysio- /ergoterapeuter og bioanalytikere 4. Derimod er fuldførelsesprocenterne på jordemoderuddannelsen og bioanalytikeruddannelsen faldet markant indenfor samme tidsperiode. Tabel 3 Gns. fuldførelsesprocent for de nye årgange hele landet Social- og sundhedshjælper 0,82 0,81 0,76 0,74 0,76 0,75 0,75 Social- og sundhedsassistent 0,82 0,81 0,79 0,76 0,75 0,74 0,73 Sygeplejerske 0,70 0,69 0,68 0,69 0,70 0,68 0,72 Jordemoder 0,90 0,77 0,90 0,94 0,92 0,71 0,57 Fysio-/ergoterapeut mv. 0,82 0,80 0,78 0,78 0,78 0,79 0,80 Radiografer 0,84 0,68 0,70 0,69 0,51 0,54 0,54 Bioanalytiker 0,76 0,68 0,70 0,75 0,81 0,77 0,77 Kilde: Uddannelsesstatistik, Undervisningsministeriet Fuldførelsestid Fuldførelsestiden på de respektive uddannelser er ligeledes interessant at inddrage som led i en samlet vurdering af det aktuelle og fremtidige arbejdskraftudbud. Særlig på de uddannelser, hvor fuldførelsestiden overstiger den normerede studietid. 4 Da det er den gennemsnitlige fuldførelsesprocent for både fysio- og ergoterapeuter, der illustreres, dækker det over modsatrettede tendenser for de to uddannelser. Således oplyser Danske Fysioterapeuter, at fuldførelsesprocenten for fysioterapeuter i 2005 og 2006 var 84 pct. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 11/35

12 Tabel 4 og 5 nedenfor viser det gennemsnitlige antal studiemåneder, som det har taget for elever/studerende at fuldføre en uddannelse i et givent år i perioden fra 2000 til Der er tale om faktisk studietid, opgjort i året for fuldførelsen. For flere af uddannelserne vises en forlængelse af fuldførelsestiden, hvilket primært hænger sammen med, at uddannelsens normerede varighed er stigende. Der er altså sjældent tale om, at de studerende bruger længere tid end normeret på at færdiggøre uddannelserne. Region Midtjylland adskiller sig ikke fra den tendens på landsplan. Undtagelsen er radiografuddannelsen, hvor fuldførelsestiden i 2004 falder meget drastisk i Region Midtjylland. Årsagen hertil er, at radiografuddannelsens varighed blev forlænget til 3 ½ år, hvilket trådte i kraft for nye studerende i Dermed var der ingen færdiguddannede i Tabel 4 Gns, Fuldførelsestid (Måneder) for elever/studerende der fuldførte uddannelsen i året, Region Midtjylland Social- og sundhedshjælper 11,2 11,7 11,7 14,5 14,2 14,3 14,4 Social- og sundhedsassistent 16,3 17,1 17,9 17,4 18,5 19,2 19,5 Sygeplejerske 46,4 48,5 48,3 49,4 49,5 45,7 44,7 Jordemoder 37 37, ,3 41,6 40,5 42,1 Fysio-/ergoterapeut mv. 35,8 35,5 39,5 40,1 40,9 41,5 42,5 Radiografer ,2 40, ,4 Bioanalytiker 41,8 42,5 42,5 41,5 41,6 (29,3) 6 (21,7) 6 Kilde: Uddannelssesstatistik, Undervisningsministeriet Tabel 5 Gns, Fuldførelsestid (Måneder) for elever/studerende der fuldførte uddannelsen i året, Danmark Social- og sundhedshjælper 11,4 11,9 12,0 14,0 14,3 14,1 14,2 Social- og sundhedsassistent 15,9 16,3 16,8 17,3 18,8 19,1 19,5 Sygeplejerske 46,0 46,9 46,5 47,6 47,6 44,9 43,9 Jordemoder 37,2 37,8 41,8 41,4 41,8 43,2 42,9 Fysio-/ergoterapeut mv. 36,0 35,7 39,7 39,8 40,4 41,8 40,4 Radiografer 34,6 36,7 36,4 36,3 35,0 40,6 40,8 Bioanalytiker 41,5 42,5 42,8 41,9 41,2 (34,6)6 (28,9)6 Kilde: Uddannelssesstatistik, Undervisningsministeriet Antal fuldførte Tabel 7 viser, at antallet af fuldførte elever og studerende med en fuldført uddannelse indenfor de 8 faggrupper i Region Midtjylland i perioden er faldet fra 5 Det skal dog bemærkes, at landsgennemsnittet skyldes, at 3 radiografer i Region Syddanmark af uvisse årsager færdiggjorde deres uddannelse i Fuldførelsestiden for bioanalytikere er faldende i 2005 og Årsagen er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Der er fejl i indberetningerne fra en af uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsens varighed er ikke forlænget. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 12/35

13 1466 til 1165 hos social- og sundhedshjælperne, fra 726 til 564 hos social- og sundhedsassistenter, fra 459 til 419 hos sygeplejersker, og fra 288 til 244 hos fysio- /ergoterapeuter. Hos jordemødre, radiografer og i særlig grad hos bioanalytikere er antallet af fuldførte steget. Kigger man på landstallene er tendensen den samme som i Region Midtjylland. Hos fysio-/ergoterapeuterne er antallet af fuldførte på landsplan dog markant stigende i modsætning til den faldende tendens i Region Midtjylland. Antallet af fuldførte studerende på Bioanalytikeruddannelsen er generelt stigende 7. Tabel 6 Antal Fuldførte elever/studerende, Region Midtjylland Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Sygeplejerske Jordemoder Fysio-/ergoterapeut mv Radiografer Bioanalytiker (n/a) 7 Kilde: Uddannelssesstatistik, Undervisningsministeriet/UNI-C Tabel 7 Antal Fuldførte elever/studerende, Danmark Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Sygeplejerske Jordemoder Fysio-/ergoterapeut mv Radiografer Bioanalytiker Kilde: Uddannelsesstatistik, Undervisningsministeriet/UNI-C 3.2 Arbejdsstyrkens sammensætning I det følgende belyses udbuddet af arbejdskraft i Region Midtjylland inden for de otte specifikke faggrupper. De otte faggrupper udgør ca. 76 % af den samlede arbejdsstyrke indenfor sundhedssektoren 8. Af andre relevante faggrupper kan nævnes læger, tandlæger og portører som ikke er taget med i betragtning. Hovedparten af fag- 7 Da UNI-C s tal for antallet af fuldførte bioanalytikere i 2006, 2007 og 2008 er forbundet med en vis usikkerhed er der i disse tilfælde anvendt en opgørelse fra Danske Bioanalytikere, da disse vurderes at være bedre i overensstemmelse med virkeligheden. Opgørelsen kan dog kun bidrage med landstallenene. Antallet af fuldførte i 2006 i Region Midtjylland er derfor ikke tilgængelig i denne analyse. 8 I 2006 var der ca med uddannelsesbaggrund indenfor de 8 faggrupper, mens der i alt var ca med en sundhedsrelateret uddannelse i Region Midtjylland (kilde Danmarks Statistik) Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 13/35

14 Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre m.v. Radiografer Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygeplejersker grupperne indenfor sundhedssektoren indgår derfor i analysen. I næste afsnit præsenteres en række figurer, der viser aldersfordelingen af personer, der arbejder inden for de 8 faggrupper Aldersfordeling Aldersfordelingen blandt personer, der er i beskæftigelse og har en arbejdsfunktion inden for de 8 sundhedsfaglige grupper, kan bidrage til et billede af, hvor stor en andel af personalet, der er på vej til at nå pensionsalderen og hvor stor andel af de beskæftigede, der er unge og netop trådt ind på arbejdsmarkedet. Dermed kan man få en fornemmelse for den fremtidige udvikling af arbejdskraftudbuddet indenfor sundhedsområdet. Figur 3 nedenfor viser aldersfordelingen blandt de 8 faggrupper i Region Midtjylland i De absolutte tal findes i bilag, afsnit 5.5. Figur 3 Aldersfordelingen for personer, der arbejder inden for de 8 faggrupper, Region Midtjylland, % 75% 50% 25% 50 og derover Under 30 0% Kilde: Træk fra IDA, egne beregninger Bioanalytikere, jordemødre og sosu-assistenter har en stor andel af ældre beskæftigede, der kan være på vej ud af arbejdsmarkedet. Fysioterapeuterne er derimod kendetegnet ved en ung population. Tendensen i Region Midtjylland adskiller sig ikke i forhold til tendensen på landsplan. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 14/35

15 Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre m.v. Radiografer Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygeplejersker Figur 4 Aldersfordelingen for personer, der arbejder inden for de 8 faggupper, Danmark, % 75% 50% 25% 50 og derover Under 30 0% Hos sygeplejersker, SOSU-assistenter og i særdeleshed fysioterapeuter er en relativ stor andel af arbejdsstyrken under 30 år (henholdsvis 16,9 pct., 18 pct. og 24,4 pct.). I den anden ende af skalaen findes jordemødre, hvor andelen af arbejdsstyrken på under 30 er på 3,8 pct. Bioanalytikere og jordemødre har en relativt stor gruppe af personer over 60, henholdsvis 5,9 pct. og 4,6 pct. Hvis man sammenligner tallene i Region Midtjylland med landstallene er der en større andel i aldersgruppen under 30 år på landsplan hos fysioterapeuterne, ergoterapeuterne, radiografer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter Sundhedspersonale fordelt på brancher, sektorer og socioøkonomisk status I dette afsnit vil der blive kigget nærmere på, hvordan de beskæftigede indenfor de sundhedsfaglige grupper fordeler sig på henholdsvis brancher, sektorer og socioøkonomisk status. Fordelingen af de beskæftigede på de tre dimensioner kan bidrage til at identificere mulige forklaringer på den observerede udvikling i arbejdskraftudbuddet. Brancher: Sundhedspersonalets fordeling på brancher giver et billede af, hvor de sundhedsfaglige grupper primært er ansat. Tabel 8 nedenfor viser ikke overraskende, at det i Region Midtjylland primært er indenfor sundhedsvæsenet (hovedsageligt hospitaler), at de 8 grupper samlet set er ansat. Ud af det samlede antal sygeplejersker på personer er ansat indenfor sundhedsvæsenet, i hjemmeplejen (f.eks. plejehjem), mens resten fordeler sig med 820 personer i andre brancher end sundhedsvæsen og hjemmeplejen, og 380 er ansatte ved vikarbureauer. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 15/35

16 Tabel 8 Overordnet branche for personer, der arbejder inden for de 8 sundhedsfaggrupper, Region Midtjylland, 2006 Andre brancher Sundhedsvæsen Hjemmeplejen Vikarbureau I alt Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre m.v Radiografer Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygeplejersker I alt Kilde: Træk fra IDA, egne beregninger Over tid vil en del af det sundhedsfaglige personale skifte branche og det fremhæves fra en del af de faglige organisationer, at en del af sundhedspersonalet forlader sektoren når de bliver ældre. En analyse af arbejdskraftens mobilitet falder dog udenfor rammerne af denne analyse, ligesom der kan argumenteres for, at branchefordelingen ikke påvirker det samlede potentielle udbud af arbejdskraft, da de uddannede personer jo kan vende tilbage til sundhedssektoren igen. Sektor: Tabel 9 nedenfor viser, hvordan arbejdsstyrken indenfor de sundhedsfaglige grupper er fordelt på sektorer. Som det fremgår af tabellen er en stor andel af langt hovedparten af arbejdsstyrken ansat indenfor den offentlige sektor (amt/kommune). Tabel 9 Arbejdsstyrken fordelt på sektor, Region Midtjylland (Personer der arbejder i fagene, 2006) Privat Stat Amt/ kommune Selvejende institution Andre I alt Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre m.v Radiografer Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygeplejersker I alt Kilde: IDA, egne beregninger Socioøkonomisk status: Den socioøkonomiske status for personer i de 8 sundhedsfaglige grupper viser, at ud af de i alt personer med en sundhedsfaglig uddannelse er over løn- Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 16/35

17 modtagere og selvstændige. Lidt over er på førtidspension og andelen af pensionerede med en uddannelse indenfor de 8 faggrupper er på personer. Tabel 10 Socioøkonomisk status for alle personer med uddannelse indenfor de 8 sundhedsfaglige grupper i Region Midtjylland, 2006 Selvstændige Lønmodtagere Førtidspension Folkepension Efterløn Andet I alt Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre Radiografer Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygeplejersker I alt Ledighed Generelt er de nyeste ledighedstal baseret på tal på A-kasse niveau, hvor der forefindes løbende opdaterede tal. De nyeste ledighedstal findes til gengæld ikke på det faggruppe niveau der anvendes i denne analyse. På faggruppe-niveau findes ledighedstallene frem til 2006 (se figur 7 og 8). Ledigheden har været faldende indenfor de sundhedsfaglige grupper i de senere år. Figur 5 og 6 nedenfor viser ledighedsudviklingen i de sundhedsfaglige a-kasser, henholdsvis FOA (blandt andet SOSU-uddannede) og DSA (bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, sygeplejersker og radiografer). Hos FOAmedlemmerne har der været en konstant faldende ledighed siden starten af 2006 og frem til starten af 2008, hvor ledighedsprocenten er helt nede på 1,5 %. Blandt DSAmedlemmerne har tendensen været af en noget mere svingende karakter, men det generelle billede viser, at siden slutningen af 2006 og frem til starten af 2008 er ledighedsprocenten faldet fra 1,3 % til 0,5 % i Region Midtjylland. Andelen af ledige er lidt højere i Region Midtjylland end i resten af landet. De seneste ledighedstal fra DSA faggrupperne viser i januar 2009 en ledighed på landsplan, der spænder fra 0,1 % blandt sygeplejersker til 1,2 % for ergoterapeuter 9. Generelt er der således også primo 2009 tale om fuld beskæftigelse i disse faggrupper. På FOAs område er der forsat et betydeligt fald i ledigheden fra 2008 til januar 2009, hvor den samlede ledighed blandt de forsikrede i FOAs a-kasse på landsplan var 1,3 %. Ledigheden på FOA området er faldet i såvel Midtjylland som 9 /0109grp.pdf Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 17/35

18 Pct. ledige Pct. ledige på landsplan fra januar 2008 til januar Der er således fortsat meget lav ledighed blandt faggrupperne på sundhedsområdet. Figur 5 Ledige i % forhold til antallet af medlemmer af FOA (SOSU-uddannede) 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Hele landet Region Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik Figur 6 Ledige i % i forhold til antal medlemmer af DSA 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% Hele landet 0.2% Region Midtjylland 0.0% Kilde: Danmarks Statistik Figur 7 og 8 nedenfor viser det procentvise antal af personer, der har været ramt af ledighed mere end 5% af året i henholdsvis 2000 og 2006 i Region Midtjylland. Dvs. at omkring 8% af SOSU-assisterne og omkring 9% af SOSU-hjælperne var ledige mere end 5% af året i 2006, fordelt på den angivne ledighedsgrader. Omvendt var hhv. 92 pct. og 91 pct. ikke ledige i løbet af 2006 eller ledige mindre end 5% af året. Figurerne viser to primære tendenser: 10 Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 18/35

19 Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre Radiografer Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygeplejersker Ledigheden er faldet i perioden fra 2000 til 2006 indenfor alle faggrupper undtagen jordemødre. Af de personer der har været ramt af ledighed indenfor ovennævnte gruppe er det overvejende personer, der har været ledige i kortere tid, dvs. mellem 5 pct. og 25 pct. af året. Figur 7 Ledighedsberørte personer med sundhedsuddannelser i Midtjylland, Personerne er fordelt på ledighedsgrader. 25% 20% 15% 10% % 50-75% 25-50% 5-25% 5% 0% Kilde: Træk fra IDA, egne beregninger Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 19/35

20 Pct. af fuldtidsstillinger Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre Radiografer Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygeplejersker Figur 8 Ledighedsberørte personer med sundhedsuddannelser i Midtjylland, Personerne er fordelt på ledighedsgrader. 25% 20% 15% 10% % 50-75% 25-50% 5-25% 5% 0% Kilde: Træk fra IDA, egne beregninger Fravær/orlov Figur 9 Fravær i den kommunale/regionale sektor I alt Sundhedsvæsenet Hospitalerne i Region Midtlylland Sygefravær* Barsels- og adoptionsorlov Arbejdsulykke Børns sygdom Egen sygdom Kilde: Danmarks Statistik. * Tallene fra Region Midtjylland stammer fra Sygefraværsstatistikken 2007, Region Midtjylland. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 20/35

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 Dan Yu Wang December 2016 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2015 var der 92.801 personer i landet, der på et tidspunkt har

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Karakteristik af nyuddannede sygeplejersker årgang 1976-2006 Nyuddannede sygeplejersker bliver ældre og ældre, når de færdiggør deres uddannelse. Gennemsnitsalderen

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delrapport 1 - Virksomhedssurvey Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sygefravær 2010 - Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var da 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt Organisationsgrad i IDA IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede 2013 September 2014 Organisationsgrad i IDA Dette er en analyse af, i hvilket omfang IDA organiserer uddannede ingeniører

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER 2016 Lægeprognose 2015-2040 Udbuddet af læger og speciallæger Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser Profilmodel 2014 Videregående r En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere